НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 1 -

43073 

Приложна психология и социална практика  : Научна конференция /  Състав. Галя Герчева-Несторова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 507 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-431-5 

Сист. No: 11327

Етика

- 2 -

43060 

Памукчиев, Минко Стойчев

   Нобелови лауреати по икономика / Минко Стойчев Памукчиев . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 262 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-007-5 

Сист. No: 11308

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 3 -

43053 

Нончев, Андрей Иванов

   Публично-частни квазипазари / Андрей Иванов Нончев . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-043-3 

Сист. No: 11300

Статистика. Демография. Социология

- 4 -

31/C/W 83 S 

World Economic and Social Survey 2009  : Promoting Development, Saving the Planet . - New York : United Nations, 2009 . - 208 с. ; 28 см

   Световен икономически ред - 2009. Развитие и продължителност на живота в света. Демография, демографска статистика. Възраст на населението. Трудоспособна възраст. Условия за живот. Потребление. Пенсионна система. Бедност и старост. Здравеопазване и дългосрочни грижи при възрастното население. Здравна политика.

   ISBN 978-92-1-109159-5 

Сист. No: 11398

Статистика на България

- 5 -

338/С/С 73 

Статистически справочник 2009  : ( Данни за 2009 г.) . - София : НСИ, 2009 . - 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

   

   

Сист. No: 11278

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 6 -

31/С/Б 97 д 

Бюджети на домакинствата в Република България (1999 - 2008 г.)  : Публикация . - София : НСИ, 2009 . - 279 с. ; 29 см

   

   ISBN 1311-9621 

Сист. No: 11296

Социология

- 7 -

43044 

Георгиев, Никола и др.

   Социология на застраховането и осигуряването / Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 311 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-842-7 

Сист. No: 11289

- 8 -

43068 

Герчева-Несторова, Галя

   Комуникативно безпокойство : Емпирични измерения на личностни и контекстуални фактори / Галя Герчева-Несторова . - София : Албатрос, 2009 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-751-092-0 

Сист. No: 11322

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 9 -

43038 

Асенов, Анатолий и др.

   Лидерство и кризи / Анатолий Асенов, Ирена Емилова . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 228 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-111-7 

Сист. No: 11286

- 10 -

43049 

Роберто, Майкъл А.

   Защо великите лидери не приемат да за отговор : Управление на конфликта и консенсуса / Майкъл А. Роберто . - София : Класика и Стил, 2009 . - 288 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-057-6 

Сист. No: 11294

Политика

- 11 -

43095 

Началата на българския парламентаризъм  . - София : Народно събрание на РБългария, 2009 . - 120 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-22-0621-7 

Сист. No: 11316

- 12 -

42999 

Хелсинг, Ян ван

   Тайните общества 2 : Интервю с Ян ван Хелсинг / Ян ван Хелсинг . - София : Оргон, 2009 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-90339-2-2 

   Т.2. Връзките на тайното правителство с Третата световна война, "Черната аристокрация", Римския клуб, СПИН, НЛО, Каспар Хаузер, Германския Райх, "Проекта Галилео", "Проекта Монтаук", "Обществото ЯЗОН", "Проекта Исус", Антихриста и мн. др. . - 2009 . - 352 с.

   

Сист. No: 11366

Икономика. Икономически науки

- 13 -

I 2104 

Петков, Пламен

   Иконометрични методи за изследване на агрегираната производствена функция - сравнителен анализ / Пламен Петков . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 191 с. ; 24 см . -  (Библиотека "Стопански свят" бр. 102)

   

   ISBN 1310-2737 

Сист. No: 11337

Икономикс

- 14 -

43099 

Обща икономическа теория  : Ч.I. Основи на икономическата система; Ч.II. Микроикономика: (Учебник) / Иван Димов и др . - 9. изд. . - София : Нова звезда, 2007 . - 528 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-8981-459 

Сист. No: 11406

Макроикономика

- 15 -

43043 

Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Снежана Найденова и др . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 184 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-844-1 

Сист. No: 11288

Икономика на труда. Организация на труда

- 16 -

39675 

Димитрова, Мариана

   Гъвкавата заетост на хората на възраст от 50 до 64 години / Мариана Димитрова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2009 . - 88 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 7/2009)

   

Сист. No: 11402

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 17 -

331.5/С/З 217 

Заетост и безработица 2008  : Годишни данни . - София : НСИ, 2009 . - 116 с. ; 28 см

   

   ISBN 1313-101Х 

Сист. No: 11298

Кооперативно дело

- 18 -

43079 

Живков, Николай

   История на кооперациите в България / Николай Живков . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 297 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0429-6 

Сист. No: 11333

Фирми

- 19 -

43050 

Христов, Христо

   Империята на задграничните фирми : Създаване, дейност и източване на дружествата с българско участие зад граница 1961-2007 / Христо Христов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 364 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0540-3 

Сист. No: 11295

- 20 -

43094 

Христова, Венета

   Съвременни параметри на индустриалните клъстери в България / Венета Христова ; Рец. Петър Кънев, Еленко Захариев . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 252 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-118-6 

Сист. No: 11386

Финансов контрол

- 21 -

II 1507 

Годишен отчет 2008 година  : Комисия за финансов надзор . - София : Комисия за финансов надзор, 2009 . - 224 с. ; 30 см

   

Сист. No: 11315

Пари. Банково дело. Борси

- 22 -

43092 

Бърнстейн, П. и др.

   Всички пари на света / П. Бърнстейн, А. Суон . - София : Прозорец, 2008 . - 456 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-562-2 

Сист. No: 11365

- 23 -

43047 

Младенов, Милети

   Пари, банки, кредит : Парична теория, парична политика, Европейска система от централни банки, парични съвети / Милети Младенов . - 5. доп. и прераб. изд. . - София : Тракия-М, 2009 . - 463 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8401-78-4 

Сист. No: 11290

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 24 -

39508 

Българска народна банка  : Сборник документи; Т.1- /  Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски . - София : БНБ, 2009 . - 24 см . -  ("Архивите говорят")

   

   ISBN 978-954-9800-76-0 

   Т. 5, Ч.1. 1948-1990 г. . - 2009 . - 744 с.

   

Сист. No: 11393

- 25 -

39508 

Българска народна банка  : Сборник документи; Т.1- /  Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски . - София : БНБ, 2009 . - 24 см . -  ("Архивите говорят")

   

   ISBN 978-954-9800-77-7 

   Т. 5, Ч.2. 1948-1990 г. . - 2009 . - 664 с.

