НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

43511 

Медии, комуникация, общество  : Изследвания на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски" . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 372 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2817-9 

  

Сист. No: 12630

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 2 -

03/C/I 69 w 

The International Who's Who 1972 - 73  . - 36 ed. . - London : Europa Publications Limited, 1972 . - 1856 с. ; 25 см

   

  

Сист. No: 12621

- 3 -

03/C/I 69 w 

The International Who's Who 1979 - 80  . - 43 ed. . - London : Europa Publications Limited, 1979 . - 1386 с. ; 28 см

   

  

Сист. No: 12632

Библиографии

- 4 -

016/С/А 381 Е 

Академик Евгени Матеев  : Биобиблиография /  Състав. Любомира Куртева . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 178 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-111-9 

  

Сист. No: 12617

ФИЛОСОФИЯ

- 5 -

43504 

Андонов, Александър

   Философията и проблемите на духа / Александър Андонов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2895-7 

  

Сист. No: 12622

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 6 -

31/C/E 91 

Europe in figures  : Eurostat yearbook 2009 . - Luxembourg : European Communities, 2009 . - 569 с. ; 30 см + CD-ROM

   

   ISBN 978-92-79-11625-4 

  

Сист. No: 12668

Социология

- 7 -

43475 

Бедность как социальное явление: ее национальная специфика и вызовы в контексте глобализации  : Российско-Болгарский научно-практический Семинар . - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ, 2010 . - 20 см

   

   Выпуск 1 . - 2010 . - 148 с.

   

  

Сист. No: 12588

- 8 -

43478 

Герчева-Несторова, Галя

   Личност и общуване : От изследване към оптимизиране на комуникативната реализация / Галя Герчева-Несторова . - София : Албатрос, 2010

   

   ISBN 978-954-751-097-5 

  

Сист. No: 12591

- 9 -

43479 

Калагларски, Георги

   Медиите и модерният свят / Георги Калагларски . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-423-0 

  

Сист. No: 12592

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 10 -

43531 

Левинсън, Хари

   Психология на лидерството / Хари Левинсън . - София : Класика и Стил, 2008 . - 215 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-044-6 

  

Сист. No: 12656

Политика

- 11 -

43471 

Българският политик  : Щрихи към портрета /  Състав. Анна Кръстева . - София : НБУ, 2010 . - 158 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-608-7 

  

Сист. No: 12573

Икономика. Икономически науки

- 12 -

43526 

Мизес, Лудвиг фон

   Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията / Лудвиг фон Мизес ; Прев. от англ. Майя Маркова . - София : Атлас, 2010 . - 112 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92618-1-3 

  

Сист. No: 12646

Макроикономика

- 13 -

43459 

Минасян, Гарабед

   Проектиране на макроикономическите пропорции / Гарабед Минасян . - София : ГорексПрес, 2010 . - 207 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-616-208-3 

  

Сист. No: 12647

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 14 -

II 1642 

Block, Walter

   Labor economics from a free market perspective : Employing the unemployable / Walter Block . - New Jersey : World Scientific Publishing, 2008 . - 393 с. ; 27 см

   Икономика на труда от гледна точка на свободния пазар.

   ISBN 978-981-270-568-6 

  

Сист. No: 12692

Икономика на труда. Организация на труда

- 15 -

43543 

Калчев, Румен

   Икономика на труда : Ръководство / Румен Калчев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 99 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0450-6 

  

Сист. No: 12675

Трудови отношения

- 16 -

43512 

Илиева, Снежана

   Ценности и трудова мотивация / Снежана Илиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 375 с. ; 24 см . -  (Университетска библиотека № 489)

   

   ISBN 978-954-07-2964-0 

  

Сист. No: 12631

Поземлена икономика

- 17 -

43496 

Белев, Димитър Георгиев

   Конкурентоспособност и ефективност на агенциите за недвижими имоти / Димитър Георгиев Белев . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-088-4 

  

Сист. No: 12612

- 18 -

43499 

Белев, Димитър Георгиев

   Въведение в икономиката на недвижимата собственост / Димитър Георгиев Белев . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 257 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-077-8 

  

Сист. No: 12615

Финанси

- 19 -

I 2104 

Димитрова, Теодора

   Персоналните финанси - основа за управление на личното богатство / Теодора Димитрова . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 161 с. : с табл. ; 23 см . -  (Библиотека Стопански свят 105)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 12650

- 20 -

43520 

Флийт, Брус и др.

   Тайната на Соломон : Седемте принципа на финансовия успех от цар Соломон, най-богатият човек на света / Брус Флийт, Алтон Гански ; Прев. Адриан Лазаровски . - София : Издателска група България, Б. г. . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9485-58-5 

  

Сист. No: 12640

- 21 -

II 1638 

Courses syllabus in financial management  . - Sofia : University publishing Stopanstvo, 2009 . - 150 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 12606

Данъци. Такси. Налози

- 22 -

38175 

Кондарев, Ивайло

   Казуси и въпроси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС / Ивайло Кондарев . - София : МИСЪЛ, 2010 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" № 7/2010)

   

   ISBN 978-954-8006-20-0 

  

Сист. No: 12678

Борси. Борсови операции

- 23 -

43494 

Цветкова, Светла Драганова

   Борсови операции и техники на инвестиране при управлението на транспортните фирми / Светла Драганова Цветкова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 118 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-109-6 

  

Сист. No: 12610

Икономика

- 24 -

43524 

Маринов, Георги и др.

   Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност : (Теоретични и приложни аспекти) / Георги Маринов, Младен Велев, Олга Гераскова . - София : Информа Интелект, 2009 . - 730 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8492-69-0 

  

Сист. No: 12644

- 25 -

338/С/У 856 

Устойчиво развитие на България 2008  . - София : НСИ, 2010 . - 149 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-972Х 

  

Сист. No: 12683

Икономика на България

- 26 -

II 1639 

България в Европейския съюз  : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 172 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-644-071-6 

  

Сист. No: 12607

Икономическа география

- 27 -

43513 

Brakman, Steven et al.

   The New Introduction to Geographical Economics / Steven Brakman, Harry Garretsen, Charles van Marrewijk . - 2. ed. . - Cambridge : University press, 2009 . - 568 с. ; 25 см

   Нововъведение в икономическата география.

   ISBN 978-0-521-69803-0 

  

Сист. No: 12633

Икономика на отраслите

- 28 -

43517 

Towse, Ruth

   A Textbook of Cultural Economics / Ruth Towse . - Cambridge : University press, 2010 . - 600 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-0-521-71702-1 

  

Сист. No: 12637

Икономика на индустрията, предприятието

- 29 -

43501 

Икономика на предприятието  : [Учебник] / Благо Благоев и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 394 с. : с табл. и сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0458-2 

  

Сист. No: 12674

Икономика и организация на транспорта

- 30 -

43544 

Желязкова, Донка

   Транспортна логистика : Учебно помагало / Донка Желязкова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 127 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0428-5 

  

Сист. No: 12676

Търговия

- 31 -

43525 

Сълова, Николинка

   Търговски мениджмънт : (Организация на търговията) / Николинка Сълова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 339 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0454-4 

  

Сист. No: 12673

- 32 -

43536 

Lymbersky, Christoph

   Market Entry Strategies : Texr, Cases and Readinds in Market Entry Management / Christoph Lymbersky . - International Ed. . - Hamburg : Management Laboratory Press, 2008 . - 426 с. ; 26 см

   Стратегии за намиране на пазари.

   ISBN 978-3-9812162-9-5 

  

Сист. No: 12661

Маркетинг

- 33 -

43540 

Dyche, Jill

   The CRM Handbook : A Business Guide to Customer Relationship Management / Jill Dyche . - Boston : Addison-Wesley, 2009 . - 307 с. ; 23 см

   Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

   ISBN 978-0-201-73062-3 

  

Сист. No: 12665

- 34 -

339.13/C/E 80 

Essential Readings in Marketing  /  Състав. Leigh McAlister, Ruth N. Bolton, Ross Rizley . - Cambridge : Marketing Science Institute, 2006 . - 196 с. ; 24 см

   Публикации по маркетинг.

   ISBN 978-0-9657114-5-6 

  

Сист. No: 12688

- 35 -

339.13/C/E 80 

Essential Readings in Marketing  : New Advances in 2006-2010 /  Състав. Ruth N. Bolton, Ross Rizley . - Cambridge : Marketing Science Institute, 2010 . - 46 с. ; 24 см

   Публикации по маркетинг.

   ISBN 978-0-9823877-2-6 

  

Сист. No: 12689

- 36 -

43546 

Haines, Steven

   The product manager's desk reference / Steven Haines . - New York : McGraw-Hill, 2009 . - 704 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-0-07-159134-8 

  

Сист. No: 12684

- 37 -

43533 

Hollensen, Svend

   Global Marketing : A decision-oriented approach / Svend Hollensen . - 4. ed. . - Harlow : Prentice Hall, 2007 . - 714 с. ; 27 см

   Глобален маркетинг.

   ISBN 978-0-273-70678-6 

  

Сист. No: 12658

- 38 -

43538 

Jeffery, Mark

   Data-Driven Marketing : The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know / Mark Jeffery . - New Jersey : John Wiley, 2010 . - 298 с. ; 24 см

   Маркетинг, ориентиран към резултати.

