НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
4134741347

Karagiannis, Dimitris et al.

   Practical Aspects of Knowledge Management  : 4th International Conference, PAKM 2002 Vienna, Austria, December 2-3, 2002 Proceedings  / Dimitris Karagiannis, Ulrich Reimer  . - Berlin  : Springer, 2002  . - 650 с. ; 24 см

Сист. No: 8179
- 2 -
4134841348

Karagiannis, Dimitris et al.

   Practical Aspects of Knowledge Management  : 5th International Conference, PAKM 2004 Vienna, Austria, December 2-3, 2002 Proceedings  / Dimitris Karagiannis, Ulrich Reimer  . - Berlin  : Springer, 2004  . - 526 с. ; 23 см

Сист. No: 8180
- 3 -
4132141321

   Науката в България  : Национален форум, 13-14 май 2005 г. (Сподкрепата на Юнеско)  . - София  : Съюз на учените в България, 2005  . - 190 с. ; 24 см

Сист. No: 8128

Култура

- 4 -
4131741317

Попова, Юлиана и др.

   Субективна култура. Субективни права  / Юлиана Попова, Емануил Коларов  . - Русе  : Русенски унив. А. Кънчев, 2006  . - 117 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Европеистика")

Сист. No: 8122

ФИЛОСОФИЯ

- 5 -
4134541345

Димитров, Румен Йорданов

   Философия на богатството  / Румен Йорданов Димитров  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 296 с. ; 20 см

Сист. No: 8174

Психология

- 6 -
4133741337

Ригио, Роналд Е.

   Въведение в индустриалната/организационната психология  / Роналд Е. Ригио  ; Консултиращ ред. Лиман У. Портър  ; Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  . - София  : Дилок, 2006  . - 552 с. ; 24 см

Сист. No: 8161

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 7 -
4131141311

Линдси, Бринк

   Глобалният капитализъм  / Бринк Линдси  . - София  : Дамян Яков, 2006  . - 496 с. ; 22 см

Сист. No: 8108

Статистика. Демография. Социология

- 8 -
31/С/С  7331/С/С  73

   Статистически годишник 2005  : С данни за 2004 година  = Statistical yearbook 2005  . - София  : НСИ, 2006  . - 679 с. ; 27 см  + Булстат

Сист. No: 8094

Статистика

- 9 -
31/C/E  9131/C/E  91

   Europe in figutes  : Eurostat yearbook 2005  . - Luxembourg  : European Communities, 2005  . - 312 с. ; 30 см  + прил.

   Статистика за ЕС.Население.Семейства и раждаемост.Миграция.Смъртност.Здравеопазване.Образ ование.Трудова борса.Домакинства-разходи.

Сист. No: 8097

Социология

- 10 -
4130441304

Илиев, Владимир и др.

   Комуникативна култура  / Владимир Илиев, Милка Бакърджиева  . - София  : Леге Артис, 2006  . - 339 с. ; 20 см

Сист. No: 8099

Политика

- 11 -
4132441324

Стоянова, Валентина

   Правителството и икономическият процес  / Валентина Стоянова  . - София  : Военно издателство, 1999  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 8133

Политология

- 12 -
II  1500II  1500

   Общественото мнение 2005  . - б.м. : Alpfa research, б.г. - 121 с. ; 23 см

Сист. No: 8120

Икономика. Икономически науки

- 13 -
4132341323

Стоянова, Валентина и др.

   Увод в икономическата теория  / Валентина Стоянова, Ваня Цонкова, Валентин Граматиков  ; Под ред. на  Валентина Стоянова  . - В. Търново  : Фабер, 2004  . - 252 с. ; 20 см

Сист. No: 8132

Икономикс

- 14 -
4133341333

Кирев, Любен Димитров

   Корените на икономикса  / Любен Димитров Кирев  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 128 с. ; 22 см

Сист. No: 8156
Икономически теории.Учения и школи
- 15 -
4132741327

Рикардо, Дейвид

   За принципите на политическата икономия и данъчното облагане  / Дейвид Рикардо  . - София  : Рата, 2006  . - 340 с. ; 22 см

Сист. No: 8138
Фирми
- 16 -
334/С/М  231334/С/М  231

   Малките и средните предприятия в Република България през периода 2001-2003 година  : (Статистически анализ)  . - София  : НСИ, 2006  . - 110 с. ; 27 см

Сист. No: 8096
Бюджетни приходи и разходи
- 17 -
4130341303

Милинов, Валентин и др.

   Бюджет и бюджетна политика  : (Методическо ръководство)  / Валентин Милинов, Теодора Димитрова  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 206 с. ; 24 см

Сист. No: 8098
Финансов анализ
- 18 -
4132841328

Адамов, Величко и др.

   Финансов анализ  : (Учебник)  / Величко Адамов, Джони Холст, Андрей Захариев  . - 3-то прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 676 с. ; 24 см  + CD

Сист. No: 8141
Данъци. Такси. Налози
- 19 -
336.2/С/Н  294336.2/С/Н  294

   Настолник на счетоводителя 2006  . - 8-мо прераб. изд. - София  : ИК "Коман", 2006  . - 560 с. ; 21 см

Сист. No: 8101
- 20 -
336.2/С/Н  862336.2/С/Н  862

   Новите процедури по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и примерни длъжностни характеристики  /   / Ганета Минкова и др. - София  : ИК "Коман", 2006  . - 560 с. ; 23 см

Сист. No: 8102
- 21 -
II  1521II  1521

Пашев, Константин Василев

   Данъчна политика и администрация  : Теория и практика  / Константин Василев Пашев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 160 с. ; 29 см

Сист. No: 8162
Банки. Национални банки. Кредитни дружества
- 22 -
3599035990

   Българска народна банка  : Годишен отчет 2005  . - София  : БНБ, 2006  . - 98 с. ; 29 см  + със CD

Сист. No: 8111
Пари, валута
- 23 -
4131941319

Стоянов, Велчо

   Теоретични основи, еволюция и революция на парите и финансите  / Велчо Стоянов  . - София  : ГАЛИК, 2005  . - 203 с. ; 20 см

Сист. No: 8125
- 24 -
4132541325

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Еврото - утрешните ни пари  / Йосиф Аврамов Аврамов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 97 с. ; 24 см  + XVII прил.