   

Сист. No: 11394

- 26 -

39508 

Българска народна банка  : Сборник документи; Т.1- /  Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски . - София : БНБ, 2009 . - 24 см . -  ("Архивите говорят")

   

   ISBN 978-954-9800-78-4 

   Т. 5, Ч.3. 1948-1990 г. . - 2009 . - 664 с.

   

Сист. No: 11395

- 27 -

39508 

Българска народна банка  : Сборник документи; Т.1- /  Състав. Румен Аврамов, Христо Яновски . - София : БНБ, 2009 . - 24 см . -  ("Архивите говорят")

   

   ISBN 978-954-9800-79-1 

   Т. 5, Ч.4. 1948-1990 г. . - 2009 . - 672 с.

   

Сист. No: 11396

- 28 -

II 1415 

Годишен отчет 2008 г.  : Фонд за гарантиране влоговете в банките . - София : Фонд за гарантиране на влоговете в банките, 2009 . - 54 с. ; 30 см

   

   ISBN 1313-0803 

Сист. No: 11314

- 29 -

II 1619 

Неновски, Николай и др.

   Ефективност на българската банкова система през двайсетте години на ХХ век: приложение на метода DEA / Николай Неновски, Марин Иванов, Гергана Михайлова . - София : АИАП, 2009 . - 36 с. ; 30 см . -  (Икономически изследвания № 4/2009)

   

   ISBN 978-954-567-066-4 

Сист. No: 11392

- 30 -

II 1418 

Monetary policy  : Interim report 2008 . - Athens : Bank of Greece, 2008 . - 30 см

   

   ISBN 1108-2690 

   2008 . - 2008 . - 160 с.

   

Сист. No: 11317

- 31 -

II 1456 

Summary of the Annual Report 2008  : Presented to the General Meeting of Shareholders by Governor Nicholas C. Garganas . - Athens : Bank of Greece, 2009 . - 84 с. ; 30 см

   

   ISBN 1105-0527 

Сист. No: 11318

Фондов пазар. Фондова борса

- 32 -

43097 

Йорданов, Йордан

   Финансови инвестиции / Йордан Йорданов . - 2. изд. . - Варна : Лотос 23, 2009 . - 352 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8165-04-4 

Сист. No: 11404

- 33 -

43071 

Капиталовият пазар в България  / Владимир Царевски и др . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2009 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-413-1 

Сист. No: 11325

Икономика на България

- 34 -

338/С/Б 923 си 

България 2008  : Статистическа панорама . - София : НСИ, 2009 . - 147 с. ; 29 см

   

   ISBN 1313-891Х 

Сист. No: 11297

Прогнозиране

- 35 -

43062 

Владимирова, Катя Иванова

   Прогнозиране и планиране : Стратегическо планиране развитието на икономическите системи / Катя Иванова Владимирова . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-494-044-0 

Сист. No: 11311

Икономика на отраслите

- 36 -

43059 

Бакалова, Виолета Людмилова

   Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката / Виолета Людмилова Бакалова . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-010-5 

Сист. No: 11307

- 37 -

43058 

Гълъбов, Марин Иванов

   Аспекти на икономиката на промишлеността / Марин Иванов Гълъбов . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 252 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-030-3 

Сист. No: 11306

- 38 -

338.4/С/О 836 

Основни краткосрочни показатели 2009  : (Тримесечно издание), Кн. 1-4 . - София : НСИ, 2009 . - 24 см

   

   Кн.1,2 . - 2009 . - 88 с.

   

Сист. No: 11279

Търговия

- 39 -

43036 

Банчев, Петър

   Пазарни проучвания / Петър Банчев . - 3. прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 360 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-115-5 

Сист. No: 11284

- 40 -

43076 

Коралиев, Янко и др.

   Организация и технология на доставките / Янко Коралиев, Венцислав Перков . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-123-0 

Сист. No: 11330

- 41 -

43075 

Организация и технология на продажбите  / Венцислав Минков и др . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 232 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-126-1 

Сист. No: 11329

Европейска интеграция

- 42 -

43069 

Данаилов, Данаил и др.

   Югоизточна Европа във външноикономическата стратегия на Европейския съюз / Данаил Данаилов, Емил Панушев, Лилия Каракашева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 78 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-409-4 

Сист. No: 11323

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 43 -

43066 

България в Европейския съюз - 2008  : Сборник с доклади от научна конференция . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 260 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-392-9 

Сист. No: 11320

Право. Наука за държавата и правото

- 44 -

43056 

Иванов, Иван Цветанов

   Достъпът до съществено съоръжение в конкурентното право / Иван Цветанов Иванов . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 248 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-021-1 

Сист. No: 11303

Конституционно право на България

- 45 -

43067 

Вълканов, Вълкан

   Търновската конституция в спор с времето / Вълкан Вълканов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2009 . - 392 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-429-2 

Сист. No: 11321

Търговско право

- 46 -

43101 

Стефанов, Георги

   Търговско право : Обща част / Георги Стефанов . - Велико Търново : АБАГАР, 2009 . - 407 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-427-851-9 

Сист. No: 11409

- 47 -

43081 

Филипова, Теодора

   Търговско посредничество при сделки с вземания : (Икономически и управленски аспекти, фрагментарна апробация) / Теодора Филипова . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 177 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0432-6 

Сист. No: 11335

Търговска марка. Промишлени образци

- 48 -

43055 

Брестничка, Румяна Любомирова

   Нелоялна конкуренция / Румяна Любомирова Брестничка . - 2. изд. . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 226 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-024-2 

Сист. No: 11302

Обществено управление. Военни науки

- 49 -

43065 

Асенов, Бончо

   Основи на оперативно-издирвателната дейност / Бончо Асенов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2009 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-432-2 

Сист. No: 11319

- 50 -

43072 

Попов, Валери

   Трансформация на разузнавателната общност на САЩ / Валери Попов . - София : Албатрос, 2009 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-751-093-7 

Сист. No: 11326

Застраховане

- 51 -

43064 

Драганов, Христо

   Контролинг в застраховането / Христо Драганов . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 206 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-047-1 

Сист. No: 11313

- 52 -

43074 

Драганов, Христо

   Застраховане / Христо Драганов . - София : Тракия-М, 2008 . - 387 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8401-72-2 

Сист. No: 11328

- 53 -

43077 

Илиев, Боян

   Мениджмънт на застрахователното дружество : Учебник за дистанционно обучение / Боян Илиев . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 140 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-109-4 

Сист. No: 11331

- 54 -

41261 

Илиев, Боян и др.