   ISBN 978-0-470-50454-3 

  

Сист. No: 12663

- 39 -

43491 

Keller, Kevin Lane

   Strategic Brand Management : Building, Measuring, and Managing Brand Equity / Kevin Lane Keller . - 2. еd. . - New Jersey : Prentice Hall, 2003 . - 788 с. ; 24 см

   

   ISBN 0-13-110583-3 

  

Сист. No: 12605

- 40 -

43548 

Malhotra, Naresh K. et al.

   Marketing Research : An Applied Approach / Naresh K. Malhotra, David F. Birks . - 3. ed. . - Harlow : Prentice Hall, 2007 . - 835 с. ; 27 см + CD-ROM

   

   ISBN 978-0-273-70689-2 

  

Сист. No: 12686

- 41 -

II 1634 

Parmerlee, David

   Auditing Markets, Products, and Marketing Plans : American marketing association marketing toolbox / David Parmerlee . - Chicago : NTC Busines Books, 2000 . - 196 с. ; 28 см

   

   ISBN 0-658-00133-7 

  

Сист. No: 12602

- 42 -

43547 

Prahalad, C. K. et al.

   The new age of innovation : Driving cocreated value through global networks / C. K. Prahalad, M. S. Krishnan . - New York : McGraw-Hill, б. г. . - 279 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-0-07-159828-6 

  

Сист. No: 12685

- 43 -

43549 

Rosenbloom, Bert

   Marketing Channels : A Management View / Bert Rosenbloom . - 7. ed. . - Б. м. : South-Western, 2004 . - 649 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-0-324-18693-2 

  

Сист. No: 12687

- 44 -

43489 

Wilson, Aubrey

   The marketing audit handbook : Tools, techniques & checklists to exploit your marketing resources / Aubrey Wilson . - Milford : Kogan Page, 2002 . - 294 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN 0-7494-3735-9 

  

Сист. No: 12603

Международен маркетинг

- 45 -

43490 

Backhaus, Klaus et al.

   International Marketing / Klaus Backhaus, Joachim Buschken, Markus Voeth . - New York : Palgrave Macmillan, 2005 . - 466 с. ; 24 см

   

   ISBN 0-333-96388-1 

  

Сист. No: 12604

- 46 -

43534 

Bradley, Frank

   International Marketing Strategy / Frank Bradley . - 5. ed. . - Harlow : Prentice Hall, 2005 . - 408 с. ; 25 см

   Международна маркетингова стратегия.

   ISBN 978-0-273-68688-0 

  

Сист. No: 12659

Европейска интеграция

- 47 -

43519 

Blokker, Paul et al.

   Regional Diversity and Local Development in the New Member States / Paul Blokker, Bruno Dallago . - New York : Palgrave Macmillan, 2009 . - 299 с. ; 22 см

   Регионално разнообразие и локално развитие в новите страни членки на ЕС.

   ISBN 978-0-230-21819-2 

  

Сист. No: 12639

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 48 -

43481 

Защита на потребителите в Европейския съюз  : 27-29 юни 2008. Пролетна научна сесия на Юридическия факултет 2007/2008 г. . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2009 . - 228 с. ; 24 см

   

   ISBN 1311-9222 

  

Сист. No: 12594

Право. Наука за държавата и правото

- 49 -

43545 

Андреева, Андрияна и др.

   Международно публично и частно право : Задачи, казуси, тестове / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 135 с. : с диагр ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0439-1 

  

Сист. No: 12677

- 50 -

43480 

Големинов, Чудомир

   Основи на българското потребителско право / Чудомир Големинов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 292 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-458-2 

  

Сист. No: 12593

- 51 -

336.2/С/К 813 Ид 

Кондарев, Ивайло и др.

   Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори : Решения на практ. казуси. Указания на Нац. агенция за приходите. Решения на Върх. адм. съд. Решения... / Ивайло Кондарев, Димитър Балкански . - София : Труд и право, 2010 . - 688 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-171-1 

  

Сист. No: 12654

- 52 -

39675 

Петкова, Емилия

   [Закон за обществените поръчки] ЗОП. Коментар на измененията и допълненията : [ДВ бр. 52/9.07.2010 г.] Приложение: Актуализиран "Закон за обществените поръчки" / Емилия Петкова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2010 . - 144 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 7/2010)

   

  

Сист. No: 12682

Европейско право

- 53 -

43506 

Лисабонският договор - една (не)довършена реформа  : Международна конференция : София, 3-6 юли 2008, хотел "Метрополитан" /  Състав. Атанас Семов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, Б. г. . - 222 с. на бълг. ез. : 352 с. на фр. ез. ; 22 см . -  (Библиотека Студии по Европейско право)

   Книгата е на български и френски език.

   ISBN 978-954-07-2944-2 

  

Сист. No: 12624

- 54 -

43505 

Семов, Атанас

   Система на източниците на правото на ЕС / Атанас Семов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 343 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2943-5 

  

Сист. No: 12623

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 55 -

43508 

Бобев, Костадин

   Криминалистика / Костадин Бобев . - 3. доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 324 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2911-4 

  

Сист. No: 12626

- 56 -

43483 

Станков, Боян

   Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност / Боян Станков . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-422-3 

  

Сист. No: 12596

- 57 -

43488 

Съдебни строително-технически експертизи  : (Обща и особена част) / Петър Цанков и др . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 223 с. ; 20 см

   Други авт.: Масис Хаджолян, Иван Попов, Александра Ангелова

   ISBN 978-954-715-447-6 

  

Сист. No: 12601

Съдебно-счетоводни експертизи

- 58 -

43550 

Дочев, Михаил и др.

   Съдебно-счетоводни експертизи : Учебник за дистанционно обучение / Михаил Дочев, Христо Дочев . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-132-2 

  

Сист. No: 12691

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 59 -

349/С/К 729 

Кодексът на труда във въпроси и отговори  : [2010] / Емилия Банова и др . - София : Труд и право, 2010 . - 576 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-172-8 

  

Сист. No: 12669

- 60 -

39675 

Мушкаров, Гошо

   Кодекс на труда : Измененията и допълненията в сила към 01. 03. 2010 г. : Приложение: Кодекс на труда и 5 наредби / Гошо Мушкаров . - София : Персонал-консулт-ГП, 2010 . - 224 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 3/2010)

   

  

Сист. No: 12681

Социално осигуряване

- 61 -

39675 

Петкова, Аспасия

   Промените в социалното и здравното осигуряване за 2010 година : Приложение: Нормативна уредба / Аспасия Петкова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2010 . - 128 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 1/2010)

   

  

Сист. No: 12679

Пенсионно осигуряване

- 62 -

39675 

Никова, Ваня

   Промените в пенсионното осигуряване за 2010 година : Приложение: Нормативна уредба / Ваня Никова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2010 . - 176 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 2/2010)

   

  

Сист. No: 12680

Висше образование

- 63 -

378/С/Т 644 Цр 

Тодорова, Цвета

   Ректорите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Цвета Тодорова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 180 с. : с портр., фотогр. ; 29 см

   На корицата заглавието е: Софийски университет "Свети Климент Охридски" Ректорите

   ISBN 978-954-07-2909-1 

  

Сист. No: 12619

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 64 -

43486 

Владимиров, Любомир

   Рискметрия в екологичната сигурност / Любомир Владимиров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2009 . - 280 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-440-7 

  

Сист. No: 12599

- 65 -

43516 

Climate change policy in the European union  : Confronting the Dilemmas of Mitigation and Adaptation? / Andrew Jordan et al . - Cambridge : University press, 2010 . - 284 с. ; 25 см

   Климатични промени. Политика на ЕС.

   ISBN 978-0-521-19612-3 

  

Сист. No: 12636

- 66 -

43514 

Gupta, Joyeeta et al.

   Mainstreaming climate change in development cooperation : Theory, Practice and Implications for the European Union / Joyeeta Gupta, Nicolien Van der Grijp . - Cambridge : University press, 2010 . - 347 с. ; 25 см

   Основни виждания за климатичните промени в развитието на сътрудничество.

   ISBN 978-0-521-19761-8 

  

Сист. No: 12634

- 67 -

43515 

Newell, Peter et al.

   Climate Capitalism : Global Warming and the Transformation of the Global Economy / Peter Newell, Matthew Paterson . - Cambridge : University press, 2010 . - 205 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-0-521-12728-8 

  

Сист. No: 12635

Математика

- 68 -

43394 

Оптимизационни методи  : Ръководство / Бойко Атанасов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 530 с. : с табл. ; 22 см

   Други авт.: Р. Николаев, Т. Милкова, Й. Петков, В. Георгиева.

   ISBN 978-954-21-0448-3 

  

Сист. No: 12671

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 69 -

43487 

Милева, Галина

   Защита от пожари на недвижимите паметници на културата / Галина Милева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2009 . - 188 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-427-8 

  

Сист. No: 12600

- 70 -

43485 

Радулов, Симеон и др.

   Противопожарни средства / Симеон Радулов, Йордан Павлов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 116 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-398-1 

  

Сист. No: 12598

Здравна икономика

- 71 -

43527 

Врачовски, Данаил и др.

