НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

016/С/А 562 УНСС 

Алманах  : 90 години Университет за национално и световно стопанство 1920-2010 г. /  Състав. Йордан Близнаков и др . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 1116 с. : с портр. ; 29 см

   Други състав.: С. Ценова, Д. Минчева, К. Луланска, М. Иванова, Р. Василева.

   ISBN 978-954-644-120-1 

  

Сист. No: 13208

- 2 -

43929 

От хазартна към интелигентна икономика  : Юбилеен сборник по случай седемдесет годишнината от рождението на проф. д.ик.-н. Васил Манов /  Състав. Марин Маринов и др . - София : Аси Принт, 2011 . - 1274 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9336-62-7 

  

Сист. No: 13237

- 3 -

06/C/A 39 

Almanach 2009  . - Wien : Osterreichischen Akademie der Wissenschaftn, 2010 . - 20 сm

   

   ISBN 0378-8644 

   159. Jahrgang. 2009 . - 2010 . - 634 p.

   

  

Сист. No: 13200

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

43913 

Лазаров, Ивайло

   Парадоксалната феноменология на другостта : Другиуят: социален образ, екзистенциален опит, онтологична структуура / Ивайло Лазаров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 299 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-473-5 

  

Сист. No: 13217

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 5 -

43921 

Междуинституционална координация и работа в екип  : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София /  Състав. Елка Тодорова ; Науч. рец. Благой Колев . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 248 с. : с табл., гр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-205-5 

  

Сист. No: 13226

- 6 -

43920 

Христов, Петър

   Метатеория на риска : Парадигми и подходи / Петър Христов . - София : Албатрос, 2010 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-751-098-2 

  

Сист. No: 13224

Статистика

- 7 -

43904 

Живот, отдаден на статистиката  : [Проф. д. ик. н. Иванка Съйкова] . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 110 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-192-8 

  

Сист. No: 13203

- 8 -

43919 

Стайков, Рафаил и др.

   Статистика : Теория и задачи / Рафаил Стайков, Здравко Славов, Стоян Ненков . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 223 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-475-9 

  

Сист. No: 13223

Международна политика

- 9 -

43930 

Банов, Банчо

   Планът Маршал и предисторията на Европейския съюз / Банчо Банов . - София : Авангард Прима, 2010 . - 108 с. : с табл., гр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-323-711-1 

  

Сист. No: 13238

Икономика. Икономически науки

- 10 -

43924 

Иванова, Росица Недкова

   Анализ на риска и ефективността при реализирането на проекти чрез публично-частно партньорство / Росица Недкова Иванова . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 222 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-126-3 

  

Сист. No: 13228

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 11 -

43938 

Коренева, Оксана Геннадиевна и др.

   Органiзацiя облiку в банку : Навчальний посiбник / Оксана Геннадиевна Коренева, Олеся Володимирiвна Мiрошниченко, Тарас Григорович Савченко . - Суми : УАБС НБУ, 2008 . - 274 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 13246

Финансов контрол

- 12 -

II 1657 

Цветкова, Надежда

   Приложни аспекти на инвентаризацията като способ на контрол / Надежда Цветкова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 176 с. : с табл., прил., дигр. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-400-374-6 

  

Сист. No: 13183

Данъци. Такси. Налози

- 13 -

38175 

Казуси от данъчната практика на предприятието  : Закон за Данък върху добавената стойност. Закон за местните данъци и такси /  Състав. Мина Янкова, Красимира Узунова . - София : Мисъл, 2011 . - 48 с. ; 25 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 5)

   

   ISBN 978-954-8006-35-4 

  

Сист. No: 13198

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 14 -

43925 

Христов, Христо Йорданов и др.

   Управление на инфраструктурни проекти / Христо Йорданов Христов, Татяна Иванова Даскалова . - София : УИ Стопанство, 2011 . - 179 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-182-9 

  

Сист. No: 13229

Икономика

- 15 -

43937 

Облiк у галузях економiки  : Навчальний посiбник / Валентина Федорiвна Максiмова и др . - Киiв : Центр учбовоi лiтератури, 2010 . - 496 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-611-01-0114-1 

  

Сист. No: 13245

Икономика на индустрията, предприятието

- 16 -

43931 

Костырко, Лидия Андреевна

   Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия : Монография / Лидия Андреевна Костырко . - 2. изд., перераб. и доп. . - Харьков : Фактор, 2008 . - 228 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-312-754-5 

  

Сист. No: 13239

- 17 -

43932 

Костырко, Р. и др.

   Комплексная оценка стоимости предприятия : Монография / Р. Костырко, Н. Тертычная, В. Шевчук . - 2. изд., перераб. и доп. . - Харьков : Фактор, 2008 . - 278 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-966-312-755-2 

  

Сист. No: 13240

Икономика на туризма

- 18 -

43894 

Герганов, Георги и др.

   Аграрен туризъм : [Учебник] / Георги Герганов, Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 286 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0594-1 

  

Сист. No: 13188

- 19 -

43891 

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза  : Сборник статии /  Състав. и ред. Соня Алексиева . - София : НБУ, 2011 . - 516 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-642-1 

  

Сист. No: 13181

Търговия

- 20 -

43900 

Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика  : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 23 см

   20 години катедра "Търговски бизнес"

   ISBN 978-954-23-0592-7 

   Т. 1 . - 2011 . - 531 с. : с табл., сх.