   Основни принципи на застраховането / Боян Илиев, Венцислав Василев, Румен Ерусалимов . - В. Търново : Фабер, 2008(2009) . - 24 см

   

   ISBN 978-954-775-931-2 

   

   

Сист. No: 11276

Образование в България

- 55 -

37/С/О 174 

Образование в Република България 2009  : Публикация; Статистически данни . - София : НСИ, 2009 . - 155 с. ; 29 см

   

   ISBN 0324-0681 

Сист. No: 11400

Висше образование в България

- 56 -

378/С/С 593 УНСС 

Справочник за кандидат-студенти 2009/2010  : (УНСС) . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 1313-0315 

Сист. No: 11304

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 57 -

502/С/О 467 

Околна среда 2007  : Публикация . - София : НСИ, 2009 . - 29 см

   

   ISBN 1311-2368 

   

   

Сист. No: 11280

Математика

- 58 -

43039 

Шопова, Маргарита и др.

   Математика за икономисти : Изпитни тестове / Маргарита Шопова, Катя Чиприянова . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 199 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-105-6 

Сист. No: 11287

Висша математика

- 59 -

43041 

Стефанов, Стефан и др.

   Математика : (Учебник) / Стефан Стефанов, Весела Георгиева . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 440 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-118-6 

Сист. No: 11281

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 60 -

43096 

Културални адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция  / Благой Тодоров Колев и др . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-054-9 

Сист. No: 11397

Бизнес стратегии

- 61 -

43048 

Максимчук, Валерий

   Пътят към нашите мечти : Как да си осигурим живот, изпълнен с изобилие; Ч.1-2 / Валерий Максимчук . - София : Анхира, 2009 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-9882-76-6 

   Ч.1 . - 2009 . - 176 с.

   

Сист. No: 11292

- 62 -

43048 

Максимчук, Валерий

   Пътят към нашите мечти: Действай правилно : Как да си осигурим живот, изпълнен с изобилие; Ч.1-2 / Валерий Максимчук . - София : Анхира, 2009 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8282-77-3 

   Ч.2 . - 2009 . - 128 с.

   

Сист. No: 11293

Контрол-методи на управление

- 63 -

43078 

Томов, Йордан

   Теория на контрола : Учебник / Йордан Томов . - 2. изд. . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 284 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0431-9 

Сист. No: 11332

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 64 -

II 1563 

Предприемачество и мениджмънт  : Ч.1 - / Йоханес Линднер и др . - София : Дионис, 2007 - . - 29 см . -  (Млад предприемач)

   

   ISBN 978-954-8496-88-9 

   Ч.3 . - 2009 . - 204 с.

   

Сист. No: 11291

Управление на фирмата

- 65 -

43037 

Асенов, Анатолий и др.

   Управление на бизнеса / Анатолий Асенов, Ирена Емилова . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 204 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-106-3 

Сист. No: 11285

Мениджмънт на фирмата

- 66 -

43054 

Костова, Септемврина Георгиева

   Стратегически мениджмънт на търговска фирма / Септемврина Георгиева Костова . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 230 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-039-6 

Сист. No: 11301

Счетоводство

- 67 -

38175 

Божков, Васил

   Показатели за анализ на финансовите отчети на малки и средни предприятия / Васил Божков . - София : МИСЪЛ, 2009 . - 40 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" №10/2009)

   

   ISBN 978-954-8006-11-8 

Сист. No: 11401

- 68 -

I 2104 

Панчева, Станислава

   Теоретико-приложни аспекти на счетоводството в предприятията с нестопанска цел / Станислава Панчева . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 165 с. ; 24i; . -  (Библиотека "Стопански свят" бр. 101)

   

   ISBN 1310-2737 

Сист. No: 11336

- 69 -

43098 

Радонов, Димитър и др.

   Наръчник на счетоводителя / Димитър Радонов, Зорка Костадинова, Георги Проданов . - София : Нова звезда, 2009 . - 756 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-954-91978-2-2 

Сист. No: 11405

Счетоводство на отраслите

- 70 -

43063 

Управленски анализи и счетоводство  / Бойчинка Йонкова и др . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 684 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-013-6 

Сист. No: 11312

Банково счетоводство

- 71 -

43061 

Сборник задачи по банково счетоводство  / Даниела Милчова Фесчиян и др . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-023-5 

Сист. No: 11310

- 72 -

II 1615 

Стоянов, Стоян Димитров и др.

   Финансово-счетоводен анализ в банките / Стоян Димитров Стоянов, Даниела Милчова Фесчиян . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 148 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-494-967-9 

Сист. No: 11309

Застрахователно счетоводство

- 73 -

43052 

Стоянов, Стоян и др.

   Счетоводство на застрахователите / Стоян Стоянов, Мариана Петрова Михайлова, Мая Янкова Начкова . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 290 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-035-8 

Сист. No: 11299

Финансово счетоводство

- 74 -

43080 

Финансово счетоводство  / Васил Божков и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 496 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0430-2 

Сист. No: 11334

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 75 -

43034 

Варамезов, Любчо

   Организация на предприятието : (Учебник) / Любчо Варамезов . - 3. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 240 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-119-3 

Сист. No: 11282

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 76 -

43070 

Илиев, Йосиф

   Управление чрез мотивация / Йосиф Илиев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2009 . - 324 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-426-1 

Сист. No: 11324

Информационни технологии

- 77 -

43035 

Бизнес информатика  / Румен Върбанов и др . - [2. изд.] . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 524 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-107-0 

Сист. No: 11283

Икономическа информатика

- 78 -

43057 

Сборник решени задачи по информатика  : Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point, Microsoft Acces (microsoft Office 2007) / Желязко Желязков и др . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 298 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-027-3 

Сист. No: 11305

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 79 -

7/С/Т 92 

Туризъм 2008  : Публикация . - София : НСИ, 2009 . - 124 с. ; 29 см

   

   ISBN 0324-0681 

Сист. No: 11399

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 80 -

II 1620 

Mihaylova, Margarita et al.

