НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 1 -

44181 

Адамов, Величко

   Теория на финансите : Държавни финанси / Величко Адамов . - 7. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 288 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 3)

   

   ISBN 978-954-23-0725-9 

  

Сист. No: 14178

- 2 -

44181 

Адамов, Величко

   Управление на капиталите във фирмата / Величко Адамов . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 222 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 3)

   

   ISBN 978-954-23-0727-3 

  

Сист. No: 14179

- 3 -

44412 

Божков, Митко

   Българската сметна палата : Щрихи от нейната история / Митко Божков . - София : Звезди, 2010 . - 400 с. : с цв. сн., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-869-724-8 

  

Сист. No: 14168

- 4 -

44181 

Adamov, Velichko

   Management of capital of the firm / Velichko Adamov . - 3. rev. ad. . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2012 . - 204 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 7)

   

   ISBN 978-954-23-0729-7 

  

Сист. No: 14180

- 5 -

44181 

Adamov, Velichko

   Theory of Finance : Public Finance / Velichko Adamov . - 7. rev. ed. . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2012 . - 268 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 8)

   

   ISBN 978-954-23-0730-3 

  

Сист. No: 14181

Финанси

- 6 -

44415 

Вызовы ресурсному обеспечению здравоохранения в перспективе до 2020 года  : Монография / Величко Адамов и др . - Донецк : Ноулидж, 2011 . - 104 с. : с табл. ; 20 см

   Други авт.: Д. Врачовски, Т. Димитрова, Н. Нинов.

   ISBN 978-617-579-361-9 

  

Сист. No: 14171

Международни икономически отношения

- 7 -

44416 

Мiжнародне науково-технiчне спiвробiтництво: принципи, механiзми, ефективнiсть  : Матерiали VIII Всеукраiскькоi науково-практичноi конференцii . - Киiв : НТУУ КПI, 2012 . - 240 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 14172

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 8 -

44414 

Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите в общинската администрация в Република България  : Методическо помагало / Борислав Борисов и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001 . - 408 с. : с табл., прил., гр. ; 24 см

   Други авт.: Ю. Спиридонова, Х. Станев, К. Петков, О. Харизанова, С. Кивелоу, Й. Апостолакис, Е. Боунталис, Н. Бони, С. Тодоров, С. Ковачев, С. Иванов, А. Монова, К. Попов, И. Марчевски, В. Панчаров, И. Ботева, П. Несторов, Ц. Нанов, Д. Кебеджиев, А. Асенов, В. Василева.

   ISBN 954-07-1638-1 

  

Сист. No: 14170

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Контрол-методи на управление

- 9 -

44413 

Иванов, Георги и др.

   Фирмен контрол : Академичен учебник / Георги Иванов, Момчил Антов . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 242 с. : с табл., сх., диагр., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-687-7 

  

Сист. No: 14169


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 1 2 6 
Антов, Момчил 9 
Апостолакис, Йоанис 8 
Асенов, Асен 8 
Божков, Митко 3 
Бони, Норман 8 
Борисов, Борислав 8 
Ботева, Иванка 8 
Боунталис, Евангелос 8 
Василева, Ветка 8 
Врачовски, Данаил 6 
Димитрова, Теодора 6 
Иванов, Георги 9 
Иванов, Светослав 8 
Кебеджиев, Димитър 8 
Кивелоу, Стела 8 
Ковачев, Савин 8 
Марчевски, Иван 8 
Монова, Аксения 8 
Нанов, Цветан 8 
Несторов, Павел 8 
Нинов, Николай 6 
Панчаров, Васил 8 
Петков, Красимир 8 
Попов, Кирил 8 
Спиридонова, Юлия 8 
Станев, Христо 8 
Тодоров, Стефан 8 
Харизанова, Оля 8 
Adamov, Velichko 4 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Българската сметна палата 3 
Вызовы ресурсному обеспечению здравоохранения в перспективе до 2020 года 6 
Мiжнародне науково-технiчне спiвробiтництво: принципи, механiзми, ефективнiсть 7 
Теория на финансите 1 
Управление на капиталите във фирмата 2 
Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите в общинската администрация в Република България 8 
Фирмен контрол 9 
Management of capital of the firm 4 
Theory of Finance 5 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

акционерен капитал 4 
България 3 6 8 
български фирми 4 
бюджет 1 5 6 8 
бюджетен контрол 6 9 
бюджетиране 9 
бюджетно финансиране 1 
Върховна сметна палата 3 
вътрешен контрол 9 
вътрешни контроли 9 
данък 1 
данъци 5 
данъчно облагане 1 5 
дефицитно финансиране 1 
документиране 9 
дългосрочни капитали 2 4 
държавен бюджет 1 5 
държавни заеми 1 5 
държавни приходи 1 
държавни разходи 1 5 
държавни финанси 1 5 
заемен капитал 2 
здравеопазване 6 
здравеопазване в България 6 
икономика 1 5 
инвестиции 2 4 
инвестиции във фирмата 2 
информационна сигурност 9 
информационни системи 9 
информационно осигуряване 8 
история 3 
кадри 8 
капитал 2 4 
капитал на фирмата 2 
капитали 2 
капитали на фирмата 2 4 
капиталова структура 2 4 
квалификация на кадрите 8 
кибернетичен подход 9 
контрол 9 
контрол в организациите 9 
контролни техники 9 
конференция 7 
коригиращи контроли 9 
краткосрочни капитали 2 4 
ликвидност 2 
местни власти 8 
местно самоуправление 8 
модел PERT 9 
модел Дюпон 9 
мониторинг 9 
научно-практическа конференция 7 
национален доход 1 
национална икономика 1 
национално богатство 1 
обхват на контрола 9 
общинска администрация 8 
общинска политика 8 
общинска собственост 8 
общински дейности 8 
общински финанси 8 
организация 9 
пари 1 5 
поведенчески подход 9 
правомощия 8 
превантивен контрол 9 
проследяемост 9 
процедури 9 
публична администрация 8 
публични услуги 8 
публични финанси 5 
рентабилност 2 
ръководство 9 
СА 1 2 4 5 6 9 
системи за управление 9 
Сметна палата 3 
собствен капитал 2 
стандарти за контрол 9 
СФУК 9 
счетоводен баланс 2 
счетоводство 9 
управление 8 
управление на капитала 2 
управление на капиталите 2 4 
управление на парите 1 5 
управление на финансите 2 
управленска отговорност 9 
финанси 1 5 8 
финансиране на здравеопазването 6 
финансов баланс 2 
финансова система 1 
финансова структура 2 
финансови инструменти 6 
финансови решения 2 4 
финансово спестяване 1 
финансово управление 6 9 
фирмен контрол 9 
CAQ системи 9 
GANTT диаграми 9 
IT технологии 9