НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиографии

- 1 -

016/С/П 827 

Правдомирова, Донка

   Антон Дончев : Биобиблиография / Донка Правдомирова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 . - 265 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-07-2236-5 

  

Сист. No: 15112

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 2 -

44955 

Нешев, Петър

   Политическа психология / Петър Нешев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 99 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-591-6 

  

Сист. No: 15104

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

44939 

Василев, Йордан

   Информационното общество : Съвременно състояние и възможности за развитие в България : Монография / Йордан Василев . - В. Търново : АБАГАР, 2012 . - 224 с. : с табл., прил., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-168-002-3 

  

Сист. No: 15075

- 4 -

44972 

Вълчев, Христо Василев и др.

   Статистика : [Учебник] / Христо Василев Вълчев, Павлина Калчева Йорданова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004 . - 251 с. : с табл., прил. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-254-9 

  

Сист. No: 15137

- 5 -

44992 

Жекова, Станка

   Социална статистика : Методическо ръководство / Станка Жекова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 260 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0613-5 

  

Сист. No: 15172

- 6 -

44903 

Паунов, Марин Александров

   Организационна култура / Марин Александров Паунов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 164 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-397-7 

  

Сист. No: 15005

- 7 -

44904 

Стоилова, Вяра Борисова

   "Играта" на пазарна размяна / Вяра Борисова Стоилова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 226 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-399-1 

  

Сист. No: 15006

Социология

- 8 -

44984 

Георгиев, Никола и др.

   Икономическа социология : Учебно помагало : текстове / Никола Георгиев, Ваня Ганева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 103 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0852-2 

  

Сист. No: 15149

- 9 -

44967 

Иванов, Стойко и др.

   Социална психология и туристическо поведение / Стойко Иванов, Милко Иванов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-320-0 

  

Сист. No: 15132

- 10 -

44945 

Тодоров, Петко Тодоров

   Медийни технологии / Петко Тодоров Тодоров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 286 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-428-8 

  

Сист. No: 15093

- 11 -

44959 

Gerchva-Nestorova, Galya

   Social Communications : Interpersonal paradigm / Galya Gerchva-Nestorova . - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2013 . - 158 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-715-590-9 

  

Сист. No: 15110

Икономика. Икономически науки

- 12 -

44987 

Аграрен маркетинг  : [Учебник] / Мария Станимирова и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 380 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Други авт.: Е. Станимиров, Т. Турлакова, Т. Георгиева.

   ISBN 978-954-21-0619-7 

  

Сист. No: 15167

- 13 -

44901 

Атанасова, Веселина Атанасова

   Формиращият се нов икономически дискурс : От ъгъла на зрение на развитията в областта на историко-икономическото знание / Веселина Атанасова Атанасова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 354 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-364-9 

  

Сист. No: 15003

- 14 -

44943 

Ахамед, Лиакат

   Властелините на финансите : Банкерите, които фалираха света / Лиакат Ахамед ; Прев. от англ. Иван Гуляшки . - София : Изток-Запад, 2012 . - 558 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-104-3 

  

Сист. No: 15090

- 15 -

44981 

Великов, Велико и др.

   География на туризма / Велико Великов, Миглена Стоянова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003 . - 120 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-185-2 

  

Сист. No: 15146

- 16 -

44915 

Горчева, Таня Веселинова

   Международен туризъм / Таня Веселинова Горчева . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 200 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-939-8 

  

Сист. No: 15032

- 17 -

44952 

Гълъбов, Марин Иванов

   Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти : [Учебник] / Марин Иванов Гълъбов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 210 с. : с прил., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-413-4 

  

Сист. No: 15100

- 18 -

44965 

Дончев, Дончо и др.

   География на туристическата инфраструктура : [Учебник] / Дончо Дончев, Милен Пенерлиев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 166 с. : с табл., прил., ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-329-4 

  

Сист. No: 15130

- 19 -

44983 

Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове  : Студентски научни публикации . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011 . - 288 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-648-9 

  

Сист. No: 15148

- 20 -

44951 

Ковачев, Асен Златков

   Развитие на икономическите системи : Системно-структурен подход към преструктурирането, продуктивността и устойчивостта на развитието / Асен Златков Ковачев . - Прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 248 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-409-7 

  

Сист. No: 15099

- 21 -

44930 

Колева, Росица

   Анализ на финансовото състояние на предприятието : Практически курс / Росица Колева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 136 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0849-2 

  

Сист. No: 15062

- 22 -

44956 

Николаева, Велислава

   Организация и управление на туристическото предприятие : [Учебник] / Велислава Николаева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 159 с. : с табл., прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-588-6 

  

Сист. No: 15105

- 23 -

44902 

Прогнозиране и стратегическо планиране  : [Монография] / Катя Владимирова и др . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 482 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт.: Ст. Тонкова, И. Славова, П. Иванов, Хр. Танушев, Й. Банкова.

   ISBN 978-954-644-391-5 

  

Сист. No: 15004

- 24 -

44950 

Ралева, Стела Стоянова

   Инфлация и икономически растеж : Тиория, методология, емпирика / Стела Стоянова Ралева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 280 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-417-2 

  

Сист. No: 15098

- 25 -

44997 

Студентска научна конференция  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 186 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 1313-9029 

  

Сист. No: 15180

- 26 -

44995 

Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката  : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0600-5 

   Т. 1. Финансовата и дълговата криза - състояние и алтернативи : Съвременни бизнеспрактики и антикризисни реакции . - 2012 . - 493 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 15175

- 27 -

44995 

Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката  : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0601-2 

   Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи : Правителствени политики и интеграция . - 2012 . - 448 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 15176

- 28 -

44995 

Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката  : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0602-9 

   Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж : Състояние и алтернативи в отрасловата и регионалната икономика . - 2012 . - 491 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 15177

- 29 -

44995 

Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката  : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0603-6 

   Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии : Математически и статистически методи в съвременната икономика : Език и култура . - 2012 . - 603 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 15178

- 30 -

44899 

Тодоров, Тодор Добромиров

   Актуални политики в областта на заетостта и човешките ресурси : Учебно помагало по дисциплината "Човешки ресурси" / Тодор Добромиров Тодоров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 188 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-404-2 

  

Сист. No: 15001

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 31 -

44941 

Нончев, Иван Първанов

   Трудът. Към устойчиво развитие на обществото / Иван Първанов Нончев . - София : Военно издателство, 2012 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-509-473-6 

  

Сист. No: 15087

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 32 -

44181 

Димитрова, Теодора

   Вътрешният одит - ефективен инструмент на банковия мениджмънт : [Монография] / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 217 с. : с табл., прил., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 38)

   

   ISBN 978-954-23-0834-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15150

- 33 -

44181 

Иванов, Георги

   Управление на риска в организациите от публичния сектор на Република България : [Монография] / Георги Иванов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 249 с. : с табл., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 40)

   

   ISBN 978-954-23-0840-9 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15064

- 34 -

44944 

Клейсън, Джордж С.

   Най-богатият човек във Вавилон / Джордж С. Клейсън ; Прев. Весела Прошкова . - София : Skyprint, 2012 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-390-088-6 

  

Сист. No: 15091

- 35 -

44940 

Косарес, Майкъл Дж.

   АВС на инвестирането в злато : Как да запазите и умножите богатството си / Майкъл Дж. Косарес ; Прев. Петър Узунов . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2013 . - 200 с. : с табл., фиг., ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-783-186-5 

  

Сист. No: 15086

- 36 -

44181 

Кръстев, Людмил

   Капиталови пазари : Учебник / Людмил Кръстев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 204 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 44)

   

   ISBN 978-954-23-0850-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15076

- 37 -

44181 

Личев, Александър

   Банково осигуряване на валутните сделки : [Учебник за дистанционно обучение] / Александър Личев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 157 с. : с прил., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 42)

   

   ISBN 978-954-23-0842-3 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15035

- 38 -

44181 

Милинов, Валентин

   Банков маркетинг : [Учебник] / Валентин Милинов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 182 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 37)

   

   ISBN 978-954-23-0828-7 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15065

- 39 -

44969 

Тонев, Свилен

   Корпоративни финанси / Свилен Тонев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2012 . - 228 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-616-8 

  

Сист. No: 15134

- 40 -

44970 

Тонев, Свилен

   Финанси : [Учебник] / Свилен Тонев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 264 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-263-8 

  

Сист. No: 15135

- 41 -

44971 

Тонев, Свилен

   Банково дело : [Учебник] / Свилен Тонев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 159 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-371-6 

  

Сист. No: 15136

- 42 -

44921 

Adamov, Velichko

   Corporate Capital Management : A distance learning academic course book / Velichko Adamov . - 5. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publishing House, 2012 . - 272 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-168-004-7 

  

Сист. No: 15042

- 43 -

44922 

Adamov, Velichko et al.

   Corporate Budget Management : A distance learning academic course book / Velichko Adamov, Vassil Zahariev, Stoyan Prodanov . - Veliko Tarnovo : Abagar Publishing House, 2012 . - 192 p. ; 24 cm

   Бюджетно управление на фирмата

   ISBN 978-619-168-009-2 

  

Сист. No: 15043

- 44 -

44923 

Master Seminar  : A thesis writing guide / Velichko Adamov et al . - Veliko Tarnovo : Abagar Publishing House, 2012 . - 128 p. ; 24 cm

   Other aut.: A. Zahariev, P. Patev, St. Simeonov, R. Lilova, T. Dimitrova, St. Prodanov, V. Milinov.