   Икономика на здравеопазването : Учебно пособие за дистанционно обучение / Данаил Врачовски, Николай Нинов . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 121 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0466-1 

  

Сист. No: 12648

Земеделие. Организация и управление

- 72 -

43528 

Косев, Серьожа

   Ръководство за упражнения по механизация на земеделието : Учебно пособие / Серьожа Косев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 47 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-0471-5 

  

Сист. No: 12649

Мениджмънт

- 73 -

43530 

Управление на таланта  . - София : Класика и Стил, 2009 . - 168 с. ; 21 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-054-5 

  

Сист. No: 12655

- 74 -

43541 

Alexander, Jack

   Performance Dashboards and Analysis for Value Creation / Jack Alexander . - New Jersey : John Wiley, 2007 . - 302 с. ; 24 см + CD-ROM

   Комплексна оценка на резултатите.

   ISBN 978-0-470-04797-2 

  

Сист. No: 12666

- 75 -

43542 

Cokins, Gary

   Performance Management : Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics / Gary Cokins . - New Jersey : John Wiley, 2009 . - 240 с. ; 23 см

   Управление на резултати.

   ISBN 978-0-470-44998-1 

  

Сист. No: 12667

- 76 -

43539 

George, Mark O.

   The Lean Six Sigma Guide to Doing More with Less : Cut Costs, reduce Waste, and Lower Your Overhead / Mark O. George . - New Jersey : John Wiley, 2010 . - 327 с. ; 23 см

   Моделът Six sigma.

   ISBN 978-0-470-53957-6 

  

Сист. No: 12664

Методи на управление

- 77 -

43521 

Сариев, Иван и др.

   Шест стъпки към устойчива ефективност / Иван Сариев, Георги Маноилов, Стоян Карагегов . - София : Класика и Стил, 2010 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-062-1 

  

Сист. No: 12641

- 78 -

43484 

Темелкова, Миглена

   Оптимизация на производствената организация в условията на криза / Миглена Темелкова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-456-8 

  

Сист. No: 12597

Бизнес стратегии

- 79 -

43522 

Годин, Сет

   Малкото е новото голямо : 183 прозрения и забележителни бизнес идеи / Сет Годин ; Прев. Валентина Стоева, Марина Георгиева . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2010 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-783-119-3 

  

Сист. No: 12642

Планиране-метод на управление

- 80 -

43518 

Holden, Debra J. et al.

   A practical Guide to Program Evaluation Planning : Theory and Case Examples / Debra J. Holden, Marc A. Zimmerman . - London : Sage Publications, 2009 . - 170 с. ; 22 см

   Планиране оценката на програми (практическо ръководство).

   ISBN 978-1-4129-6775-4 

  

Сист. No: 12638

Управление на риска

- 81 -

43482 

Брусева, Мария

   Управление на риска / Мария Брусева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010 . - 142 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-460-5 

  

Сист. No: 12595

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 82 -

43532 

Lewicki, Roy J. et al.

   Negotiation : Readings, Enercises and Cases / Roy J. Lewicki, David M. Saunders, Bruce Barry . - 6. ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2010 . - 708 с. ; 24 см

   Преговори: упражнения и казуси

   ISBN 978-007-126774-8 

  

Сист. No: 12657

- 83 -

43537 

Lewicki, Roy J. et al.

   Essentials of Negotiation / Roy J. Lewicki, David M. Saunders, Bruce Barry . - 5. ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2010 . - 290 с. ; 24 см

   Основи на преговорите.

   ISBN 978-007-126773-1 

  

Сист. No: 12662

Счетоводство

- 84 -

43474 

Аверкович, Екатерина и др.

   Счетоводство : Избрани лекции / Екатерина Аверкович, Васил Божков . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-400-248-0 

   Ч. 1. Обща теория на счетоводството . - 2010 . - 248 с.

   

  

Сист. No: 12587

- 85 -

38175 

Дочев, Иван

   Нестандартни казуси по счетоводство, ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ / Иван Дочев . - София : МИСЪЛ, 2010 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" № 8/2010)

   

   ISBN 978-954-8006-22-4 

  

Сист. No: 12690

- 86 -

43495 

Начкова, Мая Янкова

   Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъстоятелност и ликвидация / Мая Янкова Начкова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 118 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-115-7 

  

Сист. No: 12611

- 87 -

43492 

Пожаревска, Румяна Савова

   Интелектуална собственост - признаване, представяне и оповестяване за счетоводни цели / Румяна Савова Пожаревска . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 128 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-105-8 

  

Сист. No: 12608

- 88 -

43498 

Стоянов, Стоян Димитров и др.

   Счетоводство : Основен курс / Стоян Димитров Стоянов, Камелия Димитрова Савова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 254 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-085-3 

  

Сист. No: 12614

- 89 -

43500 

Трифонов, Трифон Благоев

   Управленско счетоводство : [за финансов мениджмънт] / Трифон Благоев Трифонов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 662 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-050-1 

  

Сист. No: 12616

Управленско счетоводство

- 90 -

43476 

Управленско счетоводство. Теория на икономически анализ. Контрол. Одит  : Навчальний посiбник . - Житомир : Житомирський державний технологiчний унiв., 2009 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-683-228-6 

  

Сист. No: 12589

Бюджетно счетоводство

- 91 -

43493 

Стоянов, Стоян Димитров и др.

   Счетоводство в публичния сектор / Стоян Димитров Стоянов, Даниела Милчова Фесчиян, Камелия Димитрова Савова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2009 . - 236 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-052-5 

  

Сист. No: 12609

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 92 -

43523 

Лайкър, Джефри К. и др.

   Талантът на Toyota : Да усъвършенстваме хората си по пътя на Toyota / Джефри К. Лайкър, Дейвид П. Майер . - София : Рой комюникейшън, 2010 . - 335 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9335-15-6 

  

Сист. No: 12643

Транспорт

- 93 -

43497 

Николова, Христина Лазарова

   Транспортният пазар в България : Състояние и перспективи за развитие / Христина Лазарова Николова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 98 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-099-0 

  

Сист. No: 12613

Материални запаси, суровини

- 94 -

43529 

Найденов, Сергей

   Логистични дейности в предприятието / Сергей Найденов . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 161 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0465-4 

  

Сист. No: 12651

Програмни езици

- 95 -

II 1640 

Харалампиев, Калоян

   Работа с данни в SPSS / Калоян Харалампиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 76 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-07-2847-6 

  

Сист. No: 12628

Информационни мрежи. Информационни системи

- 96 -

43390 

Василев, Юлиан

   Информационна логистика : Учебно помагало / Юлиан Василев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010 . - 178 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0455-1 

  

Сист. No: 12672

Компютри

- 97 -

43535 

Zhijun, Ling

   The Lenovo Affair: The Growth China's Computer Giant and Its Takeover of IBM-PC / Ling Zhijun . - Singapore : John Wiley, 2005 . - 375 с. ; 23 см

   Случаят Lenovo: Развитието на китайският компютърен гигант и поглъщането на IBM-PC.

   ISBN 978-0-470-82193-0 

  

Сист. No: 12660

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 98 -

43507 

Александрова, Донка

   Основи на реториката / Донка Александрова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008 . - 328 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2742-4 

  

Сист. No: 12625

- 99 -

43477 

Български език за бизнес  : Навчальний посiбник . - Житомир : Житомирський державний технологiчний унiв., 2009 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-683-229-3 

  

Сист. No: 12590

- 100 -

43503 

Емерен, Франс Х. ван и др.

   Как да печелим дебати : (Аргументация, комуникация и грешки: прагматико-диалектическа перспектива) / Франс Х. ван Емерен, Роб Гротендорст ; Състав. и науч. ред. Донка Александрова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 362 с. ; 20 см . -  (Библиотека Реторика № 2)

   

   ISBN 978-954-07-2938-1 

  

Сист. No: 12620

- 101 -

II 1630 

Миллер, Л. В. и др.

   Жили-были...28 уроков русского языка для начинающих : Учебник / Л. В. Миллер, Л. В. Политова, И. Я. Рыбакова . - 8. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2009 . - 152 с. ; 28 см + 1 CD

   

   ISBN 978-5-86547-484-5 

  

Сист. No: 12579

- 102 -

II 1630 

Миллер, Л. В. и др.

   Жили-были...28 уроков русского языка для начинающих : Рабочая тетрадь / Л. В. Миллер, Л. В. Политова, И. Я. Рыбакова . - 7. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2009 . - 116 с. ; 28 см + 1 CD

   

   ISBN 978-5-86547-496-8 

  

Сист. No: 12580

- 103 -

II 1631 

Миллер, Л. В. и др.

   Жили-были...12 уроков русского языка. Базовый уровень : Учебник / Л. В. Миллер, Л. В. Политова . - 4. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2009 . - 200 с. ; 28 см + 1 CD

   

   ISBN 978-5-86547-513-2 

  

Сист. No: 12581

- 104 -

II 1631 

Миллер, Л. В. и др.

