НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

43166 

Егоров, Вилен Васильевич

   На пути к информационному обществу / Вилен Васильевич Егоров . - Москва : ИПК Раб. телевидения и радиовещания, 2006 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-902899-01-Х 

  

Сист. No: 11505

- 2 -

43225 

Папазов, Кръстю и др.

   Икономически аспекти на научните изследвания / Кръстю Папазов, Емил Папазов, Людмила Михайлова . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2008 . - 128 с. ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   

   ISBN 978-954-712-426-4 

  

Сист. No: 11578

- 3 -

43224 

Сборник доклади на научна конференция  . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2007 . - 397 с. ; 22 см

   

   ISBN 1311-3321 

  

Сист. No: 11577

- 4 -

06/C/A 39 

Almanach 2008  . - Wien : Osterreichischen Akademie der Wissenschaftn, 2009 . - 20 см

   

   ISBN 0378-8644 

   158. Jahrgang. 2008 . - 2009 . - 670 с.

   

  

Сист. No: 11588

Интелектуална собственост

- 5 -

43135 

Takagi, Yo et al.

   Teaching of intelectual property : Principles and methods / Yo Takagi, Larry Allman, Mpazi A. Sinjela . - New York : Cambridge University Press, 2008 . - 333 с. ; 23 см

   Преподаване на Интелектуална собственост.

   ISBN 978-0-521-71646-8 

  

Сист. No: 11468

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 6 -

43159 

Брофи, Питер

   Современная библиотека учебного заведения / Питер Брофи . - Москва : Омега-Л, 2009 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-370-01472-7 

  

Сист. No: 11498

ФИЛОСОФИЯ

- 7 -

43214 

Майер, Ханс и др.

   Класици на политическото мислене : Т.I - /  Състав. Ханс Майер, Хорст Денцер ; Прев. Олга Симова ; Ред. Христо Тодоров . - София : НБУ, 2009 . - 23 см . -  (Artes Liberales)

   

   ISBN 978-954-535-548-6 

   Т.I . - 2009 . - 182 с.

   

  

Сист. No: 11566

Етика

- 8 -

43216 

Денкова, Лидия

   Етика : Начален курс / Лидия Денкова . - София : НБУ, 2003 . - 303 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-279-7 

  

Сист. No: 11568

- 9 -

43212 

Сотирова, Даниела

   Бизнес етика : Луксът, който си заслужава, без да струва много / Даниела Сотирова . - София : НБУ, 2009 . - 544 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-576-9 

  

Сист. No: 11563

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Миграция

- 10 -

II 1622 

История на човешките миграции  . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 192 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-28-0523-6 

  

Сист. No: 11541

Икономическа социология

- 11 -

43142 

Барсукова, Светлана Юрьевна

   Неформальная экономика : Курс лекций / Светлана Юрьевна Барсукова . - Москва : ГУ ВШЭ, 2009 . - 356 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-7598-0645-5 

  

Сист. No: 11475

- 12 -

43201 

Георгиев, Никола и др.

   Икономическа социология / Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2009 . - 530 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0439-5 

  

Сист. No: 11550

Политика

- 13 -

43215 

Майер, Мира

   Политическа география на Близкия изток / Мира Майер . - София : НБУ, 2009 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-547-9 

  

Сист. No: 11567

- 14 -

43150 

Розенваллон, Пьер

   Утопический капитализм : История идеи рынка / Пьер Розенваллон . - Москва : Новое литературное обозрение, 2007 . - 270 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-86793-570-2 

  

Сист. No: 11489

Икономика. Икономически науки

- 15 -

43120 

ел-Ериан, Мохамед А.

   Сблъсък на пазари : Инвестиционни стратегии за епохата на глобална икономическа промяна / Мохамед А. ел-Ериан ; Прев. от англ. Василка Стаматова . - София : Еастра, 2009 . - 344 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92212-3-7 

  

Сист. No: 11438

- 16 -

43182 

Йорданова, Емилия

   Въведение в икономиката / Емилия Йорданова . - София : Дионис, 2009 . - 152 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8496-90-2 

  

Сист. No: 11525

- 17 -

43122 

Танева, Таня

   Субективна перцепция на икономическия риск / Таня Танева . - София : Б. изд., 2009 . - 282 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9443-06-6 

  

Сист. No: 11440

Икономикс

- 18 -

43111 

Господинов, Калин

   Ентропийни рамки на икономическите системи : (с примери и приложения) / Калин Господинов . - Варна : ИК Стено, 2009 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-430-8 

  

Сист. No: 11425

- 19 -

43110 

Зомер, Ханс-Юрген и др.

   Икономика / Ханс-Юрген Зомер, Никола Николов, Антоанета Войкова . - 2. изд. . - София : Тилиа, 1998 . - 312 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-717-052-Х 

  

Сист. No: 11424

Макроикономика

- 20 -

330.1/С/О 836 

Основни макроикономически показатели 2008  . - София : НСИ, 2009

   

   ISBN 1311-2376 

  

Сист. No: 11619

- 21 -

43149 

Самуэльсон, Пол Э. и др.

   Макроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус . - 18. изд. . - Москва : Издательский дом Вильямс, 2009 . - 592 с. ; 24 см

   

   ISBN 5-8459-1526-9 

  

Сист. No: 11488

- 22 -

43140 

Farina, Francesco et al.

   Macroeconomic Policy in the European Monetary Union : From the old to the new Stability and Growth Pact / Francesco Farina, Roberto Tamborini . - London et al. : Routledge, 2008 . - 225 с. ; 24 см

   Макроикономическа политика в Европейския паричен съюз.

   ISBN 978-0-415-42900-9 

  

Сист. No: 11473

Икономически теории. Учения и школи

- 23 -

43117 

Атали, Жак

   Карл Маркс или световният дух / Жак Атали ; Прев. от фр. Георги Ангелов . - София : РИВА, 2006 . - 392 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-320-067-2 

  

Сист. No: 11434

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 24 -

43127 

Паунов, Марин

   Трудова мотивация / Марин Паунов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 252 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0388-1 

  

Сист. No: 11446

Трудови отношения

- 25 -

43138 

Kearney, Richard

   Labor Relations in the Public Sector / Richard Kearney . - 4. ed. . - Boka Raton : CRC Press, 2009 . - 383 с. ; 24 см

   Трудови отношения в публичния сектор.

   ISBN 978-1-4200-6314-1 

  

Сист. No: 11471

Фирми

- 26 -

43128 

Мантъл, Джонатан

   Компаниите които промениха света : От East India Company до Google / Джонатан Мантъл . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 320 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0433-8 

  

Сист. No: 11447

Финанси

- 27 -

43112 

Петров, Любен и др.

   Сделки с ценни книжа и финансови инструменти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Любен Петров, Атанас Атанасов . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 180 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0437-1 

  

Сист. No: 11428

- 28 -

43106 

Финансови решения: изследвания и практики  /  Състав. Виолета Касърова . - София : Нов бълг. унив., 2009 . - 335 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-592-9 

  

Сист. No: 11418

- 29 -

43185 

Цветкова, Надежда

   Валутен контрол : (Учебно пособие) / Надежда Цветкова . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 64 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-135-3 

  

Сист. No: 11528

- 30 -

43211 

Цончев, Радослав

   Финансови изчисления / Радослав Цончев . - София : НБУ, 2009 . - 173 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-549-3 

  

Сист. No: 11562

- 31 -

43179 

Cost-benefit analysis  : Concepts and Practice / Anthony E. Boardman et al . - 2. ed. . - New Jersey : Printice Hall, 2001 . - 526 с. ; 24 см

   Анализ на разходите и ползите.

   ISBN 0-13-087178-8 

  

Сист. No: 11520

- 32 -

43174 

Jones, Stewart et al.

   Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction / Stewart Jones, David A. Hensher . - Cambridge : Cambridge University Press, 2008 . - 298 с. ; 25 см

   Нови постижения в моделирането на кредитния риск и предсказване на корпоративна несъстоятелност.

   ISBN 978-0-521-68954-0 

  

Сист. No: 11515

Финансов контрол

- 33 -

43191 

Финансов контрол  : [Учебник] / Милка Томева и др . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-857-1 

  

Сист. No: 11534

Данъци. Такси. Налози

- 34 -

336.2/С/Б 923 здо 

България. Закони и др. п.

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2009 година : Корпоративно подоходно облагане. Данъци върху доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност. Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети / Людмила Мермерска и др . - София : ИК "Труд и право ", 2008 . - 960 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-1567 

  

Сист. No: 11426

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 35 -

43156 

Ротбард, Мюррей

   История денежного обращения и банковского дела в США : От колониального периода до Второй мировой войны / Мюррей Ротбард ; Перев. с англ. Б. С. Пинскер . - Челябинск : Социум, 2009 . - 548 с. ; 21 см . -  (Австрийская школа вып. 25)

   

   ISBN 978-5-91603-016-7 

  

Сист. No: 11495

Пари, валута

- 36 -

43133 

Норт, Гари

   Честни пари : Библейските принципи за парите и банковото дело / Гари Норт ; Прев. от англ. Божидар Маринов . - София : Нов човек, 2009 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-407-301-5 

  

Сист. No: 11452

Инвестиции

- 37 -

43144 

Орешарски, Пламен

   Инвестиции : Анализ и управление на инвестиционни портфейли / Пламен Орешарски . - Плевен : "ЕА" АД, 2009 . - 473 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-450-157-0 

  

Сист. No: 11477

- 38 -

43196 

Финансови измерения на икономическата свобода  / Стефан Вачков и др . - Варна : ИК Стено, 2009 . - 508 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-408-7 

  

Сист. No: 11542

Фондов пазар. Фондова борса

- 39 -

43162 

Кожухар, Владимир Макарович

   Практикум по иностранным инвестициям / Владимир Макарович Кожухар . - 2. изд. . - Москва : ИТК Дашков и К, 2008 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-91131-900-7 

  

Сист. No: 11501

Ценни книжа

- 40 -

43175 

Tortoriello, Richard

   Quantitative strategies for achieving ALPHA / Richard Tortoriello . - New York : McGraw-Hill, 2009 . - 466 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-0-07-154984-4 

  

Сист. No: 11516

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 41 -

43124 

Саймън, Херман

   Как да надмогнем кризата : 33 бързи решения за успех и печалба / Херман Саймън . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2009 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-100-1 

  

Сист. No: 11442

- 42 -

43226 

Park, Phillip H.

   The Dynamics of Change in North Korea: An Institutionalist Perspective / Phillip H. Park . - Seoul : Institute for Far Eastern Studies, 2009 . - 311 с. ; 22 см

   Динамика на промените в Северна Корея. Национална икономика. Икономическо развитие. Икономическа реформа.

   ISBN 978-89-8421-294-7 

  

Сист. No: 11589

Икономика

- 43 -

33/С/Б 658 Аб 

Борисов, А. Б.

   Большой экономический словарь : Экономика. Финансы. Бухучет. Налоги. Страхование. Маркетинг. Менеджмент. Управление / А. Б. Борисов . - 3. изд., переб. и доп. . - Москва : Книжный мир, 2010 . - 860 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-8041-0426-0 

  

Сист. No: 11512

- 44 -

I 2182 

Кризата  : Как да се справим с финансовата криза. Практически идеи и съвети за всеки . - София : Пергамент, 2009 . - 160 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-367-024-6 

  

Сист. No: 11454

Икономика на САЩ

- 45 -

43152 

Роговский, Евгений Александрович

   США: информационное общество : Экономика и политика / Евгений Александрович Роговский . - Москва : Международные отношения, 2008 . - 408 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7133-1192-6 

  

Сист. No: 11491

Икономическа география

- 46 -

43131 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Европа : Икономическа география; (Учебник) / Васил Георгиев Дойков, Атанас Харалампиев Дерменджиев . - 3. прераб. и доп. изд. . - Б. изд. д. : Ковачев, 2008 . - 309 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8775-76-2 

  

Сист. No: 11450

Икономически растеж

- 47 -

43161 

Перминов, Сергей Борисович

   Информационные технологии как фактор экономического роста / Сергей Борисович Перминов . - Москва : Наука, 2007 . - 200 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-02-033403-0 

  

Сист. No: 11500

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 48 -

43209 

Славова, Ирена

   Планиране и прогнозиране / Ирена Славова . - София : НБУ, 2009 . - 360 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-538-7 

  

Сист. No: 11560

Икономика на индустрията, предприятието

- 49 -

43192 

Денева, Анета и др.

   Индустриална икономика / Анета Денева, Георги Гуцев . - Б. изд. д. : Авангард принт, 2008 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-337-062-7 

  

Сист. No: 11536

- 50 -

II 1585 

Икономика на предприятието  : Ч.1-3 / Виолета Чаушева и др . - София : Дионис, 2009 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-8496-87-2 

   Ч.2 . - 2009 . - 228 с.

   

  

Сист. No: 11443

- 51 -

II 1585 

Икономика на предприятието  : Ч.1-3 / Виолета Чаушева и др . - София : Дионис, 2008 . - 29 см

   

   ISBN 954-8496-77-3 

   Ч.3 . - 2008 . - 236 с.

