НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

02/С/Б 443 

Библиотечното дело в България  : Сборник от нормативни документи (1878-2012) /  Състав. Анета Дончева, Александър Димчев . - [3. изд.] . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 247 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-07-3377-7 

  

Сист. No: 14711

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 2 -

II 1710 

Българска Академия на науките  : Годишен отчет 2010 г. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 73 с. : 45 л. прил. ; 29 см

   

  

Сист. No: 14755

- 3 -

06/C/A 39 

Almanach 2011  . - Wien : Osterreichischen Akademie der Wissenschaftn, 2012 . - 20 сm

   

   161. Jahrgang. 2010 . - 2011 . - 694 p. + CD ROM

   

  

Сист. No: 14756

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

44741 

Корнелиус, Ганс

   Введение в философию / Ганс Корнелиус . - 2. изд. . - Москва : КомКнига, 2011 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-484-01265-7 

  

Сист. No: 14669

- 5 -

44837 

Тъй рече Ницше...  / Фридрих Ницше ; Състав. и прев. от немски Донка Илинова . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2012 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-105-0 

  

Сист. No: 14815

Психология

- 6 -

44832 

Александров, Павел

   История на интроспективната психология / Павел Александров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 168 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-583-1 

  

Сист. No: 14807

- 7 -

I 2216 

Бенсон, Найджел

   Психология : Графический путеводитель / Найджел Бенсон . - Ростов на Дону : Феникс, 2012 . - 170 с. : с ил. ; 17 см

   

   ISBN 978-5-222-18830-9 

  

Сист. No: 14704

- 8 -

44827 

Василев, Митко

   По пътя към успеха : Личности от България и Германия / Митко Василев . - София : Сивас консултинг, 2012 . - 318 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92768-8-6 

  

Сист. No: 14801

- 9 -

44729 

Игра в тренинге  / Е. А. Левантова и др . - 2. изд. . - Москва : Питер, 2011 . - 208 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-4237-00087-4 

  

Сист. No: 14657

- 10 -

44713 

Исхакова, Марина

   Тимбилдинг раскриытие ресурсов организации и личности / Марина Исхакова . - Санкт-Петербург : Речь, 2010 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9268-0938-8 

  

Сист. No: 14641

- 11 -

44821 

Кови, Стивън

   [Осмият] 8-ят навик : От ефективност към съвършенство / Стивън Кови ; Прев. от англ. Ирина Горялова . - София : Кибеа, 2011 . - 472 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-474-591-2 

  

Сист. No: 14792

- 12 -

44805 

Коэн, Герб

   Искусство вести переговоры и заключать сделки / Герб Коэн . - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007 . - 381 с. ; 20 см . -  (Библиотека Практической психологии)

   

   ISBN 5-17-028550-7 

   ISBN 5-9762-1830-Х 

  

Сист. No: 14772

- 13 -

44763 

Титаренко, Татьяна Михайловна

   Испытание кризисом : Одиссея преодоления / Татьяна Михайловна Титаренко . - 2. изд., испр. . - Москва : Когито-Центр, 2010 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-89353-317-0 

  

Сист. No: 14698

- 14 -

I 2218 

Юнг, Карл Густав

   Спомени, сънища, размисли : Автобиография / Карл Густав Юнг ; Запис. и ред. от Аниела Яфе ; Прев. от англ. Саня Табакова, Лора Табакова . - София : Леге Артис, 2012 . - 575 с. : с прил. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-8311-38-0 

  

Сист. No: 14783

- 15 -

44803 

Энкельманн, Николаус Б.

   Власть мотивации : Харизма, личность, успех / Николаус Б. Энкельманн . - 5. изд. . - Москва : Интерэксперт, 2012 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-55-85523-060-4 

  

Сист. No: 14770

Етика

- 16 -

44782 

Личева, Катя

   Фирмена и финансова етика / Катя Личева . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 330 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0798-3 

  

Сист. No: 14730

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 17 -

II 1705 

Николов, Георги

   Статистика / Георги Николов . - София : ВУЗФ, 2011 . - 185 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-16-7 

  

Сист. No: 14715

- 18 -

31/С/П 85/2011 ж 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  : Т. 1 - . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-89-8 

   Т. 2. Жилищен фонд : Кн. 1. Жилищни сгради . - 2012 . - 89 с.

   

  

Сист. No: 14746

- 19 -

31/С/П 85/2011 ж 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  : Т. 1 - . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-92-8 

   Т. 2. Жилищен фонд : Кн. 2. Жилища . - 2012 . - 89 с.

   

  

Сист. No: 14747

- 20 -

31/С/П 85/2011 ж 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  : Т. 1 - . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-9680-95-9 

   Т. 2. Жилищен фонд : Кн. 3. Жилищни условия на населението . - 2012 . - 125 с.

   

  

Сист. No: 14748

Социология

- 21 -

44742 

Гилинский, Яков Ильич

   Глобализация, девиантность, социальный контроль : Сборник статей / Яков Ильич Гилинский . - Санкт-Петербург : ДЕАН, 2009 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-93630-760-7 

  

Сист. No: 14670

- 22 -

44734 

Костин, Анатолий Иванович

   Экополитология и глобалистика : Учебное пособие / Анатолий Иванович Костин . - Москва : Аспект Пресс, 2005 . - 418 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-7567-0381-0 

  

Сист. No: 14662

- 23 -

44792 

Неравенство и бедност  : Тенденции в съвременна България и европейски контекст /  Под ред. на Васил Проданов ; Състав. Иван Кацарски . - София : ИИОЗ-БАН, 2011 . - 283 с. : с табл., гр., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8765-08-4 

  

Сист. No: 14744

- 24 -

44687 

Състоянието на планетата 2012  : Към устойчиво благоденствие : Доклад на института Уърлдуич за напредъка към устойчиво общество . - София : Книжен тигър, 2012 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-429-016-0 

  

Сист. No: 14615

- 25 -

44754 

Тощенко, Жан Терентьевич

   Социология : Учебник / Жан Терентьевич Тощенко . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . - 607 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-02260-4 

  

Сист. No: 14689

- 26 -

44804 

Чалдини, Роберт

   Влияние : Психология убеждения / Роберт Чалдини . - Минск : Попурри, 2006 . - 464 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 985-483-621-5 

  

Сист. No: 14771

- 27 -

44735 

Чумаков, Александр Николаевич

   Глобализация : Контуры целостного мира : Монография / Александр Николаевич Чумаков . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Проспект, 2011 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-02205-2 

  

Сист. No: 14663

Политика

- 28 -

44753 

Алексеева, Татьяна Александровна

   Современные политические теории : Курс лекций / Татьяна Александровна Алексеева . - Москва : РОССПЭН, 2007 . - 464 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-8243-0754-7 

  

Сист. No: 14688

- 29 -

44814 

Буш, Джордж

   Важни решения / Джордж Буш ; Прев. от англ. Сашка Георгиева . - София : Enthusiast, 2012 . - 477 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-164-004-1 

  

Сист. No: 14785

- 30 -

44746 

Зотов, Виктор Дмитриевич и др.

   История политических учений : Учебник / Виктор Дмитриевич Зотов, Лилия Викторовна Зотова . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Норма ; ИНФРА-М, 2010 . - 656 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-91768-071-2 

   ISBN 978-5-16-003974-9 

  

Сист. No: 14674

- 31 -

44819 

Кисинджър, Хенри

   За Китай / Хенри Кисинджър ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Труд, 2012 . - 528 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-263-9 

  

Сист. No: 14790

- 32 -

44768 

Литвинов, Владимир Александрович

   Основы национальной безопасности России / Владимир Александрович Литвинов . - Москва : ЛЕНАНД, 2011 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9710-0346-5 

  

Сист. No: 14703

- 33 -

44813 

Рот, Юрген

   Газпром - зловещата империя : Как лъжат потребителите и изнудват държавите / Юрген Рот ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - София : Enthusiast, 2012 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-020-1 

  

Сист. No: 14784

- 34 -

44786 

Симеонова, Елена Костадинова

   Влияние на Европейския съюз върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България : Монографично изследване по индивидуален научноизследователски проект по договор № НИД 21.03-25/2008 г. / Елена Костадинова Симеонова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2011 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-215-4 

  

Сист. No: 14737

- 35 -

44733 

Стариков, Николай Викторович

   Шерше ля нефть : Почему мы платим дань Америке? / Николай Викторович Стариков . - Москва : Питер, 2012 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-459-00941-5 

  

Сист. No: 14661

Икономика. Икономически науки

- 36 -

44811 

Анализ на аграрния бизнес  : Учебник / Михаил Михайлов и др . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 328 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт.: К. Митов, Р. Колева, Л. Дончева.

   ISBN 978-954-400-797-3 

  

Сист. No: 14781

- 37 -

44775 

Берли, Адолф А. и др.

   Модерната корпорация и частната собственост / Адолф А. Берли, Гардинър К. Мийнс . - София : Гущеров и син, 2012 . - 408 с. : с табл., гр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92963-1-0 

  

Сист. No: 14720

- 38 -

44698 

Браун, Лестър Р.

   План Б 2.0 : Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда / Лестър Р. Браун . - София : Книжен тигър, 2006 . - 368 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-8853-99-Х 

  

Сист. No: 14626

- 39 -

44714 

Голубева, Татьяна Михайловна

   Основы предпринимательской деятельности : Учебное пособие / Татьяна Михайловна Голубева . - Москва : Форум, 2012 . - 272 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91134-407-8 

  

Сист. No: 14642

- 40 -

44785 

Изследване на непрофесионалните инвеститори, фактически и потенциални клиенти на колективни инвестиционни схеми  / Християн Танушев и др . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 246 с. : с прил., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-332-8 

  

Сист. No: 14734

- 41 -

44793 

Икономика и управление на бизнеса  : Студентски научни публикации . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009 . - 204 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-528-4 

  

Сист. No: 14745

- 42 -

44765 

Курс экономической теории  : Учебник / М. Н. Чепурин и др . - 7. изд., доп. и перераб. . - Киров : АСА, 2010 . - 880 с. ; 21 с.

   

   ISBN 978-5-85271-287-5 

  

Сист. No: 14700

- 43 -

44757 

Макконнелл, Кэмпбелл Р. и др.

   Экономикс : Принципы, проблемы и политика: Учебник / Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, Шон М. Флинн . - 18. изд. . - Москва : ИНФРА-М, 2011 . - 1010 с. ; 27 см

   

   ISBN 978-5-16-004310-4 

  

Сист. No: 14692

- 44 -

I 2104 

Маринова, Маргарита

   Българското икономическо дружество - създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот (1895-1919 г.) : [Монография] / Маргарита Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 219 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 119)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 14732

- 45 -

44750 

Мэнкью, Н. Грегори

   Принципы микроэкономики / Н. Грегори Мэнкью . - 4. изд. . - Москва : Питер, 2012 . - 592 с. ; 24 см . -  (Серия Классический зарубежный учебник)

   

   ISBN 978-5-459-00886-9 

  

Сист. No: 14679

- 46 -

44181 

Несторов, Людмил

   Икономиката на България - развитие и перспективи : Учебник / Людмил Несторов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2012 . - 244 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 27)

   

   ISBN 978-954-23-0794-5 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14728

- 47 -

44689 

Никонова, Ирина Александровна

   Проектный анализ и проектное финансирование / Ирина Александровна Никонова . - Москва : Альпина Паблишер, 2012 . - 154 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9614-1771-5 

  

Сист. No: 14617

- 48 -

44728 

Панкрухин, Александр Павлович

   Маркетинг территорий / Александр Павлович Панкрухин . - 2. изд. . - Москва : Питер, 2006 . - 416 с. ; 21 см . -  (Серия Маркетинг для профессионалов)

   

   ISBN 5-469-00706-5 

  

Сист. No: 14656

- 49 -

44789 

Пелов, Тихомир Петров

   Оценяване и ценообразуване на недвижими имоти : [Учебник] / Тихомир Петров Пелов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 140 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-369-4 

  

Сист. No: 14740

- 50 -

44772 

Порязов, Делчо

   Икономика и общество : Юбилейно издание във връзка с 80-ата годишнина на проф. д-р Делчо Порязов / Делчо Порязов ; Състав. Снежана Найденова . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 528 с. : с портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0791-4 

  

Сист. No: 14712

- 51 -

44800 

Предпоставки и перспективи за устойчив икономически растеж в България и Европа  : Конференция, УНСС, 26 юни 2012 г. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 62 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-384-7 

  

Сист. No: 14767

- 52 -

44701 

Рид, Стэнли Фостер и др.

   Искусство слияний и поглощений / Стэнли Фостер Рид, Александра Рид Лажу . - 5. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 957 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-1495-0 

  

Сист. No: 14629

- 53 -

I 2215 

Хайек, Фридрих

   Капитализм и историки / Фридрих Хайек . - Челябинск : Социум, 2012 . - 398 с. ; 17 см . -  (Серия Библиотека ГВЛ)

   

   ISBN 978-5-91603-059-4 

  

Сист. No: 14675

- 54 -

44695 

Baldwin, Robert et al.

