НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Иновации - научен аспект
 

42726

 

   Иновациите  : Европейски, национални и регионални политики  . - София  : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008  . - 718 с. ; 24 см

Сист. No: 10472

ФИЛОСОФИЯ

Психология

 

42711

 

Лакани, Дейв

   Убеждаване  : Изкуството да постигаме това, което искаме  / Дейв Лакани  . - София  : Анхира, 2008  . - 260 с. ; 20 см

Сист. No: 10445

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика
 

31/C/E  91

 

   Europe in figures  : Eurostat yearbook 2008  . - Luxembourg  : European Communities, 2008  . - 30 см

   Статистика за ЕС.Население.Семейства и раждаемост.Миграция.Смъртност.Здравеопазване.Образ ование.Трудова борса.Домакинства-разходи.

   

Сист. No: 10448

Демография и население

 

II  1590

 

Василев, Димитър и др.

   Дългосрочен ефект на застаряването върху публичните финанси в България 2010-2050  / Димитър Василев, Цветан Хаджийски  . - София  : АИАП, 2008  . - 27 с. ; 30 см  . -   (Икономически изследвания № 2/2008)

Сист. No: 10503

Политика

 

42753

 

Цонев, Паун

   Кошмарите на граф Оболенски  : (Максими, размисли и етюди от смутното време на прехода)  / Паун Цонев  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 392 с. ; 20 см

Сист. No: 10528
Икономикс
 

42752

 

Гилпин, Робърт и др.

   Глобална политикономия  : Разбиране на международния икономически ред  / Робърт Гилпин, Джийн М. Гилпин  . - София  : Дамян Яков, 2003  . - 576 с. ; 22 см

Сист. No: 10527
Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда
 

42767

 

Павлов, Нено

   Трудови пазари и безработица  / Нено Павлов  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 212 с. ; 24 см

Сист. No: 10564

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

 

42730

 

Минасян, Гарабед

   Финансово програмиране  / Гарабед Минасян  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : Класика и Стил, 2008  . - 499 с. ; 24 см

Сист. No: 10495
Финанси
 

42704

 

Уолш, Кийран

   Ключовите коефиценти в мениджмънта  : Най-достъпният гид във важните за вашия бизнес цифрови показатели  / Кийран Уолш  . - 4. изд. - София  : ИнфоДАР, 2008  . - 420 с. : с прил. ; 22 см

Сист. No: 10429
 

336.4/Ч  90  нтпб

 

Чолаков, Станчо

   Наука за финансовото стопанство  : Т. 1-4  / Станчо Чолаков  . - Варна  : Б. изд., [1947]  . - 20 см

   Т. IV . Теория на публичиния бюджет  . - 1947  . - 138 с.

Сист. No: 10455
Данъци. Такси. Налози
 

42709

 

Конев, Георги

   Плоският данък 2008 г. : Коментар на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  / Георги Конев  . - София  : Икономика-прес, 2008  . - 204 с. ; 20 см

Сист. No: 10437
Банки. Национални банки. Кредитни дружества
 

35990

 

   Българска народна банка  : Отчет Януари-Юни 2008  . - София  : БНБ, 2008  . - 29 см

   

Сист. No: 10504
Икономика
 

42777

 

   Състоянието на планетата 2008  : Нововъведения за устойчива икономика. Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество  . - София  : Книжен тигър, 2008  . - 352 с. ; 24 см

Сист. No: 10575
 

338/С/У  856

   Устойчиво развитие на България 2007  = Sustainble development of Bulgaria  . - София  : НСИ, 2008  . - 91 с. : с диагр. ; 24 см

Сист. No: 10454
Регионална икономика
 

25  д  12

 

Чолаков, Станчо

   Записки по стопанска география  : Лекции четени през 1935 година въ Висшето Търговско Училище - Варна  / Станчо Чолаков  . - Варна  : Печатница "Войниковъ", 1936  . - 153 с. ; 23 см

Сист. No: 10477
Икономика на България
 

42727

 

   Икономиката на България Октомври 2008  : Доклад на Центъра за икономическо развитие  . - София  : Мениджър, 2008  . - 80 с. ; 21 см  . -   (Приложение на списание "Мениджър")

Сист. No: 10473
Стопанска история
 

42719

 

Любенова, Снежана и др.

   Стопанска история  : Методическо ръководство за семинарни занятия  / Снежана Любенова, Тодор Парушев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 103 с. ; 22 см

Сист. No: 10463
Икономика на отраслите
 

25  з  53

 

Чолаков, Станчо

   Основни начала на науката за стопанското предприятие  / Станчо Чолаков  . - Варна  : Печатница "Войниковъ", 1941  . - 171 с. ; 17 см

Сист. No: 10478
Икономика на туризма
 

42747

 

Горчева, Таня Веселинова

   Международен туризъм  / Таня Веселинова Горчева  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 200 с. ; 24 см

Сист. No: 10521

Търговия. МИО. Световно стопанство

 

42766

 

Божинова, Марияна и др.

   Търговско представителство и посредничество  / Марияна Божинова, Светослав Илийчовски, Теодора Филипова  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 324 с. ; 24 см

Сист. No: 10563
 

42699

 

Фишман, Чарлз

   Ефектът Уол-Март  : Как работи в действителност най-могъщата компания в света и как трансформира американската икономика  / Чарлз Фишман  ; Прев. от англ. Добринка Кръстева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 280 с  ; 21 см  . -   (Световни бизнес империи)

Сист. No: 10419
Дистрибуционна политика
 

42715

 

Тонкова, Евгения

   Управление на дистрибуцията  : Задачи, казуси и тестове  / Евгения Тонкова  . - 2. прераб. и доп. изд. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 99 с. ; 21 см

Сист. No: 10458
Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)
 

42739

 

Стоянов, Димитър

   Маркетинг в индустрията  / Димитър Стоянов  . - 2. изд. - София  : Дионис, 2006  . - 213 с. ; 20 см

Сист. No: 10509
Маркетинг в туризма
 

42763

 

Горчева, Таня Веселинова и др.

   Маркетинг в туризма  / Таня Веселинова Горчева, Виолета Краева  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 256 с. ; 24 см

Сист. No: 10539
Международен маркетинг
 

42761

 

Дамянов, Атанас и др.

   Международен маркетингов мениджмънт  / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 380 с. ; 24 см

Сист. No: 10560
Външна търговия
 

339.5/С/В  958  т

 

   Външна търговия на Република България (2007)  : На корицата 2008  . - София  : НСИ, 2008  . - 27 см

   

Сист. No: 10452

Право. Наука за държавата и правото

 

42708

 

Анастасов, Ангел Георгиев

   Основи на международната гражданска служба  / Ангел Георгиев Анастасов  . - София  : ГорексПрес, 2007  . - 255 с. ; 20 см

Сист. No: 10435
 

42688

 

Димитров, Добри Кръстев

   Административен процес  : Специална част. По общата и специална клауза  / Добри Кръстев Димитров  . - 8. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 540 с. ; 23 см

Сист. No: 10407
 

42735

 

Средкова, Красимира

   Осигурително право  / Красимира Средкова  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : СИБИ, 2008  . - 648 с. ; 22 см

Сист. No: 10500

Международно право

 

42705

 

Борисов, Орлин Николов

   Международно публично право  / Орлин Николов Борисов  . - София  : Нова звезда, 2008  . - 692 с. ; 24 см

Сист. No: 10432

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

 

42703

 

Голева, Поля

   Деликтно право  / Поля Голева  . - София  : Фенея, 2007  . - 200 с. ; 22 см

Сист. No: 10424

Трудово право. Социално право. Поземлено право

 

I  2172

 

   Как да уволняваме  : Експертни отнговори на ежедневни предизвикателства  . - София  : Мениджър, 2008  . - 87 с. ; 18 см  . -   (Поредица "Джобен наставник")

Сист. No: 10428
 

42729

 

Мушкаров, Гошо

   Трудовите договори  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 1)

   

Сист. No: 10482
 

42729

 

Мушкаров, Гошо

   Отпуските  : Ч.1-2  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 2)

   Ч.1 . Платени годишни отпуски. Отпуски за обществени и граждански задължения. Учебни отпуски  . - 2008  . - 128 с.