   Business review. Business overview : Supplementary Grammar Exercises / Margarita Mihaylova, Peter Todorov . - Велико Търново : АБАГАР, 2009 . - 108 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-427-849-6 

Сист. No: 11410

- 81 -

II 1621 

Mihaylova, Margarita et al.

   Business overview / Margarita Mihaylova, Vencislav Dikov . - Veliko Tarnovo : Abagar Publishing House, 2009 . - 188 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-427-848-9 

Сист. No: 11411

Художествена литература

- 82 -

43093 

Гришам, Джон

   Изнудването : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Силвия Падалска . - София : Обсидиан, 2009 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-204-6 

Сист. No: 11367


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Румен 24 25 26 27 
Асенов, Анатолий 9 65 
Асенов, Бончо 49 
Асенов, Тодор 15 
Бакалова, Виолета Людмилова 36 
Банчев, Петър 39 
Божков, Васил 67 74 
Брестничка, Румяна Любомирова 48 
Бърнстейн, П. 22 
Варамезов, Любчо 75 
Василев, Венцислав 54 
Василев, Йордан 15 
Владимирова, Катя Иванова 35 
Вълканов, Вълкан 45 
Върбанов, Румен 77 
Ганева, Ваня 7 
Георгиев, Никола 7 
Георгиева, Весела 59 
Герчева-Несторова, Галя 1 8 
Гришам, Джон 82 
Гълъбов, Марин Иванов 37 
Даков, Димитър 77 
Данаилов, Данаил 42 
Димитрова, Мариана 16 
Димов, Иван 14 
Драганов, Христо 51 52 
Емилова, Ирена 9 65 
Емилова, Петя 77 
Ерусалимов, Румен 54 
Желязков, Желязко 78 
Живков, Николай 18 
Захариев, Еленко 20 
Иванов, Иван Цветанов 44 
Иванов, Марин 29 
Илиев, Боян 53 54 
Илиев, Йосиф 76 
Йонкова, Бойчинка 70 
Йорданов, Йордан 32 
Каракашева, Лилия 42 
Кирев, Любен 15 
Колев, Благой Тодоров 60 
Коралиев, Янко 40 
Костадинова, Зорка 69 
Костова, Септемврина Георгиева 66 
Краев, Любен 77 
Краева, Виолета 77 
Крумова, Диана 74 
Кунев, Красимир 15 
Кънев, Петър 20 
Лазаров, Румен 15 
Линднер, Йоханес 64 
Максимчук, Валерий 61 62 
Маринов, Петър 15 
Марков, Огнян 15 
Мидова, Петранка 41 
Минков, Венцислав 41 
Михайлова, Гергана 29 
Михайлова, Мариана Петрова 73 
Младенов, Милети 23 
Найденова, Снежана 15 
Начкова, Мая Янкова 71 73 
Неновски, Николай 29 
Несторов, Людмил 15 
Николаев, Йордан 77 
Нончев, Андрей Иванов 3 
Падалска, Силвия 82 
Памукчиев, Минко Стойчев 2 
Панушев, Емил 42 
Панчева, Станислава 68 
Перков, Венцислав 40 41 
Петков, Пламен 13 
Петров, Иван 15 
Петрова, Симеонка 41 
Пожаревска, Румяна Савова 71 
Попов, Валери 50 
Проданов, Георги 69 
Радев, Асен 15 
Радонов, Димитър 69 
Рангелова, Лилия Тодорова 71 
Роберто, Майкъл А. 10 
Савова, Камелия Димитрова 71 
Саркисян, Агоп 77 
Симеонова, Росица 74 
Стефанов, Георги 46 
Стефанов, Стефан 59 
Стоянов, Стоян 73 
Стоянов, Стоян Димитров 72 
Суон, А. 22 
Тодорова, Таня 15 
Томов, Йордан 63 
Трайков, Богомил 77 
Фесчиян, Даниела Милчова 71 72 
Филипова, Теодора 47 
Хелсинг, Ян ван 12 
Христов, Христо 19 
Христова, Венета 20 
Царевски, Владимир 33 
Цветанова, Павлина 77 
Цветков, Цветан 74 
Чиприянова, Катя 58 
Чонова, Румяна 7 
Шишманов, Красимир 77 
Шишманова, Пенка 15 
Шопова, Маргарита 58 
Яновски, Христо 24 25 26 27 
Dikov, Vencislav 81 
Mihaylova, Margarita 80 81 
Todorov, Peter 80 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аспекти на икономиката на промишлеността 37 
Бизнес информатика 77 
България 2008 34 
България в Европейския съюз - 2008 43 
Българска народна банка 24 25 26 27 
Бюджети на домакинствата в Република България (1999 - 2008 г.) 6 
Всички пари на света 22 
Годишен отчет 2008 г. 28 
Годишен отчет 2008 година 21 
Гъвкавата заетост на хората на възраст от 50 до 64 години 16 
Достъпът до съществено съоръжение в конкурентното право 44 
Ефективност на българската банкова система през двайсетте години на ХХ век: приложение на метода DEA 29 
Заетост и безработица 2008 17 
Застраховане 52 
Защо великите лидери не приемат да за отговор 10 
Изнудването 82 
Иконометрични методи за изследване на агрегираната производствена функция - сравнителен анализ 13 
Империята на задграничните фирми 19 
История на кооперациите в България 18 
Капиталовият пазар в България 33 
Комуникативно безпокойство 8 
Контролинг в застраховането 51 
Културални адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция 60 
Лидерство и кризи 9 
Макроикономика 15 
Математика 59 
Математика за икономисти 58 
Мениджмънт на застрахователното дружество 53 
Наръчник на счетоводителя 69 
Началата на българския парламентаризъм 11 
Нелоялна конкуренция 48 
Нобелови лауреати по икономика 2 
Образование в Република България 2009 55 
Обща икономическа теория 14 
Околна среда 2007 57 
Организация и технология на доставките 40 
Организация и технология на продажбите 41 
Организация на предприятието 75 
Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката 36 
Основи на оперативно-издирвателната дейност 49 
Основни краткосрочни показатели 2009 38 
Основни принципи на застраховането 54 
Пазарни проучвания 39 
Пари, банки, кредит 23 
Показатели за анализ на финансовите отчети на малки и средни предприятия 67 
Предприемачество и мениджмънт 64 
Приложна психология и социална практика 1 
Прогнозиране и планиране 35 
Публично-частни квазипазари 3 
Пътят към нашите мечти 61 
Пътят към нашите мечти: Действай правилно 62 
Сборник задачи по банково счетоводство 71 
Сборник решени задачи по информатика 78 
Социология на застраховането и осигуряването 7 
Справочник за кандидат-студенти 2009/2010 56 
Статистически справочник 2009 5 
Стратегически мениджмънт на търговска фирма 66 
Счетоводство на застрахователите 73 