   ISBN 978-619-168-010-8 

  

Сист. No: 15044

- 45 -

44918 

Prodanov, Stoyan

   Capital Budgeting : A distance learning academic course book / Stoyan Prodanov . - 2. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publishing House, 2012 . - 272 p. ; 24 сm

   

   ISBN 978-619-168-008-5 

  

Сист. No: 15039

- 46 -

44920 

Simeonov, Stefan

   Financial Derivatives : A distance learning academic course book / Stefan Simeonov . - 2. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publishing House, 2012 . - 496 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-168-005-4 

  

Сист. No: 15041

Финансов контрол

- 47 -

44914 

Томева, Милка и др.

   Финансов контрол : [Учебник] / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 314 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-400-833-8 

  

Сист. No: 15031

Данъци. Такси. Налози

- 48 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2013 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони : Коментар на промените в данъчното законодателство : Практика на НАП : Справочна информация / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2013 . - 656 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 15021

- 49 -

38175 

Промени в данъчното законодателство за 2013 година  : Закон за корпоративното подоходно облагане ... / Валентина Гекова и др . - София : Мисъл, 2013 . - 96 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 1, 2, 3)

   

   ISBN 978-954-8006-57-6 

  

Сист. No: 15018

Прогнозиране

- 50 -

44934 

Марчева, Анастасия и др.

   Тренинг по планиране и прогнозиране / Анастасия Марчева, Миглена Вачевска, Елица Линкова . - Габрово : Екс-прес, 2012 . - 172 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-490-362-6 

  

Сист. No: 15070

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 51 -

44909 

Управление на ценообразуването  : Учебно помагало / Йордан Иванов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 213 с. : с табл. ; 22 см

   Други авт. : Ил. Минков, В. Янакиев, М. Михайлова.

   ISBN 978-954-21-0574-9 

  

Сист. No: 15013

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 52 -

44961 

Аз съм гражданин на Европейския съюз  : Учебно помагало /  Състав. Ингрид Шикова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 318 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3392-0 

  

Сист. No: 15113

Маркетинг

- 53 -

44973 

Димитрова, Труфка

   Маркетинг : [Учебник] / Труфка Димитрова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005 . - 160 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-277-8 

  

Сист. No: 15138

- 54 -

44974 

Димитрова, Труфка

   Маркетинг на отношенията - духовен формат / Труфка Димитрова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011 . - 220 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-577-587-1 

  

Сист. No: 15139

- 55 -

44985 

Узунова, Юлия и др.

   Международен маркетинг : [Учебник] / Юлия Узунова, Бистра Василева, Надежда Калинова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 424 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0591-6 

  

Сист. No: 15165

- 56 -

44986 

Узунова, Юлия и др.

   Международен маркетинг : Ръководство за семинарни занятия / Юлия Узунова, Бистра Василева, Надежда Калинова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 218 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0592-3 

  

Сист. No: 15166

- 57 -

339/C/M 61 

Metro Retail Compendium 2012/2013  : Data, facts and addresses of the trade and retail industry in Germany, Europe and world . - Dusseldorf : Metro Group, 2011 . - 411 p. ; 18 сm

   

   ISBN 978-3-9814786-2-4 

  

Сист. No: 15126

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 58 -

44181 

Личев, Александър

   Платежният баланс и еврозоната - индикатори, тенденции, дефицити : [Монография] / Александър Личев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 140 с. : с табл., прил., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 39)

   

   ISBN 978-954-23-0838-6 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15036

- 59 -

44919 

Patev, Plamen

   International Financial management : A distance learning academic course book / Plamen Patev . - 2. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publishing House, 2012 . - 416 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-427-996-7 

  

Сист. No: 15040

Международни икономически отношения

- 60 -

44979 

Найденов, Атанас

   Международна икономика : [Учебник] / Атанас Найденов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 174 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-349-5 

  

Сист. No: 15144

Право. Наука за държавата и правото

- 61 -

44991 

Андреева, Андриана и др.

   Трудово и осигурително право : Задачи, казуси, тестове / Андриана Андреева, Галина Йолова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 167 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0618-0 

  

Сист. No: 15171

- 62 -

II 1721 

Атанасова, Христина

   Правна уредба на интелектуалната собственост : Учебно пособие : курс лекции; тестове; казуси; нормативен материал / Христина Атанасова . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 264 с. ; 29 с.

   

   ISBN 978-954-23-0841-6 

  

Сист. No: 15151

- 63 -

II 1722 

Атанасова, Христина

   Застрахователно право : Учебно пособие : курс лекции; казуси; тестове; нормативен материал / Христина Атанасова . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 192 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-23-0839-3 

  

Сист. No: 15152

- 64 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2013 година : Нормативни актове : Съдебна практика : Практика на ПТСП : Приложни коментари / Васил Мръчков и др . - София : Труд и право, 2013 . - 21 см

   

   ISBN 1312-9570 

   

   

  

Сист. No: 15022

- 65 -

44980 

Великов, Велико и др.

   Дипломатически протокол и церемониали : [Учебник] / Велико Великов, Георги Найденов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-382-2 

  

Сист. No: 15145

- 66 -

341/С/Е 206 Сзс 

Съд на Европейските общности

   Съд на Европейските общности : Избрани решения : Т. 1 - 2 /  Подбор и прев. Албена Димитрова . - София : Албабул ЕООД, 2006-2007 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9679-18-2 

   Т. 2. От №61 до №118 . - 2007 . - 376 с.

   

  

Сист. No: 15008

- 67 -

44954 

Ковачева, Галина

   Превенция на престъпността на непълнолетните в Република България / Галина Ковачева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 171 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-598-5 

  

Сист. No: 15103

- 68 -

349.2/С/Н 267 

Наръчник по трудово законодателство  : 2013 г. . - София : Дъга ООД, 2013 . - 276 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 15020

- 69 -

44946 

Петрунов, Георги Светлозаров

   Противодействие на изпирането на пари : [Учебник] / Георги Светлозаров Петрунов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 230 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-424-0 

  

Сист. No: 15094

- 70 -

44898 

Търговско право  : За икономисти : [Учебник] / Божана Георгиева Неделчева и др . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 268 с. ; 24 см

   Други авт.: Б. Неделчева, З. Сукарева, Л. Караниколов, Ф. Рачев, Б. Ланджев.

   ISBN 978-954-644-361-8 

  

Сист. No: 15000

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 71 -

44942 

Гълъбинов, Румен

   Застраховане на катастрофичните рискове / Румен Гълъбинов . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 127 с. ; 21 см

   

   ISBN 28-1043-8 

  

Сист. No: 15089

- 72 -

44937 

Страхование  : Учебник /  Под ред. на Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. Яновой . - Москва : Юрайт ; Высшее образование, 2010 . - 828 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-0228-0 

   ISBN 978-5-9692-0430-0 

  

Сист. No: 15073

Социално осигуряване

- 73 -

368.4/С/Н 267 

Наръчник по социално осигуряване  : 2013 г. . - София : Дъга ООД, 2013 . - 320 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 15019

Застраховане

- 74 -

44938 

Никулина, Надежда Николаевна и др.

   Страховой маркетинг / Надежда Николаевна Никулина, Людмила Федоровна Суходоева, Нодари Дарчоевич Эриашвили . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 . - 504 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-04646-7 

  

Сист. No: 15074

Образование

- 75 -

II 1720 

Дерменджиева, Стела и др.

   Урокът по география / Стела Дерменджиева, Петя Събева, Боянка Димитрова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012 . - 280 с. : с прил., фиг., сх. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-524-870-2 

  

Сист. No: 15116

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 76 -

44953 

Казаларска, Савка

   Мода, стил, дрескод / Савка Казаларска . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 170 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-495-7 

  

Сист. No: 15102

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 77 -

44907 

Атанасов, Бойко и др.

   Количествени методи в управлението : [Учебник] / Бойко Атанасов, Росен Николаев, Радан Мирянов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 403 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0570-1 

  

Сист. No: 15011

- 78 -

II 1716 

Димитров, Митко Цанов и др.

   Математика за икономисти : Ч. 1 - / Митко Цанов Димитров, Мирослава Йорданова Иванова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-644-387-8 

   Ч. 1 . - 2012 . - 302 с.

   

  

Сист. No: 15007

- 79 -

44947 

Иванова, Миглена Иванова и др.

   Математика I : Примерни тестове за самоподготовка на студенти в икономическите висши учебни заведения / Миглена Иванова Иванова, Свилен Маринов Маринов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 199 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-426-4 

  

Сист. No: 15095

- 80 -

44908 

Количествени методи в управлението  : Ръководство / Бойко Атанасов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 425 с. : с табл., зад. ; 22 см

   Други авт.: Р. Николаев, В. Бошнаков, Р. Мирянов.

   ISBN 978-954-21-0571-8 

  

Сист. No: 15012

- 81 -

44990 

Стоянов, Тодор и др.

   Математически анализ : Ръководство / Тодор Стоянов, Мирослав Каракулаков, Радан Мирянов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 387 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0598-5 

  

Сист. No: 15170

- 82 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2005 : V. 1-2 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2005 . - 24 cm

   

   ISBN 954-680-352-9 

   V. 1 . - 2005 . - 469 p.

   

  

Сист. No: 15118

- 83 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2005 : V. 1-2 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2005 . - 24 cm

   

   ISBN 954-680-352-9 

   V. 2 . - 2005 . - 577 p.

   

  

Сист. No: 15119

- 84 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the International scientific conference 6-10.06.2007 : V. 1-2 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2007 . - 24 cm

   

   ISBN 978-954-680-537-9 

   V. 1 . - 2007 . - 261 p.

   

  

Сист. No: 15120

- 85 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the International scientific conference 6-10.06.2007 : V. 1-2 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2007 . - 24 cm

   

   ISBN 978-954-680-537-9 

   V. 2 . - 2007 . - 270 p.

   

  

Сист. No: 15121

- 86 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the International scientific conference 3-7.06.2009 : V. 1-2 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2009 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 1 . - 2009 . - 277 p.

   

  

Сист. No: 15122

- 87 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the International scientific conference 3-7.06.2009 : V. 1-2 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2009 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 2 . - 2009 . - 448 p.