Сист. No: 8135
Инфлация
- 25 -
II  1519II  1519

Димитрова, Недялка

   Изследване на конвергенцията на инфлационните равнища между България и ЕС  / Недялка Димитрова  . - София  : АИАП, 2006  . - 39 с. ; 30 см  . -   (Серия Икономически изследвания бр.3/2006)

Сист. No: 8110
Икономика
- 26 -
II  1523II  1523

   Convergence and european funds 2006  : Economic Report for the President of the Republic of Bulgaria  . - Sofia  : Administration of the President of the Republic of Bulgaria, 2006  . - 166 с. ; 29 см

Сист. No: 8178
Регионална икономика
- 27 -
4134341343

   Регионална икономическа политика  : Стратегии, концепции и планове. Механизъм за регулиране на регионалното развитие  /   Под ред. на  Лиляна Василева  / Лиляна Василева и др. - София  : Тракия-М, 2005  . - 250 с. ; 21 см

Сист. No: 8170
Икономика на България
- 28 -
4134241342

Василева, Лиляна и др.

   Проблеми на териториалното управление и проекти за териториално развитие  / Лиляна Василева, Гена Велковска, Анна Манолова  ; Под ред. на  Лиляна Василева  . - София  : Тракия-М, 2005  . - 396 с. ; 21 см

Сист. No: 8169
- 29 -
4134141341

   Проблеми и тенденции при планиране развитието на териториалните системи  : Райони за планиране, зони, области и общини  /   Под ред. на  Лиляна Василева  / Лиляна Василева и др. - София  : Тракия-М, 2005  . - 21 см

   Ч.1 . Райони за планиране, зони, области и общини  . - 2005  . - 206 с.

Сист. No: 8168
- 30 -
330.1/С/Б  925330.1/С/Б  925

   Българската икономика: състояние и перспективи 2006  : Тримесечен обзор Кн.1,2,3  . - София  : АИАП, 2006  . - 30 см

   Кн.1,2,3  . - 2006  . - 31 с.;35 с.;33 с.

Сист. No: 8109
- 31 -
4131441314

   Икономиката на България  : Тримесечен доклад. Април 2006:Конфедерация на работодателите и индустриалците в България  . - София  : Агенция Икономика, 2006  . - 21 см

   

Сист. No: 8117
- 32 -
4131541315

   Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз  : (проблеми и перспективи). Национална научна конференция 17-18 юни 2005 г. - В. Търново  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006  . - 376 с. ; 21 см

Сист. No: 8119
Икономика на Европа
- 33 -
II  1520II  1520

   European economy 2006  : Report  . - Munich  : Ifo Institute for Economic Research, 2006  . - 120 с. ; 30 см

Сист. No: 8118
Прогнозиране
- 34 -
4132941329

Дамянов, Атанас и др.

   Планиране и прогнозиране  : Учебник  / Атанас Дамянов, Пенка Горанова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 324 с. ; 23 см

Сист. No: 8146
Рекламна, комуникационна политика
- 35 -
4131241312

Катранджиев, Христо Иванов

   Медияпланиране на рекламната кампания  / Христо Иванов Катранджиев  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2006  . - 364 с. ; 23 см

Сист. No: 8113
Външна търговия
- 36 -
4133941339

Стефанов, Стефан

   Международна икономика  : (Учебник)  / Стефан Стефанов  . - София  : Нов бълг. унив., 2006  . - 347 с. ; 21 см

Сист. No: 8164
Европейска интеграция
- 37 -
4131841318

Коларов, Емануил

   Европейският съюз  : Институции и вземане на решения  / Емануил Коларов  . - Русе  : Русенски унив. А. Кънчев, 2006  . - 128 с. ; 20 см

Сист. No: 8123

Право. Наука за държавата и правото

- 38 -
4131341313

   Съдебни дела по закона за достъп до обществената информация  : Сборник: Ч. 1-3  /   Състав. Александър Кашъмов  . - София  : Фондация Програма Достъп до информация, 2002-  . - 23 см

   (Ч. 1) . (Включени материали по ЗДОИ до 2002 г.)  . - 2002  . - 282 с.

Сист. No: 8114
- 39 -
4131341313

   Съдебни дела по закона за достъп до обществената информация  : Сборник: Ч. 1-3  /   Състав. Александър Кашъмов, Кирил Терзийски  . - София  : Фондация Програма Достъп до информация, 2002-  . - 23 см

   Ч. 2 . (Включени материали по ЗДОИ от 2002 - 2004 г.)  . - 2004  . - 404 с.

Сист. No: 8115
- 40 -
4131341313

   Съдебни дела по закона за достъп до обществената информация  : Сборник: Ч. 1-3  /   Състав. Александър Кашъмов, Кирил Терзийски  . - София, 2002-  . - 23 см

   Ч. 3 . (Включени материали по ЗДОИ 2004-2005г.)  . - 2005  . - 354 с.

