НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

43288 

Андреев, Лъчезар Стоянов

   Комуникативната култура и възможността за конкурентно предимство / Лъчезар Стоянов Андреев . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009 . - 324 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-524-711-8 

  

Сист. No: 12323

- 2 -

43287 

Данков, Евлоги

   Увод в историята на българската философия : Пролегомени към диахронната предметност на българския Логос / Евлоги Данков . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009 . - 392 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-719-4 

  

Сист. No: 12322

- 3 -

14/C/Ф 515 р 

Философски речник  : Cambridge /  Прев. Владимир Стойчев . - София : Труд, 2009 . - 904 с. ; 24 см

   Изданието отразява събития и факти към м. авгст 2009 г.

   ISBN 978-954-528-929-3 

  

Сист. No: 12302

Психология

- 4 -

43273 

Семов, Марко

   Избрани съчинения : Т. 1-9 / Марко Семов ; Под ред. на Тотка Монова, Димитър Томов Томов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2991-6 

   Т.1. Българска народопсихология : Размисли върху това какви сме били и какви сме днес . - 2009 . - 827 с.

   

  

Сист. No: 11812

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 5 -

43286 

Жекова, Станка

   Социална статистика : Методическо ръководство / Станка Жекова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0427-8 

  

Сист. No: 12321

- 6 -

43263 

Петров, Величко и др.

   Основи на статистиката / Величко Петров, Тодор Тодоров, Любомир Иванов . - 4. осн. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 662 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-866-3 

  

Сист. No: 12297

Демография и население

- 7 -

31/С/Н 273 

Население и демографски процеси 2008  . - София : НСИ, 2009 . - 363 с. ; 29 см

   

   ISBN 1311-2341 

  

Сист. No: 11655

Политика

- 8 -

43267 

Фридман, Джордж

   Следващите сто години : Геополитическа прогноза за ХХІ век / Джордж Фридман ; Прев. Антоанета Антонова Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2009 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8477-91-8 

  

Сист. No: 12301

Микроикономика

- 9 -

43265 

Микроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Любен Кирев и др . - В. Търново : АБАГАР, 2010 . - 200 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-427-869-4 

  

Сист. No: 12299

Икономически теории. Учения и школи

- 10 -

43275 

Кой е виновен за кризата?  : Отговорът на австрийската икономическа школа (Сборник статии) /  Състав. и предг. Георги Ангелов ; Прев. от англ. Грета Керемедчиева, Китка Тончева . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0662-2 

   

   

  

Сист. No: 11821

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 11 -

43257 

Белева, Искра и др.

   Условията на труд и качеството на заетостта в България: тенденции и взаимодействия / Искра Белева, Васил Цанов, Дочка Велкова . - София : Авангард Прима, 2009 . - 165 с. ; 24 см . -  (Икономически институт на БАН)

   

   ISBN 978-954-323-609-1 

  

Сист. No: 12289

Финанси

- 12 -

II 1573 

Финансов сектор: оценки и очаквания  : (Тримесечно издание) ; Кн. 1-4 . - София : АИАП, 2010 . - 30 см

   

   ISBN 1313-3098 

   Кн. 1 . - 2010 . - 17 с.

   

  

Сист. No: 12326

Данъци. Такси. Налози

- 13 -

336.2/С/Б 923 зд 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчни закони 2010 . - София : Нова звезда, 2010 . - 504 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 12291

Данъчно облагане

- 14 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2010 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на НАП / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2010 . - 816 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 12331

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 15 -

35990 

Българска народна банка  : Отчет Януари-Юни 2009 . - София : БНБ, 2009 . - 95 с. ; 29 см + със CD

   

   ISBN 1313-0641 

  

Сист. No: 12324

- 16 -

II 1418 

Monetary policy  : 2008-2009 . - Athens : Bank of Greece, 2009 . - 30 см

   

   ISBN 1108-2690 

   2008-2009 . - 2009 . - 144 с.

   

  

Сист. No: 12329

Инвестиции

- 17 -

43277 

Петранов, Стефан

   Инвестиции : Теория и практика на финансовите инструменти и пазари / Стефан Петранов . - София : Класика и Стил, 2010 . - 526 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-327-061-3 

  

Сист. No: 12309

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 18 -

43256 

Кънев, Петър и др.

   Основи на предприемачеството : Учебно пособие / Петър Кънев, Венета Христова . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-170-4 

  

Сист. No: 12288

- 19 -

43270 

Норберг, Йохан

   Финансовият крах : Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическата криза / Йохан Норберг ; Прев. от англ. Майя Маркова . - София : МаК, 2010 . - 232 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8585-18-7 

  

Сист. No: 12305

Икономика на България

- 20 -

II 1580 

Индикатор на икономическата активност в България  : Кн. 1 - 4 (Тримесечно издание) . - София : АИАП, 2010 . - 30 см

   

   ISBN 1313-5007 

   Кн.1 . - 2010 . - 17 с.

