НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 1 -

36828 

Димова, Душка Петрова

   Социална политика / Душка Петрова Димова . - София : УИ "Стопанство", 1997 . - 102 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-276-9 

Сист. No: 10731

Статистика

- 2 -

I 2104 

Иванов, Любомир

   Моделиране и прогнозиране на временни редове - статистически аспекти / Любомир Иванов . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 170 с. ; 24 см . -  (Библиотека "Стопански свят" бр. 97)

   

   ISBN 1310-2737 

Сист. No: 10645

Статистика на България

- 3 -

31/С/П 85/2001-нн 

Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001  : Т.1 Население . - София : НСИ, 2003 . - 27 см

   

   ISBN 954-9680-07-Х- 

   Кн.3. Население по области, общини и населени места . - 2002 . - 524 с.

   

Сист. No: 10612

- 4 -

31/С/П 85/2001-нд 

Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001  : Т.1 Население . - София : НСИ, 2003 . - 27 см

   

   ISBN 954-9680-08-8 

   Кн.4. Домакинства . - 2003 . - 240 с.

   

Сист. No: 10613

- 5 -

31/С/П 85/2001-нс 

Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001  : Т.1 Население . - София : НСИ, 2003 . - 27 см

   

   ISBN 954-9680-09-6 

   Кн.5. Семейства . - 2003 . - 164 с.

   

Сист. No: 10614

- 6 -

31/С/П 85/2001-нд 

Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001  : T.1 Население . - София : НСИ, 2004 . - 27 см

   

   ISBN 954-9680-05-3 

   Кн.1. Демографски и социални характеристики на населението . - 2004 . - 320 с.

   

Сист. No: 10610

- 7 -

31/С/П 85/2001 нм 

Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001  : Т.1 Население . - София : НСИ, 2004 . - 27 см

   

   ISBN 954-9680-10-Х 

   Кн.6. Миграция на населението . - 2004 . - 428 с.

   

Сист. No: 10615

- 8 -

31/С/П 85/2001-ни 

Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001  : Т.1 Население . - София : НСИ, 2006 . - 27 см

   

   ISBN 954-9680-06-1 

   Кн.2. Икономически характеристики на населението . - 2006 . - 404 с.

   

Сист. No: 10611

Социология

- 9 -

42804 

Филипов, Димитър Владимиров

   Теория на социалния живот / Димитър Владимиров Филипов . - София : УИ "Стопанство", 2006 . - 428 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-494-774-3 

Сист. No: 10617

Икономикс

- 10 -

II 1601 

Марков, Марчо Янакиев и др.

   [Двеста и тринадесет] 213 графики по икономикс : [Помагало по Икономикс] / Марчо Янакиев Марков, Емилия Георгиева Младенова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ "Стопанство", 1997 . - 134 с. : с граф. ; 27 см

   

   ISBN 954-494-286-6 

Сист. No: 10735

- 11 -

42808 

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота: Кн.1 - 3 / Димитър Филипов . - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2003 . - 24 см

   

   ISBN 954-715-153-3 

   Кн.1. Икономически основи на живота . - 2003 . - 344 с.

   

Сист. No: 10621

- 12 -

42808 

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота: Кн.1 - 3 / Димитър Филипов . - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2004 . - 24 см

   

   ISBN 954-715-228-9 

   Кн.2. Съдбата на капитализма . - 2004 . - 271 с.

   

Сист. No: 10622

- 13 -

42808 

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота: Кн.1 - 3 / Димитър Филипов . - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2005 . - 24 см

   

   ISBN 954-715-249-1 

   Кн.3. Социализмът и бъдещето на света . - 2005 . - 403 с.

   

Сист. No: 10623

Микроикономика

- 14 -

42844 

Микроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Любен Кирев и др . - [7 прераб. и доп. изд.] . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 212 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0410-4 

Сист. No: 10745

Икономически теории. Учения и школи

- 15 -

37686 

Филипов, Димитър Владимиров

   Маркс и съвременния свят / Димитър Владимиров Филипов . - София : УИ "Стопанство", 1999 . - 189 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-494-354-4 

Сист. No: 10725

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 16 -

II 1599 

Годишник 2007  : Министерство на труда и социалната политика. Агенция по заетостта . - София : Мин. на труда и соц. политика, 2008 . - 77 с. ; 29 см

   

Сист. No: 10629

Икономика на труда. Организация на труда

- 17 -

42729 

Мушкаров, Гошо

   Администриране на персонала / Гошо Мушкаров . - София : Доби прес ЕООД, 2008 . - 184 с. ; 20 см . -  (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 12)

   

Сист. No: 10752

Кооперативно дело

- 18 -

39996 

Кооперацията - алтернатива за икономически и социален растеж в прехода към пазарно стопанство  / Марийка Тренева и др . - София : УИ "Стопанство", 2001 ; 20 см

   

   ISBN 954-494-456-7 

Сист. No: 10718

Финанси

- 19 -

42813 

Фотов, Ристо

   Основи на финансии / Ристо Фотов . - Штип : Унив. Штип, 2007 . - 344 с. ; 24 см

   

Сист. No: 10632

- 20 -

42828 

Финансов анализ  : Сборник от задачи и тестове / Михаил Илиев Михайлов и др . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 104 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-006-6 

Сист. No: 10695

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 21 -

42820 

Митев, Неделчо Йорданов и др.