Сист. No: 10484
 

42729

 

Мушкаров, Гошо

   Отпуските  : Ч.1-2  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 3)

   Ч.2 . Отпуски по болест. Отпуски за майчинство  . - 2008  . - 208 с.

Сист. No: 10485
 

42729

 

Мушкаров, Гошо

   Работно време, почивки и празници  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 4)

   

Сист. No: 10487
 

42729

 

Мушкаров, Гошо

   Работната заплата  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 5)

   

Сист. No: 10488
 

42729

 

Мушкаров, Гошо

   Прекратяване на трудовия договор  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 6)

   

Сист. No: 10489
 

42729

 

Мушкаров, Гошо

   Договори за възмездна работа  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 7)

   

Сист. No: 10490
 

42729

 

Мушкаров, Гошо

   Обезщетения по кодекса на труда  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Трудови правоотношения" Кн. 8)

   

Сист. No: 10491
 

42716

 

   Трудово и осигурително право  / Радослав П. Рачев  и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 299 с. ; 21 см

Сист. No: 10459
 

39675

 

   Трудово право, социално, здравно и пенсионно осигуряване. ОП "Човешки ресурси". НКПД  : Въпроси и отговори  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2008  . - 104 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 8/2008)

Сист. No: 10505

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

 

42760

 

Ставрев, Светослав и др.

   Основи на управлението на публичния сектор  : Въведения, схеми, въпроси, текстове  / Светослав Ставрев, Александър Вълков  . - София  : Парадигма, 2008  . - 592 с. ; 24 см  + CD

Сист. No: 10559

Социално осигуряване

 

42751

 

Врачовски, Данаил и др.

   Социално осигуряване  : (Анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения)  / Данаил Врачовски, Пламен Йорданов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 370 с. ; 22 см

Сист. No: 10526
Образование в България
 

377/С/Д  589  Рп

 

Димитрова, Рени и др.

   Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година  / Рени Димитрова, Анна Бахнева  = Continuing vocational training in enterprises in 2005  . - София  : НСИ, 2008  . - 28 см

   

Сист. No: 10502
 

37/С/О  174

 

   Образование в Република България 2008  : Публикация; Статистически данни  . - София  : НСИ, 2008  . - 27 см

   

Сист. No: 10501

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математическо моделиране
 

42717

 

   Моделиране и оптимиране  : Ръководство  / Бойко Атанасов  и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 331 с. ; 21 см

Сист. No: 10460
 

42722

 

   Моделиране и оптимиране  / Бойко Атанасов  и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 298 с. ; 21 см

Сист. No: 10466

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Мениджмънт

 

42778

 

Алдер, Хари

   НЛП за мениджъри  / Хари Алдер  ; Прев. от англ. Йордан Петров  . - София  : Кръгозор, 2008  . - 588 с. ; 21 см

Сист. No: 10576
Методи на управление
 

42714

 

Дочев, Дочо и др.

   Теория за вземане на решения  : Ръководство  / Дочо Дочев, Йордан Петков  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 316 с. ; 22 см

Сист. No: 10457
 

42724

 

Станимирова, Мария

   Организация на бизнес консултантската дейност  / Мария Станимирова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 165 с. : с прил. ; 22 см

Сист. No: 10470
 

42720

 

Станчева, Анастасия

   Управление на проекти  / Анастасия Станчева  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 208 с. ; 22 см

Сист. No: 10464
 

42721

 

Стойнешка, Райна

   Психология на управлението  / Райна Стойнешка  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 241 с. ; 21 см

Сист. No: 10465
 

42698

 

Уелч, Джак

   Да печелиш  / Джак Уелч  ; Прев. от англ. Людмила Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2008  . - 380 с. ; 22 см

Сист. No: 10418
Корпоративно управление
 

40848

 

Коев, Йордан П.

   Корпоративните субекти  : (Теоретични интерпретации и функционални граници)  / Йордан П. Коев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 130 с. ; 21 см  . -   ( . Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" кн. 11)

Сист. No: 10461
Управление на фирмата
 

42694

 

Люис, Елън

   Да правим бизнес като ИКЕА  / Елън Люис  ; Прев. от англ. Александър Терзийски  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 176 с. ; 21 см  . -   (Световни бизнес империи)

Сист. No: 10414
 

42712

 

Муркоянис, Никос

   Цел - отправната точка на великите компании  / Никос Муркоянис  ; Прев. Драгомира Паунова  . - София  : ИнфоДАР, 2008  . - 312 с. ; 22 см

Сист. No: 10447
 

42693

 

Сандърс, Ребека

   Да правим бизнес като Amazon  / Ребека Сандърс  ; Прев. от англ. Милена Гатева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 216 с. ; 21 см  . -   (Световни бизнес империи)

Сист. No: 10413
Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
 

42695

 

Меридън, Тревър

   Да правим бизнес като Nokia  / Тревър Меридън  ; Прев. от англ. Светлана Красимирова Драгнева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 160 с. ; 21 см  . -   (Световни бизнес империи)

Сист. No: 10415

Счетоводство

 

38175

 

Брезоева, Бойка

   Собственият капитал на предприятието  : Формиране, изменение, намаление  / Бойка Брезоева  . - София  : МИСЪЛ, 2008  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 9/2008)

Сист. No: 10450
 

42762

 

Дамянов, Дамян Николов и др.

   Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел  / Дамян Николов Дамянов, Станислава Георгиева Панчева  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 160 с. ; 24 см

Сист. No: 10561
 

42702

 

Колева, Христина

   Представяне на финансовите отчети  / Христина Колева  . - София  : ФорКом, 2008  . - 80 с. ; 20 см  . -   (Счетоводна библиотека . Малки и средни предприятия)

Сист. No: 10446
Счетоводство на отраслите
 

42702

 

Дочев, Иван

   Отчитане на дейността при ликвидация и несъстоятелност  / Иван Дочев  . - София  : ФорКом, 2008  . - 88 с. ; 20 см  . -   (Счетоводна библиотека . Малки и средни предприятия)

Сист. No: 10431
 

42702

 

Дурина, Даниела

   Счетоводни политики. Система от прилагани счетоводни сметки  / Даниела Дурина  . - София  : ФорКом, 2008  . - 96 с. ; 20 см  . -   (Счетоводна библиотека . Малки и средни предприятия)

Сист. No: 10443
 

42702

 

Пожаревска, Румяна

   Отчитане дейността на предприятията с нестопанска цел  / Румяна Пожаревска  . - София  : ФорКом, 2008  . - 128 с. ; 20 см  . -   (Счетоводна библиотека . Малки и средни предприятия)

Сист. No: 10441
Управленско счетоводство
 

42738

 

Павлова, Милена и др.

   Управленско счетоводство в здравните организации  / Милена Павлова, Любомира Коева-Димитрова  . - Варна  : ИК "Стено", 2004  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 10508
Бюджетно счетоводство
 

42687

 

Косев, Димитър

   Курс по счетоводство на бюджетното предприятие  / Димитър Косев  . - 3. осн. прераб. и доп. изд. - София  : РОМИНА, 2008  . - 384 с. ; 20 см

Сист. No: 10406
Счетоводство на фирмата
 

38175

 

   Разходите на търговското предприятие  . - София  : МИСЪЛ, 2008  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 10/2008)

Сист. No: 10451
Счетоводство на предприятието
 

42702

 

Дурина, Даниела

   Отчитане на дълготрайните материални активи. Отчитане на нематериалните активи  / Даниела Дурина  . - София  : ФорКом, 2008  . - 88 с. ; 20 см  . -   (Счетоводна библиотека . Малки и средни предприятия)

Сист. No: 10426
 

42702

 

Рупска, Теодора

   Дългосрочни инвестиции. Инвестиционни имоти  / Теодора Рупска  . - София  : ФорКом, 2008  . - 80 с. ; 20 см  . -   (Счетоводна библиотека . Малки и средни предприятия)

Сист. No: 10425

Информационни технологии

 

42765

 

   Бизнес информатика  / Румен Върбанов  и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 487 с. ; 23 см

Сист. No: 10562
Програмни езици
 

42713

 

Атанасова, Тодорка

   Логическо и функционално програмиране  / Тодорка Атанасова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 10456

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

 

42723

 

Томова, Снежина и др.

