НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

45060 

Коен, Ричард М.

   Отвъд обозримото : Да издигнеш живота над болестта / Ричард М. Коен ; Прев. Маргарита Терзиева . - София : Жануа 98, 2008 . - 240 с. ; 20 см . -  (Книгите на новия свят)

   

   ISBN 978-954-376-021-3 

  

Сист. No: 15289

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 2 -

016/С/Ю 29 

Юрiй Володимирович Макогон  : Бiобiблiографiчний покажчик до 60-рiччя з дня народження . - Донецьк : Юго-Восток, 2007 . - 109 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-374-212-0 

  

Сист. No: 15279

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 3 -

45059 

Пол, Розвита и др.

   Измерване на качеството в библиотеките : Оценяване на ефективността / Розвита Пол, Петер те Бьокхорст ; Прев. от англ. Асен Георгиев . - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2011 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9837-20-9 

  

Сист. No: 15288

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 4 -

45030 

Нешев, Петър

   Полови роли и полова идентичност / Петър Нешев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 100 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-600-5 

  

Сист. No: 15247

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 5 -

41547 

Дънов, Петър

   Сила и живот : Начала на новото учение на всемирното Бяло Братство : [Седем тома] / Петър Дънов . - София : Бяло братство, 2006- . - 20 см

   

   ISBN 978-954-739-739-7 

   Т. 6 . - 2012 . - 586 с.

   

  

Сист. No: 15267

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 6 -

44181 

Ангелова, Поля

   Статистика : Учебник / Поля Ангелова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 322 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 47)

   

   ISBN 978-954-23-0857-7 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15191

- 7 -

I 2104 

Ангелова, Поля

   Аграрната статистика в България - исторически асиметрии и съвременни измерения : [Монография] / Поля Ангелова . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 252 с. : с табл., гр. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 121)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 15195

- 8 -

45070 

Пътна карта за европейски изследвания по стареене на населението  : Приоритети и предизвикателства за България / Божимир Давидов и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 280 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-322-510-1 

  

Сист. No: 15306

- 9 -

45038 

Радилов, Димитър

   Икономическа статистика : [Учебник] / Димитър Радилов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 456 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0621-0 

  

Сист. No: 15257

- 10 -

45069 

Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България  : 27 март 2012 г. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 1314-1007 

  

Сист. No: 15305

- 11 -

45073 

The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects  . - Chisinau : S. n., 2011 . - 248 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-9975-57-016-9 

  

Сист. No: 15313

Социология

- 12 -

45031 

Тонев, Младен

   Аспекти на взаимовръзката и взаимодействието между социалния и човешкия капитал : [Монография] / Младен Тонев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-599-2 

  

Сист. No: 15249

Политика

- 13 -

45076 

Симеонова, Елена Костадинова

   Политическият риск : Анализ, оценка, управление / Елена Костадинова Симеонова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 288 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3489-7 

  

Сист. No: 15323

Икономика. Икономически науки

- 14 -

45022 

Арнаудов, Борислав

   Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта : [Монография] / Борислав Арнаудов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 182 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-448-6 

  

Сист. No: 15239

- 15 -

44181 

Блажева, Виолета

   Аграрна политика : Учебник / Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 204 с. : с гр., сх., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 46)

   

   ISBN 978-954-23-0856-0 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15190

- 16 -

45013 

Иванова, Петя и др.

   Въведение в туризма : Учебник / Петя Иванова, Венцислав Минков, Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 372 с. : с табл., фиг., прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0860-7 

  

Сист. No: 15229

- 17 -

45028 

Йончев, Цветан Константинов

   Икономически анализ на търговската фирма : [Учебник] / Цветан Константинов Йончев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 252 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-441-7 

  

Сист. No: 15245

- 18 -

45046 

Каламарис, Йоаким

   Икономическа демокрация / Йоаким Каламарис . - Б. м. : Б. и., 2004 . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-91465-3-7 

  

Сист. No: 15265

- 19 -

45027 

Киранчев, Георги Киранов

   Енергийна ефективност на българската икономика / Георги Киранов Киранчев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 300 с. : с табл., прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-439-4 

  

Сист. No: 15244

- 20 -

44181 

Лилова, Румяна и др.

   Ценови мениджмънт : Учебник / Румяна Лилова, Анелия Радулова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 252 с. : с табл., гр. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 49)

   

   ISBN 978-954-23-0862-1 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15228

- 21 -

45048 

Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера  : Юбилеен сборник : 15 години катедра "Маркитинг" юни 2013 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9370-91-1 

  

Сист. No: 15268

- 22 -

45034 

Марчева, Анастасия и др.

   Икономика и управление на услугите : [Учебник] / Анастасия Марчева, Ал Розенблум . - Габрово : Екс-прес, 2013 . - 264 с. : с табл., прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-490-380-0 

  

Сист. No: 15252

- 23 -

45036 

Микроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Любен Кирев и др . - [9. прераб. и доп. изд.] . - В. Търново : АБАГАР, 2013 . - 191 с. ; 24 см

   Други авт. : Сн. Найденова, Ив. Петров, К. Кунев, Л. Несторов, Й. Василев, Р. Лазаров, А. Радев, О. Марков, П. Шишманова, Т. Тодорова, Т. Асенов, Е. Цонева, Е. Петкова, П. Георгиева, П. Миланова.

   ISBN 978-619-168-014-6 

  

Сист. No: 15254

- 24 -

II 1730 

Национална програма за развитие: България 2020  . - София : Б. и., б. г. . - 303 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 15293

- 25 -

45041 

Николов, Иван

   Информацията : Информационен подход в икономическата теория / Иван Николов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2007 . - 324 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-494-800-9 

  

Сист. No: 15260

- 26 -

45023 

Първанов, Христо Първанов

   Инвестиции в транспорта : [Учебно помагало] / Христо Първанов Първанов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 124 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-442-4 

  

Сист. No: 15240

- 27 -

45088 

Чобанова, Росица

   Иновативност на националната икономика / Росица Чобанова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 436 с. : с табл., фиг., прил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-322-562-0 

  

Сист. No: 15340

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 28 -

45072 

Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България  . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 201 с. : с табл. ; 20 см

   Изд. е резултат от проект ValidAid 2010-1-BG1-LEO05-03085 и е финансирано от Европейската комисия, програма "Учене през целия живот", подпрограма "Леонардо да Винчи"-Трансфер на технологии.

   ISBN 978-954-644-423-3 

  

Сист. No: 15312

- 29 -

45071 

Калчев, Румен Николаев

   Актуални въпроси на качеството на труда в сектор "Строителство" в България : Монография / Румен Николаев Калчев . - Варна : Геа принт, 2013 . - 340 с. : с табл., прил., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9430-95-0 

  

Сист. No: 15311

- 30 -

45068 

Aradarenko, Mihail et al.

   Labour Market and Skills in the Western Balkans / Mihail Aradarenko, Will Bartlett . - Belgrade : Grafolik, 2012 . - 226 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-86-916185-0-6 

  

Сист. No: 15304

- 31 -

45067 

Health Professional Mobility and Health Systems  : Evidence from 17 European countries / Matthias Wismar et al . - Copenhagen : World Health Organization, 2011 . - 597 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-92-890-0247-9 

  

Сист. No: 15303

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 32 -

I 2104 

Божинов, Божидар

   Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система (2007-2012) / Божидар Божинов . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 168 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 122)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 15226

- 33 -

44181 

Божинов, Божидар

   Мениджмънт на банковите разплащания : Учебник / Божидар Божинов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 376 с. : с табл., прил., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 48)

   

   ISBN 978-954-23-0859-1 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15227

- 34 -

44181 

Божинов, Божидар

   Актуални аспекти на банковата политика : Монография / Божидар Божинов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 175 с. : със фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 50)

   

   ISBN 978-954-23-0865-2 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15280

- 35 -

44181 

Димитрова, Теодора

   Банково обслужване на икономическите агенти : Учебник / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 516 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 41)

   

   ISBN 978-954-23-0844-7 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15188

- 36 -

45054 

Коммерческие банки  : Т. 1 - 2 . - Кишинев : Молдовская Экономическая Академия, 2001-2002 . - 20 см

   

   ISBN 9975-75-095-8 

   Т. 1 / Владимир Петрович Зубрицкий, Игорь Георгиевич Еников . - 2001 . - 440 с.

   

  

Сист. No: 15276

- 37 -

45054 

Коммерческие банки  : Т. 1 - 2 . - Кишинев : Молдовская Экономическая Академия, 2001-2002 . - 20 см

   

   ISBN 9975-75-146-6 

   Т. 2 / Владимир Петрович Зубрицкий, и др. . - 2002 . - 271 с.

   

  

Сист. No: 15277

- 38 -

44999 

Теория на парите и кредита  : Методическо ръководство / Теодора Димитрова и др . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 364 с. ; 24 см

   Други авт. : Б. Божинов, Г. Ангелов, Ив. Маринов.

   ISBN 978-954-23-0858-4 

  

Сист. No: 15187

- 39 -

45055 

Фiнанси  : Пiдручник / С. I. Юрiй и др . - Киiв : Знаняя, 2008 . - 611 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-966-346-477-0 

  

Сист. No: 15278

- 40 -

45066 

Фiнансова думка Украiни  : У трьох томах . - Киiв : Кондор ; Економiчна думка, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-966-361-375-1 

   ISBN 966-666-351-391-1 

   Т. 1. Монографiя / П. I. Юхименко, и др. . - 2010 . - 687 с.

