НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 1 -

43020 

Радев, Начко

   Програмно бюджетиране в социалната сфера / Начко Радев . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-701-9 

Сист. No: 11226

Статистика

- 2 -

43004 

Ангелова, Поля

   Социална статистика : (Учебник) / Поля Ангелова . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 272 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0428-9 

Сист. No: 11192

Статистика на България

- 3 -

31/С/Б 923 

България 2009  : (Статистически данни); (Брошура) . - София : НСИ, 2009 . - 20 см

   

   

   

Сист. No: 11214

- 4 -

31/С/С 77 

[Сто двадесет и девет] 129 години българска статистика  . - София : НСИ, 2009 . - 32 с. ; 22 см

   

Сист. No: 11215

Политика

- 5 -

43007 

Иванова, Ваня

   С обич, болка и тревога за България : Сборник с интервюта, статии, изказвания и непубликувани текстове / Ваня Иванова ; Предг. Евгений Гиндев . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0128-3 

Сист. No: 11196

Съвременни форми на власт и управление

- 6 -

43026 

Близнашки, Георги

   Парламентарното управление в България / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 172 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2855-1 

Сист. No: 11238

Икономика. Икономически науки

- 7 -

43009 

Миркович, Камен

   Икономическата система : Изследване върху системния подход в икономиката : В два тома / Камен Миркович . - София : Тракия-М, 2008 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8401-73-9 

   Т. 1 . - 2008 . - 1115 с.

   

Сист. No: 11198

Макроикономика

- 8 -

43010 

Статев, Стати

   Финансово развитие и икономически растеж : (пътят на България: 1991-2006) / Стати Статев . - София : УИ "Стопанство", 2009 . - 548 с. : с табл., диагр. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-644-022-8 

Сист. No: 11199

Икономически теории. Учения и школи

- 9 -

43015 

Михайлова, Мариана и др.

   Икономическото послание през вековете : Ч. 1- / Мариана Михайлова, Иван Коцев . - 3. изд. . - Пловдив : ИМН, 2004 . - 20 см

   

   ISBN 954-9520-19-6 

   Ч. 1. От древността до края на ХІХ век . - 2004 . - 180 с.

   

Сист. No: 11206

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 10 -

331/С/Д 772 Г н331.4/С/Д 772 Г н

Донев, Гълъб и др.

   Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието : Приложен коментар. Инструкции за безопасна работа. Нормативна уредба / Гълъб Донев, Калина Петкова, Иван Кокалов . - София : ИК "Труд и право ", 2009 . - 688 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-165-0 

Сист. No: 11236

- 11 -

39675 

Милянкова, Росица и др.

   Сексуалният тормоз на работното място / Росица Милянкова, Зорница Стоичкова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2009 . - 112 с. ; 21 см . -  (Библиотека Човешки ресурси Кн.5/2009)

   

Сист. No: 11213

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 12 -

43029 

Сорос, Джордж

   Новата парадигма на финансовите пазари : Кредитната криза на 2008 година и какво означава тя / Джордж Сорос ; Прев. от англ. Любомира Райкова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0373-7 

Сист. No: 11242

Финанси

- 13 -

43012 

Луканов, Камен М. и др.

   Финансово управление на предприятието / Камен М. Луканов, Камен Л. Луканов ; Под ред. на Камен Миланов Луканов . - Пловдив : ИМН, 2007 . - 304 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-317-118-7 

Сист. No: 11203

- 14 -

43006 

Стоянов, Велчо

   Теоретични и публични финанси / Велчо Стоянов . - София : ГАЛИК, 2009 . - 624 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-582-024-3 

Сист. No: 11195

Държавен бюджет

- 15 -

43005 

Лилова, Румяна и др.

   Бюджет и бюджетна политика / Румяна Лилова, Величко Адамов, Стефан Симеонов . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 651 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0420-3 

Сист. No: 11193

Данъци. Такси. Налози

- 16 -

37175 

Кондарев, Ивайло и др.