Сист. No: 8116
- 41 -
341/С/Д  697341/С/Д  697

   Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз  /   Предг. Емануил Коларов  . - Русе  : Русенски унив. А. Кънчев, 2005  . - 94 с. ; 20 см

Сист. No: 8124
- 42 -
341/С/У  962  д341/С/У  962  д

   Учредителните договори на ЕД и ЕС. Конституция за Европа  /   Прев. от фр. и англ. Атанас Семов  . - 2-ро осн. прераб. изд. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 435 с. ; 24 см

Сист. No: 8137
- 43 -
342/С/А  324

   Административнопроцесуален кодекс  : Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г. - София  : Нова звезда, 2006

Сист. No: 8143
- 44 -
4130641306

Иларионов, Павко Йорданов и др.

   Търговските марки  / Павко Йорданов Иларионов, Мария Николова Янакиева-Златарева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 196 с. ; 23 см

Сист. No: 8103
- 45 -
4133241332

Хрусанов, Дончо

   Административно право и административен процес  / Дончо Хрусанов, Калин Костов, Христина Христова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006

Сист. No: 8150
Европейско право
- 46 -
341/С/Б  658  От341/С/Б  658  От

Борисов, Орлин

   Терминологичен речник по право на Европейския съюз  / Орлин Борисов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2004  . - 263 с. ; 20 см

Сист. No: 8172

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 47 -
4133641336

   Българско гражданско процесуално право  /   / Живко Сталев и др. - 8-мо доп. и прераб. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 1104 с. ; 23 см

Сист. No: 8160
Данъчни закони
- 48 -
3817538175

Маркова, Анелия и др.

   Съдебна и данъчна практика по закона за данък върху добавената стойност  / Анелия Маркова, Ивайло Кондарев  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 4/2006 г.)

Сист. No: 8092

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 49 -
349.2/С/Б  923  зн349.2/С/Б  923  зн

България. Закони и др. п.

   Най-важните наредби по безопасност и здраве при работа в предприятието  : по Кодекса на труда; по Закона за дравословни и безопасни условия на труд; по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 736 с. ; 21 см

Сист. No: 8151

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 50 -
4131641316

Коларов, Емануил

   Регионите в България  : Правни аспекти  / Емануил Коларов  . - Русе  : Русенски унив. А. Кънчев, 2005  . - 136 с. ; 20 см

Сист. No: 8121
Местно самоуправление
- 51 -
4134441344

   Регионално развитие и интеграционни процеси по зони и райони  : Трансгранично сътрудничество  /   Под ред. на  Лиляна Василева  . - София  : Тракия-М, 2005  . - 244 с. ; 21 см

Сист. No: 8171

Социално осигуряване

- 52 -
368.4/С/Б  923  зд368.4/С/Б  923  зн

България. Закони и др. п.

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  : Обн. ДВ. бр. 105 от 29 декември 2005 г. - София  : Нова звезда, 2006  . - 192 с. ; 20 см

Сист. No: 8142

Застраховане

- 53 -
368/С/К  729368/С/К  729

   Кодекс за застраховането  : Обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г.;В сила от 1 януари 2006 г. - София  : Нова звезда, 2006  . - 222 с. ; 20 см

Сист. No: 8144
- 54 -
4132641326

Тасев, Алекси Филипов

   Застраховане  : (Теория и застрахователен пазар)  / Алекси Филипов Тасев  . - Кюстендил  : ЕТ "Юлия Илиева-94", 2006  . - 287 с. ; 21 см

Сист. No: 8136
Висше образование
- 55 -
378/С/О  978

   Оценяване и акредитация на висшите училища  : Информационен бюлетин № 9  . - Велико Търново  : АБАГАР, 2005  . - 96 с. ; 24 см

Сист. No: 8130
- 56 -
378/C/E  93378/C/E  93

   Evalution and accreditation of higher education institutions  : Bulletin № 10  . - Veliko Tarnovo  : Abagar Publishing House, 2005  . - 103 с. ; 24 см

Сист. No: 8134
- 57 -
4132241322

   Меморандум по проблеми на науката и висшето образование, свързани с европейската интеграция  . - София  : Съюз на учените в България, 2006  . - 31 с. ; 21 см

Сист. No: 8129
- 58 -
378/С/С  593  УНСС378/С/С  593  УНСС

   Справочник за кандидат-студенти 2006/2007  . - София  : УНСС, 2006  . - 118 с. ; 20 см

Сист. No: 8112
Висше образование в България
- 59 -
4130541305

   АНТИкорупция/ антиОБРАЗОВАНИЕ  : Изследвания върху корупцията във висшето образование в България; Сборник  /   / Георги Димитров и др. - София  : Изток-Запад, 2006  . - 348 с. ; 23 см

Сист. No: 8100

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда
- 60 -
502/С/О  467502/С/О  467

   Околна среда 2004  : Бюлетин  . - София  : НСИ, 2006  . - 114 с. ; 27 см

Сист. No: 8095

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление

- 61 -
4130841308

Крипендорф, Кайхан

   Изкуството на предимството  : Тридесет и шестте стратегеми за побеждаване на конкуренцията  / Кайхан Крипендорф  ; Прев. Искра Ангелова  . - София  : ИнфоДАР, 2005  . - 319 с. ; 22 см

Сист. No: 8105
- 62 -
4133841338

Босиди, Лари и др.

