НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Интелектуална собственост
 

42352

 

Борисов, Борислав Михайлов

   Интелектуалната собственост на индустриалната фирма  / Борислав Михайлов Борисов  . - София  : УИ "Стопанство", 2006  . - 444 с. ; 24 см

Сист. No: 9915

ФИЛОСОФИЯ

 

42315

 

Върбанов, Иван

   Въведение във философията  / Иван Върбанов  . - Ботевград  : Международно висше бизнес училище, 2007  . - 500 с. ; 24 см

Сист. No: 9860

Психология

 

42314

 

Радева, Диана

   [Сто и един] 101 въпроса за детския говор  / Диана Радева  . - София  : Тара, 2007  . - 104 с. ; 21 см

Сист. No: 9859

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

 

2/С/Е  916  До

 

Еспозито, Джон Л.

   Оксфордски речник на Исляма  /   Под ред. на  Джон Л. Еспозито  ; Прев. от англ. Виделина Димитрова  . - София  : РИВА, 2007  . - 472 с. ; 23 см

Сист. No: 9858
 

II  1577

 

Костов, Ивайло

   Световните религии  : История и анализ на религиозните системи. Индуизъм, Джайнизъм, Будизъм, Зороастризъм, Юдаизъм, Християнство, Ислям  / Ивайло Костов  . - София  : Аскони-издат, 2007  . - 238 с. ; 30 см

Сист. No: 9868

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

 

42322

 

Ганева, Ваня

   Основи на социалната работа  / Ваня Ганева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 174 с. ; 23 см

Сист. No: 9877
Статистика
 

II  1576

 

Дамгалиев, Димитър и др.

   Бизнесстатистика  / Димитър Дамгалиев, Жозеф Теллалян  . - София  : НБУ, 2006  . - 259 с. ; 28 см

Сист. No: 9867
Статистика на България
 

31/С/Б  923

 

   България 2008  : (Статистически данни); (Брошура)  . - София  : НСИ, 2008  . - 20 см

   

Сист. No: 9873
 

31/С/Н  27  б

 

   Население 2007  : Бюлетин  . - София  : НСИ, 2008  . - 24 см

   

Сист. No: 9872
 

338/С/С  73

 

   Статистически справочник 2008  : ( Данни за 2007 г.)  . - София  : НСИ, 2008  . - 17 см

   

Сист. No: 9829

Социология

 

42319

 

Пехливанова, Нина

   Социални времена и представи за времето  : (Социалното време: ситуацията на 40 - 55 годишните)  / Нина Пехливанова  . - София  : Аскони-издат, 2007  . - 244 с. ; 21 см

Сист. No: 9865
 

42295

 

Побережников, Игорь Васильевич

   Переход от традиционного к индустриальному обществу  : Теоретико-методологические проблемы модернизации  / Игорь Васильевич Побережников  . - Москва  : РОССПЭН, 2006  . - 240 с. ; 22 см

Сист. No: 9824
Икономическа социология
 

42323

 

Георгиев, Никола и др.

   Ръководство по икономическа социология  / Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева  . - Допечатка  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 308 с. ; 23 см

Сист. No: 9878
 

42304

 

Радев, Начко Цветанов

   Бюджет на времето  / Начко Цветанов Радев  . - София  : УИ "Стопанство", 2007

Сист. No: 9846
Политология
 

42324

 

Живков, Николай и др.

   Политология  : Учебно помагало за семинарни занятия  / Николай Живков, Красимира Ангелова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 188 с. ; 23 см

Сист. No: 9879
Икономикс
 

42320

 

   Икономика и публичен сектор  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 536 с. ; 24 см

Сист. No: 9866

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

 

42296

 

Кит, Пол и др.

   Управленческая экономика  : Инструментарий руководителя  / Пол Кит, Филип Янг  . - 5. изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 2008  . - 624 с. ; 24 см

Сист. No: 9825
 

42331

 

Шинева, Румяна и др.

   Организация на труда в индустрията  / Румяна Шинева, Пламен Павлов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 181 с. ; 22 см

Сист. No: 9894
Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда
 

331.5/С/З  217

 

   Заетост и безработица 2007  : Годишни данни  . - София  : НСИ, 2008  . - 28 см

   

Сист. No: 9831
Данъци. Такси. Налози
 

38175

 

Кондарев, Ивайло

   Казуси от ежедневната практика на предприятието по ЗДДС  : Документиране на вътрешни и вътреобщностни авансови плащания  / Ивайло Кондарев  . - София  : МИСЪЛ, 2008  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 5/ 2008 г.)

Сист. No: 9832
 

38175

 

Цветкова, Лорета

   Казуси на подоходното облагане на физическите лица  / Лорета Цветкова  . - София  : МИСЪЛ, 2008  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 7/ 2008)

Сист. No: 9874
ДДС
 

38175

 

Георгиева, Анета

   Казуси по определяне на данъчната основа за корпоративния данък  / Анета Георгиева  . - София  : МИСЪЛ, 2008  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 6/ 2008 г.)