   

  

Сист. No: 12327

Икономическа география

- 21 -

43278 

Тестове по "Икономическа география на България"  / Тихомир Личев и др . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 314 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0450-0 

  

Сист. No: 12310

Икономически анализ

- 22 -

43279 

Практически курс по основи на бизнесанализа  : Методически апарат, решени и нерешени задачи, тестове и казуси / Михаил Михайлов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0448-7 

  

Сист. No: 12311

Аграрна икономика

- 23 -

43284 

Станимирова, Мария Радославова

   Пазарни ниши в аграрната сфера : (Ръководство) / Мария Радославова Станимирова . - Варна : Геа принт, 2009 . - 52 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9430-44-8 

  

Сист. No: 12318

Икономика на индустрията, предприятието

- 24 -

43261 

Тотев, Иван и др.

   Количествени методи в индустриалната икономика / Иван Тотев, Искра Пантелеева . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 240 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-204-6 

  

Сист. No: 12295

Икономика на туризма

- 25 -

43290 

Добри практики на НПО, работещи в сферата на българския туризъм  : Информационен справочник . - София : Бълг. турист. камара, 2009 . - 104 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 12328

Търговия

- 26 -

43280 

Организация и отчитане на търговските сделки  / Венцислав Минков и др . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 398 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0449-4 

  

Сист. No: 12312

Маркетинг

- 27 -

43268 

Прахалад, С. К. и др.

   Бъдещето на конкуренцията : Съвместно създаване на уникални ценности с клиентите / С. К. Прахалад, Венкат Рамасвами ; Прев. от англ. Светла Атанасова . - София : Класика и Стил, 2009 . - 342 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-060-6 

  

Сист. No: 12303

Право. Наука за държавата и правото

- 28 -

347.2/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Съдебни експертизи : Новата нормативна уредба на статута на вещите лица в съдебния процес / Иван Душанов, Димитър Радонов . - София : Нова звезда, 2008 . - 108 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9963-11-3 

  

Сист. No: 12290

- 29 -

43282 

Бъчварова, Маргарита и др.

   Вещно право : Казуси, тестове, задачи / Маргарита Бъчварова, Милена Цветковска . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 168 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0419-3 

  

Сист. No: 12316

- 30 -

43272 

Средкова, Красимира

   Трудово право : Обща част. Лекции / Красимира Средкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3008-0 

  

Сист. No: 12308

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 31 -

40848 

Калинков, Константин и др.

   Управление на етажната собственост в България в условията на евроинтеграция : Научен проект, разработен на основата на спечелен вътрешен конкурс за научни проекти за 2007 г. в Икономически университет / Константин Калинков, Иван Желев, Тодор Райчев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 207 с. ; 23 см . -  (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" Кн. 14)

   

   ISBN 978-954-21-0411-7 

  

Сист. No: 12319

Финансово право

- 32 -

43258 

Цанков, Петър Марков и др.

   Учебен курс по финансово право / Петър Марков Цанков, Цветанка Стоянова Георгиева . - 3. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 316 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2980-0 

  

Сист. No: 12292

Социално осигуряване

- 33 -

43289 

Мушкаров, Гошо

   Социално и здравно осигуряване 2010 : Правна уредба. Консултации по въпроси и казуси от практиката / Гошо Мушкаров . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : Доби прес ЕООД, 2010 . - 416 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 12315

Застраховане

- 34 -

43251 

Конкурентноспособност на застрахователните дружества в Русия и България в условията на интеграция на застрахователните пазари  : Монография / А. Панева и др . - Свищов : АИ Ценов, 2009 . - 268 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0443-2 

  

Сист. No: 12283

Образование в България

- 35 -

43281 

Юбилеен сборник  : 125 стъпки към бъдещето . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 110 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0447-0 

  

Сист. No: 12314

Висше образование

- 36 -

43254 

Стратегия за развитие на научно-изследователската дейност в СА "Д. А. Ценов" за периода 2009 - 2013 година  . - Свищов : АИ Ценов, 2009 . - 75 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 12286

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 37 -

43285 

Каракулаков, Мирослав

   Ръководство за решаване на задачи по числени методи / Мирослав Каракулаков . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 203 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0407-0 

  

Сист. No: 12320

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 38 -

43252 

Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения  : Научно-практическа конференция . - Свищов : АИ Ценов, 2009 . - 409 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0442-5 

  

Сист. No: 12284

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 39 -

43269 

Брансън, Ричард

   Бизнес отвъд ограниченията : Опитът на един предприемач / Ричард Брансън ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : AMG, 2010 . - 420 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-21-9 

  

Сист. No: 12304

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 40 -

43264 

Анализ на търговския бизнес  / Михаил Ил. Михайлов и др . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 438 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-218-3 

  

Сист. No: 12298

- 41 -

43247 

Богданова, Маргарита и др.

