НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

 

42285

 

Рачева, Цветина

   Хегел & Хусерл  / Цветина Рачева  . - София  : Парадигма, 2005  . - 190 с. ; 22 см

Сист. No: 9811

Психология

 

42283

 

Трифонов, Трифон Момчилов

   Обща психология  : Учебник  / Трифон Момчилов Трифонов  . - 4. прераб. изд. - София  : Парадигма, б.г. - 20 см

   

Сист. No: 9805

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика
 

42291

 

Тодоров, Тодор Ив.

   Международни икономически сравнения (компаративистика)  / Тодор Ив. Тодоров  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 364 с. ; 23 см

Сист. No: 9817
Статистика на България
 

31/С/С  73

 

   Статистически годишник 2007  : С данни за 2006 година  = Statistical yearbook 2007  . - София  : НСИ, 2008  . - 27 см

   

Сист. No: 9820

Политика

 

42280

 

Дюлгерова, Нина

   Границите в Кавказ  : Геополитически и международноправен дискурс  / Нина Дюлгерова  . - София  : Парадигма, 2007  . - 276 с. ; 20 см

Сист. No: 9802
Икономика
 

42290

 

Петков, Пламен

   Иконометрия  : (Учебник)  / Пламен Петков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 320 с. ; 23 см

Сист. No: 9816
Икономическа политика
 

42287

 

Найденов, Борислав

   Модерен Китай в зората на новия век  / Борислав Найденов  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Парадигма, 2001  . - 272 с. ; 23 см

Сист. No: 9813
Маркетинг
 

42289

 

Черчилль, Гилберт А. и др.

   Маркетинговые исследования  / Гилберт А. Черчилль, Том Дж. Браун  . - 5. изд. - Москва  : Питер, 2007  . - 702 с. ; 23 см  . -   (Класичессический зарубежный учебник)

Сист. No: 9815
Маркетингов мениджмънт
 

42288

 

Дойль, П. и др.

   Маркетинг менеджмент и стратегии  / П. Дойль, Ф. Штерн  . - 4. изд. - Москва  : Питер, 2007  . - 544 с. ; 23 см  . -   (Класичессический зарубежный учебник)

Сист. No: 9814

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

 

42286

 

Велчева, Надя

   Хора, професии и празници  / Надя Велчева  . - София  : Парадигма, 2005  . - 432 с. ; 24 см

Сист. No: 9812

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила
 

42293

 

   Ръководство по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  /   Състав. Ася Инджова, Благой Иванов  . - София  : Аспро ЕООД, 2008  . - 400 с. ; 24 см  + със CD

Сист. No: 9819
Бази данни
 

42292

 

Трайков, Богомил

   Бази от данни  : (Учебник)  / Богомил Трайков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 423 с. ; 23 см

Сист. No: 9818

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

 

42281

 

Манчев, Кръстьо

   История на балканските народи  : Т. 1-4  / Кръстьо Манчев  . - София  : Парадигма, 2006  . - 24 см

   Т. 1 . ( 1352 - 1878 )  . - 2006  . - 304 с. ; 8 л. ил.

Сист. No: 9803
 

42281

 

Манчев, Кръстьо

   История на балканските народи  : Т. 1-4  / Кръстьо Манчев  . - София  : Парадигма, 2006  . - 24 см

   Т. 2 . ( 1878 - 1918 )  . - 2006  . - 404 с.

Сист. No: 9804
 

42281

 

Манчев, Кръстьо

   История на балканските народи  : Т. 1-4  / Кръстьо Манчев  . - София  : Парадигма, 2007  . - 23 см

   Т. 3 . 1918 - 1945 г. - 2007  . - 434 с.; ил

Сист. No: 9806
 

42281

 

Манчев, Кръстьо

   История на балканските народи  : Т. 1-4  / Кръстьо Манчев  . - София  : Парадигма, 2006  . - 23 см

   Т. 4 . ( 1945 - 1990 )  . - 2006  . - 423 с.

Сист. No: 9807
 

42279

 

Матанов, Христо

   Балкански хоризонти  : История, общества, личности  / Христо Матанов  . - София  : Парадигма, 2007  . - 320 с. ; 24 см

Сист. No: 9801
 

42284

 

Матанов, Христо

   Средновековните Балкани  : Исторически очерци  / Христо Матанов  . - София  : Парадигма, б.г. - 560 с. ; 24 см  + 6 карти

Сист. No: 9810
 

42282

 

Моряков, В. И.

   История на Русия  : Т. 1 -2  / В. И. Моряков  ; Прев. от рус. Мая Георгиева  . - София  : Парадигма, 2007  . - 23 см

   Т. 1 . ІХ - ХVІІІ век  . - 2007  . - 380 с.

Сист. No: 9808
 

42282

 

Цимбаев, Николай

   История на Русия  : Т. 1 -2  / Николай Цимбаев  ; Прев. от рус. Венедикта Григорова  . - 2. изд. - София  : Парадигма, 2007  . - 24 см

   Т. 2 . ХІХ - началото на ХХ век  . - 2007  . - 368 с.