Сист. No: 9833
Данъчен контрол
 

42299

 

Тананеев, Емилиян и др.

   Данъчен контрол и администрация  / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 300 с. ; 24 см

Сист. No: 9828
Пари. Банково дело. Борси
 

I  2104

 

Милинов, Валентин

   Еволюция на парите и паричната политика  / Валентин Милинов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 148 с. ; 23 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 96)

Сист. No: 9889
Икономика
 

42338

 

Якимова, Ивона и др.

   Тест за приемен изпит по икономика  / Ивона Якимова, Зоя Младенова, Владимир Владимиров  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 123 с. ; 21 см

Сист. No: 9901
Икономическа география
 

42339

 

Апостолов, Найден

   Тест за приемен изпит по география на България  / Найден Апостолов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 104 с. ; 21 см

Сист. No: 9902
Икономика на туризма
 

42371

 

Стоянова, Милена и др.

   Туризмът в балканските страни  / Милена Стоянова, Ивайло Любомиров Владев  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007  . - 396 с. ; 24 см

Сист. No: 9935
Туризъм в България
 

42310

 

   Основи на туризма  : (Учебник): Ч. 1-2  / Манол Николов Рибов  и др. - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 23 см

   Ч. 1  . - 2007  . - 364 с.

Сист. No: 9852
 

42310

 

   Основи на туризма  : (Учебник): Ч. 1-2  / Манол Николов Рибов  и др. - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 23 см

   Ч. 2  . - 2007  . - 307 с.

Сист. No: 9853
Маркетинг
 

42333

 

Георгиева, Елена и др.

   Маркетингови анализи  / Елена Георгиева, Евгения Тонкова, Евгени Станимиров  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 252 с. ; 22 см

Сист. No: 9896

Право. Наука за държавата и правото

 

42334

 

   Основи на правото  : (Учебник)  / М. Бъчварова  и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2007  . - 340 с. ; 22 см

Сист. No: 9897
Търговско право
 

42297

 

Герджиков, Огнян

   Търговски сделки  / Огнян Герджиков  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 352 с. ; 21 см

Сист. No: 9826
 

42313

 

Манчев, Ангел

   Издателски договори за литературни произведения  / Ангел Манчев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 164 с. ; 21 см

Сист. No: 9857

Трудово право. Социално право. Поземлено право

 

42332

 

   Трудово и осигурително право  : Задачи, казуси, тестове  / Андриана Андреева  и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2007  . - 109 с. ; 22 см

Сист. No: 9895

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

 

42335

 

Добрев, Добрин

   Основи на публичната администрация  / Добрин Добрев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 223 с. ; 22 см

Сист. No: 9898
Общинско управление
 

I  2104

 

Живков, Николай

   Демократизмът в управлението на българските общини през Възраждането  / Николай Живков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 174 с. ; 24 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 95)

Сист. No: 9888
Райони в България
 

353/C/Р  288

353/С/Р  288

   Районите и областите в България 2002 - 2006  = Regions and districts in the Republic of Bulgaria  . - София  : НСИ, 2008  . - 27 см

   

Сист. No: 9830

Социално осигуряване

 

42301

 

Георгиев, Здравко и др.

   Теория на социалното осигуряване  / Здравко Георгиев, Пламен Йорданов  . - 4. прераб. и доп. изд. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 216 с. ; 24 см

Сист. No: 9840

Пенсионно осигуряване

 

I  2104

 

   Предизвикателства пред конвергенцията на българската пенсионна система в ЕС  / Нено Павлов  и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 202 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 93)

Сист. No: 9886

Здравно осигуряване

 

42325

 

Колев, Кольо

   Технологии на здравното осигуряване  : Учебник за дистанционно обучение  / Кольо Колев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 178 с. ; 23 см

Сист. No: 9880

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология
 

42307

 

Мардиросян, Гаро Хугасов

   Природни бедствия и екологични катастрофи  : Изучаване, превенция, защита  / Гаро Хугасов Мардиросян  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 376 с. ; 24 см

Сист. No: 9849

Математика

 

42337

 

   Тест за приемен изпит по математика  / Б. Атанасов  и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 211 с. ; 21 см

Сист. No: 9900
Висша математика
 

42306

 

Екимов, Цоньо Димитров

   Висша математика  / Цоньо Димитров Екимов  . - Ботевград  : Международно висше бизнес училище, 2007  . - 184 с. ; 24 см

Сист. No: 9848

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

 

I  2169

 

Хафузов, Ибрахим

   Аз съм това с каквото се храня  / Ибрахим Хафузов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 106 с. ; 19 см

Сист. No: 9883
Здравеопазване
 

42326

 

Попов, Мирослав

   Въведение в здравната политика  / Мирослав Попов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 232 с. ; 23 см

Сист. No: 9881

Земеделие. Организация и управление

 

42300

 

   Земеделското бъдеще  : Ръководство  /   Под ред. на  Светла Бъчварова, Вълю Вълев  . - Б. изд. д. : Сириус-4, 2008  . - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 9839
Бизнес план
 

42321

 

Бакърджиева, Милка

   Бизнесстратегии  / Милка Бакърджиева  . - 2. прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 263 с. ; 23 см

Сист. No: 9876
Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
 

42312

 

Владимирова, Катя Иванова и др.