   

  

Сист. No: 15299

- 41 -

45066 

Фiнансова думка Украiни  : У трьох томах . - Киiв : Кондор, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-966-351-360-7 

   Т. 2. Енциклопедiя / С. В. Льовочкiн, и др. . - 2010 . - 584 с.

   

  

Сист. No: 15300

- 42 -

45066 

Фiнансова думка Украiни  : У трьох томах . - Киiв : Кондор, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-966-351-375-1 

   Т. 3. Ч. 1. Хрестоматiя / С. I. Юрiй, и др. . - 2010 . - 471 с.

   

  

Сист. No: 15301

- 43 -

45066 

Фiнансова думка Украiни  : У трьох томах . - Киiв : Кондор, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-966-351-375-1 

   Т. 3. Ч. 2. Хрестоматiя / С. I. Юрiй, и др. . - 2010 . - 734 с.

   

  

Сист. No: 15302

- 44 -

II 1726 

Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа  : Трета междунар. науч. конфер., 27-30 септ. 2012 г., Равда . - София : Авангард Прима, 2012 . - 215 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-160-130-1 

  

Сист. No: 15271

- 45 -

44778 

Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020"  : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1 - 2 . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0815-7 

   Т. 2. Сборник доклади . - 2012 . - 283 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 15192

- 46 -

45074 

Basis of capital market's functioning  : Manual . - Chisinau : ASEM, 2013 . - 349 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-9975-75-634-1 

  

Сист. No: 15315

- 47 -

45063 

Casian, Angela

   Gestiunea finantelor publice : Note de curs / Angela Casian . - Chisinau : ASEM, 2008 . - 164 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-9975-75-392-0 

  

Сист. No: 15294

Финанси

- 48 -

45053 

Финансы предприятия  / Л. Кобзарь и др . - Кишинэу : Молдовская Экономическая Академия, 2007 . - 365 с. : с табл.

   

   ISBN 978-9975-75-287-9 

  

Сист. No: 15275

Инвестиции

- 49 -

44181 

Адамов, Величко и др.

   Инвестиции : [Учебник] / Величко Адамов, Стоян Проданов . - 6. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 527 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 45)

   

   ISBN 978-954-23-0853-9 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15189

Икономика

- 50 -

45087 

Бюджетна, образователна, научна и технологична политика на държавата за конкурентноспособно икономическо развитие  / Илия Балабанов и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2004 . - 288 с. : с табл. ; 20 см

   Други авт. : М. Матев, И. Зарева, П. Илева.

   ISBN 954-430-995-0 

  

Сист. No: 15339

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 51 -

45080 

Славова, Ирена

   Планиране и прогнозиране / Ирена Славова . - София : НБУ, 2012 . - 353 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-538-7 

  

Сист. No: 15331

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 52 -

II 1733 

Армстронг, Гари и др.

   Въведение в маркетинга / Гари Армстронг, Филип Котлър . - [9. изд.] . - София : Класика и Стил, 2013 . - 792 с. : с прил., табл., ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-327-084-2 

  

Сист. No: 15309

- 53 -

II 1729 

Василева, Бистра

   Маркетинг : Практическо ръководство / Бистра Василева . - Варна : еМ Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012 . - 136 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-92563-4-5 

  

Сист. No: 15286

- 54 -

45026 

Коралиев, Янко

   Управление на веригата за доставките / Янко Коралиев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 374 с. : с табл., гр., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-454-7 

  

Сист. No: 15243

- 55 -

45025 

Раковска, Мирослава Атанасова

   Управление на веригата на доставките : [Монография] / Мирослава Атанасова Раковска . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 219 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-459-2 

  

Сист. No: 15242

- 56 -

45085 

Рангелова, Росица

   Структурни промени и икономически растеж в страните от Европейския съюз / Росица Рангелова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 150 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-564-4 

  

Сист. No: 15337

- 57 -

45057 

Териториален брандинг: параметри, структури, модели  : Сб. с докл. от научно-практическа сесия с международно участие . - Варна : М Студио Адвъртайзинг и Криейтив, 2012 . - 176 с. : с табл., фиг. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-92563-2-1 

  

Сист. No: 15284

- 58 -

II 1728 

Узунова, Юлия и др.

   Бранд инженеринг : Методически указания, проектиране, инструментариум / Юлия Узунова, Бистра Василева . - Варна : Делник, 2012 . - 92 с. : с табл., фиг., прил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-90004-1-0 

  

Сист. No: 15285

- 59 -

45037 

Филипова, Теодора и др.

   Търговско представителство и посредничество / Теодора Филипова, Светослав Илийчовски . - София : Комтекс, 2013 . - 308 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90086-1-4 

  

Сист. No: 15256

- 60 -

45052 

Recent economic crisis and future development tendencies  : Proc. of the 7th intern. conf. of Assoc. of econ. univ. of South and Eastern Europe and the Black sea region (ASECU), 6 - 8 oct. 2011 . - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2011 . - 540 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-5-7972-1741-1 

  

Сист. No: 15274

- 61 -

45051 

Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe  : Proc. of the 1st Intern. conf. for undergraduate, graduate, and postgraduate students of students' Assoc. of South and Eastern Europe and Black Sea region econ. univ. : ASECU YOUTH, Sept. 12 - 18, 2011 . - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2011 . - 307 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-5-7972-1740-4 

  

Сист. No: 15273

- 62 -

45056 

The future of integration, the future of the European Union  : Jubilee International Scientific Conference 17 May 2013 : Proceedings . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013 . - 390 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-954-23-0867-6 

  

Сист. No: 15283

Маркетинг

- 63 -

45010 

Dubey, Jayashree et al.

   Sales Promotion and Brand Loyalry : An Indian Perspective / Jayashree Dubey, Rajnikant Patel . - Saarbrucken : Verlag Dr. Muler, 2010 . - 216 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-639-29477-4 

  

Сист. No: 15218

- 64 -

45006 

Ganesan, Shankar

   Handbook of Marketing and Finance / Shankar Ganesan . - Chelthenham : Edward Elgar, 2012 . - 322 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-84980-272-7 

  

Сист. No: 15214

- 65 -

45008 

Gull, Shamaila et al.

   Advertising, Sales Promotion and Brand Switching : Influence of Advertising and Sale Promotion and Brand Switching in Telecommunication Industry of Pakistan / Shamaila Gull, Zubair Khalil . - Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 2012 . - 106 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-659-22592-5 

  

Сист. No: 15216

- 66 -

45007 

Harden, Leland et al.

   Marketing by the Numbers : How to Measure and Improve the ROI of Any Campaign / Leland Harden, Bob Heyman . - New York : AMACOM, 2011 . - 246 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-8144-1620-4 

  

Сист. No: 15215

- 67 -

45003 

Kumar, V. et al.

   Statistical Methods in Customer Relationship Management / V. Kumar, J. Andrew Petersen . - Chichester : John Wiley & Sons, 2012 . - 272 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-119-99320-9 

  

Сист. No: 15198

- 68 -

45005 

McDonald, Malcolm et al.

   Marketing Accountability : A new metrics model to measure marketing effectiveness / Malcolm McDonald, Peter Mouncey . - London : Kogan Page, 2009 . - 293 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7494-6263-5 

  

Сист. No: 15213

- 69 -

45001 

Nagar, Komal

   Advertising and Sales Promotion : Impact on Brand Switching Behavior of Consumers / Komal Nagar . - Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 2012 . - 305 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-659-27270-7 

  

Сист. No: 15196

- 70 -

45004 

Sheth, Jagdish N. et al.

   The 4A's of Marketing : Creating Value for Customers, Companies and Society / Jagdish N. Sheth, Rajendra S. Sisodia . - New York : Routledge, 2012 . - 209 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-415-89835-5 

  

Сист. No: 15199

- 71 -

45009 

Sorger, Stephan

   Marketing Analytics : Strategic Models and Metrics / Stephan Sorger . - S. l. : Admiral Press, 2013 . - 488 p. ; 25 cm

   

  

Сист. No: 15217

МИО. Световно стопанство

- 72 -

45078 

Международен икономикс  : [Учебник] / Георги Маринов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 364 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Други авт. : А. Шиваров, В. Димитрова, П. Бошнаков, В. Макни, А. Атанасов.

   ISBN 978-954-21-0629-6 

  

Сист. No: 15325

- 73 -

45047 

Многогодишната финансова рамка на ЕС 2014-2020  : Преглед на позициите на новите страни-членки. България във фокус . - София : Институт за икономическа политика, 2012 . - 104 с. ; 21 см

   Изданието е с български и английски текст.