   

  

Сист. No: 11545

Икономика на туризма

- 52 -

43164 

Барчуков, Игорь Сергеевич

   Методы научных исследований в туризме : Учебное пособие / Игорь Сергеевич Барчуков . - Москва : ИЦ Академия, 2008 . - 224 с. ; 22 см . -  (Высшее профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-7695-4899-4 

  

Сист. No: 11503

- 53 -

43147 

Бочарников, Владимир Николаевич и др.

   Информационные технологии в туризме : Учебное пособие / Владимир Николаевич Бочарников, Елена Геннадьевна Лаврушина, Яна Юрьевна Блиновская . - Москва : Флинта, 2008 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9765-0251-2 

  

Сист. No: 11486

- 54 -

43170 

Бублейко, Виктор Федорович

   Основы профессиональной деятельности в туризме и экотуризме : Учебное пособие для вузов / Виктор Федорович Бублейко . - Ростов на Дон : Феникс, 2008 . - 380 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-222-13939-4 

  

Сист. No: 11509

- 55 -

43130 

Великов, Велико Добрев

   Международен туризъм / Велико Добрев Великов . - София : Матком, 2009 . - 288 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9930-63-4 

  

Сист. No: 11449

- 56 -

43171 

Жукова, Марина Александровна

   Мениджмент в туристическом бизнесе : Учебное пособие / Марина Александровна Жукова . - 3. изд., прераб. и доп. . - Москва : КНОРУС . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-390-00484-5 

  

Сист. No: 11510

- 57 -

43163 

Морозов, Михаил Анатольевич и др.

   Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника / Михаил Анатольевич Морозов, Наталья Степановна Морозова . - 6. изд., прераб. . - Москва : ИЦ Академия, 2008 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7695-4877-2 

  

Сист. No: 11502

- 58 -

II 1623 

Плачкова, Мария и др.

   Мениджмънт в туризма / Мария Плачкова, Пенка Пенева, Радослав Райчев . - София : Дионис, 2008 . - 144 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-8496-79-7 

  

Сист. No: 11544

Търговия

- 59 -

43118 

Връзката с клиентите  : Как да ги спечелим и задържим /  Прев. от англ. Стефан Георгиев . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2009 . - 166 с. ; 22 см . -  (Harvard Business School Press)

   

   ISBN 978-954-783-093-6 

  

Сист. No: 11435

- 60 -

43121 

Управление на веригата за снабдяване  . - София : Класика и Стил, 2009 . - 176 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-058-3 

  

Сист. No: 11439

Маркетинг

- 61 -

43153 

Просветов, Георги Иванович

   Маркетинг: задачи и решения : Учебно-практическое пособие / Георги Иванович Просветов . - Москва : Альфа-Пресс, 2008 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-94280-351-3 

  

Сист. No: 11492

- 62 -

43203 

Скот, Дейвид Миърман

   Новите правила в маркетинга и в ПР : Как да използваме нюзрилийзите, блоговете, подкастите, вирусния маркетинг & онлайн медиите за да достигнем до купувачите директно / Дейвид Миърман Скот . - (София) : Рой комюникейшън, 2009 . - 288 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9335-14-9 

  

Сист. No: 11552

- 63 -

43189 

Щерев, Николай

   Маркетинг и реклама / Николай Щерев . - София : Мартилен, 2009 . - 188 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-598-127-2 

  

Сист. No: 11532

- 64 -

43114 

Proctor, Tony

   Strategic Marketing : An introduction / Tony Proctor . - 2. ed. . - New York : Routledge, 2008 . - 335 с. ; 25 см

   Стратегически маркетинг.

   ISBN 978-0-415-45817-7 

  

Сист. No: 11521

- 65 -

43137 

Raa, Thijs ten

   The Economics of Benchmarking : Measuring Perfirmance for Competitive Advantage / Thijs ten Raa . - New York : Palgrave Macmillan, 2009 . - 108 с. ; 22 см

   Икономика на бенчмаркинга.

   ISBN 978-0-230-22438-4 

  

Сист. No: 11470

Рекламна, комуникационна политика

- 66 -

43217 

Менчева, Лиляна

   Рекламна политика / Лиляна Менчева . - София : НБУ, 2003 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-535-138-1 

  

Сист. No: 11569

- 67 -

43184 

Цонева, Иванка

   Анатомия на рекламата : Основи. Механизми. Резултати / Иванка Цонева . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 372 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-134-6 

  

Сист. No: 11527

Маркетингов мениджмънт

- 68 -

43208 

Инджова, Цветанка

   Управление на маркетинга / Цветанка Инджова . - София : НБУ, Б. г. . - 140 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-541-7 

  

Сист. No: 11559

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 69 -

339/C/M 61 

Metro Retail Compendium 2009/2010  : Data, facts and addresses of the trade and retail industry in Germany, Europe and worldwide . - Dusseldorf : Metro Group, 2009 . - 413 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-3-00-028270-6 

  

Сист. No: 11580

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 70 -

43126 

Стоименов, Милчо Райчев и др.

   Финансиране на международната търговия / Милчо Райчев Стоименов, Весела Йорданова Тодорова . - София : Тракия-М, 2009 . - 705 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8401-77-7 

  

Сист. No: 11445

- 71 -

43177 

Quillin, Bryce

   International Financial Co-operation : Political economics of compliance with the 1988 Basel Accord / Bryce Quillin . - New York : Routledge, 2008 . - 212 с. ; 24 см

   Международно финансово сътрудничество.

   ISBN 978-0-415-77288-4 

  

Сист. No: 11518

Международни икономически отношения

- 72 -

43198 

Раджабова, З. К.

   Мировая экономика : Учебник / З. К. Раджабова . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : ИНФРА-М, 2010 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-16-003755-4 

  

Сист. No: 11546

Глобализация

- 73 -

43119 

Сол, Джон Ралстън

   Крахът на глобализма и повторното изобретяване на света / Джон Ралстън Сол ; Прев. Леонид Дуков, Гриша Атанасов . - София : Кралица МАБ, 2009 . - 392 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-533-097-1 

  

Сист. No: 11437

Право. Наука за държавата и правото

- 74 -

43181 

Беленски, Радостин

   Криминалистика : (Учебник) / Радостин Беленски . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008 . - 660 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0318-8 

  

Сист. No: 11524

- 75 -

43188 

Фирмено право  : Учебник за професионалните гимназии по икономика и СОУ / Георги Стефанов и др . - София : Мартилен, 2007 . - 183 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-598-113-5 

  

Сист. No: 11531

- 76 -

43134 

Цанков, Петър

   Нормативна основа на банковото право в Република България / Петър Цанков . - София : РОМИНА, 2009 . - 123 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-379-016-6 

  

Сист. No: 11453

Международно право

- 77 -

43193 

Тодоров, Тодор

   Международно частно право : Европейският съюз и Република България / Тодор Тодоров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : СИБИ, 2009 . - 424 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730-613-4 

  

Сист. No: 11537

- 78 -

43104 

Цанков, Веселин Христов

   Българските общности зад граница : Правни аспекти / Веселин Христов Цанков . - София : Албатрос, 2009 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-751-094-4 

  

Сист. No: 11416

Европейско право

- 79 -

43129 

Кремер, Лудвиг

   Европейско право на околната среда / Лудвиг Кремер ; Прев. Ружа Михолич, Полина Крумова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008 . - 696 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-0374-4 

  

Сист. No: 11448

- 80 -

341/С/П 887 

Присъединяване на Република България към Европейския съюз  : Т. 1-6 . - София : Държавен вестник, 2007 . - 27 см

   

   ISBN 0205-0900 

   Т.1. Договор за присъединяване. Учредителни договори на европейските общности с измененията и допълненията към тях. Договор з създаване на Конституция за Европа : Притурка към ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г. . - 2007 . - 271 с.

   

  

Сист. No: 11480

- 81 -

341/С/П 887 

Присъединяване на Република България към Европейския съюз  : Т. 1-6 . - София : Държавен вестник, 2007 . - 27 см

   

   ISBN 0205-0900 

   Т.2. Договор за присъединяване. Учредителни договори на европейските общности с измененията и допълненията към тях. Договор за създаване на Конституция за Европа : Притурка към ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г. . - 2007 . - 574 с.

   

  

Сист. No: 11481

- 82 -

341/С/П 887 

Присъединяване на Република България към Европейския съюз  : Т. 1-6 . - София : Държавен вестник, 2007 . - 27 см

   

   ISBN 0205-0900 

   Т.3. Договор за присъединяване. Учредителни договори на европейските общности с измененията и допълненията към тях. Договор з създаване на Конституция за Европа : Притурка към ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г. . - 2007 . - 429 с.

   

  

Сист. No: 11482

- 83 -

341/С/П 887 

Присъединяване на Република България към Европейския съюз  : Т. 1-6 . - София : Държавен вестник, 2007 . - 27 см

   

   ISBN 0205-0900 

   Т.4. Договор за присъединяване. Учредителни договори на европейските общности с измененията и допълненията към тях. Договор з създаване на Конституция за Европа : Притурка към ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г. . - 2007 . - 576 с.

   

  

Сист. No: 11483

- 84 -

341/С/П 887 

Присъединяване на Република България към Европейския съюз  : Т. 1-6 . - София : Държавен вестник, 2007 . - 27 см

   

   ISBN 0205-0900 

   Т.5. Договор за присъединяване. Учредителни договори на европейските общности с измененията и допълненията към тях. Договор з създаване на Конституция за Европа : Притурка към ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г. . - 2007 . - 528 с.

   

  

Сист. No: 11484

- 85 -

341/С/П 887 

Присъединяване на Република България към Европейския съюз  : Т. 1-6 . - София : Държавен вестник, 2007 . - 27 см

   

   ISBN 0205-0900 

   Т.6. Договор за присъединяване. Учредителни договори на европейските общности с измененията и допълненията към тях. Договор з създаване на Конституция за Европа : Притурка към ДВ, бр. 103 и 104 от 2006 г. . - 2007 . - 672 с.

   

  

Сист. No: 11485

Държавно право. Конституционно право. Административно право

- 86 -

43197 

Близнашки, Георги

   Конституционализъм и демокрация / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2719-6 

  

Сист. No: 11543

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 87 -

43195 

Владимиров, Румен и др.

   Наказателно право : Обща част: Основни теоретични положения, тестове, казуси, съдебна практика / Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0590-8 

  

Сист. No: 11540

Търговско право

- 88 -

43221 

Ланджев, Борис

   Търговско право / Борис Ланджев . - София : НБУ, Б. г. . - 367 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-338-3 

  

Сист. No: 11573

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 89 -

349.2/С/Б 923 зу 
 България. Закони и др. п. 

   Уредба на трудовите отношения в предприятието : Вътрешни актове. Процедури и приложни документи / Величка Микова и др . - София : ИК "Труд и право ", 2009 . - 832 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-167-4 

  

Сист. No: 11427

Социално осигуряване

- 90 -

43145 

Йорданов, Пламен

   Деференциран подход към организацията на социално-осигурителната защита на селскостопанските производители в България / Пламен Йорданов . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 176 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-163-6 

  

Сист. No: 11478

- 91 -

43139 

Reddick , Christopher G. et al.

   Handbook of Employee benefits and Administration / Christopher G. Reddick, Jerrell D. Coggburn . - Boka Raton : CRC Press, 2008 . - 426 с. ; 24 см

   Наръчник по осигуряване и организация на персонала.

   ISBN 978-1-4200-5192-6 

  

Сист. No: 11472

Социално осигуряване в България

- 92 -

368.4/С/С 546 

Социалното осигуряване в България през 2008 г.  : Годишник НОИ / Зоя Славова и др . - София : НОИ, 2009 . - 268 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 11549

Застраховане

- 93 -

368/С/Д 853 Хк 

Драганов, Христо и др.

   Кратка застрахователна енциклопедия / Христо Драганов, Петър Андасаров . - София : Застраховател прес, 2009 . - 524 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-90531-3-5 

  

Сист. No: 11523

- 94 -

43183 

Ерусалимов, Румен

   Актюерска техника в застраховането / Румен Ерусалимов . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-140-7 

  

Сист. No: 11526

Образование

- 95 -

43143 

Янковская, Наталия Анатольевна

   Руководство по организации мониторинга качества образования : Инструктивно-методическое пособие / Наталия Анатольевна Янковская . - Москва : НИИ школьных технологий, 2009 . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-91447-019-4 

  

Сист. No: 11476

Висше образование

- 96 -

43223 

Смрикаров, Ангел

   Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство : Основни резултати и предстоящи задачи. Младежкото участие и принос / Ангел Смрикаров . - Б. изд. д. : Б. изд., 2009 . - 230 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-403-5 

  

Сист. No: 11575

- 97 -

43141 

Maringe, Felix et al.

   Marketing Higher Education : Theory and Practice / Felix Maringe, Paul Gibbs . - Glasgow : McGraw-Hill Opewn University Press, 2009 . - 200 с. ; 23 см

   Маркетин на висшето образование.

   ISBN 978-0-335-22032-8 

  

Сист. No: 11474

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 98 -

51/С/М 711 Ат 

Митков, Атанас

   Теория на експеримента : Кратък терминологичен речник: математика, теория на вероятностите, статистика и планиране на експеримента / Атанас Митков . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2009 . - 80 с. ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   

   ISBN 978-954-712-743-1 

  

Сист. No: 11579

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Техника

- 99 -

II 1624 

Куцаров, Стефан

   Основи на електронните схеми : Т. 1-4 / Стефан Куцаров . - София : НБУ, Б. г. . - 30 см

   

   ISBN 978-954-535-539-4 

   Т.1. Увод в електрониката . - Б. г. . - 285 с.