   Въпроси и отговори от практиката на предприятията по ЗДДС / Ивайло Кондарев, Мая Жотева . - София : МИСЪЛ, 2009 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" №8/2009)

   

   ISBN 978-954-8006-09-5 

Сист. No: 11256

Икономическа география

- 17 -

43017 

Angelov, Delyan

   Geoeconomics : (A Textbook for Self-preparation) / Delyan Angelov . - Plovdiv : IMN, 2007 . - 288 p. : tab. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-317-125-5 

Сист. No: 11209

Прогнозиране

- 18 -

43011 

Марчева, Анастасия и др.

   Тренинг по планиране и прогнозиране / Анастасия Марчева, Миглена Вачевска . - Габрово : Екс-прес, 2009 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-490-063-2 

Сист. No: 11200

Икономика на отраслите

- 19 -

39675 

Класификация на икономическите дейности КИД-2008  . - София : Персонал-консулт-ГП, 2009 . - 332 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 4/2009 г.)

   

Сист. No: 11212

Маркетинг

- 20 -

I 2104 

Петрова, Симеонка

   Дистрибуционна политика на икономическите субекти / Симеонка Петрова . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 228 с. ; 24 см . -  (Библиотека "Стопански свят" бр. 100)

   

   ISBN 1310-2737 

Сист. No: 11191

Международни икономически отношения

- 21 -

II 1612 

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект  : Сборник научных трудов; Ч. I-II . - Донецк : ДонНУ, 2009 . - 29 см

   

   ISBN 1991-3524 

   Ч. I . - 2009 . - 509 с., XIII с. : с табл., диагр.

   

Сист. No: 11201

- 22 -

II 1612 

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект  : Сборник научных трудов; Ч. I-II . - Донецк : ДонНУ, 2009 . - 29 см

   

   ISBN 1991-3524 

   Ч. II . - 2009 . - 510-1017 с., XIII с. : с табл., диагр.

   

Сист. No: 11202

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 23 -

43014 

Савов, Еньо

   Европейският съюз и неговата правна система : (Учебно помагало за самоподготовка) / Еньо Савов . - Пловдив : ИМН, 2007 . - 226 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-317-073-8 

Сист. No: 11205

Европейско право

- 24 -

43030 

Борисов, Орлин и др.

   Свободи на движение в Европейския съюз / Орлин Борисов, Татяна Хубенова, Мария Костова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2830-3 

Сист. No: 11243

Държавна власт. Държавни органи

- 25 -

43008 

Българският парламент и преходът  / Васил Проданов и др . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 520 с. ; 23 см

   Други авт.: Ан. Тодоров, Йос. Аврамов, В. Иванова

   ISBN 978-954-28-0352-2 

Сист. No: 11197

Конституционно право

- 26 -

43022 

Хабриева, Талия Ярулловна и др.

   Теория на съвременната конституция / Талия Ярулловна Хабриева, Венеамин Евгениевич Чиркин . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 347 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2870-4 

Сист. No: 11237

Конституционно право на България

- 27 -

42728 

Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година  : Т.1-2 . - В. Търново : НВУ "В. Левски", 2009 . - 20 см

   

   ISBN 954-753-035-6 

   Т.2 . - 2009 . - 237 с.

   

Сист. No: 11228

Търговско право

- 28 -

38175 

Николова, Галина

   Регистрацията и пререгистрацията на фирма в търговския регистър / Галина Николова . - София : МИСЪЛ, 2009 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" № 7/2009 г.)

   

   ISBN 978-954-8006-08-8 

Сист. No: 11211

Висше образование

- 29 -

43028 

Стефанов, Витан

   Истината и свободата водят университета / Витан Стефанов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 276 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2833-9 

Сист. No: 11240

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 30 -

II 1611 

Аврамов, Атанас и др.

   Математика : (с приложения в икономиката и бизнеса) / Атанас Аврамов, Стефан Грозев . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 336 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-0426-5 

Сист. No: 11194

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 31 -

II 1613 

Попиванова, Недялка Иванова и др.