   Жили-были...12 уроков русского языка. Базовый уровень : Рабочая тетрадь / Л. В. Миллер, Л. В. Политова . - 2. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2008 . - 142 с. ; 28 см + 1 CD

   

   ISBN 978-5-86547-481-4 

  

Сист. No: 12582

- 105 -

43472 

Тесты, тесты, тесты...  : Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике. ІІ сертификационный уровень . - 3. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2009 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-86547-447-0 

  

Сист. No: 12585

- 106 -

43473 

Тесты, тесты, тесты...  : Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике.ІІІ Сертификационный уровень . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2010 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-86547-536-1 

  

Сист. No: 12586

- 107 -

II 1633 

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному  : Выпуск 1. Грамматика. Лексика . - 2. исправ. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2009 . - 136 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-5-86547-492-0 

  

Сист. No: 12584

- 108 -

II 1629 

Чернышов, Станислав

   Поехали! Русский язык для взрослых : Ч. 1- 2 / Станислав Чернышов . - 8. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2009 . - 28 см

   

   ISBN 978-5-86547-433-3 

   Ч. 1. Начальный курс . - 2009 . - 280 с. + 2 CD

   

  

Сист. No: 12576

- 109 -

II 1629 

Чернышов, Станислав и др.

   Поехали! Русский язык для взрослых : Ч. 1-2 / Станислав Чернышов, Алла Чернышова . - 2. исправ. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2009 . - 28 см

   

   ISBN 978-5-86547-435-7 

   Ч. 2, Т. I. Базовый курс . - 2009 . - 168 с. + 1 CD

   

  

Сист. No: 12577

- 110 -

II 1629 

Чернышов, Станислав и др.

   Поехали! Русский язык для взрослых : Ч. 1-2 / Станислав Чернышов, Алла Чернышова . - 2. изд. . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2010 . - 28 см

   

   ISBN 978-5-86547-437-1 

   Ч. 2, Т. II. Базовый курс . - 2010 . - 200 с. + 1 CD

   

  

Сист. No: 12578

- 111 -

II 1628 

Эсмантова, Татьяна

   Русский язык: 5 элементов : Уровень А1 (элементарный) / Татьяна Эсмантова . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2008 . - 320 с. ; 28 см + 1 CD

   

   ISBN 978-5-86547-370-1 

  

Сист. No: 12574

- 112 -

II 1628 

Эсмантова, Татьяна

   Русский язык: 5 элементов : Уровень А2 (базовый) / Татьяна Эсмантова . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2009 . - 326 с. ; 28 см + 1 CD

   

   ISBN 978-5-86547-371-8 

  

Сист. No: 12575

- 113 -

II 1632 

Эсмантова, Татьяна

   Русский язык: 5 элементов : Диагностические тесты / Татьяна Эсмантова . - Санкт-Петербург : Златоуст, 2008 . - 8 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-5-86547-445-6 

  

Сист. No: 12583

Литературознание

- 114 -

43510 

Евтимов, Евтим

   Църква за вино : Лирика: Книга шеста / Евтим Евтимов . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 175 с. ; 21 см . -  (Съвременна българска поезия)

   

   ISBN 978-954-09-0198-5 

  

Сист. No: 12629

- 115 -

43509 

Пенчев, Георги Иванов

   Промяната и участта на литературата : Критика, спомени, публицистика / Георги Иванов Пенчев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2918-3 

  

Сист. No: 12627

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 116 -

92/С/П 192 

Пантеон  : Бележити дейци на българската култура. Творчески портрети : Кн. 1-2 /  Подб. и ред. Евгени Клинчаров ; Предг. Светлин Русев . - София : Арс Милениум МММ, 2010 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-92370-6-1 

   Кн. 1. Със 176 цветни и черно-бели илюстрации в текста . - 2010 . - 468 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 12645

- 117 -

92/С/П 192 

Пантеон  : Бележити дейци на българската култура. Творчески портрети : Кн. 1-2 /  Подб. и ред. Евгени Клинчаров . - София : Арс Милениум МММ, 2010 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-92370-7-8 

   Кн. 2. Със 199 цветни и черно.бели илюстрации в текста . - 2010 . - 432 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 12670

- 118 -

43502 

Спомени за академик Евгени Матеев  : Посвещава се на 90-та годишнина от рождението му /  Състав. Зоя Матеева и др . - София : Съюз на учените в България, 2009 . - 296 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-397-012-4 

  