   Стратегическо управление и стратегическо планиране  / Катя Иванова Владимирова, Константин Николов Габровски, Нако Райнов Стефанов  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 272 с. ; 24 см

Сист. No: 9855

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

 

42309

 

Ек, Вера и др.

   Бизнес кореспонденция Английски  / Вера Ек, Саймън Дренан  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 9851

Счетоводство

 

I  2104

 

Иванова, Галя

   Проблеми при счетоводното отчитане на специфичните разходи за персонала  / Галя Иванова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 162 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 91)

Сист. No: 9884
 

I  2104

 

Илиев, Георги Илиев

   Счетоводният мониторинг - съобрезена с влиянието на фактора "време" информаионна система  / Георги Илиев Илиев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 154 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 92)

Сист. No: 9885
 

42298

 

Костов, Бойко и др.

   Счетоводство за мениджъри  : Въведение в счетоводството на предприятието. Финансово счетоводство. Управленско счетоводство. Фирмен финансов анализ. Вътрешнофирмен контрол. Счетоводен терминологичен речник. Приложна информация  / Бойко Костов, Емил Евлогиев, Теодоси Георгиев  . - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 320 с. ; 21 см

Сист. No: 9827
 

42327

 

   Проблеми на счетоводството в България и Русия  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 410 с. ; 23 см

Сист. No: 9882
Счетоводство на отраслите
 

42302

 

Аверкович, Екатерина Неделчева

   Счетоводна политика на нефинансовите предприятия  : Учебно пособие за дистанционно обучение  / Екатерина Неделчева Аверкович  . - 3. изд. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 144 с. ; 24 см

Сист. No: 9841

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

 

658/С/Н  892  пп

 

   Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)  . - София  : НСИ, 2008  . - 322 с. ; 28 см

Сист. No: 9871
Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила
 

39675

 

Стефанов, Нако

   Управление на човешкия фактор  : Практическо ръководство  / Нако Стефанов  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2008  . - 200 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 6/2008)

Сист. No: 9875

Информационни технологии

 

I  2104

 

Краева, Виолета

   Електронен бизнес в туризма  / Виолета Краева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 153 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 94)

Сист. No: 9887
Бази данни
 

42329

 

Петров, Павел

   Сървърно програмиране  / Павел Петров  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 221 с. ; 22 см

Сист. No: 9892

Електронен бизнес. Електронна търговия

 

42305

 

Павловска, Елена

   Електронна книготърговия  / Елена Павловска  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 252 с. ; 24 см

Сист. No: 9847

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

 

42328

 

Динев, Петър и др.

   Спортна анимация  / Петър Динев, Снежина Томова  . - 2. прераб. и доп. изд. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 188 с. ; 22 см

Сист. No: 9891
Туризъм
 

42330

 

Пляков, Станислав

   Пешеходен туризъм и ориентиране  : Учебно помагало  / Станислав Пляков  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2007  . - 94 с. ; 22 см  + 7 л. сн.

Сист. No: 9893
 

7/С/Т  92

 

   Туризъм 2007  : Публикация  . - София  : НСИ, 2008  . - 28 см

   

Сист. No: 9890

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

 

I  2168

 

Марцио ди, Ана Мария Хофман и др.

   Италианска граматика - лесно усвояване  / Ана Мария Хофман Марцио ди, Александра Феличи Пукети  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 192 с. ; 19 см

Сист. No: 9856
 

42341

 

Черняева, Наталия и др.

   Вступительные тесты по русскому языку  / Наталия Черняева, Мимоза Тодорова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 105 с. ; 22 см

Сист. No: 9904
 

42373

 

Янева, Димитрина и др.

   Практическа испанска граматика с упражнения и отговори  / Димитрина Янева, Станимир Мичев  . - София  : Везни-4, б.г. - 480 с. ; 24 см

Сист. No: 9937
 

42344

 

Dimitrova, Tania et al.

   Epreuves de francais pour le concours d'entree  / Tania Dimitrova, Nedyalka Stateva, Svetlana Todorova  . - Varna  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 67 с. ; 21 см

Сист. No: 9907
 

42343

 

   Tests fur die aufnahmeprufung in deutsch  / Dorina Jossifova  et al. - Varna  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 68 с. ; 21 см

Сист. No: 9906

Английски език

 

42346

 

   A Course in British and American Civilization. What we should know about the UK and the USA  / Sonia Shtereva  et al. - Varna  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 214 с. ; 22 см

Сист. No: 9909
 

42342

 

   Practice admission tests in english  / Aneta Dicheva  et al. - Varna  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 56 с. ; 21 см

Сист. No: 9905

Немски език

 

42345

 

Pentscheva, Elena et al.

   D-A-CH Landeskunde  : Deutsch als 2. Fremdsprache  / Elena Pentscheva, Margarita Popova  . - Varna  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 345 с. ; 22 см

Сист. No: 9908

Български език

 

42336

 

Кондукторова, Анастасия и др.

