НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиографии

- 1 -
016/С/К  924  Еб016/С/К  924  Еб

Кръстева, Елена Г.

   Библиографски справочник на трудовете на професор доктор на икономическите науки Петко Димитров Петков  /   Състав. Елена Г. Кръстева  . - София  : Б.изд., 2006  . - 16 с. ; 21 см

Сист. No: 8371
- 2 -
016/С/Т  761  Жю016/С/Т  761  Жю

Тотева, Живка и др.

   Юбилейна библиография 1966 - 2006 г. : Трудове на професор Методи Кънев  /   Състав. Живка Тотева, Биляна Йорданова, Веска Върбанова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 89 с. ; 20 см

Сист. No: 8369

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 3 -
4147841478

Иванов, Рашко В.

   Навеки в златната книга на българските дарители. Димитър Апостолов Ценов  : (животопис и стопанска дейност)  / Рашко В. Иванов  . - 3-то изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 62 с. ; 23 см

Сист. No: 8397

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -
4146741467

Хайдеггер, Мартин

   Бытие и время  / Мартин Хайдеггер  ; Перев. с нем. В.В. Бибихина  . - 2-рое испр. изд. - Санкт-Петербург  : Наука, 2002  . - 452 с. ; 22 см  . -   (Серия "Слово о сущем" т.39)

Сист. No: 8383
- 5 -
4147641476

Рейхенбах, Г.

   Философия пространства и времени  / Г. Рейхенбах  . - 2-рое стереотип. изд. - Москва  : УРСС, 2003  . - 326 с. ; 22 см

Сист. No: 8396

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 6 -
4149041490

   Съвременни проблеми на статистическата теория и практика  : Научна конференция 10-12 септември 2004 г. - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 172 с. ; 24 см

Сист. No: 8412
- 7 -
4148641486

   Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век  : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 364 с. ; 22 см

Сист. No: 8406

Демография и население

- 8 -
31/С/Н  27331/С/Н  273

   Население и демографски процеси 2005  = Population and demographic processes  . - София  : НСИ, 2006  . - 304 с. ; 28 см

Сист. No: 8329

Социология

- 9 -
4145041450

Манчева, Русанка

   Конфликти и конфликтно поведение  : Социално-психологически аспекти на проблема  / Русанка Манчева  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2005  . - 254 с. ; 21 см

Сист. No: 8360
- 10 -
4146441464

Силласте, Галина Георгиевна

   Экономическая социология  : Учебное пособие  / Галина Георгиевна Силласте  . - Москва  : Гардарики, 2005  . - 384 с. ; 22 см

Сист. No: 8376
- 11 -
4141441414

Максуел, Джон

   [Двадесет и един] 21 неоспорими закона за лидерството  : Следвайте ги и хората ще следват вас  / Джон Максуел  . - София  : Нов човек, 2006  . - 216 с. ; 21 см

Сист. No: 8318
- 12 -
4145141451

Матеева, Софка Георгиева

   Обществено мнение и правно регулиране  / Софка Георгиева Матеева  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2006  . - 433 с. ; 21 см

Сист. No: 8361
- 13 -
4147141471

Рот, Юлиана и др.

   Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг  : Учебно-методическое пособие  / Юлиана Рот, Галина Коптельцева  . - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2006  . - 224 с. ; 21 см

Сист. No: 8389

Политика

- 14 -
4147541475

Ожиганов, Эдвард Николаевич

   Стратегический анализ политики  : Теоретические основания и методы: Учебное пособие  / Эдвард Николаевич Ожиганов  . - Москва  : Аспект Пресс, 2006  . - 272 с. ; 22 см

Сист. No: 8395
Международна политика
- 15 -
4143941439

Александров, Евгени Александров

   История на международните отношения  : Въведение към университетския курс  / Евгени Александров Александров  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2005  . - 350 с. ; 25 см

Сист. No: 8347
- 16 -
4147041470

Дубинин, Юрий Алексеевич и др

   История международных отношений (1975-1991 гг.)  : Учебник  / Юрий Алексеевич Дубинин, Борис Федорович Мартынов, Татьяна Валерьевна Юрьева  . - Москва  : РОССПЭН, 2006  . - 336 с. ; 22 см

Сист. No: 8388
Дипломатически преговори
- 17 -
4142041420

Кожухаров, Йордан

   Дипломати, консули, протокол  / Йордан Кожухаров  . - София  : Труд, 2006  . - 576 с. ; 21 см

Сист. No: 8324

Икономика. Икономически науки

- 18 -
4146841468

Такер, Роберт Б.

   Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний  / Роберт Б. Такер  . - Москва  : Олимп-Бизнес, 2006  . - 224 с. ; 24 см

Сист. No: 8386
Макроикономика
- 19 -
330.1/С/О  836330.1/С/О  836

   Основни макроикономически показатели 2005  . - София  : НСИ, 2006  . - 166 с. ; 27 см

Сист. No: 8314
Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда
- 20 -
II  1527II  1527

Белева, Искра и др.

   Гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Примерът на България  / Искра Белева, Васил Цанов, Геновева Тишева  . - Будапеща  : Международно бюро по труда, 2006  . - 124 с. ; 30 см

Сист. No: 8379
Финанси
- 21 -
4142141421

Адамов, Величко и др.

   Публични финанси  : (Методическо ръководство)  / Величко Адамов, Ангел Ангелов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 229 с. ; 23 см

Сист. No: 8325
Финанси на фирмата. Финансов мениджмънт
- 22 -
4142241422

Адамов, Величко и др.

   Финанси на фирмата  : (Методическо ръководство)  / Величко Адамов, Васил Захариев  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 444 с. ; 23 см

Сист. No: 8326
- 23 -
4142541425

   Корпоративни финанси  : Кратък курс  /   / Георги Атанасов Петров и др. - 2-ро доп. изд. - София  : Тракия-М, 2006  . - 333 с. ; 21 см

Сист. No: 8332
Данъци. Такси. Налози
- 24 -
4143841438

Златанова, Калина и др.

   Коментар на новия закон за данък върху добавената стойност  / Калина Златанова, Валери Колчев  . - София  : Глобал Такс, 2006  . - 272 с. ; 21 см

Сист. No: 8346
- 25 -
3817538175

Кондарев, Ивайло

   Новият закон за данък върху добавената стойност  : Коментар  / Ивайло Кондарев  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 56 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 11/2006 г.)

