НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

10/С/Х 896 б 

Хронологичен библиографски указател 1981-2010 г. на Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски"  : Философски факултет /  Състав. Нина Стоянова Шуманова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 129 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-3084-4 

  

Сист. No: 12750

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика на България

- 2 -

31/С/Б 923 

България 2010  : [Статистически данни]: [Брошура] . - София : НСИ, 2010 . - 60 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   

  

Сист. No: 12799

- 3 -

338/С/С 73 

Статистически справочник 2010  : [Данни за 2009 г.] . - София : НСИ, 2010 . - 316 с. ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 12798

Демография и население

- 4 -

43632 

Демографската катастрофа  : Патриотични семинари : [Сб.] /  Състав. и науч. ред. Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2010 . - 256 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-35-5 

  

Сист. No: 12817

Икономика. Икономически науки

- 5 -

43552 

Бътлър, Имън

   Адам Смит : Въведение / Имън Бътлър ; Прев. от англ. Марияна Мелнишка . - София : Атлас, 2010 . - 112 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92618-2-0 

  

Сист. No: 12696

Макроикономика

- 6 -

43560 

Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Снежана Найденова и др . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 184 с. ; 23 см

   Други авт.: Л. Кирев, И. Петров, П. Маринов, Л. Несторов, Р. Лазаров, Й. Василев, П. Шишманова, К. Кунев, О. Марков, А. Радев, Т. Асенов, Т. Тодорова.

   ISBN 978-954-427-893-9 

  

Сист. No: 12716

Финанси

- 7 -

43553 

Димитрова, Теодора и др.

   Персонални финанси : Методическо ръководство / Теодора Димитрова, Анелия Радулова . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 318 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0476-0 

  

Сист. No: 12697

- 8 -

43564 

Милинов, Валентин и др.

   Оперативен финансов мениджмънт : [Учебник] / Валентин Милинов, Петя Василева, Антон Павлов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 360 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-896-0 

  

Сист. No: 12721

Финансов контрол

- 9 -

II 1507 

Годишен отчет 2009 година  : Комисия за финансов надзор . - София : Комисия за финансов надзор, 2010 . - 52 с. : с табл. , диагр. ; 30 см

   

   ISBN 1313-0803 

  

Сист. No: 12748

- 10 -

43555 

Томов, Йордан и др.

   Стопански и финансов контрол / Йордан Томов, Крум Крумов . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 464 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0475-3 

  

Сист. No: 12699

Данъци. Такси. Налози

- 11 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2010 година : Корпоративно подоходно облагане. Данъци върху доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност. Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети / Людмила Мермерска и др . - София : Труд и право, 2010 . - 920 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-15-67 

  

Сист. No: 12735

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 12 -

Сп Б 254 и 

Банки. Инвестиции. Пари  : Алманах 2008 . - София : Е-21 АД, 2008 . - 29 см

   

   ISBN 1311-7947 

   

   

  

Сист. No: 12746

- 13 -

Сп Б 254 и 

Банки. Инвестиции. Пари  : Алманах 2009-2010 . - София : Б. изд., 2010 . - 29 см

   

   

   

  

Сист. No: 12747

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 14 -

43631 

Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса  : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 24 см

   55 години катедра "Стратегическо планиране".

   ISBN 978-954-23-0480-7 

   Т. 1 . - 2010 . - 484 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 12808

- 15 -

43631 

Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса  : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 24 см

   55 години катедра "Стратегическо планиране".

   ISBN 978-954-23-0481-4 

   Т. 2 . - 2010 . - 497 с. : с табл., диагр.

   

  

Сист. No: 12809

Икономика на туризма

- 16 -

43575 

Multilingual Professional Language Courses 1 & 2 for the Tourism Industry  : German Version / Galina Pavlova et al . - Rousse : RU, 2007 . - 279 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-712-389-2 

  

Сист. No: 12745

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 17 -

43630 

Найденов, Сергей

   Ценообразуване и ценова политика на фирмата / Сергей Найденов . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 226 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0478-4 

  

Сист. No: 12807

Търговия

- 18 -

43570 

Банчев, Петър

   Пазарни проучвания / Петър Банчев . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 360 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-115-5 

  

Сист. No: 12737

- 19 -

43579 

Билярски, Светослав

   Франчайзинг бизнес : Малкият бизнес става голям / Светослав Билярски . - София : Франчайзинг БГ, 2010 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-924974-2 

  

Сист. No: 12754

- 20 -

43633 

Матев, Николай

   За търговията с думи прости / Николай Матев . - София : Класика и Стил, 2010 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-068-2 

  

Сист. No: 12818

Маркетинг

- 21 -

43623 

Brand Management 101 et al.

   Gustomer Lifetime Value: Reshaping the Way We Manage to Maximize Profits / David Bejou, Timothy L. Keiningham, Lerzan Aksoy . - Binghamton : Best Business Books, 2006 . - 145 p. ; 21 cm

   Оценка на клиентите.

   ISBN 978-0-7890-3436-6 

  

Сист. No: 12800

- 22 -

43626 

Sernovitz, Andy

   Word of Mouth Marketing : How Smart Companies Get People Talking / Andy Sernovitz . - New York : Kaplan publishing, 2009 . - 206 p. ; 23 cm

   Маркетинг от уста на уста.

   ISBN 978-1-4277-9861-9 

  

Сист. No: 12803

Рекламна, комуникационна политика

- 23 -

43636 

Рушкоф, Дъглас

   Теория и практика на манипулацията / Дъглас Рушкоф ; Прев. Пенка Георгиева Стефанова . - София : Кръгозор, 2008 . - 308 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-060-5 

  

Сист. No: 12821

- 24 -

II 1608 

Belch, George E.

   Advertising and Promonion : An Integrated Marketing Communications Perspective / George E. Belch . - 8. ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2009 . - 838 с. ; 28 см

   Реклама и насърчаване на продажбите.

   ISBN 978-0-07-338109-1 

  

Сист. No: 12710

Маркетингов мениджмънт

- 25 -

43625 

Chernev, Alexander

   Strategic Marketing Management / Alexander Chernev . - Chicago : Brightstar Media, 2009 . - 286 p. ; 23 cm

   Стратегически маркетингов мениджмънт.

   ISBN 978-0-9825126-3-0 

  

Сист. No: 12802

Маркетинг в туризма

- 26 -

43624 

Kolb, Bonita M.

   Tourism Marketing for Cities and Towns : Using Branding and Events to Attract Tourists / Bonita M. Kolb . - Amsterdam : Elsevier, 2009 . - 314 p. ; 23 cm

   Туристически маркетинг.

   ISBN 978-0-7506-7945-9 

  

Сист. No: 12801

Международен маркетинг

- 27 -

43556 

Albaum, Gerald et al.

   International marketing and export management / Gerald Albaum, Edwin Duerr, Jesper Strandskov . - 5. ed. . - Harlow : Prentice Hall, 2005 . - 666 с. ; 26 см

   Международен маркетинг и експортен мениджмънт.

   ISBN 0-273-68634-8 

  

Сист. No: 12711

Логистика

- 28 -

43561 

Митев, Неделчо Йорданов и др.

   Логистика : Ч. 1-2 / Неделчо Йорданов Митев, Михаил Симеонов Чиприянов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-427-887-8 

   Ч. 2. Управление на транспорта; информационно осигуряване на логистиката; общо управление на логистиката . - 2010 . - 154 с.

   

  

Сист. No: 12718

- 29 -

43561 

Чиприянов, Михаил Симеонов

   Логистика : Ч. 1-2 / Михаил Симеонов Чиприянов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-427-887-8 

   Ч. 1. Обща характеристика на логистиката; приемане, обработка и изпълнение на поръчките; снабдяване; управление на запасите; складово стопанство . - 2010 . - 165 с.

   

  

Сист. No: 12717

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 30 -

43563 

Димитрова, Теодора

   Мита и митническа политика : Методическо ръководство / Теодора Димитрова . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 379 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-897-7 

  

Сист. No: 12720

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 31 -

43627 

Къркпатрик II, Чарлз Д. и др.