   Инфекциозни болести и епидемиология : За студенти по стоматология / Недялка Иванова Попиванова, Йорданка Димитрова Стоилова . - Пловдив : Мед. изд. Райков, б. г. . - 182 с. : с ил. , табл. ; 8 л. цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 954-9666-28-Х 

Сист. No: 11208

- 32 -

43016 

Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести  : За студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, за медицински сестри, акушерки и здравни инспектори / Николай Тодоров Ватев и др ; Под ред. на Йорданка Димитрова Стоилова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Мед. изд. Райков, 2008 . - 158 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Други авт. : А. К. Кеворкян, Т. А. Ракаджиева, Й. Д. Стоилова

   ISBN 978-954-9666-47-2 

Сист. No: 11207

Селско стопанство. Горско стопанство

- 33 -

43013 

Прогноза и сигнализация на болестите и неприятелите по културните растения  / Борис Наков и др . - Пловдив : ИМН, 2007 . - 436 с. : с табл., сх., ил.

   Други авт. : Р. Ангелова, М. Накова, Р. Андреев

   ISBN 978-954-317-122-4 

Сист. No: 11204

Мениджмънт

- 34 -

43018 

Вишнякова, М. В.

   Охота на менеджера в кризисный период : Книга для эффективных собственников и вменяемых менеджеров / М. В. Вишнякова . - Москва, 2009 . - 368 с. ; 24 см . -  (Управление персоналов № 9/2009 г.)

   

Сист. No: 11216

- 35 -

43032 

Котлър, Филип и др.

   Хаотика : Мениджмънт и маркетинг в епохата на турбулентността / Филип Котлър, Джон Каслионе . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2009 . - 264 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-783-097-4 

Сист. No: 11245

- 36 -

65/С/М 693 

Мислители в бизнеса и гиганти в мениджмънта  : (Библия на бизнеса); Ч.1 - /  Прев. от англ. Светла Атанасова . - София : Класика и Стил, 2009 . - 252 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-327-055-2 

Сист. No: 11241

Управление на фирмата

- 37 -

43027 

Кейни, Леандър

   В бизнеса със Стийв Джобс / Леандър Кейни . - София : Издателска група "България", 2009 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-9485-48-6 

Сист. No: 11239

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 38 -

43021 

Каменов, Камен

   Управленски процес и мениджърско поведение / Камен Каменов . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-427-826-7 

   

   

Сист. No: 11235

Одиторски контрол

- 39 -

43031 

Герхаурд, Никол и др.

   Международни одиторски стандарти : Системи за вътрешен контрол / Никол Герхаурд, Пол Дж. Смит, Рение Абхелмауер ; Прев. Милен Иванов, Миленка Савова . - София : Икономика-прес, 2009 . - 278 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91978-9-1 

Сист. No: 11244

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 40 -

39675 

Данаилова, Ирина

   Професионалното ориентиране и ефикасността на човешките ресурси / Ирина Данаилова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2009 . - 92 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 6/2009)

   

Сист. No: 11255

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 41 -

43019 

Янков, Румен и др.

   География на населението : Общ курс / Румен Янков, Димитър Симеонов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-702-6 