Съвременни параметри на индустриалните клъстери в България 20 
Тайните общества 2 12 
Теоретико-приложни аспекти на счетоводството в предприятията с нестопанска цел 68 
Теория на контрола 63 
Трансформация на разузнавателната общност на САЩ 50 
Туризъм 2008 79 
Търговско посредничество при сделки с вземания 47 
Търговско право 46 
Търновската конституция в спор с времето 45 
Управление на бизнеса 65 
Управление чрез мотивация 76 
Управленски анализи и счетоводство 70 
Финансови инвестиции 32 
Финансово счетоводство 74 
Финансово-счетоводен анализ в банките 72 
Югоизточна Европа във външноикономическата стратегия на Европейския съюз 42 
Business overview 81 
Business review. Business overview 80 
Monetary policy 30 
Summary of the Annual Report 2008 31 
World Economic and Social Survey 2009 4 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен транспорт 36 
автомобили 36 
агрегирана производствена функция 13 
акционерни дружества 14 
американска разузнавателна общност 50 
амортизация 37 
амортизиция на дълготрайните активи 37 
анализ на капиталовата адекватност 72 
анализ на финансите на предприятието 37 
аналитично отчитане 74 
английска граматика 80 
английска литераура 82 
английски език 80 81 
английски език за българи 80 81 
английски език за икономисти 81 
английски език за студенти 80 81 
английски за бизнесмени 81 
английски за българи 80 
архиви 24 25 26 27 
архивите говорят 24 25 26 27 
архивни документи за БНБ 24 25 26 27 
атестация на персонала 41 
бази данни 78 
бази от данни 77 
банка 31 
банкери 12 
банки 23 28 29 30 
банкова ефективност 29 
банкова история на България 29 
банковата система в България 43 
банково счетоводство 71 72 
бедност 4 
бедност и старост 4 
безжични мрежи 77 
безопасни условия на труд 16 
безработица 17 
безработица 2008 17 
бизнес 22 61 
бизнес английски език 80 
бизнес етика 43 65 
бизнес информатика 77 
бизнес информация 77 
бизнес комбинации 74 
бизнес партньори 62 
бизнес план 35 
бизнес срещи 62 
бизнес статистика 38 
бизнес стратегии 61 66 
бизнес управление 65 
бизнес управление на фирми 65 
бизнесорганизации 65 
бизнесът и пазарът на труда 60 
биологични активи 74 
благополучие 61 
благосъстояние 22 
БНБ 24 25 26 27 
БНБ - архиви 24 25 26 27 
БНБ-история 24 25 26 27 
богатство 22 
борси 14 
браншови ревизионни органи 63 
Булмак 19 
Булхимекс 19 
БФБ 33 
България 34 
България 2008 34 
българска банкова система 29 
български бизнес 60 
български задгранични фирми 19 
български индустриални клъстери 20 
български конституционализъм 45 
български парламентаризъм 11 
Българско княжество 45 
бюджети на домакинствата 6 
бюджети на домакинствата 1999 - 2008 6 
бюджети на домакинствата 2008 6 
бюджетна политика на ЕС 70 
Ватикана 12 
Велико народно събрание 45 
вземане на решения 10 
видеоконферентна връзка 77 
видове продажби 41 
висша математика 59 
висше образование 55 56 
висше образование 2008/2009 55 
висше образование 2009/2010 56 
висше образование в България 56 
висше образование за икономисти 56 
висше образование по икономика 56 
властта и тайните общества 12 
временно руско управление 45 
възникване на кооперациите 18 
външна търговия на България с ЕС 43 
външноикономическа стратегия 42 
външноикономическа стратегия ЕС 42 
въпроси за дискусии по макроикономика 15 
върховна власт 45 
глобализация 50 
глобална мрежа Интернет 77 
глобални мрежи 77 
годишен отчет на Гръцката банка 31 
годишен отчет на гръцката банка 2008 31 
годишен финансов отчет 73 
годишен финансов отчет 2008 г. 28 
годишен финансов отчет на ФГВБ 2008 г. 28 
годишно счетоводно приключване 73 74 
гръцка банка 30 31 
Гръцка банка 2008 30 31 
ГФО 68 74 
гъвкава заетост 16 
данъчен контрол 63 
данъчно облагане 73 
дебати 10 
демография на света 4 
демография на света 2008 4 
демография на света 2009 4 
детерминанти и матрици 59 
диверсификация 66 
дискусии 10 
длъжностни характеристики 76 
договорът от Лисабон и България 43 
доктрина за съществени съоръжения 44 
документи 77 
доставка на стоки в системата на търговията 36 
доставки 40 
дружества с българско участие зад граница 19 
ДЦК 33 
дълготрайни активи 37 
дълготрайни активи на предприятието 37 
Държавен съвет 45 
държавна финансова инспекция 63 
държавно регулиране 15 
държавно устройство 45 
еволюция на продажбите 41 
евроинтеграция 42 60 
евроинтеграция и глобализация 43 60 
евроинтеграция на България 42 60 
Европейска правна рамка 43 
европейска регионална политика 43 
Европейска система от централни банки 23 
европейска стратегия по заетостта 35 
Европейски съюз 42 
Европейски съюз 2008 г. 43 
европейско икономическо прострнство 42 
езикознание 80 81 
езици за програмиране 77 
екологична безопасност 65 
електронен бизнес 77 
електронна търговия 77 
електронни таблици 77 78 
ЕС и предприемачеството 64 
етнокултурни проблеми на интеграцията в ЕС 43 
жизнен цикъл на фирмата 66 
задачи по банково счетоводство 71 
задгранични фирми 19 
задгранични фирми в Германия 19 
заетост 16 17 
заетост 2008 17 
заетост и безработица 17 
заетост и безработица 2008 17 
закон за кооперациите 18 
закони на лидерството 21 
законова нормативна уредба на КФН 2008 21 
закрила на търговската тайна 48 
закупуване на стоки 40 
застраховане 7 52 53 54 
застраховане в България 52 
застрахователен пазар 21 52 54 
застрахователен фонд 54 
застрахователна дейност 51 
застрахователна калкулация 54 
застрахователна тарифа 54 
застрахователни дружества 52 
застрахователни посредници 52 
застрахователни премии 52 