   Understanding Regulation : Theory, Strategy, and Practice / Robert Baldwin, Martin Cave, Martin Lodge . - 2. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2012 . - 548 p. ; 23 cm

   Разбиране на регулациите: теория, стратегия и практика

   ISBN 978-0-19-957609-8 

  

Сист. No: 14623

- 55 -

44694 

Brousseau, Eric et al.

   Reflexive Governance for Global Public Good / Eric Brousseau, Tom Dedeurwaerdere, Bernd Siebenhuner . - Cambridge : The MIT Press, 2012 . - 366 p. ; 23 cm

   Адаптивно управление на глобалните публични блага

   ISBN 978-0-262-51698-3 

  

Сист. No: 14622

- 56 -

44791 

Economics of Enterprise  / Ivan Georgiev et al . - Sofia : Unwe publishing complex, 2012 . - 428 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-380-9 

  

Сист. No: 14743

- 57 -

44696 

Helleiner, Eric et al.

   Global Finance in Crisis : The politics of international regulatory change / Eric Helleiner, Stefano Pagliari, Hubert Zimmermann . - London : Routledge, 2010 . - 200 p. ; 23 cm

   Глобалните финанси в криза: политика за международна правна промяна

   ISBN 978-0-415-56438-0 

  

Сист. No: 14624

- 58 -

44697 

Piris, Jean-Claude

   The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU? / Jean-Claude Piris . - Cambridge : Cambridge University Press, 2012 . - 166 p. ; 22 cm

   Бъдещето на Европа

   ISBN 978-1-107-66256-8 

  

Сист. No: 14625

- 59 -

44693 

Reforming the European Union  : Realizing the Impossible / Daniel Finke et al . - Oxford : Princeton University Press, 2012 . - 227 p. ; 24 cm

   Реформиране на Европейския съюз: Осъзнаване на невъзможното

   ISBN 978-0-691-15393-3 

  

Сист. No: 14621

- 60 -

44799 

Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 16  . - Nis : Ekonomiski fakultet, 2011 . - 746 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-86-6139-026-5 

  

Сист. No: 14759

- 61 -

44798 

Yankovskiy, Mykola et al.

   Innovative and Classical Theories of Catastrophes and Economic Crises / Mykola Yankovskiy, Yuriy Makogon, Oleksiy Ryabchyn . - Donetsk : Donetsk National University, 2010 . - 304 p. ; 24 cm

   Иновативни и класически теории за катастрофи и икономически кризи

   ISBN 978-966-2008-27-2 

  

Сист. No: 14758

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 62 -

II 1709 

Националното изследване на условията на труд в България  : Резюме . - София : Б. и., 2012 . - 64 с. : с табл., фиг. ; 30 см + CD ROM

   

  

Сист. No: 14754

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 63 -

44780 

Адамов, Величко и др.

   Шестдесет години Първа българска финансова катедра : Летопис / Величко Адамов, Радко В. Радков, Андрей Захариев . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 111 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0797-6 

  

Сист. No: 14727

- 64 -

44788 

Андреева, Донка Цолова

   Финансово управление на предприятието и ролята на бизнес оценяването : [Монография] / Донка Цолова Андреева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 168 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-362-5 

  

Сист. No: 14739

- 65 -

44787 

Атанасова-Дренска, Таня Георгиева и др.

   Данъчен и осигурителен контрол : [Учебник] / Таня Георгиева Атанасова-Дренска, Румен Стефанов Бобев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 290 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-368-7 

  

Сист. No: 14738

- 66 -

35990 

Българска народна банка  : Отчет януари-юни 2012 . - София : БНБ, 2012 . - 127 с. ; 29 см + CD-ROM

   

   ISBN 1313-0641 

  

Сист. No: 14766

- 67 -

II 1706 

Димитров, Станислав

   Корпоративни финанси / Станислав Димитров . - София : ВУЗФ, 2010 . - 299 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-01-3 

  

Сист. No: 14716

- 68 -

44740 

Исаев, Р. А.

   Банковский менеджмент и бизнес-инженеринг / Р. А. Исаев . - Москва : ИНФРА-М, 2011 . - 400 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-16-004926-7 

  

Сист. No: 14668

- 69 -

44809 

Корпоративный финансовый менеджмент  : Учебно-практическое пособие / М. Лимитовский и др . - Москва : Юрайт, 2012 . - 990 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9916-1728-4 

  

Сист. No: 14779

- 70 -

44181 

Кръстев, Людмил

   Приложение на финансовите показатели при анализ на общото застраховане : [Монография] / Людмил Кръстев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2012 . - 160 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 26)

   

   ISBN 978-954-23-0793-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 14709

- 71 -

44808 

Михайлов, Емил

   Актуални проблеми на парично-кредитната теория и политика : Четиво за премиери и топбанкери : [Монография] / Емил Михайлов . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-740-9 

  

Сист. No: 14776

- 72 -

44751 

Оберлехнер, Томас

   Психология рынка FOREX / Томас Оберлехнер . - Москва : СмартБук, 2012 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9791-0304-4 

  

Сист. No: 14680

- 73 -

44752 

Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования  : Монография /  Под ред. О. И. Лаврушин . - Москва : КНОРУС, 2012 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-406-00909-3 

  

Сист. No: 14681

- 74 -

44774 

Сарийски, Григор

   Световната криза - произход и въздействие върху българската банкова система / Григор Сарийски . - София : Институт за икономическа политика, 2011 . - 104 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9359-46-6 

  

Сист. No: 14719

- 75 -

44820 

Уолман, Дейвид

   Краят на парите / Дейвид Уолман ; Прев. от англ. Надежда Ставрева . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2012 . - 235 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1208-1 

  

Сист. No: 14791

- 76 -

44778 

Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020"  : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0796-9 

   Т. 1. Сборник доклади . - 2012 . - 410 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 14725

Данъци. Такси. Налози

- 77 -

336.2/С/Д 589 

Димитрова, Мина

   Закон за корпоративното подоходно облагане 2012 : Практически наръчник / Мина Димитрова . - София : Доби прес ЕООД, 2012 . - 272 с. : с табл. и примери ; 23 см

   

  

Сист. No: 14765

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 78 -

39275 

Ekonomske teme  : V. 4 . - Nis : Univerzitet u Nisu, 2009 . - 24 см

   

   ISBN 0353-8648 

   V. 4 . - 2009 . - 230 p.

   

  

Сист. No: 14761

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 79 -

II 1715 

[Двеста] 200 години от първото сдружение на търговците в България  : Търговско-бакалско сдружение "Три светители" . - София : БТПП, 2012 . - 80 с. : с прил., ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-614-013-5 

  

Сист. No: 14814

Маркетинг

- 80 -

44822 

Бърд, Дрейтън

   Директен и дигитален маркетинг на здравия разум / Дрейтън Бърд ; Прев. Ана Пипева . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2012 . - 552 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-783-184-1 

  

Сист. No: 14794

- 81 -

44745 

Интегрированные маркетинговые коммуникации  : Учебник /  Под ред. Инга Михайловна Синяева . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . - 504 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-02309-0 

  

Сист. No: 14673

- 82 -

44703 

Макнейл, Рут

   Маркетинговые исследования в сфере В2В : Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса / Рут Макнейл . - Днетропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007 . - 432 с. ; 22 см

   

   ISBN 966-415-005-3 

  

Сист. No: 14631

- 83 -

44702 

Райт, Рэй

   В2В-маркетинг : Пошаговое руководство / Рэй Райт . - Днетропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007 . - 624 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-966-415-000-9 

  

Сист. No: 14630

- 84 -

44704 

Сак, Александр Владимирович и др.

   Оптимизация маркетинговых решений / Александр Владимирович Сак, Валерий Александрович Журавлев . - Минск : Изд. Гревцова, 2010 . - 304 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-6954-01-9 

  

Сист. No: 14632

- 85 -

44794 

Узунова, Юлия

   Маркетингова диагностика / Юлия Узунова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012 . - 330 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-21-0560-2 

  

Сист. No: 14749

- 86 -

44759 

Sacker, Franz Jurgen

   The Concept of the Relevant Product Market : Between Demand-side Substitutability and Supply-side Substitutability in Competition Law / Franz Jurgen Sacker . - Frankfurt am Main : Peter Lang SA, 2008 . - 128 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-3-631-57934-3 

  

Сист. No: 14694

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 87 -

44761 

Шмелев, Виталий Васильевич и др.

   Глобализация мировых валютно-финансовых рынков : Монография / Виталий Васильевич Шмелев, Ольга Васильевна Хмыз . - Москва : Проспект, 2010 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-01046-2 

  

Сист. No: 14696

Международни икономически отношения

- 88 -

44760 

Глобализация мирового хозяйства  : Учебное пособие /  Под ред. на М. Н. Осьмовой, А. В. Бойченко . - Москва : ИНФРА-М, 2010 . - 376 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-16-002032-2 

  

Сист. No: 14695

Право. Наука за държавата и правото

- 89 -

44756 

Белов, Валерий Алексеевич и др.

   Финансово-правовые институты зарубежных стран : Учебное пособие / Валерий Алексеевич Белов, Максим Михайлович Прошунин . - Москва : РИОР ; ИНФРА-М, 2012 . - 299 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-369-0139-6 

   ISBN 978-5-16-005421-6 

  

Сист. No: 14691

- 90 -

347/С/Г 37 А п 

Георгиев, Александър

   Практически въпроси на собствеността : Проблеми на гражданския и търговския оборот / Александър Георгиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2012 . - 696 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-200-8 

  

Сист. No: 14764

- 91 -

44807 

Голева, Поля и др.

   Гражданската и административната отговорност в здравеопазването : Приложен коментар ; Анализ на съдебната практика / Поля Голева, Олга Томова-Куцарова . - София : Труд и право, 2012 . - 456 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-199-5 

  

Сист. No: 14763

- 92 -

44747 

Захаров, Александр Сергеевич

   Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы / Александр Сергеевич Захаров . - Москва : Волтер Клувер, 2010 . - 672 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-466-004434-2 

  

Сист. No: 14676

- 93 -

349.4/С/И 571 

Илова, Стоянка и др.

   Новите положения в Закона за устройство на територията : Коментар на промените в ЗУТ : Закон за устройство на територията : Закон за регионалното развитие / Стоянка Илова, Борис Милчев . - София : Труд и право, 2012 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-608-201-5 

  

Сист. No: 14762

- 94 -

13461 

Костов, Милчо

   Конституционни основи на бюджетното право / Милчо Костов . - София : БАН, 1976 . - 200 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 14777

- 95 -

44749 

Мачульская, Елена Евгеньевна

   Право социального обеспечения : Учебник для бакалавров / Елена Евгеньевна Мачульская . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2012 . - 575 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9916-1505-1 

  

Сист. No: 14678

- 96 -

44835 

Петрова, Мария П.

   Произходът по българско семейно право : Текст и съдебна практика (1949-2012) / Мария П. Петрова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 156 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-582-4 

  

Сист. No: 14811

- 97 -

44810 

Стефанов, Георги

   Търговско право : Обща част / Георги Стефанов . - 2. акт. изд. . - Велико Търново : АБАГАР, 2011 . - 416 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-427-925-7 

  

Сист. No: 14780

Търговска марка. Промишлени образци

- 98 -

44767 

Эйри, Дэвид

   Логотип и фирменный стиль : Руководство дизайнера / Дэвид Эйри . - Санкт-Петербург : Питер, 2011 . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-459-00289-8 

  

Сист. No: 14702

Обществено управление. Военни науки

- 99 -

44743 

Василенко, Ирина Алексеевна

   Государственное и муниципальное управление : Учебник для бакалавров / Ирина Алексеевна Василенко . - 5. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2013 . - 495 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9916-2069-7 

  

Сист. No: 14671

- 100 -

44736 

Георгиев, Людмил

   Регионални и общински несъответствия / Людмил Георгиев . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 466 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-725-1 

  

Сист. No: 14664

Военно дело . Военни науки

- 101 -

44836 

Христов, Валери

   Противодействие на чуждо разузнаване : В 2 ч. / Валери Христов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-715-573-2 

   Ч. 1 . - 2012 . - 280 с.

   

  

Сист. No: 14812

- 102 -

44836 

Христов, Валери

   Противодействие на чуждо разузнаване : В 2 ч. / Валери Христов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-715-574-9 

   Ч. 2 . - 2012 . - 236 с.

   

  

Сист. No: 14813

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 103 -

II 1704 

Димитров, Григор

   Здравно осигуряване : Организация, практики, проблеми / Григор Димитров . - София : ВУЗФ, 2009 . - 173 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-91906-8-7 

  

Сист. No: 14714

- 104 -

44744 

Холостова, Евдокия Ивановна и др.