Сист. No: 8313
Банки. Национални банки. Кредитни дружества
- 26 -
Сп  Б  254  иСп  Б  254  и

   Банки. Инвестиции. Пари  : Алманах 2006  . - София, 2006

Сист. No: 8415
- 27 -
4142441424

Божинов, Божидар и др.

   Мениджмънт на банковите разплащания  / Божидар Божинов, Явор Димитров, Александър Попов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 560 с. ; 24 см

Сист. No: 8331
- 28 -
3599035990

   Българска народна банка  : Отчет Януари - юни 2006  . - София  : БНБ, 2006  . - 100 с. ; 29 см  + със CD ROM

Сист. No: 8414
Пари, валута
- 29 -
4141541415

Тачков, Ботьо Асенов

   Пари на борсата  / Ботьо Асенов Тачков  . - 4-то изд. - София  : Нова звезда, б.г. - 200 с. ; 20 см

Сист. No: 8319

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 30 -
3927539275

   Ekonomske teme  : 1-2  . - Nis  : Univerzitet u Nisu, 2006  . - 25 см

   G.XLIV T. 1-2 . Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi  . - 2006  . - 607 с.

Сист. No: 8411
Икономика
- 31 -
33/С/Д  7333/С/Д  73

   Доклад о мировом развитии 2005. Как сделать инвестиционный климат благоприятным для всех  . - Москва  : Весь Мир, 2005  . - 272 с. ; 26 см

Сист. No: 8384
- 32 -
4148441484

   Шкорпиловци'2005  : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 116 с. ; 21 см

Сист. No: 8404
- 33 -
33/С/Д  7333/С/Д  73

   Доклад о мировом развитие 2006. Справедливость и развитие  . - Москва  : Весь Мир, 2006  . - 298 с. ; 26 см

Сист. No: 8385
- 34 -
4147441474

Игнацкая, Марина Анатольевна

   Новая экономика: опыт структурно-функционального анализа  / Марина Анатольевна Игнацкая  . - 2-рое стереотип. изд. - Москва  : КомКнига, 2006  . - 304 с. ; 21 см

Сист. No: 8394
- 35 -
4148141481

   Икономически асиметрии в Обeдинена Европа  : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 512 с. ; 24 см

Сист. No: 8401
- 36 -
4145941459

Кънев, Методи

   Освобождаване от миналото  : Студии за икономиката, висшето образование и научните изследвания  / Методи Кънев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 380 с. ; 21 см

Сист. No: 8370
- 37 -
4149241492

Наама, Карим

   Арабска република Египеп  : (социално-икономически обзор)  / Карим Наама  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006  . - 144 с. ; 20 см

Сист. No: 8418
- 38 -
4148741487

   Студентска научна конференция  : Сборник с доклади  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 130 с. ; 21 см

Сист. No: 8408
Икономика на България
- 39 -
338/С/Б  923  си338/С/Б  923  си

   България 2005  : Социално-икономическо развитие  . - София  : НСИ, 2006  . - 308 с. ; 27 см

Сист. No: 8315
Икономика на туризма
- 40 -
4145641456

Станкова, Мария

   Туроператорска и транспортна дейност  / Мария Станкова  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2003  . - 212 с. ; 24 см

Сист. No: 8366
Маркетинг
- 41 -
4146641466

Дэвис, Скотт и др.

   Бренд-билдинг  : Создание бизнеса, раскручивающего бренд  / Скотт М. Дэвис, Майкл Данн  . - Санкт-Петербург  : Питер, 2005  . - 320 с. ; 21 см

Сист. No: 8381
- 42 -
4142941429

Йорданов, Съби и др.

   Аграрен маркетинг  : Ръководство  / Съби Йорданов, Мария Станимирова, Евгени Станимиров  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 180 с. ; 22 см

Сист. No: 8337
- 43 -
4143141431

   Маркетинг  : Учебно помагало  /   / Елена Георгиева и др. - 2-ро прераб. и доп. изд. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 136 с. ; 21 см

Сист. No: 8339
Международни икономически отношения
- 44 -
4144641446

Гъргаров, Здравко

   Международни икономически отношения  : (Структура, механизми, тенденции)  / Здравко Гъргаров  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2000  . - 153 с. ; 21 см

Сист. No: 8356
- 45 -
4147341473

   Мировая экономика и международный бизнес  /   Под ред. на  В.В. Полякова, Р.К. Щенина  . - 2-рое перераб. и доп. изд. - Москва  : КНОРУС, 2005  . - 656 с. ; 22 см

Сист. No: 8393
- 46 -
4148841488

   Световно стопанство и глобализация  : Ч. 1-  /   Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова  / Ивона Якимова и др. - Варна  : ИК "Стено", 2005  . - 24 см

   Ч. II  . - 2005  . - 232 с.

Сист. No: 8409
- 47 -
4147241472

   Мировая экономика и международные экономические отношения  : Учебник: Ч.1-2  /   Под ред. на  Р. И. Хасбулатова  . - Москва  : Гардарики, 2006  . - 22 см

   Ч. 1  . - 2006  . - 672 с.

Сист. No: 8391
- 48 -
4147241472

   Мировая экономика и международные экономические отношения  : Учебник: Ч.1-2  . - Москва  : Гардарики, 2006  . - 22 см

   Ч. 2  . - 2006  . - 720 с.

Сист. No: 8392
Европейска интеграция
- 49 -
4144741447

   Европейско стопанство  : (Учебник)  /   / Чавдар Николов и др. - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2005  . - 300 с. ; 24 см

Сист. No: 8357
- 50 -
4146241462

Сумароков, Валерий Николаевич и др.

   Расширение Европейского союза и внешнеэкономические связи России  / Валерий Николаевич Сумароков, Николай Валерьевич Сумароков  . - Москва  : Финансы и статистика, 2006  . - 256 с. ; 21 см

Сист. No: 8374
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 51 -
4146041460

Манджо, Мишел

   Публична администрация и услуги от общ интерес: Каква европеизация?  / Мишел Манджо  ; Прев. Елена Тарашева  . - София  : Нов бълг. унив., 2006  . - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 8372
Търговско право
- 52 -
4143441434

Рачев, Радослав П.