   

  

Сист. No: 11565

Енергетика

- 100 -

43136 

Aswathanarayana, U. et al.

   Energy Portfolios / U. Aswathanarayana, Rao S. Divi . - London : CRC Press, 2009 . - 336 с. ; 25 см

   Енергийно портфолио.

   ISBN 978-0-415-46985-2 

  

Сист. No: 11469

Селско стопанство. Горско стопанство

- 101 -

43115 

Аграрният сектор в условия на финансова криза  : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. /  Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 516 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0438-8 

  

Сист. No: 11431

Управление на предприятията. Организация на производството

- 102 -

43123 

Николов, Богдан

   Управление на предприятието / Богдан Николов . - София : БРЕИТТС, 2009 . - 196 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-923-6521 

  

Сист. No: 11441

Мениджмънт

- 103 -

43108 

Бенев, Боян С.

   Малка книга за бизнеса / Боян С. Бенев . - София : Жанет-45, 2009 . - 59 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-564-3 

  

Сист. No: 11420

- 104 -

43155 

Друкер, Питер Ф.

   Практика менеджмента / Питер Ф. Друкер . - Москва : Издательский дом Вильямс, 2009 . - 398 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-8459-0085-2 

  

Сист. No: 11494

- 105 -

43157 

Костров, Алексей Владимирович

   Основы информационного менеджмента / Алексей Владимирович Костров . - 2. изд., перер. и доп. . - Москва : Финансы и статистика, 2009 . - 528 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-279-03020-0 

  

Сист. No: 11496

- 106 -

43107 

Темплар, Ричард

   Правила за мениджъри / Ричард Темплар . - София : Обсидиан, 2009 . - 230 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-217-6 

  

Сист. No: 11419

- 107 -

43103 

Фьорстер, Аня и др.

   Всякакви, но не! стандартни : Провокативни идеи за мениджъри, пазари, компании / Аня Фьорстер, Петер Кройц . - София : Еастра, б.г. . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92212-1-3 

  

Сист. No: 11415

Методи на управление

- 108 -

43210 

Каменов, Камен и др.

   Управленският процес и екипната дейност / Камен Каменов, Кристиян Хаджиев, Надя Маринова . - София : НБУ, 2005 . - 291 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-535-418-6 

  

Сист. No: 11561

Психология на управлението

- 109 -

43200 

Наприс, Артур Винцасович

   Психология управления : Учебно-практическое пособие / Артур Винцасович Наприс . - Москва : НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2009 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9770-0475-6 

  

Сист. No: 11548

Малък бизнес

- 110 -

43165 

Маслов, Дмитрий Владимирович и др.

   Малый бизнес: Стратегии совершенствования на основе управления качеством / Дмитрий Владимирович Маслов, Эрнест Анатольвич Белокоровин . - Москва : ДМК Пресс, 2008 . - 192 с. ; 23 см

   

   ISBN 5-94074-389-7 

  

Сист. No: 11504

Управление на фирмата

- 111 -

43172 

Киппинг, Матиас и др.

   Управленческое консультирование : Индустрия знаний, символический капитал или новая мода / Матиас Киппинг, Ларс Энгвелл . - Харьков : Гуманитарный Центр, 2008 . - 416 с. ; 22 см

   

   ISBN 966-8324-35-8 

  

Сист. No: 11513

- 112 -

43180 

Loch, Christoph H. et al.

   Handbook of New Product Development Management / Christoph H. Loch, Stylianos Kavadias . - Oxford : Elsevier, 2008 . - 542 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-0-7506-8552-8 

  

Сист. No: 11522

- 113 -

43154 

Эванс, Фрэнк Ч. и др.

   Оценка компаний при слияниях и поглощениях : Создание стоимости в частных компаниях / Фрэнк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп ; Прев. от англ. А. Шматова . - 3. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2009 . - 336 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-1115-7 

  

Сист. No: 11493

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 114 -

43148 

Стратегические альянсы  . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008 . - 256 с. ; 21 см . -  (Harvard Business Review. (Серия Идеи, которые работают))

   

   ISBN 978-5-9614-0615-3 

  

Сист. No: 11487

Мениджмънт на фирмата

- 115 -

43102 

Фьорстер, Аня и др.

   Следи вместо пепел : Как да работим с мисъл / Аня Фьорстер, Петер Кройц . - София : Еастра, 2009 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92212-4-4 

  

Сист. No: 11414

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 116 -

43105 

Георгиева, Николина

   Бизнес комуникации / Николина Георгиева . - Варна : ИК Стено, 2009 . - 288 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-436-0 

  

Сист. No: 11417

- 117 -

43213 

Стоянов, Росен К.

   Конфликтен дискурс, масмедии и политика / Росен К. Стоянов . - София : НБУ, 2009 . - 167 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-578-3 

  

Сист. No: 11564

- 118 -

43190 

Тенчева, Деница

   Бизнес комуникации / Деница Тенчева . - София : Нови знания, 2007 . - 88 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9315-82-0 

  

Сист. No: 11533

- 119 -

651/С/Ш 346 Фэ 

Шарков, Феликс Изосимович

   Коммуникология : Энциклопедический словарь-справочник / Феликс Изосимович Шарков . - Москва : ИТК Дашков и К, 2009 . - 768 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-00101-7 

  

Сист. No: 11511

Счетоводство

- 120 -

43113 

Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство  : (за Магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия") / Дамян Дамянов и др . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 138 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0434-0 

  

Сист. No: 11429

- 121 -

657/С/С 593 с 

Справочник по счетоводство  : Счетоводно и данъчно отчитане на операциите / Георги Проданов и др . - София : Икономика-прес, 2009 . - 380 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-91978-0-8 

  

Сист. No: 11436

- 122 -

43146 

Стандартизация в счетоводството  / Иван Душанов и др . - София : Икономика-прес, 2009 . - 512 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-17-9 

  

Сист. No: 11479

Счетоводство на отраслите

- 123 -

43228 

Счетоводство на селското стопанство, селскоктопанските кооперации и сдружения  / Георги Герганов и др ; Под науч. ред. Иван Душанов . - София : Икономика-прес, б.г. . - 536 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 11591

Бюджетно счетоводство

- 124 -

43227 

Бюджетно счетоводство  : (Учебно-методическо пособие) / Диана Ималова и др . - Свищов : Б. изд., 2009 . - 185 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-0357-2 

  

Сист. No: 11590

Одиторски контрол

- 125 -

43116 

Счетоводството и одита в информационната глобализация  : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. /  Науч. ред. Михаил Дочев Михайлов . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 640 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0436-4 

  

Сист. No: 11432

- 126 -

43199 

Юдина, Галина Александровна и др.

   Основы аудита : Учебное пособие / Галина Александровна Юдина, Марина Николаевна Черных . - 3. изд., переб. и доп. . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 343 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-390-00408-1 

  

Сист. No: 11547

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 127 -

43202 

Владимирова, Катя

   Стратегическо управление на човешките ресурси : Теория и практика / Катя Владимирова . - София : НБУ, 2009 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-593-6 

  

Сист. No: 11551

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 128 -

43173 

Banfield, Paul et al.

   Introduction to Human Resource Management / Paul Banfield, Rebecca Kay . - Oxford : Oxford University Press, 2008 . - 388 с. ; 27 см

   

   ISBN 978-0-19-929152-6 

  

Сист. No: 11514

- 129 -

43178 

Brewster, Chris et al.

   International HRM : Contemporary issues in Europe / Chris Brewster, Hilary harris . - New York : Routledge, 2006 . - 312 с. ; 23 см

   

   ISBN 0-415-19490-3 

  

Сист. No: 11519

Реклама

- 130 -

43160 

Гусаров, Юрий Валериевич

   Менеджмент рекламы : Учебное пособие / Юрий Валериевич Гусаров . - Москва : Экономика, 2009 . - 528 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-282-02683-2 

  

Сист. No: 11499

- 131 -

43132 

Иванова, Кира Алексеевна

   Копирайтинг : Съставяне на Рекламни и PR текстове / Кира Алексеевна Иванова ; Прев. Ирена Димитрова . - София : Асеневци, 2009 . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8898-11-9 

  

Сист. No: 11451

- 132 -

43158 

Песоцкий, Е. А.

   Реклама и мотивация потребителей / Е. А. Песоцкий . - Москва : ИТК Дашков и К, 2009 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-00066-9 

  

Сист. No: 11497

- 133 -

43167 

Пименов, Павел Алексеевич

   Основы рекламы : Учебное пособие / Павел Алексеевич Пименов . - Москва : Гардарики, 2009 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-8297-0218-2 

  

Сист. No: 11506

- 134 -

43168 

Резепов, Ильдар Шамильевич

   Психология рекламы и PR : Учебное пособие / Ильдар Шамильевич Резепов . - Москва : ИТК Дашков и К, 2008 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91131-617-4 

  

Сист. No: 11507

Информационни технологии

- 135 -

43187 

Информационни технологии в бизнеса  / Румен Върбанов и др . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-133-9 

  

Сист. No: 11530

Интернет

- 136 -

43186 

Върбанов, Румен

   Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта / Румен Върбанов . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-136-0 

  

Сист. No: 11529

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 137 -

43169 

Долженко, Геннадий Петрович

   Экскурсионное дело : Учебное пособие / Геннадий Петрович Долженко . - 3. изд., исправл. и доп. . - Москва : ИЦ МарТ, 2008 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-241-00911-1 

  

Сист. No: 11508

- 138 -

43222 

Туризмът и устойчивото развитие на обществото  : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 476 с. ; 20 см

   Посветена на 45-год. от създаването на Колеж по туризъм - Варна.

   ISBN 978-954-21-2424-7 

  

Сист. No: 11574

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Български език

- 139 -

808.67/С/Б 926 а 

Българско-английски речник  / Майя Стефанова Пенчева, Александра Божидарова Багашева . - София : Наука и изкуство, 2009 . - 1056 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-02-0320-1 

  

Сист. No: 11538

Художествена литература

- 140 -

43125 

Гросман, Василий

   Живот и съдба : Роман / Василий Гросман . - София : Жанет-45, 2009 . - 968 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-519-3 

  

Сист. No: 11444

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 141 -

9/С/К 266 Фс 

Кар-Гом, Филип

   Свещени места : От Стоунхендж до Сантяго де Компостела / Филип Кар-Гом . - София : Унискорп, 2009 . - 256 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-330-233-8 

  

Сист. No: 11555

- 142 -

9/С/К 937 

Култови места  : Емблематични места вписали се в съзнанието ни . - София : Книгомания ЕООД, 2009 . - 399 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-9817-75-1 

  

Сист. No: 11554

Биографии

- 143 -

43218 

Александрова, Надежда

   "Аз нося вашето смирение..." : Книга за Николай Лилиев / Надежда Александрова . - София : НБУ, 2009 . - 367 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-553-0 

  

Сист. No: 11570

- 144 -

43109 

Грубешлиева, Мария

   Госпожа Стихийно бедствие : Мемоари / Мария Грубешлиева . - София : ИК Знаци, 2009 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9850-20-8 

  

Сист. No: 11423

- 145 -

43206 

Дукадинов, Светльо

   Тайните на Ванга / Светльо Дукадинов . - София : Ню медиа груп, 2009 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-340-124-6 

  

Сист. No: 11557

- 146 -

43229 

Живков, Тодор

   Мемоари / Тодор Живков . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : ИК "Труд и право ", 2006 . - 704 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-133-9 

  

Сист. No: 11592

- 147 -

43205 

Халпърин, Иън

   Истината за последните години от живота на Майкъл Джексън / Иън Халпърин ; Прев. от англ. Иван Атанасов, Нина Руева . - Пловдив : ИК "Хермес", 2009 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-0824-0 

  

Сист. No: 11556

- 148 -

016/С/П 419 

[Петдесет и шест] 56 години факултет "Стопанска отчетност"  . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 137 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0435-7 

  

Сист. No: 11430

История

- 149 -

43220 

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа  : Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева, д.н., Созопол, 2007 /  Ред. колегия Румен Генов, Цветана Чолова, Лъчезар Стоянов . - София : НБУ, 2009 . - 261 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-575-2 

  

Сист. No: 11572

- 150 -

43219 

Полиняк, Франсоа дьо

   Раждането на гръцкия град : Култове, пространство и общество VIII-VII век пр. Хр. / Франсоа дьо Полиняк ; Прев. от фр. Весела Атанасова ; Ред. Георги Гочев, Владимир Маринов . - София : НБУ, 2009 . - 294 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-572-1 

  

Сист. No: 11571

История на България

- 151 -

II 1569 

История на българите  : В 8 т. /  Под ред. на Георги Марков . - София : Труд, 2003 - . - 28 см

   

   ISBN 978-954-528-885-2 

   Т.III. От Освобождението (1878) до края на Студената война (1989) . - 2009 . - 736 с.