   

  

Сист. No: 15123

- 88 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 1 . - 2011 . - 639 p.

   

  

Сист. No: 15124

- 89 -

44964 

Mathematics and Natural sciences  : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 . - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011 . - 24 cm

   

   ISBN 1314-0272 

   V. 2 . - 2011 . - 276 p.

   

  

Сист. No: 15125

Екология

- 90 -

44968 

Екология и сигурност  / Делчо Каменов и др . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 132 с. ; 20 см

   Други авт.: В. Грозев, Д. Бъчварова, Ал. Дойчинов.

   ISBN 978-954-577-413-3 

  

Сист. No: 15133

- 91 -

44966 

Каменов, Делчо и др.

   Екология : [Учебник] / Делчо Каменов, Дарина Бъчварова, Александър Дойчинов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 175 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-303-0 

  

Сист. No: 15131

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 92 -

44994 

Иванова, Костадинка

   Сомелиерство : [Учебник] / Костадинка Иванова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 151 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0611-1 

  

Сист. No: 15174

Медицина

- 93 -

44958 

Стоянов, Валери и др.

   Оцеляване в ситуации, представляващи заплаха за живота и здравето на хората / Валери Стоянов, Петър Недев, Симеон Недев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 124 с. : с табл., гр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-587-9 

  

Сист. No: 15109

Стокознание

- 94 -

44905 

Златева, Денка и др.

   Стокознание на хранително-вкусовите стоки : Ръководство за лабораторни упражнения : Ч. 1 - / Денка Йорданова Златева, Събка Димитрова Пашова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0583-1 

   Ч. 1 . - 2012 . - 236 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 15009

Селско стопанство. Горско стопанство

- 95 -

44926 

Николова, Марина

   Нетрадиционни селскостопански производства : [Учебник] / Марина Николова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 400 с. : с табл., фиг., сх., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0843-0 

  

Сист. No: 15058

Управление на предприятията. Организация на производството

- 96 -

44916 

Варамезов, Любчо

   Икономика и организация на предприятието : [Учебник] / Любчо Варамезов . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 244 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-830-7 

  

Сист. No: 15034

- 97 -

44181 

Варамезов, Любчо

   Иновационен мениджмънт : [Учебник за дистанционно обучение] / Любчо Варамезов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 258 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 35)

   

   ISBN 978-954-23-0817-1 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15066

- 98 -

44912 

Коев, Йордан Петров

   Корпоративно ръководство : [Учебник] : Ч. 1 - / Йордан Петров Коев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0599-2 

   Ч. 1 . - 2012 . - 326 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 15016

- 99 -

44929 

Колева, Росица

   Икономически анализ : Учебно помагало / Росица Колева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 144 с. : с табл., тест., зад. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0846-1 

  

Сист. No: 15061

- 100 -

44936 

Михайлов, Михаил и др.

   Анализ на индустриалния бизнес : [Учебник] / Михаил Михайлов, Кирил Митов, Росица Колева . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 316 с. : с табл., гр., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-822-2 

  

Сист. No: 15072

- 101 -

44906 

Ненов, Тодор

   Планиране и анализ в индустриалното предприятие : [Учебник] / Тодор Ненов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 440 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0573-2 

  

Сист. No: 15010

- 102 -

44957 

Николаева, Велислава

   Стратегически аспекти в управлението : Ръководство за семинарни упражнения / Велислава Николаева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 87 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-586-2 

  

Сист. No: 15106

Мениджмънт

- 103 -

44976 

Димитров, Димитър

   Основи на управлението : [Учебник] / Димитър Димитров . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003 . - 244 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-228-Х 

  

Сист. No: 15141

Методи на управление

- 104 -

44935 

Андреева, Мария Йосифова

   Проектно управление / Мария Йосифова Андреева . - 2. изд. . - Велико Търново : Фабер, 2013 . - 244 с. : табл., фиг., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-851-2 

  

Сист. No: 15071

- 105 -

44181 

Иванов, Георги

   Методология на вътрешния одит : [Учебник] / Георги Иванов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 291 с. : с прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 43)

   

   ISBN 978-954-23-0845-4 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15063

- 106 -

44917 

Халачева, Теменужка Йорданова и др.

   Лидерство и мотивация в управлението : [Учебник] / Теменужка Йорданова Халачева, Ивайло Цветанов Стоянов . - София : Авангард Прима, 2013 . - 131 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-160-112-7 

  

Сист. No: 15038

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 107 -

44988 

Коев, Йордан

   Въведение в предприемачеството : [Учебник] / Йордан Коев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 390 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0622-7 

  

Сист. No: 15168

Управление на фирмата

- 108 -

44989 

Ненов, Тодор

   Бизнес диагностика : [Учебник] / Тодор Ненов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 344 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0612-8 

  

Сист. No: 15169

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 109 -

44993 

Кондукторова, Анастасия

   Делова кореспонденция / Анастасия Кондукторова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 363 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0617-3 

  

Сист. No: 15173

- 110 -

44925 

Личева, Катя и др.

   Бизнес комуникации / Катя Личева, Николай Живков . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 172 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0847-8 

  

Сист. No: 15057

Счетоводство

- 111 -

44975 

Александров, Станислав и др.

   Счетоводство : Ч. 1 - / Станислав Александров, Славена Стоянова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2012 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-577-642-7 

   Ч. 1 . - 2012 . - 124 с. : с табл., сх.

   

  

Сист. No: 15140

- 112 -

44948 

Андреева, Донка Цолова

   Управление на разходите : Теория, методология, практика / Донка Цолова Андреева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 220 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-407-3 

  

Сист. No: 15096

- 113 -

44960 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней  : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- . - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2012 . - 21 см

   

   ISBN 978-5-4382-0050-5 

   Ч. 1 . - 2012 . - 240 с.

   

  

Сист. No: 15111

- 114 -

44924 

Герганов, Георги и др.

   Счетоводно отчитане на специфичните обекти и дейности на селскостопанското предприятие : [Учебно пособие] / Георги Герганов, Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 323 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0812-6 

  

Сист. No: 15054

- 115 -

44931 

Дочев, Михаил и др.

   Счетоводен анализ на нефинансовите предприятия : [Учебно помагало] / Михаил Дочев, Станислав Александров . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 176 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-815-4 

  

Сист. No: 15067

- 116 -

44932 

Дочев, Михаил и др.

   Счетоводен анализ на финансовите отчети / Михаил Дочев, Станислав Александров . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 172 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-816-1 

  

Сист. No: 15068

- 117 -

44996 

Качество и полезност на счетоводната информация  : Сборник с доклади от научна конференция ИУ - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност" 28-29 септ. 2012 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 591 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0616-6 

  

Сист. No: 15179

- 118 -

44927 

Меразчиев, Васил и др.

   Банково счетоводство : [Учебник] / Васил Меразчиев, Георги Баташки . - 4. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 270 с. : със сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0832-4 

  

Сист. No: 15059

- 119 -

44928 

Меразчиев, Васил и др.

   Бюджетно счетоводство : [Учебник] / Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Ималова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 264 с. : с табл., прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-0833-1 

  

Сист. No: 15060

- 120 -

44962 

Павлова, Мария Минкова

   Висшите училища, конкурентната среда и ролята на управленското счетоводство : Монография / Мария Минкова Павлова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013 . - 264 с. : с прил., табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-880-1 

  

Сист. No: 15115

- 121 -

44933 

Счетоводство  : [Учебник] / Михаил Дочев и др . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 644 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт. : Ат. Атанасов, Ив. Андреев, Г. Чиприянова.

   ISBN 978-954-400-817-8 

  

Сист. No: 15069

- 122 -

44978 

Тончев, Богомил и др.

   Счетоводство и контрол : [Учебник] / Богомил Тончев, Светлозар Стефанов, Славена Стоянова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 407 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 954-577-313-8 

  

Сист. No: 15143

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 123 -

44977 

Димитров, Димитър Салтиров

   Управление на човешките ресурси / Димитър Салтиров Димитров . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-405-8 

  

Сист. No: 15142

- 124 -

44900 

Колева, Станка Николаева

   Управление на човешките ресурси : Учебно помагало / Станка Николаева Колева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 242 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-403-5 

  

Сист. No: 15002

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 125 -

44982 

Тодорова, Корнелия

   Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги : [Монография] / Корнелия Тодорова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2010 . - 368 с. : с прил., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-553-6 

  

Сист. No: 15147

Строителство

- 126 -

44911 

Стоянов, Стоян

   Строително предприемачество : [Учебник] / Стоян Стоянов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 216 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0577-0 

  

Сист. No: 15015

- 127 -

44910 

Стоянов, Стоян Андреев

   Развитие на пътното строителство в България : [Монография] / Стоян Андреев Стоянов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 182 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0595-4 

  

Сист. No: 15014

Програмни езици

- 128 -

44949 

Кисимов, Валентин Стефанов

   Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на език Java : [Учебник] / Валентин Стефанов Кисимов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 278 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-420-2 

  

Сист. No: 15097

- 129 -

44913 

Петров, Павел

   Обектноориентирано програмиране : Ръководство за упражнения / Павел Петров . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2011 . - 116 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0554-1 

  

Сист. No: 15017

Информационни мрежи. Информационни системи

- 130 -

II 1719 

Димитров, Владимир

   Ориентираната към услуги архитектура за бизнеса / Владимир Димитров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 152 с. : с табл., сх. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3414-9 

  

Сист. No: 15114

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Архитектура

- 131 -

II 1718 

Сиврев, Любен

   Индустриални и транспортни сгради и комплекси : Модул 1 / Любен Сиврев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 229 с. : с цв. ил., черт., сх. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-595-4 

  

Сист. No: 15107

- 132 -

II 1718 

Сиврев, Любен

   Индустриални и транспортни сгради и комплекси : Модул 2 / Любен Сиврев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 216 с. : с цв. ил., черт., сх. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-596-1 

  

Сист. No: 15108

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 133 -

II 1723 

Monev, Victor et al.