   

  

Сист. No: 13196

- 21 -

43900 

Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика  : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 23 см

   20 години катедра "Търговски бизнес"

   ISBN 978-954-23-0593-4 

   Т. 2 . - 2011 . - 535 с. : с табл., сх.

   

  

Сист. No: 13197

- 22 -

43899 

[Двадесет] 20 години катедра "Търговски бизнес" - младост, иновативност, интензивен растеж  / Стефан Александров и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 95 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-0591-0 

  

Сист. No: 13195

Логистика

- 23 -

43892 

Цветков, Цветнен Димитров

   Търговска логистика / Цветнен Димитров Цветков . - Варна : Стено, 2011 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-519-0 

  

Сист. No: 13182

Международни икономически отношения

- 24 -

43933 

Интеграционные процесы в странах СНГ: тенденции, проблемы и перспективы  . - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 . - 286 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-7942-0614-2 

  

Сист. No: 13241

- 25 -

43888 

Международна икономика  : [Учебник] / Атанас Дамянов и др . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 236 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт.: И. Спиридонов, Г. Захариева, К. Саркисян, Г. Стефанов.

   ISBN 978-954-400-467-5 

  

Сист. No: 13177

- 26 -

43939 

Орехова, Татьяна Вiкторiвна

   Транснационалiзацiя економiчних систем в умовах глобалiзацii : Монографiя / Татьяна Вiкторiвна Орехова . - Донецк : ДонНУ, 2007 . - 394 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-639-328-2 

  

Сист. No: 13247

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 27 -

II 1661 

Георгиева, Емилия

   Институциите на Европейския съюз / Емилия Георгиева . - София : Минерва, 2010 . - 132 с. : с табл., прил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8702-18-8 

  

Сист. No: 13233

- 28 -

43928 

Георгиева, Емилия

   България в съвременна Европа : От СИВ до ЕС / Емилия Георгиева . - София : Византия, 2007 . - 224 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8022-64-4 

  

Сист. No: 13235

- 29 -

I 2201

ЕС в цифри и факти  /  Състав. Емилия Георгиева и др . - София : Минерва, 2010 . - 96 с. : с табл. ; 15 см

   

   ISBN 978-954-8702-17-1 

  

Сист. No: 13234

Право. Наука за държавата и правото

- 30 -

34/С/Б 344 

Бележити български учени-юристи  : Акад. Петко Стайнов, акад. Любен Василев, проф. д-р Иван Ненов /  Състав. Тамара Хинова, Васил Мръчков, Чудомир Големинов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 316 с. : с портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-452-0 

  

Сист. No: 13213

- 31 -

43910 

Грозданов, Антон

   Договорът за влог в публичен склад / Антон Грозданов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 191 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-463-6 

  

Сист. No: 13214

- 32 -

43911 

Йосифов, Никола

   Осигурителното законодателство в България (1880-1999 г.) / Никола Йосифов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 340 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-467-4 

  

Сист. No: 13215

- 33 -

43914 

Матеева, Юлиана

   Престъпления против политическите права на гражданите / Юлиана Матеева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 152 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-486-5 

  

Сист. No: 13218

Търговска марка. Промишлени образци

- 34 -

43890 

Секстън, Дон

   Брандинг 101 : Как да изградите най-ценния актив за всяка компания / Дон Секстън ; С предг. от Доналд Тръмп ; Прев. Кирил Грозев . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2011 . - 351 с. ; 22 см . -  (Университетът Тръмп)

   

   ISBN 978-954-783-139-1 

  

Сист. No: 13179

Социално осигуряване

- 35 -

43906 

Константинов, Никола

   Социалното осигуряване в България (1951-1995) / Никола Георгиев Константинов ; Рец. Йордан Христосков . - София : НОИ, 2011 . - 240 с. : с табл. ; 21 см

   

  

Сист. No: 13205

Застраховане

- 36 -

43897 

Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването  : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) /  Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 328 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0499-9 

  

Сист. No: 13193

Образование

- 37 -

378/С/В 382 Лд 

Велева, Лиляна Димитрова и др.

   [Деветдесет] 90 години Университет за национално и световно стопанство / Лиляна Димитрова Велева, Пенчо Денчев Пенчев, Марко Петков Димитров . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 480 с. : с портр. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-644-155-3 

  

Сист. No: 13207

Висше образование

- 38 -

43922 

Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет  : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008 . - 393 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-491-1 

  

Сист. No: 13227

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 39 -

43907 

Йончев, Андрей и др.

   Линейни матрични неравенства в теория на управлението / Андрей Йончев, Михаил Константинов, Петко Петков . - София : Демократични традиции - Деметра, 2005 . - 311 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-9526-32-1 

  

Сист. No: 13206

- 40 -

43918 

Славов, Здравко

   Ръководство за решаване на задачи по математика : Математически анализ 2 и Избрани глави от математиката / Здравко Славов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 148 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-476-6 

  

Сист. No: 13222

- 41 -

43917 

Славов, Здравко и др.