   ISBN 978-954-9359-51-0 

  

Сист. No: 15266

Международни икономически отношения

- 74 -

45065 

Економiчнi проблеми XXI столiття  : Мiжнародний та украiнський вимiри : монографiя / С. I. Юрiй и др . - Киiв : Знаняя, 2007 . - 596 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-966-346-364-3 

  

Сист. No: 15298

Право. Наука за държавата и правото

- 75 -

45029 

Димитров, Мирослав Митьов

   Учебно помагало по гражданско право : Обща част / Мирослав Митьов Димитров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 140 с. : със сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-455-4 

  

Сист. No: 15246

- 76 -

45084 

Къндева, Емилия

   Публична администрация / Емилия Къндева . - 4. доп. изд. . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007 . - 524 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0161-0 

  

Сист. No: 15334

- 77 -

45045 

Мукова, Людмила

   Взаимоотношения между икономиката, държавата и правото : Теоретически преоценки / Людмила Мукова . - София : Парадигма, 2012 . - 322 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-177-2 

  

Сист. No: 15264

- 78 -

45012 

Мушкаров, Гошо

   Практическо ръководство : Всичко за завеждащи "Личен състав" / Гошо Мушкаров . - 9. прераб. и доп. изд. . - София : Персонал-консулт-ГП, 2013 . - 144 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 15224

- 79 -

349/С/К 729 

Мушкаров, Гошо

   Кодекс на труда : Измененията и допълненията в сила от 1.01.2013 г. / Гошо Мушкаров . - София : Персонал-консулт-ГП, 2013 . - 192 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 15225

- 80 -

45011 

Петкова, Емилия

   [Закон за обществените поръчки] ЗОП : Коментар на последните изменения и допълнения от ноември 2011 / Емилия Петкова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2011 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90512-4-7 

  

Сист. No: 15223

- 81 -

45032 

Хинова, Тамара

   Избрани трудове по наказателно право / Тамара Хинова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 160 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-603-6 

  

Сист. No: 15250

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 82 -

349/С/К 729 

Кодекс на труда  . - София : Труд и право, 2013 . - 212 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-204-6 

  

Сист. No: 15336

Обществено управление. Военни науки

- 83 -

45082 

Арабаджийски, Николай

   Публично управление : Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление в Република България / Николай Арабаджийски . - София : Класика и Стил, 2008 . - 180 с. : със фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-046-5 

  

Сист. No: 15332

- 84 -

45000 

Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век  : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов : Сборник с резюмета . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 91 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0861-4 

  

Сист. No: 15193

Местно самоуправление

- 85 -

45033 

Андреева, Мария

   Местно самоуправление / Мария Андреева . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 220 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-878-9 

  

Сист. No: 15251

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 86 -

44181 

Нинов, Николай

   Социално подпомагане : Учебник / Николай Нинов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 144 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 51)

   

   ISBN 978-954-23-0866-9 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15281

- 87 -

44181 

Нинов, Николай

   Дългосрочните социални грижи в Република България - състояние, проблеми и перспективи : Монография / Николай Нинов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 158 с. : с табл., прил., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 52)

   

   ISBN 978-954-23-0868-3 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15282

Социално осигуряване

- 88 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2013 година : Държавно обществено осигуряване ; Допълнително социално осигуряване ; Прилагане на европейски регламенти и двустранните меж. договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : Труд и право, 2013 . - 856 с. ; 21 см + CD

   

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 15220

- 89 -

38175 

Димитрова, Зорница

   Промени в социалното осигуряване за 2013 година / Зорница Димитрова . - София : Мисъл, 2013 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 4)

   

   ISBN 978-954-8006-58-3 

  

Сист. No: 15221

Пенсионно осигуряване

- 90 -

45075 

Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world  : Present. given at the international Seminar, org. by FIAP, on may 31 and june 1, 2012, in Mexico . - Santiago : FIAP, 2012 . - 319 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-956-8853-09-9 

  

Сист. No: 15316

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 91 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 1. Mathematics and Informatics . - 2013 . - 270 p.

   

  

Сист. No: 15317

- 92 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 3. Physics and technologies . - 2013 . - 108 p.

   

  

Сист. No: 15319

- 93 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 4. Chemistry . - 2013 . - 178 p.

   

  

Сист. No: 15320

- 94 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 6 . - 2013 . - 81 p.

   

  

Сист. No: 15322

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 95 -

45058 

Канисков, Васил

   Съкровищница на българската народна медицина : В три тома / Васил Канисков . - София : Изток-Запад, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-619-152-044-2 

   Т. 1. Фитотерапия на онкологичните заболявания . - 360 с.

   

  

Сист. No: 15287

Управление на предприятията. Организация на производството

- 96 -

45024 

Георгиев, Иван Стоилов и др.

   Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции / Иван Стоилов Георгиев, Цветан Георгиев Цветков, Димитър Марчев Благоев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 548 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-440-0 

  

Сист. No: 15241

- 97 -

45039 

Костов, Димитър Иванов

   Управление на качеството : [Учебник] / Димитър Иванов Костов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Стара Загора : Искра М-И, 2007 . - 279 с. : с табл., фиг. ; 21см

   

   ISBN 978-954-9383-33-1 

  

Сист. No: 15258

Мениджмънт

- 98 -

II 1731 

Strategii si politici de management in economia contemporana  : Conferinta nationala cu participare internationala, 29-30 martie 2013 . - 2. ed. . - Chisinau : ASEM, 2013 . - 244 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-9975-75-635-8 

  

Сист. No: 15296

Методи на управление

- 99 -

45035 

Андреева, Мария

   Векът на мениджмънта : Ретроспективно-диагностичен анализ на управленската наука : [Монография] / Мария Андреева . - Русе : Примакс, 2011 . - 438 с. : с табл., фиг., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8675-15-4 

  

Сист. No: 15253

- 100 -

45081 

Стратегия  : Ръководство за успешен бизнес /  Прев. Людмила Маринова Андреева . - София : Класика и Стил, 2008 . - 195 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Essentials)

   

   ISBN 978-954-327-049-1 

  

Сист. No: 15330

- 101 -

45002 

Hardoon, David Roi et al.

   Getting Started with Business Analytics : Insightful Decision-Making / David Roi Hardoon, Galit Shmueli . - Boca Raton : CRC Press, 2013 . - 176 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4398-9653-2 

  

Сист. No: 15197

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 102 -

II 1725 

Денева, Анета и др.

   Управление на дълготрайните материални активи на предприятието / Анета Денева, Цанко Спасовски . - Б. м. : Б. и., б. г. . - 104 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

  

Сист. No: 15255

- 103 -

45086 

Димитрова, Яница

   Организационната идентичност - "невидимата ценност" на съвременната организация : Ролята на организационната комуникация за формиране и управление на организационната идентичност / Яница Димитрова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-566-8 

  

Сист. No: 15338

Счетоводство

- 104 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2013 година : Нормативни актове ; Приложни коментари ; Счетоводна практика ; Експертни решения ; Счетоводен справочник / Антон Свраков и др . - София : Труд и право, 2013 . - 608 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 15219

- 105 -

45077 

Гълъбов, Марин Иванов

   Нормативната уредба на счетоводството през периода 1991-2012 г. / Марин Иванов Гълъбов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 33 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-435-6 

  

Сист. No: 15324

- 106 -

38175 

Йосифова, Десислава

   Изпълнение на проекти със средства от Европейските фондове : Договаряне, отчитане и разплащане / Десислава Йосифова . - София : Мисъл, 2013 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 5)

   

   ISBN 978-954-8006-59-0 

  

Сист. No: 15222

- 107 -

II 1732 

Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations  : International scientific conference, 5 april 2013 . - Chisinau : ASEM, 2013 . - 299 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-9975-4242-7-1 

  

Сист. No: 15297

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 108 -

45083 

Ленсиони, Патрик

   Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип / Патрик Ленсиони ; Прев. от англ. Ралица Дерилова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-152-176-0 

  

Сист. No: 15333

Информационни технологии

- 109 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 2. Computer Systems and Engineering . - 2013 . - 142 p.

   

  

Сист. No: 15318

Информационни мрежи. Информационни системи

- 110 -

45040 

Целков, Веселин и др.

   Международни стандарти и добри практики за защита на информацията / Веселин Целков, Николай Стоянов, Орхан Исмаилов . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 236 с. : със фиг.

   

   ISBN 978-954-8887-68-7 

  

Сист. No: 15259

- 111 -

45016 

Andress, Jason

   The Basics of Information Security : Understanding the Fundamentals of InfoSec in Theory and Practice / Jason Andress . - Amsterdam : Elsevier, 2011 . - 171 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-59749-653-7 

  

Сист. No: 15232

- 112 -

45018 

Foundations of IT Security  : Based on ISO27001/27002 / Jule Hintzbergen et al . - Zaltbommel : Van Haren Publishing, 2010 . - 150 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-90-8753-568-1 

  

Сист. No: 15234

- 113 -

45021 

Loudon, Kenneth C. et al.

   E-commerce : Business : technology : society / Kenneth C. Loudon, Carol Guercio Traver . - 9. ed. . - Boston : Pearson Addison Limited, 2013 . - 905 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-273-77935-3 

  

Сист. No: 15237

- 114 -

45020 

Nahari, Hadi et al.

   Web Commerce Security Design and Development / Hadi Nahari, Ronald L. Krutz . - Indianapolis : Wiley Publishing, 2011 . - 474 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-470-62446-3 

  

Сист. No: 15236

- 115 -

45019 

Stamp, Mark

   Information security : Principles and Practice / Mark Stamp . - 2. ed. . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2011 . - 584 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-470-62639-9 

  

Сист. No: 15235

- 116 -

45017 

Wheeler, Evan

   Security Risk Management : Building an Information Security Risk Management Program from the Ground Up / Evan Wheeler . - Amsterdam : Elsevier, 2011 . - 340 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-59749-615-5 

  

Сист. No: 15233

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Архитектура

- 117 -

II 1724 

Сиврев, Любен

   Флексибилни и енергоикономични санитарно-хигиенни звена към промишлените предприятия / Любен Сиврев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 232 с. : с табл., черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-601-2 

  

Сист. No: 15248

Туризъм

- 118 -

45079 

Нешков, Марин и др.