   Технически анализ : Пълен справочник за технически анализатори на финансовите пазари / Чарлз Д. Къркпатрик II, Джули Р. Далкуист ; Прев. Калоян Начев . - Русе : Актив Плюс Партнърс ООД, 2010 . - 737 с. : с табл., ил., граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92557-1-3 

  

Сист. No: 12804

- 32 -

43581 

Минев, Светлин

   Приложен Форекс / Светлин Минев . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 320 с. : с табл., граф. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0737-7 

  

Сист. No: 12756

Международни икономически отношения

- 33 -

43557 

Олехнович, Галина Ивановна

   Конкурентные стратегии : [учебное пособие] / Галина Ивановна Олехнович . - Минск : БГЭУ, 2010 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-484-675-0 

  

Сист. No: 12713

Европейска интеграция

- 34 -

43551 

Семов, Атанас

   Какво трябва да знаем за Европейския съюз : Наръчник за работа с европейските институции и прилагане на Правото на ЕС / Атанас Семов . - София : Институт по Европейско право, б. г. . - 176 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 12695

Право. Наука за държавата и правото

- 35 -

43573 

Григоров, Веселин

   Интелектуална собственост / Веселин Григоров . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009 . - 144 с. ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   

   ISBN 978-954-712-452-3 

  

Сист. No: 12742

Европейско право

- 36 -

II 1641 

Съд на Европейския съюз  : Годишен доклад 2009 г. : Преглед на дейността на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба на Европейския съюз . - Люксембург : Служба за публикации на Европ. съюз, 2010 . - 253 с. : с табл., ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-92-829-0952-2 

  

Сист. No: 12751

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 37 -

349/С/К 729 

Кодекс на труда  : Обн. ДВ изм. и доп. бр. 15, 46 и 58 от 2010 г. . - София : Труд и право, 2010 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-173-5 

  

Сист. No: 12694

- 38 -

43580 

Мръчков, Васил

   Договорът в трудовото право / Васил Мръчков . - София : СИБИ, 2010 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730-661-5 

  

Сист. No: 12755

Обществено управление. Военни науки

- 39 -

43635 

Арабаджийски, Николай

   Организация на публичната администрация в Република България / Николай Арабаджийски . - София : НБУ, 2010 . - 309 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-628-5 

  

Сист. No: 12820

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 40 -

43576 

Борбата с бедността и социалното изключване - обществен консенсус за нова ефективна политика  : Конференция. Стенограма . - София : Икономически и социален съвет РБългария, 2010 . - 100 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 12749

Висше образование

- 41 -

43574 

Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009  : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009 . - 23 см

   

   ISBN 1314-0051 

   Т. 1 . - 2009 . - 272 с. : с табл., сх.

   

  

Сист. No: 12743

- 42 -

43574 

Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009  : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009 . - 23 см

   

   ISBN 1314-0051 

   Т. 2 . - 2009 . - 126 с. : с табл., сх.

   

  

Сист. No: 12744

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 43 -

43569 

Шопова, Маргарита и др.

   Тестове по математика : [за студенти по икономика] / Маргарита Шопова, Катя Чиприянова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 356 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-330-2 

  

Сист. No: 12736

Висша математика

- 44 -

43572 

Стефанов, Стефан и др.

   Математика : [Учебник] / Стефан Стефанов, Весела Георгиева . - 3. прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 400 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-336-4 

  

Сист. No: 12738

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 45 -

43554 

Николова, Марина

   Нетрадиционни селскостопански технологии / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 320 с. : с табл., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0474-6 

  

Сист. No: 12698

Методи на управление

- 46 -

43559 

Гапоненко, Александр Лукич и др.

   Управление знаниями : Как превратить знания в капитал / Александр Лукич Гапоненко, Тамара Михайловна Орлова . - Москва : Эксмо, 2008 . - 398 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-699-26534-3 

  

Сист. No: 12715

- 47 -

43567 

Дилков, Цветан

   Управленско консултиране : Учебно пособие / Цветан Дилков . - София : Нова звезда, 2008 . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8933-16-2 

  

Сист. No: 12724

- 48 -

43558 

Управление знаниями  /  Пер. с англ. Т. Ю. Гутникова . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006 . - 208 с. ; 21 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 5-9614-0391-2 

  

Сист. No: 12714

Бизнес стратегии

- 49 -

43582 

Боно, Едуард де

   Шестте медала за стойност / Едуард де Боно ; Прев. Валентина Стоева . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2010 . - 159 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-130-8 

  

Сист. No: 12757

Планиране-метод на управление

- 50 -

43562 

Чиприянов, Михаил Симеонов

   Финансово планиране и бюджетиране : Сборник материали за аудиторна и извънаудиторна работа / Михаил Симеонов Чиприянов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 196 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-878-6 

  

Сист. No: 12719

- 51 -

43565 

Чиприянов, Михаил Симеонов

   Методи за стратегически изследвания и решения : Сборник материали за аудиторна и извънаудиторна работа / Михаил Симеонов Чиприянов . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 172 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-884-7 

  

Сист. No: 12722

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 52 -

43577 

Портър, Майкъл Е.

   Конкурентна стратегия : Техники за анализ на индустрии и конкуренти / Майкъл Е. Портър ; Прев. Правда Игнатова . - София : Класика и Стил, 2010 . - 450 с. : с табл., граф., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-327-066-8 

  

Сист. No: 12752

Управление на риска

- 53 -

43568 

Дилков, Цветан

   Управление на риска / Цветан Дилков . - София : Нова звезда, 2008 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-14-8 

  

Сист. No: 12725

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 54 -

43634 

Стойков, Любомир Димчев

   Ефективна бизнес комуникация / Любомир Димчев Стойков . - София : Алма комуникация, 2010 . - 372 с. : с табл., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92346-4-0 

  

Сист. No: 12819

Счетоводство на предприятието

- 55 -

43566 

Божков, Васил и др.

   Счетоводство на предприятието : Учебник за техникумите по икономика и търговските гимназии / Васил Божков, Георги Илиев, Славка Петрова . - 7. осн. прераб. и доп. изд. . - София : ГорексПрес, б. г. . - 342 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-616-206-9 

  

Сист. No: 12723

Информационни технологии

- 56 -

43629 

Емилова, Петя и др.

   Информационни технологии : Учебно пособие / Петя Емилова, Наталия Маринова . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 235 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0482-1 

  

Сист. No: 12806

Програмни езици

- 57 -

43571 

Йорданов, Йордан Тончев

   Приложение на MATLAB в инженерните изследвания : Ч.I-III / Йордан Тончев Йорданов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2010 . - 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   На кор. авт. е изписан Йордан Тончев.

   ISBN 978-954-712-469-1 

   Ч.I . - 2010 . - 160 с. : със сх., табл., граф.

   

  

Сист. No: 12739

- 58 -

43571 

Йорданов, Йордан Тончев

   Приложение на MATLAB в инженерните изследвания : Ч.I-III / Йордан Тончев Йорданов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2010 . - 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   На кор. авт. е изписан Йордан Тончев.

   ISBN 978-954-712-470-7 

   Ч.II . - 2010 . - 162 с. : форм. и табл.

   

  

Сист. No: 12740

- 59 -

43571 

Йорданов, Йордан Тончев

   Приложение на MATLAB в инженерните изследвания : Ч.I-III / Йордан Тончев Йорданов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2010 . - 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   На кор. авт. е изписан Йордан Тончев.

   ISBN 978-954-712-473-8 

   Ч.III . - 2010 . - 196 с. : с форм. и граф.

   

  

Сист. No: 12741

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 60 -

801.31/С/Р 564 нб 

Речник на новите думи в българския език  : От края на ХХ и първото десетилетие на ХХІ в. /  Състав. Емилия Илиева Пернишка, Диана Георгиева Благоева, Сия Борисова Колковска . - София : Наука и изкуство, 2010 . - 516 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-02-0322-5 

  

Сист. No: 12824

- 61 -

43628 

Atanassova, Liliana et al.