   Зарубежный опыт социальной работы : Учебное пособие / Евдокия Ивановна Холостова, Антонина Николаевна Дашкина, Иван Вячеславович Малофеев . - Москва : Дашков и К, 2012 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-01338-6 

  

Сист. No: 14672

- 105 -

II 1703 

Христосков, Йордан

   Социално осигуряване : Теория, организация, практики / Йордан Христосков . - София : ВУЗФ, 2009 . - 213 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-91906-7-0 

  

Сист. No: 14713

- 106 -

44773 

Христосков, Йордан

   Реформите в социалното осигуряване : Предизвикателства и решения / Йордан Христосков . - София : ВУЗФ, 2010 . - 420 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8590-11-2 

  

Сист. No: 14718

- 107 -

44758 

Экономические основы социальной работы  : Учебное пособие /  Под ред. Е. В. Михалкина . - Москва : Дашков и К, 2012 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-01492-5 

  

Сист. No: 14693

Застраховане

- 108 -

44700 

Никулина, Надежда Николаевна и др.

   Страховой менеджмент : Учебное пособие / Надежда Николаевна Никулина, Нодари Дарчоевич Эриашвили . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 . - 703 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-02089-1 

  

Сист. No: 14628

Образование

- 109 -

378/С/А 562 

Алманах  : 50 години Технически университет Варна (1962-2012) . - Варна : Б. и., 2012 . - 402 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

  

Сист. No: 14724

- 110 -

378/С/В 648 

Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите  . - Пловдив : Б. и., 2012 . - 156 с. : с цв. ил ; 22 см

   

  

Сист. No: 14723

- 111 -

44801 

Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова

   Обучение в дигитална среда / Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012 . - 424 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-873-3 

  

Сист. No: 14768

- 112 -

44748 

Мандель, Борис Рувимович

   Педагогическая психология : Учебное пособие / Борис Рувимович Мандель . - Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2012 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-905554-13-1 

   ISBN 978-5-16-005692-0 

  

Сист. No: 14677

- 113 -

44826 

Радков, Радко В.

   Началото : Протоколите разказват... 100 години от Завещанието на Димитър Апостолов Ценов / Радко В. Радков . - В. Търново : АБАГАР, 2012 . - 464 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-427-978-3 

  

Сист. No: 14800

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 114 -

II 1707 

Гроздев, Сава

   Математика за икономисти / Сава Гроздев . - София : ВУЗФ, 2010 . - 209 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8590-06-8 

  

Сист. No: 14717

- 115 -

44769 

Жуковский, Владислав Иосифович

   Риски при конфликтных ситуациях / Владислав Иосифович Жуковский . - Москва : ЛЕНАНД, 2011 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9710-0355-7 

  

Сист. No: 14705

- 116 -

44699 

Легет, Джереми

   На изчерпване : Нефт, газ, "въздух под налягане" и глобалната енергийна криза / Джереми Легет ; Прев. от англ. Стоян Фълджийски . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 356 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0648-6 

  

Сист. No: 14627

- 117 -

44834 

Славов, Здравко

   Математически методи и модели във финансите, застраховането и политиката : [Монография] / Здравко Славов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 343 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-585-5 

  

Сист. No: 14810

Екология

- 118 -

44806 

Тюрикова, Галина Николаевна и др.

   Социальная экология : Учебник / Галина Николаевна Тюрикова, Галина Георгиевна Ладнова, Юлия Борисовна Тюрикова . - 2. изд., стер. . - Москва : ИЦ Академия, 2012 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-7695-9382-6 

  

Сист. No: 14773

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 119 -

44717 

Расмуссон, Джонатан

   Гибкое управление IT-проектами : Как мастера Agile делают выдающееся ПО / Джонатан Расмуссон . - Москва : Питер, 2012 . - 272 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-459-01205-7 

  

Сист. No: 14645

- 120 -

44718 

Чатфийлд, Карл и др.

   Microsoft Office Project 2007 : Стъпка по стъпка / Карл Чатфийлд, Тимоти Джонсън . - София : СофтПрес, 2009 . - 608 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-685-593-0 

  

Сист. No: 14646

Медицина

- 121 -

44770 

Рисуночный тест Вартегга  : Практическое руководство /  Под ред. на В. К. Калиненко ; Перев. с нем. Е. Ю. Патяева . - 2. изд., исправл. . - Москва : Смысл, 2011 . - 239 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-89357-286-5 

  

Сист. No: 14706

Техника

- 122 -

44795 

Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово  : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 1 . - 2012 . - 654 с.

   

  

Сист. No: 14750

- 123 -

44795 

Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово  : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 2 . - 2012 . - 425 с.

   

  

Сист. No: 14751

- 124 -

44795 

Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово  : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 3 . - 2012 . - 451 с.

   

  

Сист. No: 14752

Управление на предприятията. Организация на производството

- 125 -

44828 

Ангелов, Кирил Петров и др.

   Процесна ориентация в управлението / Кирил Петров Ангелов, Ивайло Цветанов Стоянов . - София : Институт общество на знанието, 2012 . - 114 с. ; 20 см . -  (Библиотека Научно знание ; 3)

   

   ISBN 978-954-92879-3-6 

  

Сист. No: 14802

- 126 -

44815 

Брансън, Ричард

   Бизнесът на бъдещето / Ричард Брансън ; Прев. от англ. Антоанета Тошева . - София : AMG, 2012 . - 355 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-52-3 

  

Сист. No: 14786

- 127 -

44818 

Камерън, Ким С. и др.

   Диагностика и промяна на организационната култура : Съобразно рамката на конкуриращи се ценности / Ким С. Камерън, Робърт Е. Куин ; Прев. от англ. Павел Главусанов . - София : Класика и Стил, 2012 . - 272 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-082-8 

  

Сист. No: 14789

- 128 -

44812 

Кийосаки, Робърт Т. и др.

   Бизнесът на XX век / Робърт Т. Кийосаки, Джон Флеминг, Ким Кийосаки ; Прев. Красимира Матева . - София : Анхира, 2012 . - 182 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2929-26-0 

  

Сист. No: 14782

- 129 -

44764 

Лемке, Генрих

   Коммерческая разведка для конкурентного превосходства / Генрих Лемке . - Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2011 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-902597-16-2 

  

Сист. No: 14699

- 130 -

44833 

Николаева, Велислава

   Стратегическа ориентация в развитието на бизнес организациите / Велислава Николаева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 178 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-579-4 

  

Сист. No: 14808

- 131 -

44830 

Стоянов, Ивайло

   Високотехнологичните предприятия в съвременната икономика / Ивайло Стоянов . - София : Изток-Запад, 2009 . - 140 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-527-0 

  

Сист. No: 14804

- 132 -

II 1713 

Стоянов, Ивайло

   Реинженеринг на стопанските процеси : Концептуална визия и основни понятия / Ивайло Стоянов . - София : Роксана, 2008 . - 96 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-8604-76-5 

  

Сист. No: 14806

Методи на управление

- 133 -

44771 

Абдикеев, Нияз Мустякимович и др.

   Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса : Учебник / Нияз Мустякимович Абдикеев, Андрей Дмитриевич Киселев . - Москва : ИНФРА-М, 2011 . - 382 с. ; 22 см + CD ROM . -  (Серия учебников для программы МВА)

   

   ISBN 978-5-16-004300-5 

  

Сист. No: 14707

- 134 -

44719 

Адизес, Ицхак К.

   Управляя изменениями / Ицхак К. Адизес . - Москва : Питер, 2012 . - 224 с. : с ил. ; 24 см + CD ROM . -  (Серия Теория менеджмента)

   

   ISBN 978-5-459-01183-8 

  

Сист. No: 14647

- 135 -

44730 

Андрейчиков, Александр Валентинович и др.

   Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике : Основы стратегического инновационного менеджмента и маркетинга: Учебное пособие / Александр Валентинович Андрейчиков, Ольга Николаевна Андрейчикова . - 2. изд. . - Москва : Либроком, 2012 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-397-02686-4 

  

Сист. No: 14658

- 136 -

44708 

Аудит и контролинг персонала организации  : Учебное пособие /  Под ред. П. Э. Шлендер . - 2. изд., переб. и доп. . - Москва : Вузовский учебник, 2012 . - 262 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9558-0111-7 

  

Сист. No: 14636

- 137 -

44725 

Бабаскин, Сергей Яковлевич

   Инновационный проект : Методы отбора и инструменты анализа рисков / Сергей Яковлевич Бабаскин . - Москва : Дело, 2012 . - 240 с. ; 21 см . -  (Серия Образовательные инновации)

   

   ISBN 978-5-7749-0533-1 

  

Сист. No: 14653

- 138 -

44707 

Баранова, Инна Петровна

   Организационное поведение : Учебное пособие / Инна Петровна Баранова . - 2. изд. . - Москва : Маркет ДС, 2010 . - 168 с. ; 21 см . -  (Университетская серия)

   

   ISBN 978-5-94416-086-7 

  

Сист. No: 14635

- 139 -

44727 

Баранчеев, Владислав Петрович и др.

   Управление инновациями : Учебник для бакалавров / Владислав Петрович Баранчеев, Надежда Павловна Масленникова, Виктор Михайлович Мишин . - 2. изд., переб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2012 . - 711 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-1442-9 

  

Сист. No: 14655

- 140 -

44712 

Бруковская, Ольга и др.

   HR-бренд : 5 шагов к успеху вашей компании / Ольга Бруковская, Нина Осовицкая . - Москва : Питер, 2011 . - 272 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-4237-0117-8 

  

Сист. No: 14640

- 141 -

44726 

Грант, Роберт

   Современный стратегический анализ / Роберт Грант . - 7. изд. . - Москва : Питер, 2012 . - 544 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-459-00318-5 

  

Сист. No: 14654

- 142 -

44688 

Инновационный менеджмент  : Учебник /  Под ред. В. Я. Горфинкел, Т. Г. Попадюк . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2011 . - 461 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9558-0190-2 

   ISBN 978-5-16-004639-6 

  

Сист. No: 14616

- 143 -

44705 

Инновационный менеджмент  : Учебник . - 4. изд., пераб. и доп. . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-02303-8 

  

Сист. No: 14633

- 144 -

44766 

Кови, Стивен

   Лидерство, основанное на принципах / Стивен Кови . - 4. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 302 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-1428-8 

  

Сист. No: 14701

- 145 -

44710 

Колесников, Анатолий Викторович

   Корпоративная культура современных организаций : Курс лекций / Анатолий Викторович Колесников . - Москва : Альфа-Пресс, 2011 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-94280-504-3 

  

Сист. No: 14638

- 146 -

44711 

Коноваленко, Валерий Адольфович и др.

   Управление персоналом - креативный менеджмент : В помощь руководителю / Валерий Адольфович Коноваленко, Марина Юрьевна Коноваленко . - 2. изд. . - Москва : Дашков и К, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-01282-2 

  

Сист. No: 14639

- 147 -

44709 

Консультирование в управлении человеческими ресурсами  : Учебное пособие / Н. И. Шаталова и др . - Москва : ИНФРА-М, 2010 . - 221 с. ; 22 см + CD ROM . -  (Серия Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-003824-7 

  

Сист. No: 14637

- 148 -

44706 

Краснова, Наталья Владимировна

   HR-стратегия: инструменты разработки и реализации / Наталья Владимировна Краснова . - Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2011 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-902597-82-7 

  

Сист. No: 14634

- 149 -

44715 

Лапуста, М. Г.

   Предпринимательство : Учебник / М. Г. Лапуста . - Москва : ИНФРА-М, 2012 . - 608 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-16-003252-8 

  

Сист. No: 14643

- 150 -

44731 

Минько, Эдуард Викентьевич и др.

   Менеджмент качества : Учебное пособие / Эдуард Викентьевич Минько, Антон Эдуардович Минько . - Москва : Питер, 2013 . - 272 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-496-00040-6 

  

Сист. No: 14659

- 151 -

44720 

Психология менеджмента  /  Под ред. Г. С. Никифоров . - 3. изд. . - Харьков : Гуманитарный Центр, 2007 . - 512 с. ; 22 см

   

   ISBN 966-83243-34-Х 

  

Сист. No: 14648

- 152 -

44783 

Сирашки, Христо

   Управление на фирмата : Избрани лекции / Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 229 с. : с табл., прил., тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0800-3 

  

Сист. No: 14731

- 153 -

44716 

Соломанидина, Татьяна Оттовна

   Организационная культура компании : Учебное пособие / Татьяна Оттовна Соломанидина . - Москва : ИНФРА-М, 2011 . - 624 с. ; 21 см . -  (Серия Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-003946-6 

  

Сист. No: 14644

- 154 -

44831 

Стоянов, Ивайло

   Мениджърът в организацията : [Учебник] / Ивайло Стоянов . - София : Авангард Прима, 2012 . - 152 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-064-9 

  

Сист. No: 14805

- 155 -

44829 

Стоянов, Ивайло Цветанов

   Управление на съпротивата срущу организационната промяна : [Монография] / Ивайло Цветанов Стоянов . - София : Институт общество на знанието, 2012 . - 155 с. : с табл., фиг. ; 21 см . -  (Библиотека Научно знание ; 5)

   

   ISBN 978-954-92879-6-7 

  

Сист. No: 14803

- 156 -

44796 

Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони  : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012 . - 444 с. ; 29 см

   

   ISBN 1313-8758 

  

Сист. No: 14753

- 157 -

44722 

Томпсон, Винс

   Менеджмент. Справочник по вдохновению : Менеджер, вдохни новую жизнь в свою компанию и карьеру / Винс Томпсон . - Санкт-Петербург : Символ-плюс, 2009 . - 256 с. : с ил. ; 23 см . -  (Серия Бизнес ХХІ века)

   

   ISBN 978-5-93286-131-8 

  

Сист. No: 14650

- 158 -

44838 

Томс, Жюстин и др.