   Анализ на риска при вземане на финансови решения / Здравко Славов, Мария Брусева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 249 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-490-2 

  

Сист. No: 13221

Математика

- 42 -

43903 

Митков, Атанас

   Теория на експеримента / Атанас Митков . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2010 . - 228 с. : с табл., ил., фрм. ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   

   ISBN 978-954-712-474-5 

  

Сист. No: 13202

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Растениевъдство

- 43 -

43896 

Николова, Марина

   Основи на растениевъдството : Ръководство за семинарни занятия / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 156 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0595-8 

  

Сист. No: 13190

Управление на предприятията. Организация на производството

- 44 -

43934 

Современные проблемы управления производством  : Тезисы докладов V международной научно-практической конференции - Донецк, 14-15 октября 2010г. . - Донецк : ДонНТУ, 2010 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-377-093-2 

  

Сист. No: 13242

Методи на управление

- 45 -

43819 

Андреева, Мария Йосифова

   Проектно управление / Мария Йосифова Андреева . - Русе : A Grup, 2011 . - 248 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8039-08-6 

  

Сист. No: 13176

- 46 -

43927 

Андреева, Мария Йосифова

   Ситуационен подход и ситуационно управление / Мария Йосифова Андреева . - Русе : А груп, Б. г. . - 228 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8039-11-6 

  

Сист. No: 13232

- 47 -

43895 

Дилков, Цветан

   Бизнесриск / Цветан Дилков . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 219 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0590-3 

  

Сист. No: 13189

- 48 -

I 2104 

Йорданова, Елена

   Управленски отношения и етични ценности / Елена Йорданова . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 136 с. : с табл., сх. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят, 110)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 13191

- 49 -

43901 

Кирова, Милена

   Ръководство за упражнения по управление на иновациите / Милена Кирова . - Русе : А груп, 2010 . - 81 с. : с табл., гр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8039-06-2 

  

Сист. No: 13199

- 50 -

43889 

Стюарт-Котце, Робин и др.

   Кои са вашите най-добри хора? : Как да откриете и прецените вашите топ таланти / Робин Стюарт-Котце, Крис Дън . - София : Анхира, 2011 . - 274 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2929-02-4 

  

Сист. No: 13178

Контрол-методи на управление

- 51 -

43935 

Максiмова, Валентина Федорiвна

   Контроль в управлiннi економiчними процесами на пiдприемствi : Навчальний посiбник / Валентина Федорiвна Максiмова . - Суми : Унiверст. книга, 2008 . - 190 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-966-680-395-8 

  

Сист. No: 13243

Счетоводство

- 52 -

38175 

Дочев, Иван

   Преобразуване и ликвидация на търговски дружества : Счетоводни и данъчни аспекти / Иван Дочев . - София : Мисъл, 2011 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител, 6)

   

   ISBN 978-954-8006-36-1 

  

Сист. No: 13231

- 53 -

657/С/К 802 

Коментари и приложение на Международните стандарти за финансова отчетност 2011  : Т. 1- / Bruce Mackenzie et al ; Прев. от англ. Валя Андонова и др . - [5. изд.] . - София : Кабри, 2011 . - 29 см

   

   Т. 1 . - 2011 . - 460 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 13187

- 54 -

43898 

Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и Русия  / Васил Меразчиев и др . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 423 с. ; 23 см

   Други авт.: А. Атанасов, Г. Баташки, В. Божков, М. Дочев, Г. Иванова-Кузманова, С. Панчева, Р. Симеонова, М. Чиприянов, Г. Чиприянова, И. Андреев, В. Вечев, Д. Ималова, К. Йоновски, Т. Кънева, Р. Кръстева-Христова, Р. Михайлова, Д. Крумова, Ц. Цветков, Т. Тодоров, В. Деков.

   ISBN 978-954-23-0581-1 

  

Сист. No: 13194

- 55 -

43905 

Юбилейно издание по случай 80 години от възникването и 20 години от възстановяването на независимия финансов одит в България  . - София : Институт на дипломираните експерт-счетоводители, 2011 . - 224 с. : табл., сн., портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92547-4-7 

  

Сист. No: 13204

Международни счетоводни стандарти

- 56 -

657/С/М 457 

Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) за малки и средни предприятия(МСП)  : Пълни текстове на стандартите. Подробен коментар. Конкретни практически примери. речник на термините. Връзка с МСС 1-41 и МСФО 1-8 /  Прев. от англ. Валя Андонова, Иван Гачев ; Ред. Надежда Христева, Мария Иванова . - София : Кабри, Б. г. . - 366 с. : с табл. ; 29 см + CD-ROM

   

   ISBN 978-1-907026-16-4 

  

Сист. No: 13186

Одиторски контрол

- 57 -

43936 

Максiмова, Валентина Федорiвна

   Контроль i ревiзiя : Навчальний посiбник / Валентина Федорiвна Максiмова . - Одеса : Автограф, 2003 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 966-8116-04-6 

  

Сист. No: 13244

Стандартизация и типизация в производството

- 58 -

43916 

Павлов, Пламен

   Разработване на система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 / Пламен Павлов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 88 с. ; 20 см . -  (Серия Знание)

   

   ISBN 978-954-715-468-1 

  

Сист. No: 13220

Информационни технологии

- 59 -

43909 

Бакърджиева, Теодора

   WEB 2.0 при управлението на знания и електронно обучение / Теодора Бакърджиева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 188 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-487-2 

  

Сист. No: 13211

- 60 -

43926 

Electronic Customer Relationchip management  /  Състав. Jerry Fjermestad, Nicholas C. Romano Jr. . - Armonk : M. E. Sharpe, 2006 . - 210 p. ; 25 cm

   Електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите

   ISBN 0-7656-1327-1 

  

Сист. No: 13230

Бази данни

- 61 -

43902 

Цонев, Русин и др.