   Практикум по планиране : (Учебно пособие) / Неделчо Йорданов Митев, Михаил Симеонов Чиприянов . - В. Търново : АБАГАР, 2008 . - 434 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-815-1 

Сист. No: 10646

Икономика на България

- 22 -

39954 

Вучева, Христина Ангелова

   Икономическата политика в периода 1991-2000 г. / Христина Ангелова Вучева . - София : УИ "Стопанство", 2001 . - 102 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-494-439-7 

Сист. No: 10719

Маркетинг

- 23 -

36751 

Мавалски, Атанас Димитров

   Търговски маркетинг / Атанас Димитров Мавалски . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ "Стопанство", 1997 . - 160 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-292-0 

Сист. No: 10732

- 24 -

37715 

Александров, Крум Стефанов

   Управление и стратегии на маркетинга / Крум Стефанов Александров . - София : УИ "Стопанство", 1999 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-494-394-3 

Сист. No: 10724

- 25 -

37543 

Въведение в маркетинга  / Свободка Генчева Класова и др . - София : УИ "Стопанство", 1999 . - 415 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-336-6 

Сист. No: 10726

- 26 -

42848 

Банчев, Петър

   Маркетинг / Петър Банчев . - 4. прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 648 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-007-3- 

Сист. No: 10809

- 27 -

42843 

Маркетинг  : Казуси, ситуации, тестове, задачи / Никола Янков и др . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 176 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0407-4 

Сист. No: 10744

- 28 -

42845 

Янков, Никола и др.

   Интегрален маркетинг : [Учебник] / Никола Янков, Пенка Горанова . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 463 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0409-8 

Сист. No: 10746

Международни икономически отношения

- 29 -

42847 

Горчева, Таня Веселинова

   Международни пазари : (развити, нововъзникващи и бързоразвиващи се) / Таня Веселинова Горчева . - 2. доп. и прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 336 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-012-7 

Сист. No: 10808

Право. Наука за държавата и правото

- 30 -

37054 

Боянов, Георги Боянов

   Вещните субективни права / Георги Боянов Боянов . - София : УИ "Стопанство", 1997 . - 243 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-494-325/0 

Сист. No: 10729

- 31 -

36829 

Основи на правото  : Т.1-2 . - София : УИ "Стопанство", 1997 . - 24 см

   

   ISBN 954-494-255-6 

   Т.2 . - 1997 . - 299 с.

   

Сист. No: 10730

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 32 -

42729 

Мушкаров, Гошо

   Социални проблеми, специални закрили, безопасност на труда / Гошо Мушкаров . - София : Доби прес ЕООД, 2008 . - 21 см . -  (Поредица "Трудови правоотношения" Кн.10)

   

   

   

Сист. No: 10644

- 33 -

349.2/С/Б 923 зн 
 България. Закони и др. п. 

   Наръчник по трудово право 2009 г. . - София : ИК Дъга ООД, 2009 . - 264 с. ; 20 см

   

Сист. No: 10700

Социално осигуряване

- 34 -

42729 

Мушкаров, Гошо

   Социално и здравно осигуряване / Гошо Мушкаров . - София : Доби прес ЕООД, 2008 . - 296 с. ; 20 см . -  (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 11)

   

Сист. No: 10751

- 35 -

368.4/С/Н 267 

Наръчник по социално осигуряване 2009 г.  . - София : ИК Дъга ООД, 2009 . - 352 с. ; 21 см

   

Сист. No: 10699

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 36 -

36749 

Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода  : Национална конференция . - София : УИ "Стопанство", 1997 . - 173 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-494-234-3 

Сист. No: 10734

Мениджмънт

- 37 -

42812 

Глобален мениджмънт и маркетинг - японският опит  / Иван Стойчев и др . - София : УИ "Стопанство", 2008 . - 274 с. ; 24 см.

   Книгата съдържа и превод на английски език -Global management and - the japanese experience 236 p.

   ISBN 978-954-494-915-0 

Сист. No: 10631

Счетоводство

- 38 -

42846 

Илиев, Георги Илиев

   За природата и теоретико-методологичната същност на счетоводството / Георги Илиев Илиев . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 252 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-990-9 

Сист. No: 10807

- 39 -

42842 

Герганов, Георги

   Управленска отчетност : Информационно осигуряване на стопанското управление за разходите на предприятието / Георги Герганов . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 104 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0412-8 

Сист. No: 10743

- 40 -

42829 

Дочев, Михаил и др.