   Спортна анимация  : Учебно ръководство  / Снежина Томова, Петър Динев  . - 2. прераб. и доп. изд. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 148 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 10469

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

 

42764

 

Ненкова, Татяна Викторовна

   Практическая грамматика русского языка  : Ч. 1-2  / Татяна Викторовна Ненкова  . - София  : Велес, 2002  . - 24 см

   Ч. 1 . Морфология  . - 2008  . - 240 с.

Сист. No: 10533
 

42718

 

Черняева, Наталия и др.

   Русский язык  : Экономика и бизнес  / Наталья Черняева, Мимоза Тодорова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 229 с. ; 22 см

Сист. No: 10462
 

42725

 

Pavlova, Ivanka et al.

   La Bulgarie - histoire, traditions et temps modernes  : Outil en lanque francaise pour metiers du guidage  / Ivanka Pavlova, Margarita Pantcheva  . - Varna  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 226 с. ; 21 см

Сист. No: 10471

Английски език

 

II  1589

 

Mihaylova, Margarita et al.

   Business rewiew  / Margarita Mihaylova, Ventsislav Dikov  . - Veliko Tarnovo  : Abagar Publishing House, 2008  . - 321 с. ; 28 см

Сист. No: 10479

Литературознание

 

42701

 

Мутафчиева, Вера

   Избрани произведения  : Т. 1 -  / Вера Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет-45, 2008  . - 23 см

   Т.3 . Аз, Анна Комнина: Роман; Рицарят: Роман за юноши  . - 2008  . - 620 с.

Сист. No: 10421
 

42701

 

Мутафчиева, Вера

   Избрани произведения  : Т. 1-  / Вера Мутафчиева  . - Пловдив  : Жанет-45, 2008  . - 23 см

   Т.4 . Случаят Джем: Роман  : Роман  . - 2008  . - 404 с.

Сист. No: 10422
 

42750

 

Попов, Юлиан

   Островът на мъглите  / Юлиан Попов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 248 с. ; 21 см

Сист. No: 10524

Художествена литература

 

42710

 

Макейг, Доналд

   Рет и Скарлет  / Доналд Макейг  . - София  : Бард, 2008  . - 608 с. ; 22 см

Сист. No: 10444

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

 

42706

 

Гарсън, Хелън

   Опра Уинфри. Биография  : Биография  / Хелън Гарсън  . - София  : Жануа 98, 2008  . - 296 с. ; 20 см

Сист. No: 10433
 

92/С/К  537  Ке

 

Килюнен, Киммо

   Енциклопедия страните по света и техните знамена  / Киммо Килюнен  ; Прев. от финл. Ралица Петрунова  . - София  : Труд, 2007  . - 424 с. ; 21 см

Сист. No: 10427

История

 

42700

 

Овчаров, Николай

   Откритията на българския Индиана Джоунс  : Изчезнали градове, забравени храмове, древни писмености, потънали кораби  / Николай Овчаров  . - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 160 с. ; 25 см