Сист. No: 11225


 Индекс по АВТОРИ

Абхелмауер, Рение 39 
Аврамов, Атанас 30 
Аврамов, Йосиф 25 
Адамов, Величко 15 
Ангелов, Делян 17 
Ангелова, Поля 2 
Ангелова, Рада 33 
Андреев, Радослав 33 
Атанасова, Светла 36 
Близнашки, Георги 6 
Борисов, Орлин 24 
Ватев, Николай Тодоров 32 
Вачевска, Миглена 18 
Вишнякова, М. В. 34 
Герхаурд, Никол 39 
Гиндев, Евгений 5 
Грозев, Стефан 30 
Данаилова, Ирина 40 
Донев, Гълъб 10 
Жотева, Мая 16 
Иванов, Милен 39 
Иванова, Ваня 5 25 
Каменов, Камен 38 
Каслионе, Джон 35 
Кеворкян, Ани Кеворк 32 
Кейни, Леандър 37 
Кокалов, Иван 10 
Кондарев, Ивайло 16 
Костова, Мария 24 
Котлър, Филип 35 
Коцев, Иван 9 
Лилова, Румяна 15 
Луканов, Камен Л. 13 
Луканов, Камен Людмилов 13 
Луканов, Камен М. 13 
Луканов, Камен Миланов 13 
Марчева, Анастасия 18 
Милянкова, Росица 11 
Миркович, Камен 7 
Михайлова, Мариана 9 
Наков, Борис 33 
Накова, Мариана 33 
Николова, Галина 28 
Петкова, Калина 10 
Петрова, Симеонка 20 
Попиванова, Недялка Иванова 31 
Проданов, Васил 25 
Радев, Начко 1 
Райкова, Любомира 12 
Ракаджиева, Таня Атанасова 32 
Савов, Еньо 23 
Савова, Миленка 39 
Симеонов, Димитър 41 
Симеонов, Стефан 15 
Смит, Пол Дж. 39 
Сорос, Джордж 12 
Статев, Стати 8 
Стефанов, Витан 29 
Стоилова, Йорданка Димитрова 31 32 
Стоичкова, Зорница 11 
Стоянов, Велчо 14 
Тодоров, Антоний 25 
Хабриева, Талия Ярулловна 26 
Хубенова, Татяна 24 
Чиркин, Венеамин Евгениевич 26 
Янков, Румен 41 
Angelov, Delyan 17 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