   Business Kommunikation Deutsch : Deutsch im Beruf fur BWL-Studenten Kurs- und Studentenbuch / Victor Monev, Ventsislav Vezirov . - Svishtov : АИ Ценов, 2013 . - 176 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-23-0824-9 

  

Сист. No: 15153

- 134 -

II 1696 

Todorov, Peter et al.

   English+ : Your friendly language guide for the economic sector : Part 1 - 2 / Petar Todorov, Stefan Georgiev . - Veliko Tarnovo : Abagar, 2012-2013 . - 28 cm

   

   ISBN 978-619-168-006-1 

   Part 2 . - 2013 . - 143 p.

   

  

Сист. No: 15077

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 135 -

44963 

Култура и геополитика  : Исторически и философски интерпретации /  Състав. Неделчо Неделчев и др . - Бургас : Изд. към Университет Проф. Асен Златаров, 2012 . - 221 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8422-88-8 

  

Сист. No: 15117


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 42 43 44 
Александров, Станислав 111 115 116 
Андреев, Иван 121 
Андреева, Андриана 61 
Андреева, Донка Цолова 112 
Андреева, Мария Йосифова 104 
Антов, Момчил 47 
Атанасов, Атанас 121 
Атанасов, Бойко 77 80 
Атанасова, Веселина Атанасова 13 
Атанасова, Христина 62 63 
Ахамед, Лиакат 14 
Банкова, Йовка 23 
Баташки, Георги 118 119 
Блажева, Виолета 114 
Бошнаков, Веселин 80 
Бъчварова, Дарина 90 91 
Варамезов, Любчо 96 97 
Василев, Йордан 3 
Василева, Бистра 55 56 
Вачевска, Миглена 50 
Везиров, Венцислав 133 
Великов, Велико 15 65 
Владимирова, Катя 23 
Вълчев, Христо Василев 4 
Ганева, Ваня 8 
Ганчева, Зорница 47 
Гекова, Валентина 49 
Георгиев, Никола 8 
Георгиев, Стефан 134 
Георгиева, Анета 48 
Георгиева, Таня 12 
Герганов, Георги 114 
Горчева, Таня Веселинова 16 
Грозев, Валентин 90 
Гуляшки, Иван 14 
Гълъбинов, Румен 71 
Гълъбов, Марин Иванов 17 
Дерменджиева, Стела 75 
Димитров, Владимир 130 
Димитров, Димитър 103 
Димитров, Димитър Салтиров 123 
Димитров, Митко Цанов 78 
Димитрова, Албена 66 
Димитрова, Боянка 75 
Димитрова, Теодора 32 44 
Димитрова, Труфка 53 54 
Дойчинов, Александър 90 91 
Дончев, Дончо 18 
Дочев, Михаил 115 116 121 
Жекова, Станка 5 
Живков, Николай 110 
Жотева, Мая 49 
Захариев, Андрей 44 
Захариев, Васил 43 
Златева, Денка Йорданова 94 
Иванов, Георги 33 105 
Иванов, Йордан 51 
Иванов, Милко 9 
Иванов, Пенчо 23 
Иванов, Стойко 9 
Иванова, Костадинка 92 
Иванова, Миглена Иванова 79 
Иванова, Мирослава Йорданова 78 
Ималова, Диана 119 
Йолова, Галина 61 
Йорданова, Павлина Калчева 4 
Казаларска, Савка 76 
Калинова, Надежда 55 56 
Каменов, Делчо 90 91 
Каракулаков, Мирослав 81 
Караниколов, Любен Киров 70 
Кисимов, Валентин Стефанов 128 
Клейсън, Джордж С. 34 
Ковачев, Асен Златков 20 
Ковачева, Галина 67 
Коев, Йордан 107 
Коев, Йордан Петров 98 
Колева, Росица 21 99 100 
Колева, Станка Николаева 124 
Кондукторова, Анастасия 109 
Косарес, Майкъл Дж. 35 
Кръстев, Людмил 36 
Ланджев, Борис Богданов 70 
Лилова, Румяна 44 
Линкова, Елица 50 
Личев, Александър 37 58 
Личева, Катя 110 
Маринов, Свилен Маринов 79 
Марчева, Анастасия 50 
Меразчиев, Васил 118 119 
Милинов, Валентин 38 44 
Минков, Илиан 51 
Мирянов, Радан 77 80 81 
Митов, Кирил 100 
Михайлов, Михаил 100 
Михайлова, Моника 51 
Монев, Виктор 133 
Мръчков, Васил 64 
Найденов, Атанас 60 
Найденов, Георги 65 
Недев, Петър 93 
Недев, Симеон 93 
Неделчев, Неделчо 135 
Неделчева, Божана Георгиева 70 
Ненов, Тодор 101 108 
Нешев, Петър 2 
Николаев, Росен 77 80 
Николаева, Велислава 22 102 
Николова, Марина 95 
Никулина, Надежда Николаевна 74 
Нончев, Иван Първанов 31 
Орланюк-Малицкая, Л. А. 72 
Павлова, Мария Минкова 120 
Паунов, Марин Александров 6 
Пашова, Събка Димитрова 94 
Пенерлиев, Милен 18 
Петров, Павел 129 
Петрова, Моника 49 
Петрунов, Георги Светлозаров 69 
Правдомирова, Донка 1 
Проданов, Стоян 43 44 45 
Прошкова, Весела 34 
Пътев, Пламен 44 
Ралева, Стела Стоянова 24 
Рачев, Филип Петков 70 
Сиврев, Любен 131 132 
Симеонов, Стефан 44 46 
Славова, Ирена 23 
Станимиров, Евгени 12 
Станимирова, Мария 12 
Стефанов, Светлозар 122 
Стоилова, Вяра Борисова 7 
Стоянов, Валери 93 
Стоянов, Ивайло Цветанов 106 
Стоянов, Стоян 126 
Стоянов, Стоян Андреев 127 
Стоянов, Тодор 81 
Стоянова, Миглена 15 
Стоянова, Славена 111 122 
Сукарева, Златка Георгиева 70 
Суходоева, Людмила Федоровна 74 
Събева, Петя 75 
Танушев, Християн 23 
Тодоров, Петко Тодоров 10 
Тодоров, Петър 134 
Тодоров, Тодор Добромиров 30 
Тодорова, Корнелия 125 
Томева, Милка 47 
Тонев, Свилен 39 40 41 
Тонкова, Станка 23 
Тончев, Богомил 122 
Турлакова, Теодорина 12 
Узунов, Петър 35 
Узунова, Юлия 55 56 
Халачева, Теменужка Йорданова 106 
Цветкова, Лорета 49 
Чиприянова, Галина 121 
Шикова, Ингрид 52 
Янакиев, Васил 51 
Яновой, С. Ю. 72 
Adamov, Velichko 42 43 44 
Dimitrova, Teodora 44 
Georgiev, Stefan 134 
Gerchva-Nestorova, Galya 11 
Lilova, Rumiana 44 
Milinov, Valentin 44 
Monev, Victor 133 
Patev, Plamen 44 59 
Prodanov, Stoyan 43 44 45 
Simeonov, Stefan 44 46 
Todorov, Petar 134 
Vezirov, Ventsislav 133 
Zahariev, Andrey 44 
Zahariev, Vassil 43 
Эриашвили, Нодари Дарчоевич 74 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