   Методи за теоретично изследване / Русин Цонев, Пламен Даскалов, Цветелина Драганова . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2010 . - 160 с. ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   

   ISBN 978-954-712-486-8 

  

Сист. No: 13201

Програмни езици

- 62 -

43908 

Бакърджиева, Теодора

   Създаване на web сайтове и оптимизация за търсачки : Практическо ръководство за Dreamweaver / Теодора Бакърджиева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 148 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-488-9 

  

Сист. No: 13210

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 63 -

43912 

Кукшуев, Константин

   Към теорията на музикалното изкуство : Учебно помагало / Константин Кукшуев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 195 с. : с табл., ноти ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-489-6 

  

Сист. No: 13216

- 64 -

43915 

Никифорова, Росица

   Дизайн в архитектурна среда / Росица Никифорова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2011 . - 247 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-715-481-0 

  

Сист. No: 13219

Туризъм

- 65 -

43893 

Планините отблизо  : Наръчник на планинския водач и добрия планинар / Любомир Попйорданов и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Одисея Ин, 2008 . - 296 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 954-92206-1-2 

  

Сист. No: 13185

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 66 -

43923 

Христоматия по парламентарна реторика  : Ч. 1- /  Състав. Росица Йорданова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-715-455-1 

   Ч. 2. Сборник избрани дебати в българския парламент, подготвени за печат от студенти по специалността "Право" . - 2010 . - 256 с.

   

  

Сист. No: 13225

Художествена литература

- 67 -

43879 

Петдесет велики разказвачи  : Сборник разкази : В 2 тома . - София : Кронос, Б. г. . - 20 см

   

   ISBN 978-965-366-029-2 

   Т. 2 . - Б. г. . - 384 с.

   

  

Сист. No: 13180

- 68 -

I 2200 

Събев, Петър

   Във властта на думите : Сентенции / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 157 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-23-0489-2 

  