   Счетоводен софтуер : (информационни системи за счетоводството) / Михаил Дочев, Божидар Божилов . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 300 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-977-0 

Сист. No: 10696

- 41 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2009  : Кн.1-12 . - Пловдив : Плутон-1, 2009 . - 23 см

   

   Кн.1-12 . - 2009

   

Сист. No: 10701

- 42 -

42831 

Основи на счетоводството  : Сборник от задачи, тестове и казуси / Михаил Дочев и др . - София : Фабер, 2009 . - 173 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-008-0 

Сист. No: 10698

Банково счетоводство

- 43 -

42809 

Банково счетоводство  : (Учебно-методическо пособие) / Диана Ималова и др ; Докт. Венцислав Вечев ; Науч. ред. Васил Меразчиев ; Рец. Георги Баташки . - Свищов : АИ "Ценов", 2008 . - 306 с. ; 22 см

   

Сист. No: 10624

Счетоводство на предприятието

- 44 -

37090 

Методическо ръководство със задачи по счетоводство на стопанското предприятие  / Бойка Николова Брезоева и др . - София : УИ "Стопанство", 1998 . - 424 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-293-9 

Сист. No: 10728

- 45 -

42830 

Симеонова, Росица

   Калкулирането на себестойността - инструментариум за управление на разходите / Росица Симеонова . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 104 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-004-2 

Сист. No: 10697

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 46 -

37404 

Владимирова, Катя Иванова и др.

   Управление на човешките ресурси : Организационно развитие: Ч.1- / Катя Иванова Владимирова, Кирил Спасов Йорданов, Нако Райнов Стефанов . - София : УИ "Стопанство", 1998 . - 23 см

   

   ISBN 954-494-295-5 

   Ч.1 . - 1998 . - 231 с.

   

Сист. No: 10727

- 47 -

39227 

Пачев, Ташо Сивков

   Управление на персонала : Социологични аспекти / Ташо Сивков Пачев . - София : УИ "Стопанство", 1999 . - 220 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-350-1 

Сист. No: 10722

Информационни технологии

- 48 -

42827 

Краев, Любен и др.

   Електронен бизнес / Любен Краев, Виолета Краева, Петя Емилова . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 372 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-002-8 

Сист. No: 10694

Програмни езици

- 49 -

42826 

Попов, Веселин

   Приложно програмиране : (Учебник) / Веселин Попов . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 350 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-820-5 

Сист. No: 10693

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 50 -

36750 

Върбанова, Лидия Димитрова

   Спонсорство и дарителство в изкуствата / Лидия Димитрова Върбанова . - София : УИ "Стопанство", 1997 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-273-4 