   Макрорегулиране на туристическия бизнес : [Учебник] / Марин Нешков, Велина Казанджиева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 451 с. : с табл., фиг., прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0633-3 

  

Сист. No: 15326

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 119 -

44998 

Бакърджиева, Милка

   Бизнесреторика : Пътят към успеха в бизнеса / Милка Бакърджиева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 200 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0855-3 

  

Сист. No: 15186

Художествена литература

- 120 -

45044 

Андасаров, Петър

   Като дългото ехо на песен : Лирика / Петър Андасаров . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0422-1 

  

Сист. No: 15263

- 121 -

45061 

Коен, Ричард М.

   Силни в слабите места : Гласът на страданието, хорът на надеждата / Ричард М. Коен ; Прев. Маргарита Терзиева . - София : Жануа 98, 2008 . - 380 с. : с портр. ; 20 см . -  (Книгите на новия свят)

   

   ISBN 978-954-376-020-6 

  

Сист. No: 15290

- 122 -

45062 

Пинтър, Харолд

   Пиеси : Пълно издание : Т. 1 - 2 / Харолд Пинтър ; Прев. Галина Томова-Станкева . - София : Еквус Арт, 2006 . - 24 см

   

   ISBN 954-8029-61-8 

   Т. 1 . - 2006 . - 352 с.

   

  

Сист. No: 15291

- 123 -

45062 

Пинтър, Харолд

   Пиеси : Пълно издание : Т. 1 - 2 / Харолд Пинтър ; Прев. Галина Томова-Станкева . - София : Еквус Арт, 2006 . - 24 см

   

   ISBN 954-8029-62-6 

   Т. 2 . - 2006 . - 352 с.

   

  

Сист. No: 15292

- 124 -

45014 

Събев, Петър

   Радостта от живота : Избрани стихове / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 275 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0864-5 

  

Сист. No: 15230

- 125 -

45015 

Събев, Петър

   Мостове през времето : Избрани есета / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 271 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0863-8 

  

Сист. No: 15231

- 126 -

45043 

Цанкова, Стефания

   Полет за Свищов : Поезия / Стефания Цанкова . - Свищов : АИ Ценов, 2008 . - 15 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-23-0416-6 

  

Сист. No: 15262

- 127 -

45042 

Шишманов, Димитър Ив.

   Блянове край Акропола : Избрани творби / Димитър Ив. Шишманов . - София : Български писател, 2009 . - 252 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-443-786-2 

  

Сист. No: 15261

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 128 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - FMNS2013, 12-16.06.2013 : V. 1-6 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski, 2013 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 5. Geography, Ecology and Environment protection . - 2013 . - 126 p.

   

  

Сист. No: 15321

Биографии

- 129 -

45064 

Grigore Belostecinic - promotor al stiintei, invatamantului si reformelor economice  : Studiu biobibliografic . - Chisinau : ASEM, 2010 . - 332 p. : ill. ; 21 cm

   

   ISBN 978-9975-75-494-1 

  

Сист. No: 15295

История

- 130 -

45049 

Георгиев, Бисер

   Нашите възрожденци : Учебно помагало по История на българското възраждане : Ч. 1- / Бисер Георгиев . - В. Търново : Ирис, 2011 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2968-12-2 

   Ч. 1. Културни и просветни дейци . - 2011 . - 139 с.

   

  

Сист. No: 15269

- 131 -

45050 

Спасов, Людмил

   Врангеловата армия в България : 1919-1923 / Людмил Спасов . - София : Унив. изд. Стопанство, 1999 . - 244 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-07-0998-9 

  

Сист. No: 15270

- 132 -

II 1727 

Спасов, Людмил Йорданов

   България и СССР 1917-1944 г. : Политико-дипломатически отношения / Людмил Йорданов Спасов . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 550 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-775-770-7 

  