Сист. No: 13192


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Стефан 22 
Алексиева, Соня 19 
Андонова, Валя 53 56 
Андреев, Иван 54 
Андреева, Мария Йосифова 45 46 
Атанасов, Атанас 54 
Бакърджиева, Теодора 59 62 
Банов, Банчо 9 
Баташки, Георги 54 
Близнаков, Йордан 1 
Божков, Васил 54 
Брусева, Мария 41 
Василева, Румелина 1 
Велева, Лиляна Димитрова 37 
Вечев, Венцислав 54 
Гачев, Иван 56 
Георгиева, Емилия 27 28 29 
Герганов, Георги 18 
Големинов, Чудомир 30 
Грозданов, Антон 31 
Грозев, Кирил 34 
Дамянов, Атанас 25 
Даскалов, Пламен 61 
Даскалова, Татяна Иванова 14 
Деков, Веселин 54 
Дилков, Цветан 47 
Димитров, Марко Петков 37 
Дочев, Иван 52 
Дочев, Михаил 54 
Драганова, Цветелина 61 
Дън, Крис 50 
Захариева, Галина 25 
Иванова, Диана 36 
Иванова, Маргарита 1 
Иванова, Мария 56 
Иванова, Росица Недкова 10 
Иванова-Кузманова, Галя 54 
Ималова, Диана 54 
Йоновски, Калин 54 
Йончев, Андрей 39 
Йорданова, Елена 48 
Йорданова, Росица 66 
Йосифов, Никола 32 
Кирова, Милена 49 
Колев, Благой 5 
Константинов, Михаил 39 
Константинов, Никола Георгиев 35 
Коренева, Оксана Геннадиевна 11 
Костырко, Лидия Андреевна 16 
Костырко, Р. 17 
Крумова, Диана 54 
Кръстева-Христова, Радосвета 54 
Кузiна, Зiнаiда Володимирiвна 15 
Кукшуев, Константин 63 
Кънева, Тотка 54 
Лазаров, Ивайло 4 
Луланска, Десислава 1 
Мiрошниченко, Олеся Володимирiвна 11 
Максiмова, Валентина Федорiвна 15 51 57 
Маринов, Марин 2 
Матеева, Юлиана 33 
Меразчиев, Васил 54 
Мидова, Петранка 22 
Минчева, Десислава 1 
Митков, Атанас 42 
Михайлова, Румяна 54 
Мръчков, Васил 30 
Ненков, Стоян 8 
Никифорова, Росица 64 
Николова, Марина 18 43 
Орехова, Татьяна Вiкторiвна 26 
Павлов, Нено 36 
Павлов, Пламен 58 
Панчева, Станислава 54 
Пенчев, Пенчо Денчев 37 
Петков, Петко 39 
Петрова, Симеонка 22 
Попйорданов, Любомир 65 
Савченко, Тарас Григорович 11 
Саркисян, Карина 25 
Секстън, Дон 34 
Симеонова, Росица 54 
Славов, Здравко 8 40 41 
Спиридонов, Иван 25 
Стайков, Рафаил 8 
Степова, Тамара Григорiiвна 15 
Стефанов, Галин 25 
Стиренко, Лiлiя Миколаiвна 15 
Стюарт-Котце, Робин 50 
Събев, Петър 68 
Тертычная, Н. 17 
Тодоров, Тодор Атанасов 54 
Тодорова, Елка 5 
Тръмп, Доналд 34 
Узунова, Красимира 13 
Филипова, Теодора 22 
Хинова, Тамара 30 
Христева, Надежда 56 
Христов, Петър 6 
Христов, Христо Йорданов 14 
Христосков, Йордан 35 
Цветков, Цветан 54 
Цветков, Цветнен Димитров 23 
Цветкова, Надежда 12 
Ценова, Станка 1 
Цонев, Русин 61 
Чиприянов, Михаил 54 
Чиприянова, Галина 54 
Шевчук, В. 17 
Янкова, Мина 13 
Fjermestad, Jerry 60 
Mackenzie, Bruce 53 
Romano Jr., Nicholas C. 60 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен туризъм 18 
Алманах 1 
Анализ на риска и ефективността при реализирането на проекти чрез публично-частно партньорство 10 
Анализ на риска при вземане на финансови решения 41 
Бележити български учени-юристи 30 
Бизнесриск 47 
Брандинг 101 34 
България в съвременна Европа 28 
Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет 38 
Във властта на думите 68 
Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването 36 
Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия 16 
Дизайн в архитектурна среда 64 
Договорът за влог в публичен склад 31 
ЕС в цифри и факти 29 
Живот, отдаден на статистиката 7 
Институциите на Европейския съюз 27 
Интеграционные процесы в странах СНГ: тенденции, проблемы и перспективы 24 
Казуси от данъчната практика на предприятието 13 
Кои са вашите най-добри хора? 50 
Коментари и приложение на Международните стандарти за финансова отчетност 2011 53 
Комплексная оценка стоимости предприятия 17 
Контроль i ревiзiя 57 
Контроль в управлiннi економiчними процесами на пiдприемствi 51 
Към теорията на музикалното изкуство 63 
Линейни матрични неравенства в теория на управлението 39 
Междуинституционална координация и работа в екип 5 
Международна икономика 25 
Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) за малки и средни предприятия(МСП) 56 
Метатеория на риска 6 
Методи за теоретично изследване 61 
Облiк у галузях економiки 15 
Органiзацiя облiку в банку 11 
Осигурителното законодателство в България (1880-1999 г.) 32 
Основи на растениевъдството 43 
От хазартна към интелигентна икономика 2 
Парадоксалната феноменология на другостта 4 
Петдесет велики разказвачи 67 
Планините отблизо 65 
Планът Маршал и предисторията на Европейския съюз 9 
Преобразуване и ликвидация на търговски дружества 52 
Престъпления против политическите права на гражданите 33 
Приложни аспекти на инвентаризацията като способ на контрол 12 
Проектно управление 45 
Разработване на система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 58 
Ръководство за решаване на задачи по математика 40 
Ръководство за упражнения по управление на иновациите 49 
Ситуационен подход и ситуационно управление 46 
Современные проблемы управления производством 44 
Социалното осигуряване в България (1951-1995) 35 
Статистика 8 
Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и Русия 54 
Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика 20 21 
Създаване на web сайтове и оптимизация за търсачки 62 
Теория на експеримента 42 
Транснационалiзацiя економiчних систем в умовах глобалiзацii 26 
Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза 19 
Търговска логистика 23 