застрахователни продукти 54 
застрахователни разноски 52 
застрахователно дружество 51 53 
застрахователно счетоводство 73 
защита на информацията 77 
защита на националната сигурност 50 
защитени територии и обекти 57 
здравеопазване 4 
здравославни условия на труд 16 
злоупотреби с власт 3 
изпитни тестове по висша математика 58 
иконометрични методи 13 
иконометрично изследване 13 
иконометрия 13 
икономика 22 
икономика на България 2008 34 
икономика на транспорта 36 
икономиката на България 2008 21 
икономикс 14 
икономическа информатика 78 
икономическа теория 14 
икономически дейности 38 
икономически изследвания 4/2009 29 
икономически цикли 15 
ИКТ 77 
илюминати 12 
ИМЕКСТРАКОМ 19 
инвентаризация 40 
индекси на фондовия пазар 32 
индустриални клъстери 20 
индустриални клъстери в България 20 
иновации и предприемачество 64 
инструменти на лидера 10 
интелектуална собственост 48 
интелигентност 22 
Интернет 77 
интернет мрежа 77 
Интернет ресурси 77 
Интернет сигурност 77 
Интернет телефония 77 
инфлация 14 
информатика 77 78 
информационна инфраструктура 77 
информационна сигурност 48 
информационни и комуникационни технологии 77 
информационни системи 77 
информационно сътрудничество 50 
история на кооперациите 18 
ИТ бизнес 77 
кадрова политика 76 
калкулиране на разходите 74 
кандидат-студенти 56 
кандидат-студенти 2009/2010 56 
капиталов пазар 33 
капиталова адекватност на банките 72 
капиталово бюджетиране 70 
квазипазари 3 
квалификация 76 
КИНТЕКС 19 
кластерни ефекти и конкурентоспособност 43 
клиент 41 
клиенти 40 
клъстерен анализ на България в ЕС 43 
клъстерен подход в индустрията 20 
клъстери 20 
клъстери и иновации в предприятието 20 
клъстери потребителско поведение 20 
клъстеризация 20 
клъстеринг 20 
клъстерите в България 20 
клъстерна политика 20 
клъстерна управленска структура 20 
клъстерна форма 20 
клъстерни групи 20 
клъстерни модели 20 
клъстерни обединения 20 
клъстерни публикации 20 
клъстерни структури 20 
клъстерни структури в България 20 
клъстерно обединение 20 
ключ към успеха 61 
Княжество България 45 
компютърна текстообработка 77 
компютърни мрежи 77 
компютърни системи 77 
комуникационни средства 8 
комуникационни стратегии 8 
комуникационни умения 8 
комуникационни услуги 8 
комуникационно поведение на лидери 8 
комуникация 8 
комуникация в обществото 8 
комуникация във фирмата 8 
комуникация с потребителите 8 
комуникиране 8 
комуникиране в управлението 8 
конкурентна способност на българските фирми 43 
конкурентни стратегии 66 
конкурентно право 44 
конкурентно предлагане 14 
конкурентноспособност 65 
конкурентоспособност 37 
конкурентоспособност на българския бизнес 60 
конкуренция 14 44 48 
консенсус 10 
Конституция 45 
Конституция на Българското княжество 11 45 
конструктивен конфликт 10 
контрабанда 19 
контрабандни канали 19 
контрол 63 
контролинг 35 51 
контролинг в застраховането 51 53 
конференция 1 43 
конфликти при застраховането 7 
кооперативни сдружения 18 
кооперативни сдружения в Европа 18 
кооперации 18 
кооперации в България 18 
корпоративна интегрирана среда 77 
корпоративни облигации 33 
корупция 3 
кохезионни фондове на ЕС 35 
краткосрочни показатели 38 
краткотрайни активи на предприятието 69 
краткотрайни материални активи 37 
кредит 23 
кредитен портфейл 72 
кредитен портфейл на банките 29 72 
кредитни кооперации 18 
кредитни милионери 19 
кризисен мениджмънт 64 
кризисни комуникации 9 
кризисни ситуации 9 
култура на обслужването 41 
лидери 10 
лидери и кризи 9 
лидерско поведение 9 
лидерство 9 10 
лизинг 37 
лизингови договори 74 
ликвидност на промишленото предприятие 37 
линейни уравнения 59 
линейно програмиране 59 
Лисабонска стратегия на ЕС 35 
литература 82 
локални мрежи 77 
магьосници 12 
макроикономика 15 
макроикономически анализ 15 
макроси 77 
малки търговски фирми 66 
малък и среден бизнес 64 
масони 12 
масонска ложа 12 
масонство 12 
математика 58 59 
математика в икономиката 58 
математика за икономисти 58 
международен туризъм 79 
международен финансов пазар 23 
международна контратерористична мрежа 50 
международни финансови пазари 32 
мениджмънт 64 66 
мениджмънт в застраховането 53 
мениджмънт на бизнес процеси 64 
мениджмънт на застрахователното дружество 53 
мениджмънт на иновациите 64 
мениджмънт на конфликтите 64 
мениджмънт на малкия бизнес 65 
мениджмънт на облигационен портфейл 32 
мениджмънт на персонала 64 
мениджмънт на средния бизнес 65 
мениджмънт-персонал 76 
мениджъри 10 
мениджърска култура 60 
мениджърски роли 9 
микроикономика 14 
милиардери 22 
Министерски съвет 45 
мисия на фирмата 66 
модел EVA 37 
модел Олтман 37 
монарси 12 
монетарна политика на гръцката банка 30 
монетарна политика на гръцката банка 2008 30 
монополистична конкуренция 14 
мотивационен процес 76 
мотивационни профили 76 
мотивация 76 
мотивация на персонала 41 64 76 
мотивиране на екипите 76 
мотивиране на човешките ресурси 76 
мрежов бизнес 61 62 
мрежов лидер 61 
мрежов маркетинг 61 62 
мултимедийни презентации 77 
мърчандайзинг 41 
наказателно производство 49 
НАП 63 
Наредба за задграничните дружества 19 
народно представителство 45 
Народно събрание 45 
Народно събрание на РБ 11 
народопсихология 1 
наръчник на счетоводителя 69 
наръчник по счетоводство 69 
население и демографски процеси 2008 34 
научна конференция 1 43 
национална икономика 37 
национална икономика на България 37 
национална инспекция по приходите 63 
национална разузнавателна общност 50 
национална сигурност 50 