   Business matters : [Учебник] / Liliana Atanassova, Tsvetana Shenkova, Rumyana Deneva . - Svishtov : АИ Ценов, 2010 . - 246 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-954-23-0477-7 

  

Сист. No: 12805

Литературознание

- 62 -

I 2187 

Събев, Петър

   Мъртво време : Стихове / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 90 с. ; 14 см

   

   ISBN 978-954-23-0459-3 

  

Сист. No: 12700

- 63 -

I 2188 

Събев, Петър

   Автопортрет на сянката : Стихове / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 79 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-23-0457-9 

  

Сист. No: 12701

- 64 -

I 2189 

Събев, Петър

   Зеницата на мрака : Стихове / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 67 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-23-0458-6 

  

Сист. No: 12702

- 65 -

I 2190 

Събев, Петър

   [Две хиляди и двадесет и трета] 2023 и след това / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 72 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-954-23-0460-9 

  

Сист. No: 12703

- 66 -

I 2191 

Събев, Петър

   Мъртви часовници / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 92 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-23-0469-2 

  

Сист. No: 12704

- 67 -

I 2192 

Събев, Петър

   Двойникът : Есета / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 66 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-23-0470-8 

  

Сист. No: 12705

- 68 -

I 2193 

Събев, Петър

   Сънят на птицата : Стихове и есета / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 88 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-23-0468-5 

  

Сист. No: 12706

- 69 -

I 2194 

Събев, Петър

   Да докоснеш звезда / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 98 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0467-8 

  

Сист. No: 12707

- 70 -

I 2195 

Събев, Петър

   Дневникът / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 118 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-0473-9 

  

Сист. No: 12708

- 71 -

I 2196 

Събев, Петър

   Лабиринт : Асинхронна поезия и мисловна метастаза / Петър Събев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 133 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-23-0472-2 

  

Сист. No: 12709

Художествена литература

- 72 -

43603 

Бредбъри, Рей

   [Четиристотин петдесет и един] 451 градуса по Фаренхайт / Рей Бредбъри ; Прев. Веселин Измирлиев . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 190 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 21)

   

   ISBN 84-9819-114-9 

  

Сист. No: 12778

- 73 -

43590 

Буковски, Чарлз

   Поща / Чарлз Буковски ; Прев. Емилия Михайлова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 190 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 8)

   

   ISBN 84-9819-101-7 

  

Сист. No: 12765

- 74 -

43619 

Булгаков, Михаил

   Театрален роман / Михаил Булгаков ; Прев. от рус. Лиляна Минкова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 157 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 37)

   

   ISBN 84-9819-407-5 

  

Сист. No: 12794

- 75 -

43592 

Бък, Пърл

   Източен вятър, западен вятър / Пърл Бък ; Прев. Боян Дановски . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 189 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 10)

   

   ISBN 84-9819-103-3 

  

Сист. No: 12767

- 76 -

43599 

Бъроуз, Уилям

   Голият обяд / Уилям Бъроуз ; Прев. Иван Киров . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 252 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 17)

   

   ISBN 84-9819-110-6 

  

Сист. No: 12774

- 77 -

43602 

Голдинг, Уилям

   Повелителят на мухите / Уилям Голдинг ; Прев. Димитри Иванов . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 253 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 20)

   

   ISBN 84-9819-113-0 

  

Сист. No: 12777

- 78 -

43615 

Грийн, Греъм

   Безнадежден случай / Греъм Грийн ; Прев. от англ. Борис Стоянов . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 192 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 33)

   

   ISBN 84-9819-403-2 

  

Сист. No: 12790

- 79 -

43605 

Димитрова, Блага

   Лавина / Блага Димитрова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 381 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 23)

   

   ISBN 84-9819-116-5 

  

Сист. No: 12780

- 80 -

43618 

Доктороу, Едгар Лорънс

   Рагтайм / Едгар Лорънс Доктороу ; Прев. от англ. Людмила Колечкова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 220 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 36)

   

   ISBN 84-9819-406-7 

  

Сист. No: 12793

- 81 -

43612 

Дончев, Антон

   Време разделно / Антон Дончев . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 576 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 30)

   

   ISBN 84-9819-123-8 

  

Сист. No: 12787

- 82 -

43596 

Дюрас, Маргьорит

   Любовникът / Маргьорит Дюрас ; Прев. Силвия Вагенщайн . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 94 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 14)

   

   ISBN 84-9819-107-06 

  

Сист. No: 12771

- 83 -

43598 

Елрой, Джеймс

   Черната Далия / Джеймс Елрой ; Прев. Силвия Вълкова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 415 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 16)

   

   ISBN 84-9819-109-2 

  

Сист. No: 12773

- 84 -

43614 

Ишигуро, Казуо

   Остатъкът от деня / Казуо Ишигуро ; Прев. от англ. Правда Митева . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 254 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 32)

   

   ISBN 84-9819-402-5 

  

Сист. No: 12789

- 85 -

43621 

Камю, Албер

   Чужденецът / Албер Камю ; Прев. Георги Панов . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 96 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 39)

   

   ISBN 84-9819-409-1 

  

Сист. No: 12796

- 86 -

43597 

Керуак, Джек

   По пътя / Джек Керуак ; Прев. Рада Шарланджиева . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 381 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 15)

   

   ISBN 84-9819-108-4 

  

Сист. No: 12772

- 87 -

43608 

Конрад, Джоузеф

   Прагът на зрелостта / Джоузеф Конрад ; Прев. Христо Кънев . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 127 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 26)

   

   ISBN 84-9819-119-Х 

  

Сист. No: 12783

- 88 -

43613 

Кристи, Агата

   Десет малки негърчета / Агата Кристи ; Прев. от англ. Теодора Давидова, Здравка Славянова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 189 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 31)

   

   ISBN 84-9819-401-6 

  

Сист. No: 12788

- 89 -

43600 

Лорънс, Д. Х.

   Любовникът на лейди Чатърли / Д. Х. Лорънс . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 383 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 18)

   

   ISBN 84-9819-111-4 

  

Сист. No: 12775

- 90 -

43617 

Макюън, Йън

   Амстердам / Йън Макюън ; Прев. от англ. Веселин Иванчев . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 192 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 35)

   

   ISBN 84-9819-405-9 

  

Сист. No: 12792

- 91 -

43594 

Ман, Томас

   Йосиф в Египет / Томас Ман ; Прев. Страшимир Джамджиев . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 575 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 12)

   

   ISBN 84-9819-105-Х 

  

Сист. No: 12769

- 92 -

43607 

Милър, Хенри

   Тропик на Рака / Хенри Милър ; Прев. Красимир Желязков . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 350 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 25)

   

   ISBN 84-9819-118-1 

  

Сист. No: 12782

- 93 -

43620 

Мутафчиева, Вера

   Случаят Джем : Роман / Вера Мутафчиева . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 384 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 38)

   

   ISBN 84-9819-408-3 

  

Сист. No: 12795

- 94 -

43585 

Набоков, Владимир

   Лолита / Владимир Набоков ; Прев. от рус. Пенка Кънева . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 388 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 3)

   

   ISBN 84-9819-086-Х 

  

Сист. No: 12760

- 95 -

43606 

Ондатджи, Майкъл

   Английският пациент / Майкъл Ондатджи ; Прев. от англ. Валентина Донкова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 319 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 24)

   

   ISBN 84-9819-117-3 

  

Сист. No: 12781

- 96 -

43622 

Оруел, Джордж

   [Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] 1984 : Роман / Джордж Оруел ; Прев. от англ. Лидия Божилова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 287 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 40)

   

   ISBN 84-9819-410-5 

  

Сист. No: 12797

- 97 -

43601 

Пасков, Виктор

   Алилуя / Виктор Пасков . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 371 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 19)

   

   ISBN 84-9819-112-2 

  