   Изпълнението  : Новата теория на управление и организация  / Лари Босиди, Рам Чаран  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 295 с. ; 22 см

Сист. No: 8163
- 63 -
4134041340

Дракър, Питър

   Мениджмънтът в следващото общество  / Питър Дракър  ; Прев. от англ. Стою Керванбашиев, Георги Маринов  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 250 с. ; 22 см

Сист. No: 8165
- 64 -
4130941309

Илиева, Снежана

   Организационно развитие  / Снежана Илиева  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 271 с. ; 21 см

Сист. No: 8106
- 65 -
4131041310

Лазаров, Георги

   Наръчник на деловия човек  : Общ курс по предприемачество  / Георги Лазаров  . - 4-то прераб. и доп. изд. - София  : ГАЛИК, 2006  . - 304 с. ; 20 см

Сист. No: 8107
Предприемачество (фирмата, предприятието)
- 66 -
4133541335

Давидков, Цветан Първанов

   България & предприемачите  / Цветан Първанов Давидков  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 187 с. ; 24 см

Сист. No: 8159

Комуникации. Делово общуване

- 67 -
4133441334

Тодорова, Виолета

   Бизнес кореспонденция на английски и български език  /   Състав. Виолета Тодорова  = Business letters in english and bulgarian  . - Б.и.д. : ИК Калиопа  . - 240 с. ; 21 см

Сист. No: 8158

Счетоводство

- 68 -
4118141181

Бурнизиенъ, Жан

   Опитъ за философия на счетоводството  / Жанъ Бурнизиенъ  ; Прев. от фр. Г.Т. Христовъ  . - София  : Б.изд., 1934  . - 101 с. ; 21 см  . -   (Счетоводна библиотека №3)

Сист. No: 8131
- 69 -
657/С/М  457657/С/М  457

   Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2005  : Ч.1-2. Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС) и Разяснения към 1 януари 2005 г. - София  : Фондация на Комитета по МСС, 2005  . - 24 см

   Ч.1  . - 2005  . - 1167 с.

Сист. No: 8139
- 70 -
657/С/М  457657/С/М  457

   Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2005  : Ч.1-2. Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС) и Разяснения към 1 януари 2005 г. - София  : Фондация на Комитета по МСС, 2005  . - 24 см

   Ч.2  . - 2005  . - 1152 с.

Сист. No: 8140
- 71 -
657/С/Г  621657/С/Г  621

   Годишник на счетоводителя 2005  : Нормативни и поднормативни актове, в сила към 31. 12. 2005 г. /   Състав. Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 392 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител")

Сист. No: 8093
- 72 -
II  1522II  1522

Йонкова, Бойчинка

   Управленско счетоводство  / Бойчинка Йонкова  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - София  : РОМИНА, 2006  . - 463 с. ; 29 см

Сист. No: 8173
- 73 -
4130741307

Радонов, Димитър и др.

   Бюджетно счетоводство  / Димитър Радонов, Георги Проданов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 424 с. ; 23 см

Сист. No: 8104
Управление на кадрите. Управление на персонала
- 74 -
I  2104I  2104

Георгиева, Теодора

   Национална иновационна система на България - среда за растеж и конкурентоспособност  / Теодора Георгиева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 211 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 79/2006 г.)

Сист. No: 8145

Информационни технологии

- 75 -
4133141331

Мойнов, Мойно и др.

   Информационни технологии  : (Учебник)  / Мойно Мойнов, Петя Емилова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 311 с. ; 23 см

Сист. No: 8149

Информационни мрежи.Информационни системи

- 76 -
4133041330

   Информатика  : (Учебник)  /   / Агоп Саркисян и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 464 с. ; 23 см

Сист. No: 8147

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 77 -
737/С/К  461737/С/К  461

   Каталог на българските монети (1879 - 2004)  : Издава се по повод 125-годишнината от основаването на Българската народна банка  = Catalogue of Bulgarian Coins (1879-2004)  . - 2-ро доп. и прераб. изд. - София  : БНБ, 2004  . - 176 с. ; 29 см

Сист. No: 8177

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 78 -
801.31/С/Б  62  Вн801.31/С/Б  62  Вн

Бонджолова, Валентина

   Неологичен речник  : Нови думи. Нови значения. Нови съчетания. Нови аблевиатури за периода 1998 - 2003  / Валентина Бонджолова  . - В. Търново  : Gaberoff, 2003  . - 240 с. ; 17 см

Сист. No: 8166
- 79 -
801/С/П  307  Пп801/С/П  307  Пп

Пашов, Петър Минков и др.

   Правоговорен и правописен речник на българския език  : Около 350000 словоформи  / Петър Минков Пашов, Христо Иванов Първев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004  . - 1208 с. ; 24 см

Сист. No: 8167
- 80 -
809/С/И  214  Бя809/С/И  214  Бя          ю

Иванов, Братислав

   Японско-български речник  / Братислав Иванов  ; Ред. Калина Йорданова  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 240 с. ; 18 см

Сист. No: 8175
- 81 -
II  1480II  1480

Михайлова, Маргарита и др.