небанков финансов сектор 2008 21 
незаконна икономика 3 
нелегална икономика 3 
нелоялна конкуренция 48 
нетекущи активи 74 
неформална икономика 3 
НЛО 12 
нобелова награда 2 
нобелова награда по икономика 2 
нобелова фондация 2 
нобелови лауреати 2 
нобелови награди 2 
нобелови награди по икономика 2 
Обикновено народно събрание 45 
образование 22 
образование 2008/2009 55 
образование в България - статистика 55 
образованието в България 55 
обслужване на клиентите 40 
обсъждане 10 
обучение на работното място 16 
обществено производство 14 
общество 3 
общо образование 55 
одиторски контрол 63 
околна среда 57 
околна среда 2007 57 
околна среда-сатистика 57 
Октагон 19 
окултисти 12 
олигопол 14 
оперативен контролинг 51 
оперативен отчет 49 
оперативна обстановка 49 
оперативна работа 49 
оперативно наблюдение 49 
оперативно проучване 49 
оперативно-издирвателна дейност 49 
оперативно-издирвателни служби 49 
операционни системи 77 
определяне на целите 61 
опции 32 
органи на контрола в РБ 63 
организации с нестопанска цел 68 
организационен мениджмънт 65 
организационна промяна 66 
организация на доставките 40 
организация на предприятието 75 
организация на продажбите 41 
осигуряване 7 
отворена икономика 15 
отчет на Гръцката банка 31 
отчетен процес 68 
отчитане на активите 73 
отчитане на имуществото 68 
отчитане на МЗ 74 
отчитане на нетекущи активи 74 
отчитане на паричните средства 69 
отчитане на пасиви 73 
отчитане на приходите 70 73 74 
отчитане на разходите 70 
отчитане на разходите в застраховането 73 
отчитане на разчетите 69 73 
отчитане на собствения капитал 69 73 
отчитане на текущите активи 74 
офис пакети 77 
оценяване на труда 76 
пазар и цени 14 
пазар на земята 14 
пазар на труда 14 
пазарен бизнес 65 
пазарна икономика 15 
пазарни проучвания 39 
пазарно равновесие 14 32 
пари 14 22 23 
парична история на България 29 
парична политика 15 23 
парична теория 23 
парични потоци на преприятията 37 
парични съвети 23 
парламент 11 
парламентаризъм 11 
парламентарна демокрация 11 
парламентарна публичност 11 
парламентарна република 11 
парламентарни групи в Народното събрание 11 
парламентарни дебати 11 
парламентарни избори 11 
парламентарни събрания 11 
парламентарно законодателство 11 
парламентарно правителство 11 
парламентарно управление 11 
парламентарно управление в България 11 
пенсионна система 4 
Персийски залив 12 
персонал в промишлено предприятие 37 
персонални компютри 77 
персонални мотиватори 76 
планиране 35 
планиране в Европейския съюз 35 
планиране на национална икономика 35 
планиране на публичния сектор 35 
подбор на персонал 76 
подбор на персонала в търговията 41 
подбор на човешки ресурси 76 
подходяща възможност 61 
покупко-продажба 41 
политическо лидерство 9 
популярни банки 18 
портфейлна теория 32 
поставяне на цели 61 
постигане на успех 22 61 
постигане на цели 61 
потребителна кооперация 18 
потребителско поведение 14 
правилно решение 61 
правно-нормативна уредба на капиталов пазар 33 
право 44 
предприемачество 61 64 65 
предприемчивост 22 
предприятие 75 
предприятия с нестопанска цел 68 
предучилищно образование 55 
презентации 77 
презентации с Power Point 78 
президенти 12 
преквалификация 76 
преки чужди инвестиции 42 
престъпления 49 
придобиване на ДМА 74 
приложен софтуер 77 
приложна психология 1 
приложна психология в България 1 
примери за успех 61 
принципи на застраховането 54 
приходи 68 
приходи на промишленото предприятие 37 
прогнозиране 35 
прогнозиране на пазара 39 
програмни езици 77 
програмни продукти 77 
програмни продукти за презентация 77 
програмно осигуряване 77 
продажбен процес 41 
продажби 39 41 
продуктова карта 47 
Проект Монблан 19 
Проект Нева 19 
проектен мениджмънт 64 
проекти за конституционни поправки 45 
производителни кооперации 18 
производителност на труда 37 
производствени ресурси 75 
производствени функции 13 
промишлено предприятие 37 
промяна на мисията 66 
професионално образование 55 
психодиагностика 1 
психология 1 
психология на културата 1 
психология на поведението 1 
психология на сигурността 1 
публичен сектор 3 
публична сфера 3 
публични дружества 33 
публично-частни квазипазари 3 
първите кооперации 18 
Първо велико народно събрание 11 
работа в екип 16 64 
работна заплата 76 
работна сила 17 37 
работна сила 2008 17 
развитие на бизнеса 34 
развитие на търговията 66 
разкриване на престъпления 49 
разузнаване 49 50 
разузнавателна дейност 49 
разузнавателна защита 49 
разузнавателна информация 49 
разузнавателна общност 50 
разузнавателна система 49 
разузнавателни агенции 50 
разузнавателни органи 49 
разузнавателни служби 49 50 
разходи 68 
разходи и приходи в банките 72 
разходи на промишленото предприятие 37 
разходи на фирмите 14 
ревизионен контрол 63 
ревизионен процес 63 
ревизионни органи 63 
религиозни водачи 12 
рентабилност 37 
Римски клуб 12 
риск 53 54 
розенкройцери 12 
роман 82 
СА 7 9 13 15 18 41 53 58 68 74 75 
сблъсък на идеи 10 
сборник с доклади 43 
световна финансова криза 23 
сделки с недвижими имоти 47 
сива икономика 3 
сигурност на информацията 77 
симплекс метод 59 
синтетично отчитане 74 
сионски мъдреци 12 
системен софтуер 77 
складиране 40 
складова система 41 
складове 40 
складови операции 40 
сключване на сделки 40 
скрита икономика 3 
смесена икономика 15 
Сметна палата 63 
снабдяване на търговските фирми със стоки 36 
собствен бизнес 61 
собствен капитал 74 
собственик-мениджмънт 76 
сортиране на данни 77 