   Право в туризма  : (Учебник)  / Радослав П. Рачев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 302 с. ; 22 см

Сист. No: 8342

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 53 -
349/С/К  729349/С/К  729

   Кодекс на труда  : Коментар  /   / Емилия С. Иванова и др. - София  : Нова звезда, 2006  . - 560 с. ; 24 см

Сист. No: 8328

Обществено управление. Военни науки

- 54 -
3967539675

   Атестацията на служителите в държавната администрация  : Изменения и допълнения в Закона за държавния служител и Закона за администрацията  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 92 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 7/2006)

Сист. No: 8330
- 55 -
4146141461

Демке, Кристоф

   Държавните служители различни ли са заради това, че са държавни служители?  : Държавният служител - начин на действие  / Кристоф Демке  ; Прев. Албена Кузманова  ; Науч. ред. Людмил Любомиров Георгиев  . - София  : НБУ, 2006  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 8373
- 56 -
4143041430

Манолов, Милчо и др.

   Гражданска защита  : (Учебник)  / Милчо Манолов, Калин Жейнов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 194 с. ; 22 см

Сист. No: 8338

Възпитание. Образование. Просвета

- 57 -
4144341443

Георгиева, Ваня Спасова

   Обучението по техника и технологии от 6 до 16  : Теория и методика  / Ваня Спасова Георгиева  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2004  . - 252 с. ; 24 см

Сист. No: 8353
- 58 -
4146341463

Силласте, Галина Георгиевна

   Сельская молодежь в лабиринте средств массовой информации  : Монография (по результатам социолого-педагогического исследования "Влияние средств массовой информации на сознание и поведенческие установки учащихся сельских школ")  / Галина Георгиевна Силласте  . - Москва  : ИСПС РАО, 2005  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 8375
- 59 -
4144941449

Костов, Кирил и др.

   Интегративност и физическо възпитание  : Философско-педагогически аспекти на физическото възпитание в началните класове  / Кирил Костов, Йордан Колев  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2006  . - 243 с. ; 21 см

Сист. No: 8359

Възпитание. Детски градини

- 60 -
4144541445

Глушкова, Магдалена

   Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст  / Магдалена Глушкова  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2004  . - 104 с. ; 21 см

Сист. No: 8355
- 61 -
4144441444

Глушкова, Магдалена

   Агресия и особености на проявлението й във физическото възпитание в детската градина  / Магдалена Глушкова  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2005  . - 98 с. ; 21 см

Сист. No: 8354
Висше образование
- 62 -
4143341433

   Разработване на дипломна работа по икономика с примерни теми по търговия  : Учебно помагало  /   Науч. ред. Николинка Сълова  / Николинка Сълова и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 94 с. ; 22 см

Сист. No: 8341
- 63 -
4148341483

   [Седемдесет] 70 години висше училище 1936 - 2006  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 32 с. ; 20 см

Сист. No: 8403
Висше образование в България
- 64 -
4147741477

   Академията през погледа на нейните ректори  : Изданието се посвещава на 70-годишният юбилей на Висшето училище  /   Отг. ред. Димитър Панайотов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 248 с. ; 23 см

Сист. No: 8398

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология
- 65 -
4142341423

Сирашки, Георги др.

   Екология  : (Учебник)  / Георги Сирашки, Тихомир Личев  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 272 с. ; 23 см

Сист. No: 8327

Математика

- 66 -
4145441454

Мирчев, Иван Асенов

   Теория на числата  / Иван Асенов Мирчев  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 1995  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 8364
- 67 -
4145341453

Мирчев, Иван Асенов

   Оптимиране. Алгоритмичен подход  / Иван Асенов Мирчев  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 1999  . - 333 с. ; 21 см

Сист. No: 8363
- 68 -
4145541455

Попиванов, Петър и др.

   Обикновени диференциални уравнения  / Петър Попиванов, Петко Китанов  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2000  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 8365
- 69 -
4145241452

Мирчев, Иван

   Графи. Оптимизационни алгоритми в мрежи  / Иван Асенов Мирчев  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2001  . - 434 с. ; 20 см

Сист. No: 8362
- 70 -
4144241442

Борисов, Адриян и др.

   Математика  : Ч. 1-3  / Адриян Борисов, Илия Гюдженов  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2002-  . - 21 см

   Ч. 1 . Елементи на линейната алгебра. Елементи на аналитичната геометрия  . - 2002  . - 140 с.

Сист. No: 8350
- 71 -
4144241442

Борисов, Адриян и др.

   Математика  : Ч. 1-3  / Адриян Борисов, Илия Гюдженов  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2002-  . - 20 см

   Ч. 2 . Елементи на диференциалното смятане  . - 2003  . - 147 с.

Сист. No: 8351
- 72 -
4144241442

Борисов, Адриян и др.

   Математика  : Ч. 1-3  / Адриян Борисов, Илия Гюдженов  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2002-  . - 20 см

   Т. 3 . Елементи на интегралното смятане. Елементи на обикновените диференциални уравнения  . - 2003  . - 203 с.

Сист. No: 8352
- 73 -
4146541465

Иванов, Сергей Николаевич

   Математические методы исследования операций  : (Учебное пособие) Ч.1-2  / Сергей Николаевич Иванов  . - Донецк  : ДонНУ, 2003  . - 21 см

   Ч. 1  . - 2003  . - 317 с.

Сист. No: 8377
- 74 -
4146541465

Иванов, Сергей Николаевич

   Математические методы исследования операций  : (Учебное пособие) Ч.1-2  / Сергей Николаевич Иванов  . - Донецк  : ДонНУ, 2003  . - 21 см

   Ч. 2  . - 2003  . - 689 с.

Сист. No: 8378
- 75 -
4145841458

Чимев, Кирил Николов

   Отделими множества от променливи на функциите  / Кирил Николов Чимев  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2005  . - 121 с. ; 21 см

Сист. No: 8368
- 76 -
4144141441

Борисов, Адриян и др.