Сист. No: 12618


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 84 
Аврамов, Атанас 94 
Адамов, Величко 19 23 
Александрова, Донка 98 100 
Ангелов, Ангел 19 
Андонов, Александър 5 
Андреева, Андрияна 49 
Атанасов, Бойко 68 
Бакърджиева, Милка 94 
Балкански, Димитър 51 
Банова, Емилия 59 
Банчев, Петър 29 94 
Баташки, Георги 91 
Белев, Димитър Георгиев 17 18 
Благоев, Благо 29 
Бобев, Костадин 55 
Божинова, Марияна 31 
Божков, Васил 19 84 
Брусева, Мария 81 
Василев, Юлиан 96 
Василева, Мариана 59 
Велев, Младен 24 
Владимиров, Любомир 64 
Врачовски, Данаил 71 
Габровски, Радослав 94 
Гански, Алтон 20 
Георгиева, Весела 94 
Георгиева, Марина 79 
Гераскова, Олга 24 
Герчева-Несторова, Галя 8 
Годин, Сет 79 
Големинов, Чудомир 50 
Грозев, Стефан 94 
Гротендорст, Роб 100 
Димитрова, Дарина 49 
Димитрова, Теодора 19 
Дочев, Иван 85 
Дочев, Михаил 58 
Дочев, Христо 58 
Евтимов, Евтим 114 
Емерен, Франс Х. ван 100 
Желязкова, Донка 30 
Захариев, Андрей 19 
Захариев, Васил 19 
Илиева, Снежана 16 
Илийчовски, Светослав 31 
Калагларски, Георги 9 
Калчев, Румен 15 
Каменов, Камен 19 
Карагегов, Стоян 77 
Клинчаров, Евгени 116 117 
Кондарев, Ивайло 22 51 
Косев, Серьожа 72 
Кръстева, Анна 11 
Куртева, Любомира 4 
Лазаровски, Адриан 20 
Лайкър, Джефри К. 92 
Левинсън, Хари 10 
Майер, Дейвид П. 92 
Маноилов, Георги 77 
Маринов, Георги 24 
Маринов, Марин 19 
Маркова, Майя 12 
Матеева, Зоя 118 
Меразчиев, Васил 88 91 
Мизес, Лудвиг фон 12 
Милева, Галина 69 
Милинов, Валентин 19 
Миллер, Л. В. 101 102 103 104 
Минасян, Гарабед 13 
Митев, Неделчо 30 
Мушкаров, Гошо 60 
Найденов, Сергей 94 
Начкова, Мая Янкова 86 
Ненков, Валери 19 
Никова, Ваня 62 
Николова, Христина Лазарова 93 
Нинов, Николай 71 
Павлов, Йордан 70 
Павлов, Нено 19 
Пенчев, Георги Иванов 115 
Петкова, Аспасия 61 
Петкова, Емилия 52 
Петров, Любен 84 
Пожаревска, Румяна Савова 87 
Политова, Л. В. 101 102 103 104 
Проданов, Стоян 19 
Пътев, Пламен 86 
Радулов, Симеон 70 
Русев, Светлин 116 
Рыбакова, И. Я. 101 102 
Савова, Камелия Димитрова 88 91 
Сариев, Иван 77 
Семов, Атанас 53 54 
Симеонова, Стефанка 59 
Станков, Боян 56 
Стефанов, Стефан 94 
Стоева, Валентина 79 
Стоянов, Стоян Димитров 88 91 
Сълова, Николинка 31 
Темелкова, Миглена 78 
Тодорова, Лариса 59 
Тодорова, Цвета 63 
Трифонов, Трифон Благоев 89 
Фесчиян, Даниела Милчова 91 
Филипова, Теодора 31 
Флийт, Брус 20 
Харалампиев, Калоян 95 
Цанков, Петър 57 
Цветкова, Светла Драганова 23 
Чернышов, Станислав 108 109 110 
Чернышова, Алла 109 110 
Чиприянов, Михаил 30 
Alexander, Jack 74 
Backhaus, Klaus 45 
Barry, Bruce 82 83 
Birks, David F. 40 
Block, Walter 14 
Blokker, Paul 47 
Bolton, Ruth N. 34 35 
Bradley, Frank 46 
Brakman, Steven 27 
Buschken, Joachim 45 
Cokins, Gary 75 
Dallago, Bruno 47 
Dyche, Jill 33 
et al. 65 
Garretsen, Harry 27 
George, Mark O. 76 
Grijp, Nicolien Van der 66 
Gupta, Joyeeta 66 
Haines, Steven 36 
Holden, Debra J. 80 
Hollensen, Svend 37 
Jeffery, Mark 38 
Jordan, Andrew 65 
Keller, Kevin Lane 39 
Krishnan, M. S. 42 
Lewicki, Roy J. 82 83 
Lymbersky, Christoph 32 
Malhotra, Naresh K. 40 
Marrewijk, Charles van 27 
McAlister, Leigh 34 
Newell, Peter 67 
Parmerlee, David 41 
Paterson, Matthew 67 
Prahalad, C. K. 42 
Rizley, Ross 34 35 
Rosenbloom, Bert 43 
Saunders, David M. 82 83 
Towse, Ruth 28 
Voeth, Markus 45 
Wilson, Aubrey 44 
Zhijun, Ling 97 
Zimmerman, Marc A. 80 
Эсмантова, Татьяна 111 112 113 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академик Евгени Матеев 4 
Бедность как социальное явление: ее национальная специфика и вызовы в контексте глобализации 7 
Борсови операции и техники на инвестиране при управлението на транспортните фирми 23 
България в Европейския съюз 26 
Български език за бизнес 99 
Българският политик 11 
Въведение в икономиката на недвижимата собственост 18 
Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори 51 
Жили-были...12 уроков русского языка. Базовый уровень 103 104 
Жили-были...28 уроков русского языка для начинающих 101 102 
Защита на потребителите в Европейския съюз 48 
Защита от пожари на недвижимите паметници на културата 69 
Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност 24 
Икономика на здравеопазването 71 
Икономика на предприятието 29 
Икономика на труда 15 
Интелектуална собственост - признаване, представяне и оповестяване за счетоводни цели 87 
Информационна логистика 96 
Казуси и въпроси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС 22 
Как да печелим дебати 100 
Кодекс на труда 60 
Кодексът на труда във въпроси и отговори 59 
Конкурентоспособност и ефективност на агенциите за недвижими имоти 17 
Криминалистика 55 
Лисабонският договор - една (не)довършена реформа 53 
Личност и общуване 8 
Логистични дейности в предприятието 94 
Малкото е новото голямо 79 
Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност 56 
Медии, комуникация, общество 1 
Медиите и модерният свят 9 
Международно публично и частно право 49 
Нестандартни казуси по счетоводство, ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ 85 
Оптимизационни методи 68 
Оптимизация на производствената организация в условията на криза 78 
Основи на българското потребителско право 50 
Основи на реториката 98 
Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъстоятелност и ликвидация 86 
Пантеон 116 117 
Персоналните финанси - основа за управление на личното богатство 19 
Поехали! Русский язык для взрослых 108 
Поехали! Русский язык для взрослых 109 110 
Проектиране на макроикономическите пропорции 13 
Промените в пенсионното осигуряване за 2010 година 62 
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2010 година 61 
Промяната и участта на литературата 115 
Противопожарни средства 70 
Психология на лидерството 10 
Работа с данни в SPSS 95 
Ректорите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 63 
Рискметрия в екологичната сигурност 64 
Русский язык: 5 элементов 111 112 113 
Ръководство за упражнения по механизация на земеделието 72 
Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията 12 
Система на източниците на правото на ЕС 54 
Спомени за академик Евгени Матеев 118 
Счетоводство 84 88 
Счетоводство в публичния сектор 91 
Съдебни строително-технически експертизи 57 
Съдебно-счетоводни експертизи 58 
Тайната на Соломон 20 
Талантът на Toyota 92 
Тесты, тесты, тесты... 105 106 
Транспортна логистика 30 
Транспортният пазар в България 93 
Търговски мениджмънт 31 
Управление на риска 81 
Управление на таланта 73 
Управленско счетоводство 89 
Управленско счетоводство. Теория на икономически анализ. Контрол. Одит 90 
Устойчиво развитие на България 2008 25 
Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному 107 
Философията и проблемите на духа 5 
Ценности и трудова мотивация 16 
Църква за вино 114 
Шест стъпки към устойчива ефективност 77 
[Закон за обществените поръчки] ЗОП. Коментар на измененията и допълненията 52 
A practical Guide to Program Evaluation Planning 80 
A Textbook of Cultural Economics 28 
Auditing Markets, Products, and Marketing Plans 41 
Climate Capitalism 67 
Climate change policy in the European union 65 
Courses syllabus in financial management 21 
Data-Driven Marketing 38 
Essential Readings in Marketing 34 35 
Essentials of Negotiation 83 
Europe in figures 6 
Global Marketing 37 
International Marketing 45 
International Marketing Strategy 46 
Labor economics from a free market perspective 14 
Mainstreaming climate change in development cooperation 66 
Market Entry Strategies 32 
Marketing Channels 43 
Marketing Research 40 
Negotiation 82 
Performance Dashboards and Analysis for Value Creation 74 
Performance Management 75 
Regional Diversity and Local Development in the New Member States 47 
Strategic Brand Management 39 
The CRM Handbook 33 
The International Who's Who 1972 - 73 2 
The International Who's Who 1979 - 80 3 
The Lean Six Sigma Guide to Doing More with Less 76 
The Lenovo Affair: The Growth China's Computer Giant and Its Takeover of IBM-PC 97 
The marketing audit handbook 44 
The new age of innovation 42 
The New Introduction to Geographical Economics 27 
The product manager's desk reference 36 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абразивна личност 10 
АВС анализ 94 
автоматизирани системи 96 
автоматизирани системи за управление 96 
автомобилен транспорт 93 
агенции за недвижими имоти 17 18 
административна практика 51 
академик 118 
активи на предприятието 29 84 
акционерно дружество 24 
анализ на бизнес средата 24 
анализ на конкуренцията 36 46 
анализ на пазара 36 
анализ на риска 64 75 81 
анализ на трудовите разходи 89 
аналитична геометрия 68 
аргументация 100 
артисти 116 117 
асоциирани предприятия 85 
балансирана система от показатели 77 
балансово обобщаване 84 
банков пазар 21 
БВП 25 
бедност 7 
бедността в Русия 7 
безопасност на стоките 50 
безопасност на храните 48 
безработица 14 25 
бележити дейци 116 117 
Библиотека български счетоводител 22 85 
Библиотека Човешки ресурси 52 60 61 62 
бизнес 24 26 73 79 92 
бизнес идеи 79 
бизнес комбинации 87 
бизнес модел 79 
бизнес модели 74 
бизнес план 99 
бизнес риск 81 
бизнес среда 29 
бизнес успех 92 
бизнес-клъстери 27 
бизнес-среда 24 
биобиблиография 4 