Сист. No: 10420

 Индекс по АВТОРИ

Алдер, Хари 49 
Анастасов, Ангел Георгиев 27 
Андреева, Людмила 54 
Атанасов, Бойко 47 48 
Атанасова, Тодорка 72 
Бахнева, Анна 45 
Божинова, Марияна 20 
Борисов, Орлин Николов 30 
Брезоева, Бойка 60 
Василев, Димитър 4 
Врачовски, Данаил 44 
Вълков, Александър 43 
Върбанов, Румен 71 
Гарсън, Хелън 82 
Гатева, Милена 58 
Гилпин, Джийн М. 6 
Гилпин, Робърт 6 
Голева, Поля 31 
Горчева, Таня Веселинова 19 24 
Даков, Димитър 71 
Дамянов, Атанас 25 
Дамянов, Дамян Николов 61 
Димитров, Добри Кръстев 28 
Димитрова, Рени 45 
Динев, Петър 73 
Дочев, Дочо 50 
Дочев, Иван 63 
Драгнева, Светлана Красимирова 59 
Дурина, Даниела 64 69 
Емилова, Петя 71 
Илиев, Драгомир 25 
Илийчовски, Светослав 20 
Йорданов, Пламен 44 
Килюнен, Киммо 83 
Коев, Йордан П. 55 
Коева-Димитрова, Любомира 66 
Колева, Христина 62 
Конев, Георги 11 
Косев, Димитър 67 
Краев, Любен 71 
Краева, Виолета 24 71 
Кръстева, Добринка 21 
Лакани, Дейв 2 
Любенова, Снежана 17 
Люис, Елън 56 
Макейг, Доналд 81 
Меридън, Тревър 59 
Минасян, Гарабед 8 
Муркоянис, Никос 57 
Мутафчиева, Вера 78 79 
Мушкаров, Гошо 33 34 35 36 37 38 39 40 
Ненкова, Татяна Викторовна 74 
Николаев, Йордан 71 
Овчаров, Николай 84 
Павлов, Нено 7 
Павлова, Милена 66 
Панчева, Станислава Георгиева 61 
Парушев, Тодор 17 
Паунова, Драгомира 57 
Петков, Йордан 50 
Петров, Йордан 49 
Петрунова, Ралица 83 
Пожаревска, Румяна 65 
Попов, Юлиан 80 
Рачев, Радослав П. 41 
Рупска, Теодора 70 
Сандърс, Ребека 58 
Саркисян, Агоп 71 
Средкова, Красимира 29 
Ставрев, Светослав 43 
Станимирова, Мария 51 
Станчева, Анастасия 52 
Стойнешка, Райна 53 
Стоянов, Димитър 23 
Терзийски, Александър 56 
Тодорова, Мимоза 75 
Томова, Снежина 73 
Тонкова, Евгения 22 
Трайков, Богомил 71 
Уелч, Джак 54 
Уолш, Кийран 9 
Филипова, Теодора 20 
Фишман, Чарлз 21 
Хаджийски, Цветан 4 
Цветанова, Павлина 71 
Цонев, Паун 5 
Черняева, Наталья 75 
Чолаков, Станчо 10 15 18 
Шишманов, Красимир 71 
Dikov, Ventsislav 77 
Mihaylova, Margarita 77 
Pantcheva, Margarita 76 
Pavlova, Ivanka 76 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен процес 28 
Бизнес информатика 71 
Българска народна банка 12 
Външна търговия на Република България (2007) 26 
Глобална политикономия 6 
Да печелиш 54 
Да правим бизнес като Amazon 58 
Да правим бизнес като Nokia 59 
Да правим бизнес като ИКЕА 56 
Деликтно право 31 
Договори за възмездна работа 39 
Дългосрочен ефект на застаряването върху публичните финанси в България 2010-2050 4 
Дългосрочни инвестиции. Инвестиционни имоти 70 
Енциклопедия страните по света и техните знамена 83 
Ефектът Уол-Март 21 
Записки по стопанска география 15 
Избрани произведения 78 79 
Икономиката на България Октомври 2008 16 
Иновациите 1 
Как да уволняваме 32 
Ключовите коефиценти в мениджмънта 9 
Корпоративните субекти 55 
Кошмарите на граф Оболенски 5 
Курс по счетоводство на бюджетното предприятие 67 
Логическо и функционално програмиране 72 
Маркетинг в индустрията 23 
Маркетинг в туризма 24 
Международен маркетингов мениджмънт 25 
Международен туризъм 19 
Международно публично право 30 
Моделиране и оптимиране 47 48 
Наука за финансовото стопанство 10 
НЛП за мениджъри 49 
Обезщетения по кодекса на труда 40 
Образование в Република България 2008 46 
Опра Уинфри. Биография 82 
Организация на бизнес консултантската дейност 51 
Осигурително право 29 
Основи на международната гражданска служба 27 
Основи на управлението на публичния сектор 43 
Основни начала на науката за стопанското предприятие 18 
Островът на мъглите 80 
Откритията на българския Индиана Джоунс 84 
Отпуските 34 35 
Отчитане дейността на предприятията с нестопанска цел 65 
Отчитане на дейността при ликвидация и несъстоятелност 63 
Отчитане на дълготрайните материални активи. Отчитане на нематериалните активи 69 
Плоският данък 2008 г. 11 
Практическая грамматика русского языка 74 
Представяне на финансовите отчети 62 
Прекратяване на трудовия договор 38 
Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година 45 
Психология на управлението 53 
Работната заплата 37 
Работно време, почивки и празници 36 
Разходите на търговското предприятие 68 
Рет и Скарлет 81 
Русский язык 75 
Собственият капитал на предприятието 60 
Социално осигуряване 44 
Спортна анимация 73 
Стопанска история 17 
Счетоводни политики. Система от прилагани счетоводни сметки 64 
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел 61 
Състоянието на планетата 2008 13 
Теория за вземане на решения 50 
Трудови пазари и безработица 7 
Трудовите договори 33 
Трудово и осигурително право 41 
Трудово право, социално, здравно и пенсионно осигуряване. ОП "Човешки ресурси". НКПД 42 
Търговско представителство и посредничество 20 
Убеждаване 2 
Управление на дистрибуцията 22 
Управление на проекти 52 
Управленско счетоводство в здравните организации 66 
Устойчиво развитие на България 2007 14 
Финансово програмиране 8 
Цел - отправната точка на великите компании 57 
Business rewiew 77 
Europe in figures 3 
La Bulgarie - histoire, traditions et temps modernes 76 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агентска индустрия 19 
административен акт 28 
административен процес 28 
административен ред 28 
административен съд 28 
административен трибунал 27 
административна управленска школа 50 
административна школа 50 
административни актове 28 
административни наказания 28 
административни нарушения 28 
административно нарушение 28 
административно обслужване 43 
административно право 27 28 
административно производство 28 
административно управление 43 
Административно-процесуален кодекс 28 
административно-управленски персонал 43 
Административнонаказателен процесуален кодекс 28 
административнонаказателна отговорност 28 
Административнопроцесуален кодекс 28 
администрация 27 
аеробика 73 
азът на личността 53 
академична наука 1 
Актавис 1 
активи и пасиви 64 
акционерна собственост 55 
алгоритъм на Гомори 47 48 
алтруизъм 57 
алтруистични поведения 57 
американска икономика 21 
американска литература 81 
американска търговска верига 21 
американска художествена литература 81 
американски бизнес 54 
анализ за изпълнимост 52 
аналитична отчетност 8 
аналитична отчетност на банките 8 
английски език 77 
английски език за българи 77 
английски език за икономисти 77 
английски език за студенти 77 
анимационен продукт 73 
анимация в туризма 73 
АПК 28 
археологически находки 84 
археологически паметници 84 
археологически разкопки 84 
археология 84 
атмосфера 13 
атрибутивна теория 53 
бази от данни 71 
балансов отчет 9 59 
балансова стойност 62 
банкова система 8 16 
БВП 14 16 
безвиновна отговорност 31 
безжични мрежи 71 
безкоалиционни игри 50 
безкоалиционни игрови модели 50 
безработица 7 14 
безработни лица 7 
бенчмаркинг 1 
бизнес 1 9 54 58 75 
бизнес AMAZON 58 
бизнес информатика 71 
бизнес информация 71 
бизнес компания 59 
бизнес консултанти 51 
бизнес консултантска дейност 51 
бизнес консултантски услуги 51 
бизнес консултации 51 
бизнес консултиране 51 
бизнес корпорация 55 
бизнес план 58 
бизнес среда 1 
бизнес стратегии 54 
бизнес управление на фирми 59 
бизнес функции на фирмата 23 
бизнес-цикли 59 
биография 82 
биография на Опра Уинфри 82 
биоразнообразие 13 
БНБ 8 12 
борд на директорите 55 
борсова регистрация 7 
борсово посредничество 7 
бракуване 69 
брутни кредити 16 
България 17 76 
България в световното стопанство 15 
българска археология 84 
българска икономика 16 
българска народна банка 12 
български административен процес 28 
български бизнес 1 
български обреди и обичаи 76 
български предприятия 1 
български счетоводител 60 68 
български счетоводител 10/2008 68 
български счетоводител 9/2008 60 
бюджет 10 
бюджет на проекта 52 
бюджетиране 54 
бюджетна система 67 
бюджетно предприятие 67 
бюджетно равновесие 10 
бюджетно счетоводство 67 