АВС на инвестирането в злато 35 
Аграрен маркетинг 12 
Аз съм гражданин на Европейския съюз 52 
Актуални политики в областта на заетостта и човешките ресурси 30 
Анализ на индустриалния бизнес 100 
Анализ на финансовото състояние на предприятието 21 
Антон Дончев 1 
Банков маркетинг 38 
Банково дело 41 
Банково осигуряване на валутните сделки 37 
Банково счетоводство 118 
Бизнес диагностика 108 
Бизнес комуникации 110 
Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней 113 
Бюджетно счетоводство 119 
Висшите училища, конкурентната среда и ролята на управленското счетоводство 120 
Властелините на финансите 14 
Въведение в предприемачеството 107 
Вътрешният одит - ефективен инструмент на банковия мениджмънт 32 
География на туризма 15 
География на туристическата инфраструктура 18 
Делова кореспонденция 109 
Дипломатически протокол и церемониали 65 
Екология 91 
Екология и сигурност 90 
Застраховане на катастрофичните рискове 71 
Застрахователно право 63 
Икономика и организация на предприятието 96 
Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове 19 
Икономическа социология 8 
Икономически анализ 99 
Индустриални и транспортни сгради и комплекси 131 132 
Иновационен мениджмънт 97 
Инфлация и икономически растеж 24 
Информационното общество 3 
Капиталови пазари 36 
Качество и полезност на счетоводната информация 117 
Количествени методи в управлението 77 80 
Корпоративни финанси 39 
Корпоративно ръководство 98 
Култура и геополитика 135 
Лидерство и мотивация в управлението 106 
Маркетинг 53 
Маркетинг на отношенията - духовен формат 54 
Математика I 79 
Математика за икономисти 78 
Математически анализ 81 
Медийни технологии 10 
Международен маркетинг 55 56 
Международен туризъм 16 
Международна икономика 60 
Методология на вътрешния одит 105 
Мода, стил, дрескод 76 
Най-богатият човек във Вавилон 34 
Наръчник по социално осигуряване 73 
Наръчник по трудово законодателство 68 
Нетрадиционни селскостопански производства 95 
Новото данъчно законодателство през 2013 година 48 
Обектноориентирано програмиране 129 
Одит на човешките ресурси в сферата на социалните услуги 125 
Организационна култура 6 
Организация и управление на туристическото предприятие 22 
Ориентираната към услуги архитектура за бизнеса 130 
Основи на алгоритмизацията и програмирането на основата на език Java 128 
Основи на управлението 103 
Оцеляване в ситуации, представляващи заплаха за живота и здравето на хората 93 
Планиране и анализ в индустриалното предприятие 101 
Платежният баланс и еврозоната - индикатори, тенденции, дефицити 58 
Политическа психология 2 
Правна уредба на интелектуалната собственост 62 
Превенция на престъпността на непълнолетните в Република България 67 
Прогнозиране и стратегическо планиране 23 
Проектно управление 104 
Промени в данъчното законодателство за 2013 година 49 
Противодействие на изпирането на пари 69 
Развитие на икономическите системи 20 
Развитие на пътното строителство в България 127 
Сомелиерство 92 
Социална психология и туристическо поведение 9 
Социална статистика 5 
Статистика 4 
Стокознание на хранително-вкусовите стоки 94 
Стратегически аспекти в управлението 102 
Страхование 72 
Страховой маркетинг 74 
Строително предприемачество 126 
Студентска научна конференция 25 
Счетоводен анализ на нефинансовите предприятия 115 
Счетоводен анализ на финансовите отчети 116 
Счетоводно отчитане на специфичните обекти и дейности на селскостопанското предприятие 114 
Счетоводство 111 121 
Счетоводство и контрол 122 
Съд на Европейските общности 66 
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката 26 27 28 29 
Тренинг по планиране и прогнозиране 50 
Трудови отношения 2013 година 64 
Трудово и осигурително право 61 
Трудът. Към устойчиво развитие на обществото 31 
Търговско право 70 
Управление на разходите 112 
Управление на риска в организациите от публичния сектор на Република България 33 
Управление на ценообразуването 51 
Управление на човешките ресурси 123 124 
Урокът по география 75 
Финанси 40 
Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти 17 
Финансов контрол 47 
Формиращият се нов икономически дискурс 13 
"Играта" на пазарна размяна 7 
Business Kommunikation Deutsch 133 
Capital Budgeting 45 
Corporate Budget Management 43 
Corporate Capital Management 42 
English+ 134 
Financial Derivatives 46 
International Financial management 59 
Master Seminar 44 
Mathematics and Natural sciences 82 83 84 85 86 87 88 89 
Metro Retail Compendium 2012/2013 57 
Social Communications 11 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абиотични фактори 91 
авансово облагане 117 
аварии 93 
автобиография 109 
автомобилен транспорт 132 
авторитарно лидерство 2 
авторско право 62 
агентска индустрия 16 
агенции за недвижими имоти 17 
аграрен маркетинг 12 
аграрен сектор 12 
аграрна сфера 12 
аграрна фирма 12 
аграрни пазари 12 
аграрни продукти 12 
административна кореспонденция 109 
административнонаказателна отговорност 70 
академични информационни системи 120 
активи 108 
актинидия 95 
акцизи 48 
акцизни ставки 49 
акционерно дружество 70 
алгоритми 128 
анализ 21 99 100 108 
анализ на баланса 21 
анализ на бизнес резултатите 100 
анализ на кредитоспособността 21 
анализ на паричните потоци 17 
анализ на платежоспособността 21 
анализ на приходите 117 
анализ на работата 123 
анализ на рентабилността 21 
анализ на себестойността 101 
анализ на текущите активи 21 
анализ на финансовата устойчивост 21 
аналитична геометрия 78 79 
аналитични валутни баланси 58 
аналитично отчитане 114 120 
английски език 134 
англосаксонски корпоративен модел 98 
антикризисни реакции 26 
ароматни култури 95 
арония 95 
аспержи 95 
атестация 124 
баланс 58 
балансов метод 50 
балансово обобщаване 121 
банкери 14 
банки 32 38 41 
банков капитал 118 
банков маркетинг 38 
банков мениджмънт 32 
банков риск 41 
банков сметкоплан 118 
банкова дейност 32 41 
банкова маркетингова макросреда 38 
банкова маркетингова микросреда 38 
банкова система 14 41 
банкови заеми 118 
банкови операции 41 
банкови приходи 118 
банкови продукти 38 
банкови разплащания 41 
банкови разходи 118 
банкови сделки 70 
банкови услуги 38 
банково дело 41 
банково осигуряване 37 
банково счетоводство 118 
БВП 24 
бедност 5 
безкрайни редове 79 81 
безналични разплащания 118 
безопасни условия 64 
бизнес 130 
бизнес анализ 19 
бизнес диагностика 108 
бизнес комуникации 110 133 
бизнес организация 124 
бизнес план 50 104 
бизнес практики 26 
бизнес проекти 104 
бизнес процеси 72 
биобиблиография 1 
биогорива 87 
биологични активи 114 117 
биомаса 87 
биосфера 90 91 
биотични фактори 91 
биоценоза 90 
БКЗП 71 
блоков платежен баланс 58 
БНБ 118 
богатство 34 
борба с тероризма 69 
борд на директорите 98 
боровинка 95 
борсови индекси 36 
борсови поръчки 36 
борсови сделки 70 
броколи 95 
брутен вътрешен продукт 24 
брюкселско зеле 95 
България 24 64 65 68 91 135 
България в ЕС 52 
българска икономика 20 
българска индустрия 126 
Български катастрофичен застрахователен пул 71 
българско акционерно дело 98 
българско предприемачество 107 
бюджет на човешките ресурси 123 
бюджетен контрол 43 47 112 
бюджетен мениджмънт 43 
бюджетен процес 43 
бюджети на проекти 104 
бюджетиране 45 120 
бюджетиране на разходите 112 
бюджетна сфера 113 
бюджетни предприятия 119 
бюджетно счетоводство 119 
бюджетно управление 43 
вавилонски притчи 34 
валериана 95 
валутен контрол 47 
валутен курс 24 58 
валутен риск 37 
валутна стабилност 58 
валутни деривати 46 
валутни сделки 37 
векторна алгебра 78 
вербална комуникация 110 
видове банков маркетинг 38 
видове вина 92 
видове групи 103 
видове иновационни стратегии 97 
видове комуникации 110 
видове контрол 47 
видове планове 23 
видове труд 31 
видове търговци 70 
Виенска конвенция 65 
Византия 135 
вино 92 
винопроизводство 92 
виното в България 92 
виртуално предприемачество 107 
висша мода 76 
висше образование 44 
висши училища 120 
власт 2 
воден транспорт 132 
водоползване 19 
водопроводни мрежи 132 
военен церемониал 65 
вождизъм 2 
връзки с обществеността 110 
входно-изходни операции 128 
въздушен транспорт 132 
възнаграждения на персонала 123 
възобновяема енергия 88 
възобновяеми източници 89 
външен маркетинг 54 
външен финансов контрол 47 
външна търговия 24 
външни корпоративни субекти 98 
външнотърговски баланс 58 
вътрешен банков одит 32 
вътрешен контрол 33 105 
вътрешен маркетинг 54 
вътрешен одит 32 47 105 
вътрешен финансов контрол 47 
вътрешни бизнес процеси 23 
вътрешни корпоративни субекти 98 
вятърна енергия 87 
география 75 83 85 88 
география и икономика 75 
география на виното 92 
геополитика 135 
глобализация 2 3 84 
глобални проблеми 84 
глобално информационно общество 3 
годишен финансов отчет 111 115 116 121 122 
годишно счетоводно отчитане 121 
годишно счетоводно приключване 116 119 
горива 87 
граница на функция 81 
графичен потребителски интерфейс 128 
групите в организацията 103 
групова принадлежност 2 
групови норми 103 
гъвкави бюджети 112 
гъвкаво работно време 31 
данъци 40 
данъчен контрол 47 113 117 
данъчни закони 48 
данъчни нарушения 117 
данъчно законодателство 48 49 
данъчно облагане 40 
ДДС 48 
дегустация на вино 92 
декантиране на вино 92 
делегиране на права 22 
делова кореспонденция 109 
делови преговори 110 
делово общуване 109 