   Основи на успешния бизнес тук и сега : Съвети за млади предприемачи и мениджъри / Жюстин Томс, Поли Козарова . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 251 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1226-5 

  

Сист. No: 14816

- 159 -

44732 

Управление на проекти  . - София : Класика и Стил, 2008 . - 195 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-042-2 

  

Сист. No: 14660

- 160 -

44797 

Управление производством: модели, механизмы, инструменты  : Монография /  Под ред. на Е. В. Мартякова . - Донецк : ДонНТУ, 2012 . - 634 с. ; 21 см

   Авт.: М. Бакърджиева, В. И. Блажева, Б. Божинов, В. Георгиева, С. А. Петрова и др.

   ISBN 978-966-377-142-7 

  

Сист. No: 14757

- 161 -

44723 

Шарков, Феликс Изосимович

   Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : Учебное пособие / Феликс Изосимович Шарков . - 2. изд. . - Москва : Дашков и К, 2012 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-01465-9 

  

Сист. No: 14651

- 162 -

44721 

Шеметов, Петр Васильевич и др.

   Менеджмент: управление организационными системами : Учебное пособие / Петр Васильевич Шеметов, Людмила Евгеньевна Никифорова, Светлана Валериевна Петухова . - 6. изд., стер. . - Москва : Омега-Л, 2013 . - 407 с. : с табл., ил. ; 22 см . -  (Серия Высшая школа менеджмента)

   

   ISBN 978-5-370-02815-1 

  

Сист. No: 14649

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 163 -

44738 

Бердников, И. П. и др.

   PR-коммуникации : Практическое пособие / И. П. Бердников, А. Ф. Стрижова . - 2. изд. . - Москва : Дашков и К, 2012 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-01545-8 

  

Сист. No: 14666

- 164 -

44762 

Горчакова, Валентина Григорьевна

   Имиджелогия: теория и практика : Учебное пособие / Валентина Григорьевна Горчакова . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 . - 335 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-02095-2 

  

Сист. No: 14697

- 165 -

44724 

Кузнецов, Павел Александрович

   Public Relations : Связи с общественностью для бизнеса: практические приемы и технологии / Павел Александрович Кузнецов . - Москва : Дашков и К, 2012 . - 296 с. ; 20 см . -  (Серия Стратегия успешного бизнеса)

   

   ISBN 978-5-394-01183-2 

  

Сист. No: 14652

Счетоводство

- 166 -

38175 

Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане 2012 година  : Указания, писма и тълкувания по прилагането на нормативната уредба /  Състав. Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2012 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 11)

   

   ISBN 978-954-8006-54-5 

  

Сист. No: 14817

- 167 -

44781 

Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство  : За магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" / Дамян Дамянов и др . - 2. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 222 с. ; 23 см

   Други авт.: М. Димитров, Г. Илиев, М. Дочев, В. Божков, Е. Аверкович, Л. Петров, Р. Симеонова, С. Александров, Г. Иванова-Кузманов, А. Атанасов.

   ISBN 978-954-230795-2 

  

Сист. No: 14729

- 168 -

38175 

Рангелов, Евгени

   Акценти на годишното счетоводно приключване и данъчно облагане за 2012 година / Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2012 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 12)

   

   ISBN 978-954-8006-56-9 

  

Сист. No: 14818

- 169 -

II 1708 

Стоянов, Стоян Димитров и др.

   Банково счетоводство : [Учебник] / Стоян Димитров Стоянов, Снежана Александрова Башева, Даниела Милчова Фесчиян . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2012 . - 335 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-644-359-5 

  

Сист. No: 14741

- 170 -

44739 

Федоренко, И. В. и др.

   Аудит : Учебник / И. В. Федоренко, Г. И. Золотарева . - Москва : ИНФРА-М, 2012 . - 272 с. ; 22 см . -  (Серия Высшее образование - Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-16-005015-7 

  

Сист. No: 14667

- 171 -

44790 

Stoyanov, Stoyan et al.

   Bank accounting / Stoyan Stoyanov, Daniela Milchova Feschian, Liliya Rangelova . - Sofia : Unwe publishing complex, 2012 . - 275 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-381-6 

  

Сист. No: 14742

Реклама

- 172 -

44784 

Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите  / Боян Любомиров Дуранкев и др . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 370 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-383-0 

  

Сист. No: 14733

Строителство

- 173 -

II 1714 

Савов, Росен

   Архитектурни съответствия на пасивните слънчеви системи за отопление / Росен Савов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012 . - 108 с. : с табл., диагр., цв. сн. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-715-584-8 

  

Сист. No: 14809

Информационни технологии

- 174 -

44817 

Бил Гейтс: нетърпеливият оптимист  /  Състав. Лиза Рогак ; Прев. Васил Кръстев . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2012 . - 128 с. ; 20 см . -  (Поредица Със свои думи)

   

   ISBN 978-954-783-180-3 

  

Сист. No: 14788

- 175 -

44691 

Есаулова, С. П.

   Информационные технологии в туристической индустрии : Учебное пособие / С. П. Есаулова . - Москва : Дашков и К, 2012 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-01092-7 

  

Сист. No: 14619

- 176 -

44737 

Хольцнер, Стивен

   PHP в примерах : Включая версию 6 / Стивен Хольцнер ; Прев. от англ. С. Н. Банникова . - Москва : БИНОМ, 2012 . - 352 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9518-0188-3 

  

Сист. No: 14665

Информационни мрежи. Информационни системи

- 177 -

44692 

Балдин, Константин Васильевич и др.

   Информационные системы в экономике : Учебник / Константин Васильевич Балдин, Владимир Борисович Уткин . - 7. изд. . - Москва : Дашков и К, 2012 . - 395 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-01449-8 

  

Сист. No: 14620

- 178 -

44690 

Корпоративные информационные системы управления  : Учебник /  Под науч. ред. Нияз Мустякимович Абдикеев, О. В. Китова . - Москва : ИНФРА-М, 2012 . - 464 с. ; 22 см + CD ROM . -  (Серия Высшее образование - Магистратура)

   

   ISBN 978-5-16-003860-5 

  

Сист. No: 14618

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 179 -

44755 

Старовойтенко, Олег Аркадьевич

   Теория туризма / Олег Аркадьевич Старовойтенко . - Москва : МПСУ ; МОДЭК, 2012 . - 800 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9770-0550-0 

   ISBN 978-5-9936-0041-3 

  

Сист. No: 14690

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 180 -

II 1702 

Будильцева, М. Б. и др.

   Русский язык как иностранный : Элементарный уровень / М. Б. Будильцева, Н. Ю. Царева . - Москва : Астрель ; Русь-Олимп, 2010 . - 192 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-5-271-25261-7 

   ISBN 978-5-9648-0274-7 

  

Сист. No: 14687

- 181 -

II 1702 

Русский язык как иностранный  : Рабочая тетрадь: Базовый уровень / Н. Ю. Царева и др . - Москва : Астрель ; Русь-Олимп, 2010 . - 116 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-5-271-28899-9 

   ISBN 978-5-9648-0329-4 

  

Сист. No: 14683

- 182 -

II 1702 

Русский язык как иностранный  : Рабочая тетрадь: І сертификационный уровень / Н. Ю. Царева и др . - Москва : Астрель ; Русь-Олимп, 2010 . - 251 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-5-271-25921-0 

   ISBN 978-5-9648-0261-7 

  

Сист. No: 14684

- 183 -

II 1702 

Царева, Н. Ю. и др.

   Русский язык как иностранный : Контрольные работы: Элементарный, Базовый, Первый сертификационный уровни / Н. Ю. Царева, М. Б. Будильцева, И. А. Пугачев . - Москва : Астрель ; Русь-Олимп, 2010 . - 204 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-5-271-26100-8 

   ISBN 978-5-9648-0319-5 

  

Сист. No: 14682

- 184 -

II 1702 

Царева, Н. Ю. и др.

   Русский язык как иностранный : Рабочая тетрадь: Элементарный уровень / Н. Ю. Царева, М. Б. Будильцева . - Москва : Астрель ; Русь-Олимп, 2010 . - 112 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-5-271-22602-1 

   ISBN 978-5-9648-0253-2 

  

Сист. No: 14685

- 185 -

II 1702 

Царева, Н. Ю. и др.

   Русский язык как иностранный : Базовый уровень / Н. Ю. Царева, М. Б. Будильцева, И. А. Пугачев . - Москва : Астрель ; Русь-Олимп, 2010 . - 190 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-5-271-24563-3 

   ISBN 978-5-9648-0269-3 

  

Сист. No: 14686

- 186 -

44779 

Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование  : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 218 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0799-0 

  

Сист. No: 14726

Художествена литература

- 187 -

44824 

Гришам, Джон

   Рекетьорът : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2012 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-313-5 

  

Сист. No: 14797

- 188 -

44816 

Данаилов, Георги

   Цената на безсмислието / Георги Данаилов . - В. Търново : АБАГАР, 2012 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-427-992-2 

  

Сист. No: 14787

- 189 -

44776 

До Ада и назад  : Антология на българския хорър / Адриан Лазаровски и др . - София : Екопрогрес, 2011 . - 436 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2970-04-0 

  

Сист. No: 14721

- 190 -

I 2217 

Каменов, Камен

   Нещо старо, нещо ново, нещо назаем / Камен Каменов . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 168 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-400-777-5- 

  

Сист. No: 14710

- 191 -

44825 

Коелю, Паулу

   Ръкописът, намерен в Акра / Паулу Коелю ; Прев. от португалски Вера Киркова-Жекова . - София : Обсидиан, 2012 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-307-4 

  

Сист. No: 14799

- 192 -

44777 

Събев, Петър

   Небесен дар / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 165 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0792-1 

  

Сист. No: 14722

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 193 -

914/С/Б 923 

България географски атлас  /  Науч. ред. Илия Копралев, Александра Равначка и др . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2010 . - 220 с. : с цв. ил. ; 32Х28 см

   

   ISBN 978-954-378-060-0 

  

Сист. No: 14795

- 194 -

44802 

България, българите и Европа - мит, история, съвремие  : Т. 1 - . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-524-844-3 

   Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г. . - 2012 . - 588 с.

   

  

Сист. No: 14769

- 195 -

II 1711 

Орбини, Мавро

   Царството на славяните / Мавро Орбини ; Прев. от староитал. Симеон Тодоров, Елица Попова . - София : Дамян Яков, 2012 . - 528 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-527-521-0 

  

Сист. No: 14793

История

- 196 -

II 1712 

Павлов, Пламен и др.