   Тест за приемен изпит по български език и литература  / Анастасия Кондукторова, Таня Атанасова, Владимир Досев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 110 с. ; 22 см

Сист. No: 9899

Литературознание

 

42303

 

Балсамаджиев, Иван

   Борбата със злото в мен  / Иван Балсамаджиев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 272 с. ; 21 см

Сист. No: 9845
 

42308

 

Кенанов, Димитър

   Българистични простори  / Димитър Кенанов  . - В. Търново  : Жанет-45  ; ПИК, 2007  . - 304 с. ; 24 см

Сист. No: 9850
 

42316

 

Ман, Томас

   За себе си и за другите  / Томас Ман  ; Предг. и състав. Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 544 с. ; 22 см

Сист. No: 9861
 

42372

 

Топалов, Кирил Любомиров

   Исторически романи  / Кирил Любомиров Топалов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 944 с. ; 21 см

Сист. No: 9936
 

42317

 

Тоцева, Янка Русева

   Реторика  / Янка Русева Тоцева  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006  . - 312 с. ; 20 см

Сист. No: 9862

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

 

91/С/М  738  Лс

 

Михайлова, Любка и др.

   Страните в Европа  : Справочник  / Любка Михайлова, Ирина Янчовска  . - София  : Жар- Жанет Аргирова, б.г. - 463 с. ; 24 см

Сист. No: 9864
История на България
 

42311

 

Димитров, Димитър

   "Знаеш ли ти кои сме"  : (или трите български прехода към Европа)  / Димитър Димитров  . - Благоевград  : УИ "Неофит Рилски", 2006  . - 121 с. ; 21 см

Сист. No: 9854
 

42318

 

Райчевски, Стоян

   Геноцидът над българите през ХХ век  / Стоян Райчевски  . - 2. изд. - София  : Български бестселър, 2006  . - 144 с. ; 24 см

Сист. No: 9863
 

42340

 

   Тест за приемен изпит по история на България  / Снежана Любенова  и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2008  . - 146 с. ; 21 см