   

  

Сист. No: 11433

- 152 -

43204 

История на Народна Република България  : Режимът и обществото /  Под общ. ред. на Ивайло Знеполски . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 716 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-0588-5 

  

Сист. No: 11553


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина Неделчева 120 123 
Александров, Станислав 120 
Александрова, Надежда 143 
Ангелов, Георги 23 
Андасаров, Петър 93 
Антов, Момчил 33 
Атали, Жак 23 
Атанасов, Атанас 27 120 
Атанасов, Гриша 73 
Атанасов, Иван 147 
Атанасова, Весела 150 
Багашева, Александра Божидарова 139 
Барсукова, Светлана Юрьевна 11 
Барчуков, Игорь Сергеевич 52 
Беленски, Радостин 74 
Белокоровин, Эрнест Анатольвич 110 
Бенев, Боян С. 103 
Бишоп, Дэвид М. 113 
Блажева, Виолета 101 
Близнашки, Георги 86 
Блиновская, Яна Юрьевна 53 
Божков, Васил 120 
Борисов, А. Б. 43 
Бочарников, Владимир Николаевич 53 
Бояджиева, Елена 51 
Брофи, Питер 6 
Бублейко, Виктор Федорович 54 
Вачков, Стефан 38 
Великов, Велико Добрев 55 
Вечев, Венцислав 124 
Владимиров, Румен 87 
Владимирова, Катя 127 
Войкова, Антоанета 19 
Войнова, Хриси 51 
Върбанов, Румен 135 136 
Ганева, Ваня 12 
Ганчева, Зорница 33 
Генов, Румен 149 
Георгиев, Никола 12 
Георгиев, Стефан 59 
Георгиева, Красимира 50 51 
Георгиева, Николина 116 
Герганов, Георги 101 123 
Господинов, Калин 18 
Гочев, Георги 150 
Гросман, Василий 140 
Грубешлиева, Мария 144 
Гусаров, Юрий Валериевич 130 
Гуцев, Георги 49 
Дамянов, Дамян 120 
Денева, Анета 49 
Денкова, Лидия 8 
Денцер, Хорст 7 
Денчев, Емил 135 
Дерменджиев, Атанас Харалампиев 46 
Димитров, Марин 120 
Димитров, Пенко 75 
Димитрова, Ирена 131 
Дойков, Васил Георгиев 46 
Долженко, Геннадий Петрович 137 
Дочев, Михаил 120 
Дочев, Христо 75 
Драганов, Христо 93 
Друкер, Питер Ф. 104 
Дукадинов, Светльо 145 
Дуков, Леонид 73 
Душанов, Иван 122 123 
Егоров, Вилен Васильевич 1 
ел-Ериан, Мохамед А. 15 
Ерусалимов, Румен 94 
Живков, Тодор 146 
Живков, Тодор Христов 146 
Жукова, Марина Александровна 56 
Знеполски, Ивайло 152 
Зомер, Ханс-Юрген 19 
Иванова, Кира Алексеевна 131 
Иванова-Кузманова, Галя 120 
Илиев, Георги 120 
Ималова, Диана 124 
Инджова, Цветанка 68 
Йорданов, Пламен 90 
Йорданова, Емилия 16 
Каменов, Камен 108 
Кар-Гом, Филип 141 
Касърова, Виолета 28 
Киппинг, Матиас 111 
Кисьова, Теменужка 50 
Кожухар, Владимир Макарович 39 
Костов, Калин 75 
Костров, Алексей Владимирович 105 
Краева, Виолета 135 
Кремер, Лудвиг 79 
Кройц, Петер 107 115 
Крумова, Полина 79 
Кръстева-Христова, Радосвета 120 
Куцаров, Стефан 99 
Кънева, Тотка 124 
Лаврушина, Елена Геннадьевна 53 
Ланджев, Борис 88 
Линднер, Йоханес 50 51 
Личев, Петър 75 
Майер, Мира 13 
Майер, Ханс 7 
Мантъл, Джонатан 26 
Маринов, Божидар 36 
Маринов, Владимир 150 
Маринова, Емилия 51 
Маринова, Надя 108 
Маринова, Румяна 124 
Марков, Георги 151 
Маслов, Дмитрий Владимирович 110 
Менчева, Лиляна 66 
Мермерска, Людмила 34 
Микова, Величка 89 
Митков, Атанас 98 
Михайлов, Михаил Дочев 125 
Михайлова, Людмила 2 
Михолич, Ружа 79 
Морозов, Михаил Анатольевич 57 
Морозова, Наталья Степановна 57 
Наприс, Артур Винцасович 109 
Николов, Богдан 102 
Николов, Никола 19 
Николова, Марина 101 
Нордхаус, Вильям Д. 21 
Норт, Гари 36 
Орешарски, Пламен 37 
Панчева, Станислава Георгиева 120 
Папазов, Емил 2 
Папазов, Кръстю 2 
Парушева, Силвия 135 
Паунов, Марин 24 
Пенева, Пенка 58 
Пенчева, Майя Стефанова 139 
Перминов, Сергей Борисович 47 
Песоцкий, Е. А. 132 
Петров, Любен 27 120 
Петров, Павел 135 
Петрова, Елисавета 123 
Пименов, Павел Алексеевич 133 
Пинскер, Б. С. 35 
Плачкова, Мария 58 
Полиняк, Франсоа дьо 150 
Проданов, Георги 121 123 
Просветов, Георги Иванович 61 
Раджабова, З. К. 72 
Радонов, Димитър 123 
Райчев, Радослав 58 
Рафаилова, Генка 51 
Резепов, Ильдар Шамильевич 134 
Роговский, Евгений Александрович 45 
Розенваллон, Пьер 14 
Ротбард, Мюррей 35 
Руева, Нина 147 
Саймън, Херман 41 
Самуэльсон, Пол Э. 21 
Симеонова, Росица 120 
Симова, Олга 7 
Скот, Дейвид Миърман 62 
Славова, Зоя 92 
Славова, Ирена 48 
Славчев, Миладин 123 
Смрикаров, Ангел 96 
Сол, Джон Ралстън 73 
Сотирова, Даниела 9 
Стаматова, Василка 15 
Стефанов, Георги 75 
Стефанов, Николай 87 
Стефанова, Камелия 135 
Стоименов, Милчо Райчев 70 
Стоянов, Лъчезар 149 
Стоянов, Росен К. 117 
Танева, Таня 17 
Темплар, Ричард 106 
Тенчева, Деница 118 
Тодоров, Тодор 77 
Тодоров, Христо 7 
Тодорова, Весела Йорданова 70 
Томева, Милка 33 
Търнева, Татяна 51 
Фьорстер, Аня 107 115 
Хаджиев, Кристиян 108 
Халпърин, Иън 147 
Христова, Катина 87 
Христова, Христина 75 
Цанков, Веселин Христов 78 
Цанков, Петър 76 
Цветкова, Надежда 29 33 
Цонева, Иванка 67 
Цончев, Радослав 30 
Чаушева, Виолета 50 51 
Черных, Марина Николаевна 126 
Чолова, Цветана 149 
Чонова, Румяна 12 
Шарков, Феликс Изосимович 119 
Шишманов, Красимир 135 
Шматова, А. 113 
Щерев, Николай 63 
Юдина, Галина Александровна 126 
Янкова, Иванка 51 
Янковская, Наталия Анатольевна 95 
Allman, Larry 5 
Aswathanarayana, U. 100 
Banfield, Paul 128 
Boardman, Anthony E. 31 
Brewster, Chris 129 
Coggburn, Jerrell D. 91 
Divi, Rao S. 100 
et al. 31 
Farina, Francesco 22 
Gibbs, Paul 97 
harris, Hilary 129 
Hensher, David A. 32 
Jones, Stewart 32 
Kavadias, Stylianos 112 
Kay, Rebecca 128 
Kearney, Richard 25 
Loch, Christoph H. 112 
Maringe, Felix 97 
Park, Phillip H. 42 
Proctor, Tony 64 
Quillin, Bryce 71 
Raa, Thijs ten 65 
Reddick , Christopher G. 91 
Sinjela, Mpazi A. 5 
Takagi, Yo 5 
Tamborini, Roberto 22 
Tortoriello, Richard 40 
Эванс, Фрэнк Ч. 113 
Энгвелл, Ларс 111 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрният сектор в условия на финансова криза 101 
Актюерска техника в застраховането 94 
Анатомия на рекламата 67 
Бизнес етика 9 
Бизнес комуникации 116 118 
Большой экономический словарь 43 
Българските общности зад граница 78 
Българско-английски речник 139 
Бюджетно счетоводство 124 
Валутен контрол 29 
Връзката с клиентите 59 
Всякакви, но не! стандартни 107 
Въведение в икономиката 16 
Госпожа Стихийно бедствие 144 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2009 година 34 
Деференциран подход към организацията на социално-осигурителната защита на селскостопанските производители в България 90 
Европа 46 
Европейско право на околната среда 79 
Ентропийни рамки на икономическите системи 18 
Етика 8 
Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа 149 
Живот и съдба 140 
Икономика 19 
Икономика на предприятието 50 51 
Икономическа социология 12 
Икономически аспекти на научните изследвания 2 
Инвестиции 37 
Индустриална икономика 49 
Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта 136 
Информационни технологии в бизнеса 135 
Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника 57 
Информационные технологии в туризме 53 
Информационные технологии как фактор экономического роста 47 
Истината за последните години от живота на Майкъл Джексън 147 
История денежного обращения и банковского дела в США 35 
История на българите 151 
История на Народна Република България 152 
История на човешките миграции 10 
Как да надмогнем кризата 41 
Карл Маркс или световният дух 23 
Класици на политическото мислене 7 
Коммуникология 119 
Компаниите които промениха света 26 
Конституционализъм и демокрация 86 
Конфликтен дискурс, масмедии и политика 117 
Копирайтинг 131 
Кратка застрахователна енциклопедия 93 
Крахът на глобализма и повторното изобретяване на света 73 
Кризата 44 
Криминалистика 74 
Култови места 142 
Макроэкономика 21 
Малка книга за бизнеса 103 
Малый бизнес: Стратегии совершенствования на основе управления качеством 110 
Маркетинг и реклама 63 
Маркетинг: задачи и решения 61 
Международен туризъм 55 
Международно частно право 77 
Мемоари 146 
Менеджмент рекламы 130 
Мениджмент в туристическом бизнесе 56 
Мениджмънт в туризма 58 
Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство 120 
Методы научных исследований в туризме 52 
Мировая экономика 72 
На пути к информационному обществу 1 
Наказателно право 87 
Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство 96 
Неформальная экономика 11 
Новите правила в маркетинга и в ПР 62 
Нормативна основа на банковото право в Република България 76 
Основи на електронните схеми 99 
Основни макроикономически показатели 2008 20 
Основы аудита 126 
Основы информационного менеджмента 105 
Основы профессиональной деятельности в туризме и экотуризме 54 
Основы рекламы 133 
Оценка компаний при слияниях и поглощениях 113 
Планиране и прогнозиране 48 
Политическа география на Близкия изток 13 
Правила за мениджъри 106 
Практика менеджмента 104 
Практикум по иностранным инвестициям 39 
Присъединяване на Република България към Европейския съюз 80 81 82 83 84 85 
Психология рекламы и PR 134 
Психология управления 109 
Раждането на гръцкия град 150 
Реклама и мотивация потребителей 132 
Рекламна политика 66 
Руководство по организации мониторинга качества образования 95 
Сблъсък на пазари 15 
Сборник доклади на научна конференция 3 
Свещени места 141 
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти 27 
Следи вместо пепел 115 
Современная библиотека учебного заведения 6 
Социалното осигуряване в България през 2008 г. 92 
Справочник по счетоводство 121 
Стандартизация в счетоводството 122 
Стратегические альянсы 114 
Стратегическо управление на човешките ресурси 127 
Субективна перцепция на икономическия риск 17 
Счетоводство на селското стопанство, селскоктопанските кооперации и сдружения 123 
Счетоводството и одита в информационната глобализация 125 
США: информационное общество 45 
Тайните на Ванга 145 
Теория на експеримента 98 
Трудова мотивация 24 
Туризмът и устойчивото развитие на обществото 138 
Търговско право 88 
Управление на веригата за снабдяване 60 
Управление на маркетинга 68 
Управление на предприятието 102 
Управленският процес и екипната дейност 108 
Управленческое консультирование 111 
Уредба на трудовите отношения в предприятието 89 
Утопический капитализм 14 
Финансиране на международната търговия 70 
Финансов контрол 33 
Финансови измерения на икономическата свобода 38 
Финансови изчисления 30 
Финансови решения: изследвания и практики 28 
Фирмено право 75 
Честни пари 36 
"Аз нося вашето смирение..." 143 
[Петдесет и шест] 56 години факултет "Стопанска отчетност" 148 
Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction 32 
Almanach 2008 4 
Cost-benefit analysis 31 
Energy Portfolios 100 
Handbook of Employee benefits and Administration 91 
Handbook of New Product Development Management 112 
International Financial Co-operation 71 
International HRM 129 
Introduction to Human Resource Management 128 
Labor Relations in the Public Sector 25 
Macroeconomic Policy in the European Monetary Union 22 
Marketing Higher Education 97 
Metro Retail Compendium 2009/2010 69 
Quantitative strategies for achieving ALPHA 40 
Strategic Marketing 64 
Teaching of intelectual property 5 
The Dynamics of Change in North Korea: An Institutionalist Perspective 42 
The Economics of Benchmarking 65 
Экскурсионное дело 137 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Августин 7 
австрийска академия 4 
австрийска академия на науките 4 
автоматизация 104 
авторски и свързани права 5 
авторски и сродни права 5 
авторско право 75 
аграрен сектор 101 
аграрна икономика 101 
аграрно предприемачество 101 
агролесовъдство 101 
административен процес 108 
административна етика 116 
Азиатски и Тихоокеански регион 55 
академична етика 9 
активни сметки 121 
активност 108 
актюерска стойност 94 
актюерска техника 94 
актюерски изчисления 94 
акции 37 
акции и облигации 16 
акционерно дружество 16 88 
алманах 4 
алманах на Австрийската академия 4 
Американски регион 55 
американско общество 45 
амортизация 123 
анализ 31 
анализ на външната среда 48 