   Диагностичен анализ и оценка на програми и проекти : (Учебник) / Маргарита Богданова, Ева Цветанова, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2009 . - 190 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0441-8 

  

Сист. No: 12279

- 42 -

40850 

Съвременни управленски практики VI  : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2009 . - 318 с. ; 29 см

   

   ISBN 1313-8758 

  

Сист. No: 12325

Проектно управление

- 43 -

43262 

Асенов, Анатолий

   Управление на проекти / Анатолий Асенов . - Свищов : Нова звезда, б.г. . - 244 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 12296

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 44 -

43276 

Бас, Лилиан и др.

   Френска бизнес кореспонденция : (Общи съвети. Търговия. Сметки/разплащания. Административни формалности. Лични писма) / Лилиан Бас, Катрин Еснар ; Прев. Румяна Станчева . - София : Колибри, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 954-529-197-4 

   

   

  

Сист. No: 11822

- 45 -

43266 

Досън, Роджър

   Тайната на успешните преговори : Скритите оръжия на един експерт / Роджър Досън ; Прев. от англ. Мария Неделева . - София : Световна библиотека, 2009 . - 336 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-574-018-3 

  

Сист. No: 12300

Счетоводство

- 46 -

43248 

Дамянов, Дамян и др.

   Счетоводни концепции и стандарти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Дамян Дамянов, Васил Божков, Росица Симеонова . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 343 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0444-9 

  

Сист. No: 12280

- 47 -

43259 

Димитров, Марин и др.

   Теория на счетоводството / Марин Димитров, Росица Симеонова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 252 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400 

  

Сист. No: 12293

- 48 -

43260 

Дочев, Михаил

   Основи на счетоводството : (Учебник) / Михаил Дочев . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 236 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-968-8 

  

Сист. No: 12294

- 49 -

657/С/Н 17 н 

Най-новите изменения и допълнения на Международните Счетоводни Стандарти /МСС/ (IAS) и Международните Стандарти за Финансова Отчетност /МСФО/ (IFRS)  /  Прев. от англ. Валя Андонова, Христо Радонов . - София : Кабри, 2009 . - 280 с. ; 23 см + със CD - ROM

   

   ISBN 978-954-693-038-5 

  

Сист. No: 12330

- 50 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2010 г.  : Кн.1-12 . - Пловдив : Плутон-1, 2010 . - 23 см

   

   Кн. 1,2,3 . - 2010

   

  

Сист. No: 11656

Бюджетно счетоводство

- 51 -

43249 

Йотова, Йонка В. и др.

   Счетоводство на предприятията от публичния сектор / Йонка В. Йотова, Тотка Л. Кънева . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 250 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0445-6 

  

Сист. No: 12281

Счетоводство на предприятието

- 52 -

43271 

Проданов, Георги и др.

   Счетоводство на предприятието / Георги Проданов, Димитър Радонов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 556 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0668-4 

  

Сист. No: 12307

Одиторски контрол

- 53 -

43250 

Дамянов, Дамян Николов

   Одит на финансовите отчети : (учебно пособие за магистърско обучение) / Дамян Николов Дамянов . - Свищов : АИ Ценов, 2009 . - 256 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0446-3 

  

Сист. No: 12282

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 54 -

I 2104 

Хаджиев, Кристиян

   Самоуправляващи се работни екипи : (теория и методология) / Кристиян Хаджиев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 282 с. ; 23 см . -  (Библиотека "Стопански свят" бр. 103)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 12313

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 55 -

43283 

Калчев, Румен

   Управление на персонала : Управленски и организационни аспекти в строителството и недвижимата собственост / Румен Калчев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 274 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0426-1 

  

Сист. No: 12317

Информационни технологии

- 56 -

43255 

Шишманов, Красимир

   Електронна търговия и електронни разплащания / Красимир Шишманов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : АБАГАР, 2004 . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-427-587-8 

  

Сист. No: 12287

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Литературознание

- 57 -

41364 

Цанев, Стефан

   Български хроники 1943-2007 : Т.1-4 / Стефан Цанев . - Доп. и попр. изд. . - София : Труд ; Жанет-45, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-528-944-6 

   ISBN 978-954-491-568-1 

   Т.4. 1943-2007 Поема . - 2010 . - 464 с.

   

  

Сист. No: 12306

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 58 -

43274 

Иван Башев  : Политик, държавник, дипломат /  Състав. Соня Бакиш и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2947-3 

   

   

  

Сист. No: 11819

- 59 -

43253 

Стопански размисли  : Юбилеен сборник за проф. д-р ик. н. Петко П е т к о в . - Свищов : АИ Ценов, 2009 . - 182 с.: 12 л. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0440-1 

  