   Геометрия  / Адриян Борисов, Анани Лангов  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2006  . - 327 с. ; 21 см

Сист. No: 8349

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване
- 77 -
4144041440

Аладжов, Кирил Атанасов

   Лечебно възстановителна тренировка  : Учебно пособие  / Кирил Атанасов Аладжов  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2006  . - 125 с. ; 21 см

Сист. No: 8348

Аграрна политика

- 78 -
63/С/Б  25463/С/Б  254

   БАНСИК 2006  : Окончателни резултати за заетостта и използването на територията на България през 2006 год. - София  : Министерство на земеделието и горите, 2006  . - 15 см. ; 30 см

Сист. No: 8417

Земеделие. Организация и управление

- 79 -
63/С/  С  876  о63/С/  С  876  о

   Структура на земеделските стопанства в България през стопанската 2004/2005 година  : Окончателни резултати  . - София  : Министерство на земеделието и горите, 2006  . - 63 с. ; 29 см

Сист. No: 8416

Управление на предприятията. Организация на производството

- 80 -
4142741427

Александров, Крум Стефанов

   Управление на кооперацията и фирмите  / Крум Стефанов Александров  . - София  : Тракия-М, 2006  . - 231 с. ; 24 см

Сист. No: 8334

Управление

- 81 -
4141841418

Тръмп, Доналд

   Пътят към успеха  : Най-добрият бизнес съвет, който съм получавал  / Доналд Тръмп  ; Прев. Христина Буюклиева  . - София  : Изток-Запад, 2005  . - 272 с. ; 21 см

Сист. No: 8322
- 82 -
4146941469

Афонин, Игорь Викторович

   Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций  : Учебное пособие  / Игорь Викторович Афонин  . - Москва  : Гардарики, 2006  . - 304 с. ; 22 см

Сист. No: 8387
- 83 -
4141741417

Бренан, Лин

   Бизнес етикет  / Лин Бренан  ; Прев. Катя Перчинкова  . - София  : Слънце, 2006  . - 336 с. ; 21 см  . -   (Добрите обноски)

Сист. No: 8321
- 84 -
4141341413

   Когато промяната се провали  : какво да правим  /   Прев. от англ. Илияна Гавлилова  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2006  . - 176 с. ; 22 см

Сист. No: 8317
Малък бизнес
- 85 -
4148541485

   Малкият бизнес: справочник почти за всеки  /   Състав. и науч. ред. Йордан П. Коев  . - Варна  : ИК Стено, 2006  . - 536 с. ; 24 см

Сист. No: 8405

Комуникации. Делово общуване.Делови преговори. Делова кореспонденция

- 86 -
4148941489

Георгиева, Николина

   Делова кореспонденция  : Съставяне, оформяне и компютърна обработка на документи по БДС и международни стандарти  / Николина Георгиева  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 365 с. ; 21 см

Сист. No: 8410
- 87 -
4141941419

Сантоу, Джинет Е. и др.

   Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията  / Джинет Е. Сантоу, Марк Чанел  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 256 с. ; 20 см

Сист. No: 8323

Счетоводство

- 88 -
4148041480

Аверкович, Екатерина Неделчева

   Счетоводна политика на нефинансовите предприятия  : Учебно пособие за дистанционно обучение  / Екатерина Неделчева Аверкович  . - 2-ро изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 138 с. ; 24 см

Сист. No: 8400
- 89 -
4143741437

   Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2006 година  /   / Стоян Дурин и др. - София  : Доби прес ЕООД, 2006  . - 228 с. ; 21 см

Сист. No: 8345
- 90 -
4148241482

   Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита  : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 464 с. ; 23 см

Сист. No: 8402
- 91 -
4147941479

   Отчитане на външнотърговските сделки  : (учебно-методическо пособие)  /   Науч. ред. В  / Тотка Кънева и др. : Рец. Георги Баташки  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 212 с. ; 23 см

Сист. No: 8399
- 92 -
4084840848

Стефанов, Светлозар

   Счетоводният баланс - минало и настояще  / Светлозар Стефанов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 157 с. ; 22 см  . -   (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" Кн. 5)

Сист. No: 8407
Управленско счетоводство
- 93 -
4142641426

Ламбовска, Мая Руменова

   Управление на разходите на предприятието  / Мая Руменова Ламбовска  . - София  : Тракия-М, 2006  . - 278 с. ; 24 см

Сист. No: 8333
Международни счетоводни стандарти
- 94 -
657/С/М  457657/С/М  457

   Международни станадарти за финансови отчети (МСФО) 2005  : Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС)  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 676 с. ; 29 см

Сист. No: 8335
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 95 -
4147441474

Игнацкая, Марина Анатольевна

   Новая экономика: опыт структурно-функционального анализа  / Марина Анатольевна Игнацкая  . - 2-рое стереотип. изд. - Москва  : КомКнига, 2006  . - 304 с. ; 21 см

Сист. No: 8394

Реклама

- 96 -
4141641416

Шугарс, Брадли Дж.

   Ефективна реклама  : Незабавен успех  / Брадли Дж. Шугарс  . - София  : СофтПрес, 2006  . - 320 с. ; 21 см

Сист. No: 8320

Информационни технологии

- 97 -
4144841448

   Защита на компютърната информация  /   Под ред. на  Иван Асенов Мирчев  . - Благоевград  : Унив. изд. Неофит Рилски, 2005  . - 204 с. ; 21 см

Сист. No: 8358

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 98 -
4142841428

Динев, Петър и др.

   Спорт и рекреация  / Петър Динев, Снежина Томова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 240 с. ; 22 см

Сист. No: 8336

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 99 -
4143541435

   Учебно помагало по английски език за кандидат-студенти  /   / А. Дичева и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 168 с. ; 22 см

Сист. No: 8343
- 100 -
4143641436

Цонева, Анастасия и др.