валутни кризи 8 
валутни курсове 25 
валутни режими 8 
велоспорт 73 
велотуризъм 73 
вертикално мислене 49 
взаимоотношения с подчинените 53 
вземане на решения 50 
видеоконферентна връзка 71 
видове безработица 7 
видове бордове 55 
видове валутни режими 8 
видове клъстери 1 
видове консултанти 51 
видове осигурителни плащания 29 
видове отпуски 41 
видове пенсионно осигуряване 41 
видове почивки 41 
видове проекти 52 
видове работно време 41 
видове територии 30 
видове трудови договори 41 
видове финансови програми 8 
високи технологии 1 16 
висше образование 46 
висше образование 2007/2008 46 
власт 53 
власт и влияние 53 
води 13 
временна неработоспособност 35 
въглеродни пазари 13 
въздействие 2 
възмездна трудова дейност 39 
възнаграждения 27 37 
възнаграждения за работа 37 
възникване на международното право 30 
възраждане 17 
външна търговия 16 26 75 
външна търговия 2007 26 
външна търговия на РБ 2007 26 
външноплатежни детерминанти 8 
външнотърговска дейност 20 
външнотърговска класификация 26 
вътрешнофирмени трудови пазари 7 
географска среда 25 
географско описание на страните 83 
геометрична интерпретация 48 
геоцентричен подход 25 
глобален икономически ред 6 
глобализация 1 
глобална международна система 30 
глобална мрежа Интернет 71 
глобална политикономия 6 
глобални компании 75 
глобални мрежи 71 
глобални проблеми 13 
годишен счетоводен баланс 67 
годишен финансов отчет 61 67 70 
годишна данъчна основа 11 
годишно приключване 67 
годишно счетоводно приключване 67 
гори 13 
градиентни методи 48 
гражданска служба 27 
граждански иск в наказателния процес 31 
графичен метод 47 48 
групи за натиск 25 
ГФО 61 
данък 11 
данъци и доходи 11 
данъци от печалба 64 
данъчни аспекти 20 
данъчни обекти 10 
данъчни приходи 10 
данъчно задължени лица 11 
данъчно облагане 11 
двойнствен симплекс-метод 48 
двойствени задачи 47 
двузвенна банкова система 8 
двукамерно мислене 49 
двумерна класификация 52 
деликтна отговорност в ЕС 31 
деликтно право 31 
демография и ЕС 3 
демография на света 3 
демографска среда 25 
демографски процеси и публични финанси 4 
демографски риск за публичните финанси 4 
демокрацията в България 5 
джогинг 73 
дигитална икономика 25 
динамично оптимиране 48 
дипломатическо право 30 
дистрибуторски договор 20 
дистрибуционен канал 25 
дистрибуционен модел 22 
дистрибуционен проект 22 
дистрибуционна политика 25 
дистрибуционна стратегия 1 
дистрибуционни канали 20 
дистрибуционни решения 22 
дистрибуция 20 22 25 
дисциплинарна отговорност 27 41 
ДМА 67 
ДНМА 67 
доброволно социално осигуряване 44 
договори за възмездна работа 39 
договори за квалификация 33 
документи 71 
документи и документооборот 67 
домакинства 14 
допълнително доброволно социално осигуряване 44 
допълнително пенсионно осигуряване 41 
допълнително социално осигуряване 44 
допълнително трудово възнагарждение 37 
доходи 8 
доходи от стопанска дейност 11 
древен свят 17 
дробно-линейно оптимиране 47 48 
дълбочинна структура 49 
дългови ценни книжа 70 
дългосрочен анализ 9 
дългосрочни инвестиции 70 
дългосрочно обществено осигуряване 29 
дългосрочно осигуряване 29 
дългосрочно пенсионно осигуряване 29 
дълготрайни активи 9 69 
дълготрайни активи на предприятието 69 
дълготрайни материални активи 67 
дърво на решенията 50 
държава 43 
държавен бюджет 16 
държавна територия 30 
е-инструменти 25 
еволюция на корпорацията 55 
евроатлантическо движение 5 
евродистрибуция 25 
еврокомуникация 25 
еврологистика 25 
евромарка 25 
евромаркетинг 25 
Европа 17 
европазар 25 
европейска технология 59 
европейски трудов пазар 7 
европейски фондове 16 
европродукти 25 
едноличен търговец 11 
езикознание 74 75 
езици за програмиране 71 
екип 49 
екип по проекта 52 
екипи 54 
екологична политика 16 
екология 13 49 
екосистеми 13 
експертно консултиране 51 
експортно ценообразуване 25 
екстровертност 53 
електронен бизнес 71 
електронна търговия 58 71 
електронна търговия на ценни книжа 58 
електронни разплащания 16 
електронни таблици 71 
емоции 49 
емпатия 57 
емпирична школа 50 
енергетика 13 16 
енергия 14 
енциклопедия на знамената 83 
енциклопедия на страните 83 
етика 51 
етични норми 27 
етноцентричен подход 25 
ефект "made in..." 25 
ефективно поведение 49 
ефективност 49 
ефектът Уол-Март 21 
жизнен цикъл 25 
жизнен цикъл на продукта 25 
жизнено равнище 17 
задбалансови активи 67 
задбалансови сметки 61 
задължение за обезщетяване 31 
задължително здравно осигуряване 41 
заетост 8 14 
заетост и безработица 16 
закон за кооперациите 63 
Закон за счетоводството 61 
закон за юридически лица с нестопанска цел 63 
закрила на интелектуалната собственост 1 
замърсяване 13 
заплащане на труда 37 
зараждане на капитализма 17 
застаряване на населението 4 
застаряване на населението в България 4 
защита на информацията 71 
здраве 14 
здравен сектор 66 
здравеопазване в ЕС 3 
здравна политика 16 
здравни заведения 66 
здравни организации 66 
здравно осигуряване 29 41 42 
здравноосигурителни вноски 41 
здравноосигурителни дружества 41 
Зигмунд Варбург 57 
зимни спортове 73 
знамена 83 
знание 1 
игри в спортната анимация 73 
игрови модели 50 
избор на стратегия 1 
извънреден труд 36 41 
изграждане на клъстери 1 
изкуството да убеждаваш 2 
изменения на климата 13 
износ и внос 2007 26 
изплащане на обезщетения 40 
изплуващи пазари 25 
изпълнение на проекти 52 
изследване на изменението 50 
изследвания 1 
източници на международното право 30 
източници на осигурителното право 29 
ИКЕА 56 
икономика 1 13 14 16 51 75 
икономика на България 14 16 
икономика на България 2008 16 
икономика на ЕС - статистически данни 3 
икономика на общностите 13 
икономика на предприятието 18 
икономико-математически модели 47 
икономическа глобализация 13 
икономическа ефективност 20 
икономическа интерпретация 48 
икономическа система 13 
икономическа среда 25 
икономически аспекти 44 
икономически растеж 16 
икономическо развитие 6 13 17 
икономическо развитие на света 17 
ИКТ 71 
имуществена отговорност 40 41 
инвентаризация 64 69 
инвестиране в изследователска дейност 1 
инвестиране в устойчивост 13 
инвестиции 70 
инвестиции в асоциирани предприятия 70 
инвестиции в дъщерни предприятия 70 
инвестиции в смесени предприятия 70 
инвестиционен риск 50 
инвестиционни дружества 20 
инвестиционни имоти 70 
инвестиционни посредници 20 
инвестиционни решения 50 
инвестиционно посредничество 20 
индивидуален сметкоплан 61 
индивидуални психологически характеристики 53 
индустриален маркетинг 23 
индустриален преврат 17 
индустриална революция 17 
индустрия 1 
иновативни материали 56 
иновативни предприятия 1 
иновативни технологии в туризма 24 
иновации 1 59 
иновации в бизнеса 59 
иновационна активност 1 
иновационна дейност 1 
иновационна култура 1 
иновационна политика 1 
иновационна политика на България 1 
иновационна политика на ЕС 1 
иновационни проекти 1 
иновационни системи 1 
иновационни стратегии 1 
иновация чрез дизайн 59 
интелектуален потенциал 53 
интелектуална собственост 1 
Интернет 71 
интернет маркетинг в туризма 24 
интернет мрежа 71 
Интернет ресурси 71 
Интернет сигурност 71 
Интернет телефония 71 
интровертност 53 
инфлация 8 16 25 
информатика 71 
информационна инфраструктура 71 
информационни и комуникационни технологии 71 
информационни потоци 8 
информационни системи 71 
информационно-технологична компания 59 
исторически периоди в България 84 
исторически роман 78 79 
история 76 84 
история на България 76 
ИТ бизнес 71 
йерархия 49 
йерархия на целите 49 
каланетика 73 
капиталистически осигурителни отношения 44 
капиталов пазар 16 
капиталови разходи 25 
кариера 54 
касационно оспорване 28 
касационно производство 28 
качество 54 
квадратично оптимиране 48 
квоти 8 
кибермагазин 58 
кибернетична система 49 
киселинни дъждове 13 
класификация на проектите 52 
клиент 59 