Сист. No: 12285


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Георги 10 
Андонова, Валя 49 
Андреев, Лъчезар Стоянов 1 
Асенов, Анатолий 43 
Асенов, Тодор 9 
Атанасова, Светла 27 
Бакиш, Соня 58 
Бас, Лилиан 44 
Белева, Искра 11 
Билев, Билю 22 
Богданова, Маргарита 41 
Божинова, Марияна 26 
Божков, Васил 46 
Брансън, Ричард 39 
Бъчварова, Маргарита 29 
Василев, В. 34 
Василев, Йордан 9 
Велкова, Дочка 11 
Владева, Росица Цанкова 21 
Георгиева, Анета 14 
Георгиева, Цветанка Стоянова 32 
Гергова, Маргарита 22 
Дамянов, Дамян 46 
Дамянов, Дамян Николов 53 
Данков, Евлоги 2 
Димитров, Марин 47 
Дончева, Людмила 22 40 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 8 
Досън, Роджър 45 
Дочев, Михаил 48 
Душанов, Иван 28 
Ерусалимов, Р. Г. 34 
Еснар, Катрин 44 
Жекова, Станка 5 
Желев, Иван 31 
Иванов, Любомир 6 
Иванова, Петя 26 
Илиев, Б. 34 
Илийчовски, Светослав 26 
Йотова, Йонка В. 51 
Калинков, Константин 31 
Калчев, Румен 55 
Каракулаков, Мирослав 37 
Керемедчиева, Грета 10 
Кирев, Любен 9 
Колева, Росица 22 40 
Кулчев, Красимир Георгиев 22 
Кунев, Красимир 9 
Кънев, Петър 18 
Кънева, Тотка Л. 51 
Лазаров, Румен 9 
Личев, Тихомир 21 
Манова, Силвия 21 
Маринов, Петър 9 
Марков, Огнян 9 
Маркова, Майя 19 
Минков, Венцислав 26 
Митов, Кирил 22 40 
Михайлов, Михаил 22 
Михайлов, Михаил Ил. 40 
Монова, Тотка 4 
Мушкаров, Гошо 33 
Найденова, Снежана 9 
Неделева, Мария 45 
Несторов, Людмил 9 
Норберг, Йохан 19 
Панева, А. 34 
Пантелеева, Искра 24 
Парашкевова, Евелина 41 
Перчинкова, Катя 39 
Петранов, Стефан 17 
Петров, Величко 6 
Петров, Иван 9 
Прахалад, С. К. 27 
Проданов, Георги 52 
Радев, Асен 9 
Радонов, Димитър 28 52 
Радонов, Христо 49 
Райчев, Тодор 31 
Рамасвами, Венкат 27 
Русева, Пенка 21 
Семов, Марко 4 
Симеонова, Росица 46 47 
Средкова, Красимира 30 
Станимирова, Мария Радославова 23 
Станчева, Румяна 44 
Стоилова, Валерия 21 
Стойчев, Владимир 3 
Тодоров, Тодор 6 
Тодорова, Таня 9 
Томов, Димитър Томов 4 
Тончева, Китка 10 
Тотев, Иван 24 
Филипова, Теодора 26 
Фридман, Джордж 8 
Хаджиев, Кристиян 54 
Христова, Венета 18 
Цанев, Стефан 57 
Цанков, Петър Марков 32 
Цанов, Васил 11 
Цветанова, Ева 41 
Цветковска, Милена 29 
Шишманов, Красимир 56 
Шишманова, Пенка 9 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на търговския бизнес 40 
Бизнес отвъд ограниченията 39 
Бъдещето на конкуренцията 27 
Българска народна банка 15 
Български хроники 1943-2007 57 
Вещно право 29 
Данъчни закони 2010 13 
Диагностичен анализ и оценка на програми и проекти 41 
Добри практики на НПО, работещи в сферата на българския туризъм 25 
Електронна търговия и електронни разплащания 56 
Иван Башев 58 
Избрани съчинения 4 
Инвестиции 17 
Индикатор на икономическата активност в България 20 
Кой е виновен за кризата? 10 
Количествени методи в индустриалната икономика 24 
Комуникативната култура и възможността за конкурентно предимство 1 
Конкурентноспособност на застрахователните дружества в Русия и България в условията на интеграция на застрахователните пазари 34 
Микроикономика 9 
Най-новите изменения и допълнения на Международните Счетоводни Стандарти /МСС/ (IAS) и Международните Стандарти за Финансова Отчетност /МСФО/ (IFRS) 49 
Наръчник на икономиста 2010 г. 50 
Население и демографски процеси 2008 7 
Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения 38 
Новото данъчно законодателство през 2010 година 14 
Одит на финансовите отчети 53 
Организация и отчитане на търговските сделки 26 
Основи на предприемачеството 18 
Основи на статистиката 6 
Основи на счетоводството 48 
Пазарни ниши в аграрната сфера 23 
Практически курс по основи на бизнесанализа 22 
Ръководство за решаване на задачи по числени методи 37 
Самоуправляващи се работни екипи 54 
Следващите сто години 8 
Социална статистика 5 
Социално и здравно осигуряване 2010 33 
Стопански размисли 59 
Стратегия за развитие на научно-изследователската дейност в СА "Д. А. Ценов" за периода 2009 - 2013 година 36 
Счетоводни концепции и стандарти 46 
Счетоводство на предприятието 52 
Счетоводство на предприятията от публичния сектор 51 
Съвременни управленски практики VI 42 
Съдебни експертизи 28 
Тайната на успешните преговори 45 
Теория на счетоводството 47 
Тестове по "Икономическа география на България" 21 
Трудово право 30 
Увод в историята на българската философия 2 
Управление на етажната собственост в България в условията на евроинтеграция 31 