Сист. No: 9903

 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина Неделчева 54 
Ангелова, Красимира 15 
Андреева, Андриана 34 
Апостолов, Найден 26 
Атанасов, Б. 42 
Атанасова, Таня 71 
Бакърджиева, Милка 47 
Балсамаджиев, Иван 72 
Борисов, Борислав Михайлов 1 
Бъчварова, М. 31 
Бъчварова, Светла 46 
Владев, Ивайло Любомиров 27 
Владимиров, Владимир 25 
Владимирова, Катя Иванова 48 
Вълев, Вълю 46 
Върбанов, Иван 2 
Габровски, Константин Николов 48 
Ганева, Ваня 6 13 
Георгиев, Здравко 38 
Георгиев, Никола 13 
Георгиев, Теодоси 52 
Георгиева, Анета 22 
Георгиева, Елена 30 
Герджиков, Огнян 32 
Дамгалиев, Димитър 7 
Димитров, Димитър 78 
Димитрова, Виделина 4 
Динев, Петър 60 
Добрев, Добрин 35 
Досев, Владимир 71 
Дренан, Саймън 49 
Евлогиев, Емил 52 
Ек, Вера 49 
Екимов, Цоньо Димитров 43 
Еспозито, Джон Л. 4 
Живков, Николай 15 36 
Иванова, Галя 50 
Илиев, Георги Илиев 51 
Илиева, Таня 39 
Йорданов, Пламен 38 39 
Кенанов, Димитър 73 
Кит, Пол 17 
Колев, Кольо 40 
Кондарев, Ивайло 20 
Кондукторова, Анастасия 71 
Костов, Бойко 52 
Костов, Ивайло 5 
Краева, Виолета 57 
Любенова, Снежана 80 
Ман, Томас 74 
Манчев, Ангел 33 
Мардиросян, Гаро Хугасов 41 
Марцио ди, Ана Мария Хофман 63 
Милинов, Валентин 24 
Михайлова, Любка 77 
Мичев, Станимир 65 
Младенова, Зоя 25 
Павлов, Нено 39 
Павлов, Пламен 18 
Павловска, Елена 59 
Пантелеева-Йорданова, Силвия 39 
Паси, Исак 74 
Петров, Павел 58 
Пехливанова, Нина 11 
Пляков, Станислав 61 
Побережников, Игорь Васильевич 12 
Попов, Мирослав 45 
Пукети, Александра Феличи 63 
Радев, Начко Цветанов 14 
Радева, Диана 3 
Райчевски, Стоян 79 
Рибов, Манол Николов 28 29 
Станимиров, Евгени 30 
Стефанов, Нако 56 
Стефанов, Нако Райнов 48 
Стойкова, Пепа 23 
Стоянова, Милена 27 
Тананеев, Емилиян 23 
Теллалян, Жозеф 7 
Тодорова, Мимоза 64 
Томова, Снежина 60 
Тонкова, Евгения 30 
Топалов, Кирил Любомиров 75 
Тоцева, Янка Русева 76 
Хафузов, Ибрахим 44 
Цветкова, Лорета 21 
Черняева, Наталия 64 
Чонова, Румяна 13 
Шинева, Румяна 18 
Якимова, Ивона 25 
Янг, Филип 17 
Янева, Димитрина 65 
Янчовска, Ирина 77 
Dicheva, Aneta 69 
Dimitrova, Tania 66 
et al. 67 68 69 
Jossifova, Dorina 67 
Pentscheva, Elena 70 
Popova, Margarita 70 
Shtereva, Sonia 68 
Stateva, Nedyalka 66 
Todorova, Svetlana 66 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз съм това с каквото се храня 44 
Бизнес кореспонденция Английски 49 
Бизнесстатистика 7 
Бизнесстратегии 47 
Борбата със злото в мен 72 
Българистични простори 73 
България 2008 8 
Бюджет на времето 14 
Висша математика 43 
Вступительные тесты по русскому языку 64 
Въведение в здравната политика 45 
Въведение във философията 2 
Геноцидът над българите през ХХ век 79 
Данъчен контрол и администрация 23 
Демократизмът в управлението на българските общини през Възраждането 36 
Еволюция на парите и паричната политика 24 
Електронен бизнес в туризма 57 
Електронна книготърговия 59 
За себе си и за другите 74 
Заетост и безработица 2007 19 
Земеделското бъдеще 46 
Издателски договори за литературни произведения 33 
Икономика и публичен сектор 16 
Интелектуалната собственост на индустриалната фирма 1 
Исторически романи 75 
Италианска граматика - лесно усвояване 63 
Казуси на подоходното облагане на физическите лица 21 
Казуси от ежедневната практика на предприятието по ЗДДС 20 
Казуси по определяне на данъчната основа за корпоративния данък 22 
Маркетингови анализи 30 
Население 2007 9 
Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008) 55 
Оксфордски речник на Исляма 4 
Организация на труда в индустрията 18 
Основи на правото 31 
Основи на публичната администрация 35 
Основи на социалната работа 6 
Основи на туризма 28 29 
Переход от традиционного к индустриальному обществу 12 
Пешеходен туризъм и ориентиране 61 
Политология 15 
Практическа испанска граматика с упражнения и отговори 65 
Предизвикателства пред конвергенцията на българската пенсионна система в ЕС 39 
Природни бедствия и екологични катастрофи 41 
Проблеми на счетоводството в България и Русия 53 
Проблеми при счетоводното отчитане на специфичните разходи за персонала 50 
Районите и областите в България 2002 - 2006 37 
Реторика 76 
Ръководство по икономическа социология 13 
Световните религии 5 
Социални времена и представи за времето 11 
Спортна анимация 60 
Статистически справочник 2008 10 
Страните в Европа 77 
Стратегическо управление и стратегическо планиране 48 
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия 54 
Счетоводният мониторинг - съобрезена с влиянието на фактора "време" информаионна система 51 
Счетоводство за мениджъри 52 
Сървърно програмиране 58 
Теория на социалното осигуряване 38 
Тест за приемен изпит по български език и литература 71 
Тест за приемен изпит по география на България 26 
Тест за приемен изпит по икономика 25 
Тест за приемен изпит по история на България 80 
Тест за приемен изпит по математика 42 
Технологии на здравното осигуряване 40 
Трудово и осигурително право 34 
Туризмът в балканските страни 27 
Туризъм 2007 62 
Търговски сделки 32 