Сист. No: 10733


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Валерий 43 
Александров, Крум Стефанов 24 
Асенов, Тодор 14 
Атанасов, Атанас Блажев 42 
Банчев, Петър 26 
Баташки, Георги 43 
Билев, Билю 20 
Божилов, Божидар 40 42 
Боянов, Георги Боянов 30 
Брезоева, Бойка Николова 44 
Василев, Йордан 14 
Василева, Антоанета 37 
Веселинова, Надежда 27 
Вечев, Венцислав 43 
Владимирова, Катя Иванова 46 
Вучева, Христина Ангелова 22 
Върбанова, Лидия Димитрова 50 
Герганов, Георги 39 
Гергова, Маргарита 20 
Горанова, Пенка 27 28 
Горчева, Таня Веселинова 29 
Димова, Душка Петрова 1 
Дончева, Людмила 20 
Дочев, Михаил 40 42 
Драганов, Живко 37 
Драмалиева, Валентина 37 
Емилова, Петя 48 
Забунов, Георги 37 
Иванов, Любомир 2 
Илиев, Георги Илиев 38 
Ималова, Диана 43 
Йоновски, Калин 42 
Йорданов, Кирил Спасов 46 
Кирев, Любен 14 
Класова, Свободка Генчева 25 
Колева, Росица 20 
Краев, Любен 48 
Краева, Виолета 48 
Кръстева-Христова, Радосвета 42 
Кунев, Красимир 14 
Лазаров, Румен 14 
Мавалски, Атанас Димитров 23 
Маринов, Петър 14 
Маринова, Румяна 43 
Марков, Марчо Янакиев 10 
Марков, Огнян 14 
Меразчиев, Васил 43 
Митев, Неделчо Йорданов 21 
Митов, Кирил 20 
Михайлов, Михаил Илиев 20 
Михайлова, Румяна 42 
Младенова, Емилия Георгиева 10 
Мушкаров, Гошо 17 32 34 
Найденова, Снежана 14 
Несторов, Людмил 14 
Панчева, Станислава Георгиева 42 
Папазов, Игнат 42 
Пачев, Ташо Сивков 47 
Петров, Иван 14 
Попов, Веселин 49 
Радев, Асен 14 
Симеонова, Росица 45 
Славова, Миланка 37 
Стефанов, Нако Райнов 46 
Стойчев, Иван 37 
Тананеева, Живка 27 
Тодорова, Таня 14 
Тренева, Марийка 18 
Филипов, Димитър 11 12 13 
Филипов, Димитър Владимиров 9 15 
Фотов, Ристо 19 
Цветков, Цветан 42 
Чиприянов, Михаил Симеонов 21 
Шишманова, Пенка 14 
Янков, Никола 27 28 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Администриране на персонала 17 
Банково счетоводство 43 
Вещните субективни права 30 
Въведение в маркетинга 25 
Глобален мениджмънт и маркетинг - японският опит 37 
Годишник 2007 16 
Електронен бизнес 48 
За природата и теоретико-методологичната същност на счетоводството 38 
Икономическата политика в периода 1991-2000 г. 22 
Интегрален маркетинг 28 
Калкулирането на себестойността - инструментариум за управление на разходите 45 
Кооперацията - алтернатива за икономически и социален растеж в прехода към пазарно стопанство 18 
Маркетинг 26 27 
Маркс и съвременния свят 15 
Международни пазари 29 
Методическо ръководство със задачи по счетоводство на стопанското предприятие 44 
Микроикономика 14 
Моделиране и прогнозиране на временни редове - статистически аспекти 2 
Наръчник на икономиста 2009 41 
Наръчник по социално осигуряване 2009 г. 35 
Наръчник по трудово право 2009 г. 33 
Основи на правото 31 
Основи на счетоводството 42 
Основи на финансии 19 
Практикум по планиране 21 
Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001 3 4 5 6 7 8 
Приложно програмиране 49 
Социална икономия 11 12 13 
Социална политика 1 
Социални проблеми, специални закрили, безопасност на труда 32 
Социално и здравно осигуряване 34 
Социално-културният пазар: предизвикателствата на прехода 36 
Спонсорство и дарителство в изкуствата 50 
Счетоводен софтуер 40 
Теория на социалния живот 9 
Търговски маркетинг 23 
Управление и стратегии на маркетинга 24 
Управление на персонала 47 
Управление на човешките ресурси 46 
Управленска отчетност 39 
Финансов анализ 20 
[Двеста и тринадесет] 213 графики по икономикс 10 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АВС-анализ 36 
автокорелация 2 
автоматизация на счетоводството 40 
авторегресионни модели 2 
авторско право 31 
Агенция по заетостта 16 
аграрна политика на ЕС 29 
агромаркетинг 28 
административна школа 46 
акции 19 
американски предприятия 46 
анализ на баланса 20 
анализ на вземанията 20 
анализ на вътрешните закономерности 2 
анализ на динамичните редове 2 
анализ на добавената стойност 20 
анализ на ефективността 20 
анализ на задлъжнялостта 20 
анализ на капитала 20 
анализ на ликвидността 20 
анализ на обращаемостта 20 
анализ на паричните потоци 20 
анализ на платежоспособността 20 
анализ на потребителите 25 
анализ на приходите 20 
анализ на развитието 2 
анализ на разходите 10 
анализ на рентабилността 20 
анализ на търговските приходи 20 
анализ на финансовата устойчивост 20 
анализ на финансовите резултати 20 
аптеки 36 
архитектурни модели 48 
баланс 40 
банкова система 19 
банково счетоводство 43 
бедност 1 10 12 
безопасни условия на труд 32 
безработица 2 10 16 