клиент и бизнес 57 
клиенти 54 58 
клиенти в управлението 59 
климат 13 14 
клъстерен анализ 25 
клъстери 1 25 
клъстерна политика 1 
когнитивни стилове 53 
кодекс за поведение 57 
Кодекс на труда 40 
кодиране на стратегиите 49 
колективен трудов договор 41 
колективни решения 50 
коментар 11 
коментар на ЗДДФЛ 11 
комисионни операции 20 
комисионни посреднически операции 20 
комисионно посредничество 20 
компании 54 57 
компания 57 
комплексна равнозначност 49 
компютърна текстообработка 71 
компютърни мрежи 71 
компютърни системи 71 
комунален сектор 1 
комуникации 16 
комуникационен микс 24 
комуникационна политика 25 
комуникационни стратегии 25 
конкурентно предимство 57 
конкурентоспособност 59 
конкурентоспособност на икономиката 1 
конкуренция 54 
конкуренция в бизнеса 59 
консигнационно посредничество 20 
консолидирани отчети 62 
консолидирани финансови отчети 62 70 
консулско право 30 
консултанти 51 
консултантска дейност 51 
консултантски бизнес 51 
консултантски организации 51 
консултантски проект 51 
консултантски процес 51 
консултантски услуги 51 
консултантски фирми 51 54 
консултиране по икономика и управление 51 
контрол върху бюджета 10 
контрол върху проекта 52 
контролиране на маркетинговата дейност 23 
кооперативни игри 50 
кооперативни модели 50 
корпоративен мениджмънт 55 
корпоративна интегрирана среда 71 
корпоративна култура 21 
корпоративна ликвидност 9 
корпоративна общност 55 
корпоративна оценка 9 
корпоративна собственост 55 
корпоративна стойност 9 
корпоративна стратегия 49 
корпоративни мениджъри 55 
корпоративни субекти 55 
корпоративно ръководство 55 
корпорации 55 
корпорация 55 
краткосрочен анализ 9 
краткосрочно обществено осигуряване 29 
краткосрочно осигуряване 29 
кредитен рейтинг 8 
критерий на Лаплас 50 
кръг на успеха 49 
КТ 33 34 35 39 40 
културна среда 25 
купуваческо поведение 23 
купуваческо поведение на потребителите 23 
латерално мислене 49 
левъридж 9 
лидерска надпревара 57 
лидерство 54 57 
лидерство и ръководство 57 
лизинг 75 
лизингов пазар 16 
лизингови сделки 20 
лизингови търговски сделки 20 
лизингово посредничество 20 
ликвидация 63 
ликвидация на дружествата 63 
ликвидация на кооперациите 63 
ликвидация на търговско дружество 63 
линейна входна резолюция 72 
линейно оптимиране 47 48 
Лисабонска стратегия 7 
литературознание 78 79 80 81 
лицензиране 58 
лични цели 49 
личност 53 
личността на мениджъра 53 
логистика 58 
логистика в бизнеса 58 
логическо програмиране 72 
лого 58 
лого на марката 58 
локални мрежи 71 
лъжепророци в България 5 
макроикономика 13 
макроикономическа динамика 16 
макроикономически индикатори 13 
макроикономически решения 50 
макроси 71 
малки и средни предприятия 64 65 69 
манипулация 2 
маркетинг 2 22 23 24 
маркетинг в индустриалната фирма 23 
маркетинг в индустрията 23 56 
маркетинг в туризма 24 
маркетинг микс в туристическия пазар 24 
маркетингов бюджет 24 
маркетингов микс 25 
маркетингов план 24 
маркетингова информационна система 24 
маркетингова логистика 23 
маркетингова променлива 22 
маркетингови изследвания 25 
маркетингови инициативи 54 
маркетингови проучвания 25 
маркетингови решения 22 
маркетингови споразумения 58 
маркетингово изследване 23 
маркетингово управление на фирмата 23 
маркировка 25 
масово уволнение 38 
математически изчисления 47 
математически методи 50 
математически модели 48 
математическо моделиране 47 48 
математическо оптимиране 47 48 
материални активи 69 
материални запаси 61 67 
матрични игри 50 
мебели 56 
медицински услуги 66 
международен бизнес 19 
международен валутен фонд 8 75 
международен дистрибуционен канал 25 
международен договор 30 
международен икономически ред 6 
международен маркетинг 23 25 75 
международен маркетингов мениджмънт 25 
международен служител 27 
международен съд на ООН 27 
международен туризъм 19 
международен туристически пазар 19 
международна валутна система 6 
международна гражданска служба 27 
международна дистрибуционна политика 25 
международна дистрибуционна стратегия 25 
международна комуникационна политика 25 
международна логистика 25 
международна маркетингова програма 25 
международна политикономия 6 
международна политическа среда 25 
международна продуктова политика 25 
международна реклама 25 75 
международна рекламна кампания 25 
международна сигурност 30 
международна система 30 
международна среда 25 
международна туристическа индустрия 19 
международна финансова система 6 
международна ценова политика 25 
международни агенции 30 
международни икономически отношения 75 
международни конференции 30 
международни маркетингови проучвания 25 
международни неправителствени организации 30 
международни органи 30 
международни организации 27 30 
международни пазари 25 
международни продуктови стратегии 25 
международни спорове 30 
международни територии 30 
международно въздушно право 30 
международно данъчно право 30 
международно евроатлантическо движение 5 
международно екологично право 30 
международно икономическо право 30 
международно инвестиционно право 30 
международно космическо право 30 
международно морско право 30 
международно наказателно право 30 
международно осигурително право 29 
международно пенитенциарно право 30 
международно процесуално право 30 
международно публично право 30 
международно транспортно право 30 
международно трудово право 30 
международно търговско право 30 
международно хуманитарно право 30 
международно ядрено право 30 
международноправен режим 30 
международноправна закрила на човека 30 
международноправна отговорност 30 
международноправни средства 30 
международноправно развитие 30 
междуправителствени организации 27 
мениджмънт 9 49 54 75 
мениджър на проекти 52 
мениджъри 9 49 53 54 55 
ментори 54 
менторство 54 
месечни отчети 9 
местна власт 43 
метамодел 49 
метод на отчитане 70 
метод на потенциалите 48 
метод на правно регулиране 29 
метод на резолюцията 72 
методи за консултиране 51 
методи на математическото моделиране 48 
миграционни процеси 7 
миграция в ЕС 3 
мислене 49 
ММП 25 
МНК 1 
множители на Лагранж 48 
мобилен телефон 59 
мобилна технология 59 
модални оператори 49 
модел на Прокаш Сети 25 
модел на Бас 1 
модел на Елиас Ризкала 25 
модел на справедлива стойност 70 
модел на Тобин 50 
модел на Шарп 50 
модели за консултиране 51 
модели на Саймън Маджаро 25 
модели на Стийд 25 
монетарни баланси 8 
мониторинг и контрол 55 
морски екосистеми 13 
морфология 74 
мотивационно обучение 7 
мотивиране 53 
мотивиране на посредниците 25 
мрежов мениджмънт 1 
МСП 1 
мултимедийни презентации 71 
мултинационални компании 1 
мултинационални корпорации 6 
нагласи 49 
наемане на работа 7 
най-могъщата компания в света 21 
намалено работно време 36 
население 14 30 
население на ЕС 3 
насърчаване на заетостта 7 
научен костовизъм 5 
научно управление 50 
научноизследователска и развойна дейност 14 
национална иновационна система 1 
Национална класификация на професиите и длъжностите 42 
невро-лингвистично програмиране 49 
недвижими имоти 16 
нелинейно оптимиране 47 48 
нематериални дълготрайни активи 67 
неокласическа икономика 6 
неплатени отпуски 34 
непълно работно време 36 
Нестле 1 
несъзнателна компетентност 49 
несъзнателна некомпетентност 49 
несъстоятелност 63 
несъстоятелност на предприятието 63 
несъстоятелност на търговските дружества 63 
несъстоятелност по търговския закон 63 
нетрудоспособни лица 44 
НИРД 1 25 
ниски цени 21 
ниски цени при търговия на дребно 21 
нисковъглеродна икономика 13 
НЛП 49 
нов продукт 25 
нови икономически теории 6 
нововъведения 13 
нормативна регламентация 27 
НСФО 62 
обезщетения 40 
обезщетения по КТ 40 
обект на облагане 11 
облигационни договори 39 
оборот на паричните потоци 9 
обработка на списъци 72 
образование 1 
образование 2007/2008 46 
образование в България - статистика 46 