анализ на вътрешната среда 48 
анализ на конкурентите 48 
анализ на конкуренцията 113 
анализ на разходите 31 
анализа в процеса на одита 125 
английски език 139 
анимация в туризма 138 
антитръстово законодателство 5 
анюитетен метод 37 
Априлски пленум 152 
арабски ислямизъм 13 
арабски национализъм 13 
арбитражна ценова теория 37 
Аристотел 7 
археологически паметници 141 
атомна енергия 100 
аудиосъдържание 62 
аутосорсинг на информационни технологии 135 
аутсорсинг 49 
африкански регион 55 
баланс на паричните потоци 48 
банки 70 
банкиране 71 
банков холдинг 70 
банкова несъстоятелност 76 
банкова система 16 38 
банкова система на САЩ до Втората св. война 35 
банкови гаранции 70 
банкови кореспондентски отношения 70 
банкови филиали 38 
банково дело 36 
банково дело в САЩ 35 
банково обслужване 70 
банково право 76 
банково право в РБългария 76 
БВП 16 20 
БВП в България 20 
БВП на РБ 2006 20 
безопасни условия на труд 89 
безопасност на труда 127 
безработица 21 
бенчмаркинг 65 107 110 
бечмаркинг 110 
библейско банково дело 36 
библиотеки 6 
библиотечни системи 6 
библиотечно-информационна работа 6 
бизнес 41 45 60 102 103 104 
бизнес етика 9 118 
бизнес етикет 9 118 
бизнес и иновации 107 
бизнес интелигентни системи 135 
бизнес комбинации 122 
бизнес комуникации 118 
бизнес кореспонденция 118 
бизнес общуване 118 
бизнес подходи 15 
бизнес портфолио 68 
бизнес процеси 110 
бизнес сътрудничеество в компаниите 114 
бизнес-операции 105 
бизнес-процес 105 
бизнес-стратегия 105 
бизнес-цикъл 104 
бизнескомуникативни умения 116 
биогорива 101 
биографии 144 145 
биография 143 146 147 
биография на Ванга 145 
биография на Майкъл Джексън 147 
биография на Николай Лилиев 143 
биологично разнообразие 79 
БКП 152 
блага 16 
Близкия изток 13 
блогове 62 
БНБ 76 
борси 50 
борсова дейност 50 
борсови сегменти 27 
бостонска матрица 64 
бостънска матрица 64 
браншова конкуренция 68 
брендинг 61 
брокерски терминал 27 
България 77 151 
България до края на Студената война 151 
България от Освобождението 151 
българска индустрия 49 
българска история 152 
българска политическа емиграция 151 
българска фондова борса 27 
български банков пазар 28 
български език 139 
български общности по света 78 
българско-английски речник 139 
бързи решения 41 
бюджетен контрол 33 
бюджетно счетоводство 124 
бюрокрация 103 
бяло братство 149 
валута 16 
валутен контрол 29 33 
валутен монопол 29 
валутен пазар 16 
валутен режим 29 
валутна забрана 29 
валутна система 16 
валутни операции 70 
валутни опции 70 
валутни ценности 29 
валутно разрешение 29 
валутно-финансови рискове 70 
вальор 27 
Велико народно събрание 152 
вербални комуникации 116 118 
вериги за снабдяване 60 
вертикална интеграция 49 
вещни права 77 
вземане на решения 17 102 
видове делови писма 131 
видове контрол 33 
видове маркетинг 63 
видове мениджъри 58 
видове одиторски заключения 126 
видове прогнози 48 
видове търговци 75 
видове чекове 70 
вина 87 
виртуална катедра 96 
виртуална корпорация 135 
виртуални библиотеки 96 
виртуални университети 96 
виртуално образование 96 
виртуално образователно пространство 96 
вирусен маркетинг 62 
висш мениджмънт 108 
висше образование 96 97 
висши ръководители 104 
власт 108 117 
власт и бизнес 11 
внос и износ 79 
водещи туристически дестинации 55 
връзка с клиентите 59 
връзки с клиенти 59 
връзки с обществеността 63 131 
вторични пазари 31 
въгледобив 100 
възвръщаемост на инвестициите 40 
възвръщаемост на капитала 40 
възнаграждение 127 
възникващи икономики 15 
възникващи пазари 15 
възобновяема енергия 100 
възобновяеми енергийни източници 100 
възобновяеми източници 100 
външен одитор в предприятието 125 
външен финансов контрол 33 
външна търговия 16 
външноикономически операции 70 
вътрешен инсорсинг 41 
вътрешен контрол 126 
вътрешен одит 33 126 
вътрешен финансов контрол 33 
вътрешни актове на предприятието 89 
вътрешни разчети 121 
география 13 142 
география на Европа 46 
география на европейските страни 46 
гимназиално образование 95 
гимназиално обучение 95 
глобален свят 73 
глобален финансов пазар 15 
глобализация 12 15 73 
глобализация и медии 117 
глобализация на пазара 47 
глобализъм 73 
глобална икономика 15 
глобална комуникация 117 
глобални компютърни връзки в туризма 57 
глобално информационно общество 117 
годишник на НОИ 92 
Годишник на НОИ 2008 92 
група 108 
групов интелектуален тест 95 
групова мотивация 109 
групово консултиране 109 
гръцки божества 150 
гръцки град 150 
гръцки култове 150 
гръцки митове 150 
гръцко общество в древността 150 
Гърция 150 
Данте Алигиери 7 
данъци 50 
данъчен контрол 33 75 
данъчна политика на ЕС 85 
данъчна система 50 
данъчни реформи 71 
данъчни системи 71 
данъчно облагане 34 
данъчно облагане 2009 34 
данъчно право 75 
дебитор 121 
деглобализация 41 
декларация Балфур 13 
делегиране на правомощия 106 
делови етикет 116 
делово облекло 9 
делово общуване 9 118 119 
делово поведение 9 
демографски тенденции 152 
демокрация 14 86 
диагностика на кризата 41 
диверсификация 37 
дигитална икономика 135 
дизайн в рекламата 134 
диктовка 95 
дилърски операции 70 
дипломна работа 120 
дипломна работа по счетоводство 120 
директиви на ЕС 79 
директна реклама 66 
дистанционно обучение 96 
дистрибуционна политика 63 
диференциация на човешките ресурси 129 
ДМА 102 123 
ДНА 121 123 
договор за Европейски съюз 83 
Договор за Конституцията на ЕС 81 82 
договор за присъединяване 82 85 
договор за създаване на ЕО 83 
договор за създаване на Конституцията за ЕС 85 
Договор на ЕИО 81 
договор от Амстердам 83 
договор от Маастрихт 83 
договор от Ница 83 
договори на Европейския съюз 82 
договорни отношения 77 
договорно право 77 
документарен акредитив 70 
документарно валутно инкасо 70 
документарно инкасо 70 
доларизация 71 
доларов национализъм 35 
домашна икономика 11 
доставчици 60 
доходи 16 
древна Гърция 150 
Древна Елада 150 
други актове 77 
дружествени фирми 16 
дългосрочни финансови активи 121 
дълготрайни активи 124 
дълготрайни биологични активи 123 
държавен бюджет 16 
държавна политика към българските общности 78 
държавна сигурност 152 
държавна финансова инспекция 33 
държавни инвестиционни фондове 15 
държавни приходи 50 
държавни разходи 50 
държавно регулиране 49 
дюрация 37 
евроинтеграцията и счетоводните стандарти 122 
европейска икономическа интеграция 22 
Европейска комисия 79 
европейски директиви 127 
европейски общности 81 
европейски омбудсман 75 
Европейски паричен съюз 22 
Европейски парламент 79 
Европейски съюз 80 81 
Европейски съюз - договор 80 81 
Европейски съюз и България 80 81 
европейски услуги 81 
европейски ценности 81 
европейските банки и животозастраховането 38 
европейско бъдеще на България 81 
Европейско право 75 79 80 83 
Египет 13 
Единна европейска платежна зона 125 
едноличен търговец 88 
еднолични фирми 16 
езикознание 139 
екип 106 107 108 
екип в управлението 108 
екипи 127 
екипна дейност 106 108 
екипна работа 106 
екипно управление 106 
екипност 24 
екологичен одит 79 
екологичен фонд 79 
екологически туризъм в Русия 54 
екологична отговорност 79 
екологични етикети 79 
екологично законодателство 79 
екомаркировка 79 
екотуризъм 54 
екскурзии 52 
екскурзионно дело 137 
екскурзионно дело в Русия 137 
експортни кредити 70 
Елада 150 
електронен бизнес 135 
електронен документооборот 135 
електронен документооборот в бизнеса 135 
електроника 99 
електронна поща 118 
електронна търговия 118 
електронни библиотеки 6 
електронни документи 118 
електронни каталози в туризма 57 
електронни пари 45 
електронни схеми 99 
електронни услуги 136 
електронно обучение 96 
електронно правителство 118 136 
електронно проучване 59 
емпирични изследвания 11 
емпирично социологическо изследване 12 
енергетика 85 
енергия 100 
ентропия и икономика 18 
енциклопедичен речник по комуникация 119 
енциклопедия по застраховане 93 
епистоларни комуникации 116 
ЕС 77 
етика 8 9 
етика в бизнеса 9 
етика в консултирането 9 
етика в обслужването 9 
етика на гражданското общество 8 
етика на рекламата 9 
етикецията в бизнеса 116 
етични кодекси 9 
етични принципи 9 
етични стандарти 9 
етичност 9 
етнически общности 152 
етноси 149 
ефективни решения 41 
ефективно управление 127 
ефективност 108 
ефективност на труда 127 
Жан Боден 7 
живот 146 
живот и дело 146 
животозастраховане 94 
жизнен цикъл на ИС 105 
жизнен цикъл на продукта 63 
забележителни места 142 
заверка на финансови отчети 122 
задгранични общности на други страни 78 
заетост 22 127 
заетост и безработица 16 
Закон за българските общности 78 
закони на Госен 16 
замърсяване на въздуха 79 
занаятчийски предприятия 51 
занаятчийство 51 
Западна Европа 55 
Западна Европа и световната икономика 72 
заплащане на труда 19 
застраховане 50 93 94 
застраховане на туризма 54 
застрахователна вноска 94 
застрахователна енциклопедия 93 
застрахователни документи 70 
застраховка на портфейли 37 
защита на иформацията в интернет 136 
защита на потребителите 75 
защита от дискриминация 89 
ЗДДС 34 
ЗДДФЛ 34 
здравно осигуряване 91 
здравословни условия на труд 89 
земеделие в страните от ЕС 84 
земеделска продукция 123 
земеделски кооперации 123 
земеделско предприятие 123 
ЗКПО 34 
ЗКПО 2009 34 
златновалутен стандарт и междувоенни години 35 
злоупотреби 11 
зърнопроизводство 101 
избирателен фонд 11 
избирателна кампания 11 
избирателна система 11 
извъндоговорни отношения 77 
извънредни приходи 121 123 
извънредни разходи 123 
излизане от кризата 41 
изложби 61 
измерване на безработицата 16 
измерване на инфлацията 16 
измерване на макроикономиката 16 
Израел 13 72 
изследване на корупцията 11 
изследване на неформалната икономика 11 
Източно Средиземноморие 55 
изчисления 30 
изчисления при дългосрочни заеми 30 
иикономика на туризма 57 
икономика 2 11 12 15 16 19 41 43 45 50 51 73 152 
икономика на бенчмаркинга 65 
икономика на индустрията 49 
икономика на предприятието 19 50 51 
икономика на туризма 52 55 58 
икономическа география 46 
икономическа география на Европа 46 
икономическа идеология 14 
икономическа криза 41 44 152 
икономическа организация 12 
икономическа политика 21 
икономическа политика на развитите страни 72 
икономическа прогноза 15 
икономическа психология 17 
икономическа реформа 42 
икономическа система 16 
икономическа социология 11 12 
икономически анализ 18 
икономически дейности 49 
икономически елементи 123 
икономически подходи 17 
икономически показатели 2 
икономически растеж 16 38 47 
икономически реформи 152 
икономически речник 43 
икономически риск 2 17 
икономически теории 23 
икономически течения 23 
икономически учения 23 
икономически цикли 21 
икономическо поведение 17 
икономическо развитие на САЩ 72 
икономическо развитие на Северна Корея 42 
ИКТ 96 
имуществена отговорност 75 
инвентаризация 125 
инвестиране 37 
инвестиране и финансиране 19 
инвестиции 37 39 50 58 
инвестиции в акции 37 
инвестиции в ценни книжа 40 
инвестиции на фирмата 38 
инвестиционен анализ 37 
инвестиционен избор 37 
инвестиционен климат 39 
инвестиционен консултант 27 
инвестиционен портфейл 39 
инвестиционна стратегия 15 
инвестиционни инструменти 37 
инвестиционни посредници 27 
инвестиционни рискове 37 
инвестиционни стратегии 15 
инвестиционни фондове 37 
индивидуален сметкоплан 121 
индивидуализма на Маркс 14 
индивидуална карта 95 
индивидуално консултиране 109 
индустриален дизайн 5 
индустриален отрасъл 49 
индустриализация 49 
индустриална икономика 49 
индустриална собственост 77 
индустриални отношения 127 
индустриални предприятия 49 
индустриални страни и световна икономика 72 
индустриалният свят 10 
индустриално предприятие 51 
индустриално производство 49 
индустрия 49 
иновативна икономика 107 
иновативни фирми 115 
иновативно мислене 107 