Управление на човешкия фактор 56 
Управленческая экономика 17 
"Знаеш ли ти кои сме" 78 
[Сто и един] 101 въпроса за детския говор 3 
A Course in British and American Civilization. What we should know about the UK and the USA 68 
D-A-CH Landeskunde 70 
Epreuves de francais pour le concours d'entree 66 
Practice admission tests in english 69 
Tests fur die aufnahmeprufung in deutsch 67 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 33 
административна етика 35 
административна реформа 35 
административна реформа в България 35 
административно обслужване 35 
административно право 31 
американска цивилизация 68 
анализ на продажбите 30 
аналитична геометрия 43 
английска цивилизация и култура 68 
английски език 68 69 
английски език за българи 68 
анимационен продукт 60 
анимация в туризма 60 
антибългарски репресии 79 
бази данни 58 
бази от данни 58 
Балкани 27 
Балкански полуостров 27 
банки 16 
безопасни условия на труд 50 
безработица 19 
безработица 2007 19 
Берлински конгрес 79 
библиотека български счетоводител 21 
библиотека Български счетоводител 7/2008 21 
библиотека Стопански свят 24 36 39 50 51 
библиотека Стопански свят 91 50 
библиотека Стопански свят 93 39 
библиотека Стопански свят 94 51 
библиотека Стопански свят 95 36 
библиотека Стопански свят 96 24 
Библиотека Човешки ресурси 56 
Библиотека Човешки ресурси 2008 56 
Библиотека Човешки ресурси 6/2008 56 
биваци 61 
бизнес в туризма 57 
бизнес кореспонденция 49 
бизнес план 48 
бизнес статистика 7 
бизнесстратегии 47 
биографии 72 
биография 72 
борба с природни бедствия 41 
будизъм 5 
българите в Добруджа 79 
българите в Македония и Одринско 79 
българите в Тракия и Мала Азия 79 
България след Освобождението 79 
българска литература 71 73 
български език и езикова култура 71 
български общини 36 
български планини 61 
български преход 78 
български преходи 78 
българско земеделие 46 
бюджет на времето 14 
валутен курс 24 
ваучери за храна 50 
ведаизъм 5 
висша математика 43 
втори български преход 78 
вулкански изригвания 41 
вътрешен одит 52 
вътрешно-фирмен контрол 52 
вътрешнофирмен контрол 52 
география на Балканите 27 
география на България 26 
глобализациията и САЩ 68 
говора при децата 3 
говорене 3 
говорни нарушения при децата 3 
горски пожари 41 
гражданско общество в България 36 
граматика 63 
граматика на италиански език 63 
данъци 20 21 22 
данъци 2008 21 22 
данъчен контрол 23 
данъчни нарушения 23 
данъчни облекчения 21 
данъчно облагане 16 22 
данъчно облагане 2008 22 
данъчно-облагателен процес 23 
данъчно-осигурителен контролен процес 23 
ДДС 20 22 
ДДС 2007 20 
ДДС 2008 22 
демографски процеси в България 2007 9 
демократизма през Възраждането 36 
демокрация 15 
джайнизъм 5 
дзен-будизъм 5 
дисперсионен анализ 7 
дистрибуционни анализи 30 
диференциално смятане 43 
доброволно здравно осигуряване 40 
договор за лизинг 32 
допълнително пенсионно осигуряване 39 
древен брахманизъм 5 
дуализъм 2 
държавен надзор на ДЗО 40 
държавен служител 35 
държавна власт 35 
държавна служба 35 
държавни административни органи в България 35 
е-бизнес 59 
еволюция на парите 24 
Европа 77 
европейски страни 77 
език за програмиране 58 
език и говор 3 
езикознание 63 65 66 
екологичен туризъм 28 
екологични катастрофи 41 
екология 41 
Екскурзия 61 
екскурзоводско обслужване 28 
електронен бизнес 59 
електронен бизнес в туризма 57 
електронен пазар 59 
електронен подпис 59 
електронна книготърговия 59 
електронна книжарница 59 
електронна търговия 59 
електронни издания 59 
електронни книги 59 
електронни плащания 59 
есета 74 
еснафски сдружения 36 
естетика 2 
етика 2 
животновъдство в България 46 
жизнени цикли на населението 14 
задължително здравно осигуряване 40 
задължително здравно осигуряване в България 40 
заетост 19 
заетост 2007 19 
заетост и безработица 19 
заетост и безработица 2007 19 
Закон за авторското право 33 
заплащане на труда 18 
ЗДДС 20 
ЗДДС 2008 20 
здравеопазване 45 
здравеопазване - правен аспект 45 
здравна политика 45 
здравна политика в България 45 
здравна реформа в България 45 
здравни системи 45 
здравно осигуряване 34 40 
здравноосигурителна вноска 40 
земеделието в България 46 
земеделски продукти 46 
земетресение 41 
издателски договор 33 
издателски договор за превод 33 
издателски договор между контрагенти 33 
издателско дело 33 
излет 61 
изобретения 1 
икономика 16 25 
икономика на здравеопазването 45 
икономика на туризма 28 29 
икономика на туризма на Балканите 27 
икономическа история 12 
икономическа модернизация 12 
икономическа наука 16 
икономическа социология 13 14 
икономическа теория 16 
икономически растеж 16 
икономически системи 16 
икономическо поведение 13 
икономическо развитие на Англия 68 
икономическо развитие на САЩ 68 
Илинденско въстание 79 
инвестиции в строителството 2007 8 
индустриализация 12 
индустриално общество 12 
интелектуална собственост 1 
интернет маркетинг в туризма 57 
Интернет реклама 30 
интернет реклама на туристически продукти 57 
инфлационно таргетиране 24 
ислям 4 5 
ислямска религия 4 