социален капитал на бизнеса 60 
социална демография 4 
социална отговорност на бизнеса 64 
социална реализация на личността 8 
социални характеристики 34 
социално подпомагане 7 
социално-икономическо развитие 2008 34 
социологическо изследване 7 
социология 7 
социология на застраховането 7 
социология на осигуряването 7 
специални служби 50 
специални служби на САЩ 50 
СПИН 12 
сравнителна реклама 48 
средни търговски фирми 66 
статистика 5 
статистика 2008 5 
статистика на домакинствата 6 
статистика на домакинствата 1999 - 2008 6 
статистика на инвестициите 38 
статистика на индустрията 38 
статистика на населението 2009 4 
статистика на пазара на труда 38 
статистика на строителството 38 
статистика на туризма 38 79 
статистика на търговията 38 
статистика на услугите 38 
статистическа панорама 34 
статистическа панорама 2008 34 
статистически справочник 5 
статистически справочник 2008 5 
статистически функции 77 
стил на лидерство 10 
стил на ръководство 10 
стоково производство 14 
стратегии за развитие 66 
стратегии на организацията 66 
стратегическа култура 66 
стратегическа политика 66 
стратегически анализи 66 
стратегически избор 66 
стратегически контролинг 51 
стратегически мениджмънт 66 
стратегически промени 66 
стратегически решения 66 
стратегически цели 66 
стратегическо мислене 66 
стратегическо планиране 35 
стратегическо ръководство 66 
стратегическо управление 66 
структура на фирмата 65 
Султански ферман 11 
сциентолози 12 
счетоводен анализ на кредитния портфейл 72 
счетоводен процес 68 
счетоводна политика 68 
счетоводни операции с основен капитал 69 
счетоводно бюджетиране 70 
счетоводно отчитане на нетекущи активи 69 
счетоводно отчитане на приходите 69 
счетоводство 68 69 71 73 74 
счетоводство на банките 71 72 
счетоводство на застрахователите 73 
счетоводство на предприятията 68 
съвкупно предлагане 15 
съвкупно търсене 15 
създаване на списъци 77 
създаване на Търновската конституция 45 
тайни общества 12 
тамплиери 12 
ТЕКСИМ 19 
текстообработка 78 
теория на контрола 63 
тероризъм 50 
тестове и задачи по макроикономика 15 
технология на доставките 40 
технология на продажбите 41 
ТКЗС 18 
товари 36 
ТПК 18 
транснационални корпорации 15 
транспорт 36 
транспорт в селското стопанство 36 
транспортна дейност 36 
транспортна дейност в промишлеността 36 
транспортна задача 59 
транспортно обслужване на търговията 36 
труд 16 17 75 
труд и работно време 16 
труда в предприятието 75 
трудова заетост 16 
трудово представяне 76 
туризъм 79 
туризъм 2008 79 
туризъм в България 79 
туризъм по курорти 79 
туризъм по области 79 
търговия 41 66 
търговия на дребно 66 
търговия на едро 41 
търговска мрежа 36 
търговска сделка 47 
търговска тайна 48 
търговска фирма 66 
търговски баланс и евроинтеграция 43 
търговски марки 48 
търговски обекти 41 
търговски преговори 41 
търговски сделки 40 41 47 
търговски фирми 66 
търговски фирми с българско участие 19 
търговско посредничество 47 
търговско право 46 
търговско предприятие и клон 46 
търговско представителство 46 
търговци 46 
Търновска конституция 45 
УНСС 56 
управление на бизнес процеси 70 
управление на бизнеса 65 
управление на възраженията 62 
управление на екипа 76 
управление на застрахователното дружество 53 
управление на качеството 70 
управление на конфликти 10 
управление на персонала по продажбите 41 
управление на продажбите 41 
управление на проекти 70 
управление на риска 54 
управление на търговията 66 
управление на фирмата 66 
управление на човешките ресурси 70 76 
управление при кризи 9 
управление чрез мотивация 76 
управленски анализ 70 
управленско решение 53 
управленско счетоводство 70 
условия на труд 64 
успех 22 61 62 
успех в бизнеса 62 
успешен бизнес 61 
успешен лидер 61 
успешен мениджър 62 
Учредително народно събрание 11 45 
факториални пазари 47 
факторинг 47 
факторингов договор 47 
факторингово посредничество 47 
фалирали фирми 19 
ФБР 50 
филтриране на данни 77 
финансов анализ 70 
финансов надзор 21 
финансов надзор 2008 21 
финансов одит 63 
финансов одит и евроинтеграция 43 
финансова свобода 61 
финансови активи на банките 72 
финансови инвестиции 32 
финансови инструменти 32 70 
финансови отчети 67 
финансови отчети на малки предприятия 67 
финансови отчети на средни предприятия 67 
финансови пазари 23 32 
финансово посредничество 23 
финансово счетоводство 67 70 74 
финансово-счетоводен анализ 72 
фирмена култура 60 65 
фирмена организация 65 
фирмена сигурност 49 65 
фирмена среда 65 
фирмено планиране 35 
фирми 19 
фирми в Европа 19 
фирмите в България 19 
фирмите на разузнаването 19 
фискална политика 15 
фонд за гарантиране 28 
фонд за гарантиране на влоговете 28 
фондов пазар 33 
фондов пазар в България 33 
форуърд 32 
форфетингово посредничество 47 
франчайзинг 64 
фючърси 32 
цели на застрахователното дружество 53 
цели на организацията 66 
ценни книжа 32 33 
ценни книжа в България 33 
ценообразуване на облигациите 32 
Централен кооперативен съюз 18 
ЦКС 18 
ЦРУ 50 
частен сектор 3 
частна сфера 3 
човешка мотивация 76 
човешки ресурси в организацията 16 
човешки ресурси във фирмата 76 
шпионаж 49 
Югоизточна Европа 42 
Югоизточна Еврора в ЕС 43 
Access 77 
LANs 77 
Microsoft Excel 2007 78 
Microsoft Office 77 
Microsoft Office Access 2007 78 
Microsoft Office Outlook 77 
Microsoft Office PowerPoint 2007 78 
Microsoft Office Word 2007 78 
MS Office 77 
MS Power Point 77 
WANs 77 
Windows 77 
Windows Wista 77 
Windows XP 77 
World Wide Web 77