безработица 2000-2007 16 
бизнес 48 
бизнес етика 37 
бизнес модел 48 
бизнес навигатор 40 
бизнес планиране 21 
бизнесрезултати 20 
бизнессистеми 27 
благотворителност 50 
бранд 37 
брутен вътрешен продукт 2 
българска икономика 2 
българско икономическо дружество 15 
българско предприемачество 18 
бюрократично-социологичен модел 47 
валутен курс 10 
валутен съвет в България 22 
ваучери за храна 32 
вещни права 30 
вещни субективни права 30 
вещно право 31 
вещно право на България 30 
вещноправна защита 30 
взаимоотношения с клиентите 48 
видове вещни права 30 
видове дарения 50 
видове защита 30 
виртуална организация 48 
виртуално предприятие 48 
власт 46 
вписване на актове 30 
връзки с обществеността 25 
въвеждане на данни 40 
външен дълг 22 
външен дълг на България 22 
външна миграция в България 2001 7 
вътрешен дълг 22 
вътрешен дълг на България 22 
вътрешна миграция 7 
вътрешна миграция в България 2001 7 
вътрешно-фирмено управление 39 
глобален маркетинг 37 
глобален мениджмънт 37 
годишен маркетингов план 24 
годишно счетоводно приключване 2008 41 
граждански процес 31 
граждански сделки 31 
гражданско право 31 
гражданско правоотношение 31 
гражданско представителство 31 
гражданско процесуално право 31 
графики по икономикс 10 
графичен анализ 10 
графичен метод 10 
данъчно приключване 2008 41 
дарителство 50 
дарителство в България 50 
дарителство в изкуствата 50 
двойно записване 42 
деградация на системата 13 
демографски характеристики 2001 6 
демографски характеристики на населението 6 
демографско развитие 46 
демокрация 13 
динамични редове 2 
дистрибуторство 28 
дистрибуционен микс 27 
дистрибуционна мрежа 25 
дистрибуционна политика 23 25 
дистрибуционна система 28 
дистрибуционни решения 26 
дистрибуция 24 25 
дисциплинарна отговорност 31 
дневници по ДДС 40 
доаналитичен етап 46 
договор 31 
договор за продажба 31 
доиндустриална епоха 46 
документиране 42 
домакинства 4 
домакинства 2001 4 
домакинства за страната 4 
домакинства за страната 2001 4 
домакинства по области 4 
домакинства по области 2001 4 
ДОО 35 
допълнително социално осигуряване 35 
доходи 1 
ДСО 41 
духовна сфера 15 
държавен дълг 10 
държавни преврати 13 
е-инструменти 48 
е-процеси 48 
еволюционни модели 48 
Европейски социален фонд 16 
Европейски съюз 29 
европейски трудов пазар 16 
експлоатация 12 
еластичност на предлагането 10 
еластичност на търсенето 10 
електронен бизнес 48 
електронен документооборот 48 
електронен маркетинг 28 
електронна търговия 48 
електронни платежни инструменти 48 
електронни плащания 48 
електронни разплащания 48 
електронно банкиране 48 
емисионно-касови операции 43 
емпирично социологическо изследване 47 
ефективно управление 37 
жизнен цикъл на продукта 25 
жизнена политика 1 
жилищна политика 1 
задачи 42 
закон за бюджета на НЗОК за 2008 35 
закон за ДОО 2008 35 
Закон за здравното осигуряване 34 
закон за здравното осигуряване 2008 35 
защита на безработицата 1 
защита на информацията 48 
защита на личните данни 17 
здравеопазване 1 36 
здравни заведения 36 
здравно осигуряване 34 36 
здравословни условия на труд 32 
земя 10 
игрословици 42 
извънболнична медицинска помощ 36 
извънболнична помощ 36 
изкуство 50 
изпълнение на задълженията 31 
изследване на икономическата мисъл 11 
икономика 2 37 
икономика и финанси на България 22 
икономика на благосъстоянието 14 
икономика на България - исторически преглед 22 
икономика на предлагането 10 
Икономиката на България 22 
икономиката на България в преход 22 
икономикс 10 11 12 13 
икономисти 11 
икономическа ефективност 10 
икономическа организация 47 
икономическа теория 11 
икономическа теория на Маркс 15 
икономически анализ 2 
икономически основи на живота 11 
икономически характеристики 8 
икономически характеристики 2001 8 
икономически характеристики на населението 8 
икономически цикъл и кризи 12 
икономическо развитие 2 
импорт на данни 40 
имуществена отговорност 31 
имущество на предприятието 42 
инвентаризация 42 
инвестиции 10 
индивидуален трудов договор 31 
индивидуални дарения 50 
индустриален маркетинг 28 
индустриална епоха 46 
индустриална собственост 29 
индустриални отношения 46 
инструментариум на маркетинга 27 
интегрален маркетинг 28 
интегрален пазарен анализ 28 
интегрален подход 27 
интегрална стратегия 24 
интелектуална собственост 29 31 37 
интелектуално право 31 
Интернет 48 
интернет банкиране 48 
интернет маркетинг 48 
Интернет реклама 48 
интернет-технологии 48 
инфлация 2 10 
инфлация в България 2 