Сист. No: 12776

- 98 -

43610 

Пасос, Джон Дос

   Манхатън : Роман / Джон Дос Пасос ; Прев. Наталия Клисурска . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 341 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 28)

   

   ISBN 84-9819-121-1 

  

Сист. No: 12786

- 99 -

43584 

Пастернак, Борис

   Доктор Живаго / Борис Пастернак ; Прев. София Бранц . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 543 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 2)

   

   ISBN 84-9819-029-0 

  

Сист. No: 12759

- 100 -

43591 

Петров, Ивайло

   Хайка за вълци / Ивайло Петров . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 543 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 9)

   

   ISBN 84-9819-102-5 

  

Сист. No: 12766

- 101 -

43604 

Пруст, Марсел

   Една любов в Суан / Марсел Пруст ; Прев. Лилия Сталева . - София : Mediasat Group, S.A., 2010 . - 255 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 22)

   

   ISBN 84-9819-263-3 

  

Сист. No: 12779

- 102 -

43616 

Радичков, Йордан

   Акустичното гърне / Йордан Радичков . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 384 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 34)

   

   ISBN 84-9819-404-0 

  

Сист. No: 12791

- 103 -

43595 

Сарамагуу, Жузе

   Възпоминание за манастира : Роман / Жузе Сарамагуу ; Прев. Здравка Найденова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 381 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 13)

   

   ISBN 84-9819-106-8 

  

Сист. No: 12770

- 104 -

43609 

Сартър, Жан-Пол

   Погнусата / Жан-Пол Сартър ; Прев. Мария Коева . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 286 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 27)

   

   ISBN 84-9819-120-3 

  

Сист. No: 12784

- 105 -

43588 

Стайнбек, Джон

   На изток от рая / Джон Стайнбек ; Прев. Кръстан Дянков . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 604 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 6)

   

   ISBN 84-9819-099-1 

  

Сист. No: 12763

- 106 -

43587 

Фокнър, Уилям

   Врява и безумство : Роман / Уилям Фокнър ; Прев. Кръстан Дянков . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 320 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 5)

   

   ISBN 84-9819-098-3 

  

Сист. No: 12762

- 107 -

43593 

Форсайт, Фредерик

   Денят на Чакала / Фредерик Форсайт ; Прев. Павел Главусанов . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 446 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 11)

   

   ISBN 84-9819-104-1 

  

Сист. No: 12768

- 108 -

43586 

Хайтов, Николай

   Диви разкази / Николай Хайтов . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 255 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 4)

   

   ISBN 84-9819-097-5 

  

Сист. No: 12761

- 109 -

43611 

Хесе, Херман

   Сидхарта / Херман Хесе ; Прев. Любомир Илиев . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 159 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 29)

   

   ISBN 84-9819-122-Х 

  

Сист. No: 12785

- 110 -

43589 

Юкио, Мишима

   Златният храм : Роман / Мишима Юкио ; Прев. Дора Барова . - София : Mediasat Group, S.A., 2005 . - 278 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век, 7)

   

   ISBN 84-9819-109-9 

  

Сист. No: 12764

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 111 -

91/С/T 52 

Tibet  /  Състав. Bradley Mayhew, Robert Kelly, John Vincent Bellezza . - Б. м. : Lonely planet, б. г. . - 183 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-74104-569-7 

  

Сист. No: 12712

Биографии

- 112 -

43637 

Бочаров, Петко

   Лица и съдби от три Българии / Петко Бочаров . - София : Жанет-45, 2010 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-644-2 

  

Сист. No: 12822

- 113 -

43638 

Бочаров, Петко

   Картини от три Българии / Петко Бочаров . - София : Жанет-45, 2010 . - 311 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-598-8 

  