биобиблиография на Евгени Матеев 4 
биографични портрети 116 117 
БНБ 26 
богатство 20 
болници 71 
болничен продукт 71 
болнични заведения 71 
борси 23 
борсова търговия 23 
борсови операции 23 
борсови пазари 23 
борсови членове 23 
БСПЕ 77 
будители 116 
България 26 
България 1998-2007 13 
България в Европейския съюз 26 
България в ЕС 26 
българска възрожденска литература 116 
българска възрожденска поезия 116 
българска книжнина 116 
българска култура 116 117 
българска литература 114 115 
българска литературна критика 115 
българска просвета 116 
български бизнес език 99 
български бизнес традиции 99 
български депутат 11 
български политик 11 
български творци 116 117 
българско възраждане 116 
Българско културно наследство 116 117 
българско потребителско право 50 
българско трудово право 60 
бюджет на домакинствата 19 
бюджет на дълготрайни активи 89 
бюджет на здравните заведения 71 
бюджетиране на краткотрайни активи 89 
бюджетиране на краткотрайни пасиви 89 
бюджетна политика 13 
валутен режим 13 
валутен риск 81 
ВАС 51 
вектори 68 
Великобритания 98 
вербална презентация 100 
взаимоотношения с клиенти 33 
видни личности 116 117 
видове обезщетения 59 
видове отпуски 59 
видове предприятия 29 
видове престъпления 55 
видове процедури 52 
видове риск 81 
видове търговски предприятия 31 
виртуални общности 1 
висше образование 63 
висше ръководство 10 
висши мениджъри 10 
връзки с обществеността 9 
въвеждане на данни 95 
възвръщаемост на разходите 38 
възгледи за труд 16 
въздушен транспорт 93 
възлагане на обществени поръчки 52 
възпитателни мерки 56 
Възраждане 116 
възрожденска архитектура 116 
възрожденска култура 116 
възрожденски театър 116 
възстановяване на ДДС 22 51 
Върховен административен съд 51 
Георги Първанов 53 
главен счетоводител 84 
глаголи 105 106 
глаголи с представки 105 106 
глобален маркетинг 37 
глобализация и бедност 7 
глобализация на икономиката 24 
глобална икономика 67 
глобална маркетингова програма 37 
годишен финансов отчет 88 
годишно счетоводно приключване 88 91 
големи предприятия 24 
градски транспорт 93 
граждански договори 59 
гражданско право 50 
граматика 103 105 106 107 108 110 111 112 
граматика на руски език 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 
данък върху добавената стойност 51 
данъци 22 24 51 
данъчен кредит 51 
данъчен ревизионен акт 85 
данъчна основа 22 51 
данъчна политика 26 
данъчно задължени лица 22 
данъчно задължение 22 
данъчно облагане 85 
двустранно счетоводно записване 84 
ДДС 22 51 
дебати 100 
дейци 116 117 
дейци на българската култура 116 
дейци на културата 116 117 
декларации 54 
демография и ЕС 6 
демография на света 6 
дерегистрация по ЗДДС 51 
деривати 23 
деривати на ценни книжа 23 
ДЕС 53 
детерминанти 68 
Димитър Михалчев 5 
динамика на икономическия растеж 27 
динамика на разходите 89 
директива 54 
Директива 2006/112/ЕО 51 
Директива 2007/66/ЕО 52 
директни инвестиции 46 
директни продажби 43 
дискусии 100 
дистанционно обучение 71 
дистрибуционни канали 43 
дистрибуционни стратегии 43 
дистрибуция 43 
ДМА 91 
договор за Европейски съюз 53 
договор от Амстердам 54 
договор от Лисабон 53 
договор от Маастрихт 54 
договор от Маастрихт 1992 54 
договор от Ница 54 
доклади 53 
докторанти 1 
документиране 51 
домакинства 25 
допълнителен платен годишен отпуск 60 
допълнителни услуги 31 
доставка на стоки 51 
доставки 51 
доставки на услуги 22 
древен Рим 98 
древна Гърция 98 
дружество с ограничена отговорност 24 
дух 5 
духовно наследство 116 117 
духовно развитие 116 117 
дълготрайни активи на предприятието 24 
дърво на вероятните решения 81 
държавно обществено осигуряване 61 62 
държавно регулиране 18 
е-здравеопазване 71 
Европейска икономическа общност 54 
Европейска комисия 53 
Европейска общност 53 
Европейска прокуратура 53 
европейски икономикс 26 
европейски органи 53 
Европейски парламент 53 
Европейски съвет 53 
Европейски съюз 26 48 54 
Европейско икономическо пространство 26 
европейско интеграционно право 54 
европейско сътрудничество 66 
Европол 53 
Евроюст 53 
едноличен търговец 24 
езиково обучение 99 
езикознание 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 
ЕИО 54 
екипна отчетност 77 
екологизация на производството 29 
екологичен риск 64 
екологична сигурност 64 
екологични опасности 64 
екологични проблеми 64 
експерт-счетоводител 58 
експертиза 58 
експорт 32 
електронни медии 1 
електронни посредници 43 
електронно здравеопазване 71 
елементи на риска 81 
емисии на парникови газове 67 
емпирично изследване 8 
енергия 25 
енциклопедичен речник 2 3 
енциклопедичен речник 1972-73 2 3 
енциклопедичен речник 1979-80 3 
ЕО 53 
ЕС 24 26 48 53 54 65 
Етиен дьо Понсен 53 
ефективно обучение 92 
ефективно управление 10 
ефективност 77 
ефективност в здравеопазването 71 
ефективност на маркетинговите планове 41 
ефективност на процесите 76 
желание за общуване 8 
железопътен транспорт 93 
живопис 116 117 
живот 118 
живот и дело 118 
животозастраховане 19 
журналистика 1 
задължително пенсионно осигуряване 62 
заетост 25 
заетост и безработица 15 
Закон за ДДС 85 
Закон за здравното осигуряване 61 
Закон за обществените поръчки 52 
Закон за обществените поръчки 2010 52 
закрила на работниците 59 
заплащане на труда 24 
застраховане 19 
застраховател в ликвидация 86 
застраховател в несъстоятелност 86 
застрахователна несъстоятелност 86 
застрахователни агенти 26 
застрахователни агенти в България 26 
защита 100 
защита на конкуренцията 24 
защита на културното наследство 69 
защита на лоялната конкуренция 24 
защита на потребителите 48 50 
защита от пожари 69 
защита при пожар 69 70 
ЗБДОО 61 
ЗДДС 22 51 85 
ЗДДФЛ 85 
здраве 25 
здравеопазване 71 
здравеопазване в ЕС 6 
здравни заведения 71 
здравно обслужване 71 
здравно осигуряване 19 61 
здравно осигуряване 2010 61 
зелен пазар 67 
земеделие 72 
ЗКПО 85 
златен стандарт 12 
злоупотреби 51 
ЗОП 52 
избор на пазари 32 
извънреден труд 59 
извършване на експертизи 57 
изграждане на дистрибуционни канали 43 
изкуствоведи 117 
изменения и допълнения 60 
изменения на климата 65 
измерване на ефективността 76 77 
измерване на мркетинга 38 39 
измерване на риска 64 
измерителни скали 40 
изпиране на пари 26 
изследвания на докторанти 1 
Източна Европа 47 
изучаване на руски език 102 103 104 108 110 111 112 113 
икономика 12 25 28 30 71 
икономика на България 25 
икономика на ЕС - статистически данни 6 
икономика на здравеопазването 71 
икономика на културата 28 
икономика на недвижимата собственост 18 
икономика на предприятието 29 94 
икономика на труда 14 15 
икономико-математически модели 94 
икономист 118 
икономическа география 27 
икономическа динамика 13 
икономическа криза 78 
икономическа наука 12 
икономическа среда 37 
икономически анализ 90 
икономически растеж 21 
икономически цикъл 12 
икономическо образование 12 
имиграционна политика 26 
имиграция 14 
имитационно моделиране 81 
имуществена отговорност 59 
имуществено облагане 19 
инвентаризация 88 
инвестиции 24 
инвестиции в ценни книжа 23 
инвестиции в човешки капитал 73 
инвестиционен анализ 23 
инвестиционен портфейл 21 
инвестиционен риск 81 
инвестиционна дейност 24 
инвестиционни проекти 57 
инвестиционни решения 81 
инвестиционни фирми 23 
индивидуална отчетност 77 
индивидуални различия 82 
индустриални клъстери 24 
индустриални отношения 15 
индустриално предприятие 94 
иновации 24 29 34 35 42 
иновации в предприятията 29 
иновационен риск 81 
институционална уредба 13 
инструменти за оценки 75 
интегрирана маркетингова информация 33 
интегрирани логистични мрежи 94 
интелектуална собственост 26 29 87 
интернационализация 37 
инфлация 12 
информационна логистика 96 
информационни ресурси 96 
информационни системи 96 
информационни технологии 96 
информационно осигуряване 24 
историци 117 
ИТ 94 
кадрово осигуряване 24 
казуси 66 80 
казуси по ЗДДС 22 85 
казуси по ЗДДФЛ 85 
казуси по ЗКПО 85 
казуси по счетоводство 85 
калкулиране 88 
капитал на предприятието 29 
капитализъм 12 67 
капиталови пазари 24 
Карл Маркс 5 
качество на продукцията 24 29 
качество на труда 15 
квалификация 92 
кейс метод 81 
кино 117 
клиенти 33 
климат 25 65 67 
климатични изменения 65 66 67 
климатични промени 65 66 67 
книгоразпространение 1 
Кодекс за социално осигуряване 61 62 
Кодекс на труда 59 60 
Кодекс на труда 2010 59 60 
кой кой е 2 3 
кой кой е 1972-73 2 
кой кой е 1979-80 3 
колективен трудов договор 59 
командировъчни пари 59 
командитно дружество 24 
коментар на кодекса на труда 60 
комплексно оценяване 74 75 
композитори 116 117 
компютърна индустрия 97 
компютърни престъпления 55 
комуникативно безпокойство 8 
комуникативно поведение 8 
комуникации 1 8 9 
комуникации в преговорите 83 
комуникация 1 100 
конвенционален анализ 89 
Конвенция CMR 30 
Конвенция за правата на детето 56 
конкурентна среда 94 
конкурентни пазари 24 
конкурентни стратегии 17 
конкурентно предимство 17 
конкурентоспособност на продукта 24 
конкуренция 17 24 
конкурс 59 
конкурс за проект 52 
Конституция на Европа 54 
контрол 52 90 
контролиране 24 
конференция 26 53 
конфликти 10 
кооперация 24 
корупция 26 
корупция в България 26 
кохезионна политика на ЕС 47 
креативна индустрия 28 
кредит 12 