Сист. No: 15272


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 49 
Ангелов, Георги 38 
Ангелова, Поля 6 7 
Андасаров, Петър 120 
Андреева, Людмила Маринова 100 
Андреева, Мария 85 99 
Арабаджийски, Николай 83 
Армстронг, Гари 52 
Арнаудов, Борислав 14 
Асенов, Тодор 23 
Асенова, Даниела 88 
Атанасов, Атанас 72 
Бакърджиева, Милка 119 
Балабанов, Илия 50 
Благоев, Димитър Марчев 96 
Блажева, Виолета 15 
Божинов, Божидар 32 33 34 38 
Борисова-Маринова, Кремена 8 
Бошнаков, Петьо 72 
Брезоева, Бойка 104 
Буянов, В. П. 37 
Бьокхорст, Петер те 3 
Валейко, В. П. 37 
Василев, Йордан 23 
Василева, Бистра 53 58 
Георгиев, Асен 3 
Георгиев, Бисер 130 
Георгиев, Иван Стоилов 96 
Георгиева, Петя 23 
Гълъбов, Марин Иванов 105 
Давидов, Божимир 8 
Денева, Анета 102 
Дерилова, Ралица 108 
Диамандиева, Ивелина 8 
Димитров, Мирослав Митьов 75 
Димитрова, Веселина 72 
Димитрова, Зорница 89 
Димитрова, Теодора 35 38 
Димитрова, Яница 103 
Дънов, Петър 5 
Еников, Игорь Георгиевич 36 
Зарева, Ирена 50 
Згурян, М. А. 37 
Златков, Иван 104 
Зубрицкий, Владимир Петрович 36 37 
Иванова, Петя 16 
Илева, Павлинка 50 
Илиева, Любка 16 
Илийчовски, Светослав 59 
Исмаилов, Орхан 110 
Йончев, Цветан Константинов 17 
Йосифова, Десислава 106 
Казанджиева, Велина 118 
Каламарис, Йоаким 18 
Калчев, Румен Николаев 29 
Канисков, Васил 95 
Карановски, Иван 88 
Касърова, Мария 88 
Кашъмова, Катя 88 
Киранчев, Георги Киранов 19 
Кирев, Любен 23 
Кобзарь, Л. 48 
Коен, Ричард М. 1 121 
Коралиев, Янко 54 
Костов, Бойко 104 
Костов, Димитър Иванов 97 
Котлър, Филип 52 
Кунев, Красимир 23 
Къндева, Емилия 76 
Лазаров, Румен 23 
Ленсиони, Патрик 108 
Лилова, Камелия 8 
Лилова, Румяна 20 
Льовочкiн, С. В. 40 41 42 43 
Макни, Валентина 72 
Малакова, Снежана 88 
Маринов, Георги 72 
Маринов, Иван 38 
Марков, Огнян 23 
Марчева, Анастасия 22 
Матев, Матю 50 
Миланова, Петя 23 
Милошев, Йосиф 88 
Минков, Венцислав 16 
Михова, Геновева 8 
Мукова, Людмила 77 
Мушкаров, Гошо 78 79 
Найденова, Пенка 8 
Найденова, Снежана 23 
Несторов, Людмил 23 
Нешев, Петър 4 
Нешков, Марин 118 
Николов, Иван 25 
Нинов, Николай 86 87 
Петков, Бисер 88 
Петкова, Елица 23 
Петкова, Емилия 80 
Петров, Иван 23 
Пинтър, Харолд 122 123 
Пол, Розвита 3 
Проданов, Стоян 49 
Първанов, Христо Първанов 26 
Радев, Асен 23 
Радилов, Димитър 9 
Радулова, Анелия 20 
Раковска, Мирослава Атанасова 55 
Рангелова, Росица 56 
Ризов, Николай 104 
Розенблум, Ал 22 
Свраков, Антон 104 
Сиврев, Любен 117 
Симеонова, Елена Костадинова 13 
Славова, Ирена 51 
Спасов, Людмил 131 
Спасов, Людмил Йорданов 132 
Спасовски, Цанко 102 
Стоянов, Николай 110 
Сугарева, Марта 8 
Събев, Петър 124 125 
Терзиева, Маргарита 1 121 
Тодорова, Таня 23 
Томова-Станкева, Галина 122 123 
Тонев, Младен 12 
Узунова, Юлия 58 
Федосов, В. М. 40 41 42 43 
Филипов, Велин 104 
Филипова, Теодора 59 
Хинова, Тамара 81 
Цанкова, Стефания 126 
Цветков, Цветан Георгиев 96 
Целков, Веселин 110 
Цонева, Елка 23 
Чалъкова, Елина 88 
Черкезова, Стоянка 8 
Чобанова, Росица 27 
Шиваров, Александър 72 
Шишманов, Димитър Ив. 127 
Шишманова, Пенка 23 
Юрiй, С. I. 39 40 41 42 43 74 
Юхименко, П. I. 40 41 42 43 
Andress, Jason 111 
Aradarenko, Mihail 30 
Baars, Hans 112 
Bartlett, Will 30 
Casian, Angela 47 
Dubey, Jayashree 63 
Ganesan, Shankar 64 
Gull, Shamaila 65 
Harden, Leland 66 
Hardoon, David Roi 101 
Heyman, Bob 66 
Hintzbergen, Jule 112 
Hintzbergen, Kees 112 
Khalil, Zubair 65 
Krutz, Ronald L. 114 
Kumar, V. 67 
Loudon, Kenneth C. 113 
McDonald, Malcolm 68 
Mouncey, Peter 68 
Nagar, Komal 69 
Nahari, Hadi 114 
Patel, Rajnikant 63 
Petersen, J. Andrew 67 
Sheth, Jagdish N. 70 
Shmueli, Galit 101 
Sisodia, Rajendra S. 70 
Smulders, Andre 112 
Sorger, Stephan 71 
Stamp, Mark 115 
Traver, Carol Guercio 113 
Wheeler, Evan 116 
Wismar, Matthias 31 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрна политика 15 
Аграрната статистика в България - исторически асиметрии и съвременни измерения 7 
Актуални аспекти на банковата политика 34 
Актуални въпроси на качеството на труда в сектор "Строителство" в България 29 
Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система (2007-2012) 32 
Аспекти на взаимовръзката и взаимодействието между социалния и човешкия капитал 12 
Банково обслужване на икономическите агенти 35 
Бизнесреторика 119 
Блянове край Акропола 127 
Бранд инженеринг 58 
България и СССР 1917-1944 г. 132 
Бюджетна, образователна, научна и технологична политика на държавата за конкурентноспособно икономическо развитие 50 
Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България 28 
Векът на мениджмънта 99 
Взаимоотношения между икономиката, държавата и правото 77 
Врангеловата армия в България 131 
Въведение в маркетинга 52 
Въведение в туризма 16 
Дългосрочните социални грижи в Република България - състояние, проблеми и перспективи 87 
Економiчнi проблеми XXI столiття 74 
Енергийна ефективност на българската икономика 19 
Избрани трудове по наказателно право 81 
Измерване на качеството в библиотеките 3 
Изпълнение на проекти със средства от Европейските фондове 106 
Икономика и управление на услугите 22 
Икономическа демокрация 18 
Икономическа статистика 9 
Икономически анализ на търговската фирма 17 
Инвестиции 49 
Инвестиции в транспорта 26 
Иновативност на националната икономика 27 
Информацията 25 
Като дългото ехо на песен 120 
Кодекс на труда 79 82 
Коммерческие банки 36 37 
Макрорегулиране на туристическия бизнес 118 
Маркетинг 53 
Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера 21 
Международен икономикс 72 
Международни стандарти и добри практики за защита на информацията 110 
Мениджмънт на банковите разплащания 33 
Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции 96 
Местно самоуправление 85 
Микроикономика 23 
Многогодишната финансова рамка на ЕС 2014-2020 73 
Мостове през времето 125 
Национална програма за развитие: България 2020 24 
Нашите възрожденци 130 
Нормативната уредба на счетоводството през периода 1991-2012 г. 105 
Организационната идентичност - "невидимата ценност" на съвременната организация 103 
Отвъд обозримото 1 
Пиеси 122 123 
Планиране и прогнозиране 51 
Полет за Свищов 126 
Политическият риск 13 
Полови роли и полова идентичност 4 
Практическо ръководство 78 
Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип 108 
Промени в социалното осигуряване за 2013 година 89 
Публична администрация 76 
Публично управление 83 
Пътна карта за европейски изследвания по стареене на населението 8 
Радостта от живота 124 
Сила и живот 5 
Силни в слабите места 121 
Социално осигуряване 2013 година 88 
Социално подпомагане 86 
Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век 84 
Статистика 6 
Стратегия 100 
Структурни промени и икономически растеж в страните от Европейския съюз 56 
Счетоводство 2013 година 104 
Съкровищница на българската народна медицина 95 
Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта 14 
Теория на парите и кредита 38 
Териториален брандинг: параметри, структури, модели 57 
Трети национален форум на изследователите по стареенето на населението в България 10 
Търговско представителство и посредничество 59 
Управление на веригата за доставките 54 
Управление на веригата на доставките 55 
Управление на дълготрайните материални активи на предприятието 102 
Управление на качеството 97 
Учебно помагало по гражданско право 75 
Фiнанси 39 
Фiнансова думка Украiни 40 41 42 43 
Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа 44 
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" 45 
Финансы предприятия 48 
Флексибилни и енергоикономични санитарно-хигиенни звена към промишлените предприятия 117 
Ценови мениджмънт 20 
Юрiй Володимирович Макогон 2 
[Закон за обществените поръчки] ЗОП 80 
Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations 107 
Advertising and Sales Promotion 69 
Advertising, Sales Promotion and Brand Switching 65 
Basis of capital market's functioning 46 
E-commerce 113 
Foundations of IT Security 112 
Gestiunea finantelor publice 47 
Getting Started with Business Analytics 101 
Grigore Belostecinic - promotor al stiintei, invatamantului si reformelor economice 129 
Handbook of Marketing and Finance 64 
Health Professional Mobility and Health Systems 31 
Information security 115 
Labour Market and Skills in the Western Balkans 30 
Marketing Accountability 68 
Marketing Analytics 71 
Marketing by the Numbers 66 
Mathematics and Natural sciences 91 92 93 94 109 128 
Opportunities and challenges for individually-funded systems in a globalised world 90 
Recent economic crisis and future development tendencies 60 
Relevant issues of development of world economy and economy of countries of the Southern and Eastern Europe 61 
Sales Promotion and Brand Loyalry 63 
Security Risk Management 116 
Statistical Methods in Customer Relationship Management 67 
Strategii si politici de management in economia contemporana 98 
The 4A's of Marketing 70 
The Basics of Information Security 111 
The future of integration, the future of the European Union 62 
The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects 11 
Web Commerce Security Design and Development 114 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютни величини 6 