информационни системи 39 40 
информационни системи за счетоводството 40 
информационни технологии 48 
информационно общество 48 
информационно осигуряване 39 
калкулиране 45 
калкулиране на себестойност 45 
калкулиране на себестойността 45 
канали на дистрибуция 25 
капитал 14 20 
капитали 10 
капитализма като обществен строй 12 
капитализъм 12 15 
капиталистическо разпределение 12 
кариера 47 
квалификация 16 17 
квалификация на персонала 17 
квалификация на специалисти 17 
класификация на разходите 39 
класическа организационна теория 46 
класическа школа 47 
класическо американско управление 46 
кластер анализ 36 
Кодекс за социално осигуряване 34 35 41 
Кодекс на труда 17 33 34 
командировки 33 
командно-контролни структури 46 
коментар по прилагане на данъчните закони 41 
компютъризация на счетоводството 40 
компютърни счетоводни системи 40 
компютърно счетоводство 40 
комуникации 15 
комуникационна политика 23 25 
комуникационни решения 26 28 
комуникационни технологии 48 
конкурентни пазари 10 
конкурс за работа 17 
конференция 36 
кооперативен сектор в България 18 
кооперативно дело 18 
кооперации 18 
кооперации в България 18 
кооперация 18 
корпоративна социална отговорност 37 
крива на Енгел 10 
крива на Лоренц 10 
крива на предлагането 10 
крива на търсенето 10 
крива на Филипс 2 10 
криза на социализма 13 
култура 15 
културата и комуникациите 12 
лидерски стилове 46 
лидерство 46 
линеен сегментиран тренд 2 
линеен тренд 2 
лихва 14 
лихвен процент 10 
лична продажба 25 
лично трудово дело 17 
логистика 21 28 
логистичен микс 27 
макроикономикс 10 
макроикономически показатели 2 
макромаркетингова среда 25 
малък и среден бизнес в България 18 
маркетинг 23 24 25 26 27 28 37 
маркетинг-микс 24 
маркетингов анализ 23 
маркетингов контрол 24 25 
маркетингов мениджмънт 23 27 28 
маркетингов микс 23 25 
маркетингов обект 28 
маркетингов одит 24 
маркетингов план 28 
маркетингов процес 28 
маркетингов субект 28 
маркетингова дейност 28 
маркетингова институция 28 
маркетингова информационна система 25 28 
маркетингова логистика 28 
маркетингова ревизия 24 
маркетингова система 26 
маркетингова среда 23 25 
маркетингова стратегия 23 24 
маркетингови дейности 24 
маркетингови изследвания 28 
маркетингови мениджърски решения 27 
маркетингови планове 24 
маркетингови програми 25 
маркетингови проучвания 23 25 
маркетингови разходи 24 
маркетингови решения 28 
маркетингови специалисти 27 28 
маркетингови функции 25 
маркетингови цели 24 
маркетингово изследване 23 
маркетингово планиране 24 25 26 
маркетингово стратегиране 28 
маркетингово управление 24 
маркетъри 27 28 
маркировка 25 
Маркс 15 
марксизъм 15 
марксистка доктрина 15 
марксистка теория 15 
материални дълготрайни активи 44 
МВФ 13 
медии 15 
медицинско обслужване 36 
международен маркетинг 25 
международен фрахтов пазар 29 
международна търговия 10 
международни маркетингови проучвания 25 
международни пазари 25 29 
международни пазари за услуги 29 
международни стокови пазари 29 
международно сътрудничество 1 
мениджмънт 37 
метод АВС 39 
методи за анализ 2 
методи за обучение 47 
методи за теоретичен анализ 47 
методи на подбор на персонала 47 
методи на ценообразуване 25 
методика за калкулиране 39 
методическо пособие-счетоводство на банките 43 
миграция на населението 7 
миграция на населението в България 7 
миграция на населението в България 2001 7 
миграция на населението по области и общини 7 
миграция на населението по общини 7 
микроикономика 14 
микроикономикс 10 
микромаркетингова среда 25 
мобилен бизнес 48 
мобилно банкиране 48 
модел на мултипликатора 10 
модел на Портер 24 
модел на Фидлер 46 
модели на авторегресия 2 
модели на плъзгащи се средни 2 
монетарна политика 10 19 
монопол 10 
мотивационни стратегии 47 
мотивация 46 
мотивация на персонала 47 
НАП 17 
наредба за осигурителния стаж 17 
Наредба за пенсиите 17 
наредба за трудовата книжка 17 
наредба за трудовия стаж 17 
наръчник на икономиста 2009 41 
наръчник по социално осигуряване 2009 35 
наръчник по трудово законодателство 33 
население 3 4 5 6 7 46 
население 2001 3 4 5 6 7 
население в България 7 
население по области 3 
население по области и населени места 3 
население по области и населени места 2001 3 
население по области и общини 3 
население по области и общини 2001 3 
наука 15 
Национална агенция по заетостта 16 
национална икономика 2 
национална конференция 36 
нация 15 
небанкови финансови институции 19 
нематериални дълготрайни активи 44 
неокласическа школа 47 