   Сборник с тестове и упражнения по английски език за студенти по икономика  / Маргарита Михайлова, Румяна Денева, Венцислав Диков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 186 с. ; 28 см

Сист. No: 8148
- 82 -
809/С/Н  173  Ба809/С/Н  173  Ба

Найденов, Бойко

   Арабско-български речник  / Бойко Найденов  ; Ред. Ал Насър  . - В. Търново  : Gaberoff, б.г. - 354 с. ; 21 см

Сист. No: 8157

Литературознание

- 83 -
4134641346

Хайтов, Николай

   През сито и решето  : Животоописание  / Николай Хайтов  . - София  : Слънце, 2005  . - 464 с. ; 20 см

Сист. No: 8176

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на България

- 84 -
949/С/Г  701  ТС949/С/Г  701  ТС

Господинов, Тодор

   Свищов - град на първите  : (хронологично-енциклопедичен справочник);Над 200 първи исторически събития  / Тодор Господинов  . - Свищов  : Б.изд., 2005  . - 20 см

   Кн.1 . Историческа поредица "Жарава за разравяне"  . - 2005  . - 132 с.

Сист. No: 8127
- 85 -
4132041320

   Освобождението  : Кн. 1-  / Бойко Ръжгев  . - Свищов  : Б.изд., 2006  . - 20 см  . -   (Поредица "Интересно и малко известно")

   Кн.1,Ч.1 и 2 . Въпроси и отговори  . - 2006  . - 139 с.