Управление на инфраструктурни проекти 14 
Управленски отношения и етични ценности 48 
Христоматия по парламентарна реторика 66 
Юбилейно издание по случай 80 години от възникването и 20 години от възстановяването на независимия финансов одит в България 55 
[Двадесет] 20 години катедра "Търговски бизнес" - младост, иновативност, интензивен растеж 22 
[Деветдесет] 90 години Университет за национално и световно стопанство 37 
Almanach 2009 3 
Electronic Customer Relationchip management 60 
WEB 2.0 при управлението на знания и електронно обучение 59 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска академия 3 
австрийска академия на науките 3 
автори 67 
аграрен туризъм 18 
аграрен туризъм в България 18 
аграрна сфера 44 
агротуризъм 18 
агротуристически продукт 18 
Аз 4 
акт за начет 12 
алманах 1 3 
алманах на Австрийската академия 3 
алманах на УНСС 1 
амортизация 15 
анализ 10 14 17 
анализ на бизнес риска 10 
анализ на ефективността 10 
анализ на инвестиционни проекти 10 
анализ на кредитоспособността 10 
анализ на рентабилността 10 
анализ на риска 10 41 
антикризисно управление 46 
архитектурен дизайн 64 
архитектурна среда 64 
асоциирани предприятия 53 56 
банка 11 
банки 54 
банков риск 47 
банкова система 24 
банкови операции 11 24 
безопасност 6 
безработица 35 
Беларус 24 
бенчмаркетинг 21 
библиографии 1 
библиотечни елементи 62 
бивакуване 65 
биваци 65 
бизнес 34 38 50 
бизнес демография 20 
бизнес комбинации 56 
бизнес мрежа 38 
бизнес план 45 
бизнес проекти 45 
бизнес риск 10 47 
бизнес успех 34 
бизнессреда 23 
биографични данни 2 
борба с плевели 43 
бранд стратегия 34 
брандинг 34 
брандинг стратегии 34 
браузър 62 
бременност 35 
България 28 32 35 55 66 
българска икономика 38 
български туризъм 19 
български туристически бизнес 19 
български юристи 30 
българско аграрно предприемачество 38 
бюджети на проекти 45 
бюджетни предприятия 54 
валутен курс 25 
валутен съюз 29 
валутен съюз на ЕС 29 
Варшавски договор 28 
Велико народно събрание 66 
верига за доставки 60 
вероятности 40 
взаимоотношения с клиенти 60 
видове дизайн 64 
видове инвентаризация 12 
видове логистика 23 
видове риск 41 
видове ситуации 46 
виртуална екипност 5 
високи технологии 49 
висше икономическо образование 1 37 
висше образование 1 38 
висши училища 59 
вложена стока 31 
ВТО 24 
външна търговия 21 25 
външноикономическа политика 25 
външнотърговски сделки 20 
външнотърговски стокообмен 21 
вътрешен контрол 51 
вътрешни контролни органи 12 
вътрешнодържавен контрол 51 
ГАТТ 25 
геология 65 
герб на РБългария 66 
герила брандинг 34 
Германия 9 
глобализация 20 26 
глобална фирмена стратегия 23 
графики 62 
графичен интерфейс 61 
графичен потребителски интерфейс 61 
Данък общ доход 56 
данъчен кредит 13 
данъчна основа 13 
данъчна практика 13 
данъчни аспекти 52 
ДДС 13 
делови игри 46 
диагностика 16 
дизайн 64 
дипломирани експерт-счетоводители 55 
дистрибутивна стратегия 23 
диференциална геометрия 40 
диференциални уравнения 40 
длъжностни престъпления 33 
ДМА 53 
договор от Лисабон 27 29 
договори 14 
договори за строителство 53 
договори по проекта 14 
документи 15 
допълнително пенсионно осигуряване 36 
доходи на акция 53 
другост 4 
държавна политика 19 
ЕАСТ 24 28 
Европа 28 29 
Европейска валутна система 25 
европейска икономическа интеграция 25 
Европейска инвестиционна банка 27 
европейска интеграция 29 
Европейска комисия 27 
Европейска общност 28 
Европейска централна банка 27 
европейски държави 28 
Европейски парламент 27 
европейски програми 45 
европейски проекти 45 
Европейски съвет 27 
Европейски съюз 9 28 29 
европейски фондове 45 
Европейско икономическо пространство 28 
европейско сътрудничество 9 
ЕИБ 29 
ЕК 29 
екип 5 
екипировка 65 
екипна дейност 5 
екипна политика 5 
екипна работа 5 
екипност 5 
екологичен туризъм 19 
екологична криза 46 
екологична оценка 14 
екологични иновации 49 
екскурзоводство 65 
експерт-счетоводители 55 
екстремни ситуации 46 
електронно обучение 59 
ЕС 9 10 27 28 29 
етичен кодекс 48 
етични кодекси 48 
етични ценности 48 
етично поведение 48 
етично-ценностни подходи 48 
ефективно управление 48 50 
ЕФТА 28 
ЕЦБ 29 
животозастраховане 36 
законодателство 32 
законодателство на ЕС 27 
застраховане 36 
застраховане на стоки 31 
застрахователен бизнес 36 
застрахователен риск 47 
застрахователна етика 36 
застрахователни дружества 36 
застрахователни измами 36 
ЗДДС 13 
здравен туризъм 19 
здравна система 36 
здравно осигуряване 36 
зеленчукопроизводство 43 
земеделие 43 
ЗМДТ 13 
ИДЕС 55 
избирателно право 33 
изпълнение на проекти 45 
изследване 45 
изследователска работа 2 
икономика 1 2 9 15 25 44 
икономика на Украйна 26 
икономическа интеграция 24 
икономическа криза 9 19 
икономическа оценка 14 
икономическа политика 24 
икономическа система 26 
икономически комитет 27 
икономически контрол 51 57 
икономически кризи 46 
икономически проблеми 25 
икономически процеси 51 
икономически съюз 29 
икономически съюз на ЕС 29 
икономическо състояние 9 
икономическо сътрудничество 24 28 
имитационно моделиране 41 
инвентаризационни комисии 12 
инвентаризация 12 
инвентаризация на стоки 15 
инвестиции 56 
инвестиционен риск 47 
инвестиционна политика 23 
инвестиционни имоти 53 56 
инвестиционни проекти 10 47 
индивидуални финансови отчети 56 