Сист. No: 12823


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 7 8 
Александров, Станислав 8 
Арабаджийски, Николай 39 
Асенов, Тодор 6 
Банчев, Петър 18 29 
Барова, Дора 110 
Билярски, Светослав 19 
Благоева, Диана Георгиева 60 
Божилова, Лидия 96 
Божков, Васил 8 55 
Боно, Едуард де 49 
Бочаров, Петко 112 113 
Бранц, София 99 
Бредбъри, Рей 72 
Буковски, Чарлз 73 
Булгаков, Михаил 74 
Бък, Пърл 75 
Бъроуз, Уилям 76 
Бътлър, Имън 5 
Вагенщайн, Силвия 82 
Василев, Йордан 6 
Василева, Петя 8 
Вълкова, Силвия 83 
Габровски, Радослав 51 
Гапоненко, Александр Лукич 46 
Георгиев, Георги 8 
Георгиева, Весела 44 
Герганов, Георги 10 
Главусанов, Павел 107 
Голдинг, Уилям 77 
Григоров, Веселин 35 
Грийн, Греъм 78 
Гутникова, Т. Ю. 48 
Давидова, Теодора 88 
Далкуист, Джули Р. 31 
Дамянов, Атанас 29 51 
Дановски, Боян 75 
Джамджиев, Страшимир 91 
Дилков, Цветан 47 53 
Димитрова, Блага 79 
Димитрова, Теодора 7 30 
Доктороу, Едгар Лорънс 80 
Донкова, Валентина 95 
Дончев, Антон 81 
Дюрас, Маргьорит 82 
Дянков, Кръстан 105 106 
Елрой, Джеймс 83 
Емилова, Петя 56 
Желязков, Красимир 92 
Захариев, Андрей 8 
Иванов, Димитри 77 
Иванов, Любомир 56 
Иванов, Петър 4 
Иванова, Галя 8 
Иванчев, Веселин 90 
Игнатова, Правда 52 
Измирлиев, Веселин 72 
Илиев, Георги 8 55 
Илиев, Драгомир 29 
Илиев, Любомир 109 
Илийчовски, Светослав 51 
Ишигуро, Казуо 84 
Йорданов, Йордан Тончев 57 58 59 
Каменов, Камен 51 
Камю, Албер 85 
Керуак, Джек 86 
Кирев, Любен 6 
Киров, Иван 76 
Клисурска, Наталия 98 
Коева, Мария 104 
Колечкова, Людмила 80 
Колковска, Сия Борисова 60 
Конрад, Джоузеф 87 
Кристи, Агата 88 
Крумов, Крум 10 
Крумова, Диана 8 
Кунев, Красимир 6 
Кънев, Христо 87 
Кънева, Пенка 94 
Къркпатрик II, Чарлз Д. 31 
Лазаров, Румен 6 
Лилова, Румяна 8 
Лорънс, Д. Х. 89 
Макюън, Йън 90 
Ман, Томас 91 
Маринов, Петър 6 
Маринова, Наталия 56 
Марков, Огнян 6 
Матев, Николай 20 
Мелнишка, Марияна 5 
Мермерска, Людмила 11 
Милинов, Валентин 8 
Милър, Хенри 92 
Минев, Светлин 32 
Минкова, Лиляна 74 
Митев, Неделчо 29 51 
Митев, Неделчо Йорданов 28 
Митева, Правда 84 
Михайлова, Емилия 73 
Мръчков, Васил 38 
Мутафчиева, Вера 93 
Набоков, Владимир 94 
Найденов, Сергей 17 
Найденова, Здравка 103 
Найденова, Снежана 6 
Начев, Калоян 31 
Несторов, Людмил 6 
Николова, Марина 45 
Олехнович, Галина Ивановна 33 
Ондатджи, Майкъл 95 
Орлова, Тамара Михайловна 46 
Оруел, Джордж 96 
Павлов, Антон 8 
Павлов, Нено 7 
Панов, Георги 85 
Пасков, Виктор 97 
Пасос, Джон Дос 98 
Пастернак, Борис 99 
Пернишка, Емилия Илиева 60 
Петров, Величко 56 
Петров, Ивайло 100 
Петров, Иван 6 
Петров, Любен 10 
Петрова, Славка 55 
Портър, Майкъл Е. 52 
Пруст, Марсел 101 
Радев, Асен 6 
Радичков, Йордан 102 
Радулова, Анелия 7 
Рушкоф, Дъглас 23 
Сарамагуу, Жузе 103 
Сартър, Жан-Пол 104 
Семов, Атанас 34 
Симеонов, Стефан 8 
Симеонова, Росица 8 
Славянова, Здравка 88 
Стайнбек, Джон 105 
Сталева, Лилия 101 
Стефанов, Стефан 44 
Стефанова, Пенка Георгиева 23 
Стоева, Валентина 49 
Стойков, Любомир Димчев 54 
Стоянов, Борис 78 
Събев, Петър 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
Тодоров, Тодор 56 
Тодорова, Таня 6 
Томов, Йордан 10 
Фокнър, Уилям 106 
Форсайт, Фредерик 107 
Хайтов, Николай 108 
Хесе, Херман 109 
Чиприянов, Михаил Симеонов 28 29 50 51 
Чиприянова, Катя 43 
Шарланджиева, Рада 86 
Шишманова, Пенка 6 
Шопова, Маргарита 43 
Шуманова, Нина Стоянова 1 
Юкио, Мишима 110 
Янков, Никола 51 
Aksoy, Lerzan 21 
Albaum, Gerald 27 
Atanassova, Liliana 61 
Bejou, David 21 
Belch, George E. 24 
Bellezza, John Vincent 111 
Chernev, Alexander 25 
Deneva, Rumyana 61 
Duerr, Edwin 27 
et al. 16 
Keiningham, Timothy L. 21 
Kelly, Robert 111 
Kolb, Bonita M. 26 
Mayhew, Bradley 111 
Pavlova, Galina 16 
Sernovitz, Andy 22 
Shenkova, Tsvetana 61 
Strandskov, Jesper 27 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автопортрет на сянката 63 
Адам Смит 5 
Акустичното гърне 102 
Алилуя 97 
Амстердам 90 
Английският пациент 95 
Банки. Инвестиции. Пари 12 13 
Безнадежден случай 78 
Борбата с бедността и социалното изключване - обществен консенсус за нова ефективна политика 40 
България 2010 2 
Време разделно 81 
Врява и безумство 106 
Възпоминание за манастира 103 
Годишен отчет 2009 година 9 
Голият обяд 76 
Да докоснеш звезда 69 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2010 година 11 
Двойникът 67 
Демографската катастрофа 4 
Денят на Чакала 107 
Десет малки негърчета 88 
Диви разкази 108 
Дневникът 70 
Договорът в трудовото право 38 
Доктор Живаго 99 
Една любов в Суан 101 
Ефективна бизнес комуникация 54 
За търговията с думи прости 20 
Зеницата на мрака 64 
Златният храм 110 
Източен вятър, западен вятър 75 
Интелектуална собственост 35 
Информационни технологии 56 
Йосиф в Египет 91 
Какво трябва да знаем за Европейския съюз 34 
Картини от три Българии 113 
Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 41 42 
Кодекс на труда 37 
Конкурентна стратегия 52 
Конкурентные стратегии 33 
Лабиринт 71 
Лавина 79 
Лица и съдби от три Българии 112 
Логистика 28 29 
Лолита 94 
Любовникът 82 
Любовникът на лейди Чатърли 89 
Макроикономика 6 
Манхатън 98 
Математика 44 
Методи за стратегически изследвания и решения 51 
Мита и митническа политика 30 
Мъртви часовници 66 
Мъртво време 62 
На изток от рая 105 
Нетрадиционни селскостопански технологии 45 
Оперативен финансов мениджмънт 8 
Организация на публичната администрация в Република България 39 
Остатъкът от деня 84 
Пазарни проучвания 18 
Персонални финанси 7 
По пътя 86 
Повелителят на мухите 77 
Погнусата 104 
Поща 73 
Прагът на зрелостта 87 
Приложен Форекс 32 
Приложение на MATLAB в инженерните изследвания 57 58 59 
Рагтайм 80 
Речник на новите думи в българския език 60 
Сидхарта 109 
Случаят Джем 93 
Статистически справочник 2010 3 
Стопански и финансов контрол 10 
Счетоводство на предприятието 55 
Съд на Европейския съюз 36 
Сънят на птицата 68 
Театрален роман 74 
Теория и практика на манипулацията 23 
Тестове по математика 43 
Технически анализ 31 
Тропик на Рака 92 
Управление знаниями 46 48 
Управление на риска 53 
Управленско консултиране 47 
Финансово планиране и бюджетиране 50 
Франчайзинг бизнес 19 
Хайка за вълци 100 
Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса 14 15 
Хронологичен библиографски указател 1981-2010 г. на Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 1 
Ценообразуване и ценова политика на фирмата 17 
Черната Далия 83 
Чужденецът 85 
Шестте медала за стойност 49 
[Две хиляди и двадесет и трета] 2023 и след това 65 
[Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта] 1984 96 
[Четиристотин петдесет и един] 451 градуса по Фаренхайт 72 
Advertising and Promonion 24 
Business matters 61 
Gustomer Lifetime Value: Reshaping the Way We Manage to Maximize Profits 21 
International marketing and export management 27 
Multilingual Professional Language Courses 1 & 2 for the Tourism Industry 16 
Strategic Marketing Management 25 
Tibet 111 
Tourism Marketing for Cities and Towns 26 
Word of Mouth Marketing 22 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен сектор 15 
автомобилен транспорт 28 
авторско право 35 
аграрна сфера 45 
Адам Смит 5 
административна дейност 39 
административно правна защита 35 
актинидия 45 
акции 31 
алманах 13 
алманах на Банки, инвестиции, пари 12 13 
американска литература 72 73 75 76 80 83 86 98 105 106 
аналитична геометрия 43 
английска литераура 77 78 88 89 90 96 107 
английски език 61 
ароматни култури 45 
арония 45 
аспержи 45 
атестация на персонала 14 
аутсорсинг 14 
бази данни 56 