   Русский язык  : Коммерческая корреспонденция. Диалоги деловых людей  / Анастасия Цонева, Мимоза Тодорова, Пенко Нецов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 200 с. ; 22 см

Сист. No: 8344

Немски език

- 101 -
4143241432

   Материали за подготовка на кандидатстудентски изпит по немски език (на корицата)  /   / Дарина Генадиева и др. = Materialien zur vorbereitung auf die aufnahmerpufung in deutscher sprache  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 118 с. ; 22 см

Сист. No: 8340

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 102 -
4149141491

Рясков, Марко Илиев

   Спомени и документи  / Марко Илиев Рясков  . - София  : БНБ, 2006  . - 344 с. ; 25 см

Сист. No: 8413

 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина Неделчева 88 
Адамов, Величко 21 22 
Аладжов, Кирил Атанасов 77 
Александров, Евгени Александров 15 
Александров, Крум Стефанов 80 
Ангелов, Ангел 21 
Афонин, Игорь Викторович 82 
Баташки, Георги 91 
Белева, Искра 20 
Бибихина, В.В. 4 
Божинов, Божидар 27 
Борисов, Адриян 70 71 72 76 
Бренан, Лин 83 
Буюклиева, Христина 81 
Върбанова, Веска 2 
Гавлилова, Илияна 84 
Георгиев, Людмил Любомиров 55 
Георгиева, Ваня Спасова 57 
Георгиева, Николина 86 
Глушкова, Магдалена 60 61 
Гъргаров, Здравко 44 
Гюдженов, Илия 70 71 72 
Данн, Майкл 41 
Демке, Кристоф 55 
Димитров, Явор 27 
Динев, Петър 98 
Дубинин, Юрий Алексеевич 16 
Дэвис, Скотт М. 41 
Жейнов, Калин 56 
Захариев, Васил 22 
Златанова, Калина 24 
Иванов, Рашко В. 3 
Иванов, Сергей Николаевич 73 74 
Иванова, Даниела 46 
Игнацкая, Марина Анатольевна 34 95 
Ималова, Диана 91 
Йорданов, Съби 42 
Йорданова, Биляна 2 
Китанов, Петко 68 
Коев, Йордан П. 85 
Кожухаров, Йордан 17 
Колев, Йордан 59 
Колчев, Валери 24 
Кондарев, Ивайло 25 
Коптельцева, Галина 13 
Костов, Кирил 59 
Кръстева, Елена Г. 1 
Кузманова, Албена 55 
Кънев, Методи 36 
Кънева, Тотка 91 
Ламбовска, Мая Руменова 93 
Лангов, Анани 76 
Личев, Тихомир 65 
Максуел, Джон 11 
Манджо, Мишел 51 
Манолов, Милчо 56 
Манчева, Русанка 9 
Маринова, Р. 91 
Мартынов, Борис Федорович 16 
Матеева, Софка Георгиева 12 
Меразчиев, Васил 91 
Мирчев, Иван Асенов 66 67 69 97 
Михайлов, Пеню 46 
Михайлова, Румяна 91 
Наама, Карим 37 
Нецов, Пенко 100 
Ожиганов, Эдвард Николаевич 14 
Панайотов, Димитър 64 
Перчинкова, Катя 83 
Полякова, В.В. 45 
Попиванов, Петър 68 
Попов, Александър 27 
Рачев, Радослав П. 52 
Рейхенбах, Г. 5 
Рот, Юлиана 13 
Рясков, Марко Илиев 102 
Сантоу, Джинет Е. 87 
Силласте, Галина Георгиевна 10 58 
Сирашки, Георги 65 
Станимиров, Евгени 42 
Станимирова, Мария 42 
Станкова, Мария 40 
Стефанов, Светлозар 92 
Сумароков, Валерий Николаевич 50 
Сумароков, Николай Валерьевич 50 
Сълова, Николинка 62 
Такер, Роберт Б. 18 
Тарашева, Елена 51 
Тачков, Ботьо Асенов 29 
Тишева, Геновева 20 
Тодорова, Мимоза 100 
Томова, Снежина 98 
Тотева, Живка 2 
Тръмп, Доналд 81 
Хайдеггер, Мартин 4 
Хасбулатова, Р. И. 47 
Цанов, Васил 20 
Цонева, Анастасия 100 
Чанел, Марк 87 
Чимев, Кирил Николов 75 
Шугарс, Брадли Дж. 96 
Щенина, Р.К. 45 
Юрьева, Татьяна Валерьевна 16 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен маркетинг 42 
Агресия и особености на проявлението й във физическото възпитание в детската градина 61 
Академията през погледа на нейните ректори 64 
Арабска република Египеп 37 
Атестацията на служителите в държавната администрация 54 
Банки. Инвестиции. Пари 26 
БАНСИК 2006 78 
Библиографски справочник на трудовете на професор доктор на икономическите науки Петко Димитров Петков 1 
Бизнес етикет 83 
Бренд-билдинг 41 
България 2005 39 
Българска народна банка 28 
Бытие и время 4 
Геометрия 76 
Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2006 година 89 
Гражданска защита 56 
Графи. Оптимизационни алгоритми в мрежи 69 
Гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Примерът на България 20 
Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст 60 
Делова кореспонденция 86 
Дипломати, консули, протокол 17 
Доклад о мировом развитие 2006. Справедливость и развитие 33 
Доклад о мировом развитии 2005. Как сделать инвестиционный климат благоприятным для всех 31 
Държавните служители различни ли са заради това, че са държавни служители? 55 
Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита 90 
Европейско стопанство 49 
Екология 65 
Ефективна реклама 96 
Защита на компютърната информация 97 
Икономически асиметрии в Обeдинена Европа 35 
Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний 18 
Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций 82 
Интегративност и физическо възпитание 59 
История международных отношений (1975-1991 гг.) 16 
История на международните отношения 15 
Когато промяната се провали 84 
Кодекс на труда 53 
Коментар на новия закон за данък върху добавената стойност 24 
Конфликти и конфликтно поведение 9 
Корпоративни финанси 23 
Лечебно възстановителна тренировка 77 
Малкият бизнес: справочник почти за всеки 85 
Маркетинг 43 
Математика 70 71 72 
Математические методы исследования операций 73 74 
Материали за подготовка на кандидатстудентски изпит по немски език (на корицата) 101 
Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията 87 
Международни икономически отношения 44 
Международни станадарти за финансови отчети (МСФО) 2005 94 
Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг 13 
Мениджмънт на банковите разплащания 27 
Мировая экономика и международные экономические отношения 47 48 
Мировая экономика и международный бизнес 45 
Навеки в златната книга на българските дарители. Димитър Апостолов Ценов 3 
Население и демографски процеси 2005 8 