   Българи светци / Пламен Павлов, Христо Темелски ; Под общ. ред. на Георги Бакалов . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2010 . - 272 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-378-064-8 

  

Сист. No: 14798

- 197 -

44823 

Рийс, Лорънс

   Тайните на Втората световна война : Сталин, нацистите и Западът / Лорънс Рийс ; Прев. от англ. Красимир Желязков . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 480 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1189-3 

  

Сист. No: 14796


 Индекс по АВТОРИ

Абдикеев, Нияз Мустякимович 133 178 
Аверкович, Екатерина 167 
Адамов, Величко 63 
Адизес, Ицхак К. 134 
Александров, Павел 6 
Александров, Станислав 167 
Алексеева, Татьяна Александровна 28 
Ангелов, Кирил Петров 125 
Андонов, Станимир 172 
Андреева, Донка Цолова 64 
Андрейчиков, Александр Валентинович 135 
Андрейчикова, Ольга Николаевна 135 
Атанасов, Атанас 167 
Атанасова-Дренска, Таня Георгиева 65 
Бабаскин, Сергей Яковлевич 137 
Бакалов, Георги 196 
Бакърджиева, М. 160 
Балдин, Константин Васильевич 177 
Банникова, С. Н. 176 
Баранова, Инна Петровна 138 
Баранчеев, Владислав Петрович 139 
Башева, Снежана Александрова 169 
Белов, Валерий Алексеевич 89 
Бенсон, Найджел 7 
Бердников, И. П. 163 
Берли, Адолф А. 37 
Блажева, Виолета 160 
Бобев, Румен Стефанов 65 
Божинов, Б. 160 
Божков, Васил 167 
Бойченко, А. В. 88 
Брансън, Ричард 126 
Браун, Лестър Р. 38 
Бруковская, Ольга 140 
Брю, Стэнли Л. 43 
Будильцева, М. Б. 180 181 182 183 184 185 
Буш, Джордж 29 
Бърд, Дрейтън 80 
Василев, Митко 8 
Василенко, Ирина Алексеевна 99 
Георгиев, Александър 90 
Георгиев, Людмил 100 
Георгиев, Стилиян 172 
Георгиева, В. 160 
Георгиева, Сашка 29 
Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова 111 
Гилинский, Яков Ильич 21 
Главусанов, Павел 127 
Голева, Поля 91 
Голубева, Татьяна Михайловна 39 
Горфинкел, В. Я. 142 
Горчакова, Валентина Григорьевна 164 
Горялова, Ирина 11 
Грант, Роберт 141 
Гришам, Джон 187 
Гроздев, Сава 114 
Дамянов, Дамян 167 
Данаилов, Георги 188 
Дашкина, Антонина Николаевна 104 
Джонсън, Тимоти 120 
Димитров, Григор 103 
Димитров, Марин 167 
Димитров, Станислав 67 
Димитрова, Мина 77 
Димчев, Александър 1 
Дончева, Анета 1 
Дончева, Людмила 36 
Дочев, Михаил 167 
Дуранкев, Боян Любомиров 172 
Есаулова, С. П. 175 
Желязков, Красимир 197 
Жуковский, Владислав Иосифович 115 
Журавлев, Валерий Александрович 84 
Захариев, Андрей 63 
Захаров, Александр Сергеевич 92 
Золотарева, Г. И. 170 
Зотов, Виктор Дмитриевич 30 
Зотова, Лилия Викторовна 30 
Иванова-Кузманова, Галя 167 
Илиев, Георги 167 
Илинова, Донка 5 
Илова, Стоянка 93 
Исаев, Р. А. 68 
Исхакова, Марина 10 
Калиненко, В. К. 121 
Каменов, Камен 190 
Камерън, Ким С. 127 
Катранджиев, Христо Иванов 172 
Кацарски, Иван 23 
Кийосаки, Ким 128 
Кийосаки, Робърт Т. 128 
Киркова-Жекова, Вера 191 
Киселев, Андрей Дмитриевич 133 
Кисинджър, Хенри 31 
Китова, О. В. 178 
Кови, Стивен 144 
Кови, Стивън 11 
Коелю, Паулу 191 
Козарова, Поли 158 
Колева, Росица 36 
Колесников, Анатолий Викторович 145 
Коноваленко, Валерий Адольфович 146 
Коноваленко, Марина Юрьевна 146 
Копралев, Илия 193 
Корнелиус, Ганс 4 
Костин, Анатолий Иванович 22 
Костов, Милчо 94 
Коэн, Герб 12 
Краснова, Наталья Владимировна 148 
Кръстев, Васил 174 
Кръстев, Людмил 70 
Кузнецов, Павел Александрович 165 
Куин, Робърт Е. 127 
Лаврушин, О. И. 73 
Ладнова, Галина Георгиевна 118 
Лажу, Александра Рид 52 
Лазаровски, Адриан 189 
Лапуста, М. Г. 149 
Левантова, Е. А. 9 
Легет, Джереми 116 
Лемке, Генрих 129 
Лимитовский, М. 69 
Литвинов, Владимир Александрович 32 
Личева, Катя 16 
Макконнелл, Кэмпбелл Р. 43 
Макнейл, Рут 82 
Малофеев, Иван Вячеславович 104 
Мандель, Борис Рувимович 112 
Маринова, Маргарита 44 
Маринова, Н. С. 160 
Мартякова, Е. В. 160 
Масленникова, Надежда Павловна 139 
Матева, Красимира 128 
Мачульская, Елена Евгеньевна 95 
Мийнс, Гардинър К. 37 
Милчев, Борис 93 
Минько, Антон Эдуардович 150 
Минько, Эдуард Викентьевич 150 
Митов, Кирил 36 
Михайлов, Емил 71 
Михайлов, Михаил 36 
Михалкина, Е. В. 107 
Мишин, Виктор Михайлович 139 
Мэнкью, Н. Грегори 45 
Найденова, Снежана 50 
Несторов, Людмил 46 
Никифоров, Г. С. 151 
Никифорова, Людмила Евгеньевна 162 
Николаева, Велислава 130 
Николов, Георги 17 
Никонова, Ирина Александровна 47 
Никулина, Надежда Николаевна 108 
Ницше, Фридрих 5 
Оберлехнер, Томас 72 
Орбини, Мавро 195 
Осовицкая, Нина 140 
Осьмовой, М. Н. 88 
Павлов, Пламен 196 
Панкрухин, Александр Павлович 48 
Патяева, Е. Ю. 121 
Пелов, Тихомир Петров 49 
Пенева, Ваня 33 
Петров, Любен 167 
Петрова, Мария П. 96 
Петрова, Симеонка Александрова 160 
Петухова, Светлана Валериевна 162 
Пипева, Ана 80 
Попадюк, Т. Г. 142 
Попова, Елица 195 
Порязов, Делчо 50 
Проданов, Васил 23 
Прошунин, Максим Михайлович 89 
Пугачев, И. А. 181 182 183 185 
Равначка, Александра 193 
Радков, Радко В. 63 113 
Райт, Рэй 83 
Рангелов, Евгени 166 168 
Расмуссон, Джонатан 119 
Рид, Стэнли Фостер 52 
Рийс, Лорънс 197 
Рогак, Лиза 174 
Розова, Надежда 187 
Рот, Юрген 33 
Румянцева, Н. М. 181 182 
Савов, Росен 173 
Сак, Александр Владимирович 84 
Сарийски, Григор 74 
Симеонова, Елена Костадинова 34 
Симеонова, Росица 167 
Синяева, Инга Михайловна 81 
Сирашки, Христо 152 
Славов, Здравко 117 
Соломанидина, Татьяна Оттовна 153 
Ставрева, Надежда 75 
Стариков, Николай Викторович 35 
Старовойтенко, Олег Аркадьевич 179 
Стефанов, Георги 97 
Стоянов, Ивайло 131 132 154 
Стоянов, Ивайло Цветанов 125 155 
Стоянов, Стоян Димитров 169 
Стрижова, А. Ф. 163 
Събев, Петър 192 
Табакова, Лора 14 
Табакова, Саня 14 
Танушев, Християн 40 
Темелски, Христо 196 
Титаренко, Татьяна Михайловна 13 
Тодоров, Симеон 195 
Томова-Куцарова, Олга 91 
Томпсон, Винс 157 
Томс, Жюстин 158 
Тотева, Жана 31 
Тошева, Антоанета 126 
Тощенко, Жан Терентьевич 25 
Тюрикова, Галина Николаевна 118 
Тюрикова, Юлия Борисовна 118 
Узунова, Юлия 85 
Уолман, Дейвид 75 
Уткин, Владимир Борисович 177 
Федоренко, И. В. 170 
Фесчиян, Даниела Милчова 169 
Флеминг, Джон 128 
Флинн, Шон М. 43 
Фълджийски, Стоян 116 
Хайек, Фридрих 53 
Хмыз, Ольга Васильевна 87 
Холостова, Евдокия Ивановна 104 
Хольцнер, Стивен 176 
Христов, Валери 101 102 
Христосков, Йордан 105 106 
Царева, Н. Ю. 180 181 182 183 184 185 
Чалдини, Роберт 26 
Чатфийлд, Карл 120 
Чепурин, М. Н. 42 
Чумаков, Александр Николаевич 27 
Шарков, Феликс Изосимович 161 
Шаталова, Н. И. 147 
Шеметов, Петр Васильевич 162 
Шлендер, П. Э. 136 
Шмелев, Виталий Васильевич 87 
Юнг, Карл Густав 14 
Яфе, Аниела 14 
Baldwin, Robert 54 
Blagoev, Dimitar 56 
Blazheva, Violeta Ivanova 160 
Bozhinov, B. 160 
Brousseau, Eric 55 
Cave, Martin 54 
Dedeurwaerdere, Tom 55 
Dimitrov, Kiril 56 
Feschian, Daniela Milchova 171 
Finke, Daniel 59 
Georgiev, Ivan 56 
Georgieva, V. 160 
Helleiner, Eric 57 
Lodge, Martin 54 
Makogon, Yuriy 61 
Pagliari, Stefano 57 
Petrova, Simeonka Aleksandrova 160 
Piris, Jean-Claude 58 
Rangelova, Liliya 171 
Ryabchyn, Oleksiy 61 
Sacker, Franz Jurgen 86 
Siebenhuner, Bernd 55 
Sterev, Nikolay 56 
Stoyanov, Stoyan 171 
Yankovskiy, Mykola 61 
Zimmermann, Hubert 57 
Эйри, Дэвид 98 
Энкельманн, Николаус Б. 15 
Эриашвили, Нодари Дарчоевич 108 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални проблеми на парично-кредитната теория и политика 71 
Акценти на годишното счетоводно приключване и данъчно облагане за 2012 година 168 
Алманах 109 
Анализ на аграрния бизнес 36 
Архитектурни съответствия на пасивните слънчеви системи за отопление 173 
Аудит 170 
Аудит и контролинг персонала организации 136 
Банково счетоводство 169 
Банковский менеджмент и бизнес-инженеринг 68 
Библиотечното дело в България 1 
Бизнесът на XX век 128 
Бизнесът на бъдещето 126 
Бил Гейтс: нетърпеливият оптимист 174 
Българи светци 196 
България географски атлас 193 
България, българите и Европа - мит, история, съвремие 194 
Българска Академия на науките 2 
Българска народна банка 66 
Българското икономическо дружество - създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот (1895-1919 г.) 44 
В2В-маркетинг 83 
Важни решения 29 
Введение в философию 4 
Високотехнологичните предприятия в съвременната икономика 131 
Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите 110 
Власть мотивации 15 
Влияние 26 
Влияние на Европейския съюз върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България 34 
Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите 172 
Газпром - зловещата империя 33 
Гибкое управление IT-проектами 119 
Глобализация 27 
Глобализация мирового хозяйства 88 
Глобализация мировых валютно-финансовых рынков 87 
Глобализация, девиантность, социальный контроль 21 
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане 2012 година 166 
Государственное и муниципальное управление 99 
Гражданската и административната отговорност в здравеопазването 91 
Данъчен и осигурителен контрол 65 
Диагностика и промяна на организационната култура 127 
Директен и дигитален маркетинг на здравия разум 80 
До Ада и назад 189 
За Китай 31 
Закон за корпоративното подоходно облагане 2012 77 
Зарубежный опыт социальной работы 104 
Здравно осигуряване 103 
Игра в тренинге 9 
Изследване на непрофесионалните инвеститори, фактически и потенциални клиенти на колективни инвестиционни схеми 40 
Икономика и общество 50 
Икономика и управление на бизнеса 41 
Икономиката на България - развитие и перспективи 46 
Имиджелогия: теория и практика 164 
Инновационный менеджмент 142 143 
Инновационный проект 137 
Интегрированные маркетинговые коммуникации 81 
Информационные системы в экономике 177 
Информационные технологии в туристической индустрии 175 
Искусство вести переговоры и заключать сделки 12 
Искусство слияний и поглощений 52 
Испытание кризисом 13 
История на интроспективната психология 6 
История политических учений 30 
Капитализм и историки 53 
Коммерческая разведка для конкурентного превосходства 129 
Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы 161 
Конституционни основи на бюджетното право 94 
Консультирование в управлении человеческими ресурсами 147 
Корпоративная культура современных организаций 145 
Корпоративни финанси 67 
Корпоративные информационные системы управления 178 
Корпоративный финансовый менеджмент 69 
Краят на парите 75 
Курс экономической теории 42 
Лидерство, основанное на принципах 144 
Логотип и фирменный стиль 98 
Маркетинг территорий 48 
Маркетингова диагностика 85 
Маркетинговые исследования в сфере В2В 82 
Математика за икономисти 114 
Математически методи и модели във финансите, застраховането и политиката 117 
Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово 122 123 124 
Менеджмент качества 150 
Менеджмент. Справочник по вдохновению 157 
Менеджмент: управление организационными системами 162 
Мениджърът в организацията 154 
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство 167 
Модерната корпорация и частната собственост 37 
На изчерпване 116 
Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы 92 
Националното изследване на условията на труд в България 62 
Началото 113 
Небесен дар 192 
Неравенство и бедност 23 
Нещо старо, нещо ново, нещо назаем 190 
Новите положения в Закона за устройство на територията 93 
Обучение в дигитална среда 111 
Оптимизация маркетинговых решений 84 
Организационная культура компании 153 
Организационное поведение 138 
Основи на успешния бизнес тук и сега 158 
Основы национальной безопасности России 32 
Основы предпринимательской деятельности 39 
Оценяване и ценообразуване на недвижими имоти 49 
Педагогическая психология 112 