балансирана система от показатели 51 
банки 9 12 13 
банкова дейност 14 
банкови кредити 31 
банкови операции 10 
банкови офиси 13 
бар графики 31 
бедност 6 40 
безопасни условия на труд 37 
бенчмаркинг 14 51 
библиографски указател 1 
библиотечно-информационни науки 1 
бизнес 14 15 16 19 48 49 
бизнес английски 61 
бизнес документи 54 
бизнес информатика 14 
бизнес комуникации 54 
бизнес комуникация 54 
бизнес кореспонденция 54 
бизнес кредит 8 
бизнес модел 19 
бизнес навигатор 56 
бизнес облекло 54 
бизнес обучение 12 
бизнес общуване 54 
бизнес писма 54 
бизнес план 19 
бизнес решения 49 
бизнес среда 61 
бизнес статистика 13 
бизнес статистика на БНБ 13 
бизнес статистика на търговските банки 13 
бизнес стратегии 52 
бизнесконсултант 47 
бизнесорганизации 14 51 
бизнессреда 53 
биогорива 14 
БНБ 12 13 
богатството на народите 5 
борба с бедността 40 
боровинка 45 
бранд 19 
бригадна отговорност 38 
брокери 32 
броколи 45 
брюкселско зеле 45 
българи 4 
българите в чужбина 4 
България 4 
Българска асоциация за лизинг 12 
българска икономика 15 
българска лексика 60 
българска литература 62 63 64 65 66 67 68 69 70 79 81 93 97 100 102 108 
български агрофирми 14 
български език 60 
български етнос 4 
български клъстери 15 
български компании 15 
български публични компании 8 
българско население 4 
бюджет на община Свищов 14 
валериана 45 
валутен пазар 32 
валутна търговия 32 
валутни опции 32 
валутни резерви 32 
валутни фючърси 32 
вектори 44 
вербална бизнес комуникация 54 
вербална комуникация 54 
вербални комуникации 54 
вертикална интеграция 52 
видове запаси 29 
видове мита 30 
видове пазарни проучвания 18 
видове риск 53 
видове складове 29 
видове транспорт 28 
видове трудови договори 38 
видове цени 17 
винен туризъм 14 
виртуален маркетинг 23 
вирусен маркетинг 22 
високи технологии 15 
висша математика 44 
висше образование 41 42 
висше образование в България 41 
висши училища и бизнес 41 42 
воден транспорт 28 
военно-политически организации 34 
временна работа 38 
връзки с обществеността 23 
въздушен транспорт 28 
възникващи индустрии 52 
вълнова теория на Елиът 31 
външни консултанти 47 
външнотърговска политика 6 
въпроси за дискусии по макроикономика 6 
въпроси за интервю 54 
гарантиран минимален доход 40 
гарантиране на влоговете 9 
география 111 
географско образование 41 
глобална конкуренция 52 
глобални индустрии 52 
годишен доклад 36 
годишен отчет 2009 9 
годишен финансов отчет 2009 г. 9 
годишни финансови отчети 55 
годишник на СУ 1 
годишно счетоводно приключване 11 55 
годишно счетоводно приключване 2010 г. 11 
граждански сектор 14 
гражданско правна защита 35 
графичен интерфейс 57 
графичен метод 43 
графичен потребителски интерфейс 57 
графичен софтуер 57 
графични модели 31 
данъчно облагане 11 
данъчно облагане 2010 11 
двумерни разпределения 18 
демография 4 
демографска катастрофа 4 
демографска криза 4 
демографска политика 4 
демографски срив 4 
депозитни портфейли 13 
депозитни портфейли на банките 13 
детерминанти 43 44 
детерминанти и матрици 44 
дизайн 35 
дискриминантен анализ 18 
дистрибуционен канал 29 
дистрибуционни схеми 29 
дистрибуция 29 
дистрибуция на продукцията 33 
диференциални уравнения 59 
доброволно здравно осигуряване 12 
договор от Лисабон 36 
договорни фондове 12 
доставчици 19 
дребноплодни овощни видове 45 
Дунавски регион 14 
държавен бюджет 50 
държавна служба 39 
държавни служители 39 
държавно планиране 50 
държавно регулиране 17 
държавно регулиране на икономиката 6 
държавно регулиране на цените 17 
е-бизнес 14 
ЕАСТ 34 
ЕБВР 34 
Европа 34 
европеистика 1 
европейски институции 34 
европейски общности 34 
Европейски парламент 34 
Европейски съд 36 
Европейски съюз 34 36 
европейско гражданство 36 
европейско обединение 34 
Европейско право 36 
едногодишни ягодоплодни 45 
едномерни разпределения 18 
еднопродуктово ценообразуване 17 
едроплодни овощни растения 45 
езикознание 60 61 
езикът на тялото 54 
екологичен туризъм 14 
екологични проекти 14 
експортна документация 27 
електронна поща 54 
електронни таблици 56 
електронно обучение 41 42 
ЕС 36 
есета 67 68 69 70 
етерично-маслени култури 45 
етерично-маслени растения 45 
етични ценности 14 
етноси 4 
ефективна комуникация 54 
ефективни решения 49 
ЕФТА 34 
железопътен транспорт 28 
живот 112 113 
животновъдна дейност 10 
жизнен цикъл на стоката 17 
заетост и безработица 6 
законодателна власт 34 39 
заместващи продукти 52 
запаси 29 
застрахователни дружества 13 
застрахователни дружества в България 13 
застрахователни компании 12 13 
затворена частно пазарна икономика 6 
захарна царевица 45 
защита на кредиторите 8 
защита на правата на човека 34 
ЗДДС 11 
ЗДДФЛ 11 
ЗДДФЛ 2010 11 
здравеопазване 14 
зелена икономика 14 15 
зеленчукови култури 45 
земеделие 45 
земеделието в Китай 18 
земеделски производители 10 
ЗЕС 34 
ЗКПО 11 
ЗКПО 2010 11 
златно сечение 31 
изборно трудово правоотношение 38 
извадка 18 
измерване и скалиране 18 
изпълнителна власт 39 
икономика 5 14 15 16 52 
икономика на знанието 14 46 
икономическа активност 6 
икономическа криза 15 
икономическа наука 5 14 15 
икономически организации 34 
икономически растеж 6 
икономически цикли 6 
икономическо знание 14 15 
икономическо неравенство 6 
имуществена отговорност 37 
инвестиции в строителството 2009 2 
инвестиционен портфейл 9 
инвестиционни рискове 53 
индивидуални трудови правоотношения 38 
индикатор на Цвайг 31 
индустриален анализ 52 
индустриален капитал 12 
индустриална еволюция 52 
индустриална икономика 52 
индустриална конкуренция 52 
индустриална нестабилност 52 
индустриална собственост 35 
индустриална структура 52 
индустриални среди 52 
индустрии 52 
индустрия 52 
иновации 35 
иновационни разработки 48 
институции 13 
интегрирани маркетингови комуникации 24 
интелектуален капитал 46 
интелектуална собственост 35 
интелектуални карти 42 
интелектуални продукти 35 
интервална скала 18 
интервю за работа 54 
интернет маркетинг 22 
инфлация 6 
информационна база 18 
информационна интеграционна система 28 
информационна осигуреност 9 
информационна система 28 
информационни потоци 28 
информационни технологии 48 56 
информационно общество 14 
информационно осигуряване 28 
информационно осигуряване на логистиката 28 
информационно управление 41 42 
ислям 4 
история 111 
ИТ аутсорсинг 14 
ИФАД 34 
казуси 50 
касис 45 
касов кредит 8 
касова дейност на предприятията 10 
касови операции 10 
катедра Стратегическо планиране 14 15 
качество на висшето образование 41 42 
качество на образованието 42 
качество на продукта 33 
кейнсианско-неолиберални диспути 6 
кешов пазар 31 
клиент-консултант 47 
клиенти 19 
клъстерен анализ 18 
Кодекс на труда 37 
Кодекс на труда 2010 37 
кол опция 32 
колективен трудов договор 37 
колективни трудови договори 38 
колективни трудови спорове 38 
компании 48 
комплексен логистичен софтуер 28 
компютри 58 
компютърна техника 59 
комуникации 54 
комуникационни средства 54 
комуникационни умения 54 
конкурентен анализ 52 
конкурентна стратегия 33 52 
конкурентни действия 52 
конкурентни преимущества 33 
конкурентни стратегии 33 
конкурентоспособност 15 52 
конкуренция 27 33 52 
конкурсно трудово правоотношение 38 
Конституционен съд 39 
консултанти 47 
консултантски компании 12 13 
консултантски услуги 47 
консултиране 47 
контраразузнаване 39 
контрол 10 15 19 
контрол върху инвестициите 10 
контрол върху материалните запаси 10 
контрол върху производствената дейност 10 
контрол върху стоковите операции 10 
контрол върху страничните дейности 10 
контрол върху транспорта 10 