образование в ЕС 3 
образованието в България 46 
обучаващо консултиране 51 
обучение 45 
обучение в предприятията 45 
обучение в предприятията 2005 45 
обществено осигуряване 29 42 
общество 13 
общо образование 46 
общуване 49 
общуване на мениджъра 53 
овладяване на стреса 53 
овладяване на чувствата 49 
околна среда 13 49 
окончателен данък 11 
ООН 27 30 
опаковка 25 
опаковка и етикиране 25 
оперативно планиране 52 
оперативно управление 55 
операционни системи 71 
оптимална работа 49 
организации 1 54 
организации с нестопанска цел 61 
организационни мрежи 1 
организационни осигурителни отношения 44 
организационни цели 49 
организация на маркетинга 51 
организация на проектна група 52 
организация на счетоводството 67 
осигурени лица 29 44 
осигурени социални рискове 29 41 
осигурителен доход 41 
осигурителен контрол 44 
осигурителен фонд 44 
осигурители 29 
осигурителна каса 44 
осигурителни вноски 29 41 
осигурителни обезщетения 41 
осигурителни органи 29 
осигурителни отношения 44 
осигурителни плащания 29 
осигурителни потребности 44 
осигурителни правоотношения 29 41 
осигурителни разходи 44 
осигурителни случаи 29 
осигурително законодателство 29 
осигурително право 29 41 
осигурително право в ЕС 29 
осигурително право на България 29 
осигурителноправни спорове 29 
осигуряване за безработица 7 
основен капитал 61 
основен капитал на АД 60 
основен капитал на предприятието 60 
основи на осигурителното право 41 
основи на трудовото право 41 
откривателство в бизнеса 57 
отпадъци 13 
отписване на актив 69 
отпуск за обучение 34 
отпуски 27 34 35 41 
отпуски за майчинство 35 
отпуски по болест 35 
отчет за касово изпълнение 67 
отчет за паричните потоци 61 62 
отчет за паричния поток 9 
отчет за приходи и разходи 61 62 
отчет за собствения капитал 61 
отчет на БНБ 12 
отчет на БНБ 2008 12 
отчитане на активите 65 
отчитане на амортизацията 61 
отчитане на брак 67 
отчитане на дарения 65 
отчитане на даренията 65 
отчитане на даренията като сделки 65 
отчитане на ДМА 67 
отчитане на дългосрочни инвестиции 70 
отчитане на дълготрайните активи 61 69 
отчитане на задбалансовите активи 67 
отчитане на инвестиционните имоти 70 
отчитане на капитала 61 
отчитане на липси 67 
отчитане на материалните запаси 67 
отчитане на нематериални активи 69 
отчитане на нематериални дълготрайни активи 69 
отчитане на основния капитал на ООД 60 
отчитане на парични средства 67 
отчитане на пенсиите 44 
отчитане на приходите 61 67 
отчитане на разходите 61 67 
отчитане на разчетите 44 61 67 
отчитане на стопанска дейност 61 
отчитане на счетоводния капитал 67 
отчитане на финансовите резултати 61 
офис пакети 71 
оценяване на инвестиционни имоти 70 
пазар на консултантски услуги 51 
пазар на труда 7 
пазарно стопанство 55 
пазаруване 21 
паметници на културата на България 84 
параметрично линейно оптимиране 47 48 
параметрично оптимиране 47 48 
паричен поток 9 
паричен съвет 8 
паричен съвет в България 8 
парични обезщетения 7 35 
парични средства 67 
парично обръщение 17 
парламентарно обсъждане на бюджета 10 
парникови газове 13 
пасиви 9 
патентоване на технологии 58 
пенсии 29 41 
пенсионни фондове 44 
пенсионно осигуряване 41 42 
пенсионно производство 29 41 
периодично счетоводно отчитане 67 
персонал 25 
персонални компютри 71 
печеливш бизнес 54 
печеливши компании 54 
планета 13 
планински курорти 73 
планиране на иновациите 1 
планиране на проект 52 
пласментни търговски операции 20 
платежен баланс 8 
платен годишен отпуск 34 41 
платен отпуск 35 
платени годишни отпуски 34 
плосък данък 11 
поведение 49 
поведенческа школа 50 
повърхностна структура 49 
погасителна давност при НУ 31 
подбор на консултант 51 
подготовка на проекта 52 
покритие на пазара 25 
полезност 50 
политика 5 
политика - исторически аспект 5 
политика по заетостта 7 
политическа среда 25 
полицентричен подход 25 
помощи от ДОО 35 
поредица "Трудови правоотношения" 33 34 35 36 37 38 39 40 
посреднически операции 20 
постигане на успех 49 
постигане на цели 49 
потребител 23 
потребителски цени 16 
потребление 14 
почивки 36 41 
права на международния служител 27 
права на човека 30 
правна система на ЕС 30 
правна уредба 39 
правна уредба на договорите 39 
правни аспекти 20 
правно-нормативна среда 25 
право 28 29 30 
празници 36 
практическа граматика 74 
практическо моделиране 49 
предизвестие 38 
предизвестие от работодателя 38 
предмет на облагане 11 
предмет на осигурителното право 29 
предмет на трудовото право 41 
предпазни средства 68 
предприемаческа активност 1 
предприемачество 1 75 
предприятие 18 
предприятия 1 16 
предприятия с нестопанска цел 61 65 
предучилищно образование 46 
презентации 71 
преки чуждестранни инвестиции 16 
прекратяване на трудовия договор 33 38 
прекратяване на трудово правоотнашение 38 
премисляне на приоритетите 49 
преходен период в България 5 
преходна икономика в България 5 
прецедентно право 27 
придобиване на ДМА 67 
придобиване на компании 54 
приложен софтуер 71 
примерен индивидуален сметкоплан 61 
природа 13 
природа и общество 13 
природни бедствия 13 
природни ресурси 13 14 
приходи 64 67 
приходи за социално осигуряване 44 
проблеми 49 
програмиране 72 
програмни езици 71 72 
програмни продукти 47 71 
програмни продукти за презентация 71 
програмно осигуряване 71 
прогрес 13 
продажби 2 
продукт 25 
продуктов портфейл 23 
продуктова политика 21 25 
продуктови стратегии 25 
проекти 52 
проектиране на модел 22 
проектна група 52 
производителност на труда 14 16 
производство 13 14 
промишленост 1 
промоция 25 
промоция на продуктите на фирмите 23 
промяна 49 54 
промяна на поведението 49 
промяна на състоянията 49 
професионален стрес 53 
професионално образование 45 46 
професионално обучение 45 
професионално обучение в предприятията 45 
професионално уволнение 32 
процесен подход 52 
процесно консултиране 51 
психологически анализ 53 
психология 2 53 
психология на общуването 53 
психология на управлението 53 
публичен бюджет 10 
публичен мениджмънт 43 
публичен сектор 43 
публична администрация 43 
публична власт 43 
публична комуникация 58 
публична сфера 43 
публични корпорации 55 
публични финанси 4 16 
публични финанси в България 4 
публично право 30 
ПЧИ 16 
пътнотранспортни произшествия 14 
работа и личен живот 54 
работна заплата 37 
работно време 36 41 
работно място 54 
работно облекло 68 
развитие на международното право 30 
развойна дейност 1 
разработване на нов продукт 25 
разходи 64 67 
разходи в здравния сектор 66 
разходи в предприятието 68 
разходи за лихви 68 
разходи за лични предпазни средства 68 
разходи за престои 68 
разходи за пътуване 68 
разходи за работно облекло 68 
разходи за социално осигуряване 44 
разчети 67 
реализация на продуктите 22 
реализация на проекти 52 
реална икономика 8 
регионална иновационна политика 1 
регионална иновационна стратегия 1 
регионална политика 16 
регионални международни организации 30 
регистрация на търговска марка 58 
регистрация на търговските марки 58 
реинженеринг 1 
реклама 75 
реклама в туризма 24 
рекламна кампания 25 
религия 76 
репутация 57 
решаване на международни спорове 30 
решение на игри 50 
риск 50 
рисков фактор 25 
роман 78 79 80 81 
руски език 74 75 
ръководител на проекта 52 
ръководство 53 
Сам Уолтън 57 
Самсунг 1 
САЩ 17 
световна технология 59 
световни консултантски фирми 51 
световно стопанство 15 
свободни работни места 7 
свят 13 
сделки с недвижими имоти 20 
себестойност на медицинските услуги 66 
себестойност на продукцията 68 
себестойност на разходите в здравния сектор 66 
себестойност на услугите 68 
себестойностен метод 70 
сегментиране на международните пазари 25 
сегментиране на пазара 1 25 
селско стопанство 16 
сепермаркет 21 
сив внос 25 
сигма шест 54 
сигурност на информацията 71 
симплекс метод 47 
симплекс-метод 48 