ислямски речник 4 
ислямски тероризъм 4 
испанска граматика 65 
испанска граматика с упражнения 65 
испански език 65 
историческа динамика 12 
исторически роман 75 
история на България 78 79 80 
история на българската държава 78 
история на САЩ 68 
История славянобългарска 73 
италиански език 63 
калкулиране на себестойност 51 
калкулиране на себестойността 51 
класически индуизъм 5 
клиент 47 
клиент-сървър 58 
клиенти в туризма 57 
клиенти в управлението 47 
книготърговска фирма 59 
книготърговски бизнес 59 
комасация на земеделските земи 46 
комисионен договор 32 
конкурентна стратегия 47 
конкуренция и монопол 17 
конкурс 34 
конституционно право 31 
консултантски проект в туризма 29 
консултиране в туризма 29 
контрол върху облагането с данъци 23 
контрол върху облагането с ДДС 23 
корелационен анализ 7 
кореспонденция 49 
кореспонденция на английски език 49 
корупция 35 
култура и изкуство 2007 8 
култура на Англия 68 
култура на САЩ 68 
културен преход в България 78 
лавини 41 
линейна алгебра 43 
литературна критика 74 
литературно творчество 74 
литературознание 72 74 
лицензионна търговия 1 
логика 2 
логопед 3 
логопедия 3 
макроикономика 16 
макроикономическо равновесие 16 
макротеории 12 
маркетинг 30 
маркетинг и финанси 30 
маркетинг на човешките ресурси 56 
маркетингов анализ 30 
маркетингови разходи 30 
математика 42 
математическо оптимиране 43 
медийна реклама 30 
медицина 44 
международен туризъм 62 
Мердански сборник 73 
микроикономика 16 
многомашинно обслужване 18 
многонационални корпорации 17 
модели на социалното изменение 12 
модернизационен анализ 12 
модернизация 12 
мозъчна дейност при децата 3 
мотивация 13 
мълнии 41 
мюсюлманска религия 4 
наводнения 41 
НАП 23 
население 2007 9 
население на България 8 
население на България 2007 8 9 
научни открития 1 
национален рамков договор 40 
национални сметки 8 
национални сметки на България 8 
национални сметки на България 2007 8 
независим финансов одит 52 
нелоялна търговия 1 
немски език 70 
нефинансови предприятия 54 
НЗОК 40 
номенклатура на енергийни продукти 2008 55 
номенклатура на промишлената продукция 55 
нормиране на труда 18 
Ньойски мирен договор 79 
облагане с данъци 21 
облагане с данъци 2008 21 
областите в България 37 
областите в България 2002-2006 37 
обществено управление в България 35 
общество 12 
общини 36 
общини в България 36 
общинска администрация 35 36 
общинска власт 36 
общинско управление 36 
онтология 2 
ораторско изкуство 76 
ораторство 76 
организация на работно време 18 
организация на работното място 18 
организация на труда 18 
организация на труда в производството 18 
осигурени лица 38 
осигурителен фонд 38 
осигурителни обезщетения 34 
осигурителни плащания 38 
осигурителни рискове 38 
осигурителни социални рискове 34 
осигурително право 34 
осигурително право на България 34 
основни демографски показатели през 2007 9 
отчитане на разходите 51 
отчитане разходите за обучение на персонала 50 
охрана на труда в предприятието 18 
оценка на труда 18 
пазар на селскостопански продукти 46 
пазарна икономика 12 
пазарни структури 16 
пари 16 24 
паричен пазар 16 
парична политика 24 
парично таргетиране 24 
паркове и училища в туризма 60 
патенти 1 
пенсии 34 
пенсионна система в България 39 
пенсионна система в ЕС 39 
пенсионноосигурителни дружества 39 
персийска религия 5 
печатно издание 33 
пираст на населението 2007 9 
подоходно облагане 21 
подоходно облагане на физически лица 21 
познание 2 
политическа власт 15 
политическа култура 15 
политическа модернизация 12 
политическа система 15 
политическа система на Англия 68 
политическа система на САЩ 68 
политическа философия 2 
политически доктрини 15 
политически партии 15 
политически преход в България 78 
политология 15 
потребителна доходност 30 
потребление на домакинствата 8 
потребление на домакинствата 2007 8 
потребление на домакинствата в България 8 
поход 61 
право 31 
прахови бури 41 
предмет на философията 2 
предприятия 8 
предприятия в България 2007 8 
приемен изпит по английски език 69 
приемен изпит по география на България 26 
приемен изпит по история България 80 
приемен изпит по немски език 67 
приемен изпит по руски език 64 
приемен изпит по френски език 66 
природни бедствия 41 
природни ресурси в туризма 29 
ПРОДПРОМ 2008 55 
продуктов портфейл 30 
производствени възможности 16 
производство 17 
промишлен дизайн 1 
промишлена продукция 55 
психология 3 
психология на детето 3 
психофизиолгично развитие на детето 3 
публичен сектор 16 
публична администрация 35 
публична власт 15 
публично право 31 
първи български преход 78 
работна сила 19 
работна сила 2007 8 19 
работна сила в България 8 
работна сила в България 2007 8 
раждаемост в България 9 
раждаемост в България 2007 9 
развитие на детето 3 
разработване на бизнесплан 48 
разходи за персонала в предприятието 50 
разходи за социално осигуряване 50 
разходи за униформено облекло 50 
разходи за условията на труд 50 
районите в България 37 
регресионен анализ 7 
религии в Индия 5 