иновативно поведение 107 115 
иновации 107 115 
иновации в администрацията 107 
иновации в бизнеса 107 115 
иновации в икономиката 107 
иновации в селскостопанските предприятия 101 
иновационен лизинг в агробизнеса 101 
иновационен процес 105 
иновационни програми 105 
инсорсинг 41 
институции 85 
институции на ЕС 85 
инструменти 65 
инструменти на маркетинга 63 
интеграция на човешките ресурси 129 
интелектуален тест 95 
интелектуална собственост 5 77 
интервю за работа 115 118 
интернационализация на висшето образование 97 
интернационализация на човешките ресурси 129 
Интернет 45 
интернет в библиотеките 6 
Интернет в туризма 57 
Интернет електронна търговия 136 
интернет икономика 136 
Интернет ресурси в туризма 53 
Интернет технологии 136 
Интернет технологии в бизнеса 136 
интернет-маркетинг 63 
Интернет-реклама 63 
инфлационно счетоводство 102 
инфлация 16 21 37 
информатизация 105 
информацинни технологии в туризма 53 
информационен мениджмънт 105 
информационен поток 1 
информационен релийз 131 
информационна война 117 
информационна дейност 1 
информационна инфраструктура на предприятие 136 
информационна наука 1 
информационни системи 105 
информационни технологии 45 47 102 135 136 
информационни технологии в банките 135 
информационни технологии в здравеопазването 135 
информационни технологии в икономиката 47 
информационни технологии в компанията 135 
информационни технологии в туризма 57 
информационни технологии и счетоводство 125 
информационни услуги 1 
информационно общество 1 12 45 96 
информационно общество в Русия 1 
информационно сътрудничество 1 
информационно търсене 1 
информационно управление 1 
информация 1 45 108 
ислямизъм 13 
историография 149 
исторически паметници 141 142 
исторически паметници на културата 142 
исторически периоди 141 
исторически роман 140 
история 149 152 
история на България 151 152 
история на университетските библиотеки 6 
история на човешките миграции 10 
история на Югоизточна Европа 149 
ИТ 45 
ИТ бизнес 45 
йерархично управление 108 
Йерусалим 13 
кадри в университетските библиотеки 6 
кадрови процеси 109 
кадрово развитие в банките 38 
казуси 87 
казуси по управление на човешките ресурси 128 
как да спестяване 44 
калкулиране на себестойността 123 
капитал 121 
капитал на предприятието 50 
капиталов пазар 27 
капиталов пазар в България 27 28 
капиталови пазари 37 73 
капиталово бюджетиране 28 
кариера 109 
Карл Маркс и световният дух 23 
карта за наблюдение 95 
картови разплащания 118 
касово отчитане на държавния бюджет 124 
катедра "Анализ на стопанската дейност" 148 
катедра "Математика и статистика" 148 
катедра "Стопански и финансов контрол" 148 
катедра "Счетоводна отчетност" 125 148 
катедра Аграрна икономика 101 
качество на управлението 110 
квалификация 108 
кейс-изследвания 111 
киберпространство 45 
кибертероризъм 117 
Китай и световната икономика 72 
китайски реформи 72 
клиент 112 115 
клиент и бизнес 115 
клиенти 41 59 102 110 
клиенти в управлението 112 115 
клиентоориентирана стратегия 112 
клиринг 27 
клъстерен анализ 61 
клъстери 49 138 
ключови клиенти 59 
Княжество България 151 
коефициенти на хеджиране 37 
кол опция 37 
колектив 108 
колективизация 152 
колективизация на земеделието 152 
колективни преговори 127 
колективни трудови договори 25 
колективно договаряне 25 
колективно трудово договаряне 127 
количествени изследвания 129 
количествени методи 32 
команда 109 
команден мениджмънт 109 
команден метод 109 
командитно дружество 88 
компании 26 41 60 110 114 115 
компания 115 
компетенции 64 
комплексна рекламна кампания 133 
компютри 45 
компютърни комуникации в туризма 53 
комунизъм 152 
комуникативна култура 117 
комуникативна политика 117 
комуникативно поведение 116 117 
комуникации 116 117 127 131 
комуникации в организациите 116 
комуникации в организацията 116 
комуникации в управлението 116 
комуникации извън офиса 116 
комуникации на фирмата 116 
комуникационен маркетинг 66 
комуникационен микс 68 
комуникационна демокрация 117 
комуникационна политика 66 
комуникационна стратегия 66 
комуникационни канали 68 
комуникационни конфликти 117 
комуникационни методи 117 
комуникационни технологии 136 
комуникация 119 
комуникация в обществото 119 
комуникация във фирмата 119 
комуникация и реклама 119 
комуникация с клиентите 59 
комуникиране 119 
комуникиране в управлението 119 
комунистическа партия 152 
комунистическа система 152 
конвертируеми облигации 37 
конкурентно предимство 64 
конкурентноспособност в селското стопанство 101 
конкурентоспособност 138 
конкурентоспособност на предприятието 114 
конкурентоспособност на стоките 63 
конкуренция 9 16 45 64 114 
конкуренция в бизнеса 103 
консолидиран финансов отчет 125 
консолидирани финансови отчети 122 
конституционализъм 86 
конституционни възгледи 86 
конституционно право 86 
консултанти 41 
консултантски компании 111 
консултантски компании в Австралии 111 
консултантски опит на Франция 111 
консултантски опит на Швеция 111 
консултантски пример на Норвегия 111 
консултантски проект 111 
консултантски служби 111 
консултантски фирми 111 
консултантски фирми в Италия 111 
консултация в рекламната дейност 130 
контраразузнаване 152 
контрол 33 51 58 
контрол в публичния сектор 33 
контрол върху изпирането на пари 33 
контрол на информационните потоци 45 
контролен куб на разходите 108 
контролинг 51 
конференция 3 101 125 
конференция с международно участие 101 
конфликт 117 
концептуални основи 31 
кооперации 123 
кооперация 123 
коопериране 49 
копирайтинг 131 
кореспонденция 118 
корпоративно управление в Северна Корея 42 
корпорации 26 
Кохезионен фонд 79 
КПО 34 
краезнание 141 
кратка застрахователна енциклопедия 93 
краткосрочно финансиране 70 
краткотрайни биологични активи 123 
краткотрайни материални активи 124 
кредитен портфейл на търговските банки 28 
кредитен риск 32 
кредити 50 
кредитни организации 50 
кредитори 121 
криза 36 41 44 
криза на продажбите 41 
кризата в аграрния сектор на България 101 
кризисен мениджмънт 102 
кризисна ситуация 108 
криминалистика 74 
криминалистиката в България 74 
криминалистически експертизи 74 
криминалистична експертиза 74 
криминалистична идентификация 74 
криминалистична техника 74 
криминалистчна тактика 74 
криминална икономика 11 
криминални престъпления 74 
кулинарен туризъм 138 
култ към личността 152 
култови места 142 
култови места по света 142 
култура 9 12 
културна идентичност 9 
културна политика 152 
Латинска Америка - индустриални страни 72 
легален бизнес 45 
либерализъм 14 
Ливан 13 
лидер 107 
лидер на проекти 107 
лидерство 41 60 108 110 115 
лидерство в бизнеса 115 
лидерство в организацията 115 
лидерство и личности 115 
лидерство и ръководство 115 
ликвидация 88 
ликвидация на ДМА 123 
литературна критика 143 
литературна критика на българска литература 143 
литературни изследвания 143 
литературно творчество 143 
литературознание 140 143 
лихва в застраховането 94 
лихвени изчисления 30 
лихвени проценти 15 37 
лицензирана банка 76 
лични продажби 63 66 
лоялност 9 
лоялност на клиента 59 
магазини Zara 60 
магистърска програма 120 
македонски въпрос 152 
Макиавели 7 
макроикономика 16 20 21 22 72 
макроикономика на България 20 
макроикономическа политика 21 
макроикономическа политика на ЕС 22 
макроикономическа теория 16 
макроикономически анализ 18 
макроикономически ефекти 18 
макроикономически показател 18 
макроикономически показатели 18 72 
макроикономически показатели 2007 20 
малки и средни предприятия 22 51 85 
малък бизнес 104 110 
малък и среден бизнес 110 
мандатно управленско мислене 108 
манифактура 49 
маржин покупки 27 
маркетинг 61 62 63 64 66 68 
маркетинг в туризма 53 138 
маркетинг за търсачки 62 
маркетинг и реклама 130 
маркетинг логистика 68 
маркетинг мениджмънт 68 
маркетинг мениджър 68 
маркетинг микс 68 
маркетинг на висшето образование 97 
маркетинг на стоки 63 
маркетинг на туристическия бизнес 52 
маркетинг на услугите 63 
маркетинг-инструментариум 66 
маркетинг-микс 66 
маркетингов анализ 68 
маркетингов одит 68 
маркетингов план 61 
маркетингова информационна система 68 
маркетингови проучвания 48 63 68 
маркетингово планиране 48 
Маркс и съвременната демокрация 23 
Маркс, Карл 23 
марксистка доктрина 23 
марксистка теория 23 
марксическа политическа икономия 23 
марксически теории 23 
Мартин Лутер 7 
масово производство 104 
математика 98 
математическа статистика 98 
материални запаси 121 123 
материално стопанство 51 
матуритет 27 
МВФ 15 
медиа 117 
медиа продукт 117 
медиаколониализъм 117 
медиен план 131 
медиен релийз 131 
медии 62 117 
медийна стратегия 67 
международен граждански процес 77 
международен кредит 70 
международен лизинг 39 
международен мениджмънт 129 
международен туризъм 54 55 
международен фрайчанзинг 39 
международна валутна система 35 
международна икономика 72 
международна компетентност 77 
международна конференция 125 
международна научна конференция 125 
международна научно-практическа конференция 125 
международна научнопрактическа конференция 125 
международна реклама 67 
международна търговия 70 
международна търговска дейност 51 
международни актове 77 
международни банкови услуги 70 
международни дестинации 55 
международни договори 79 
международни инвестиции 15 
международни конвенции 79 
международни плащания 70 
международни счетоводни практики 122 
Международни счетоводни стандарти 122 
международни финансови отношения 70 71 
международни финансови пазари 15 
международно право 78 
международно туристическо сътрудничество 52 
международно частно право 77 
мемоари 144 146 
менеджмънт на рекламните идеи 134 
мениджиране на марката 115 
мениджиране на таланти 115 
мениджмънт 41 51 58 60 104 105 106 107 110 115 129 
мениджмънт в туризма 58 
мениджмънт и лидерство 115 
мениджмънт на рекламата 130 
мениджмънт на туристическия бизнес 52 
мениджмънт на човешките ресурси 129 
мениджър 106 
мениджър-марионетка 111 
мениджъри 41 58 60 104 
мениджъри и консултанти 111 
мениджъри на бъдещето 104 
мениджърски капитализъм 26 
менителница 77 
местни бюджети 124 
местни финанси 50 
метод Монте Карло 28 
метод на социологията 12 
методи за инвестиционни пресмятания 2 
методи за прогнозиране 2 
методи на одита 126 
методи на планиране 2 
методика за дипломна работа 120 
методика за дипломна работа по счетоводство 120 
методика за написване на дипломна работа 120 
методика за написване на магистърски проект 120 
методика за разработване на дипломна работа 120 
методика на одита 126 
миграционен поток 10 
миграционен процес 10 
миграционни движения 10 
миграционни процеси 10 
миграционни явления 10 
миграционно население 10 
миграция 10 12 
миграция на населението 10 
микроикономика 16 
микроикономическа теория 18 
микроикономически анализ 18 
микроикономически показатели 18 
микс на продукта 68 
минидържави на Европейския съюз 46 
МИС 68 
митнически контрол 33 
митове 150 
митове и богове 150 
митове и легенди 150 
митология 150 
мобилно обучение 96 
модел за избор на ценни книжа 40 
модел на партньорство 60 
модел на полезността 17 
модели на организация 12 
модели на счетоводни сметки 121 
модели на ценообразуване 68 
моделиране на кредитния риск 32 
модернизация 12 
модерно банкиране 38 
монетарна политика 71 
мониторинг на образованието 95 
морал 8 9 
морал и етика 8 
морал и право 8 
морален авторитет 9 
морална отговорност 9 
морални конфликти 9 
морални отношения 8 
морално право 9 
мотивационна политика 24 
мотивационно поведение 107 109 115 
мотивация 24 58 104 107 108 109 115 127 132 
мотивация в управленската дейност 107 115 
мотивация за бизнеса 103 107 115 
мотивация за работа 107 115 
мотивация за труд 24 
мотивация на персонала 115 
мотивация на потребителя 132 
мотивация на служителите 115 
мотивация при приемане на работа 115 