делово писмо 109 
деривативни договори 37 
детерминанти 77 78 80 
детски труд 31 
диагностичен анализ 108 
дивидентна политика 39 
дилърска валутна сделка 37 
динамика на разходите 112 
динамичен масив 129 
дипломатическа кореспонденция 109 
дипломатически корпус 65 
дипломатически отношения 65 
дипломатически протокол 65 
дисертационно изследване 44 
дисперсионен анализ 4 
дистрибуционна политика 38 53 
дистрибуция 12 53 
диференциално смятане 78 79 
дифузия на иновациите 97 
ДМА 122 
договор за застраховка 70 
договор за консигнация 70 
договор за лизинг 70 
договор за превоз 70 
документация 123 
документиране 111 
документооборот 72 111 122 
ДОО 73 
ДОПК 49 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 73 
допълнително социално осигуряване 73 
доходи на домакинствата в България 5 
дребноплодни овощни видове 95 
дрескод 76 
дългова криза 26 
дългови ценни книжа 39 
дългосрочни капитали 42 
дългосрочни кредити 118 
дългосрочно финансиране 39 
дълготрайни активи 121 
дълготрайни биологични активи 114 
дърво на решенията 33 
държавен бюджет 40 
държавен печат 65 
държавен протокол 65 
държавна финансова инспекция 47 
държавни разходи 40 
държавни финанси 40 
държавно регулиране 20 
евакуация 93 
евклидови пространства 78 
еволюция на икономикса 13 
еволюция на маркетинга 54 
евро 52 
еврозона 58 
европейска валутна система 58 
европейска идентичност 52 
европейска интеграция 52 
европейски гражданин 52 
европейски клуб 52 
европейски омбудсман 52 
Европейски парламент 52 
европейски програми 104 
европейски проекти 52 104 
европейски столици на културата 52 
Европейски съюз 52 58 66 
европейски фондове 104 
европейско възраждане 135 
европейско дружество 70 
Европейско право 66 
Египет 135 
едногодишни ягодоплодни 95 
едноличен търговец 70 
едроплодни овощни растения 95 
език 29 
езикознание 133 134 
езици за програмиране 128 
екипна дейност 124 
екипност 124 
екологична политика 91 
екологична сигурност 90 
екологични блага 19 
екологични проблеми 83 
екологични рискове 90 
екологични фактори 90 91 
екология 85 86 87 88 89 90 91 
екология на биоценозите 91 
екология на индивидите 90 91 
екология на популациите 90 91 
екология на производството 83 
екология на съобществата 90 
екосистема 90 91 
екотуризъм 91 
експортно-импортно ценообразуване 51 
екстремални ситуации 93 
електроенергия 89 
електроника 88 
електронно правителство 3 
електронно управление 3 
емисионно-касови операции 118 
емпирично социологическо изследване 8 
ендогенни модели 24 
енергийни източници 89 
енергоснабдителни мрежи 132 
епистоларна комуникация 110 
ЕС 52 66 
есета 1 
етерични масла 95 
етерично-маслени култури 95 
етерично-маслени растения 95 
етичен кодекс 105 
етноси 2 
ефективни планови решения 50 
железопътен транспорт 132 
Женевска конвенция 62 
женски труд 31 
животновъдство 114 
жизнен станарт на домакинствата в България 5 
жизнен цикъл на стоката 51 
жизнен цикъл на услугите 51 
журналистика 10 
задачи 56 79 81 
задбалансови активи 119 
задбалансови пасиви 119 
ЗАДС 49 
заемен капитал 21 
заетост 30 64 
заетост и безработица 31 
Закон за корпоративното подоходно облагане 48 
закони 73 
законодателни мерки 91 
заплащане на труда 125 
застраховане 71 72 
застрахователен агент 63 
застрахователен бизнес 74 
застрахователен брокер 63 
застрахователен договор 63 
застрахователен маркетинг 72 74 
застрахователен пазар 72 74 
застрахователен продукт 74 
застрахователен риск 72 
застрахователен фонд 72 
застрахователна защита 72 
застрахователна организация 72 
застрахователни договори 72 
застрахователни категории 63 
застрахователни компании 72 
застрахователни операции 72 
застрахователни организации 74 
застрахователни полици 71 
застрахователни правни норми 63 
застрахователни премии 48 71 
застрахователни продукти 74 
застрахователни рискове 71 
застрахователни услуги 74 
застрахователно дело 72 
застрахователно покритие 71 
застрахователно право 63 
застрахователно правоотношение 63 
застрахователно предпремачество 74 
захарна царевица 95 
защитени природни територии 91 
ЗДДС 49 
ЗДДФЛ 48 49 
здравеопазване 5 
здравно осигуряване 61 73 
зеленчукови култури 95 
земеделие 95 
земеделска продукция 114 
земеделска счетоводна информация 114 
земеделски кооперации 114 
земетресения 71 
ЗКПО 48 
златни монети 35 
злато 35 
ЗМДТ 48 
издателски договор 62 70 
изменение на цените 51 
изпиране на пари 69 
изпълнение на проекти 104 
изследване 32 104 
изследвания за лидерството 106 
изследователска работа 44 
икономика 20 23 26 27 28 29 60 88 
икономика на бизнеса 19 
икономика на знанието 30 
икономика на предприятието 96 
икономикс 13 
икономическа ефективност 17 
икономическа интеграция 60 
икономическа конкурентоспособност 25 
икономическа мисъл 13 
икономическа политика 27 
икономическа социология 8 
икономически анализ 23 44 101 108 
икономически анализ на проекти 45 
икономически анализи 23 
икономически задачи 80 
икономически кризи 31 
икономически подход 103 
икономически прогнози 23 
икономически растеж 24 
икономически системи 20 23 27 
икономическо образование 44 
икономическо поведение 8 
имуществена отговорност 61 
имуществена структура 21 
имуществено застраховане 72 
имущество на предприятието 121 
инвентаризация 111 122 
инвестиране в злато 35 
инвестиции 28 42 96 
инвестиционен проект 19 
инвестиционен риск 45 
инвестиционни проекти 39 40 45 
инвестиционни решения 39 40 
инвестиционно банкиране 41 
индустриален бизнес 99 
индустриална собственост 62 
индустриално предприятие 101 
иновации 28 96 97 
иновационен мениджмънт 97 
иновационен процес 97 
иновационна стратегия 97 
иновационни проекти 97 
институционална структура 20 
инструменти на анализа 100 
интегрално смятане 78 
интеграция 27 
интелектуална собственост 62 
интервюта 1 
интернет банкиране 38 
интернет инфраструктура 3 
интерфейси 128 
инфлационен процес 24 
инфлация 14 24 
информатизация 3 
информатика 82 84 86 88 
информационна икономика 3 
информационна инфраструктура 3 
информационна революция 3 
информационни технологии 82 84 86 130 
информационно общество 3 10 
информационно общество в България 3 
инфраструктура 18 
инфраструктурни процеси 96 
ипотечно кредитиране 38 
исторически златни монети 35 
история 135 
история на виното 92 
итератори 129 
казуси 56 62 63 
калкулиране 121 
калкулиране на разходите 112 
калкулиране на себестойността 114 
канализационни мрежи 132 
капитал 31 108 121 
капитали на фирмата 42 
капиталов пазар 36 
капиталова структура 21 39 40 42 59 
капиталови потоци 58 
капиталово бюджетиране 40 45 59 
капиталово осигуряване 17 
касис 95 
катастрофи 93 
катастрофичен риск 71 
качество 94 
киберпортрет 52 
климатизация 132 
климатични фактори 91 
Кодекс за социално осигуряване 73 
Кодекс на труда 64 68 
кодекси 73 
колективни трудови спорове 64 
количествени методи 80 
командировки 68 
командитно дружество 70 
комисионен договор 70 
компютърна инфраструктура 3 
компютърни системи 82 
компютърни технологии 88 89 
компютърно програмиране 128 
комуникативна компетентност 9 
комуникации 10 11 110 
комуникации в бизнеса 110 
комуникационен процес 10 
комуникационна политика 12 38 53 
комуникационни стратегии 38 
комуникационно-планови решения 132 
комуникация 103 
комуникиране 110 
конкурентна среда 120 
конкуренция 7 
конституции 105 
контейнери 129 
континентален корпоративен модел 98 
контрабанда на пари 69 
контрол 23 47 104 105 122 
контрол в организацията 103 
контрол в публичния сектор 47 
контрол върху изпирането на пари 47 
контрол на цените 51 
конфекция 76 
конференция 25 26 27 28 29 82 83 84 85 86 87 88 89 117 
конфликтни ситуации 77 
кооперация 70 
корелационен анализ 4 
кореспонденция 109 
кориандър 95 
корпоративен данък 49 
корпоративен риск 45 
корпоративна система 98 
корпоративна социална отговорност 54 98 
корпоративни общности 98 
корпоративни практики 98 
корпоративни субекти 98 
корпоративни финанси 39 
корпоративни ценни книжа 39 
корпоративно подоходно облагане 48 49 
корпоративно ръководство 98 
корпоративно управление 25 
корпорация 98 
косвени данъци 40 
краткосрочни капитали 42 
краткосрочни кредити 118 
краткосрочно осигуряване 61 
краткотрайни биологични активи 114 
кредитни деривати 46 
критичен анализ 33 
критични ситуации 93 
КСО 73 
култура 6 8 29 52 135 
култура на сдружаване 98 
културни взаимоотношения 135 
културно-исторически реалности 135 
кухи фирми 69 
къси продажби 36 
лавандула 95 
лекарствени култури 95 
лекции 62 
лечебни заведения 117 
лечебни растения 95 
лидер 106 
лидери 124 
лидерски качества 124 
лидерско поведение 106 
лидерство 106 124 
лидерство и управление 106 
ликвидация 63 
линейна алгебра 77 80 
линейни модели 77 80 
линейни операции 78 
линейно оптимиране 77 80 
линейно-транспортни строежи 127 
литературни сценарии 1 
лихвен риск 37 
лихвена дивергенция 58 
лихвени деривати 46 
лицензионен договор 62 70 
лично застраховане 72 
личностна мотивация 10 
макроикономическо планиране 23 
макросреда 127 
малолетни престъпници 67 
манипулация 2 
маржни покупки 36 
маркетинг 12 38 53 54 55 56 74 
маркетинг на отношенията 19 54 
маркетингов мениджмънт 38 
маркетингов микс 12 38 
маркетингова дейност 38 
маркетингова информационна система 12 53 
маркетингова логистика 19 
маркетингова среда 12 
маркетингова стратегия 38 
маркетингови изследвания 12 38 53 55 56 