контрол върху труда 10 
контрол върху търговската дейност 10 
контрол върху услугите 10 
контрол на цените 17 
контролинг 14 
конференция 14 15 40 41 42 
кориандър 45 
корпоративни знания 48 
корпоративни стратегии 33 
корпоративни тактики 33 
корпоративно облекло 54 
КПО 11 
краткосрочно кредитиране 8 
кредитен мениджмънт 8 
кредитен риск 8 
кредитни взаимоотношения 8 10 
кредитни портфейли 13 
кредитни портфейли на банките 13 
кредитно-рейтингова система 42 
крива на доходност 31 
криза 53 
кростаблици 18 
култура 111 
култура и изкуство 2008 2 
културни организации 34 
купувачи 18 23 52 
кънджоинт анализ 18 
лавандула 45 
лекарствени култури 45 
лечебни култури 45 
лечебни растения 45 
лизингови компании 12 
ликвидни активи 8 
лимитирани чекове 10 
линейна алгебра 58 
линейни неравенства 43 
линейни оптимизационни модели 43 
линейни уравнения 44 
линейно програмиране 44 
литература 62 63 64 65 66 67 68 69 71 
литературознание 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
лихвени проценти 31 
лица 112 
лицензионни договори 35 
лицензирани банки 12 
лицензирани банки в България 12 
лицензирани дружества 12 
лицензирани застрахователни компании 12 
лицензирани инвестиционни дружества 12 
лицензирани инвестиционни посредници 12 
лицензирани пенсионноосигурителни компании 12 
логистика 28 29 
логистичен мениджмънт 28 
логистични дейности 14 
логистични операции 29 
лозаро-винарски сектор 14 
МАИГ 34 
майчинство 4 
макроикономика 6 
макроикономически анализ 6 
макроикономически показатели 13 
макроикономически показатели на РБ 13 
макроикономическо равновесие 6 
манипулативни техники 23 
манипулация 23 
МАР 34 
маркет мейкъри 32 
маркетинг 14 20 21 22 24 25 26 27 
маркетинг в туризма 26 
маркетинг микс 25 26 27 
маркетинг на градове 26 
маркетинг на услугите 26 
маркетингов анализ 25 
маркетингов мениджмънт 21 25 
маркетингов микс 18 
маркетингова дейност 14 
маркетингова информационна система 18 
маркетингови изследвания 18 
маркетингови комуникации 19 24 
маркетингови мрежи 22 
маркетингови стратегии 25 
маркетингово планиране 25 
маркетингово послание 22 
марки 35 
математика 43 44 
математически анализ 58 
материални дълготрайни активи 10 
материални запаси 8 10 
маточина 45 
матрици 43 44 
МБВР 34 
МВФ 34 
медии 24 
медицинско образование 41 42 
междуинституционално сътрудничество 9 
международен бизнес 27 
международен валутен пазар 32 
международен маркетинг 27 
международен пазар 14 
международен съд на ООН 34 
международен транспорт 27 
международна логистика 29 
Международна организация на труда 34 
международна регионална икономическа интеграция 6 
международна среда 27 
международна търговия 6 27 
международна финансова корпорация 34 
международни валутни отношения 6 
международни договори 34 
международни конвенции 34 
международни организации 34 
международни организации в Европа 34 
международни стратегии 14 
международно правна зашита 35 
международно ценообразуване 27 
мениджмънт 54 
мениджмънт на митата 30 
мента 45 
метод BSC 51 
методи на ценообразуване 17 
мита 30 
митническа администрация 30 
митническа политика 30 
митнически контрол 30 
митническо посредничество 30 
многогодишни ягодоплодни 45 
многомерни разпределения 18 
многопродуктово ценообразуване 17 
множествен регресионен анализ 18 
модел IS-LM 6 
модели на ценообразуване 17 
моделиране на логистиката 28 
МОТ 34 
мотивационно писмо 54 
мотивация 19 
мотивация на персонала 54 
мотивация на служителите 19 
МФК 34 
мюсюлманско население 4 
набиране на информация 18 
наказателно правна защита 35 
наказателно-процесуална дейност 39 
НАП 11 
население 4 
население на България 2 4 
население на България 2009 2 
насърчаване на продажбите 24 
НАТО 34 
научна степен 41 42 
научно-изследователски проекти 41 42 
научноизследователска лаборатория за политическо поведение 1 
Национална агенция по приходите 11 
национална икономика 6 
национална научна конференция 41 42 
национални сметки 2 
национални сметки на България 2 
национални сметки на България 2009 2 
небанкови кредитни институции 13 
невербална бизнес комуникация 54 
невербална комуникация 54 
немска литература 91 109 
немски език 16 
неологизми 60 
неологичен речник 60 
неопределеност на риска 53 
нетрадиционни зеленчукови култури 45 
нетрадиционни лечебни растения 45 
нетрадиционни селсксостопански производства 45 
нетрадиционни технологии 45 
нетрадиционни ягодоплодни растения 45 
нов бизнес 19 52 
нови думи 60 
нови думи в българския език 60 
нови организации 48 
нови технологии 48 
номинална скала 18 
ноу-хау 35 
ноу-хау лицензии 35 
обекти на контрола 10 
облекло 54 
облепиха 45 
обмен на данни 56 
обмитяване 30 
обработка на информация 18 
образователни кредити 41 42 
образователни технологии 42 
обслужване на клиентите 29 
обучаващи организации 48 
Общ съд 36 
Общ съд на ЕС 36 
обществено хранене 10 
общински бюджети 50 
общо събрание 34 
общуване 54 
одиторски компании 12 
ОИСР 34 
омбудсман 39 
ООН 34 
оперативен финансов мениджмънт 8 
операции по акредитивите 10 
операции по разплащателни сметки 10 
операционен риск 53 
опционни пазари 31 
органи на ЕС 34 
организационна комуникация 54 
организационно общуване 54 
организация на дистрибуцията 29 
организация на контрола 10 
Организация на обединените нации 34 
организация на публичната администрация 39 
организация на снабдяването 29 
организация на СФК 10 
ординална скала 18 
ОССЕ 34 
отворена икономика 6 
отпуски 37 
отчитане на дълготрайните активи 55 
отчитане на капитала 55 
отчитане на капиталите 55 
отчитане на нетекущи активи 55 
отчитане на приходите 55 
отчитане на разходите 55 
отчитане на разчетите 55 
отчитане на стоково-материални запаси 55 
отчитане на финансовите резултати 55 
отчитане на финансовите средства 55 
оценка на бизнесриска 53 
оценка на клиентите 21 
пазар 18 33 
пазарен механизъм 18 
пазарна структура 33 
пазарни позиции 18 
пазарни проучвания 18 
пазарни сигнали 52 
пазарни характеристики 18 
пазарно регулиране 18 
пазарно сегментиране 21 
пазарно тестване 17 
пари 17 
паричен пазар 6 31 
парична политика 6 
парични потоци 31 
партньорски отношения 47 
партньорство 41 
патенти 35 
патентно ведомство 35 
патентно производство 35 
патентоспособност 35 
педагогика 1 
пекинско зеле 45 
персонални инвестиции 7 
персонални финанси 7 
персонално бюджетиране 7 
персонално застраховане 7 
персонално здравно осигуряване 7 
персонално пенсионно осигуряване 7 
персонално финансово състояние 7 
план за пазарни проучвания 18 
планиране 14 15 50 
планиране на запасите 29 
планиране на рекламни кампании 24 
планиране на снабдяването 29 
планиране на транспорта 28 
поведение 54 
поведенчески мрежи 14 
поезия 70 71 
показатели за ефективност 51 
политика на ЕС 34 
португалска литература 103 
портфейлен риск 53 
портфейлни техники 52 
потребление 14 
потребление на домакинствата 2 
потребление на домакинствата 2009 2 
потребление на домакинствата в България 2 
почивки 37 
правен режим 39 
правна регламентация 35 
правна среда 27 
правни спораве 36 
право 36 38 
право на ЕС 34 
правомощия на съда 36 
преговори 20 54 
предвиждане на рисковете 53 
предприватизационен контрол 10 
предприятия 2 
предприятия в България 2009 2 
предупреждение за криза 53 
президентска администрация 39 
преквалификация 38 
прекратяване на трудово правоотнашение 37 
престъпления 39 
приватизационни процеси 10 
примат 34 
принципи на логистиката 29 
проблеми на висшето образование 41 42 
прогнозиране на индустрията 52 
прогнозиране на пазара 18 
програмен език 57 
програмна система 57 58 59 
програмни продукти 56 58 