автобиография 1 
Агенция за социално подпомагане 86 
аграрен отрасъл 24 
аграрен сектор 7 
аграрна политика 15 
аграрна статистика 7 
Адам Смит 72 
административен апарат 76 
административна власт 76 
административна дейност 76 
административна етика 76 
административна школа 99 
административни органи 76 
административно право 76 
администрация 76 
американска литература 121 
анализ на банковата система 32 
анализ на ДМА 17 
анализ на КА 17 
анализ на капитала 17 
анализ на капиталовата структура 17 
анализ на конкуренцията 71 
анализ на ликвидността 17 
анализ на печалбата 17 
анализ на платежоспособността 17 
анализ на политическия риск 13 
анализ на приходите 17 
анализ на продажбите 17 
анализ на разходите 17 
анализ на рентабилността 17 
анализ на риска 49 
анализ на цените 17 
анализ на човешките ресурси 17 
анализ на чувствителността 49 
ангажираност на екипа 108 
английска литераура 122 123 
Армения 61 
армия 131 
архитектура 112 
асиметрия 6 
астрономия 92 
аудитория 119 
банкери 44 
банки 32 33 34 35 36 37 38 
банките в България 35 
банков мениджмънт 34 
банков персонал 35 37 
банков сектор 32 
банкова политика 34 
банкова система 32 37 
банкови активи 32 34 
банкови акцепти 49 
банкови карти 35 
банкови клиенти 35 
банкови пасиви 34 
банкови продукти 34 
банкови разплащания 33 
банкови рискове 34 
банкови сметки 35 
банкови стратегии 34 
банкови услуги 34 
банково обслужване 35 
бариери в общуването 119 
БВП 27 
бедност 10 18 74 86 
безаналитични плащания 38 
безаналитични разплащания 35 
безналични разплащания 33 
безопасност на храните 97 
безработица 30 
бенчмаркинг анализ 57 
БЗНС 131 132 
библиотеки 3 
библиотечна ефективност 3 
библиотечна работа 3 
библиотечни средства 3 
библиотечни услуги 3 
бизнес 100 116 
бизнес анализи 101 
бизнес аналитика 101 
бизнес инкубатори 96 
бизнес купувачи 52 
бизнес модел 113 
бизнес пазари 52 
бизнес паркове 96 
бизнес риск 49 
бизнес стратегии 100 
бизнес-план 48 
бизнес-презентация 119 
бизнеспреговори 119 
бизнесреторика 119 
биобиблиография 2 129 
биогорива 15 
биография 1 
борба с престъпността 81 
борсов индекс 46 
бранд 58 
бранд инженеринг 58 
бранд комуникационни системи 58 
бранд мениджърски инструментариум 58 
бранд практики 58 
бранд стратегии 58 
брандинг 57 58 
брутен външен дълг 9 
брутен вътрешен продукт 9 
България 7 10 24 29 50 87 88 130 131 132 
България 2020 24 
българо-съветски отношения 132 
българска банкова система 32 
българска възрожденска история 130 
българска икономика 19 24 27 
българска история 130 131 
българска литература 120 124 125 126 127 
българска народна медицина 95 
Българска фондова борса 44 
български банки 32 
български възрожденци 130 
български общини 85 
български предприятия 27 
български ревизионизъм 132 
български фирми 96 
българско възраждане 130 
българско гражданско право 75 
българско наказателно право 81 
българско фармацевтично производство 102 
бюджет 39 
бюджет на ЕС 73 
бюджетен дефицит 39 
бюджетна политика 50 
бюджетна система 39 
бюджетни взаимоотношения 104 
бюджетни предприятия 104 
бюро по труда 82 
бюрокрация 11 
бюрокрация и политика 11 
бяло братство 5 
валутен борд 38 
валутна политика 39 
Васил Априлов 130 
ВД 55 
верига за доставки 54 
верига на доставките 55 
взаимоотношения с клиенти 21 52 67 
видове опции 49 
видове туризъм 16 
високотехнологични паркове 96 
висши училища 45 
врангелова армия 131 
врангелова евакуация 131 132 
врангелови бежанци 131 
вредни хранителни добавки 93 
временна неработоспособност 78 
временна работа 79 
връзки с обществеността 52 
възрастни хора 8 10 
възрожденци 130 
външен сектор 9 
външна търговия 9 19 27 56 
външни комуникации 103 
външнотърговска политика 72 
вътрешни комуникации 103 
вътрешноотраслова търговия 72 
география 128 
геополитика 13 
глобален маркетинг 52 
глобален пазар 52 
глобализация 72 74 
годишно счетоводно приключване 104 
градиране на бедността 86 
гражданска война 132 
граждански правоотношения 75 
гражданско общество 11 
гражданско право 75 
гражданско състояние 75 
групите в организацията 99 
Гърция 61 
делова реторика 119 
демография 11 
демографска политика 10 
демографски промени 10 
демографски процеси 10 
демографски растеж 8 
демографско развитие 8 
демокрация 18 
деривативни инструменти 49 
деривативни финансови инструменти 46 
дефлация 38 
ДЗПО 44 89 
диалог 119 
дигитална ера 21 
динамични редове 6 
директен маркетинг 52 
дисконтов период 49 
дисперсионен анализ 6 
дистанционно банкиране 35 
дистрибуция 34 52 53 
дисциплинарна отговорност 78 
дисциплинарни наказания 78 
доброволно пенсионно осигуряване 90 
доверие 108 
доларизация 74 
домакинства 9 
допълнителен труд 79 82 
допълнителни споразумения 78 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 44 
допълнително социално осигуряване 88 
доставки 54 55 
достъп до пазари 24 
доходи 9 10 
дългови финансови инструменти 46 
дългосрочна безработица 30 
дългосрочни социални грижи 87 
дълготрайни материални активи 102 
дъновизъм 5 
дъновистко учение 5 
държава 77 
държава и икономика 77 
държава и право 77 
държавен кредит 39 
държавна администрация 76 
държавна власт 85 
държавни финанси 9 
държавно регулиране 15 20 
еволюция на парите 33 
еврозона 62 
евроинтеграция 11 62 
евроинтеграция и глобализация 11 
Европа 44 
Европа 2020 15 73 
европейска икономическа интеграция 107 
Европейска комисия 73 105 
европейска платежна система 44 
европейска финанасова система 44 
европейски бюджет 73 
европейски платежни системи 33 
европейски регламенти 88 
Европейски съюз 73 105 
европейски трудов пазар 31 
европейски фондове 106 
екип 108 
екологичен риск 93 
екология 128 
ексцес 6 
електронна търговия 113 114 
електронни пари 33 38 
електронни подписи 114 
електронни портфейли 33 
Емануил Васкидович 130 
емпирична школа 99 
енергетика 74 92 
енергийна ефективност 19 
енергийна сигурност 24 
енергийни разходи 19 
ЕС 11 31 44 56 62 73 
ЕС 2014-2020 73 
ЕС-27 56 87 
есета 125 
етичен критицизъм 13 
жени 4 
женски пол 4 
жизнен цикъл на продукта 52 97 
журналистика 1 
задачи 23 
задължително пенсионно осигуряване 88 
задължително социално осигуряване 88 
задържане на потребители 67 
Закон за независим финансов одит 104 
Закон за независимия одит 104 
Закон за обществените поръчки 80 
Закон за счетоводството 104 105 
закон на Госен 20 
Западни Балкани 30 
западноевропейски фондови борси 44 
заплахи 116 
застраховане 22 
застрахователен пазар 22 39 
застрахователна услуга 22 
застрахователно посредничество 59 
защита на информацията 110 
здравеопазване 22 
здравна реформа 31 
здравна система 31 
здравни специалисти 31 
здравноосигурителни права 89 
земеделска статистика 7 
знание 27 
ЗОП 80 
идея 94 
изграждане на екип 108 
изгубване на права 75 
измерване на резултатите 66 
изследване 8 32 
Източна Европа 61 
икономика 2 22 50 60 61 72 74 77 129 
икономика на знанието 27 74 
икономическа демокрация 18 
икономическа ефективност 17 
икономическа изостаналост 18 
икономическа интеграция 72 
икономическа криза 56 61 62 
икономическа несправедливост 18 
икономическа статистика 9 
икономическа теория 25 
икономически анализ 17 
икономически отношения 25 
икономически отрасли 56 
икономически растеж 24 56 
икономически сектори 56 
икономически системи 23 
икономически смущения 72 
икономически университети 60 61 
икономически фактори 14 
икономическо поведение 77 
икономическо развитие 11 27 50 60 61 
икономия на енергия 19 
имуществена отговорност 79 104 
инвентаризация 54 104 
инвестиране в реални активи 49 
инвеститори 44 
инвестиции 26 49 61 96 
инвестиции в акции 49 
инвестиции в облигации 49 
инвестиции в транспорта 26 
инвестиции в туризма 118 
инвестиционен мениджмънт 49 
инвестиционен процес 26 34 49 
инвестиционен риск 49 
инвестиционна възвръщаемост 49 
инвестиционна дейност 26 49 
инвестиционна политика 48 
инвестиционни дейности 24 
инвестиционни портфейли 49 
инвестиционни посредници 59 
инвестиционни проекти 49 96 
инвестиционни решения 49 
инвестиционни стратегии 26 
инвестиционно посредничество 59 
индекс Дженсън 49 
индекс на рентабилност 49 
индекс Трейнър 49 
индекс Шарп 49 
индекси 6 
индивидуални спестявания 90 
индустриален сектор 50 
индустриално производство 102 
инженеринг 109 
иновативни клъстери 96 
иновативност 27 
иновативност на фирмите 27 
иновации 24 96 
иновации във фирмите 27 
иновационен процес 27 
иновационна политика 96 
иновационна политика на ЕС 96 
иновационни дейности 27 
иновационни мрежи 96 
иновационни стратегии 96 
иновационни центрове 96 
интеграция в ЕС 62 
интегриран маркетинг 52 
интегрирани маркетингови комуникации 52 
интервю за работа 119 
интернационализация 74 
интернационализация на туризма 62 
интернет банкиране 35 
инфлация 38 
информатика 91 
информационен подход 25 
информационна ера 25 
информационна сигурност 110 111 112 114 115 
информационна същност на труда 25 
информационни технологии 24 91 110 
информационно осигуряване 17 96 
информация 25 112 
инфраструктура 24 
ипотека 36 
ипотечно кредитиране 35 
история 130 131 132 
история на реториката 119 
ИТ системи 110 
капитал 23 
капиталов пазар 46 49 
капиталова адекватност 32 
капиталови проекти 49 
капиталово бюджетиране 49 