неокласически подход 46 
непреки разходи 39 
несъвършена конкуренция 10 
нов продукт 25 
нови пазари 24 
нови продукти 37 
нотариални актове 30 
нотариални книги 30 
обезщетения 34 
обезщетения по КТ 34 
области, общини и населени места 2001 3 
облигационно право 31 
обобщен маркетингов план 24 
обработка на данните 40 
образование 1 36 
образование на персонала 17 
обучение на персонала 47 
обща теория на икономиката 14 
общински болници 36 
опаковка на стоките 25 
оперативен контрол 39 
опции 19 
организационна култура 46 
организационна структура 24 
организационно поведение 46 
организация 47 
организация на бизнеса 14 
организация на документооборота 40 
организация на счетоводството 40 
осигурителен стаж 17 
осигурителни отношения 46 
осигуряване на безработните 1 
основи на правото 31 
остатъчни елементи 2 
отчет за приходи и разходи 40 44 
отчети 40 
отчитане на банкови заеми 43 
отчитане на допълнителния капитал 44 
отчитане на капитала 44 
отчитане на материалите 44 
отчитане на материалните дълготрайни активи 44 
отчитане на МДА 44 
отчитане на нематериални дълготрайни активи 44 
отчитане на основния капитал 44 
отчитане на печалби 44 
отчитане на приватизационните сделки 44 
отчитане на приходите в банките 43 
отчитане на продажбите 44 
отчитане на продукцията 44 
отчитане на разходите 44 45 
отчитане на разходите в банките 43 
отчитане на стоките 44 
отчитане на финансови средства 44 
отчитане на финансовите дълготрайни активи 44 
отчитене на банков капитал 43 
отчуждаване на имоти 30 
пазар 24 27 28 
пазар за индустриална собственост 29 
пазар за интелектуална собственост 29 
пазар на труда 10 14 16 46 
пазарна демагогия 13 
пазарна ориентация 28 
пазарни дефекти 14 
пазарни модели 10 
пазарни проучвания 23 28 
пазарно равновесие 10 14 
пазарно сегментиране 25 
пазарно стопанство 36 
пазарът и парите 12 
пари 10 19 
парични помощи от ДОО 34 
парични постъпления 20 
парични потоци 20 
пенсии 34 
персонал 17 47 
планиране 21 
планиране и прогнозиране 21 
планиране на комуникациите 25 
планиране на маркетинга 24 
поведенчески подход 46 
погасителна давност 31 
подбор на персонал 17 47 
подпомагане на безработните 1 
поземлена рента 14 
политика и насилие 12 
политика по заетостта 1 
политически партии 31 
поредица трудови правоотношения 32 
потребителска мрежа 28 
потребителски избор 14 
потребителски интерфейс 49 
потребителски микс 28 
потребителско поведение 10 14 23 25 28 
потребление 10 
право 30 31 
право на държавна собственост 30 
право на общинска собственост 30 
право на ползване 30 
право на собственост 30 
право на строеж 30 
право на частна собственост 30 
преброяване на населението 3 4 5 
преброяване на населението 2001 3 4 5 6 7 8 
преквалификация на служители 17 
прекратяване на вещни права 30 
прекратяване на трудовия договор 17 
преоценка на валута 40 
преходна икономика 36 
Преходът в България 13 
привлечен капитал в банките 43 
придобиване на вещни права 30 
приложно ппрограмиране 49 
природни ресурси 10 
присъствена книга 17 
приходи 20 
приходи и разходи 20 
приходи от продажби 44 
програмен код 49 
програмен продукт "АЖУР-L" 40 
програмен продукт "Астра Стандарт" 40 
програмен продукт "Плюс-минус" 40 
програмен продукт ASWIN 40 
програми за заетост и обучение 16 
програмни продукти 40 
продажба на медикаменти 36 
продажби 27 
продукт 24 
продукти 27 28 
продуктов микс 26 
продуктова диверсификация 28 
производствени разходи 39 
производство 14 
промоция 24 
професионална квалификация 16 
професионално ориентиране 46 
работна заплата 10 
работна сила 16 
работна сила 2007 16 
работна сила в България 2007 16 
работно облекло 32 
развиващи се страни 10 
развитие на продукта 24 
разпределение на дохода 10 
разработване на нов продукт 25 37 
разработване на проекти 50 
разходи 20 39 
разходи за материални запаси 39 
разчети на предприятието 44 
регресионен анализ 2 24 
реклама 25 
решени задачи 42 
Русия и Китай 13 
Русия и процесите на промяна 13 
ръководство 46 
САЩ и ЕС 13 
световен пазар 37 
световна практика 50 
сдружения с нестопанска цел 31 
себестойност в предприятията 45 
сегментиране на пазара 23 25 
семейства за страната 2001 5 
семейства по области 2001 5 
семействата в България 5 
семействата в България 2001 5 
сервитут 30 
сигурност на информацията 48 
ситуационен анализ 24 
ситуационен подход 46 
ситуационна теория 46 
смесени модели 2 
софтуер 49 
социален модел на човека 15 
социализъм 13 15 
социалин идеал 13 
социалистическо общество 13 
социална икономия 11 12 