маркетингови комуникации 38 
маркетингови концепции 38 
маркетингови решения 56 
маркетингово планиране 23 53 
маркетингово тестване 38 
математика 78 79 81 82 84 86 
математика за икономисти 78 
математически анализ 81 
математически методи 29 
математически модели 88 
математическо моделиране 77 80 
материални активи 118 
материални доставки 50 
материални запаси 121 
материални ресурси 108 
материално снабдяване 108 
материално-техническо снабдяване 101 
маточина 95 
матрици 77 78 80 
матрични изчисления 80 
матрични модели 80 
медиен бизнес 10 
медии 10 
медийна индустрия 10 
медийна комуникация 10 
медийна реклама 10 
медийно стопанство 10 
междукултурна комуникация 110 
междуличностни отношения 11 
междуличностно общуване 9 11 
международен бизнес 16 55 56 
международен комуникационен процес 55 
международен маркетинг 55 56 
международен маркетингов микс 56 
международен продукт 55 
международен туризъм 15 16 
международен туристически пазар 16 
международен финансов мениджмънт 59 
международна икономика 60 
международна компания 59 
международна научна конференция 26 27 28 29 
международна туристическа индустрия 16 
международна търговия 60 
международни банкови разплащания 41 
международни валутни баланси 58 
международни договори 66 
международни канали 55 
международни организации 65 
международни пазари 55 56 
международни проекти 104 
международни финанси 14 60 
международни цени 55 
международно сегментиране 55 
мейнстрийм икономикс 13 
мента 95 
месни продукти 94 
местни данъци и такси 48 
метод PERT 104 
метод Делфи 33 
метод на критичния път 50 
метод на счетоводството 111 122 
методи за управление 80 
методи на управление 103 
методически подходи 44 
миграция 31 
микросреда 127 
МИС 12 
мисъл 10 
мита 60 
митническа политика 60 
митнически контрол 47 117 
млечни продукти 94 
многогодишни ягодоплодни 95 
многонишково програмиране 128 
мода 76 
модел на Харод-Домар 24 
модели 98 
модели на комуникация 10 
модели на лидерство 106 
модели на управление 77 
модни стилове 76 
мониторинг 104 
морал 7 
мотивационен пакет 106 
мотивационен процес 106 
мотивационна политика 124 
мотивационни теории 106 124 
мотивационни фактори 106 
мотивация 106 124 
мотивация в управлението 106 
мотивация на човешките ресурси 123 
мотивиране на персонала 106 
мотивиране на човешките ресурси 125 
мръсни пари 69 
набиране на човешки ресурси 123 124 
награди 65 
НАП 48 
народи 135 
население 30 
наука 84 
научен подход 44 
научна комуникация 86 
научна конференция 25 117 
научни изследвания 97 
научно изследване 44 
научноизследователска дейност 97 
научноизследователска и развойна дейност 97 
Национална застрахователна система 74 
национална идентичност 2 
национална икономика 23 
национална платежна система 41 
национални програми 104 
национални стратегии 23 
национално знаме 65 
национално планиране 23 
невербална комуникация 110 
недопустимо работно поведение 123 
независим финансов одит 47 117 
нематериални активи 118 
немски език 133 
немски език за икономисти 133 
неокласически модели 24 
неокласически монизъм 13 
неопределен интеграл 79 81 
непреки разходи 120 
непълнолетни 67 
непълнолетни престъпници 67 
несобствени интеграли 79 81 
несъстоятелност 63 
нетни приходи 17 
нетрадиционни зеленчукови култури 95 
нетрадиционни селсксостопански производства 95 
нетрадиционни ягодоплодни растения 95 
нефинансови предприятия 115 
неформална икономика 8 
НИРД 97 
нововъведения 97 
нормативен метод 50 
нормативни материали 62 
носители на авторското право 62 
ноу-хау 62 
обединения на търговците 70 
обекти на авторското право 62 
обектно-ориентирано програмиране 128 
обектноориентирано програмиране 129 
облепиха 95 
оборот на човешките ресурси 123 
оборотен капитал 39 
обработка на текст 129 
образование 5 30 75 
обучение 30 124 
обучение на човешките ресурси 123 
обучение по география 75 
общ паричен поток 21 
обществени комуникации 10 
общество 3 7 10 31 
общество на знанието 3 
общуване 11 
одит 32 105 125 
одит на човешките ресурси 125 
одитни доклади 105 
одитни документи 105 
одитни процедури 105 
одиторски доказателства 117 
околна среда 86 
онлайн общуване 52 
ООН 65 
опазване на околната среда 83 85 91 
оперативни програми 104 
оперативно планиране 23 
определен интеграл 79 81 
опции 46 
опционен договор 46 
опционни инструменти 46 
опционни пазари 46 
организационна култура 6 102 103 
организационна среда 103 
организационни структури 104 
организационно структуриране 103 
организационно-управленска структура 103 
организационно-управленски иновации 97 
организация 96 103 
организация на предприятието 96 
организация на труда 96 
организация на туризма 22 
организирани пазари 60 
осигурени лица 61 
осигурители 61 
осигурителни вноски 73 
осигурителни обезщетения 61 
осигурително право 61 
основи на контрола 122 
основи на счетоводството 121 
основи на управлението 103 
основни планови документи 50 
отклонения на разходите 112 
отличия 65 
отпуски 61 64 68 
отраслова икономика 28 
отчетна информация 121 
отчетни измерители 121 
отчетни процеси 117 
отчетно-аналитична информация 120 
отчитане на материалите 19 
отчитане на местни бюджети 119 
отчитане на приходите 119 122 
отчитане на разходите 114 117 119 122 
официални езици 65 
официално облекло 65 
офшорна компания 59 
офшорни инвестиции 59 
охрана на труда 123 
оцеляване 93 
оценка на капитала 17 
оценка на предприятието 116 
оценка на риска 33 
оценяване и калкулиране 111 
оценяване на човешките ресурси 123 
очерци 1 
пазар на акции 36 
пазар на земеделски земи 25 
пазар на злато 35 
пазар на труда 5 
пазар на ценни книжа 36 
пазарен вход 55 
пазарен риск 37 45 
пазарна размяна 7 
пазарни методи 51 
пазарни профили 55 
пазарът DIY 56 
парад 65 
пари 34 41 
паричен поток 21 108 
парични потоци 36 43 45 
парични приходи 99 
парични средства 122 
парично обръщение 41 
патент 62 
патентно право 62 
пекинско зеле 95 
пенсионна схема 73 
пенсионни права 73 
пенсионно осигуряване 73 
пенсионноосигурителни дружества 73 
персонална дейност 123 
планиране 23 50 101 104 
планиране и анализ 101 
планиране и прогнозиране 50 
планиране на заетостта 23 
планиране на инвестициите 23 
планиране на иновациите 23 
планиране на персонала 50 
планиране на производството 23 101 
планиране на ресурсите 23 
планиране на труда 101 
планиране на човешките ресурси 123 
планови дейности 101 
планът Шуман 52 
платежен баланс 58 60 
платежни операции 37 
поведение на потребителите 53 
поведение на хората 93 
подбор на човешки ресурси 123 124 
поезия 1 
познание 7 10 
политика 2 
политики за противодействие 69 
политическа пропаганда 2 
политическа психология 2 
политическа реклама 2 
политически взаимоотношения 135 
политическо поведение 2 
политическо съзнание 2 
помощно-производствени сгради 131 
популация 90 91 
портфейлни инвестиции 59 
постиндустриално общество 3 
посткейнсиански модели 24 
потребителско поведение 8 9 38 
потребление 8 
потребление на домакинствата 5 
почивки 64 
правителствена политика 27 
правна уредба 62 
право 61 62 63 
правосъдие 5 
пране на пари 37 69 
превенция на престъпността 67 
предлагане на злато 35 
предмет на счетоводството 122 
предпланови дейности 101 
предприемач 107 
предприемаческа етика 107 
предприемаческа идея 107 
предприемаческа култура 107 126 
предприемаческа организация 126 
предприемачески анализ 107 
предприемачески бизнес план 126 
предприемачески мрежи 107 
предприемачески план 107 
предприемачески прозорци 107 
предприемачески процес 107 
предприемачески риск 126 
предприемачески стратегии 107 126 
предприемачески теории 126 
предприемаческо откриване 107 
предприемаческо поведение 8 126 
предприемаческо управление 107 
предприемачество 107 126 
предприятие 21 96 
презастраховане 63 
презастрахователна програма 71 
преки данъци 40 
преобразуване 63 
преобразуване на търговските дружества 70 
престъпност 5 67 
приеми 65 
приложни програми 130 
принципи на управление 103 
природни бедствия 93 
притчи за парите 34 
приходи 108 
прогнозиране 23 50 
прогнозиране на предлагането 123 
прогнозиране на търсенето 123 
програми за развитие 23 
програмиране 128 129 
програмиране с Java 128 
програмиране с низове 128 
програмни езици 128 
програмни системи 89 
програмни структури 128 
програмно-целеви подход 103 
продажба на злато 35 
продуктов иновационен процес 97 
продуктова иновация 53 
продуктова политика 53 
проект 104 
проектен екип 104 
проекти 104 
проектиране на работата 123 
проектно управление 104 
проектно-ориентирани компании 104 
производствен капацитет 108 
производствен процес 96 
производствена мощност 96 
производствена програма 50 101 
производствена структура 96 
производствени ресурси 96 
производствени сгради 131 
производство на енергия 87 
производство по несъстоятелност 70 
промишлена архитектура 131 132 
промишлени сгради 131 
пространствено планиране 23 
противообществени прояви 67 
професионална квалификация 68 
професионална компетентност 125 
професионални норми 125 
професионални обединения 125 
професионално обучение 5 
професионално поведение 125 
профсъюзи 123 
процесуални теории 106 
психология 2 
психология на бизнеса 34 
психология на лидерството 2 
психология на оцеляването 93 
публикации 1 
публицистични статии 1 
публичен сектор 33 
публични дружества 36 
публични предприятия 70 
