НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Печат. Информационна дейност

- 1 -

43968 

Читателски рефлексии на вестникарския език  : Проект "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България" / Галя Христозова и др . - Габрово : Екс-прес, 2011 . - 208 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-490-213-1 

  

Сист. No: 13386

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 2 -

43975 

Димчев, Александър Георгиев

   Фондовете на библиотеките на университетите и висшите училища в периода 1888-1987 г. / Александър Георгиев Димчев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 76 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3150-6 

  

Сист. No: 13395

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 3 -

43960 

Илийчовски, Светослав и др.

   Управление на собствеността / Светослав Илийчовски, Теодора Филипова, Пламен Кънев . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 268 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0663-4 

  

Сист. No: 13374

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 4 -

43971 

Национални и регионални измерения на политиките на ЕС за развитие и заетост  : Новите предизвикателства, свързани със заетостта и пазарите на труда / Катя Владимирова и др . - София : Сиела, 2011 . - 382 с. : с табл., гр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0942-5 

  

Сист. No: 13391

- 5 -

43972 

Професионализация на услугите за възрастни и зависими хора  : Стареенето на населението и достоен живот на възрастните хора. Добрите практики на някои страни /  Състав. Катя Владимирова ; Прев. Милен Шипчанов, Недялка Митева . - София : Б. и., Б. г. . - 190 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13392

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 6 -

II 1415 

Годишен отчет 2010 г.  : Фонд за гарантиране влоговете в банките . - София : Фонд за гарантиране на влоговете в банките, 2011 . - 50 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 1313-0803 

  

Сист. No: 13384

Икономика

- 7 -

43974 

Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза  : Докл. от юб. научно-практ. конфер., посвет. на 60-та годиш. от създ. на Икономическия институт на БАН, 11-12 дек. 2009г., В. Търново /  Ред. Георги Стефанов и др . - София : ГорексПрес, 2010 . - 318 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-616-210-6 

  

Сист. No: 13394

Икономика на селското стопанство

- 8 -

43962 

Развитие на селските райони  / Виолета Блажева и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 463 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Други авт.: М. Николова, М. Линкова, Р. Ненова, Д. Грозева, С. Косев.

   ISBN 978-954-23-0669-6 

  

Сист. No: 13376

- 9 -

43963 

Развитие на селските райони  : Ръководство за семинарни занятия / Виолета Блажева и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 104 с. ; 23 см

   Други авт.: М. Николова, М. Линкова, Р. Ненова, Д. Грозева.

   ISBN 978-954-23-0670-2 

  

Сист. No: 13377

Международни икономически отношения

- 10 -

I 2104 

Илиев, Драгомир

   Международна пазарна диверсификация : [Монография] / Драгомир Илиев . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 105 с. : с табл., прил., гр. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят, 112)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 13380

Застраховане

- 11 -

43967 

Илиев, Боян

   Адаптивен мениджмънт в застраховането : Монография / Боян Илиев . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 198 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0667-2 

  

Сист. No: 13382

Образование

- 12 -

43970 

Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследваниея в условията на криза  : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас /  Ред. кол. Петко Чобанов и др . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9370-72-0 

   Т. 1 . - 2010 . - 327 с.

   

  

Сист. No: 13388

- 13 -

43970 

Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследваниея в условията на криза  : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас /  Ред. кол. Петко Чобанов и др . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9370-71-3 

   Т. 2 . - 2010 . - 391 с.

   

  

Сист. No: 13389

- 14 -

43970 

Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследваниея в условията на криза  : Международна конференция, 25-26 юни 2010 г. - Бургас /  Ред. кол. Петко Чобанов и др . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9370-72-0 

   Т. 3 . - 2010 . - 526 с.

   

  

Сист. No: 13390

Висше образование за икономисти

- 15 -

43961 

Маринова, Пенка

   Академичните празници, традиции и ритуали в Стопанска академия "Д. А. Ценов" : Поглед от миналото към настоящето / Пенка Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 254 с. : с прил., цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-0664-1 

  

Сист. No: 13375

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Пъблик рилейшънс

- 16 -

43966 

Бакърджиева, Милка

   Връзки с обществеността : Пъблик рилейшънс / Милка Бакърджиева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 328 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0666-5 

  

Сист. No: 13381

Счетоводство

- 17 -

43964 

Петров, Любен и др.