кредитен риск 81 
кредитиране 26 
кредитоспособност 26 
криминалистика 55 
криминалистиката в България 55 
криминалистична идентификация 55 
криминалистична регистрация 55 
криминалистична техника 55 
криминалистични експертизи 55 
криминалистчна тактика 55 
критика 115 
критична дискусия 100 
КСО 62 
КТ 59 
култура 28 116 117 
култура на обслужването 31 
културна история 116 117 
културна история на България 116 117 
културно наследство 116 117 
културно наследство на България 116 117 
културно развитие 116 117 
културно развитие на България 116 117 
лансиране на нови продукти 42 
лексика 107 
лидерство 10 77 
лидерство в политиката 11 
ликвидация на ДМА 85 
линейна алгебра 68 
линейно оптимиране 68 
лирика 114 
Лисабонски договор 53 
литература 115 116 117 
литературна критика 115 
литературознание 114 115 
лични предпазни средства 70 
лично богатство 19 
личност 8 
личностна тревожност 8 
лобиране 11 
лобисти 11 
лобисти в България 11 
логика 5 
логистика 30 96 
логистичен риск 30 
логистична система 96 
логистични дейности 94 
логическо мислене 5 
лоялна конкуренция 24 
макроикономика 13 
макроикономически неравновесия 13 
макроикономически проблеми 21 
макроикономическо моделиране 13 
макроикономическо проектиране 13 
макроикономическо управление 13 
малки предприятия 24 
малолетни престъпници 56 
малък бизнес 79 
маркетинг 24 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 45 46 74 79 
маркетинг и финанси 34 35 
маркетинг мениджър 79 
маркетинг микс 34 35 
маркетинг на културата 28 
маркетинг на услугите 33 
маркетинг-микс 39 45 
маркетингов одит 41 44 
маркетингова ефективност 41 
маркетингова информация 40 
маркетингови изследвания 34 35 40 
маркетингови програми 39 
маркетингови проучвания 37 40 
маркетингови публикации 34 35 
маркетингови разходи 38 
маркетингови стратегии 39 
маркетингово планиране 41 
Маркс 5 
марксизъм 12 
математика 68 
материални запаси 91 
материални ресурси 94 
матрици 68 
медиен образ 26 
медиен сектор 9 
медии 1 9 
медии и общество 9 
медийна комуникация 9 
медийна култура 9 
медийно разнообразие 1 
медицинска дейност 71 
медицински персонал 71 
медицински труд 71 
медицинско обслужване 71 
междуличностни комуникации 8 
междуличностни отношения 8 
международен бизнес 45 
международен маркетинг 45 
международен маркетингов микс 45 
международен речник кой кой е 2 3 
международна конференция 53 
международна маркетингова среда 46 
международна маркетингова стратегия 46 
международна правосубектност 54 
международна търговия 51 
международни автомобилни превози 30 
международни дистрибуционни канали 43 
международни договори 54 
международни договори на ЕС 54 
международни маркетингови операции 46 
международни ресурсни мрежи 42 
международни споразумения 54 
международно право 54 
международно преговаряне 83 
международно публично право 49 
международно управленско счетоводство 89 
международно частно право 49 
мениджмънт 10 38 42 73 74 76 92 
мениджмънт на кариерата 73 
мениджмънт на персоналните финанси 19 
мениджър 10 
местоимение и наречие 106 
метод Монте Карло 81 
метод на Делфи 81 
метод на счетоводството 88 
методи за анализ 40 
методи за изследване 89 
методи на IRR 89 
методи на NPV 89 
методика за разследване 55 
метрика на стойността 89 
механизация на земеделието 72 
миграция в ЕС 6 
Мизес 12 
милитаризмът в българското общество 11 
минимална заплата 14 
митнически контрол 30 
младежка научна конференция 26 
многофакторни методи 40 
модел Six sigma 76 
модел за оптимизация 78 
модели за оценка 76 
модерно общество 9 
морски транспорт 93 
мотивация 10 
мотивация за работа 16 
мотивация за труд 16 
мотивация на държавните служители 16 
МСП 24 94 
музика 116 117 
мъдрост 20 
наемане на работа 14 
наказателен кодекс 56 
наказателен режим 56 
наказателна отговорност 56 
намалено работно време 59 60 
НАП 51 61 
нападки 100 
наркотици 55 
народни будители 116 
народни представители 11 
население 25 
население на ЕС 6 
насърчаване на предприемаческата дейност 24 
насърчаване на предприемачеството 24 
научна конференция 26 
научна реторика 98 
научни постижения 118 
научни трудове 4 
Научно-практически семинар 7 
научноизследователска и развойна дейност 25 
Национална здравноосигурителна каса 61 
национална специфика на бедността 7 
национална стратегия 24 
начисляване на ДДС 51 
НДА 91 
недвижима собственост 18 
недвижими имоти 17 
недвижимо имущество 18 
непълнолетни престъпници 56 
нетипични актове 54 
НЗОК 61 
нови продукти 34 35 36 42 
НОИ 61 
нормативна уредба 51 62 
нормативни актове 51 
нормиране на труда 71 
нулева ставка 51 
обединяване на файлове 95 
обезщетения 59 
обезщетения за майчинство 62 
обезщетения при безработица 60 
обекти на счетоводството 84 
обжалване 52 
облагаема доставка 51 
оборотна ведомост 84 
обработка на данни 95 
обработка на маркетингова информация 33 
образование 5 63 
образование в ЕС 6 
обучение 26 92 
обществени поръчки 52 
общество 1 9 
общостни конвенции 54 
общуване 8 
одит 41 44 90 
одит на клиенти 41 
одит на маркетинга 41 
одит на маркетингови програми 44 
одит на пазари 41 
одит на продукти 41 
одитор 84 
онлайн комуникации 79 
онтологическо познание 5 
оперативно планиране 26 
операционна ефективност 74 
операционни системи 29 
опоненти 100 
определяне на заплатите 14 
ораторска реч 98 
ораторски стил 98 
ораторско изкуство 98 
ораторство 98 
органи на ЕО 54 
организационна отчетност 77 
организационна структура 29 
организационно преструктуриране 78 
организация 58 
организация на здравеопазването 71 
организация на предприятието 29 
организация на производството 78 
организация на счетоводството 84 88 91 
организация на транспорта 30 
организация на труда 31 
организация на търговията 31 
организирана престъпност 55 
освободени доставки 51 
осигурителен доход 62 
осигурителни вноски 61 62 
осигурителни системи 15 
основи на преговорите 82 
осъдени непълнолетни 56 
отпуски 59 
отраслова структура 13 
отраслови риск 81 
отчетна информация 84 
отчетна система 84 
отчетни измерители 84 
отчетност 77 
отчитане на бюджета 91 
отчитане на инвестиции 85 
отчитане на местни бюджети и общини 91 
отчитане на отговорностите 77 
отчитане на пасиви 88 
отчитане на правителствени дарения 87 
отчитане на приходи 91 
отчитане на приходите 88 
отчитане на разходи 91 
отчитане на разходите 88 
отчитане на разчети 91 
отчитане на разчетите 85 
отчитане на републиканския бюджет 91 
отчитане на собствения капитал 88 
оценка на въздействието 80 
оценка на ефективността 77 
оценка на маркетингови програми 44 
оценка на маркетингови разходи 38 
оценка на нови продукти 42 
оценка на програми 80 
оценка на продукти 36 44 
оценка на резултатите 34 35 44 74 76 
оценка на риска 64 81 
оценка на стратегиите 75 
оценка на търговските марки 34 35 
оценка на финансови резултати 74 
оценяване на резултатите 74 75 
падежни форми 105 
пазар на недвижима собственост 18 
пазар на труда 15 26 
пазари 32 
пазарна икономика 24 
пазарна конкуренция 17 
пазарно преструктуриране 78 
паметници на културата 69 
пари 12 
Парижки договор 1951 54 
парични обезщетения 60 
парични средства 91 
парламент 11 
парникови газове 67 
пароними 106 
патриархални ценности 16 
пенсии 61 
пенсионно осигуряване 19 62 
пенсионно осигуряване 2010 62 
пенсионно осигуряване в България 62 
персонал на предприятието 29 
персонална инвестиционна политика 19 
персонална отчетност 77 
персонални инвестиции 19 
персонални финанси 19 
персонално бюджетиране 19 
персонално финансиране 19 
персонално финансово състояние 19 
печалба 18 
писатели 115 116 117 
планиране 24 29 80 
пласмент 24 
платежен баланс 13 
платен годишен отпуск 59 
Платон 5 
поглъщане на IBM 97 
подбор на персонал 92 
подготовка за обучение 92 
подоходно неравенство 7 
подоходно облагане 19 
поезия 114 
позициониране 39 
познание 5 
познание и време 5 
познание и логика 5 
познание и необходимост 5 
показатели за ефективност 77 
политика 11 
политика - исторически аспект 11 
политика и власт 11 
политика на ЕС 65 
политическа корупция 11 
политическа среда 37 
политически борби 11 
политически риск 46 81 
пооперационна система 89 
популизъм 11 
посланик на Френската република 53 
потребител 50 
потребители 34 35 
потребителска защита 26 50 
потребителски договор 50 
потребителски правомощия 50 
потребителски правоотношения 50 
потребителски риск 48 
потребителски спорове 50 
потребителски стоки 50 
потребителско право 50 
потребление 25 
почивка 59 
ППЗДДС 22 
права на потребителя 48 
правителствени прогнози 13 
правна защита 24 48 
правна уредба 50 
правни актове 54 
право 49 50 54 
право на Европейския съюз 54 
право на ЕО 54 
право на ЕС 53 54 
правомощия на потребителите 50 
праграма " Антибедност " 7 
практически казуси 51 
преговори 82 83 
предмет на криминалистиката 55 
предмет на счетоводството 88 
предприемаческа дейност 18 24 
предприемачески бизнес 24 
предприемачески капитал 24 
предприемачески мениджмънт 24 
предприемачески риск 24 81 
предприемачество 24 
предприятие 24 29 94 
предприятие на едноличен търговец 24 
предприятие на събирателно дружество 24 
предприятия на търговско дружество 24 
предприятия от публичния сектор 91 
президент на РБългария 53 
прекратяване на трудово правоотнашение 59 