продавач-консултант 20 
продажби 18 
продукти 52 
продуктов бенчмаркинг 51 
продуктова стратегия 33 
продуктово-ориентиран бенчмаркинг 51 
проектни рискове 53 
проектно управление 15 
проза 70 
производствени дейности 10 
промишлен дизайн 35 
промишлен шпионаж 35 
промишлена продукция 10 
промишленост 14 
пропорционална скала 18 
протоколен ред 36 
проучване на пазара 18 
проучване на пазарните позиции 18 
проучване на продажбите 18 
професионална квалификация 37 38 
психология 1 
психотехники в търговията 20 
публикации 1 
публикации по психология 1 
публикации по социология 1 
публикации по философия 1 
публична администрация 39 51 
публични организации 39 
пут опции 32 
пътешествия 111 
работеши бедни 40 
работна сила 2009 2 
работна сила в България 2 
работна сила в България 2009 2 
работно време 37 
раждаемост 4 
разкази 102 108 112 
разработване на марки 35 
разузнаване 39 
разузнавателна дейност 39 
разузнавателна защита 39 
разузнавателна система 52 
разчетни операции 10 
райска ябълка 45 
растениевъдство 45 
реализация 18 
регионално развитие 15 
регистрация на марки 35 
редица на Фибоначи 31 
резене 45 
рейндж 31 
реклама 20 23 24 
реклама в търговията 20 
рекламни кампании 24 
репродуктивен процес 33 
речник на българския език 60 
речник на нови думи 60 
решения 49 
риск мениджмънт 53 
рицин 45 
розмарин 45 
роман 72 73 74 75 76 79 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 103 104 105 106 109 110 
роми 40 
руска литература 74 99 
СА 6 8 10 14 15 17 18 28 29 30 45 47 50 51 53 55 56 61 
салвия 45 
световен пазар 33 
Световна здравна организация 34 
седалище на ООН 34 
сезонен кредит 8 
секретност 52 
селски туризъм 14 
селско стопанство 45 
семейни ценности 4 
СЗО 34 
силибум 45 
симплекс-метод 43 44 
сингуларност 15 
синдикални организации 37 
система ERP 28 
система за ранно предупреждение 53 
система на цените 17 
системи за запасяване 29 
системи за управление 42 
складиране 29 
складово стопанство 29 
сконтов кредит 8 
служебна тайна 35 
служители 19 
смесена икономика 6 
Сметна палата 39 
СМО 34 
снабдителни пазари 29 
снабдяване 29 
софтуер 58 59 
софтуерни продукти 58 
социална политика 40 
социални организации 34 
социално подпомагане 40 
социално положение 40 
социално-политически системи 1 
социология 1 
спедиция 20 
специализиран логистичен софтуер 28 
специализиран немски 16 
специализирани международни организации 34 
специална инвестиционна цел 12 
спомагателни дейности 10 
спомени 112 113 
справочник 111 
стажантски програми 41 
статистика 3 4 31 
статистика 2009 3 
статистика на България 2 
статистика на България 2009 2 
статистически данни 3 
статистически данни 2009 3 
статистически справочник 3 
статистически справочник 2009 3 
стачки 38 
стевия 45 
стихове 62 63 64 66 68 
стойност 49 
стокова търговия 20 
стокови операции 10 
стоково-материални запаси 55 
стопански и финансов контрол 10 
стопански контрол 10 
стохастичен осцилатор 32 
стратегии 33 
стратегии за манипулиране 23 
стратегически алтернативи 52 
стратегически анализ 33 52 
стратегически групи 52 
стратегически избор 52 
стратегически изследвания 51 
стратегически иновации 52 
стратегически решения 52 
стратегически системи 53 
стратегически ценови анализи 17 
стратегическо планиране 14 15 51 52 
структурен анализ 52 
структурни фондове 14 
СФК 10 
счетоводно приключване 11 
счетоводно приключване 2010 11 
счетоводство 55 
счетоводство на предприятието 55 
събиране на вземания 8 
съвкупно предлагане 6 
съвкупно търсене 6 
съвременен български език 60 
съвременни маркетингови концепции 22 
Съд на ЕС 36 
съдби 112 
съдебна власт 39 
съдебна дейност 36 
съдебно производство 39 
съкровищни бонове 31 
състав на съда 36 
телефонна бизнес комуникация 54 
телефонна комуникация 54 
теория на Дау 31 
теория на портфейла 31 
тестове 50 
тестове и задачи по макроикономика 6 
тестове по математика 43 
технико-специализирани организации 34 
технически анализ 31 32 
технически анализатори 31 
технически риск 53 
технология на ценообразуването 17 
Тибет 111 
традиции 4 
транснационални корпорации 6 
транспорт 20 28 
транспортна задача 43 44 
транспортни модели 28 
транспортно застраховане 20 
транспортно-спедиторско обслужване 28 
трейдър 32 
тренд 31 
труд 37 
трудов договор 38 
трудов колектив 37 
трудов стаж 37 
трудова дисциплина 37 
трудова книжка 37 
трудови договори 38 
трудови правоотношения 38 
трудови спорове 37 
трудово възнаграждение 37 
трудово законодателство 37 
трудово право 37 38 
трудово правоотношение 37 
тръбопроводен транспорт 28 
туризъм 16 26 
туристически клъстър 14 
туристически продукт 26 
търговия 20 
търговия и право 20 
търговска кореспонденция 20 
търговска марка 19 
търговска сделка 20 
търговски банки 13 
търговски преговори 20 
търговски протокол 20 
търсене 18 
университети и бизнес 41 42 
управление 14 15 46 
управление на болници 14 
управление на експорта 27 
управление на запасите 8 29 
управление на знанието 46 48 
управление на знанията 46 48 
управление на капитала 31 32 
управление на кредита 8 
управление на кредитните вземания 8 
управление на логистиката 28 
управление на поръчките 29 
управление на риска 31 53 
управление на риска във фирмата 53 
управление на транспорта 28 
управление на ФГВБ 9 
управление на човешките ресурси 15 
управленска власт 54 
управленско консултиране 47 
управляващи дружества 12 13 
уравнения на Лагранж 59 
услуги 14 
учебен процес 42 
учебни планове 41 42 
факторен анализ 18 
ФАО 34 
ФГВБ 9 12 
федерален резерв 31 
физалис 45 
философия 1 
философски факултет 1 
финанси 7 16 
финанси на домакинствата 31 
финансиране на висшето образование 41 42 
финансов контрол 10 
финансов мениджмънт 8 
финансов надзор 9 
финансов надзор 2009 9 
финансов технически анализ 31 
финансова статистика на БНБ 13 
финансова статистика на търговските банки 13 
финансови борси 31 
финансови институции 12 32 
финансови инструменти 32 
финансови пазари 31 32 
финансови показатели на БНБ 13 
финансови резултати 10 
финансови решения 21 
финансови рискове 53 
финансови центрове 32 
финансово бюджетиране 50 
финансово планиране 7 50 
финансово състояние 10 
финансово управление 8 
фирмена политика 17 
фирмена сигурност 35 
фирмена стратегия 53 
фирмени финанси 8 
фирми за информационно обслужване 12 
фискална политика 6 
фонд за гарантиране на влоговете 9 
фондове на паричния пазар 31 
фондови пазари 31 
форекс 32 
форекс пазар 32 
форекс трейдър 32 
фрагментирани индустрии 52 
франчайз 19 
франчайз брокер 19 
франчайз мениджмънт 19 
франчайз пакет 19 
франчайз права 19 
франчайз система 19 
франчайзинг 19 
франчайзинг бизнес 19 
франчайзодател 19 
франчайзополучател 19 
френска литература 82 85 101 104 
функции на склада 29 
функция 44 
фючърсни пазари 31 
хизоп 45 
християнство 4 
хронологичен библиографски указател 1 
художествена литература 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 
целево-адаптивно управление 14 
цени 17 
ценни книжа 31 
ценова конкуренция 33 
ценова политика 17 
ценова стратегия 17 
ценови решения 17 
ценообразуване 17 27 
ценообразуване във фирмата 17 
централни банки 32 
ЦЕФТА 34 
цигани 4 
числено интегриране 59 
членове на съда 36 
човешки ресурси 9 
чуждестранни банки 12 
чуждестранни банки в България 12 
шест медала за стойност 49 
шпионаж 39 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 14 15 
ягодоплодни растения 45 
японска литература 110 
55 години "Стратегическо планиране" 14 
BSC 51 
MATLAB 57 58 59 
Microsoft Expression Web 56 
MS EXCEL 56 
on-line обучение 41 42 
PR 20 
PR в търговията 20 
web сайт 56 
web страница 56