Сист. No: 8126

 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Йосиф Аврамов 24 
Адамов, Величко 18 
Ал Насър 82 
Ангелова, Искра 61 
Андреева, Людмила Маринова 6 
Бакърджиева, Милка 10 
Бонджолова, Валентина 78 
Борисов, Орлин 46 
Босиди, Лари 62 
Бурнизиенъ, Жанъ 68 
Василева, Лиляна 27 28 29 51 
Велковска, Гена 28 
Върбанов, Румен 76 
Георгиева, Теодора 74 
Горанова, Пенка 34 
Господинов, Тодор 84 
Граматиков, Валентин 13 
Давидков, Цветан Първанов 66 
Даков, Димитър 76 
Дамянов, Атанас 34 
Денева, Румяна 81 
Диков, Венцислав 81 
Димитров, Румен Йорданов 5 
Димитрова, Недялка 25 
Димитрова, Теодора 17 
Дракър, Питър 63 
Емилова, Петя 75 
Захариев, Андрей 18 
Иванов, Братислав 80 
Иларионов, Павко Йорданов 44 
Илиев, Владимир 10 
Илиева, Снежана 64 
Йонкова, Бойчинка 72 
Йорданова, Калина 80 
Катранджиев, Христо Иванов 35 
Кашъмов, Александър 38 39 40 
Керванбашиев, Стою 63 
Кирев, Любен Димитров 14 
Коларов, Емануил 4 37 41 50 
Кондарев, Ивайло 48 
Костов, Калин 45 
Краев, Любен 76 
Краева, Виолета 76 
Крипендорф, Кайхан 61 
Лазаров, Георги 65 
Линдси, Бринк 7 
Манолова, Анна 28 
Маринов, Георги 63 
Маркова, Анелия 48 
Милинов, Валентин 17 
Михайлова, Маргарита 81 
Мойнов, Мойно 75 
Найденов, Бойко 82 
Николаев, Йордан 76 
Пашев, Константин Василев 21 
Пашов, Петър Минков 79 
Попова, Юлиана 4 
Портър, Лиман У. 6 
Проданов, Георги 73 
Първев, Христо Иванов 79 
Радонов, Димитър 73 
Рангелов, Евгени 71 
Ригио, Роналд Е. 6 
Рикардо, Дейвид 15 
Ръжгев, Бойко 85 
Саркисян, Агоп 76 
Семов, Атанас 42 
Стефанов, Стефан 36 
Стоянов, Велчо 23 
Стоянова, Валентина 11 13 
Тасев, Алекси Филипов 54 
Терзийски, Кирил 39 40 
Тодорова, Виолета 67 
Трайков, Богомил 76 
Хайтов, Николай 83 
Холст, Джони 18 
Христова, Христина 45 
Христовъ, Г.Т. 68 
Хрусанов, Дончо 45 
Цветанова, Павлина 76 
Цонкова, Ваня 13 
Чаран, Рам 62 
Шишманов, Красимир 76 
Янакиева-Златарева, Мария Николова 44 
Karagiannis, Dimitris 1 2 
Reimer, Ulrich 1 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно право и административен процес 45 
Административнопроцесуален кодекс 43 
АНТИкорупция/ антиОБРАЗОВАНИЕ 59 
Арабско-български речник 82 
Бизнес кореспонденция на английски и български език 67 
България & предприемачите 66 
Българска народна банка 22 
Българската икономика: състояние и перспективи 2006 30 
Българско гражданско процесуално право 47 
Бюджет и бюджетна политика 17 
Бюджетно счетоводство 73 
Въведение в индустриалната/организационната психология 6 
Глобалният капитализъм 7 
Годишник на счетоводителя 2005 71 
Данъчна политика и администрация 21 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 52 
Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз 41 
Европейският съюз 37 
Еврото - утрешните ни пари 24 
За принципите на политическата икономия и данъчното облагане 15 
Застраховане 54 
Изкуството на предимството 61 
Изпълнението 62 
Изследване на конвергенцията на инфлационните равнища между България и ЕС 25 
Икономиката на България 31 
Информатика 76 
Информационни технологии 75 
Каталог на българските монети (1879 - 2004) 77 
Кодекс за застраховането 53 
Комуникативна култура 10 
Корените на икономикса 14 
Малките и средните предприятия в Република България през периода 2001-2003 година 16 
Медияпланиране на рекламната кампания 35 
Международна икономика 36 
Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) 2005 69 70 
Меморандум по проблеми на науката и висшето образование, свързани с европейската интеграция 57 
Мениджмънтът в следващото общество 63 
Най-важните наредби по безопасност и здраве при работа в предприятието 49 
Наръчник на деловия човек 65 
Настолник на счетоводителя 2006 19 
Науката в България 3 
Национална иновационна система на България - среда за растеж и конкурентоспособност 74 
Неологичен речник 78 
Новите процедури по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и примерни длъжностни характеристики 20 
Общественото мнение 2005 12 
Околна среда 2004 60 
Опитъ за философия на счетоводството 68 
Организационно развитие 64 
Освобождението 85 
Оценяване и акредитация на висшите училища 55 
Планиране и прогнозиране 34 
Правителството и икономическият процес 11 
Правоговорен и правописен речник на българския език 79 
През сито и решето 83 
Проблеми и тенденции при планиране развитието на териториалните системи 29 
Проблеми на териториалното управление и проекти за териториално развитие 28 
Регионална икономическа политика 27 
Регионално развитие и интеграционни процеси по зони и райони 51 
Регионите в България 50 
Сборник с тестове и упражнения по английски език за студенти по икономика 81 
Свищов - град на първите 84 
Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз 32 
Справочник за кандидат-студенти 2006/2007 58 
Статистически годишник 2005 8 
Субективна култура. Субективни права 4 
Съдебна и данъчна практика по закона за данък върху добавената стойност 48 
Съдебни дела по закона за достъп до обществената информация 38 39 40 
Теоретични основи, еволюция и революция на парите и финансите 23 
Терминологичен речник по право на Европейския съюз 46 
Търговските марки 44 
Увод в икономическата теория 13 
Управленско счетоводство 72 
Учредителните договори на ЕД и ЕС. Конституция за Европа 42 
Философия на богатството 5 
Финансов анализ 18 
Японско-български речник 80 
Convergence and european funds 2006 26 
Europe in figutes 9 
European economy 2006 33 
Evalution and accreditation of higher education institutions 56 
Practical Aspects of Knowledge Management 1 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиография 67 
Адам Смит 13 15 
административен процес 45 
административен процес на НРБ 45 
административни актове 45 
административни наказания 45 
административни органи 43 
административно право 43 45 
административно право на България 45 
административно правораздаване 45 
административно-териториално устройство 50 
административнопроцесуален кодекс 43 
адмистративни актове 43 
акредитация 56 
акредитация в ЕС 65 
акредитация на висшите учебни заведения 55 56 
акредитация на вузовете 55 56 
анализ на печалбата 18 
анализ на риска 18 
английски език 81 
английски език за българи 81 