Сист. No: 9809

 Индекс по АВТОРИ

Браун, Том Дж. 8 
Велчева, Надя 10 
Георгиева, Мая 19 
Григорова, Венедикта 20 
Дойль, П. 9 
Дюлгерова, Нина 5 
Иванов, Благой 11 
Инджова, Ася 11 
Манчев, Кръстьо 13 14 15 16 
Матанов, Христо 17 18 
Моряков, В. И. 19 
Найденов, Борислав 7 
Петков, Пламен 6 
Рачева, Цветина 1 
Тодоров, Тодор Ив. 3 
Трайков, Богомил 12 
Трифонов, Трифон Момчилов 2 
Цимбаев, Николай 20 
Черчилль, Гилберт А. 8 
Штерн, Ф. 9 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бази от данни 12 
Балкански хоризонти 17 
Границите в Кавказ 5 
Иконометрия 6 
История на балканските народи 13 14 15 16 
История на Русия 19 20 
Маркетинг менеджмент и стратегии 9 
Маркетинговые исследования 8 
Международни икономически сравнения (компаративистика) 3 
Модерен Китай в зората на новия век 7 
Обща психология 2 
Ръководство по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 11 
Средновековните Балкани 18 
Статистически годишник 2007 4 
Хегел & Хусерл 1 
Хора, професии и празници 10 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авари 18 
австрийска империя 13 
Александър I 20 
бази данни 12 
бази от данни 12 
бази от данни на ACCESS 12 
Балканите и рухването на комунизма 16 
Балканите между войните 15 
Балканите след войната 15 
Балканите след Втората световна война 16 
Балканска война 14 
балкански държави 14 15 
балкански страни 13 16 
балкански съюз 13 14 
византийска власт 18 
внимание 2 
воля 2 
въображение 2 
геополитика 5 
гилдийни празници в България 10 
Грузия 5 
декабристи 20 
Дух 1 
европейска стратегия по заетостта 11 
европейско законодателство по СКФ 11 
език за описание и обработка на данните 12 
етнография 10 
Етнография на България 10 
етнорелигиозни граници в Кавказ 5 
идея 1 
иконометрично изследване 6 
иконометрично осигуряване 6 
иконометрия 6 
икономическа синология 7 
икономически сравнения 3 
империи на Балканите 14 
иновациии и нови продукти 9 
история 16 17 
история на Балканите 13 14 15 16 17 
история на Русия 19 20 
история на среновековни Балкани 18 
Кавказ 5 
Кавказка геополитика 5 
кавказки граници 5 
капитализъм в Русия 20 
Китай 7 
Китай и международния тероризъм 7 
китайска икономика 7 
китайска икономическа реформа 7 
китайска марка 7 
китайска политическа система 7 
китайска промишленост 7 
китайски марки 7 
китайски предприятия 7 
китайско икономическо чудо 7 
комуникативни стратегии 9 
конкурентни стратегии 9 
кохезионна политика на ЕС 11 
крепостно право в Русия 20 
Кримска война 20 
Латинска империя 18 
маркетинг 8 9 
маркетинг на услугите 9 
маркетинг-мениджмънт 9 
маркетинг-микс 9 
маркетингов мениджмънт 9 
маркетингови изследвания 8 
международни икономически сравнения 3 
международни отношения на Балканите 15 
международни сравнения 3 
Междусъюзническа война 14 
мислене 2 
Нагорни Карабах 5 
национализма на Балканите 16 
Николай I 20 
нормативни документи на ЕС пазар на труда 11 
обща психология 2 
Османска империя 13 
османско нашествие 13 18 
пазар на труда 11 
пазар на труда в България 11 
пазарно планиране 9 
памет 2 
понятие 1 
прабългари 18 
празници в България 10 
програмиране в MS ACCESS 12 
програмно осигуряване на базите от данни 12 
психика и съзнание 2 
психология 2 
Първа световна война 14 
разум 1 
Ранновизантийска империя 18 
реч 2 
Римска империя 18 
Русия 19 
Русия и златната орда 19 
Руска империя 20 
руска култура 19 
руски земи 19 
славяни 18 
сравнения на макроикономически показатели 3 
сравнения на социални показатели 3 
средновековна руска култура 19 
средновековни Балкани 17 18 
статистика 4 
статистика 2006 4 
статистика на България 4 
статистически годишник 4 
статистически годишник 2006 4 
статистически данни 4 
статистически данни 2006 4 
темперамент 2 
търговска марка 9 
феноменологическа философия 1 
философия 1 
Хабсбургска монархия 13 
характер 2 
Хегел 1 
Хегелова диалектическа логика 1 
Хусерл 1 
ценообразуване 9 
централизирана руска държава 19 
четвърти кръстоносен поход 18 
човешки ресурси във фирмата 11 
чуждестранни инвестиции в Китай 7