   Счетоводство на инвестиционното предприятие : Учебник / Любен Петров, Атанас Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 148 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0665-8 

  

Сист. No: 13378

- 18 -

43973 

Рупска, Теодора Йорданова

   Приложни аспекти и проблеми на управленското счетоводство в аграрния сектор при членството на България в Европейския съюз / Теодора Йорданова Рупска . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 90 с. : с табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-211-6 

  

Сист. No: 13393

Компютърно счетоводство

- 19 -

43965 

Михайлов, Михаил Дочев

   Проблеми при изграждане на счетоводната информационна система в предприятието : [Монография] / Михаил Дочев Михайлов . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 255 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0662-7 

  

Сист. No: 13379

Програмни езици

- 20 -

43969 

Жечева, Веселина и др.

   Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle / Веселина Жечева, Николай Николов, Даниела Орозова . - Бургас : Божич, 2011 . - 110 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9925-43-2 

  

Сист. No: 13387


 Индекс по АВТОРИ

Атанасов, Атанас 17 
Бакърджиева, Милка 16 
Блажева, Виолета 8 9 
Владимирова, Катя 4 5 
Грозева, Димитринка 8 9 
Димчев, Александър Георгиев 2 
Дочев, Михаил 19 
Жечева, Веселина 20 
Илиев, Боян 11 
Илиев, Драгомир 10 
Илийчовски, Светослав 3 
Косев, Серьожа 8 
Кънев, Пламен 3 
Линкова, Маруся 8 9 
Маринова, Пенка 15 
Митева, Недялка 5 
Михайлов, Михаил Дочев 19 
Ненова, Радка 8 9 
Николов, Николай 20 
Николова, Марина 8 9 
Орозова, Даниела 20 
Петров, Любен 17 
Рупска, Теодора Йорданова 18 
Стефанов, Георги 7 
Филипова, Теодора 3 
Христозова, Галя 1 
Чобанов, Петко 12 13 14 
Шипчанов, Милен 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптивен мениджмънт в застраховането 11 
Академичните празници, традиции и ритуали в Стопанска академия "Д. А. Ценов" 15 
Връзки с обществеността 16 
Годишен отчет 2010 г. 6 
Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle 20 
Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза 7 
Международна пазарна диверсификация 10 
Национални и регионални измерения на политиките на ЕС за развитие и заетост 4 
Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследваниея в условията на криза 12 13 14 
Приложни аспекти и проблеми на управленското счетоводство в аграрния сектор при членството на България в Европейския съюз 18 
Проблеми при изграждане на счетоводната информационна система в предприятието 19 
Професионализация на услугите за възрастни и зависими хора 5 
Развитие на селските райони 8 9 
Счетоводство на инвестиционното предприятие 17 
Управление на собствеността 3 
Фондовете на библиотеките на университетите и висшите училища в периода 1888-1987 г. 2 
Читателски рефлексии на вестникарския език 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АВС анализ 10 
автоматизирана счетоводна система 19 
аграрен сектор 8 
аграрни предприятия 18 
адаптивен мениджмънт 11 
академични празници 15 
АСТРА СТАНДАРТ 19 
бази от данни 19 20 
бакалавърски програми 13 
банки 6 7 
безопасност на храните 8 
безработни жени 5 
библиотеки 2 
библиотечни фондове 2 
бизнес информация 19 
бизнес-комуникации 7 
биогорива 8 
България 4 8 9 10 
българска икономика 7 
български институции 7 
български предприятия 7 
български транспортен сектор 7 
българско земеделие 8 
вестникарски език 1 
вестници 1 
взаимоотношения 16 
взаимоотношения с персонала 16 
видове собственост 3 
висше икономическо образование 13 
висше образование 7 12 13 14 
Висше търговско училище 15 
висше училище 15 
връзки с обществеността 16 
възрастни хора 5 
външнотърговски взаимоотношения 10 
външнотърговски операции 10 
външнотърговски стокообмен 10 
глобализация 10 
глобална криза 7 
годишен отчет 6 
годишен отчет 2010 6 
годишнини 15 
дистанционно обучение 13 14 20 
домашна помощ 5 
домащен помощник 5 
доходи 7 
държавна собственост 3 
държавно управление 16 
дъщерни дружества 3 
Европа 2020 8 9 
европейска политика 4 
европейски програми 4 
европейски социален модел 4 
европейски фондове 4 8 
експорт 10 
електронни тестове 20 
електронно обучение 12 14 20 
електронно тестово изпитване 14 
енергийна политика 7 