индустриални технологии 49 
иновации 38 44 49 
институции 27 
институции на ЕС 27 
институционална система 27 
интеграционни процеси 24 
информационно осигуряване 47 
инфраструктура 14 
инфраструктурни проекти 10 14 
ИСПА 29 
история на ЕС 9 
история на музиката 63 
история на УНСС 37 
капитал 56 
кариерно развитие 38 
катедра Търговски бизнес 20 22 
качество 58 
качество на образованието 38 
КЕИС 9 
клавишни комбинации 62 
класически теории 25 
клиенти 58 60 
КМСС 56 
когенерация 49 
комбинаторика 40 
комисии 12 
комитет на регионите 27 
комуникативна стратегия 23 
кондиционална стратегия 23 
конкурентни ситуации 46 
консолидирани финансови отчети 56 
Конституция на Република България 66 
консултативни органи 27 
контрол 12 14 45 51 57 
контрол на риска 6 
конфедерация 44 
конференция 5 20 36 
конфликтни ситуации 46 
корелационен анализ 8 
корпоративна етика 44 
корпоративна сигурност 5 
корпоративно управление 44 
креативна икономика 44 
кредитен риск 44 
кризисни ситуации 46 47 
лидерство 46 
лизингов актив 56 
ликвидационен баланс 52 
ликвидация 52 
ликвидация на търговско дружество 52 
линейна система 61 
линейни матрични неравенства 39 
линейни неравенства 39 
линейни системи 39 
лихвен процент 41 
ЛМН 39 
логистика 23 
логистиране 23 
логистичен анализ 23 
логистичен продукт 23 
логистичен процес 23 
логистична система 23 
логистична стратегия 23 
логистична структура 23 
логистична фирмена стратегия 23 
логистични вериги 23 
логистични връзки 23 
логистични търговски вериги 23 
лого 34 
лозарство 43 
майчинство 35 
макропоказатели 29 
малки и средни предприятия 56 
маркетинг 18 21 34 44 
маркетинг в туризма 19 
маркетингов мениджмънт 44 
маркетингова стратегия 23 
математика 40 42 
математическа статистика 42 
математически анализ 40 
материални запаси 53 
матрични игри 41 
машини и оборудване 56 
междубанкови операции 24 
междуинституционална координация 5 
междуинституционално взаимодействие 5 
международен стандарт 58 
международен туризъм 19 
международна валутно-финансова система 25 
международна дейност 26 
международна икономическа интеграция 24 25 
международна интеграция 24 
международна научно-практическа конференция 44 
международна търговия 21 25 
международни връзки 55 
международни икономически отношения 24 25 
международни институции 25 
международни организации 25 
международни проекти 45 
Международни счетоводни стандарти 53 
международно кредитиране 25 
мениджмънт 23 46 50 
местни данъци и такси 13 
метатеория на риска 6 
метафизика 4 
метод PERT 45 
метод Делфи 46 
метод Монте Карло 41 
метод на Стрейц 61 
методика за анализ 10 
минерални торове 43 
Митнически съюз 25 
многонационални корпорации 25 
модел на Фридлър 46 
модел на Хекшер-Олин 25 
мозъчна атака 46 
МОЛ 23 
мониторинг 14 45 
мрежови модели 59 
МСП 53 56 
МСС 53 
МСФО 53 56 
музика 63 
музикални системи 63 
музикално изкуство 63 
НА 53 
напояване 43 
Народно събрание 66 
наръчник по качество 58 
наука 3 
наукознание 3 
научна дейност 2 37 
научна конференция 5 
научно изследване 12 
научно-практическа конференция 44 
научноизследователска дейност 37 
национална конференция 36 38 
национална сигурност 5 
национални програми 45 
недвижими имоти 34 
независим финансов одит 55 
нематериални активи 56 
неразпределени печалби 56 
нефинансови предприятия 54 
нормативна база 55 
нормативна уредба 10 
обезценка на активи 56 
обезщетения 35 
обработка на почвата 43 
образование 38 
образователни клъстери 38 
обучение 46 
Общност на независимите държави 24 
одиторска дейност 55 
одиторска правоспособност 55 
омбудсман 66 
ОНД 24 
оперативни програми 45 
оперативно управление 23 
органи на ЕС 27 
организационен успех 50 
организационна култура 48 
организационни структури 45 
организация 35 
организация за сигурност 28 
ориентиране 65 
осигурителна дейност 35 
осигурително законодателство 32 
осигурително право 32 
осигуряване 36 
ОССЕ 28 
отчет за приходите 56 
отчитане на ликвидацията 52 
оценка 14 
оценка на иновациите 49 
оценка на предприятията 17 
оценка на риска 6 41 47 
пазарен риск 47 
Пакт за стабилност 28 
парадоксална феноменология 4 
Парижка конференция 9 
парични потоци 53 56 
парламент 66 
парламентарен контрол 66 
парламентарна реторика 66 
парламентарни речи 66 
пасиви 56 
пенсии 35 
пенсионно осигуряване 36 
план Маршал 9 
планинари 65 
планини 65 
планинска метеорология 65 
планински водачи 65 
планински преходи 65 
планински туризъм 65 
планиране 14 45 47 58 
планиране на експеримента 42 
платежен баланс 25 
плевели 43 
поведение 50 
политика 9 
политико-икономическа ситуация 9 
политически права 33 
помощи 35 
портали за знания 59 
портфейлен риск 41 
почвено плодородие 43 
почви 43 
права на гражданите 33 
правителствени помощи 56 
правна защита 33 
правна уредба 31 
право 30 
преговори 46 
предприемачески риск 47 
предприемачество 23 38 44 
предприятия 17 
преобразуване на търговски дружества 52 
преоценка на стоки 15 
преподаватели 1 
престъпления 33 
природна среда 65 
приходи 56 
проблемни ситуации 46 
програма ФАР 29 
продажби 34 
продукт 58 
проект 45 
проектен екип 45 
проекти 10 14 45 
проектно управление 45 
проектно-ориентирани компании 45 
производствена инфраструктура 14 
промишлени предприятия 47 
професионални болести 35 
процесен подход 46 
процесни потоци 49 