Управление на персонала 55 
Управление на проекти 43 
Условията на труд и качеството на заетостта в България: тенденции и взаимодействия 11 
Учебен курс по финансово право 32 
Философски речник 3 
Финансов сектор: оценки и очаквания 12 
Финансовият крах 19 
Френска бизнес кореспонденция 44 
Юбилеен сборник 35 
Monetary policy 16 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска икономическа школа 10 
аграрен маркетинг 23 
аграрна икономика 23 
аграрна сфера 23 
аграрна фирма 23 
аграрни пазари 23 
агробизнес 22 
академична система за научни изследвания 36 
акцизи 14 
алтернативни инвестиции 17 
алумни отношения 38 
американска етика 8 
анализ 22 40 
анализ и бизнесоценяване 40 
анализ и одит 40 
анализ на бизнес резултатите 40 
анализ на бизнес средата 40 
анализ на дистрибуцията 40 
анализ на ДМА 22 40 
анализ на добавената стойност 40 
анализ на ефективността 40 
анализ на задлъжнялостта 40 
анализ на критичния обем 40 
анализ на маркетинговата дейност 40 
анализ на материалните запаси 22 
анализ на материалните разходи 40 
анализ на пазарните позиции 40 
анализ на паричните приходи 40 
анализ на персонала 40 
анализ на платежоспособността 40 
анализ на програми 41 
анализ на проекти 41 
анализ на проектно управление 41 
анализ на разходите 40 
анализ на рекламната дейност 40 
анализ на рентабилността 40 
анализ на риска 41 
анализ на търговската активност 40 
анализ на търговската дейност 40 
анализ на търговските приходи 40 
анализ на търговския бизнес 40 
анализ на финансовата устойчивост 40 
анализ на ценовата политика 40 
анализ на човешките ресурси 22 
арбитражни експертизи 28 
банки 16 
бартерни търговски сделки 26 
БВП 20 
БВП в България 20 
безопасни условия на труд 11 
безрискови облигации 17 
бенчмаркинг 41 
бизнес 39 
бизнес климат в търговията на дребно 20 
бизнес кореспонденция 44 
бизнес-лидери 39 
бизнесанализ 22 
бизнессреда 40 
биография 58 
биоразнообразие в България 25 
БИСЕРА 56 
БНБ 15 
БОРИКА 56 
борсови индекси 12 
борсови пазари 17 
българинът и властта 4 
българска душевност 4 
Българска народна банка 15 
българска народопсихология 4 
Българска туристическа камара 25 
българска философия 2 
българска философска мисъл 2 
българска фондова борса 17 
български бизнес 20 
български бизнес цикъл 20 
български екотоуризъм 25 
български характер 4 
български хроники 57 
българските фирми в Европейския съюз 42 
бюджетна система 51 
бюджетно право 32 
бюджетно счетоводство 51 
валутен курс 12 
валутно законодателство 32 
вещи лица 28 
вещи лица в съдебен процес 28 
вещни права 28 29 
вещни субективни права 28 29 
вещно право 28 29 
вещно право на България 28 29 
вещноправна защита 28 29 
висше образование 36 
висше образование в България 36 
висше образование за икономисти 36 
висше училище в постсоциалистически страни 38 
власт и морал 1 
влияние на ЕС върху българската икономика 20 
втора национална катастрофа 57 
Върджин 39 
гамбит 45 
геополитика 8 
геополитика на Мексико 8 
геополитическа прогноза 8 
геополитическа система 8 
геополитическа стратегия 8 
геополитическа структура 8 
геополитически предизвикателства 8 
геополитически системи 8 
геополитическо развитие 8 
геополитическо разпадане 8 
глобален демографски спад 8 
глобален финансов капитал 19 
глобализациията и САЩ 19 
глобализационни процеси 19 
глобализационни фактори 19 
глобализация 19 
глобализация в икономиката 19 
глобална финансова криза 19 42 
годишен финансов отчет 51 
гръцка банка 16 
Гръцка банка 2008-2009 16 
гръцки туристически фирми 25 
данъци 13 
данъци 2010 13 
данъчни закони 13 
данъчни закони 2010 13 
данъчно законодателство 50 
данъчно законодателство 2010 14 50 
данъчно облагане печалбата на търговците 26 
ДДС 14 
ДДС 2010 13 
демография 7 
демография на България 7 
демография на населението 7 
демография на областите в България 7 
демографски процеси 7 
демографски процеси в България 2008 7 
депресивна икономика 10 
депресия 10 
деривативи 17 
диагностика на финансовата устойчивост 40 
дипломат 58 
дипломация 58 
дистанционна форма на обучение 38 
диференциални уравнения 37 
документиране в счетоводството 47 
документиране на търговските сделки 26 
ДОО 33 
доходи на домакинствата в България 5 
дългови инструменти 17 
Държавна търговска гимназия - Свищов 35 
държавна финансова инспекция 32 
държавно обществено осигуряване 33 
държавност 58 
дюрация 17 
Евразия 8 