Новая экономика: опыт структурно-функционального анализа 34 95 
Новият закон за данък върху добавената стойност 25 
Обикновени диференциални уравнения 68 
Обучението по техника и технологии от 6 до 16 57 
Обществено мнение и правно регулиране 12 
Оптимиране. Алгоритмичен подход 67 
Освобождаване от миналото 36 
Основни макроикономически показатели 2005 19 
Отделими множества от променливи на функциите 75 
Отчитане на външнотърговските сделки 91 
Пари на борсата 29 
Право в туризма 52 
Публична администрация и услуги от общ интерес: Каква европеизация? 51 
Публични финанси 21 
Пътят към успеха 81 
Разработване на дипломна работа по икономика с примерни теми по търговия 62 
Расширение Европейского союза и внешнеэкономические связи России 50 
Русский язык 100 
Световно стопанство и глобализация 46 
Сельская молодежь в лабиринте средств массовой информации 58 
Спомени и документи 102 
Спорт и рекреация 98 
Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век 7 
Стратегический анализ политики 14 
Структура на земеделските стопанства в България през стопанската 2004/2005 година 79 
Студентска научна конференция 38 
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия 88 
Счетоводният баланс - минало и настояще 92 
Съвременни проблеми на статистическата теория и практика 6 
Теория на числата 66 
Туроператорска и транспортна дейност 40 
Управление на кооперацията и фирмите 80 
Управление на разходите на предприятието 93 
Учебно помагало по английски език за кандидат-студенти 99 
Философия пространства и времени 5 
Финанси на фирмата 22 
Шкорпиловци'2005 32 
Юбилейна библиография 1966 - 2006 г. 2 
[Двадесет и един] 21 неоспорими закона за лидерството 11 
[Седемдесет] 70 години висше училище 1936 - 2006 63 
Ekonomske teme 30 
Экономическая социология 10 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автокомуникация 12 
авторски трудове 86 
аграрен маркетинг 42 
аграрно предприятие 42 
агресия при децата 61 
агропромишлен комплекс 45 
алгоритми 67 
алгоритми за защита от атаки 97 
алгоритмично моделиране 67 
алманах 26 
алманах на Банки, инвестиции, пари 26 
Американо-Съветски отношения 16 
анализ 90 
анализ и одит 90 
анализ и управление на политиката 14 
аналитична геометрия 70 
английски език 99 
английски език за кандидат-студенти 99 
анекс 86 
анкета 12 
антивирусен софтуер 97 
АСЕАН 48 
атестация на кариерата 54 
атестиране 54 
атестиране на държавни служители 54 
атестиране на служители 54 
атестиране на служителите 54 
балансови теории 92 
банки 26 27 28 
банките в Египет 37 
банкови разплащания 27 
БВП 19 
БВП в България 19 
БВП на РБ за 2005 19 
БВП по райони 19 
БВП по текущи цени 1980-2005 19 
бедност 31 35 
бедност 2005 31 
бедността в света 31 
безработица в България 20 
Библиографии 1 
библиографически указател 1 
библиография 1 2 
библиография по икономика 2 
Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" Кн. 5 92 
Библиотека "Човешки ресурси" 7/2006 54 
библиотека български счетоводител 25 
Библиотека Български счетоводител 11/2006 25 
Бизнес етикет 83 
бизнес съвети 81 
бизнес теории 81 
бизнес термини 81 
биография 102 
биосфера 65 
битие 4 
Битие и време 4 
благополучие 33 
БНБ 28 102 
БНБ - архиви 102 
БНБ-история 102 
борба с корупцията 47 
борса 29 
борсите в САЩ 29 
брейнсторминг 12 
бъдеще на науката 36 
България 39 
България 2005 39 
българския туризъм и ЕС 35 
бюджет 21 
бюджет на ЕС 49 
варшавски договор 15 
Версайско-Ялтенска система 15 
виртуални частни мрежи 97 
висше образование 36 62 63 64 
военнопромишлен комплекс 45 
възпитание на детето 59 
външна политика на Америка 15 
външна политика на Европа 15 
външноикономическа политика на Русия 50 
външнотърговски сделки 91 
вътрешногрупови конфликти 9 
вътрешнофирмена кореспонденция 86 
ГАТТ 47 48 
геометрия 76 
глобализация 46 
глобализация и бедност 35 
годишно счетоводно приключване за 2006 г. 89 
гражданска защита 56 
гражданска защита в РБългария 56 
граждански етикет 87 
Графи 69 
данъци 24 25 
данъци 2006 25 
данъчно приключване за 2006 г. 89 
дарителство 3 
двигателна обучаемост 60 
двигателни умения 60 
ДДС 24 25 
ДДС 2006 24 25 
ДДС нормативна уредба 25 
ДДС практически коментар 25 
девиантно поведение 9 
делова комуникация 87 
делова кореспонденция 86 87 
делова култура 87 
делови връзки 87 
делови етикет 87 
демография 8 
демография на България 8 
демография на населението 8 
демографска характеристика 8 
демографски процеси 2005 8 
детерминанти 70 
детски градини 61 
дефанзивна счетоводна политика 88 
дивидентна политика на фирмата 23 
дипломати 17 
дипломатическа кореспонденция 17 
дипломатическа практика 17 
дипломатическа служба 17 
дипломатически етикет 87 
дипломатически имунитет 17 
дипломатически корпус 17 
дипломатически отношения 17 
дипломатически преговори 17 
дипломация 17 
дипломна работа 62 
дипломна работа по търговия 62 
дистрибуция 43 
диференциални уравнения 68 
диференциално смятане 68 71 72 
длъжностна кореспонденция 86 
договор 86 
договор за наем 52 
договор за продажба 52 
древен Изток 15 
Древен Рим 15 
Древна Гърция 15 
държавна администрация 54 
държавна служба 55 
държавни служители 55 
държавни финанси 21 
ЕАСТ 48 
еволюция на парите 27 
евроинтеграционни процеси 35 90 
евроинтеграция 46 
евроинтеграция на България 46 
европеизация 51 
европеизиране на администрацията 51 
Европейска асоциация за свободна търговия(ЕАСТ) 47 
европейска валутно-финансова система 44 
европейска интеграция 47 48 
европейска политика 15 
европейска регулация 51 
Европейски бизнес мрежи 85 
европейски изисквания 49 
европейски икономики 49 
европейски институции 49 