План Б 2.0 38 
По пътя към успеха 8 
Право социального обеспечения 95 
Практически въпроси на собствеността 90 
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година 18 19 20 
Предпоставки и перспективи за устойчив икономически растеж в България и Европа 51 
Предпринимательство 149 
Приложение на финансовите показатели при анализ на общото застраховане 70 
Принципы микроэкономики 45 
Проектный анализ и проектное финансирование 47 
Произходът по българско семейно право 96 
Противодействие на чуждо разузнаване 101 102 
Процесна ориентация в управлението 125 
Психология 7 
Психология менеджмента 151 
Психология рынка FOREX 72 
Регионални и общински несъответствия 100 
Реинженеринг на стопанските процеси 132 
Рекетьорът 187 
Реформите в социалното осигуряване 106 
Риски при конфликтных ситуациях 115 
Рисуночный тест Вартегга 121 
Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования 73 
Русский язык как иностранный 180 181 182 183 184 185 
Ръкописът, намерен в Акра 191 
Световната криза - произход и въздействие върху българската банкова система 74 
Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике 135 
Современные политические теории 28 
Современный стратегический анализ 141 
Социално осигуряване 105 
Социальная экология 118 
Социология 25 
Спомени, сънища, размисли 14 
Статистика 17 
Стратегическа ориентация в развитието на бизнес организациите 130 
Страховой менеджмент 108 
Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони 156 
Състоянието на планетата 2012 24 
Тайните на Втората световна война 197 
Теория туризма 179 
Тимбилдинг раскриытие ресурсов организации и личности 10 
Тъй рече Ницше... 5 
Търговско право 97 
Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса 133 
Управление инновациями 139 
Управление на проекти 159 
Управление на съпротивата срущу организационната промяна 155 
Управление на фирмата 152 
Управление персоналом - креативный менеджмент 146 
Управление производством: модели, механизмы, инструменты 160 
Управляя изменениями 134 
Финансово управление на предприятието и ролята на бизнес оценяването 64 
Финансово-правовые институты зарубежных стран 89 
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" 76 
Фирмена и финансова етика 16 
Царството на славяните 195 
Цената на безсмислието 188 
Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование 186 
Шерше ля нефть 35 
Шестдесет години Първа българска финансова катедра 63 
[Двеста] 200 години от първото сдружение на търговците в България 79 
[Осмият] 8-ят навик 11 
Almanach 2011 3 
Bank accounting 171 
Economics of Enterprise 56 
Ekonomske teme 78 
Global Finance in Crisis 57 
HR-бренд 140 
HR-стратегия: инструменты разработки и реализации 148 
Innovative and Classical Theories of Catastrophes and Economic Crises 61 
Microsoft Office Project 2007 120 
PHP в примерах 176 
PR-коммуникации 163 
Public Relations 165 
Reflexive Governance for Global Public Good 55 
Reforming the European Union 59 
Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 16 60 
The Concept of the Relevant Product Market 86 
The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU? 58 
Understanding Regulation 54 
Экономикс 43 
Экономические основы социальной работы 107 
Экополитология и глобалистика 22 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска академия 3 
австрийска академия на науките 3 
автобиография 14 
автоматизация 175 178 
автоматизирана система 84 
автоматизирани информационни системи 177 
автоматика 122 
авторитет 26 
аграрен бизнес 36 
аграрна реформа 46 
аграрно образование 110 
агресивен маркетинг 160 
агробизнес 110 
административен контрол 91 
административна култура 100 
административна отговорност 91 
административна реформа 99 
административни актове 91 
административни нарушения 91 
Азия 30 
Академичен съвет 113 
академичен състав 63 
акции 69 117 
алманах 3 
алманах на Австрийската академия 3 
американска история 29 
американска политика 29 
анализ 36 131 
анализ на бизнес резултатите 36 
анализ на обращаемостта 36 
анализ на персонала 36 
анализ на платежоспособността 36 
анализ на разходите 36 
анализ на рентабилността 36 
анализ на труда 136 
анархизъм 28 
антиинфлационна политика 42 71 
антикризисен PR 163 
антикризисен мениджмънт 99 
антитръстово законодателство 43 
анюитетни изчисления 117 
археология 194 
архитектурни модели 173 
астрономия 2 
атестации 145 153 
атестации на персонала 145 
атлас 193 
атлас на България 193 
аутсорсинг 152 
Африка 30 
бази данни 176 
бази от данни 177 
БАН 2 
банки 68 71 73 
банков кредит 64 
банков мениджмънт 68 
банков сектор 74 
банкова дейност 68 73 
банкова несъстоятелност 169 
банкова система 46 66 71 74 
банкова сфера 68 
банкови приходи 171 
банкови продукти 68 
банкови разходи 171 
банково дело 43 73 
банково право 89 
банково счетоводство 169 171 
банково управление 68 
БВП 43 
бедност 23 43 104 
безналични плащания 169 
безопасност на бизнеса 129 
безработица 46 105 106 
бенч брандинг 85 
бенчмаркинг 152 
библиотеки 1 
библиотечно дело 1 
БИД 44 
бизнес 10 126 128 158 160 165 
бизнес английски 186 
бизнес етика 16 158 
бизнес маркетинг 83 
бизнес обучение 128 
бизнес организации 130 
бизнес организация 130 
бизнес оценяване 64 
бизнес партньори 158 
бизнес план 39 
бизнес планиране 149 
бизнес предизвикателства 126 
бизнес предприемачество 126 
бизнес процеси 68 133 178 
бизнес стратегии 141 
бизнес стратегия 158 
бизнес управление 158 
бизнес-инженеринг 68 
бизнесмени 8 
бизнесоценяване 36 
биомедицина 2 
биоразнообразие 2 24 
биоресурси 2 
благосъстояние 45 
благотворителност 107 
БНБ 66 
богатство 128 
богомилство 196 
борсова търговия 72 
бранд 85 
бранд експертизи 85 
брандинг стратегии 85 
бренд 48 98 161 
бренд организации 161 
брендинг 83 
българи 196 
българи светци 196 
България 1 8 23 34 40 46 51 62 70 79 103 193 194 196 
българо-германски отношения 8 
българска администрация 100 
българска банкова система 74 
българска държава 196 
българска екзархия 196 
българска икономика 46 
българска история 194 196 
българска литература 188 192 
Българска народна банка 66 
българска патриаршия 196 
българска православна църква 196 
Българска фондова борса 40 
българска църква 196 
български земи 196 
български осигурителен пазар 106 
българско възраждане 196 
българско икономическо дружество 44 
българско общество 23 
българско семейно право 96 
бюджетни правомощия 94 
бюджетно право 89 94 
В2В маркетинг 82 83 
В2В организации 83 
В2В пазари 83 
В2В продукти 83 
валутен пазар 72 
валутни пазари 87 
валутно-финансови пазари 87 
вещни права 93 
взаимен фонд 40 
взаимни фондове 40 
взаимно доверие 134 
взаимно-спомагателна каса 79 
взаимоотношения с клиенти 178 
вземане на решения 115 159 
видове данъци 65 
видове стратегии 152 
видове туризъм 179 
Византия 30 
високотехнологични предприятия 131 
висше образование 109 110 186 
Висше търговско училище 113 
висше училище 110 
висши училища 76 
власт 134 
влияние 11 26 
влияние на ЕС 34 
внасяне на корпоративния данък 77 
водене на преговори 12 
води 193 
война 31 
временна неработоспособност 105 
Втора българска държава 46 
Втора световна война 46 197 
въгледобивна промишленост 160 
възпитание 112 
Възраждане 30 
външна политика 31 
външна търговия 46 
външноикономически отношения 88 
вътрешен ред 31 
вътрешна търговия 46 
вътрешнополитически кризи 34 
вярвания 196 
газ 116 
газова империя 33 
газови сделки 33 
газопроводи 33 
Газпром 33 
география 193 194 
географски атлас 193 
географско положение 193 
геополитика 194 
геополитически интереси 32 
Германия 8 
глобализация 21 27 46 88 
глобалистика 22 
глобални блага 55 
глобални корпорации 88 
глобални проблеми 21 22 
глобални публични блага 55 
глобални регулации 54 
глобални стратегии 24 
глобални финанси 57 
годишен държавен бюджет 94 
годишен корпоративен данък 77 
годишен отчет 2 
годишни финансови отчети 168 
годишно приключване 168 
годишно счетоводно приключване 168 
гражданска отговорност 91 
граматика 186 
граници на България 193 
групи 9 
данъци 65 166 168 
данъчен контрол 65 
данъчен финансов резултат 77 
данъчна загуба 77 
данъчна оценка 49 
данъчна политика 92 
данъчни амортизируеми активи 77 
данъчни временни разлики 77 
данъчни нарушения 92 
данъчни облекчения 65 
данъчни постоянни разлики 77 
данъчно облагане 77 92 149 168 
данъчно право 89 92 
данъчно регулиране 77 
данъчно-бюджетна политика 42 
дарение 113 
девиантно поведение 21 
деклариране на корпоративния данък 77 
деликтна отговорност 91 
делова етика 83 
делова култура 16 
делово общуване 16 
демографска промяна 156 
демографски процеси 193 
детерминанти 114 
детска криза 13 
детски надбавки 105 
децентрализация 100 
джоинт венчър 152 
диагностика 64 147 
диагностика на бизнеса 85 
диверсификация 135 141 
дивидентна политика 67 69 
дигитален маркетинг 80 
дигитална среда 111 
дизайн 98 
динамични редове 17 
дипломация 31 
дипломна работа 167 
дипломна работа по счетоводство 167 
директен маркетинг 80 
директиви 92 
дисертационни трудове 63 
дистанционно обучение 142 
ДМА 36 
добра воля 161 
доброволно здравно осигуряване 103 
доверие 11 
договори на ЕС 58 
договорна отговорност 91 
договорна спогодба 91 
ДОО 105 
доходи 43 45 
древен Изток 30 
древен Китай 30 
древен Рим 30 
древен свят 30 
древна Гърция 30 
древна Индия 30 
древни българи 196 
дългосрочно кредитиране 73 
дългосрочно финансиране 47 67 
държавен сектор 43 
държавна политика 99 
държавна служба 99 
държавни организации 99 
държавни финанси 46 
държавно обществено осигуряване 105 
държавно регулиране 42 
държавно управление 29 99 
е-метрики 85 
еволюция на парите 71 
евровалута 87 
евроинтеграция 46 
Европа 51 58 
европейски образователни изисквания 111 
европейски споразумения 59 
Европейски съюз 34 59 92 
Египет 30 
езиково обучение 186 
езикознание 180 181 182 183 184 185 
екипи 159 
екипна дейност 10 
екологически кризи 118 
екологически туризъм 179 
екологическо развитие 118 
екологична безопасност 22 
екологична икономика 38 
екологични катастрофи 61 
екологични проблеми 38 118 
екология 2 118 123 
екополитика 22 
екосистеми 24 
електроенергетика 122 
електронен бизнес 178 
електронен учебник 111 
електронно обучение 111 
електротехника 122 
емисионно-касови операции 169 
емпирична психология 6 
енергетика 43 
енергийна криза 61 116 
енергийни обекти 90 
енергийни ресурси 2 
енергийноефективни решения 173 
ЕС 34 54 59 89 92 
етажна собственост 90 
етика 16 162 
етика в търговията 16 
етични кодекси 16 
етични правила 100 
етнокултурен туризъм 179 
ефективни инвестиционни решения 117 
ефективно управление 162 
ефективност 11 126 134 153 156 
живот 14 29 
животински свят 193 
животновъдство 36 
жизнен път 50 
жизнено равнище 46 
жилища 19 
жилищен фонд 18 19 20 
жилищни сгради 18 
жилищни условия 20 
завещание 113 
завещание на Ценов 113 
задължително здравно осигуряване 103 
заетост 23 131 
Закон за здравето 91 
Закон за здравното осигуряване 91 
Закон за лечебните заведения 91 
Закон за регионално развитие 93 
Закон за устройство на територията 93 
закони 1 
Западна Европа 30 
заплащане на труда 62 
застраховане 91 108 
застрахователен мениджмънт 108 
застрахователна дейност 108 
застрахователна етика 16 
застрахователни дружества 70 
застрахователни операции 70 
застрахователни организации 108 
застрахователни отрасли 108 
застрахователни продукти 70 
застрахователно покритие 95 
застрахователно предпремачество 108 
защита на деца 104 
защита на дипломна работа 167 
защита на лекаря 91 
защита на собствеността 90 
защитни стратегии 152 
ЗДДФЛ 65 