България 2009 3 
Българският парламент и преходът 25 
Бюджет и бюджетна политика 15 
В бизнеса със Стийв Джобс 37 
Въпроси и отговори от практиката на предприятията по ЗДДС 16 
География на населението 41 
Дистрибуционна политика на икономическите субекти 20 
Европейският съюз и неговата правна система 23 
Икономическата система 7 
Икономическото послание през вековете 9 
Инфекциозни болести и епидемиология 31 
Истината и свободата водят университета 29 
Класификация на икономическите дейности КИД-2008 19 
Математика 30 
Международни одиторски стандарти 39 
Мислители в бизнеса и гиганти в мениджмънта 36 
Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието 10 
Новата парадигма на финансовите пазари 12 
Охота на менеджера в кризисный период 34 
Парламентарното управление в България 6 
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект 21 22 
Прогноза и сигнализация на болестите и неприятелите по културните растения 33 
Програмно бюджетиране в социалната сфера 1 
Професионалното ориентиране и ефикасността на човешките ресурси 40 
Регистрацията и пререгистрацията на фирма в търговския регистър 28 
Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести 32 
С обич, болка и тревога за България 5 
Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година 27 
Свободи на движение в Европейския съюз 24 
Сексуалният тормоз на работното място 11 
Социална статистика 2 
Теоретични и публични финанси 14 
Теория на съвременната конституция 26 
Тренинг по планиране и прогнозиране 18 
Управленски процес и мениджърско поведение 38 
Финансово развитие и икономически растеж 8 
Финансово управление на предприятието 13 
Хаотика 35 
[Сто двадесет и девет] 129 години българска статистика 4 
Geoeconomics 17 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Агенция по заетостта 40 
анализ 13 
аналитична геометрия 30 
баланс 13 
бедност 2 
безопасни условия на труд 10 
безопасност на труда 10 
библиотека Стопански свят 20 
библиотека Стопански свят 100 20 
Библиотека Човешки ресурси 19 
Библиотека Човешки ресурси 4/2009 19 
Библиотека Човешки ресурси 5/2009 11 
бизнес автори 36 
бизнес план 18 
болести по културните растения 33 
болести по растенията 33 
болести по семената 33 
брандинг 35 
брендинг 34 
БСП 5 25 
България 5 
България в ЕС 25 
българска икономика 8 
български парламент 25 
български счетоводител 28 
български счетоводител 7/2009 28 
български счетоводител 9 28 
българско образование 5 
българско общество 25 
бюджет 14 15 
бюджет и социална политика 1 
бюджет на РБ 15 
бюджетен контрол 15 
бюджетна политика 15 
бюджетна прогноза за социалната сфера 1 
бюджетна прогноза на социалната сфера 2009 1 
бюджетни процедури 15 
Велико народно събрание 25 
висше образование 29 
висши учебни заведения 21 
вредители на растенията 33 
възникване на парите 14 
възрастова структура на населението 41 
външна политика 25 
външноикономическа дейност 21 22 
външноикономически отношения 21 22 
външноикономическо сътрудничество 21 
вътрешен контрол 39 
вътрешен одит 39 
вътрешна политика 5 25 
география на населението 41 
геоикономика 17 
германска школа 9 
гиганти в мениджмънта 36 
глобализация 21 22 25 
глобални финанси 14 
графичен метод 30 
гъстота на населението 41 
данъкоподобни приходи 14 
данъци 14 16 
данъчно облагане 14 
двуполюсен модел 25 
ДДС 16 
ДДС 2009 16 
дебиторска задлъжнялост 13 
дезинфекция 32 
демографска политика 41 
депутати 5 
десети ноември 1989 25 
дескриптивен анализ 8 
детерминанти 30 
дивидентна политика 13 
динамична икономическа система 7 
дистрибуционна политика 20 
Донецк 21 22 
древна Гърция 9 
дългосрочно финансиране 13 
държава 26 
държавен бюджет 15 
държавен финансов контрол 14 
държавни заеми 15 
държавни органи 26 
държавни разходи 14 
дясна политика 5 
еволюция на парите 14 
евроинтеграция 5 
европейска интеграция 23 
Европейски парламент 23 
Европейски съвет 23 
Европейски съюз 23 
европейско пазарно стопанство 24 
европейско поведение 24 
Европейско право 24 
единен вътрешен пазар на ЕС 24 
едноличен търговец 28 
екипна дейност 38 
епидемии 31 
епидемиология 31 32 
ЕС 23 
етнически състав на населението 41 
ефективни планови решения 18 
жизнен стандарт 2 
жизнен стандарт в България - показатели 2 
закон за защита от дискриминация 11 
заразни болести 31 
заразни заболявания 32 
застрахователен риск 22 
ЗДДС 16 
ЗДДС 2009 16 
здравеопазване 2 
земеделие 33 