социална организация 47 
социална политика 1 
социална природа на икономиката 12 
социална революция 15 
социална сигурност 1 
социална структура на социализма 13 
социални дейности 32 
социални отношения 1 
социални характеристики 6 
социални характеристики 2001 6 
социално господство 12 
социално осигуряване 1 34 35 
социално осигуряване 2009 35 41 
социално осигуряване 2009 - коментар 41 
социално подпомагане 1 
социално право 32 
социологически методи 47 
социологическо изучаване 9 
социологическо научно познание 9 
социологическо развитие 9 
социология 9 
социология на глобализацията 9 
социология на икономиката 9 
спонсорство 50 
спонсорство в изкуствата 50 
статистика 2 
статистика на населението 8 
статистика на населението 2001 8 
статистически методи 2 
статистически методи за анализ 2 
статистически модели 2 
стилове на ръководство 46 
стимулиране на персонала 47 
стокова политика 23 25 
стопанска отчетност 42 
стопанска система 42 
стопански свят 2 
стопански свят 97 2 
стратегии на маркетинга 24 
стратегическо маркетингово планиране 24 
стратегическо планиране 24 
стратегия макси-макси 24 
стратегия макси-мини 24 
структурен анализ 20 
субективни граждански права 31 
субективно право 30 
счетоводен баланс 42 
счетоводен мониторинг 38 
счетоводен софтуер 40 
счетоводна информация 38 40 
счетоводна методология 38 42 
счетоводна отчетност 39 
счетоводна политика 38 
счетоводни документи 40 
счетоводни сметки 42 
счетоводни технологии 38 
счетоводни форми 38 
счетоводно законодателство 41 
счетоводно отчитане 40 
счетоводно-отчетен процес 38 
счетоводство 38 39 40 41 42 44 
счетоводство на банките 43 
счетоводство на предприятието 44 
счетоводство на стопанското предприятие 44 
съвкупно търсене 10 
съвършена конкуренция 10 
създаване на интернет магазини 48 
тейлъризъм 46 
тенденция на развитие 2 
теория на икономиката 14 
теория на Митчел-Хаус 46 
теория на обмяната 46 
теория на пазарното стопанство 10 
теория на счетоводството 38 
теория път-цел 46 
тестове 42 
тестове по микроикономика 14 
типове маркетинг 27 28 
трендова функция 2 
трендови модели 2 
трети свят 13 
труд 1 
труд и безработица 12 
трудов стаж 17 33 
трудова дисциплина 31 
трудова книжка 17 33 
трудова медицина 32 
трудови договори 17 
трудови отношения 46 
трудови правоотношения 32 
трудови разходи 39 
трудово законодателство 32 33 
трудово законодателство 2009 33 
трудово законодателство в България 33 
трудово право 31 32 
трудово право на България 32 
трудово правоотношение 17 31 
трудоустрояване 32 
търговия 23 
търговска марка 25 
търговска политика на ЕС 29 
търговска фирма 23 
търговски маркетинг 23 
търсене и предлагане 10 
уебсайт 48 
управление 46 
управление на верига ресторанти 37 
управление на взаимоотношенията 48 
управление на интернет магазини 48 
управление на маркетинга 24 25 
управление на материални запаси 39 
управление на материалните разходи 39 
управление на организацията 46 
управление на персонала 47 
управление на персонала в Западна Европа 47 
управление на персонала в САЩ 47 
управление на персонала в Япония 47 
управление на предприятието 39 
управление на разходите 39 45 
управление на риска 48 
управление на трудовите разходи 39 
управление на човешките ресурси 46 47 
управленска информационна система 39 
управленска наука 46 
управленска отчетност 39 
управленска революция 46 
управленска решетка 46 
управленски умения 37 
управленско счетоводство 39 
учебно помагало 27 
учебно пособие 14 
физически лица 31 
финанси 19 
финансиране на изкуството 50 
финансов анализ 20 24 
финансова дейност 20 
финансова рентабилност 20 
финансова система 19 
финансова състоятелност 20 
финансови дълготрайни активи 44 
финансови инвестиции в банките 43 
финансови институции 19 
финансови инструменти 19 
финансови механизми 19 
финансови пазари 19 
финансови приходи 20 
финансови резултати 20 
финансови ресурси 24 
финансово планиране 21 
финансово състояние 20 
фирмена социална политика 1 
фирмена стратегия 48 
фискална политика 10 
фондации 31 50 
фрахтов пазар 29 
фючърси 19 
хетероскедастичност 2 
хуманизъм 15 
целева теория 28 
целеви пазар 24 25 
цена 24 
цени 28 
ценности 15 
ценова политика 23 25 
ценови микс 27 
ценови решения 26 
ценови стратегии 25 
ценообразуване 10 
частно право 31 
чекове 19 
човешки ресурси 16 46 
юридически лица 31 
Япония 37 
японска бизнес етика 37 
японски компании 37 
японски мениджмънт 37 47 
японски опит 37 
японски потребителни кооперации 37 
японско управление 46 
CRM система 48