европейски норми 49 
европейски пазари 49 
европейски платежни системи 27 
европейски производители 49 
европейски страни 49 
Европейски съюз 49 50 
Европейски съюз и България 49 
европейските отношения в Ново време 15 
египетска приватизация 37 
езикознание 99 100 
екологични фактори на средата 65 
екология 65 
експанзивна счетоводна политика 88 
електронна поща 86 97 
електронни пари 27 
електронни подписи 97 
енергетика 65 
Епоха на Просвещение 15 
ЕС и държавната служба 55 
ЕС и Източна Европа 50 
ЕС и Централна Европа 50 
животновъдство 79 
животопис на Д.А. Ценов 3 
завещание на Ценов 3 
заетост 20 
закон за държавния служител 54 
закони на лидерството 11 
законотворчество 12 
защита на информацията 97 
защита на населението 56 
защита на околната среда 56 
здравен туризъм 98 
здравеопазване 77 
земеделие 32 79 
земеделска площ 78 
земеделски кадастър 78 
земеделски стопанства 79 
земеделски стопанства в България 79 
земеделски стопанства през 2004/2005 79 
землена политика 78 
земя 78 79 
златна книга на дарителите 3 
изследователски дневник 12 
иконометрични модели 6 
иконометрия 6 
икономика 30 31 32 35 36 37 38 
икономика на България 2005 39 
икономика на Сърбия 30 
икономикс 34 95 
икономичека социология в Русия 10 
икономическа интеграция в съвременния свят 47 
икономическа реформа в Египет 37 
икономическа социология 10 
икономически и социални изследвания 7 
икономически институти 63 64 
икономически мениджмънт 34 95 
икономически ръст 31 
икономически трудове 2 
икономически шпионаж 44 
икономическо неравенство 33 
инвестиции 82 
инвестиции и неравенство 33 
инвестиционен климат 31 
иновации 18 
иновации в икономиката 18 
иновации в индустрията 18 
иновации и Евроинтеграция 35 
иновационен мениджмънт 82 
иновационни ресурси 82 
интегрално смятане 72 
интегративност в образованието 59 
интервю 12 
интервю за работа 83 
Интернет адреси 97 
история на Академията 64 
история на СА 64 
кандидат студенти 101 
кандидат-студенти 101 
кандидат-студентски 101 
кандидатстудентски изпит по немски език 101 
капиталов пазар в Египет 37 
капиталова структура на фирмата 23 
капиталово бюджетиране 23 
карибски регион 16 
катастрофа 56 
клиринг 27 
Кодекс на труда 53 
кодекс на труда 2006 53 
коментар на закона за ДДС 24 
компютърна обработка на кореспонденцията 86 
компютърна сигурност 97 
компютърни вируси 97 
компютърни системи 97 
комуникация 13 80 
комуникация в обществото 12 
конвергенция на фондовите пазари 35 
конкуренция в здравеопазването 46 
конституция на ЕС 48 
консули 17 
консулски отношения 17 
контрол и одит 90 
конференция 6 7 32 35 38 90 
конфликти 9 
конфликтни ситуации 9 
конфликтно поведение 9 
конфронтация 9 
кореспондентски информационни технологии 86 
кореспондентски технологии в Word 86 
кореспонденция 86 
кореспонденция на английски език 86 
корпоративна култура 18 
корупция 47 
криптография 97 
културна идентичност 13 
Латинска Америка 16 
лечебна тренировка 77 
лечебна физкултура 77 
либерализация на международната търговия 46 
лидерство 11 80 
линеен модел за анализ 6 
линейна алгебра 70 
линейно програмиране 73 74 
лични документи 86 
макроикономика 19 
макроикономика на България 19 
малки предприятия 88 
малкият бизнес във WWW-среда 85 
малък бизнес в България 85 
маркетинг 41 42 43 
маркетинг в индустрията 41 
маркетингова информационна система 43 
маркетингова среда 43 
маркетингови комуникации 43 
масови комуникации 12 
Математика 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 
математика и информатика 68 
математичен анализ 72 
математически методи 73 74 
материални запаси на предприятието 93 
матрици 70 
машиностроителен комплекс 45 
МВФ 47 48 
междукултурна комуникация 13 
междуличностни конфликти 9 
международен банков бизнес 45 
международен бизнес 45 
международен бизнес в спорта 45 
международен бизнес етикет 83 
международен интеграционен процес 44 
международен маркетинг 45 
международен туризъм 45 
международна икономика 48 
международна икономическа интеграция 47 
международна конференция 35 90 
международна политика в Древния свят 15 
международна работна сила 44 
международна търговия 47 48 
международни икономически отношения 44 45 47 
международни организации 47 
международни отношения 16 
международни отношения в Африка 16 
международни отношения през XX в. 15 16 
международни отношения през средновековието 15 
международни преговори 87 
международни стандарти 94 
международни стандарти 2005 94 
международни стандарти за финансови отчети 94 
международни търговски отношения 44 
международни фондови борси 47 
мениджмънт 82 
мениджмънт на банките 27 
металургичен комплекс 45 
министър на финансите 102 
младежи 58 
млади научни работници 32 
млекопреработвателен сектор 32 
множества 75 
модел на Балас 47 
модел на Рикардо 47 
модел на счетоводната политика 88 
модел Хекшер-Олин 47 
мотивационен процес 80 
мотивация 80 
мотивация за работа 80 
мотивацията в държавния сектор 55 
мотивацията в частния сектор 55 
МСП в България 35 
МСП в ЕС 35 
наблюдение 12 
надомна заетост в България 6 
написване на дипломна работа 62 
наполеонови войни 15 
население и демографски процеси 2005 39 
НАТО 15 
наука 36 
Научна конференция 6 7 32 38 
научни трудове по икономика 1 2 
научно-практическа конференция 90 
национални традиции в ЕС 51 
независимо предприятие 88 
немски език 101 
немски език за кандидатстудентски изпит 101 
нефинансови предприятия 88 
обединена Европа 35 
обединението на Германия 15 
облигационно право 52 
обработваема земя 78 
обработваема площ 78 
образование по счетоводство 90 
обучение в Австралия 57 
обучение в Англия 57 