измерване на бедността 2 
изследване 8 
източници на финансови средства 14 
иконометричен анализ 8 
икономика 7 8 9 21 22 
икономика на България 8 
икономическа криза 25 
икономическа мисъл 9 
икономическа наука 9 
икономическа система 7 
икономически автомати 7 
икономически идеи 9 
икономически класицизъм 9 
икономически множества 7 
икономически процес 7 
икономически растеж 8 
икономически регулатори 7 
икономически субекти 20 
икономически теории 9 
икономически учения 9 
икономически цикъл 7 
икономическо прогнозиране 7 
икономическо развитие 1991-2006 г. 8 
инвестиции 13 
инвестиции в строителството 2008 3 
инвестиционни проекти 13 
инвестиционни процеси 21 22 
иновационни процеси 21 22 
инструктаж на работниците 10 
инстуктаж на служителите 10 
инфекции 31 32 
инфекциозни болести 31 32 
инфекциозни заболявания 31 
информационно осигуряване 13 
исторически процес 25 
история на ЕС 23 
история на икономическата мисъл 9 
история на икономическите учения 9 
капиталова структура 13 
капиталово бюджетиране 13 
кариера 34 
кариерен Бенчмаркинг 34 
кариерен цикъл 34 
квазиданъци 14 
кибернетична икономическа система 7 
КИД 2008 19 
класификация 19 
класификация на икономически дейности 19 
класификация на икономически дейности 2008 19 
комисия 23 
компютърна техника 37 
компютърна технология 37 
консервирани плодове и зеленчуци 20 
консервна промишленост 20 
конституционен контрол 26 
конституционен надзор 26 
конституционен статут 26 
конституционно положение на правителството 6 
конституционно регулиране 26 
Конституция 25 26 
конституция на България 27 
Конституция на РБългария от 1991 6 
Конституция на Република България 6 27 
контрол върху качеството на одита 39 
конференция 27 
косвени данъци 14 
краткосрочно финансиране 13 
кредитна криза 12 
кредитна политика 13 
кредиторска задлъжнялост 13 
култура и изкуство 2008 3 
курсантско-студентска научна конференция 27 
лечение на инфекциозните болести 31 
либерални идеи 9 
лизинг 13 
линеен оптимизационен модел 30 
макроикономика 8 
малтусианство 9 
маркетинг 35 
маркетинг похвати 35 
маркетинг системи 35 
марксистка теория 9 
математика 30 
математика в бизнеса 30 
математика в икономиката 30 
матрици 30 
медицина 31 32 
медицинско наблюдение 10 
международен одитинг 39 
международна търговия 21 
международни икономически отношения 21 22 
международни одиторски стандарти 39 
международни организации 21 
международни финанси 14 
мениджмънт 34 36 
мениджър 34 
мениджъри 36 
мениджърско поведение 38 
меркантилизъм 9 
местни финанси 14 
местни финанси и бюджети 14 
местно държавно управление 26 
местно самоуправление 26 
метод на Оршански 2 
миграции през 19 и 20 век 41 
миграция на населението 41 
МИО 21 22 
мислители в бизнеса 36 
модел на Леонтиев 30 
модели на прехода 25 
моделиране на икономическите системи 7 
Народно събрание 6 
население 2 
население и демографски процеси-хронология 4 
население на България 3 
население на България 2008 3 
населението в света 41 
научна конференция 27 
научни изследвания 21 22 
национален педагогически център 40 
Национален план за развитие 18 
Национален ресурсен център 40 
национална агенция за професионално образование 40 
национални сметки 3 
национални сметки на България 3 
национални сметки на България 2008 3 
неданъчни приходи 14 
неприятели по културните растения 33 
несъстоятелност на предприятието 13 
обединена Европа 23 
обекти на социалната статистика 2 
облигации 13 
образование 2 
общество 26 
обществото като система 26 
одит на компютърни системи 39 
одиторска извадка 39 
одиторски доказателства 39 
одиторски стандарти 39 
ОДС 5 
оперативни програми 18 
основни планови документи 18 
отчет 13 
отчитане на загубите от болести 33 
офшорни зони 14 
оценка на капиталовите активи 13 
оценка на предприятия 13 
пазарна реформа 25 
пазарна турбулентност 35 
парадигма на финансовите пазари 12 
пари 14 
парични отношения 14 
парични потоци 13 
парламент 25 
парламентарна република 25 
парламентарни групи в Народното събрание 6 
парламентарни избори 5 
парламентарни избори 2005 5 
парламентарни партии 25 
парламентарно управление 6 
парламентарно управление в България 6 
планиране 18 
планиране и прогнозиране 18 
планиране на персонала 18 
планиране производителността на труда 18 
поведение в управлението 38 
политика 5 6 25 
политики в социалната сфера 1 
политици 5 
политическа криза 25 