здравен туризъм 179 
здравеопазване 91 103 
здравна политика 103 
здравна система 103 
здравни казуси 91 
здравно осигуряване 103 
зелена икономика 24 
земеделски земи 90 
земеделски колеж 110 
земеделско образование 110 
ЗКПО 77 
Златният век 196 
знания 159 
ЗУТ 93 
игрови методи 9 
идеализъм 4 
избор на стратегии 152 
избор на тема 167 
изграждане на екипи 10 
изпълнително производство 65 
изследователска дейност 2 
изчерпване на нефта 116 
икономика 42 43 45 46 50 56 60 78 87 124 177 
икономика на бизнеса 41 
икономика на България 46 66 
икономика на здравеопазването 43 
икономика на знанието 133 
икономика на предприятието 56 
икономика на Русия 39 
икономика на САЩ 43 
икономика на Сърбия 78 
икономика на Украйна 61 
икономикс 43 
икономисти 8 
икономическа безопасност 32 
икономическа дейност 107 
икономическа ефективност 47 142 
икономическа история 53 
икономическа криза 46 
икономическа система 50 
икономическа теория 42 45 
икономически анализ 61 
икономически информационни системи 177 
икономически кризи 50 61 
икономически растеж 42 51 
икономически ръст 43 
икономическо поведение 151 
икономическо развитие 46 66 
икономическо развитие на България 46 
икономическо разузнаване 129 
имиграция 43 
имидж 164 
ИМК 81 
имущество 90 
инвестиции 67 126 158 
инвестиционен портфейл 41 
инвестиционен проект 47 93 
инвестиционен процес 56 
инвестиционен риск 67 
инвестиционна политика 64 108 
инвестиционни проекти 69 137 160 
инвестиционни решения 69 
инвестиционно проектиране 93 
инвестиционно проучване 93 
индекси 17 
индивидуални предприемачи 149 
индустриално развитие 46 
индустриално развитие на България 46 
иновативен синергичен метод 61 
иновации 131 135 139 142 143 158 
иновационен мениджмънт 135 142 143 
иновационен процес 131 
иновационна дейност 2 135 139 142 143 151 160 
иновационна стратегия 152 
иновационна сфера 139 
иновационни организации 135 
иновационни проекти 137 142 143 
иновационни ресурси 143 
иновационни стратегии 143 
иновационно развитие 139 
институционализъм 28 
инструменти на анализа 36 
интеграция 153 
интегриран маркетинг 81 
интегрирани маркетингови комуникации 81 
интелект 157 
интелектуален капитал 133 
интелектуална собственост 142 
интервюта 8 50 
интернационализация 56 
интернационална среда 152 
Интернет 175 
Интернет-реклама 81 
интроспективна психология 6 
инфлация 42 46 71 
информатика 124 
информационен мениджмънт 108 
информационна сфера 88 
информационни системи 177 
информационни технологии 2 133 175 
ипотечна криза 57 
ислям 30 
исторически документи 79 
исторически факти 196 
история 194 195 197 
история на СА 63 113 
кабинетно изследване 82 
кадрова политика 108 148 
кадрови мониторинг 151 
кадрови потенциал 160 
кадрово планиране 143 
капитал 36 42 
капитализъм 53 
капиталова структура 67 
капиталови акции 37 
капиталови осигурителни схеми 105 
капиталово бюджетиране 67 
капиталово пенсионно осигуряване 105 
касови операции 169 
катедра Финанси 63 
катедра Финанси и кредит 63 
катедри 109 
качествено изследване 82 
качество 150 
качество на продуктите 56 
качество на продукцията 150 
Китай 31 
китайска политика 31 
китайска стратегия 31 
китайски лидери 31 
класически математически метод 61 
климат 38 193 
климатични промени 2 
когнитивен реинженеринг 133 
колективизация 46 
колективни инвестиционни схеми 40 
количествени методи 36 
количествено изследване 82 
Комисия за финансов надзор 65 
компании 126 140 153 
компетентност 11 
комплексен мониторинг 47 
компютърни системи 122 
компютърни технологии 122 
комуникации 134 160 163 164 165 
комуникационен процес 162 
комуникационна политика 84 
комуникационни технологии 122 153 
конкурентно предимство 129 135 
конкурентно приемущество 141 
конкурентоспособни предприятия 150 
конкурентоспособни продукти 150 
конкурентоспособност 150 
конкуренция 42 43 45 56 
консерватизъм 28 
консолидиран финансов отчет 66 
конституционно право 94 
конструиране 123 
консултант 147 
консултиране на персонала 147 
контраразузнаване 101 102 
контраразузнавателни операции 102 
контрол 37 81 108 
контрол по приходите 65 
контролинг 136 
конференция 76 122 123 124 156 
конфликти 146 151 
конфликтни ситуации 115 
конфуцианство 31 
кооперативна дейност 79 
кооперативно бакалско сдружение 79 
кооперативно дело 79 
коопериране 58 
корекция на счетоводни грешки 168 
корелационен анализ 17 
корпоративен данък 65 77 
корпоративен екологичен мениджмънт 41 
корпоративен уебсайт 175 
корпоративен финансов мениджмънт 69 
корпоративна култура 145 148 160 
корпоративна отговорност 37 
корпоративна система 37 
корпоративна социална отговорност 156 
корпоративна стратегия 141 
корпоративни информационни системи 178 
корпоративни стратегии 141 
корпоративни финанси 67 69 
корпоративно подоходно облагане 65 77 
корпоративно предприемачество 156 
корпоративно управление 133 141 
корпорация 37 
корупция 21 100 
креативен мениджмънт 146 
кредит 71 73 
кредитен риск 169 
кредитиране 73 
кредитно-парична политика 43 
криза 13 57 58 
кризи 61 
криминология 21 
крос-функционални етапи 131 
кръгла маса 186 
култура 127 196 
културен туризъм 179 
културна промяна 127 
културни дейци 8 
културно-историческо наследство 2 
Латинска Америка 30 
лекар и пациент 91 
лекарска етика 91 
лекарска тайна 91 
лекарски грешки 91 
летопис 63 
лечебни заведения 41 103 
лечебно заведение 91 
либерализъм 28 
либерални учения 30 
лидер 9 
лидерски умения 128 
лидерство 11 128 141 144 145 153 162 
Лисабонско споразумение 59 
литература 192 
лихва 71 
лихвени проценти 71 
личност 15 
личности 8 
личностно развитие 128 
лого 98 158 
лоши проекти 159 
лошо управление 134 
магистърска програма 167 
майчинство 105 
макроикономика 42 
макроикономическа нестабилност 42 
макроикономическа политика 42 
макроикономически модели 43 
макроикономически показатели 42 
макроикономическо равновесие 42 
макросреда на фирмата 152 
максими 190 
малко предприемачество 39 149 
малък бизнес 39 160 
марка 158 
маркетинг 48 80 82 83 84 85 131 135 139 142 151 156 158 
маркетинг на взаимоотношенията 156 
маркетинг на отношенията 41 
маркетинг на предприятието 84 
маркетингов одит 85 
маркетингов план 86 
маркетингова диагностика 85 
маркетингова метрика 85 
маркетингова политика 84 
маркетингова стратегия 80 
маркетингови доклади 85 
маркетингови експертизи 85 
маркетингови изследвания 81 82 
маркетингови интервенции 85 
маркетингови информационни системи 83 
маркетингови канали 83 
маркетингови комуникации 48 81 83 
маркетингови области 48 
маркетингови програми 84 
маркетингови решения 84 
маркетингови стратегии 83 
маркетингово планиране 83 
марксизъм 28 
масмедии 81 
математика 114 124 
математика за икономисти 114 
математически методи 117 
математически модели 117 
материализъм 4 
материални ресурси 36 
матрици 114 
матрични уравнения 114 
машини 123 
машиностроене 123 
медии 80 
медицинска документация 91 
медицинска професия 91 
медицински одит 91 
медицинско право 91 
международен икономикс 43 
международен тероризъм 35 
международна дейност 2 
международна конференция 122 123 124 156 
международна научна конференция 122 123 124 
международна стандартизация 150 
международна търговия 42 160 
международна финансова система 87 
международни икономически организации 88 
международни организации 104 
международни отношения 31 
международни регулации 54 
международно научно сътрудничество 2 
международно право 95 
мезосреда 152 
мениджмънт 133 142 150 151 154 162 
мениджмънт на продажбите 85 
мениджър 154 
мениджъри 144 151 154 157 
мениджърска дейност 154 
мениджърски интереси 154 
мениджърски роли 154 
мениджърски способности 154 
мениджърски стилове 154 
мениджърски темперамент 154 
местни данъци и такси 65 
местно управление 24 100 
метафизика 4 
метафизически системи 4 
метод Монте Карло 117 
методи за анализ 61 
методика 167 
метрики 85 
метрология 123 
микроикономика 42 45 
микроикономикс 43 
микросреда на фирма 152 
мир 31 
мисли 190 
модернизация 160 
модернизъм 28 
монография 117 155 
монополи 45 
монополна конкуренция 43 
морал 16 
мотивационен мениджмънт 108 
мотивационни теории 152 
мотивация 15 26 146 151 152 153 160 162 
мотивация на персонала 143 
мотивация на поведение 138 
мрежови маркетинг 128 
МСП 41 
нанонауки 2 
нанотехнологии 143 
НАП 65 166 
наредби 1 
Народно събрание 94 
население 18 19 20 193 
население 2011 18 19 20 
население по области 18 19 20 
наследяване 90 
наука 3 27 
наукознание 3 
научен прогрес 27 
научна конференция 194 
научни изследвания 76 
научни организации 143 
научни работници 8 
научно изследване 167 
научно-методическа конференция 76 
научно-технически прогрес 27 
научноизследователски проекти 63 
нации 32 
национализация 46 
национална безопасност 32 
национална платежна система 66 169 
национални интереси 32 
недвижими имоти 49 
незаконно придобито имущество 90 
немски философи 5 
неомарксизъм 28 
неопределеност 115 
непрофесионални инвеститори 40 
неравенство 23 
несъответствия 100 
нефинансови предприятия 167 
нефт 35 116 
НИОКР 43 
нова икономика 38 
нови стоки 84 
нововъведения 142 
нормативна уредба 66 
нормативни документи 1 
обединяване на проекти 120 
обезпечително производство 65 
облагане на доходи 65 
облагане с акциз 65 
облигации 69 117 
оборотен капитал 67 
образование 111 112 113 
образователни технологии 124 
обучение 111 
обучение на персонала 147 151 153 
обществен сектор 45 
обществени политики 24 
общество 50 160 
общини 18 19 20 
общински информационни центрове 100 
общинско управление 100 
обявяване в несъстоятелност 77 
одит 36 170 
одитинг 41 
одиторски платформи 85 
околна среда 41 193 
олигопол 43 
олигополи 45 
организационен културен портфейл 127 
организационна култура 127 138 145 153 162 
организационна промяна 155 
организационна стратегия 151 
организационна структура 141 143 162 
организационни промени 155 
организационно поведение 138 
организационно развитие 144 153 
организация 124 125 155 
Освобождение 46 
осигурителен контрол 65 
осигурителен пазар 106 
осигурителни вноски 105 106 
осигурителни плащания 105 
осигурителни програми 105 106 
осигурителни продукти 106 
осигурителни схеми 105 106 
осигурителни фондове 106 
осигурително право 95 
осигуряване 55 166 
отговорност на лекаря 91 
откриване на Академията 113 
отчет на БНБ 66 
отчитане на плащанията 169 
отчитане на привлечения капитал 169 
отчитане на приходите 169 
отчитане на разходите 169 
отчитане на собствения капитал 169 
оценка на рентабилността 70 
оценяване на земята 49 
оценяване на недвижими имоти 49 
пазар 45 
пазар на труда 42 45 88 160 
пазар на ценни книжа 42 
пазарна икономика 42 46 
пазарна конкуренция 84 
пазарна система 43 
пазарна стойност 49 
пазарно равновесие 43 
пари 43 71 75 
парична политика 46 
парични агрегати 71 
парични капитали 71 
парични обезщетения 105 
парични транзакции 171 
парично-кредитна политика 71 
парично-кредитна система 42 71 
парично-кредитни отношения 71 
пасивни слънчеви системи 173 
патенти 2 
педагогика 112 
педагогическа дейност 112 
педагогическа психология 112 
пенсии 105 
пенсионни продукти 106 
пенсионни фондове 106 
пенсионно осигуряване 95 105 
персонал 68 81 136 147 
персонален имидж 81 
персонално развитие 138 
печатни издания 1 
планиране 162 
планиране на проекти 119 
планиране на производството 56 
платежен баланс 42 43 
платежни системи 66 
поведение 155 
поведение на потребителите 81 
подбор на персонал 153 
подбор на персонала 145 
поземлени имоти 49 
позициониране 81 163 
познавателен туризъм 179 
познание 4 
покръстване на българите 196 