препоръки 54 
преструктуриране на дейността 76 
преструктуриране на производствената организация 78 
престъпление 55 
престъпления 56 
прехвърляне на предприятие 85 
приветствия 53 
прилагателни имена и причастие 106 
природа на преговорите 83 
природни ресурси 25 
приспадане на ДДС 22 51 
притчи 20 
приходи 18 
приходи и разходи 87 
причастия 105 
проактивна отчетност 77 
проблеми на духа 5 
провенция и контрол 56 
продажба на предприятие 85 
продажби 24 
продукти 36 
продуктова политика 31 
продуктови мениджъри 36 
продуктови стратегии 46 
продуктово преструктуриране 78 
производител 50 
производителност 24 
производителност на труда 25 
производни източници 54 
производствен мениджмънт 78 
производствен риск 81 
производствена организация 78 
производство 25 
промяна на ценностите 16 
просветители 116 
противо-обществени прояви 56 
противообществени прояви 56 
противопожарна защита 69 70 
противопожарна охрана 70 
противопожарни средства 70 
противопоставяне 100 
протоколи 54 
професионален политик 11 
професионална квалификация 59 
процедури на договаряне 52 
процеси в предприятието 29 
психология на лидерството 10 
публикации по маркетинг 34 35 
публицистика 115 
публично право 49 
публично предприятие 24 
ПЧИ 32 
пъблик рилейшънс 9 
пътнотранспортни произшествия 25 
работа в туризма 16 
работа с данни 95 
работа с таблици 95 
работна заплата 15 24 60 
работна сила 59 73 
работна тетрадка по руски език 102 104 
работно време 59 
радиопрограми 1 
развитие на компютърната индустрия 97 
развитие на счетоводството 88 
развитие на таланта 92 
различия 100 
разногласия 100 
разработване на нов продукт 36 
разрешаване на противоречия 82 
разследване на кражби 55 
разследване на престъпления 55 
разследване на убийства 55 
разходи 18 89 
разходи за дейността 89 
разходи за маркетинг 38 
разходи на труд 89 
разчети 91 
Ранно Възраждане 116 
реактивна отчетност 77 
реалити шоу 1 
регионален пазар 47 
регионална икономика 47 
регионално развитие 27 47 
регистрационен журнал 84 
регистрация 51 
Регистър на обществените поръчки 52 
регламенти на ЕС 54 
редови счетоводители 84 
рекламации 50 
ректори 63 
Ренесанс 98 
рентабилност 18 
републикански бюджет 91 
ресурси 78 
ресурси на предприятието 29 
ресурсно осигуряване 94 
ресурсно преструктуриране 78 
реторика 98 
реториката през вековете 98 
реторическо общуване 98 
речеви актове 100 
речен транспорт 93 
решения на ВАС 51 
риск 64 81 
риск мениджмънт 81 
рискметрия 64 
рисков капитал 24 
рискови търговски практики 50 
роза на рисковете 81 
руска граматика 101 102 104 107 109 
руска лексика 107 
руски език 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 
руски език за възрастни 108 109 110 
руски език за начинаещи 101 
Руско-български научно-практически семинар 7 
руско-български практически семинар 7 
ръководство 10 24 72 
СА 19 71 72 84 94 
сборник доклади 26 
световна финансова криза 26 
свободен пазар 12 14 
сделки с ценни книжа 23 
себестойност 89 
селектиране на посредници 43 
семеен бизнес 10 
семинар 7 
СЕО 51 54 
сигурност 64 
синдикални организации 59 
синдикати 14 
синтетични сметки 84 
синтетични счетоводни сметки 84 
ситуативна тревожност 8 
складова мрежа 31 
сметкоплан 84 88 
Сократ 5 
солидарна отговорност 51 
Софийски университет 63 
социализъм 12 
социална отговорност 26 
социална пазарна икономика 13 
социална правна защита 48 
социална психология 8 
социални комуникации 8 
социално и здравно осигуряване 61 
социално осигуряване 61 
социално осигуряване 2010 61 
социално подпомагане в България 7 
социално-битово обслужване 59 
социално-икономическо развитие 25 
социално-икономическо разслоение 13 
социално-педагогически интернат 56 
социокултурна среда 37 
социология на комуникацията 9 
специални режими 51 
специфични случаи 51 
спирала на рисковете 81 
спомени 115 118 
спорове 100 
средни векове 98 
средни предприятия 24 
срочен трудов договор 59 
СС 28 85 
стандарти за качество 24 
становища 54 
статистика на ЕС 6 
статистика на ЕС 2009 6 
статистически годишник на ЕС 6 
статистически годишник на ЕС 2009 6 
статистически данни по години на света 6 
стилистика на български език 99 
стойност на клиентите 38 
стойност на марката 39 
стоков асортимент 31 
стоков пазар 18 
стопанска дейност 29 84 
стопанска отчетност 84 
стопански операции 84 
стратегии 32 
стратегии при преговори 83 
стратегическа карта 77 
стратегически алианси 32 46 
стратегически бранд маркетинг 39 
стратегически извадки 40 
стратегически карти 75 
стратегически цели 77 
стратегическо управление 77 
стратегия 75 
стратегия на организацията 77 
строителни аварии 57 
строително-технически експертизи 57 
строителство 57 
структури на ЕО 54 
структурни фондове 11 
субектен състав 50 
субектност 5 
субектност и познание 5 
счетоводен анализ 89 
счетоводен анализ на стойността 89 
счетоводен баланс 84 87 88 
счетоводна метрика 89 
счетоводна отчетност 24 
счетоводна политика 84 
счетоводни документи 84 88 
счетоводни сметки 84 88 
счетоводно отчитане 86 91 
счетоводство 84 85 86 87 88 89 91 
счетоводство в публичния сектор 91 
счетоводство на застрахователите 86 
счетоводство на предприятието 84 
счетоводството в античния свят 88 
счетоводството през Средновековието 88 
събиране на данни 40 77 
събирателно дружество 24 
съдебна практика 51 
съдебни експертизи 57 58 
съдебно-счетоводна експертиза 58 
съдебно-счетоводни експертизи 58 
съзнание 5 
таланти 73 
творци 116 
творци на културата 116 117 
творчески портрети 116 117 
театър 116 117 
текстов формат 95 
текущи активи 24 
текущо счетоводно отчитане 84 
телевизионни новини 1 
телевизия 1 
теории за интернационализация 37 
теория на образите 5 
теория на счетоводството 84 
тестове 105 106 
тестове за изучаване на руски език 105 106 
тестове по граматика на руски език 105 106 
техники за инвестиране 23 
технически риск 81 
технологии 29 
технологично преструктуриране 78 
технологично развитие 29 
технология на маркетинговите проучвания 40 
типове въпроси 40 
товари 30 
товарителница 30 
товарни превози 30 
толерантност 8 
транспониране 54 
транспониране на директивите 54 
транспорт 25 30 93 
транспортен пазар 93 
транспортна задача 68 
транспортна инфраструктура 93 
транспортна логистика 30 96 
транспортни услуги 93 
транспортни фирми 23 
транспортно обслужване 30 
трансферни цени 89 
трансформация на бизнеса 42 
труд 14 15 16 59 60 
трудов договор 59 
трудов стаж 59 
трудова борса в ЕС 6 
трудова дисциплина 59 
трудова етика 16 
трудова книжка 59 
трудова мотивация 16 
трудове 4 
трудови разходи 89 
трудови ресурси 18 
трудови спорове 59 
трудови ценности 16 
трудово възнаграждение 59 
трудово законодателство 59 
трудово право 60 
трудово правоотношение 59 
трудолюбие 16 
търговец 24 50 
търговия 31 
търговия на дребно 31 
търговия на едро 31 
търговска марка 39 
търговска мрежа 31 
търговска мрежа на дребно 31 
търговски мениджмънт 31 
търговски обекти 31 
търговски предприятия 31 
търговски складове 31 
търговско дружество 24 
търговско обслужване 31 
търговско право 50 
указания на НАП 51 
управление 10 66 73 75 77 78 
управление на взаимоотношенията 33 
управление на ефективността 77 
управление на личните финанси 19 
управление на личното богатство 19 
управление на логистичния риск 30 
управление на материалните ресурси 94 
управление на персоналните инвестиции 19 
управление на персоналните рискове 19 
управление на персоналните финанси 19 
управление на предприятието 29 
управление на продуктовия портфейл 36 
управление на разходите 24 76 
управление на резултати 75 
управление на риска 81 
управление на таланта 73 
управление на търговията 31 
управление на търговските марки 39 
управление на търговските предприятия 31 
управление на фирмените промени 24 
управление чрез цели 10 
управленски решения 75 
управленски функции 78 
управленско счетоводство 89 90 
урбанизация 27 
условия на труд 59 
успех 73 92 
успешен бизнес 73 
устойчива ефективност 77 
устойчиво развитие 25 
учебник по руски език 101 108 
учебно пособие 71 
учебно-тренировъчни тестове по руски език 107 
учен 118 
учени 116 
Учредителни договори 54 
Учредителни договори на ЕС 54 
фабрика за таланти 73 
философия 5 
философия и наука 5 
философия на духа 5 
финанси 19 74 
финанси на предприятието 81 
финансов анализ 26 89 
финансов мениджмънт 21 24 
финансов риск 81 
финансов успех 20 
финансова система 24 
финансови борси 23 
финансови източници 21 
финансови пазари 21 
финансово посредничество 13 
финансово преструктуриране 78 
финансово управление 89 
фирмен потенциал 26 
фирмена конкурентоспособност 24 
фирмена култура 24 
фирмени промени 24 
фондови борси 23 
форми за интернационализация на бизнеса 45 
хармонизация на стандартите 24 
Хегел 5 
художествено творчество 116 117 
художници 116 117 
цар Соломон 20 
цена на труда 15 
ценни книжа 23 
ценови стратегии 24 
ценообразуване 24 
Централна Европа 47 
частно право 49 
четвърта власт 9 
човешки ресурси 73 
чуждестранни пазари 32 
шахматна оборотна ведомост 84 
юридически речник 49 
ABC анализ 94 
CMR 30 
CRM 33 
EPIC модел 80 
IBM 97 
KFS анализ 78 
Lenovo 97 
PRES анализ 78 
Six sigma 76 
SPSS 95 
SWOT анализ 81 
Toyota 92 
VIES-декларации 51 
Who's who 2 3 
Who's who 1972-73 2 
Who's who 1979-80 3