европейски директиви и регламенти за МСФО 49 
европейски застрахователен пазар 34 
екип 54 
екип в управлението 54 
екип от лидери 54 
екипна ефективност 54 
екипна работа 54 
екипни процеси 54 
екипни решения 42 
екипни структури 54 
екологичен мениджмънт 38 
екотуризъм 25 
електронен бизнес 56 
електронна търговия 56 
електронни разплащания 56 
електронно обучение 38 
енергийна революция 8 
есета за българския характер 4 
етажна собственост 31 
живот и дело 58 
жизнен станарт на домакинствата в България 5 
жилищен и сграден фонд 31 
жилищен стандарт в България 31 
жилищен фонд 31 
заетост 11 
заетост в България 11 
Закон за корпоративното подоходно облагане 14 
Закон за кредитните институции 28 
Закон за местните данъци и такси за 2010 50 
Закон за счетоводството 50 
заплащане на труда в строителството 55 
застрахователен пазар 34 
застрахователен пазар в България 34 
застрахователен риск 34 
застрахователни дружества Русия 34 
ЗДДС 13 
ЗДДФЛ 13 14 
здравно осигуряване 33 
здравно осигуряване 2010 33 
ЗДФЛ 13 
земеделски съюз 57 
ЗКПДО 13 
ЗКПО 13 
ЗКПО 2010 13 
ЗМДТ 13 14 
ЗМДТ 2010 13 
извънборсови пазари 17 
изпълнение на проекти 43 
изследователски потенциал на СА 36 
изучаване на престъпността 5 
изчисляване на полиноми 37 
икономика 19 
икономико-математически модели 24 
икономическа активност 20 
икономическа география на България 21 
икономическа дейност и риск 9 
икономически депресии 10 
икономически кризи 10 19 
икономически растеж 12 20 
икономически цикли 10 
икономически школи 10 
икономически явления 10 
инвентаризиране в счетоводството 47 
инвеститори 17 
инвестиции 17 
инвестиционен портфейл 17 42 
инвестиционна политика 17 
инвестиционни посредници 12 17 
индивидуална собственост 31 
индустриален бизнес 22 
иновации 27 
иновации във фирмата 27 
иновации и предприемачество 27 
институционализация на предприемачеството 18 
инструменти на анализа 40 
интеграция на застрахователните дружества 34 
Интернет 56 
интернет-магазин 56 
инфлация 10 12 
информационни технологии 56 
ислямски земетръс 8 
история на България 57 
история на българската философия 2 
история на българското предприемачество 18 
казуси 22 
кандидат-студентски тестове 21 
капитал и лихва 9 
капиталови инструменти 17 
капиталови ресурси 22 
кариерно развитие 11 
касово отчитане на държавния бюджет 51 
квалификация на кадрите 42 
кейнсинианство 19 
кетъринг 25 
класификация на счетоводните сметки 48 
класическа еристика 1 
клиент 27 
клиент и бизнес 27 
клиенти 27 
Кодекс за социално осигуряване 33 
колективни инвестиционни схеми 17 
количествени методи 40 
количествени методи в икономиката 24 
коментари 33 
коментари и тълкувания на МСС 49 
коментари и тълкувания на МСФО 49 
комисионни търговски сделки 26 
комплексите в българския характер 4 
компютърът и американската култура 8 
комуникативна активност 1 
комуникативна култура 1 
комуникации 45 
комуникации в управлението 45 
комуникации на фирмата 45 
комуникации при продажбите 45 
комуникации с клиентите 45 
комуникационен маркетинг 45 
комуникационен мениджмънт 45 
комуникационен тренинг 45 
комуникационна концепция в рекламата 45 
комуникационни конфликти 45 
комуникационни умения 45 
комуникация във фирмата 45 
комуникация и екипна среда 54 
комуникация и работен процес 54 
комуникиране с клиента 45 
комунистически режим в България 57 
конкурентно предимство 1 
конкурентноспособност в застраховането 34 
конкурентоспособност на фирмата 27 
конкуренция 1 9 27 
конкуренция в бизнеса 27 
конкуренция във фирмите 27 
конкуренция на продукта 27 
конкуретни отношения 27 
контролинг система в застраховането 34 
конференция 38 42 
конференция с международно участие 42 
конфликти 45 
конфликти в бизнеса 45 
конфликти в политиката 45 
кореспонденция 44 
кореспонденция на френски език 44 
корпоративно подоходно облагане 14 
космически програми 8 
кредитен риск 34 
криза в организацията 38 
КСО 33 
културен туризъм в България 25 
лагери и затвори 57 
лидерство 54 
ликвиден риск 34 
ликвидност 40 
линейни уравнения 37 
линейно програмиране 24 
литературна хроника на България 57 
лихвен процент 12 
мандатна програма 36 
мандатна програма на СА 36 
мандатна програма на СА до 2013 година 36 
манипулация 1 
маржинални разходи 40 
маркетинг-микс 40 
маркетингова дейност на фирмата 42 
маркетингова програма в аграрната сфера 23 
математика 37 
материални ресурси 24 
машинна форма на счетоводно отчитане 48 