публични проекти 104 
пури 92 
ПЧИ 24 
първичен пазар 36 
пътеписи 1 
пътно строителство 127 
пътностроителен процес 127 
пътностроителен сектор 127 
работа в екип 103 
работа с файлове 129 
работна заплата 24 31 101 108 121 
работна сила 31 
работни езици 65 
работно време 61 64 
разделение на труда 60 
разкази 1 
разплащания между банки 118 
разплащания с чужбина 118 
разработване на дипломна работа 124 
разработване на пазара 12 
разходи 96 104 108 112 
разходи в предприятието 112 
разходи за дейността 121 
разходи на домакинствата 5 
разходни методи 51 
разходни функции 112 
разчетен метод 50 
разчети 121 122 
райска ябълка 95 
расизъм 2 
растениевъдство 114 
регионална икономика 28 
регионална политика на ЕС 23 
регионално планиране 23 
регионално развитие 23 
регресионен анализ 4 
регулиране на цените 51 
резене 95 
реклама 110 
рентабилност 17 
репортажи 1 
речева комуникация 109 
решени задачи 50 
Римска конвенция 62 
риск от земетресение 71 
рицин 95 
розмарин 95 
романи 1 
Русия 74 
ръководен състав 125 
ръководство за дипломна работа 44 
ръководство за студенти 44 
СА 3 8 16 21 32 33 36 38 42 43 44 45 46 47 50 59 62 63 95 96 97 99 100 104 105 110 114 115 116 118 119 121 133 134 
салвия 95 
сборник доклади 25 
световен туризъм 15 
световна икономика 14 
световна финансова криза 25 
световни валути 14 
световно културно наследство 52 
световно стопанство 60 
свободни икономически зони 60 
сводка на отчетни данни 121 
свят 10 
сделки с ценни книжа 36 
себестойност 96 
себестойност на продукцията 108 
сеизмичен риск 71 
секюритизация 38 
селско стопанство 95 
селскостопанска политика 25 
селскостопанска продукция 114 
селскостопанско предприятие 114 
сервиране на вино 92 
сетълмент 36 
СЗСИ 114 
силибум 95 
симплекс-метод 77 80 
синдикални организации 61 68 
синтетично отчитане 114 
Система от балансирани показатели 120 
системен подход 103 
системно-структурен подход 20 
ситуационен подход 103 
ситуационно лидерство 106 
складови сгради 131 
слова 1 
слухове 2 
смесена пазарна икономика 20 
сметкоплан 111 121 
собствен капитал 21 121 
сомелиер 92 
сомелиерство 92 
софтуерна архитектура 130 
социален капитал 8 
социален работник 125 
социална защита 5 72 
социална инфраструктура 3 
социална политика 64 
социална психология 9 11 
социална работа 125 
социална статистика 5 
социална стратификация 8 
социална сфера 125 
социални комуникации 11 
социални конфликти 8 
социални мрежи 8 
социални проблеми 2 
социални рискове 72 
социални услуги 125 
социално застраховане 72 
социално осигуряване 73 
социално разслояване 31 
социалнопсихологически тренинг 9 
социологическо познание 8 
социология 8 
спедиционен договор 70 
спиртни напитки 92 
сравнителен анализ 33 
среда на предприемача 107 
статистика 5 
статистика в икономиката 5 
статистика на домакинствата 5 
статистическа отчетност 121 
статистическа оценка 4 
статистическа проверка 4 
статистически анализ 4 
статистически величини 4 103 
статистически данни 30 
статистически методи 29 
статистически понятия 4 
статистически редове 4 
статистическо изучаване 4 
статистическо прогнозиране 103 
статистическо разсейване 4 103 
статични бюджети 112 
стевия 95 
стил на ръководство 22 
стоков портфейл 126 
стокознание 94 
стопанска дейност 96 
стопанска отчетност 121 
стопански операции 121 
стопански процеси 121 
стратегии 29 
стратегически анализ 101 108 
стратегически контрол 101 
стратегически мениджмънт 102 
стратегически решения 102 120 
стратегически цели 101 
стратегическо маркетингово планиране 38 
стратегическо планиране 23 50 101 102 
стратегическо управление 101 
стратегическо фирмено планиране 23 
стратегия на фирмата 51 
строителен предприемач 126 
строителен предприемачески процес 126 
строителен продукт 126 
строителни сделки 70 
строително предприемачество 126 
строителство 126 127 
студентска научна конференция 25 
студентски научни публикации 19 
суапов курс 46 
суапов пазар 46 
суапове 46 
СФУК 33 117 
счетоводен анализ 115 116 
счетоводен баланс 111 115 116 122 
счетоводен софтуер 117 
счетоводна информация 111 117 
счетоводна отчетност 114 121 
счетоводна политика 117 
счетоводна сметка 111 
счетоводни баланси 121 
счетоводни документи 111 121 122 
счетоводни отчети 116 
счетоводни принципи 122 
счетоводни програмни продукти 113 
счетоводни регистри 121 
счетоводни сметки 121 122 
счетоводни форми 111 
счетоводно интерпретиране 117 
счетоводно отчитане 114 117 119 
счетоводно планиране 120 
счетоводство 113 114 117 118 119 121 122 
счетоводство в банките 118 
счетоводство на предприятието 121 122 
счетоводство на разходите 112 
събирателно дружество 70 
съвременен банков маркетинг 38 
съвременна икономика 29 
Съд на Европейските общности 66 
Съд на ЕО 66 
съдът на Европейския съюз 52 
тантиеми 117 
текущо счетоводно отчитане 111 121 
теории 98 
теории за лидерството 2 
теория на вероятностите 103 
теория на игрите 80 
теория на финансите 40 
тестове 62 63 
технология на ценообразуването 51 
транскултурално управление 6 
транспорт 127 
транспортна задача 77 80 
транспортна инфраструктура 132 
транспортна политика 25 
трансфер на технологии 97 
трейлъров ред 79 
труд 8 31 108 121 
трудов договор 61 64 
трудов стаж 64 68 
трудова дисциплина 61 64 
трудова книжка 64 68 
трудова мобилност 30 
трудови възнаграждения 64 
трудови отношения 64 
трудови спорове 68 
трудово законодателство 64 68 
трудово и осигурително право 61 
трудово право 61 64 
трудово правоотношение 68 
трудово представяне 124 
туризъм 15 18 22 91 
туристическа дестинация 22 
туристическа индустрия 16 22 
туристическа инфраструктура 18 
туристическа счетоводна система 15 
туристически пазари 15 
туристически предприятия 122 
туристически продукт 22 
туристически ресурси 15 
туристически сделки 70 
туристическо поведение 9 
туристическо предлагане 22 
туристическо предприятие 22 
туристическо търсене 22 
туроператорска индустрия 16 
тълпи 2 
търговска кореспонденция 109 
търговска несъстоятелност 70 
търговска продажба 70 
търговска фирма 70 
търговски банки 37 41 
търговски бизнес 99 
търговски дружества 70 
Търговски закон 70 
търговски книги 70 
търговски кредит 70 
търговски правоотношения 70 
търговски пълномощници 70 
търговски регистър 70 
търговски сделки 70 
търговски фирми 57 
търговско право 70 
търговско предприятие 70 
търговско представителство 70 
управление 29 103 104 106 124 
управление на банката 41 
управление на бизнеса 19 
управление на бюджета 43 
управление на възнагражденията 124 
управление на капиталите 42 
управление на кредитния риск 19 
управление на проекти 104 
управление на разходите 112 
управление на риска 33 72 104 105 
управление на туризма 22 
управление на ценообразуването 51 
управление на човешките ресурси 104 123 124 
управление чрез проекти 104 
управленска информационна система 120 
управленска счетоводна система 120 
управленски контрол 120 
управленски отчет 113 
управленски подход 105 
управленски подходи 103 
управленски решения 103 
управленско решение 22 
управленско счетоводство 117 120 
урок 75 
урок по география 75 
урочна дейност 75 
условия на труд 64 68 
устойчиво развитие 20 31 86 90 
устройствено планиране 132 
факторен анализ 4 
физалис 95 
физика 82 85 88 
финанси 39 40 58 72 
финанси на фирмата 40 
финансиране на пътното строителство 127 
финансиране на тероризма 69 
финансов анализ 17 39 44 100 117 
финансов контрол 47 
финансов ливъридж 39 40 
финансов мениджмънт 59 
финансов надзор 36 47 
финансов отчет 17 
финансов пазар 36 
финансов план 23 
финансов успех 34 
финансова криза 26 
финансова отчетност 113 
финансова политика 14 
финансова система 40 
финансова стабилност 34 
финансова теория 40 
финансови активи 36 119 
финансови деривати 46 
финансови инвестиции 118 
финансови инструменти 36 37 
финансови кризи 14 
финансови отчети 39 115 116 117 
финансови пазари 40 
финансови резултати 17 
финансови ресурси 121 
финансови услуги 37 
финансово планиране 23 101 
финансово посредничество 40 41 
финансово прогнозиране 43 
финансово развитие 24 
финансово разузнаване 47 69 
финансово състояние 21 
финансово състояние на предприятието 21 
финансово управление 33 
финансово-икономически показатели 108 
фирма 96 
фирмен иновационен процес 97 
фирмен мениджмънт 100 
фирмена култура 101 
фирмени финанси 40 
фирмено планиране 23 101 
фирмено ценообразуване 51 
флаг на ООН 65 
фондова борса 36 
фондови борси 36 
формиране на персонала 123 
франчайзинг 107 
функции на комуникацията 10 
функции на счетоводството 121 
хазарт 69 
хетеродоксален икономикс 13 
химия 83 85 86 88 89 
хранително-вкусови стоки 94 
художествено произведение 1 
целеви маркетинг 38 
целеви пазар 53 
цена на капитала 17 39 
цени 24 51 96 
цени на акции 39 
цени на облигации 39 
ценни книжа 36 
ценова политика 38 51 53 
ценови стратегии 38 
ценообразуване 12 51 53 74 96 
ценообразуващи фактори 51 
централен депозитар 36 
централна банка 41 
церемониали 65 
цивилизация 135 
цикъл на хаотика 38 
частно търговско право 70 
числа 81 
числови множества 78 81 
числови редици 81 
човешки ресурси 19 30 123 124 125 
човешко поведение 7 11 
чуждестранна валута 37 
чуждестранни застрахователи 63 
юридически речник 61 
ягодоплодни растения 95 
BSC 120 
C++ 129 
Java 128 
mathcad 80 
METRO 57 
Metro - мрежа 57 
SWOT анализ 101 102 103 108