капиталово бюджетни решения 49 
касови операции 35 
каталожен маркетинг 52 
качество в библиотеките 3 
качество на образованието 24 
качество на продукцията 97 
качество на услугите 22 
квалификация 28 
класическа школа 99 
клиенти 52 55 
клиентски портфейл 35 
клиринг 33 
клъстери 96 
кмет 85 
кмет на община 85 
кмет на район 85 
кметски наместник 85 
Кодекс за социално осигуряване 88 
Кодекс на труда 79 82 
кол опция 49 
колективен трудов договор 79 82 
количествена школа 99 
комбиниране на рискови инвестиции 49 
комисионни операции 59 
комисионни посреднически операции 59 
компютърна етика 110 
компютърни мрежи 110 
компютърни системи 109 110 
компютърни технологии 109 
комуникационен микс 53 
комуникационна политика 21 
комуникационни канали 103 
комуникация на организацията 103 
конверсионна политика 49 
конвертируеми облигации 49 
конкурентоспособност на икономиката 24 
консигнационно посредничество 59 
консултантски бизнес 13 
контрол 96 
контрол в управлението 76 
контролинг 98 
конференция 44 45 60 61 62 91 92 98 107 109 
конфликт в екипа 108 
конфликти в икономиката 77 
конфликти в правото 77 
корелационна зависимост 6 
корпоративен имидж 57 103 
корпоративна комуникация 103 
корпоративна социална отговорност 103 
корпоративни информационни системи 110 
корпоративно управление 60 
корупция 13 
корупция в администрацията 76 
Космос 94 
кохезионна политика 73 
кредит и лихва 38 
кредитен договор 36 
кредитен мониторинг 36 
кредитен мултипликатор 38 
кредитен риск 49 
кредити в туризма 118 
кредитна дейност 34 
кредитна експанзия 38 
кредитна политика 38 
кредитна система 36 
кредитни институции 44 
кредитни сделки 36 
криза 44 
криптография 111 115 
криптографска защита на информацията 110 
КСО 89 
културен туризъм 21 
културни дейци 130 
лечебни растения 95 
лечение 95 
лечение на ракови заболявания 95 
лидер 108 
лидерски стилове 4 
лидерство 74 100 
лизинг 36 
лизингови операции 35 
лизингови търговски сделки 59 
лизингово посредничество 59 
литература 120 121 124 125 126 127 
лихва 35 
лихвен риск 49 
личен състав 78 
лични права 75 
лични продажби 52 
логика 94 
логистика 52 55 
логистично обслужване 21 
лоялност към марката 63 
макроикономическа среда 24 
макроикономическа стратегия 51 
макроикономическо развитие 24 
макрорегулиране на туризма 118 
малки и средни предприятия 97 
манипулация 119 
маркетинг 21 52 53 64 66 68 113 
маркетинг ROI 66 
маркетинг в действие 52 
маркетинг на услугите 22 
маркетинг по телефона 52 
маркетингов анализ 52 
маркетингов бранд 58 
маркетингов инженеринг 58 
маркетингов инструментариум 53 
маркетингов мениджмънт 64 66 68 
маркетингов микс 52 53 70 
маркетингов процес 52 
маркетингова дейност 52 
маркетингова етика 52 
маркетингова ефективност 64 68 
маркетингова инвестиция 52 
маркетингова информация 52 53 
маркетингова концепция 21 
маркетингова логистика 52 
маркетингова макросреда 53 
маркетингова микросреда 53 
маркетингова система 53 
маркетингова среда 52 53 
маркетингова стратегия 52 
маркетингови активи 64 
маркетингови инвестиции 58 
маркетингови канали 52 53 
маркетингови комуникации 53 
маркетингови посредници 52 
маркетингови разходи 58 64 66 
маркетингови резултати 64 68 
маркетингови средства 53 
маркетингови стратегии 53 
маркетингово бюджетиране 66 
маркетингово планиране 51 52 53 
маркетингово проучване 52 
марки 52 
математика 91 
математически модели 91 
МВФ 72 
медицински персонал 31 
медицински специалисти 31 
междубиблиотечно заемане 3 
международен бизнес 13 
международен валутен фонд 72 
международен икономикс 72 
международен семинар 90 
международен туристически бизнес 118 
международна икономика 2 72 
международна научна конференция 44 61 107 
международна научно-практическа конференция 60 
международна регионална икономика 74 
международна трудова миграция 72 
международна търговия 72 74 
международни договори 88 
международни икономически отношения 62 
международни превози 14 
международни разплащания 33 
международни стандарти 110 
Международни счетоводни стандарти 104 105 107 
международни туристически организации 118 
международни финанси 39 74 
международно движение на капитали 72 
междуполово общуване 4 
Мексико 90 
мениджмънт 96 98 99 100 
мениджмънт на банките 33 
местна администрация 76 
местно самоуправление 85 
местно управление 85 
методи на ценообразуване 20 
методология в образованието 94 
метрика 58 
микроикономика 23 
Министерски съвет 76 
Министерства в България 76 
МИО 62 
мита 72 
митническа тарифа 72 
множествена склероза 1 
мобилна търговия 114 
модел SCOR 54 55 
модели на комуникация 103 
Молдова 11 36 
монетаризъм 40 
монолог 119 
мотивация 103 
мрежова сигурност 111 
МСС 104 
МСФО 104 
мултиидентичности 103 
МФР 73 
МФР 2014-2020 73 
мъже 4 
мъжки пол 4 
надомна работа 79 82 
наказателна отговорност 81 
наказателно право 81 
намаляване на бедността 24 
НАП 104 
народна медицина 95 
население 8 9 10 
науката в България и ЕС 50 
научен мениджмънт 99 
научна дейност 2 
научна конференция 44 61 107 
научна политика 50 
научни изследвания 24 45 50 
научно управление 99 
научно-методическа конференция 45 
научно-практическа конференция 60 
научно-практическа сесия 57 
научноизследователска и развойна дейност 27 
национален туристически бизнес 118 
национална икономика 27 
Национална иновационна система 96 
национална конференция 98 
национална програма 24 
Национални стандарти за МСП 105 
Национални счетоводни стандарти 105 
национални туристически организации 118 
национално богатство 9 
национално планиране 51 
национолни стандарти 104 
неокласически анализ 72 
непазарни системи 18 
неплатени отпуски 78 
неформално обучение 28 
НИРД 27 
НИС 96 
нова икономика 74 
нови знания 27 
нови продукти 52 53 96 
нови технологии 96 
нововъзникващи пазари 13 
норма в икономиката 77 
норма в правото 77 
нормативна уредба 105 
нормиране на конфликт 108 
НПР 24 
НПР БГ2020 24 
НСФО 104 
обезщетения 82 
областен управител 85 
областна администрация 85 
облигационни договори 49 
образование 11 22 
образователна политика 50 
обслужване на клиенти 55 
обучение на безработните 30 
обществен контрол 76 
обществени поръчки 80 
обществено развитие 12 
общини 85 
общини в България 85 
общинска администрация 85 
общинска власт 85 
общинска собственост 85 
общински бюджет 85 
общински органи 85 
общински съвет 85 
общински съветник 85 
общинско сътрудничество 85 
общностно начало 25 
овладяване на конфликт 108 
одит 107 
одити по качество 97 
одитиране 97 
ОИСР 72 
околна среда 92 93 97 
олигополи 23 
онкологични болести 95 
онкологични заболявания 95 
онлайн маркетинг 52 
опазване на околната среда 128 
оперативно планиране 54 
операционни системи 115 
оптимизация 101 
опции 49 
оратор 119 
ораторска реч 119 
ораторски похвати 119 
ораторски стимули 119 
организации 76 
организационна идентичност 103 
организационна комуникация 103 
организационна култура 100 
организационно поведение 99 
организационно развитие 99 
организация 103 
осигурителен доход 89 
осигурителен стаж 78 
осигурителни вноски 88 89 
осигурителни доходи 88 
осигурително посредничество 59 
осигуряване на качеството 97 
осчетоводяване на проект 106 
отговорност 108 
отдалечено банкиране 33 
относителни величини 6 
отпуски 79 82 
отпуски за бременност 78 
отпуски за майчинство 78 
отрасли 60 
отчитане на проекти 106 
оценка на политическия риск 13 
оценка на риска 116 
оценяване на опциите 49 
ОЧИС 44 
пазар 46 
пазар на труда 23 28 30 
пазар на труда в България 28 
пазар на ценни книжа 49 
пазарен анализ 71 
пазари 52 
пазарна атрактивност 57 
пазарни несъвършенства 18 
пазарни несъответствия 18 
пазарни предложения 52 
пазарни системи 18 
пазарно равновесие 23 
пазарно сегментиране 71 
Паисий Хилендарски 130 
пари 38 
паричен пазар 49 
паричен стандарт 38 
парична маса 38 
парична политика 38 44 
парични агрегати 38 
парични обезщетения 88 
парично предлагане 38 
парично-кредитна политика 38 
парично-кредитна статистика 9 
пенсионна реформа 90 
пенсионна система 90 
пенсионни фондове 44 90 
пенсионно осигуряване 90 
персонален компютър 110 
персонален мениджмънт 37 
перспективно маркетингово планиране 21 
пиеси 122 123 
планиране 51 54 
планиране на иновациите 96 
планиране на качеството 97 
планиране на производството 51 
планиране на туризма 16 
пласмент 34 
платежен баланс 9 
платежни карти 33 
платежни системи 38 113 
платежни терминали 33 
платени годишни отпуски 78 
поведенческа школа 99 
погасителна давност 75 
подаване на декларации 89 
подобряване на качеството 97 
подсъзнателна реклама 21 
поезия 124 126 
позициониране 71 
позициониране на пазара 52 
пол 4 
политико-дипломатически отношения 132 
политическа стабилност 13 
политически елит 11 
политически риск 13 
полова дискриминация 4 
полова идентичност 4 
полова социализация 4 
полово самосъзнание 4 
Полша 73 
портфейлна теория 49 
портфейлно управление 96 
постъпления 18 
потребители 67 
потребителска ерозия 67 
потребителска лоялност 69 
потребителска удовлетвореност 101 
потребителска ценност 70 
потребителски пазар 52 
потребителски цени 9 
потребителско кредитиране 35 
потребителско поведение 53 69 
потребности 22 54 
потребности на клиентите 52 
почивки 79 82 