Международна организация на труда 30 
международни одиторски стандарти 53 
Международни стандарти за финансова отчетност 46 
международни стандарти за финансови отчети 46 49 
Международни счетоводни стандарти 49 
международни цени 20 
мениджмънт в екипната дейност 54 
мениджърски екип 38 
местни бюджети 51 
местни данъци и такси 14 
металургия 20 
методи в индустриалната икономика 24 
методически апарат 22 
микроикономика 9 
многофамилни жилищни сгради 31 
модели за управление на запасите 24 
моделиране на производствените мощности 24 
молба за работа 44 
монетарна политика на гръцката банка 16 
монетарна политика на гръцката банка 2008/09 16 
мониторинг на проектите 43 
мотивация в управлението 54 
мотивация в управленската дейност 54 
мотивация и поведение 54 
МСС 49 
МСФО 49 
мюсюлмански свят 8 
народен съд 57 
народен трибун 57 
народопсихология 4 
наръчник на икономиста 2010 50 
население 2008 7 
население на България 2008 7 
научна конференция 42 
научни изследвания в СА 36 
научно-изследователска дейност в СА 36 
научно-изследователска дейност в СА -2013 36 
научно-изследователска работа на студенти 36 
научно-практическа конференция 38 
научноизследователски проекти 38 
национална идентичност 4 
Национални стандарти за финансови отчети 46 
небанкови финансови пазари 17 
недвижими имоти 31 
недвижими имоти в България 31 
независим финансов одит 53 
некласическа еристика 1 
нормативна уредба на вещите лица 28 
нормиране на труда в строителството 55 
НПК 28 
Обама и икономиката на САЩ 10 
облигации 17 
обобщаване на отчетни данни 47 
образование 35 
обучение в туризма 25 
обучение по отраслови специалности 38 
обществено осигуряване 33 
общи разходи 40 
ограничаване на емиграцията 38 
одит 53 
одит в публичния сектор 32 
одит на финансовите отчети 53 
одиторска проверка 53 
одиторски риск 53 
олигополни пазарни структури 9 
операционен риск 34 
организационна стратегия 42 
организация на труда 11 
осигурителен стаж 33 
осигурителни права 33 
основен лихвен процент 12 
основи на бизнесанализа 22 
отчет на БНБ 15 
отчет на БНБ 2009 15 
отчитане на бизнес комбинации 46 
отчитане на бюджета в НЗОК 51 
отчитане на местните бюджети 51 
отчитане на общественото осигуряване в НОИ 51 
отчитане на парични средства 52 
отчитане на разходите 51 
отчитане на разчети 52 
отчитане на републиканския бюджет 51 
отчитане на финансови активи 51 
оценка на инвестиционни проекти 24 41 
пазар на труда 5 9 
пазар на труда в България 11 
пазарен риск 34 
пазарни ниши в аграрната сфера 23 
пазарно равновесие 9 
парадоксите в българския характер 4 
парични преводи при търговските сделки 26 
пенсионни фондове 12 
планиране на проектите 43 
поздравления 44 
позициониране на анализа 40 
полемично изкуство 1 
политика 8 58 
политика - исторически аспект 8 
политика - световен ред 8 
политика и власт 8 
политика и стратегия 8 
политическа криза в Китай 8 
политически живот в България след 1989 57 
посредничество при преговори 45 
постоянни разходи 40 
правен риск 34 
Правилник за ЗДДС 2010 13 
правна уредба на застраховането в България 32 
право 28 29 
прагматизъм 1 
прагматизъм и конкуренция 1 
практически консултации 33 
преговори 45 
преговорна стратегия 45 
предприемаческа дейност 18 
предприемаческа тайна 18 
предприемаческа фирма 18 
предприемачески анализ 18 
предприемачески план 18 
предприемачески стратегии 18 39 
предприемачески умения 39 
предприемаческо мислене 39 
предприемаческо поведение 39 
предприемаческо решение 39 
предприемаческо рисково решение 39 
предприемаческо умение 39 
предприемаческо управление 18 39 
предприемачество 18 39 
предприемачество в България 18 
предприемачество и глобализация 18 
прекласифициране на финансови активи 49 
примерни писма 44 
примерни текстове за бизнес кореспонденция 44 
приходи 56 
проектен цикъл 41 
проекти във висшето образование 38 
проектни организации 43 
проектно управление 38 41 43 
променливи разходи 40 
промишлени продажби 20 
професионално развитие 11 
професионално развитие в България 11 
психология 4 
публицистика 4 
публицистка на Марко Семов 4 
публичен сектор 51 
публично-частно партньорство 31 
пътна карта на екипните решения 42 
работна заплата 9 11 
работна сила в строителството 55 
разходи 56 
разходи за персонал 40 
разходи за търговски сделки 40 
разходи за услуги 40 
рентабилност 40 
репресии по времето на комунизма 57 
ресторантьорство 25 
решени задачи 22 