мотивиране на персонала 24 
мотивиране чрез екипност 24 
мултикултурен бизнес 133 
мултилатерални институции 15 
мултимедиа в туризма 53 
мултимедийни технологии в туризма 57 
мултимедия в библиотеките 6 
МЧП 77 
наказание 87 
наказателна отговорност 87 
наказателно право 87 
наказателноотговорни лица 87 
наказателноправни норми 87 
наложено наказание 87 
наръчник по управление на нови продукти 112 
наследствено право 77 
насърчаване на продажбите 66 
наука 1 4 
наукознание 4 
научен мениджмънт 104 
научна конференция 3 
научни изследвания 2 
научни изследвания в туризма 52 
научно познание 2 
научно-практическа конференция 101 
национализъм 73 
национална класификация на икономическите дейности 49 
национална програма 96 
национални сметки 20 
национални сметки 2007 20 
национални сметки на България 20 
национални сметки на България 2007 20 
национално планиране 48 
начети 121 
невербални комуникации 118 
нелоялна конкуренция 5 
неокласически теории 45 
непрекъснато обучение 127 
несистематичен риск 37 
неформален сектор 11 
неформална икономика 11 12 
неформална икономика в Русия 11 
НИРД 2 
НКИД 49 
нов продукт 2 
нови бизнес модели 41 
нови продукти 63 68 
нови технологии 104 
нововъведения 2 
нормативна основа 76 
нормативна уредба на стандартизация в счет. 122 
нюзрилийзи 62 
обединения на ТД 88 
обезценка на активи 121 
обезценка на пасиви 121 
обезценяване на парите 36 
областна стратегия 48 
облигации 37 
оборотен портфейл 27 
обработка на информацията 105 
образование 95 96 
обучение 95 
обучение на кадри 138 
обучение на кадрите 128 
общностно екологично право 79 
общностно право 79 
одит 125 126 
одит в публичния сектор 125 
одит и счетоводство 125 
одиторска дейност 126 
одиторска оценка 126 
одиторска проверка 126 
одиторски доказателства 126 
одиторски операции 126 
одиторски риск 126 
одиторски стандарти 126 
одиторско заключение 126 
озонов слой 79 
околна среда 79 85 
онлайн медии 62 
опазване на водите 79 
опазване на околната среда 79 
опазване на природата 79 
опаковка 63 
оперативен контрол 60 
операции с опции 70 
оповестяване на правителствената помощ 123 
опозиция 152 
опознаване на клиентите 59 
опционен контракт 27 
опционен пазар 27 
организации с идеална цел 25 
организационна етика 9 
организационна култура 24 127 
организационна промяна 108 
организационна социализация 24 
организационна структура 51 58 105 
организационни ресурси 105 
организационно поведение 24 105 
организационно проектиране 105 
организация 104 108 
организация на агробизнеса 101 
организация на образованието 95 
организация на счетоводството 121 
организация на труда 127 
организиране на бизнеса 16 
осигурителна защита 90 
осигурително право 75 
осигуряване на персонала 91 
отговорности 108 
отношения с доставчици 102 
отпадъци 79 
отписване на ДМА 123 
отраслова структура 49 
отрасъл 49 
отчитане концесиите за услуга 125 
отчитане на нетекущи активи 123 
отчитане на паричните средства 123 
отчитане на правителствени дарения 123 
отчитане на приходите 123 
отчитане на продукцията 123 
отчитане на разходите 123 
отчитане на разчетите 123 
отчитане на резервите 123 
отчитане на сделки 27 
отчитане на сделки с ценни книжа 27 
отчитане на собствения капитал 121 
отчитане на стоките 123 
отчитане на финансовите резултати 123 
оценка на бизнес компании 113 
оценка на въздействието 31 
оценка на продукта 65 
оценка на процеси 65 
оценка на работното място 127 
оценка на риска 17 
оценка на труда 127 
оценка на трудовата дейност 129 
оценка с цел сиване и поглъщане на компании 113 
оценяване на опциите 37 
пазар 16 19 45 
пазар за ценни книжа 27 
пазар на ресурси 16 
пазар на труда 127 
пазар на труда в ЕС 22 
пазари 15 
пазарна икономика 16 
пазарна икономика в Северна Корея 42 
пазарна конкуренция 68 
пазарни отношения 108 
пазарни участници 15 
пазарно общество 14 
пазарно равновесие 37 
Палестина 13 
палестински бежанци 13 
паметници на културата 141 142 
паметници на световното наследство 141 
пари 16 36 
парична политика 15 16 
парична реформа 36 
парични потоци 37 
парично обръщение на САЩ 35 
партньорство 60 
пасивни сметки 121 
патенти 5 
патентно право 75 
педагогическа карта 95 
пенсионни модели 38 
пенсионно осигуряване 90 91 92 
пенсионно осигуряване 2008 92 
пенсионно осигуряване в ЕС 38 
перонала в туристическия бизнес 56 
персонал 54 109 
персонал в туризма 54 
персонал-микс 127 
персонална отговорност 115 
перцепция 17 
петрол и медии 117 
петрол и политика 117 
печалба 41 
печатна реклама 131 
писмена комуникация 131 
писмена кореспонденция 118 
писмо 131 
планиране 2 48 51 58 
планиране и прогнозиране 48 
планиране на дистрибуцията 48 
планиране на експеримента 98 
планиране на кариерата 109 
планиране на комуникациите 48 
планиране на кредитите 102 
планиране на одита 126 
планиране на продажбите 48 
планиране на производството 48 
планиране на регионалното развитие 48 
пласмент 68 
Платон 7 
поведение 24 
поведение в бизнеса 103 
поведение на клиентите 59 
поведение на мениджърите 115 
поведение на персонала 115 
поведение на потребителите 132 
поведение на фирмите 115 
поведение на човека в групата 109 
поведенческа икономика 15 
поведенчески финанси 15 
повишаване на ефективността 65 
повишение на квалификацията 91 
погасителна давност 77 
подбор на персонал 127 
подготовка на мениджъри 104 
подготовка на одита 126 
подкаст 62 
подкастинг 62 
поезия 143 
позициониране на висшето образование 97 
полезност на решението 17 
ползи 31 
политика 14 45 73 146 152 
политика - исторически аспект 14 
политика в Югоизточна Европа 149 
политика на конкуренция в страните от ЕС 84 
политика на парите 36 
политики за заетост 127 
политическа география 13 
политическа реклама 130 
политическа философия 7 
политически дейци 146 
политически инвеститор 11 
политически партии 146 
политически принципи 86 
политически принципи на Бенжамен Констан 86 
политически режим 152 
политически събития 146 
политическо мислене 7 
поощрения на персонала 115 
поощряване на сътрудници 115 
портфейлен риск 37 
портфейлна възвръщаемост 37 
портфейлна диверсификация 28 
портфейлна теория 37 
постиндустриално общество 12 
потенциални купувачи на сливащи фирми 113 
потребители 9 62 132 
потребителско поведение 12 
потребление 12 
потребности 16 
потребности на клиентите 59 
ПР 62 
ПР специалисти 62 
правила за мениджъри 106 
правителствени регулации 41 
правна уредба на българските общности 78 
правни въпроси 102 
правни сделки 77 
правни функции на валутния контрол 29 
правно регулиране 54 
право 75 76 77 78 79 87 88 
право на интелектуална собственост 75 
право на околната среда 79 
правова държава 86 
практически съвети за мениджъри 106 
преговорен процес 127 
преговори 127 
прегрупиране на персонала 41 
предмет на рекламата 66 
предмет на социологията 12 
предмет на търговското право 88 
предприемаческо поведение 12 
предприемачество 12 110 
предприятие 49 
предприятия 50 51 105 
предприятия за търговия на дребно 51 
предприятия за търговия на едро 51 
представителство 77 
презентация 118 
преобразуване на търговски дружества 88 
преоценка на активи 121 
преоценка на пасиви 121 
прес дайджест 131 
пресреклама 66 
престъпления 74 87 
престъпна дейност 87 
придобиване на ДМА 123 
признаване на приходи 123 
приложимо право 77 
приложна социология 12 
примерен индивидуален сметкоплан 121 123 
принципи при оценка на бизнеса 113 
природен газ 100 
природни забележителности 141 
приспособяване 108 
присъединяване към Европейски съюз 82 
присъединяване към ЕС 82 
присъединяване на България към ЕС 80 81 82 83 
приходи 121 
приходи от преоценки 123 
проверка на финансовите отчети 122 
прогнозиране 2 48 
прогнозиране и планиране 48 
програми за пенсиониране 127 
програми за развитие на човешките ресурси 42 
продажба 62 
продажби 41 63 102 
продажби по Интернет 63 
продукти 79 
продуктова политика 112 
продуктова стратегия 112 
продуктова структура 112 
продуктови иновации 112 
продуктови проучвания 112 
продуктови решения 112 
продуктови стратегии 112 
продуктови характеристики 112 
продуктово портфолио 68 
проектен мениджмънт 51 
проектен риск 112 
проекти 108 
проектиране на екипи 108 
производителност на труда 127 
производствена дейност 19 
производство 49 104 
произход на парите 36 
промишленост 49 
проспект 131 
Протокол от Киото 79 
проучване на клиентите 59 
професионална етика 9 126 
професионална мобилност 12 
профил на купувача 62 
профсъюзи 25 
процентни изчисления 30 
процесен подход 102 110 
процесно производство 104 
психологически изследвания 17 
психологически модели 17 
психологически подход 17 
психология на потребителя 109 
психология на рекламата 109 134 
психология на ръководителя 109 
психология на управлението 109 
публичен пазар на акции 113 
публичен сектор 25 
публични дружества на БФБ 28 
публични финанси 50 
публично предприятие 88 
Пустинна буря 117 
пут опции 37 
пъблик рилейшънс 62 
първични пазари 31 
работа 24 
работа в екип 108 127 
работа с ученици 95 
работа с хора 102 
радиореклама 66 
развиващите страни и световната икономика 72 
развитие на кризата 41 
развитие на общините 48 
развитие на туризма 138 
развитие на човешките ресурси 128 
развойна дейност 100 112 
развойно-изследователска дейност 100 
разделение на труда 49 
разпадане на СИВ и международната икономика 72 
разработване на нов продукт 112 
разработване на продукти 112 
разработване на проекти 112 
разработване на стратегия 112 
разрешаване на конфликти 25 
разрешаване на спорове 25 
разходи 31 100 121 
разходи за бъдещи периоди 121 
разходи за дейността 121 
разходи по икономически елементи 121 
разчети 121 
разчети с бюджета 121 
разчети с осигурители 121 
разширяващият се свят 10 
рационализация 51 
реабилитация 87 
реални инвестиции 37 
регионално развитие 48 
регистрация на търговците 75 
резерви на кооперацията 123 
реклама 61 63 66 67 102 130 131 132 133 134 
реклама в бизнеса 67 
реклама в интернет 47 
реклама в туризма 53 
рекламен бюджет 66 130 
рекламен източник 67 
рекламен канал 66 
рекламен микс 67 
рекламен план 66 67 
рекламен текст 131 
рекламна агенция 67 
рекламна дейност 66 67 130 
рекламна информация 67 132 
рекламна кампания 130 133 
рекламна комуникация 63 
рекламна обява 66 131 
рекламна политика 66 
рекламна програма 66 67 
рекламни агенции 66 
рекламни комуникации 67 
рекламни проучвания 66 
рекламни текстове 131 
рекламни технологии 133 
рекламно въздействие 67 
рекламно законодателство 133 
рекламно послание 63 66 67 
рекламодател 66 67 
рекламоносител 66 
религиозни общности 152 
рентни изчисления 30 
реорганизация 105 
ресторантьорство 54 138 
ресурси 49 100 
рецидив 87 
речева култура 116 
речеви етикет 116 
речник по делово общуване 119 
решения 79 
рибарство в страните от ЕС 84 
риск 17 
риск в бизнеса 103 
риск в животозастраховането 94 
риск на застрахователя 94 
рискова ситуация 17 
рисково поведение 17 
роман 140 
Русенски университет 3 
Русия 54 
Русия и световната икономика 72 
руска неформална икономика 11 
руски икономически речник 43 
руски предприятия 110 
руско образование 95 
руско рекламно законодателство 133 
ръководител 109 
ръководно поведение 109 
ръководство 24 41 58 104 
ръководство за мениджъри 109 
ръководство на фирмите 110 
СА 12 33 101 125 148 
самооценка 110 
самосъзнание 108 
САЩ 45 
САЩ и Виетнам 117 
сблъсък на пазари 15 
сборник доклади 3 
сборник научни статии 125 
светлинна реклама 66 
световен туристически пазар 54 
световна икономика 72 
световна криза 41 
световни акционерни компании 26 
световни забележителности 142 
световни пазари 15 
световни природни забележителности 141 
световни религии и паметници 141 
свещени места 141 
свободна търговия 73 
свободно движение на стоки и услуги в ЕС 84 
свободно движение на хора В страните от ЕС 84 