правилно публично говорене 119 
правителство 76 
право 77 
право и икономика 77 
правоприемство 75 
превключване между марки 65 
преговори в бизнеса 119 
предприятие 102 
предприятия 48 
представителство 75 
презгранични банкови заеми 72 
презентация 119 
прекратяване на трудовия договор 78 
престъпления 81 
престъпления по служба 81 
привлечени средства 34 
привличане на потребители 67 
придобиване на права 75 
природни ресурси 24 
прогнозиране 51 71 101 
програма за развитие 24 
програмиране 109 
продажби на стоки 17 
продукти 52 55 
продуктов микс 52 
проект EU KLEMS 56 
проект FUTURAGE 8 
проект VALIDAID 28 
проекти за инвестиране 49 
проектна ориентация 99 
проектно управление 99 
производителни сили 25 
производителност на труда 56 
производствени отношения 25 
производствени резултати 23 
производство 25 55 
промишлена архитектура 117 
промишленост 24 
промоционален микс 52 
промоция 63 65 69 
просветен маркетинг 52 
просветни дейци 130 
професионална квалификация 79 82 
професионална мобилност 31 
професионално образование 14 
психология 4 
психология на пола 4 
публикации 2 
публичен сектор 84 
публична администрация 76 83 84 
публични услуги 24 
публични финанси 47 
публично говорене 119 
публично управление 83 
публично-частно партньорство 85 
пут опции 49 
първи европейски семестър 73 
работа в екип 108 
работна заплата 23 
работна сила 9 24 
работни места 30 
работно време 79 82 
развитие на реториката 119 
развитие на туризма 16 
развлекателна индустрия 21 
разрешаване на конфликти 108 
разходи 18 
ракови заболявания 95 
реални активи 49 
регионални планове 51 
регионално развитие 51 
региони 60 
регулаторен риск 13 
резюмета 84 
реинвестиционен риск 49 
реклама 21 34 52 65 69 113 
религия 5 
рентабилност 49 
реторика 119 
реформа в администрацията 76 
Рикардо 72 
риск 13 116 
рискови инвестиции 49 
рискови финансови операции 49 
Русия 61 131 132 
руски белоемигранти 132 
СА 6 7 15 16 20 22 23 32 33 34 35 38 45 59 62 84 85 86 87 99 102 119 
сайтове за колективно пазаруване 21 
самоосигуряващи се лица 89 
самостоятелно обучение 28 
самоуправление 85 
санитарно-хигиенни звена 117 
сборник доклади 45 57 60 
Световна банка 72 
световна икономика 61 72 
световна икономическа криза 56 
Световна търговска организация 72 
световни финансови центрове 74 
световно стопанство 72 
сдружаване на общините 85 
Североизточен район 57 
сегментация на пазара 52 
секретар на община 85 
сектор на услугите 22 
селско стопанство 7 15 24 74 
селскостопанска политика 15 
селскостопанска статистика 7 
селскостопански продукти 15 
сертификация на продукцията 97 
сетълмент 33 
сетълмент системи 33 
сигурност 111 112 113 114 116 
симетрия 6 94 
симулационен анализ 49 
симулационен метод 49 
симулация 101 
синдикални организации 79 82 
системи за управление 102 
ситуации в управлението 99 
ситуационен подход 99 
ситуационно управление 99 
складиране 54 
складови операции 54 
сметкоплан 104 
снабдяване 52 54 
собствен капитал 34 
Софроний Врачански 130 
софтуер 115 
социален капитал 12 
социална защита 86 87 
социална информация 25 
социална отговорност 52 
социална структура 11 
социални грижи 87 
социални мрежи 21 113 
социални помощи 86 
социални услуги 86 87 
социално включване 86 
социално изключване 86 
социално обезпечение 86 
социално осигурителна система 88 
социално осигуряване 86 88 89 
социално подпомагане 86 
социално подпомагане в България 86 
социално развитие 11 
социално-икономически анализ 24 
социално-икономическо развитие 24 
социология 11 
спедиторска дейност 59 
спедиторски услуги 59 
специалност Публична администрация 84 
спор 119 
средни величини 6 
СССР 132 
стандартизация на продукцията 97 
стареене на населението 8 10 
статистика 6 7 9 
статистическа информация 6 
статистически анализ 7 
статистически величини 6 
статистически заключения 6 
статистически наблюдения 7 
статистическо изследване 7 
статистическо изучаване 6 
статистическо разсейване 6 
стейкхолдъри 103 
стихове 124 
СТО 72 
стойност 25 
стоки 54 
страни-членки на ЕС 73 
стратегически банков мениджмънт 34 
стратегически мениджмънт 99 
стратегическо маркетингово планиране 68 
стратегическо планиране 51 54 
стратегическо развитие 57 
стратегическо управление 98 
стратегическо фирмено планиране 51 
строителство 29 
структура на пазара 46 
структурни промени 56 
СТУК 97 
СУК 97 
СХЗ 117 
сценариен анализ 49 
счетоводен справочник 104 
счетоводна информация 104 
счетоводна отчетност 107 
счетоводна практика 104 
счетоводно отчитане 106 
счетоводство 104 105 107 
съветска колективна сигурност 132 
съветски блок 18 
Съветски съюз 132 
съвременен мениджмънт 99 
съдебен контрол 76 
съдебна практика 88 
съкровищни менителници 49 
тактическо планиране 51 54 
таргетиране 71 
телевизионен маркетинг 52 
телекомуникации 65 
телефонно банкиране 35 
теория на договорите 77 
теория на Дъглас Норт 77 
теория на кредита 38 
теория на парите 38 
теория на публичното управление 83 
теория на стратегическото управление 83 
териториален брандинг 57 
тероризъм 13 
тестове 23 
технологична политика 50 
технологични паркове 96 
трансгранично сътрудничество 62 
транснационални корпорации 72 74 
транспорт 14 26 
транспортен сектор 14 
транспортиране 54 
транспортна свързаност 24 
транспортна система 14 54 
транспортни предприятия 26 
трансферни цени 72 
труд 9 12 29 79 82 
трудов договор 79 
трудов колектив 79 82 
трудов пазар 28 30 
трудов стаж 78 79 82 
трудова дисциплина 79 82 
трудова книжка 78 79 82 
трудови договори 78 
трудови отношения 25 
трудови правоотношения 78 79 
трудови спорове 79 
трудово възнаграждение 79 82 
трудово правоотношение 82 
тръжно ценообразуване 20 
туризъм 16 22 24 118 
туристическа политика 118 
туристически бизнес 118 
туристически бизнес в България 118 
туристически предприятия 16 
туристически продукти 16 
търговия 17 74 113 
търговия на дребно 52 
търговия на едро 52 
търговска дейност 17 
търговска фирма 17 
търговски банки 35 36 37 
търговски екипи 52 
търговски марки 21 52 
търговски посреднически операции 59 
търговски фирми 17 
търговски ценни книжа 49 
търговско посредничество 59 
търговско представителство 59 
търсене на пари 38 
уеб сайт 113 
указания на НАП 88 
указания на НОИ 88 
украинска икономика 74 
Украйна 39 40 41 42 43 61 74 
управление 22 54 83 85 99 100 
управление на активите 102 
управление на взаимоотношенията 67 
управление на дълготрайните материални активи 102 
управление на запасите 54 
управление на знанията 96 
управление на икономиката 74 
управление на качеството 97 
управление на конфигурацията 97 
управление на маркетинга 52 
управление на организацията 103 
управление на политическия риск 13 
управление на предприятията 98 
управление на проекти 96 
управление на публичните финанси 47 
управление на сигурността 112 
управление на услугите 22 
управление на финансите 47 
управление на финансовия риск 49 
управление на човешки ресурси 98 
управление на човешките ресурси 14 
управленска практика 99 
управленски стратегии 98 
управленско мислене 99 
управленско решение 76 
услуги 52 
успешен бизнес 100 
устойчиво развитие 24 
учене през целия живот 12 28 
уязвимост 116 
факторен анализ 19 
факторингови операции 35 
факторингово посредничество 59 
фармацевтично производство 102 
физика 92 
философия 94 
финанси 38 39 40 41 42 43 44 48 64 
финанси на предприятията 9 48 
финансиране 87 90 
финансов анализ 17 48 
финансов капитал 48 
финансов мениджмънт 39 47 48 
финансов пазар 39 46 
финансов риск 49 
финансов сектор 60 
финансова наука 39 40 41 42 43 
финансова нестабилност 44 
финансова обезпеченост 24 
финансова отчетност 107 
финансова политика 39 49 
финансова система 32 39 44 
финансова система в България 44 
финансови пазари 13 
финансови проекти 51 
финансови резултати на предприятието 48 
финансови решения 48 
финансови турбуленции 44 
финансови фючърси 49 
финансово образование 45 
финансово право 39 
финансово равновесие 48 
фирмен бранд 58 
фирмен план 51 
фирмена печалба 20 
фирмени инвестиции 96 
фирмени иновации 96 
фирмени стратегии 51 
фирмени цени 20 
фирми 60 96 
фискална политика на България 44 
фитотерапия 95 
фондов пазар 37 
форфетингови операции 35 
франчайз пакет 59 
франчайзинг 59 
функции на парите 38 
функциониране на пазарите 46 
фючърсна търговия 49 
хармония 94 
хеджиране 49 
хигиенно-комуникационни звена 117 
химия 93 
хранителна промишленост 97 
художествена литература 120 124 125 126 127 
хумор 119 
целеви пазар 52 53 
цени 9 20 
ценни книжа 37 
ценова аграрна политика 15 
ценова политика 20 
ценови мениджмънт 20 
ценови понятия 20 
ценови решения 20 
ценови стратегии 20 53 
ценообразуване 15 20 21 52 
централна банка 35 
Централна и Източна Европа 60 
ЦИЕ 56 
частна бизнес администрация 76 
частни пенсионни фондове 90 
Черноморски регион 60 61 
Черноморско крайбрежие 57 
човешки капитал 12 29 
човешки ресурси 14 
човешки фактор в управлението 99 
чуждестранни банки 35 
школа на решението 99 
юбилейна международна научна конференция 62 
Южна Европа 61 
юридическо лице 75 
20 години катедра МИО 62 
20 години Публична администрация 84 
4А в маркетинга 70 
ASECU 60 
CVP анализ 20 
ITIL 110 
MROI 58 
PR 52 
SCOR модел 54 
SEPA 44 
SWOT анализ 14 52 100