обучение в Германия 57 
обучение в детската градина 60 
обучение в Русия 57 
обучение в САЩ 57 
обучение в Холандия 57 
обучение във Франция 57 
обучение на младежите в селски училища 58 
обучение по техника 57 
обществена комуникация 12 
обществени услуги 51 
Обществено мнение 12 
ООН 48 
ООН и Световната търговска организация 45 
оптимизационни алгоритми в мрежи 69 
отчет на БНБ 28 
отчитане на кредитни сделки във валута 91 
отчитане на риска при инвестициите 23 
пазар на труда 20 31 
пазар на труда в България 20 
пазар няа труда 35 
пазарна икономика 36 
пазарно сегментиране 43 
пари 29 
парична реформа в Египет 37 
парични обезщетения 20 
писане на документи 86 
Писма 86 
писмена кореспонденция 86 
поведение 83 
поведение в бизнеса 83 
поведение във фирмата 83 
политика 14 
политически конфликти 14 
правила за поведение при бедствия 56 
правна социология 12 
право 12 
предприемачество 85 
предприемачество в България и ЕС 85 
предприемачество и ЕС 85 
предучилищна възраст 61 
предучилищно възпитание 60 
продукт 43 
продуктивност на екосистемите 65 
пространство и време 5 
противопожарна охрана 56 
публичен сектор 55 
публична администрация 55 
публични организации 55 
публични услуги 51 
публични финанси 21 
работна заплата 20 
работна сила 31 
развитие на бизнеса 39 
разоръжаване 15 
разходи на предприятието 93 
райониране на земеделската земя 78 
реклама 96 
реклама в бизнеса 96 
реклама в търговията 96 
рекламна комуникация 96 
рекламна мрежа 96 
рекламна политика 96 
рекреативен спорт 98 
рекреативен туризъм 98 
риск мениджмънт 27 
Руски език 100 
ръководство 80 
СА 3 35 63 64 88 90 91 
САЩ-Евросъюз-Япония 47 
сборник доклади 7 32 38 
сборник доклади от конференция 7 32 38 
световен пазар 33 
световен транспорт 45 
световна банка 48 
световна икономика 45 47 
световна икономика и финанси 47 
Световна търговска организация 48 
световно образование 13 
световно развитие 2006 33 
световно стопанство 44 46 
Свищов 3 
себестойност на договор 93 
себестойност на продукцията 93 
себестойност на процеси 93 
селска младеж 58 
селски училища 58 
селскостопански машини 79 
сетълмент 27 
сетълмент системи 27 
симплекс метод 73 74 
симулационни модели 23 
социални характеристики 39 
социално-икономическо развитие 2005 39 
социологически възгледи на правото 12 
социология 10 11 13 
социология на комуникацията 13 
спомени 64 
спорт 98 
спортен туризъм 98 
спортна анимация 98 
справедливост 33 
справедливост на разпределението 33 
средни предприятия 88 
средновековна дипломация 15 
статистика 6 7 
статистически изследвания 7 
статистическо изследване на МСП 6 
статистическо образование 7 
статут на държавната служба 55 
стеганография 97 
стихийни бедствия 56 
стойност на парите във времето 23 
стокови борси в България 42 
стопанска кореспонденция 86 
стопанска отчетност 90 
стратегически анализ в политиката 14 
структури на държавните служби в ЕС 55 
студена война 15 16 
студенски разработки 38 
счетоводен баланс 92 
счетоводни отчети на фирмата 23 
счетоводно отчитане на операциите по износа 91 
счетоводно приключване 2006 г. 89 
счетоводство 90 91 92 
счетоводство на МСП 85 
счетоводство на нефинансовите предприятия 88 
текстообработка 86 
телекомуникационни услуги 45 
теорема на Уилсън 66 
теория на игрите 73 74 
теория на относителността 5 
теория на числата 66 
теорията на Адам Смит 47 
технологично обучение 57 
технологично обучениепо света 57 
топло-енергиен комплекс 45 
транснационални банки 47 
транспорт 40 
транспортна задача 73 74 
транспортна услуга 40 
транспортно обслужване на туристи 40 
трудово законодателство 53 
трудово законодателство в България 53 
трудово право 53 
трудово право на България 53 
трудово правоотношение 53 
трудовоправни норми 53 
туризма в Европа 35 
туризмът в българската икономика 52 
туризъм 40 52 
туристическа дестинация 40 
туристическа застраховка 52 
туристическа индустрия 40 
туристически бизнес 35 
туристически пакет 40 
туристически услуги 40 
туристическо пътуване 52 
туроператорска дейност 40 
туроператорска фирма 40 
търговска марка 41 
търговска марка и промишлен дизайн 41 
търговски дружества 52 
търговско право 52 
търговско представителство 52 
тържища в България 42 
уважение 11 
универсални борси 29 
университетска дейност 36 
управление 84 
управление в бизнеса 84 
управление във фирмата 84 
управление и бизнес 84 
управление на бизнес процеси 81 
управление на бизнеса 81 
управление на кооперацията 80 
управление на оборотния капитал 23 
управление на операциите 80 
управление на пенсионни фондове 23 
управление на персонала 34 80 95 
управление на производството 80 
управление на промяната 84 
управление на разходите 93 
управление на фирмата 23 80 
управление на хората в организацията 80 
управленско счетоводство 93 
устойчиво управление на малката фирма 85 
учебник за дистанционно обучение 88 
физическо възпитание 59 
физическо възпитание в детската градина 61 
филателен бизнес 45 
философия 5 
финанси на малката фирма 85 
финанси на фирмата 22 23 
финансов пазар 31 
финансова реформа в Египет 37 
финансово планиране 23 
фирмена култура 83 
фирмени финанси 22 
фондова борса 29 
фондови борси 47 
функции 75 
функция на Ойлер 66 
химическа промишленост 45 
цени 43 
частни оргаонизации 55 
човешки капитал 34 95 
човешки потенциал 33 
човешки ресурси 34 54 80 95 
Човешки ресурси 7/2006 54 
чуждестранни инвестиции в България 46 
шенгенско съглашение 48 
шестмесечен отчет 28 
шестмесечен отчет на БНБ за 2006 28 
юбилейна годишнина 63 
юбилейна конференция 35 
Юго-Източна Азия 16 
Югославска криза 15 
Ялтенска система 15 16 
SEPA 35