английски език за икономисти 81 
английски език за студенти 81 
антикорупция 59 
антиобразование 59 
античност 84 
арабски език 82 
арабско-български език 82 
бакалавър 55 
бакалавърска степен 55 
Балканите и ЕС 29 
банки 22 
банкова система в Европа 33 
БВП 30 33 
БВП в България 30 
безопасност на труда 49 
библиотека български счетоводител 71 
бизнес 62 
бизнес и наука 3 
бизнес информационни системи 75 
бизнес контакти 66 
бизнес кореспонденция 67 
бизнес модел 1 
бизнес процеси 2 
богатство 5 15 66 
БУЛСТАТ 65 
България 25 
България и ЕС 26 
българска народна банка 22 
българската икономика 2006 30 
български бизнес 31 
български етнически модел 12 
български счетоводител 48 
български счетоводител 4/2006 48 
бюджет на РБ 2006 30 
бюджетен дефицит в еврозоната 33 
бюджетен контрол 17 
бюджетна политика 17 
бюджетна политика на България 17 
бюджетна структура на РБ 17 
бюджетно предприятие 73 
бюджетно счетоводство 73 
валутен курс 36 
валутен пазар 36 
валутен риск 18 
висше образование 55 56 57 58 
висше образование 2006/2007 58 
висше образование в България 58 59 
висше образование и ЕС 57 
висше образование и научни изследвания 3 
висши училища 55 
въвеждане на Еврото през 2002 24 
възраждане 84 
външна търговия 36 
външно-търговски сделки 33 
ГАТТ 36 
глобален капитализъм 7 
глобализация 28 29 
глобална икономика 63 
глобална мрежа Интернет 76 
годишен отчет на БНБ за 2005 22 
годишен отчет на българска народна банка 22 
годишник на счетоводителя 71 
годишник на счетоводителя 2005 71 
Граждански процесуален кодекс 47 
гражданско право 47 
гражданско право на България 47 
гражданско процесуално право 47 
групова ефективност 64 
Давид Рикардо 13 
данъци 21 
данъци 2006 19 
данъчна администрация 21 
данъчна защита 65 
данъчна политика 21 
данъчни закони 2006 19 
данъчно облагане 15 21 
данъчно-осигурителен контрол 52 
данъчно-осигуртелен процесуален кодекс 20 
ДДС 48 
делово общуване 10 
делово писмо 10 
десятък 15 
дипломация 26 
длъжностни характеристики 2006 20 
добавена стойност в МСП 16 
доброволно застраховане 54 
договор за присъединяване 37 41 
договор от Амстердам 42 
договор от Маастрихт 42 
договор от Ница 42 
договор от Рим 42 
договори на Европейския съюз 42 
достъп до обществена информация 38 39 40 
доход на населението в ЕС 9 
държавна тайна 38 39 40 
държавни институции 12 
еврозона 24 
евроинтеграция 32 51 
евроинтеграция на България 32 
евромонети 24 
европеистика 4 
европейска валута 24 
Европейска валутна система 24 
европейска интеграция 12 
европейска конституция 42 
европейска регионална политика 27 
Европейска харта 28 
Европейска централна банка 37 
Европейски парламент 4 37 
Европейски съд 37 
Европейски съюз 37 
Европейски съюз и България 32 37 
европейско право 41 46 
европейско развитие 41 
европейско споразумение 41 
европейско споразумение за асоцииране 41 
европейско сътрудничество 41 
Единна бюджетна класификация 2006 19 
единно европейско пространство 51 
език, стил, поведение 65 
езикознание 78 79 80 81 82 
екипност 64 
електронен документ 65 
електронен подпис 65 
емиграция 26 
емиграция от България 26 
ЕС 9 25 41 
ЕС и България 25 41 
етнически модел 12 
забогатяване 66 
заетост в малките и средни предприятия 16 
заетост и безработица 2006 30 
закон за здравословни условия на труд 49 
закон за регионално развитие 51 
закон за условията на труд 49 
застархователен риск 54 
застраховане 53 54 
застраховане в България 53 54 
застрахователен договор 53 
застрахователен пазар 54 
ЗДДС 65 
ЗДДС 2005 48 
ЗДОИ 38 39 40 
знания 2 
ЗОДФЛ 65 
изграждане на екипи 64 
изследователски институции 1 
иконожмическа политика 27 
икономика на България 26 30 31 
икономика на България 2006 30 
Икономиката в Европа 2006 33 
икономикс 14 
икономическа интеграция 51 
икономическа мисъл 13 
икономическа мисъл в Антична Гърция 14 
икономическа мисъл в Древен Рим 14 
икономическа мисъл в Египет 14 
икономическа мисъл в Индия 14 
икономическа мисъл в Китай 14 
икономическа мисъл във Вавилон 14 
икономическа наука 13 
икономическа система 13 
икономическа теория 13 
икономически възглед в древния свят 14 
икономически изследвания 25 
икономически обединения в Европа 33 
икономически райони в РБ 27 
икономически растеж 13 34 
икономически растеж в Европа 33 
икономически региони на ЕС 27 
икономически теории 13 
икономическо развитие 31 32 
икономическо развитие на България 32 
имиграционна политика 26 
имиграция 26 
инвестиционно планиране 34 
индустриална контрареволюция 7 
индустриална психология 6 
индустриална собственост 44 
индустриалците в България 31 
иновации 74 
иновации в икономиката 74 
иновации в индустрията 74 
иновации в туризма 32 
иновационен потенциал 74 
иновационна култура 74 
иновационни процеси 32 
иновационно предприемачество 74 
иновация 63 
институции на ЕС 37 
институционална акредитация 55 
интеркултурна комуникация 4 
Интернет като рекламна медия 35 
Интернет в бизнес организациите 75 
Интернет реклама 35 
инфлационни равнища между България и ЕС 25 
инфлация 25 
инфлация 2006 30 
информатика 76 
информационна инфраструктура 75 
информационни технологии 75 
информационно общество 63 
ИСПА 51 
исторически събития в Свищов 84 
история на България 85 
История на Свищов 84 85 
кандидат-студентски справочник 58 
капитализъм 7 
Кейнс 13 
кейнсинианство 23 
класицизъм 14 
Кодекс за застраховането 53 
Кодекс на труда 49 
Кодове на СОИС 44 
комисии на ЕС 37 
компютърна система 76 
комуникативна култура 10 
комуникации 67 
комуникационни стратегии 10 
комуникационни технологии 67 
комуникация 10 
конкурентоспособност 32 
конкурентоспособност на България 32 
конкурентоспособност на икономиката 32 
конкурентоспособност на фирмата 61 
конкуренция 61 62 
конкуренция в бизнеса 61 62 
Конституция на Европа 37 42 
конфедерация на работодателите 31 
конференция 1 2 32 
конфликти 64 
конфронтация 64 
кореспонденция 65 
кореспонденция на английски език 67 
кореспонденция на български език 67 
корпоративна информационна система 75 
корупция в данъчната администрация 21 
корупция във висшето образование 59 
култура 4 
култура в Свищов 84 
либерализация 7 
либерализация на икономиката 7 
литературознание 83 