риск 17 
рискови облигации 17 
русофили 57 
русофобство в България 57 
СА 6 9 36 38 46 47 
сборник доклади 42 
световна икономическа криза 57 
световни кризи 19 
Свищов 35 
свищовски училища 35 
сграден фонд в България 31 
сделки с недвижими имоти 26 
сделки със складови запаси 26 
селски туризъм 25 
собственост 31 
социален диалог и условия на труд 11 
социална защита 11 
социална статистика 5 
социално осигуряване 33 
социално осигуряване 2010 33 50 
социално осигуряване 2010 - коментар 50 
сравнителен анализ 40 
срив в предприемачеството 18 
стандарти за финансово отчитане 46 
статистика 5 6 
статистика в икономиката 5 
статистика на бедността 5 
статистика на домакинствата 5 
статистика на предприятието 6 
статистически величини 6 
статистическо изследване 6 
статистическо изучаване 6 
статистическо изучаване на здравеопазването 5 
статут на вещи лица 28 
стопанско развитие 59 
стопанско развитие в България 59 
стопанско-икономическо развитие 59 
стратегически риск 34 
стратегическо управление 42 
стратегия за развитие на СА 36 
строителен трудов процес 55 
строителна продукция 55 
строителни работници 55 
строително предприятие 55 
строителство 20 
структурен анализ 40 
структуриране на анализа 40 
счетоводен баланс 47 
счетоводни концепции 46 
счетоводни сметки 47 48 
счетоводни стандарти 46 49 
счетоводни форми 47 
счетоводно отчитане на капиталите 52 
счетоводно отчитане на нетекущи активи 52 
счетоводно отчитане на приходите 52 
счетоводно отчитане на разходите 52 
счетоводство 46 47 48 50 52 
счетоводство в публичния сектор 51 
счетоводство на предприятието 51 52 
събитията в България на 10 ноември 57 
съдебен процес на Трайчо Костов 57 
съдебни експертизи 28 
съсобственост 31 
текстил 20 
текущо счетоводно отчитане 47 48 
телекс 44 
теория на игрите 24 
тестове 22 
тестове за кандидат-студенти 21 
тестове по икономическа география на РБ 21 
Тихоокеански басейн 8 
труд 11 
трудова заетост в България след 1990 11 
трудови договори 11 
трудови ресурси в строителството 55 
трудово законодателство 11 
трудово право 30 
трудово право на България 30 
трудово право на ЕС 30 
трудово правоотношение 30 
трудово-наемни отношения 30 
трудовоправни норми 30 
туризмът в България 25 
туризмът в българската икономика 25 
туризъм 25 
туристическа реклама 25 
туристически маркетинг 25 
туристически сдружения 25 
туроператори 25 
туроператорска дейност 25 
туроператорска индустрия 25 
търговия на дребно 20 
Търговска гимназия - Свищов 35 
търговска дейност 22 
търговски банки 12 
търговски банки в България 12 
търговски бизнес 40 
търговски разходи 40 
търговски сделки 26 
търговски сделки с интелектуална собственост 26 
търговски сделки с услуги 26 
университетски изследвания 38 
управлeние на производството 43 
управление 43 54 
управление на етажната собственост 31 
управление на интелектуалния капитал 38 
управление на качеството на проекта 43 
управление на компании 39 
управление на конфликтите 42 
управление на маркетинга 42 
управление на отраслите 42 
управление на персонала 42 55 
управление на портфейла 17 
управленска теория 54 
управленски аспекти и финансови иновации 38 
управленски процес във висшето образование 38 
уравнения 37 
условия на труд 11 30 
условия на труда в строителството 55 
успешен мениджър 45 
успешни бизнес лидери 45 
успешни преговори 45 
учебник по вещно право 29 
учебник по счетоводство 47 
ученическо творчество 35 
факторингови търговски сделки 26 
факторни модели 17 
факултети в СА 36 
федерален резерв 10 
философия 2 3 
философия на комуникацията 1 
философски речник 3 
финансиране на предприемачеството 18 
финансов анализ 40 
финансов контрол 32 
финансов крах 19 
финансов сектор 12 
финансова администрация 32 
финансова криза 10 
финансови инвестиции 17 
финансови инструменти 17 
финансови кризи 19 
финансови отчети 53 
финансови пазари 17 
финансови посредници 12 
финансови правоотношения 32 
финансово право 32 
финансово-правни норми 32 
фирмено поведение 40 
фирмено предлагане 9 
фирмено предприемачество 39 
фирми 39 
фрайчайзингови сделки 26 
функции 37 
хотелиерство 25 
хроника на българската история 57 
цени на метали 20 
ценова политика 40 
числени методи 37 
човешки потенциал за научни изследвания 36 
човешки ресурси 22 54 
юбилеен сборник 35 59 
юбилеен сборник на Търговската гимназия 35 
юбилей 35 59 
юбилейна годишнина 59 
юбилейна конференция 59 
Web услуги 38