публикации 1 
публичен сектор 10 38 
публичен склад 31 
публични проекти 45 
публично-частно партньорство 10 
първа помощ 65 
работа 50 
работа в екип 5 
развиващи се страни 25 
разкази 67 
разузнаване 46 
разходи 45 
разходи по заеми 56 
растениевъдство 43 
ревизия 57 
резитби 43 
реклама 18 20 44 
ректори 37 
рентабилност на капитала 10 
репарации 9 
ресторанти 15 
риск 6 10 41 
риск мениджмънт 6 
риск-мениджмънт 47 
рискови ситуации 46 
рискови управленски решения 47 
Русия 24 
СА 12 20 21 22 25 43 45 46 47 
САПАРД 29 
САЩ 9 
световен пазар 26 
световна икономика 24 25 
световна литература 67 
Световна търговска организация 25 
световно стопанство 25 
свободна търговия 28 
сеитбообращение 43 
селска икономика 18 
селски туризъм 18 19 
селскостопанска политика 29 
семейно хотелиерство 19 
семена 43 
сентенции 68 
СИВ 28 
сигурност 6 
системен подход 46 
ситуационен модел 46 
ситуационен подход 46 
ситуационно управление 46 
ситуиране на екип 5 
складиране на стоки 31 
складов регистър 31 
сливане 52 
Сметна палата 27 
Сметна палата на ЕС 29 
СНГ 24 
собствени акции 52 
софтуерни системи 59 
социален комитет 27 
социална инфраструктура 14 
социална компетентност 5 
социални придобивки 56 
социално осигуряване 35 36 
социално развитие 44 
СПА индустрия 19 
СССР 9 
статистика 7 8 40 42 
статистическа вероятност 8 
статистическа проверка 8 
статистически анализ 8 61 
статистически данни 8 
статистически изследвания 7 
статистически методи 8 
статистически хипотези 8 
статистическо изучаване 8 
стопанска логистика 23 
стопански риск 47 
стохастично моделиране 41 
стратегическа ситуация 46 
стресови ситуации 46 
структурни фондове 29 
СУК 58 
счетоводна отчетност 54 
счетоводна оценка 56 
счетоводна политика 56 
счетоводни аспекти 52 
счетоводни грешки 56 
счетоводно отчитане 52 53 
счетоводство 11 15 54 
счетоводство в България 54 
счетоводство в Русия 54 
Съвет на Европа 28 
съвместни предприятия 53 56 
съвременни теории 25 
Съд на ЕС 29 
създаване на продукта 58 
състав на почвата 43 
съставяне на акт 12 
съхраняване на стоки 31 
таланти 50 
творчество 2 
текущи пасиви 53 
теоретични изследвания 61 
теория на вероятностите 42 
теория на игрите 41 
теория на музиката 63 
теория на Пол Кругман 25 
техническа инфраструктура 14 
ТЗ 31 
типове почви 43 
ТНК 26 
торене 43 
торове 43 
трайни насаждения 43 
трансгранични банкови операции 24 
транснационална икономика 26 
транснационална икономическа система 26 
трансформация на икономиката 44 
трансценденция 4 
трудове 2 
трудови злополуки 35 
тръжна документация 14 
туризъм 18 19 20 21 65 
туристическа дейност 18 19 
туристическа индустрия 21 
туристически организации 19 
туристически посредници 19 
туристически ресурси 18 
туристически фирми 19 
търговия 15 20 21 24 31 
търговия на дребно 21 
търговия на едро 15 
търговия с емисии 20 
търговска дейност 15 
търговска логистика 23 
търговска марка 34 
търговска политика 29 
търговски бизнес 20 21 22 
търговски договори 31 
търговски дружества 52 
Търговски закон 31 
търговски логистични вериги 23 
търговски логистични системи 23 
търговски обмен 20 21 
търговски операции 25 
търговски фирми 21 
търговски центрове 23 
търговско посредничество 21 
уеб сайт 62 
уеб страници 62 
Украйна 11 24 26 44 
университети 59 
УНСС 1 37 
управление 14 35 37 45 46 47 48 49 50 
управление на верига за доставки 60 
управление на взаимоотношенията 60 
управление на знания 59 
управление на икономиката 51 
управление на иновациите 49 
управление на качеството 58 
управление на конфликтите 46 
управление на марката 34 
управление на обучение 59 
управление на организацията 46 
управление на проекти 45 
управление на производството 44 
управление на ресурсите 58 
управление на риска 41 45 47 
управление на таланти 50 
управление на търговската марка 34 
управление на човешките ресурси 45 
управление чрез проекти 45 
управленски кризи 46 
управленски отношения 48 
управленски подход 46 48 50 
управленски процес 5 46 48 
управленски решения 47 
управленско общуване 48 
управленско счетоводство 54 
успешен бизнес 50 
Устав на ИДЕС 55 
устойчиво развитие 16 44 
устойчивост на предприятието 16 
учебно-преподавателска дейност 37 
философия 4 
философия на различието 4 
финансиране на инфраструктурни проекти 14 
финансиране на проекти 10 
финансов анализ 41 
финансов бизнес анализ 10 
финансов мениджмънт 23 
финансов отчет 56 
финансов риск 10 41 47 
финансова отчетност 53 
финансова оценка 14 
финансова стратегия 16 
финансови изчисления 41 
финансови инструменти 53 56 
финансови отчети 53 54 
финансови решения 41 
финансово състояние 56 
финансово-икономическа устойчивост 16 17 
фирмена стратегия 20 
фирмени рискове 47 
фирмено предприемачество 23 
фондове на ЕС 10 
фотогалерия 62 
франчайзинг 20 
фреймове 62 
функционално-стойностен анализ 49 
хиперинфлация 56 
хипотеза на Линдер 25 
хотелиерски франчайзинг 19 
художествена литература 67 68 
цели на ЕС 29 
частен бизнес 10 
частни диференциални уравнения 40 
членки на ЕС 29 
членство в ЕС 29 
човешки фактор 48 
чуждестранна валута 53 
юбилей 7 
юбилейна научнопрактическа конференция 20 
юристи 30 
Dreamweaver 62 
ISO 9001:2008 58 
Library 62 
MATLAB 61 
MS Excel 41 
SWOT анализ 18 
Web 2.0 59 
web сайтове 62 
web страници 62 
Youtube 62 
Youtube видео 62