религиите по света 5 
религиозни системи 5 
религия 4 5 
ресурси в туризма 28 
реторика 76 
реч 3 
речеви органи 3 
РЗОК 40 
риторика 76 
риторическо общуване 76 
Русия 12 
световни религии 5 
свлачища 41 
свободно време 14 
сдружения на жените 36 
синдикални организации 34 
софтуерен пазар 57 
социален работник 6 
социална динамика на обществото 12 
социална здравна политика 45 
социална работа 6 
социална работа със семейства 6 
социална система 12 
социална стратификация 13 
социална структура 12 
социална философия 2 
социални конфликти 13 
социални промени 13 
социални разходи 21 
социално време 11 
социално дело 6 
социално изменение 12 
социално общество 12 
социално осигуряване 38 39 
социално осигуряване в България 38 
социално поведение 11 
социално-битово обслужване на персонала 50 
социално-историческо изменение 12 
социография 11 77 
социография на европейски страни 77 
социологическо общество 11 
социологическо познание 13 
социология 11 13 
спедиционен договор 32 
спорт 60 
спортна анимация 60 
сталинови репресии 79 
старобългарска литература 73 
старобългарско творчество 73 
статистика 7 10 
статистика 2007 10 
статистика на България 8 
статистика на България 2007 8 
статистика на туризма 62 
статистически методи 7 
статистически справочник 10 
статистически справочник 2007 10 
статистически хипотези 7 
стокови пазари 16 
стопански преход в България 78 
страните в Европа 77 
странознание 68 70 
странознание на английски език 68 
странознание на немски език 70 
стратегически анализ 47 
стратегически контрол 48 
стратегическо планиране 48 
стратегическо управление 48 
стратегия на фирмата 48 
счетоводен мониторинг 51 
счетоводна политика 54 
счетоводно отчитане на разходите 50 
счетоводство 50 51 52 53 
счетоводство във финансовите предприятия 53 
счетоводство на нефинансовите предприятия 54 
счетоводство на отраслите 54 
счетоводство на предприятието 52 
счетоводството в България 53 
счетоводството в Русия 53 
съвкупни разходи 16 
съвременна философия 2 
съвременни теории 12 
съвременно общество 12 
сървър 58 
същност на държавата 35 
теории за модернизациите 12 
теория за пазара 16 
теория на вероятностите 7 
тест 71 
тест за езикова култура 71 
тест за приемен изпит 71 
тест за приемен изпит по география 26 
тест за приемен изпит по икономика 25 
тест за приемен изпит по история 80 
тест за приемен изпит по математика 42 
тест по български език и литература 71 
тест по география на България 26 
тест по икономика 25 
тест по математика 42 
тестове за приемен изпит по английски език 69 
тестове за приемен изпит по немски език 67 
тестове за приемен изпит по руски език 64 
тестове за приемен изпит по френски език 66 
тестове по английски език 69 
тестове по немски език 67 
тестове по руски език 64 
тестове по френски език 66 
топография 61 
топографски знаци 61 
трети български преход 78 
тристранно сътрудничество 34 
тристранно сътрудничество в България 34 
тропични школи 41 
труд 18 19 
труд и работно време 14 18 
труд-нормативни актове 18 
труда в предприятието 18 
трудов договор 18 34 
трудов пазар 18 
трудови стандарти 18 
трудово право 31 34 
трудово право на България 34 
трудово правоотношение 34 
туризма в балканските страни 27 
туризъм 28 61 62 
туризъм 2007 62 
туризъм в България 62 
туризъм и природоползване 29 
туризъм по курорти 62 
туризъм по области 62 
туристическа анимация 60 
туристическа дейност 28 
туристическа индустрия 28 
туристическа инфраструктура 28 
туристическа маркировка 61 
туристическа наука 28 
туристическа политика 28 29 
туристически бизнес 29 
туристически дейности 29 
туристически дизайн 28 29 
туристически обект 29 
туристически обекти 29 
туристически ресурси на Балканите 27 
туристическо поведение 28 
търговска продажба 32 
търговски залог 32 
търговски марки 1 
търговски обезпечения 32 
търговски сделки 32 
търговско право 32 33 
търговско право на България 33 
уебсървър 58 
управление на времето 14 
управление на човешкия фактор 56 
управленска икономика 17 
управленско счетоводство 52 53 
учебник за дистанционно обучение 54 
учебник по английски език 68 
учебник по немски език 70 
учение за държавата 31 
ученически сдружения 36 
училищни настоятелства 36 
файлов сървър 58 
факторни пазари 16 
философия 2 
философия на религията 2 
финанси 20 
финансови отчети 52 
финансово отчитане 53 
финансово право 31 
финансово счетоводство 52 
фирмен финансов анализ 52 
фирмени стратегии 48 
фирмено управление 17 
фирмено управление на персонала 17 
фирми 16 
фискална децентрализация 16 
форми на кооперация на труда 18 
форми на разделение на труда 18 
френски език 66 
функционални стратегии 47 
хранене 44 
хранене с лечебни храни 44 
храни 44 
храни от животински произход 44 
хранителен състав на лечебните храни 44 
християнство 5 
художествена литература 75 
ценова политика 17 
цивилизация 12 
цунами 41 
църковни общини 36 
частно право 31 
читалищни настоятелства 36 
човешки ресурси 56 
човешки фактор в организацията 56 
шрамански учения 5 
юдаизъм 5 
юридически факти 31 
PERL 58