сгради на университетските библиотеки 6 
сделки с ценни книжа 27 
себестойност на високотехнологични компании 113 
Северна Европа 55 
Северна Корея 42 
сегментиране на пазара 63 
секюритизация 27 
секюритизация в дружествата 125 
селски туризъм 138 
селско стопанство 90 101 123 
селско стопанство в България 101 
селскостопанска политика на ЕС 101 
селскостопански предприятия 123 
селскостопански производители 90 
селскостопански сдружения 123 
селскостопанско предприятие 51 
семейни отношения 77 
сенчеста икономика 11 
сетълмент 27 
сигнален мениджмънт 108 
сигнално поведение 108 
сила за промяна 108 
синдик 76 
Сирия 13 
систематичен риск 37 
системен анализ 105 
системи за разплащане 71 
складово стопанство 51 
скрита реклама 66 
сливане и поглъщане на компании 113 
сливане и поглъщане на фирми 113 
сливане на компании 113 
сливане на предприятия 113 
сливания на фирми 113 
сложни финансови инструменти 27 
смесена пазарна икономика 16 
смесени външнотърговски предприятия 51 
сметки за дълготрайни активи 121 
сметки за капитали 121 
сметки за разчети 121 
Смит, Адам 14 
снабдяване 60 
собствен капитал 121 
социален капитал 12 
социален микс 127 
социализация 24 
социална кохезия 127 
социална мобилност 12 
социална политика 152 
социална политика и заетост 85 
социална промяна 152 
социална реклама 130 
социална сигурност 90 
социална стратификация 12 
социални изменения 12 
социални конфликти 12 
социални партньори 127 
социални придобивки 91 
социални промени 12 
социални слоеве 12 
социално осигуряване 50 90 91 92 
социално осигуряване 2008 92 
социално осигуряване в България 92 
социално осигуряване в България 2008 92 
социално партньорство 111 
социално поведение 111 
социално право 127 
социално-икономически микс 38 
социално-икономически партньорства 111 
социално-икономическо развитие 12 
социално-осигурителна защита 90 
социологическа наука 12 
социологически изследвания 12 
социологическо познание 12 
социология 12 
спомени 146 
спонсорирани избори 11 
справяне с кризата 44 
средновековният свят 10 
средства за висшето образование 97 
стагниращ мениджър 107 
стандарти 122 
стандартизация 79 
старини 141 142 
старинни паметници на културата 142 
старият свят 10 
статистика 98 
статистически модели 32 
статия 131 
стачка 25 
стилове на управление 51 
стойности на застраховки 94 
стойности на ренти 94 
стоки на консигнация 123 
стокова политика 19 63 
стокови документи 70 
стоково стопанство 51 
стопанска организация 12 
стопанска отчетност 148 
страни извън Алианса 46 
страни от Европейския съюз 46 
странознание 141 142 
стратегии 64 
стратегии за количествени изследвания 40 129 
стратегии за успех във висшето образование 97 
стратегии на бизнеса 110 
стратегии на организацията 127 
стратегическа измама 108 
стратегически маркетинг 64 
стратегическо планиране 48 105 108 127 
стратегическо поведение 108 
стратегическо развитие 127 
стратегическо управление 108 127 
стратегическо фирмено планиране 48 
стратегия 108 
стратегия на бизнеса 103 
строителни предприятия 51 
структура на мениджмънта 104 
структури 108 
структурни модели 32 
структурни модели на кредитния риск 32 
суапов пазар 27 
суапови сделки 70 
субект на рекламата 66 
субекти на МЧП 77 
субективна перцепция 17 
субективна полезност 17 
Суецка криза 13 
суровини 49 
суровинна база 49 
счетоводен анализ 125 
счетоводен отчет 126 
счетоводна политика на предприятието 121 
счетоводни сметки 121 
счетоводно отчитане на бюджетните предпр. 124 
счетоводно приключване 34 
счетоводно приключване 2009 34 
счетоводство 102 120 121 122 125 
счетоводство и глобализация 125 
счетоводство на селскостопанските предприятия 123 
счетоводство на селското стопанство 123 
събеседване 109 
събирателно дружество 88 
събития 146 
съвет на директорите 104 
съвременна социология 12 
съдебна практика 87 
съдебни спорове 121 
съкращаване на разходите 41 
сътрудничество 60 
театрална дейност 144 
театър 144 
текущи биологични активи 123 
телевизионна реклама 66 
теории 65 
теории в мениджмънта 58 
теория за пазара 16 
теория на вероятностите 98 
теория на фирмата 49 
терминологичен речник 98 
терминология на рекламните творци 67 
тероризъм 117 
тестване 109 
тестване на персонал 109 
тестване на персонала 109 
техника 99 
техники 65 
техническа защита 105 
технически нововъведения 99 
технически показатели 2 
технологии в туризма 53 
технологична защита 105 
технологична обработка 105 
технологични процеси 105 
типове индустриални предприятия 51 
товарителница 70 
Тодор Живков 146 
Тома Аквински 7 
Томас Мор 7 
Томас Хобс 7 
тоталитаризъм 152 
транзакции 47 
транзакционни разходи 38 
транзистори 99 
транспортна политика на страните от ЕС 84 
транспортни предприятия 51 
Треро българско царство 151 
трите "А" 60 
труд 12 24 127 
трудов договор 75 
трудова дейност 129 
трудова мобилност 12 
трудова мотивация 24 
трудови отношения 12 25 89 127 
трудови отношения в предприятието 89 
трудово законодателство 89 
трудово законодателство в България 89 
трудово поведение 24 
трудово право 75 89 127 
трудово право на България 89 
трудово правоотношение 75 89 
трудовоправни норми 89 
турагенти 54 
турагентска дейност 54 
туризъм 52 53 54 57 58 137 138 
туризъм в Русия 54 
туристическа дейност 54 
туристическа индустрия 56 
туристически бизнес 52 54 138 
туристически дейности 52 
туристически клъстър 138 
туристически маркетинг 56 
туристически мениджмънт 56 
туристически организации 54 
туристически отрасъл 56 
туристически пазар 54 56 
туристически предприятия 52 54 
туристически продукт 138 
туристически продукти 54 
туристически професии 54 
туристически сектор 138 
туристически сървър 57 
туристически услуги 56 
туристически фирми 53 58 
туристическо предприятие 51 
туроператори 54 
туроператорска дейност 54 
търговия 60 
търговска марка 63 
търговска мрежа в Германия 69 
търговска несъстоятелност 88 
търговски договори 88 
търговски документи 70 
търговски дружества 88 
търговски сделки 75 88 
търговски фирми 69 
търговски фирми в България 69 
търговско право 75 88 
търговско предприятие 75 
търговско представителство 75 88 
търговци 88 
Търновска конституция 86 
търсене на сътрудници 127 
уикита 62 
университетската библиотека на бъдещето 6 
университетски библиотеки 6 
управление 41 58 60 105 108 110 
управление в бизнеса 103 111 
управление в туризма 53 
управление и бизнес 111 
управление качеството на бизнеса 110 
управление на агробизнеса 101 
управление на бизнеса 104 
управление на валутен риск 28 
управление на валутния риск 70 
управление на висшето образование 97 
управление на дълга 15 
управление на екип 106 
управление на екипа 106 
управление на инвестиции 15 
управление на кариерата 127 
управление на качеството 110 
управление на компании 110 
управление на комуникациите 68 
управление на конфликти 108 
управление на лихвения риск 28 70 
управление на маркетинга 68 
управление на националното богатство 15 
управление на персонала 58 104 129 
управление на пласмента 68 
управление на портфейли 37 
управление на предприятието 51 102 
управление на продукта 68 
управление на проекти 108 112 
управление на работника 104 
управление на риска 15 
управление на трудовите отношения 127 
управление на туризма 58 138 
управление на туристически фирми 57 
управление на туристическите комплекси 57 
управление на цените 41 68 
управление на човешките ресурси 127 128 
управленска дейност 110 
управленски екип 108 
управленски концепции 58 
управленски процес 108 
управленско консултиране 111 
управленско общуване 108 
управленско поведение 58 108 
услуги 41 
успех 41 
устойчиво развитие 138 
устойчиво развитие на туризма 138 
утопически социализъм 14 
учебник по икономика 19 
учебно-методическо пособие 124 
учебно-методическо пособие по бюджетно счет. 124 
училищен тест 95 
УЧР 127 
учредителна власт 86 
Учредителни договори на ЕС 81 84 
факторинг 27 
факторингови фирми 39 
факторни модели 37 
факултет "Стопанска отчетност" 148 
фалит в аграрния сектор 101 
фалити и бейлаути 38 
федерален резерв 35 
Федерален резерв и финансов елит 35 
фермерски пазари в Северна Корея 42 
философия 7 
финанси 15 37 50 71 102 
финанси на фирмите в криза 38 
финансиране 50 
финансиране на вноса 70 
финансиране на избирателни кампании 11 
финансиране на износа 70 
финансиране на международната търговия 70 
финансов анализ 102 
финансов контрол 33 102 
финансов надзор 27 
финансов пазар 15 27 
финансов план 50 
финансова дейност 50 
финансова индустрия 15 
финансова криза 15 41 44 
финансова криза на аграрния сектор 101 
финансова свобода на фирмите 38 
финансови активи в бюджетните предприятия 124 
финансови деривативи 37 
финансови изчисления 30 
финансови инвестиции 37 
финансови иновации 28 
финансови инструменти 15 27 
финансови пазари 37 
финансови пазари на ЕС 22 
финансови приходи 121 
финансови проекти 48 
финансови разходи 121 123 
финансови резултати 121 
финансови ренти 30 
финансови средства 121 
финансови трудности 44 
финансово поведение 12 
финансово право 75 
финансово разузнаване 33 
фирма 49 
фирмен план 48 
фирмен потенциал 108 
фирмен стил и реклама 130 
фирмена култура 107 109 115 
фирмена политика 108 
фирмени инвестиции 2 
фирмени стратегии 48 
фирмено право 75 
фирмено предлагане 16 
фирмено разузнаване 108 
фирми 16 
фискален федерализъм 22 
фискална политика 16 22 
фискална система на ЕС 38 
фондов пазар 15 
фондова борса 27 
формиране на екип 127 
форуми 62 
форуърден пазар 27 70 
форуърдни контракти 37 
форуърдни лихви 37 
форфетиране 27 
Франсиско де Витория 7 
функции на мениджмънта 104 
фючърсен пазар 70 
фючърси 71 
Харта на основните права на Съюза 85 
хедж фондове 15 
хистерзисна криза 41 
хистерзисна форма 41 
холивудски стереотипи 117 
хоризонтална интеграция 49 
хотелиерство 138 
Хуго Гроциус 7 
художествена литература 140 
цели 58 
цели и стратегии 48 
цени и ценообразуване 19 
ценни книжа 27 37 40 
ценни книжа с фиксиран доход 37 
ценности 8 
ценова политика 63 68 
ценови стратегии 68 
ценообразуване 63 
ценообразуване и конкуренция 61 
ценообразуване и маркетинг-микс 61 
ценообразуване на нов продукт 2 
централен депозитар 27 
цивилизация 73 
ционизъм 13 
Цицерон 7 
ЦК на БКП 152 
частноправни отношения 77 
чек 70 
честни пари 36 
човек 12 
човек - машина 105 
човешка миграция 10 
човешки отношения 8 
човешки ресурси 127 128 129 138 
човешки ресурси в Северна Корея 42 
човешки фактор 108 
човешките ресурси в банките 38 
чуждестранни инвестиции 39 
чуждестранни решения 77 
Югоизточна Азия - регионални аспекти 72 
Югоизточна Европа 149 
Югославска криза 117 
Южна Европа 55 
Юм 14 
юридически лица 77 
Япония 110 
Япония - икономически ръст 72 
японски мениджмънт 110 
11 септември 117 
11 септември 2001 117 
56 години факултет "Стопанска отчетност" 148 
AL Jazeera 26 
Amsterdam Exchange Bank 26 
APPLE 26 
back-office 105 
Bell Telephone Company 26 
BIC 26 
Body Shop 26 
Boeing 26 
British Petroleum 26 
BSC 105 
CBA 31 
CCR проекти 59 
Central Pacific and Union Pacific 26 
CNN 26 
CNN новини 117 
Coalbrookdale Company 26 
Coca Cola 26 
Disney 26 
DuPont 26 
East India Company 26 
Eastman Kodak 26 
eBay 26 
EMI 26 
Endemol 26 
Eurotunnel 26 
Ford 26 104 
front-office 105 
Google 26 
Harvard Business Review 60 
Harvard Business School Press 59 
Hoover 26 
IBM 26 104 
IKEA 26 
INTEL 26 
Johnson & Johnson 26 
King Kullen 26 
Levi Strauss 26 
Manchester United 26 
METRO 69 
Metro - мрежа 69 
Microsoft 26 
Nike 26 
NOKIA 26 
Penquin 26 
PR 61 62 131 
PR в аграрния сектор 101 
PR комуникация 131 
PR материали 131 
PR текстове 131 
Reuters 26 
Searle 26 
Sears 104 
Shenandoah Corporation 26 
Singer 26 
Sony 26 
Standard Oil 26 
Swatch 26 
Tapline 26 
Thomas Cook 26 
Toyota 26 60 
Unilever 26 
Virgin 26 
Volkswagenwerk 26 
Westerrn Union 26 
Wonderbra 26 
Yves Saint Laurent 26