енергийни източници 14 
енергоспестяващи къщи 14 
ЕС 4 10 
журналисти 1 
заетост 4 
заетост и безработица 4 
застраховане 11 
застрахователен риск 11 
застрахователни дружества 11 
застрахователно дружество 11 
земеделие 8 
земеделска политика 8 
земеделски дейности 8 
земеделски продукти 8 
избор на пазари 10 
износ 10 
изследване 4 10 
икономика 7 13 
икономика на България 7 
икономическа криза 7 
икономически растеж 10 
инвестиране в ценни книжа 17 
инвестиции 13 
инвестиционна дейност 7 
инвестиционно предприятие 17 
индустриална политика 4 
информатика 14 
информационни системи 19 
история на СА 15 
Италия 5 
калкулиране на себестойността 18 
Канада 5 
капиталов пазар в България 17 
качество на образованието 7 
компютърни науки 14 
комуникации 16 
комуникационни средства 16 
комуникация 20 
контролинг 11 
контролинг в застраховането 11 
концесия 3 
корпоративна недвижима собственост 3 
корпоративна собственост 3 
корпоративно планиране 7 
корпоративно управление 3 
корпорация 3 
криза 7 12 
кризисни ситуации 16 
ликвидация на инвестиционните дружества 17 
Лисабонска стратегия 4 13 
магистърски програми 13 
маркетинг 13 
масова информация 16 
медии 1 
международен пазар 10 
мениджмънт в застраховането 11 
местна власт 7 
местно управление 16 
минало 15 
мрежи от ЕИМ 19 
МСП 7 
наемни работници 5 
население 5 
научни изследвания 12 13 14 
научно-изследователска работа 13 
национална икономика 10 
национална политика 4 
неземеделски дейности 8 
нематериални активи 3 
нискообразовани работници 4 
образование 7 12 
образователни практики 13 
обучение 12 
общинска собственост 3 
онлайн тест 20 
отворена икономика 10 
отчетна информационна система 19 
отчетни процеси 19 
отчитане на портфейлите от ценни книжа 17 
пазар на труда 4 
пазарна диверсификация 10 
педагогика 12 
персонал 16 
политика на ЕС 4 
помощ по домовете 5 
потребителски профил 20 
ПР проект 16 
право 14 
предприемачество 8 
предприятия 19 
преки чуждестранни инвестиции 7 
преместваеми къщи 14 
преобразуване на инвестиционните дружества 17 
преподавателска дейност 13 
преса 1 
програма за развитие 8 
програмни продукти 19 
проект Competences 5 
промишленост 4 
професионализация 5 
професионална етика 16 
професионално поведение 16 
ПРСР 8 
публична администрация 14 
публично-частни партньорства 3 
пъблик рилейшънс 16 
работна заплата 5 
разходи 18 
разходи-обем-печалба 18 
регионализация на икономиката 10 
регионални диспаритети 10 
регионално развитие 4 
риск 18 
рискови групи 7 
ритуали 15 
Румъния 4 
СА 3 8 9 10 11 15 16 17 19 
сборник доклади 12 13 14 
световна икономика 10 
световна криза 7 
селска икономика 8 9 
селски райони 8 9 
селски туризъм 8 
селско стопанство 8 
селскостопанска политика 8 9 
селскостопанска продукция 8 18 
селскостопанско производство 8 9 
селскостопанско райониране 8 
СИВ 10 
символи 15 
система Moodie 20 
скрининг 10 
собственост 3 
социална политика 7 
социална политика на България 7 
социална помощ 5 
социални дейности 12 
социално подпомагане 7 
Стопанска академия 15 
счетоводна информационна система 19 
счетоводна информация 19 
счетоводна отчетност 19 
счетоводно бюджетиране 18 
счетоводство 17 18 19 
техника 14 
технически вузове 14 
технологии 14 
традиции 15 
транспорт 7 14 
транспортна политика 7 
труд 4 5 
трудов пазар 7 
туристическа реклама 13 
туристически предприятия 13 
туроператорски фирми 13 
търговски партньори 10 
университетски библиотеки 2 
университетско образование 12 13 14 
управление 3 11 13 16 
управление в бизнеса 16 
управление на обучението 20 
управление на риска 11 
управление на собствеността 3 
управление на ценни книжа 17 
управленска система 11 
управленско счетоводство 18 
услуги за възрастни хора 5 
услуги за зависими хора 5 
услуги за личността 5 
услуги по домовете 5 
устойчиво развитие 8 9 
файлове 20 
ФГВБ 6 
финанси 13 
финансова криза 7 
финансови инструменти 3 
финансови средства 8 
фирмена експанзия 10 
фирмени подходи 10 
фискална политика 7 
фонд за гарантиране 6 
фонд за гарантиране на влоговете 6 
Франция 5 
хипервръзки 20 
ценни книжа 7 
церемонии 15 
читатели 1 
читателска аудитория 1 
чужди пазари 10 
75 години Стопанска академия 15 
ASTRA STANDART 19 
ERP системи 13 
Hot Potatoes 20 
web страница 20 
Web-базирано обучение 20