политическа система 25 
политически права 26 
потребление на домакинствата 3 
потребление на домакинствата 2008 3 
потребление на домакинствата в България 3 
потребление на населението 2 
почва 33 
правителството на Жан Виденов 25 
правителството на ОДС 5 25 
правителството на СДС 25 
правна система на ЕС 23 
право на Европейския съюз 23 
предмет на социалната статистика 2 
предприемачи 36 
предприятия 3 20 
предприятия в България 2008 3 
президентски избори 25 
преки подоходни данъци 14 
пререгистрация на фирма 28 
преход 25 
приватизация 25 
привлечени инвестиции 22 
привлечени чуждестранни инвестиции 22 
прогноза и сигнализация 33 
прогноза на болестите по растенията 33 
прогнозиране 18 
програмен бюджет на МТСП 1 
производствена програма 18 
производствени мощности 18 
професионален избор 40 
професионален подбор 40 
професионални болести 10 
професионално адаптиране 40 
професионално диагностициране 40 
професионално ориентиране 40 
професионално ориентиране в България 40 
прудонизъм 9 
публични разходи 14 
публични финанси 14 
публични финансови средства 14 
работна сила 2008 3 
работна сила в България 3 
работна сила в България 2008 3 
работно място 11 
разработване на бизнес план 18 
разходна политика на РБ 15 
разширяване на ЕС 23 
расов състав на населението 41 
реална икономика 8 
регионални финанси 14 
регистрация на фирма 28 
регулаторна икономическа система 7 
религиозен състав на населението 41 
реформиране на БКП 25 
решени задачи 18 
риск 13 
риска на работното място 10 
СА 30 
сборник доклади 27 
сборник доклади от конференция 27 
световна икономическа криза 12 
световни финанси 14 
свободни безмитни зони 14 
свободно движение на капитали в ЕС 24 
свободно движение на стоки и услуги в ЕС 24 
свободно движение на хора 24 
сделки за държавни предприятия 25 
сексиуален тормоз 11 
сексуален тормоз в България 11 
сексуален тормоз в образованието 11 
селско и градско население в света 41 
селскостопански култури 33 
семейства и домакинства 41 
сигнализация на болестите по растенията 33 
симплекс-метод 30 
системи линейни неравенства 30 
системи линейни уравнения 30 
сливане на предприятия 13 
Сметна палата 14 
Софийски университет 29 
социален диалог 10 
социална политика 1 5 21 
социална политика на България 1 
социална статистика 2 
социална сфера 1 2 
социални утопии 9 
социално-икономическа система 22 
средновековие 9 
статистика 2 
статистика на България 3 4 
статистика на България - хронология 4 
статистика на България 2008 3 
статистическо изучаване 2 
статистическо изучаване - жизнен стандарт 2 
статистическо изучаване на бедността 2 
статистическо изучаване на доходите 2 
статистическо изучаване на здравеопазването 2 
статистическо изучаване на образованието 2 
статистическо изучаване на престъпността 2 
стопанска география 17 
стопански свят 20 
Стопански свят 100 20 
стохастична икономическа система 7 
стратегическо планиране 18 
стратегическо планиране в МТСП 1 
структура на ЕС 23 
съдебна система на ЕС 23 
създаване на Европейската общност 23 
такси 14 
теория на конституцията 26 
теория на финансите 14 
транспортна задача 30 
тренинг 18 
труд 10 11 
труд и социална политика 1 
трудови злополуки 10 
търговски регистър 28 
Търновска конституция 27 
Украйна 21 22 
Университетски структури за развитие на кариера 40 
университетско образование 29 
университетско обучение 29 
управление във фирмата 37 
управление на инвестиционния портфейл 13 
управление на оборотния капитал 13 
управление на портфейла 13 
управление на риска 35 
управление на финансите 13 
управление на хаотиката 35 
управленски процес 38 
физическа дистрибуция 20 
философски факултет 29 
философско образование 29 
финанси 8 12 14 
финанси на библиотеките 12 
финанси на предприятието 13 
финанси на фирмата 13 
финансиране на предприятията 13 
финансов риск 13 
финансова наука 14 
финансова система 8 14 
финансови пазари 12 
финансови поощрения 12 
финансови проблеми 13 
финансови ресурси 13 
финансово планиране и прогнозиране 13 
финансово планиране на предприятието 13 
финансово развитие 8 
финансово управление на предприятието 13 
фирмена стратегия и култура 35 
фирмено управление 37 
хаотика 35 
хаотично управление 35 
човешки ресурс в България 11 
човешки ресурси 11 40 
човешки ресурси 6/2009 40 
човешки ресурси в България 40 
човешкия фактор в управлението 38 
чуждестранни инвестиции 21 22 
APPLE 37