полиноми 114 
политика 28 29 35 
политика на ЕС 103 
политико-правни учения 30 
политико-религиозни учения 30 
политици 8 
политическа автобиография 29 
политическа глобалистика 22 
политическа икономия 28 
политическа мисъл 28 30 
политическа наука 28 
политически възгледи 29 30 
политически игри 35 
политически отношения 30 
политически теории 28 
политически учения 30 
постановления 1 
постигане на съгласие 127 
потребителски бренд 140 
потребителски пазар 84 
почви 193 
правилници 1 
право 90 95 96 
право на строеж 90 
православие 30 
преброяване на населението 18 19 20 
преброяване на населението 2011 18 19 20 
преговори 12 158 
предоставени заеми 171 
предоставени кредити 169 
предприемаческа дейност 39 135 149 
предприемаческа култура 39 149 
предприемаческа среда 149 
предприемачески риск 129 149 
предприемачески сектор 43 
предприемачество 39 42 126 149 158 
предприемачи 158 
предприсъединителен период 34 
предприятия 56 64 84 
презентация 119 
президент на САЩ 29 
президентство 29 
прекратяване с ликвидация 77 
пренасяне на данъчни загуби 77 
преобразуване на дружества 77 
преобразуване на кооперации 77 
преодоляване на конфликти 154 
преодоляване на кризи 13 
престъпна дейност 21 
прехвърляне на предприятие 77 
приватизация 46 
привличане на сътрудници 144 
приключенски туризъм 179 
принудително изпълнение 90 
принципи на управление 162 
природа 38 
природни ресурси 43 
приходен процес 65 
приходна администрация 65 
проверка 136 170 
проверка на персонала 136 
прогнозиране 142 
програмиране 176 
програмни продукти 68 
програмно осигуряване 175 
продажби 85 
продукти 158 
продуктов пазар 86 
продуктова стратегия 41 
проект 120 
проектен анализ 47 
проекти 47 137 158 159 
проектни рискове 137 
проектно управление 152 
проектно финансиране 47 
производителност на труда 36 56 
производства 43 45 
производствен процес 56 
производствени екипи 159 
производствени технологии 143 
производство 36 42 
производство по деклариране 65 
производство по регистрация 65 
произход на славяните 195 
промяна 11 126 127 
Просвещение 30 
протоколи от заседания 113 
проучване 129 
професионализъм 153 
професионална квалификация 106 
процеси 158 
процесна ориентация 125 
процесно управление 125 
процесуално представителство 90 
психодиагностика 121 
психологическа помощ 13 
психологически методи 6 
психологически причини 155 
психологически школи 6 
психология 6 7 12 14 
психология на образованието 112 
психология на обучението 112 
психология на преговорите 12 
психология на управлението 146 151 
психоматични заболявания 13 
публикации 50 63 
пъблик рилейшанс 163 
пъблик рилейшънс 151 
Първа българска държава 46 
първа българска финансова катедра 63 
Първа световна война 46 
работа 62 
работна заплата 43 136 
работна среда 62 
работно време 62 
радикална политическа идеология 30 
развитие на икономиката 46 
развитие на регионите 110 
разкази 189 
размисли 14 190 
разплащателни операции 169 
разузнаване 101 102 
разузнавателна дейност 101 102 
растениевъдство 36 
растителност 193 
ратификация 59 
рационализъм 28 
реални активи 67 
регионален маркетинг 48 
регионална политика 100 
регионално развитие 60 160 
регионално управление 100 
регулаторни мрежи 54 
регулации 54 55 
реинженеринг 132 
реинженеринг в бизнеса 133 
реклама 81 151 156 158 172 
рекламна дейност 160 
релеф 193 
рефинансиране 52 
реформация 30 
реформи 59 106 
решаване на проблеми 144 
решения 29 134 
риск 67 115 
риск-анализ 137 
рисков бизнес 143 
рискови решения 115 
Русия 10 30 32 39 48 73 99 107 108 
руска икономика 88 
руски газ 33 
руски език 180 181 182 183 184 185 
ръководител 147 
ръководители на катедрата 63 
ръководни принципи 11 
ръководство 56 154 157 162 
СА 16 36 44 46 63 70 71 76 113 131 132 152 154 155 167 186 
самообучаваща се организация 147 
самопомощ 13 
САЩ 29 30 
сборник доклади 76 122 123 124 156 186 
световен финансов пазар 88 
световна икономика 43 88 
световна икономическа криза 46 
световна криза 74 
световна финансова криза 74 
световно стопанство 88 
светци 196 
светци от античната епоха 196 
святи личности 196 
сдружение на бакалите 79 
сдружение на търговци 79 
сегментация на пазара 83 
секретни сътрудници 102 
селско стопанство 43 46 
селскостопанска продукция 36 
селскостопанска техника 36 
семеен кодекс 96 
семейни помощи 105 
Семейно право 96 
системен подход 162 
ситуационен анализ 152 
славяни 195 196 
следприсъединителен период 34 
сливания и поглъщания 52 
слънчева енергия 173 
слънчеви енергийни системи 173 
слънчеви термични системи 173 
Сметна палата 65 
собствен бизнес 128 
собственост 37 90 
Софийска бакалска кооперация 79 
социален контрол 21 
социализация 153 
социалистически учения 30 
социална диагностика 107 
социална екология 118 
социална защита 104 107 
социална политика 23 42 107 
социална помощ 95 107 
социална психология 26 
социална работа 104 107 
социални комуникации 163 
социални мрежи 156 
социални науки 124 
социални неравенства 23 
социални партньори 160 
социални причини 155 
социални работници 104 
социални услуги 104 
социално изключване 23 
социално неравенство 23 
социално обслужване 104 107 
социално осигуряване 65 95 105 106 
социално партньорство 107 
социално развитие 160 
социално-икономически системи 160 
социологически изследвания 25 
социологическо знание 25 
социология 25 
специални разузнавателни средства 101 
списание на БИД 44 
спомени 14 29 
спортен туризъм 179 
спортисти 8 
сравнителен подход 49 
средни величини 17 
Средновековие 30 46 196 
средновековна история 194 
сталинизъм 28 
стандартизация 150 
стара история 194 
статистика 17 18 19 20 
статистика на България 18 19 20 
статистическа асиметрия 17 
статистически анализ 17 
статистически графични изображения 17 
статистически данни 17 
статистическо изследване 17 
статистическо разсейване 17 
стил на ръководство 162 
стокови пазари 88 
стоково производство 50 
стоково-парично стопанство 50 
Стопанска академия 113 
стопанска дейност 41 
стопанска етика 16 
стопански процеси 125 132 
стопанско развитие 46 
стопанство 193 
стохастични финанси 117 
стохастично моделиране 117 
стохастично финансово моделиране 117 
стратегии 54 141 
стратегическа ориентация 130 
стратегически анализ 141 
стратегически изменения 141 
стратегически комуникации 83 
стратегически мениджмънт 129 141 160 
стратегически подход 83 
стратегически решения 135 
стратегическо маркетингово планиране 41 
стратегическо планиране 52 137 
стратегическо управление 68 130 135 141 142 152 156 
стратегия 158 
строителна продукция 49 
строителство 93 
структура на БНБ 66 
студентска научна разработка 167 
студентски научни публикации 41 
сфера В2В 82 83 
счетоводна грешка 168 
счетоводна политика 77 169 
счетоводни грешки 77 
счетоводно отчитане 168 169 
счетоводство 166 167 168 170 171 
счетоводство и одит 167 
счетоводство на банките 169 
съвременна политика 35 
съвършенство 11 
съдебна практика 96 
съждения 4 
сънища 14 
съпротива 155 
съпротивително поведение 155 
съпружеска имуществена общност 90 
съсобственост 90 
ТВ реклама 172 
творчество 50 
текстилно производство 123 
телевизионна реклама 172 
теория на хаоса 61 
тероризъм 21 
техника 27 122 123 
технически прогрес 27 
техническо образование 109 
технологични иновации 143 
технологични предприятия 131 
технологични производства 131 
тимбилдинг 10 
типология на властта 138 
типология на организацията 138 
траки 196 
транснационални корпорации 69 
тренинг 9 10 
труд 62 156 
трудови отношения 149 
трудови правоотношения 166 
туризъм 156 179 194 
туристическа индустрия 175 
туристически бизнес 175 
туристически ресурси 193 
туристически системи 179 
търговия 43 
търговска регистрация 97 
търговска фирма 97 
търговски банки 169 
търговски вериги 79 
търговски клон 97 
търговски помощник 97 
търговски посредник 97 
търговски представител 97 
търговски пълномощник 97 
търговско право 97 
търговско предприятие 97 
търговско представителство 97 
търговско сдружение 79 
търговско-бакалско сдружение 79 
търговци 97 
убеждаване 26 
уебсайт 158 
УНИТЕХ 122 123 124 
управителен съвет 66 
управление 29 55 83 124 125 127 133 134 142 144 146 155 157 160 162 178 
управление на бизнеса 41 
управление на времето 147 
управление на документи 120 
управление на ефективността 156 
управление на здравеопазването 103 
управление на знанието 133 
управление на знанията 131 
управление на измененията 134 
управление на иновациите 139 
управление на иновационни проекти 139 
управление на капитала 67 
управление на качеството 56 123 139 150 
управление на кооперацията 79 
управление на корпорацията 37 
управление на логистиката 83 
управление на организации 160 
управление на персонала 136 143 146 147 148 151 
управление на позиционирането 81 
управление на продажбите 156 
управление на проекти 68 120 152 159 
управление на репутацията 158 
управление на рискове 120 
управление на съпротивата 155 
управление на туризма 179 
управление на финансите 64 
управление на човешки ресурси 56 
управление на човешките ресурси 67 145 153 156 
управленска дейност 146 
управленска философия 151 
управленски качества 151 
управленски причини 155 
управленски ресурси 151 
управленски решения 136 156 162 
управленски технологии 160 
управленски умения 127 
управленски финансов анализ 69 
управленско консултиране 147 
условия на труд 62 136 
успели личности 8 
успех 8 15 
успешен бизнес 128 158 
устойчиво развитие 22 24 160 
устройствени планове 93 
устройствено планиране 93 
устройство на територията 93 
утилитаризъм 28 
факултети 109 
фашизъм 28 
физика 124 
философия 4 
философски проблеми 4 
финанси 43 57 63 67 124 131 158 
финансиране 39 52 
финансов анализ 36 70 108 
финансов мениджмънт 69 108 
финансов мониторинг 47 89 
финансов пазар 72 
финансова диагностика 69 
финансова етика 16 
финансова математика 117 
финансова организация 67 
финансова политика 57 
финансова стратегия 69 
финансова устойчивост 36 
финансова школа 63 
финансови активи 67 169 171 
финансови модели 117 
финансови отчети 169 171 
финансови пазари 69 87 
финансови пресмятания 117 
финансови решения 69 
финансови ценности 128 
финансово образование 76 
финансово право 89 
финансово състояние 64 
финансово управление 64 
фирма 152 
фирмен мениджмънт 36 
фирмен стил 98 161 
фирмена дейност 152 
фирмена етика 16 
фирмена култура 16 152 
фирмени знаци 98 
фирмено лого 98 
фирми 45 
фискална политика 43 
фондови пазари 37 
харизма 15 
хидравлика 123 
химия 123 
християнски ценности 196 
Християнство 196 
Християнство в България 196 
художествена литература 187 191 
хуманитарни науки 124 
целеви групи 143 
цени в строителството 49 
ценни книжа 69 
ценности 16 127 
ценностна система 16 
ценова еластичност 43 
ценова политика 84 
ценообразуване 49 52 81 83 108 
цивилизация 38 
цитати 174 
църква 196 
частна собственост 37 90 
черен PR 163 
членки на ЕС 58 
човешка криза 13 
човешки капитал 160 
човешки отношения 13 
човешки разум 158 
човешки фактор 131 155 
човешко поведение 138 
чужди езици 186 
чуждо разузнаване 102 
чуждоезиково обучение 186 
шпионаж 102 
Югоизточна Европа 60 
юношеска криза 13 
60 години катедра Финанси и кредит 63 
CASE системи 178 
CRM 178 
CRM система 133 158 
ERP системи 178 
FOREX 72 
HR бренд 140 
HR стратегия 148 
IT проекти 119 
Microsoft Dynamics AX 178 
Microsoft Office Project 2007 120 
PEST анализ 152 
PHP 176 
PR 81 158 163 165 
PR - дейност 165 
PR кампании 163 165 
PR комуникации 165 
PR мениджмънт 163 
Project 120 
Project Server 120 
SAP Business Suite 178 
SWOT анализ 130 152 
Windows XP 120