синдикални организации 41 
система от прилагани счетоводни сметки 64 
системен софтуер 71 
системна школа 50 
Скандинавия 59 
сключване на трудов договор 33 
сливане на компании 54 
служебни отпуски 34 
служебни правоотношения 27 39 
служебни цели 49 
служители на ООН 27 
сметки за дълготрайни активи 61 
сметки за капитали 61 
сметки за КМА 61 
сметки за разходи 61 
сметки за разчети 61 
сметки за финансови средства 61 
сметкоплан 67 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 67 
собствен капитал 70 
сортиране на данни 71 
социалистически осигурителни отношения 44 
социална отговорност 25 
социална политика 16 
социална сигурност 27 
социални пазари 44 
социално осигуряване 42 44 
социално-икономическо развитие 14 75 
социография 76 
специфични стратегии 49 
спорт 73 
спортна анимация 73 
спортно-анимационна дейност 73 
способности 49 
справедлива стойност 70 
СС 1 62 
СС 27 70 
СС 28 70 
СС 31 70 
СС 32 70 
СС 9 61 
стандартизация 25 
старини 84 
статистика на ЕС 3 
статистика на ЕС 2008 3 
статистически годишник на ЕС 2008 3 
статистически данни по години на света 3 
статистически игри 50 
статистически функции 71 
статут на международния служител 27 
стейкхолдъри 52 
стил на работа 49 
стилове на ръководство 53 
стокообмен 16 
стокооборот 59 
стопанска география 15 
стопанска география на света 15 
стопанска история 17 
стопански отношения 17 
стопански субекти 55 
стопанско предприятие 18 
стопанско развитие 17 
стопанско развитие на България 17 
страните по света 83 
странознание 83 
стратегии 49 
стратегии за постигане на цели 49 
стратегии за убеждаване 2 
стратегии за успех 49 
стратегическо планиране на маркетинга 23 
стратегическо управление 1 
стратегия 54 
стратегията на Дисни 49 
стрес 53 
строителство 16 
структура на баланса 9 
субекти на международното право 30 
счетоводен баланс 61 62 
счетоводна библиотека 64 65 69 70 
счетоводна нормативна уредба 67 
счетоводна отчетност 67 
счетоводна политика 67 
счетоводни политики 64 
счетоводно отчитане 44 64 
счетоводство 60 61 62 66 67 
счетоводство на предприятието 70 
счетоводство на предприятия с нестопанска цел 65 
счетоводство на фирмата 68 
съдебен ред 28 
съдебни решения 28 
съждителна логика 72 
създаване на списъци 71 
състояние на земята 13 
състоянието на планетата 13 
творчески отпуски 34 
ТВР 50 
текуща сметка 16 
текущо счетоводно отчитане 67 
телекомуникации 59 
темперамент 53 
теорема на Кун-Такер 48 
теореми на двойствеността 48 
теоретико-игрови модели 50 
теории за безработицата 7 
теории за личността 53 
теория за вземане на решения 50 
теория на колективните решения 50 
теория на полезността 50 
територия 30 
техники за моделиране 49 
технологична среда 25 
технологични иновационни центрове 1 
технологични споразумения 58 
технологични фирми 1 
технология на финансовото програмиране 8 
токсини 13 
Том Уотсън 57 
традиции 76 
транснационални компании 75 
транспорт 14 16 
транспортен мениджмънт 25 
транспортна задача 47 48 
трансфер на технологии 1 
трансферни цени в здравни заведения 66 
труд 7 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
трудов договор 37 38 41 
трудов пазар 7 
трудов стаж 37 
трудова борса в ЕС 3 
трудова дисциплина 41 
трудови възнаграждения 37 
трудови договори 33 39 
трудови отношения 35 39 75 
трудови пазари 7 
трудови посредници 7 
трудови правоотношения 33 35 36 37 38 39 40 
трудови спорове 38 41 
трудово възнаграждение 41 
трудово законодателство 40 
трудово право 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 
трудово правоотношение 34 41 
туризъм 16 73 76 
туристическа индустрия 19 
туристически обекти 76 
туристически пазар 24 
туристически продукт 24 
туроператорска индустрия 19 
търговец на мебели 56 
търговия 17 
търговия на дребно 21 
търговска верига 21 
търговска дейност 20 21 
търговска марка 25 56 58 59 
търговска марка и промишлен дизайн 56 
търговската марка NOKIA 59 
търговската марка ИКЕА 56 
търговската марка като корпоративна ценност 58 
Търговски закон 63 
търговски операции 20 
търговски отношения 20 
търговски посреднически операции 20 
търговски представител 20 
търговски сделки 20 
търговско посредничество 20 
търговско представителство 20 
търговско представителство в България 20 
убеждаване 2 
убеждаване при лични отношения 2 
убеждаване при преговори 2 
убеждаване при продажби 2 
убеждаване при реклами 2 
убеждения и ценности 49 
уволнение на работниците 32 
уволнения 32 38 
удължено работно време 36 
узаконяване на бюджета 10 
Уол-Март 21 
Уорън Бъфет 57 
управление 50 51 52 53 54 57 
управление в бизнеса 57 
управление във фирмата 57 
управление и бизнес 57 
управление на бизнеса 59 
управление на глобалната икономика 6 
управление на дистрибуцията 22 
управление на екипа 32 
управление на запасите 25 
управление на клъстерите 1 
управление на корпорацията 55 
управление на кризи 54 
управление на предприятията 9 
управление на приоритетите 54 
управление на природните ресурси 13 
управление на проекти 43 52 
управление на промяната 54 
управление на публичния сектор 43 
управление на семейната корпорация 55 
управление на човешките ресурси 54 
управленска дейност 53 
управленска ефективност 53 
управленска теория 50 
управленски въздействия 53 
управленски иновации 54 
управленски решения 53 
управленско общуване 53 
управленско счетоводство 66 
управленско счетоводство в здравния сектор 66 
условия зя работа 27 
успешен бизнес 54 
Устав на МВФ 8 
устойчив свят 13 
устойчива икономика 13 
устойчиво общество 13 
устойчиво развитие 13 14 
учебни отпуски 34 
учебник за изучаване на английски език 77 
учебник по английски 77 
учебник по английски език 77 
учебник по френски език 76 
учредяване на МВФ 8 
фактори на поведението 49 
факторингово посредничество 20 
фамилни собственици 55 
феодални отношения 17 
физическо развитие 73 
филтриране на данни 71 
финанси 10 
финансиране на иновации 1 
финансиране на социалното осигуряване 44 
финансов ливъридж 9 
финансова система 16 
финансови инструменти 70 
финансови операции 8 
финансови отчети 9 62 
финансови ресурси 8 
финансово изравняване 10 
финансово програмиране 8 
финансово стопанство 10 
финансово счетоводство 62 
Финландия 59 
фирма за мебели 56 
фирмен бизнес 56 
фирмена осигурителна защита 44 
фирмена социална политика 44 
фирмена стратегия 1 21 
Фирмена стратегия и качество 21 
Фирмена структура 21 
фирмена структура на международния пазар 21 
фирмена търговия 21 
фирмена ценова политика 21 
фирмени бизнес процеси 21 
фирмени иновации 1 
фирмено социално осигуряване 44 
фискална политика 8 
фискална устойчивост 4 
флагове 83 
фондова борса 55 
формиране на капитала на дружеството 60 
формиране на стопанството 17 
франчайзинг 20 75 
френски език 76 
функции на осигурителното право 29 
функционално програмиране 72 
Хенри Форд 57 
художествена литература 80 81 
цел 57 
цел и дух 57 
цел и иновации 57 
цел и конкурентно предимство 57 
цел и лидерство 57 
целенасочено линейно оптимиране 48 
цели 49 
цели на проекта 52 
целочислено линейно оптимиране 47 
целочислено оптимиране 47 
целта на великите компании 57 
целта на компаниите 57 
цена 25 
цени в здравните заведения 66 
цени на стоки 21 
ценности 54 
ценова политика 25 
ценова политика в туризма 24 
ценообразуване в здравния сектор 66 
частни пенсионни фондове 44 
четиристепенен кръг 49 
човешки ресурси 42 54 59 
чуждестранни инвестиции 8 
шведски стериотипи 56 
Швеция 56 
юридически лица с нестопанска цел 61 
ядрена енергетика 13 
Япония 17 
Access 71 
AMAZON 58 
GE 54 
General Electric 54 
IKEA 56 
LANs 71 
mathcad 47 48 
Microsoft Execel Solver 48 
Microsoft Office 71 
Microsoft Office Outlook 71 
Mit scheme 72 
MS Office 71 
MS Power Point 71 
NOKIA 59 
on-line проучвания 25 
Prolog 72 
SWOT анализ 49 
WANs 71 
Windows 71 
Windows Wista 71 
Windows XP 71 
World Wide Web 71