лозанска школа 13 
магистър 55 
макроикономика на България 26 
макроикономическа политика 33 
макроикономическа стабилизация 11 
макроикономическа стабилизация в България 11 
макроикономически показатели 2006 31 
макроикономическо развитие 30 
макроикономическо развитие на България 2006 30 
малки и средни предприятия 16 
Малтус 15 
Малтус за рентата 15 
медийни изследвания 35 
медийно поведение 12 
медиямикс 35 
медияпланиране 35 
междугрупови конфликти 64 
международна валутна система 36 
Международна класификация на стоките 44 
международна конференция 1 2 
международна търговия 36 
международни стандарти 2005 70 
Международни счетоводни стандарти 69 70 
международни счетоводни стандарти 2005 69 70 
Мемоари 83 
мениджмънт 63 
мениджър 61 
местна администрация 28 29 
местно самоуправление 50 
местно управление в България 50 
митнически тарифи 36 
МКСУ 44 
модерен бизнес 61 
модернизация на висшето обраазование 57 
молба 67 
монетаризмът на Милтън Фридман 13 
монетарна политика 33 
монети в България 77 
мотивация 6 
МСФО 69 70 
музей 84 
наказателни постановления 45 
население в ЕС 9 
наука 3 
науката в България и ЕС 3 57 
науката в университетите 3 
научен потенциал 3 
научен потенциал в България 3 57 
научна дейност в България 57 
Научна конференция 32 
научни изследвания 3 
национална агенция по акредитация 55 56 
национална банка 22 
Национална класификация на професиите и длъжностите 2006 19 
национална конференция 32 
национални валути 24 
неолиберализъм 13 
нова икономическа система 63 
Нове 84 
нови абревиатури 78 
нови думи 78 
нови значения 78 
нови съчетания 78 
нормативна уредба по счетоводство 2005 71 
нормативни актове по Кодекса на труда 49 
нормативно устройство на висшето образоване 59 
нумизматика 77 
области и общини в България 29 
оборот в МСП 16 
обществена информация 38 40 
обществени поръчки 20 
Обществено мнение 12 
околна среда 60 
околна среда 2004 60 
околна среда-сатистика 60 
омбудсман 37 
операционна система MS Windows 76 
организационна диагноза 64 
организационна промяна 64 
организационна психология 6 
организационно развитие 64 
Освободителна война 85 
Освобождение 84 
Освобождението на България 85 
Освобождението на Свищов 85 
осигурителни вноски 52 
Османска империя 85 
отчитане на финансови инструменти 32 
оценка при акредитация на ВУЗ 56 
пазарна многоцелева икономика 11 
пазарна цена 15 
пазарно ориентирана икономика на РБ 27 
пари 5 23 24 77 
пари и финанси 23 
писмено комуникиране 10 
планиране 34 
планиране и прогнозиране 34 
планиране на териториалното развитие 29 34 
поведение във фирмата 62 
подбор на служителите 6 
политическа икономика 15 
политически партии 12 
ППП за текстообработка 76 
Правилник на НАОА 55 
правителство 11 
право 41 47 
право на Европейския съюз 46 
правоговорен речник 79 
правописен речник 79 
предприемачество 63 65 66 
предприемачество в България 66 
предприемачество в малкото предприятие 66 
предприсъединителни програми 51 
предприсъединителни фондове 51 
препоръки 67 
приватизация 11 
приватизация в България 11 
приложно програмно осигуряване 76 
присъединяване към Европейски съюз 41 
присъединяване към ЕС 41 
присъединяване на България към ЕС 41 
прогнозиране 34 
Програма Достъп до информация 38 39 
програма за достъп до информация 39 40 
производителност на труда 16 
просвета в Свищов 84 
психология 6 
публична администрация 1 
първи исторически събития 84 
работна заплата 15 
разширяване на ЕС 41 
регионална икономика 27 
регионална инфраструктура 29 
регионална политика 29 
регионална политика на България 29 50 
регионална политика на ЕС 29 
регионални съвети за развитие 50 
регионално развитие 27 51 
регионално управление 29 
региони в България 50 
регистрация на търговска марка 44 
реклама 35 
реклама в бизнеса 35 
рекламен бюджет 35 
рекламна комуникация 35 
рекламоносители 35 
рента 15 
речник на българския език 79 
ръководство 62 
самосъзнание 5 
самоуправление 28 
САПАРД 51 
световна икономика 7 63 
Световна организация за ИС 44 
Световна търговска организация 36 
Свищов 85 
свободни икономически зони 28 
свободни икономически системи 28 
семейства и раждаемост в ЕС 9 
сертификация в ЕС 65 
служебна тайна 38 39 40 
служебни бележки 67 
собственост 5 
СОИС 44 
социална държава 11 
социално осигуряване 52 
социално осигуряване 2006 52 
социално пазарно стопанство 11 
социално предприемачество 63 
средновековие 84 
стандартизация в ЕС 65 
статистика 8 
статистика 2004 8 
статистика за ЕС 9 
статистика на България 8 
статистика на околната среда 2004 60 
статистика на околната среда в България 60 
Статистиката на България 2004 8 
статистически анализ на фирмите в България 16 
статистически годишник 8 
статистически годишник 2004 8 
стойност 15 
стотинки 77 
стратегеми на конкуренцията 61 
стратегии за успех 61 
стратегии на управлението 62 
стратегически анализ 34 
стратегическо управление 61 
стратегия и оперативни действия 62 
субективна култура 4 
субективно право 4 
счетоводни стандарти 69 
счетоводно отчитане 73 
счетоводство 68 71 72 
съдебни дела 38 39 40 
съюз на работодателите 31 
театър 84 
телевизионна медия 35 
териториално деление на България 29 
терминологичен речник 46 
тестове и упражнения по английски език 81 
трансгранично сътрудничество 29 51 
трудово право 20 49 
трудово право на България 20 
Турска империя 85 
търговска марка 44 
търговска марка и промишлен дизайн 44 
търговска тайна 40 
търговски баланс 33 
УНСС 58 
управление 62 
управление на знанията 1 2 
управление на иновациите 74 
управления на знанията 1 
управленско счетоводство 72 
урбанизация в България 28 
урбанистика 28 
учебник по счетоводство 72 
учение 84 
ФАР 51 
философия 5 
философия на счетоводството 68 
финанси 18 23 
финансов анализ 18 
финансова революция 23 
финансово прогнозиране 18 
фирмена координация 62 
фирмена култура 62 
фирмите в България 16 
фирмите в България 2001-2003 16 
форми на поведение 62 
хронология на историята на Свищов 84 
художествена литература 83 
частен бизнес в България 66 
частна фирма 66 
частни контакти 66 
четническо движение 85 
читалище 84 
човешки ресурси 74 
чужди инвестиции 66 
японски език 80 
японски речник 80