НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
06/C/A  3906/C/A  39

   Almanach 2004/2005  . - Wien  : Osterreichischen Akademie der Wissenschaftn, 2005  . - 20 см

   155.Jahrgang . 2004/2005  . - 2005  . - 607 с.

Сист. No: 8023

Библиографии

- 2 -
016/C/A  562  ИУ016/C/A  562  ИУ

   Алманах  : Животописни и книгописни сведения за преподавателите 1995 - 2005. 85 години Икономически университет-Варна  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 365 с. ; 24 см

Сист. No: 7962
- 3 -
016/С/Б  442016/С/Б  442

   Библиография 2000 - 2004  : 70 години институт по аграрна икономика  /   / Ред. Янка Славова и др. - София  : Национален център за аграрни науки, 2005  . - 148 с. ; 21 см

Сист. No: 7961

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 4 -
4125041250

Косева, Димитричка и др.

   Статистика на индустриалното предприятие  / Димитричка Косева, Маргарита Ламбова, Мариана Кънева  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 212 с. ; 22 см

Сист. No: 8019
Икономическа статистика
- 5 -
4121541215

Хаджиев, Веселин

   Статистически и иконометричен софтуер  / Веселин Хаджиев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 178 с. ; 22 см

Сист. No: 7949
Демография на България
- 6 -
314/С/Б  923

   България: предизвикателствата на бедността 2003  : Анализ по данни на многоцелевото наблюдение на домакинствата  . - София  : НСИ, б.г. - 206 с. ; 22 см

Сист. No: 7967

Социология

- 7 -
4122641226

Братанов, Пламен Йотов

   Оптимално моделиране в социалната комуникация  / Пламен Йотов Братанов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 185 с. ; 24 см

Сист. No: 7965

Политика

- 8 -
32/С/Ц  926  Ае

Цураков, Ангел

   Енциклопеция "Правителствата на България"  : Хронология на политическия живот 1879 - 2005  / Ангел Цураков  . - София  : ИК "Петър Берон", 2005

Сист. No: 8010
- 9 -
II  1515II  1515

   Публични лекции 2004  : Програма  . - София  : Б.изд., б.г. - 100 с. ; 28 см  + брошура на Дипломатически институт-24 с.

   Издава РБ-Министерство на Външните работи. Дипломатически институт.

Сист. No: 7976
Математически методи в икономическите науки
- 10 -
4123241232

Бакърджиева, Милка

   Количествени методи в управлението  / Милка Бакърджиева  . - 3-то прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 364 с. ; 23 см

Сист. No: 7986

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 11 -
II  1517II  1517

Димитров, Любомир и др.

   Гъвкавост на пазара на труда в България  / Любомир Димитров, Албена Николова, Пламена Димитрова  . - София  : АИАП, 2006  . - 46 с. ; 30 см  . -   (Серия икономически изследвания 2/2006)

Сист. No: 8027
Кооперация
- 12 -
4122841228

   Единодействието на националните кооперативни съюзи в България  : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ 21 - 22. 06. 2005 г. - София  : Б.изд., 2005  . - 142 с. ; 21 см

Сист. No: 7968
Фирми
- 13 -
334.7/C/E  91334.7/C/E  91

   Europages  : The european business directory; The Selection of European Suppliers  . - Paris  : Europages, 2004  . - 904 с. ; 30 см

   Европейски бизнес справочник. Данни за фирми производиители, доставчици и създаване на бизнес партньори в Европа.

Сист. No: 7980
- 14 -
334/С/Г  62334/С/Г  62

   Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България 2004  . - София  : Министерство на икономиката и енергетиката, 2005  . - 178 с. ; 30 см  + 1 CD

Сист. No: 8028
- 15 -
334.7/C/E  91334.7/C/E  91

   Europages  : The Top 70 000 European suppliers  . - Paris  : Europages, 2006  . - 888 с. ; 30 см

   Европейски бизнес справочник. Данни за фирми производиители, доставчици и създаване на бизнес партньори в Европа.

Сист. No: 7981

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 16 -
3599035990

   Българска народна банка  : Отчет Януари - юни 2005  . - София  : БНБ, 2005  . - 88 с. ; 29 см  + CD

Сист. No: 7972
- 17 -
II  1418II  1418

   Monetary policy  : Interim report 2005  . - Athens  : Bank of Greece, 2005  . - 30 см

   2005  . - 2005  . - 173 с.

Сист. No: 7977
- 18 -
II  1398II  1398

   Report on monetary policy 2004 - 2005  . - Athens  : Bank of Greece, 2005  . - 166 с. ; 30 см

Сист. No: 7978
- 19 -
4123641236

Томева, Милка и др.

   Валутен и митнически контрол  : (Учебник)  / Милка Томева, Дучка Добрева  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 274 с. ; 23 см

Сист. No: 7990
Финанси
- 20 -
4122241222

   Публични финанси  /   / Цветан Коцев и др. - 2-ро прераб. и доп. изд. - Варна  : LiterNet, 2005  . - 358 с. ; 20 см

Сист. No: 7959
Финанси на фирмата. Финансов мениджмънт
- 21 -
4122341223

Тодоров, Орлин

   Проблеми на финансирането на малките предприятия в страните от Европейското икономическо пространство и България  / Орлин Тодоров  . - Варна  : ИК "Стено", 2003  . - 144 с. ; 20 см

Сист. No: 7960
Данъчно облагане
- 22 -
336.2/С/Б  923  здо336.2/С/Б  923  -  здо

България. Закони и др. п.

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2005 година  : Корпоративно подоходно облане. Облагане доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност. Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети. Писма на ГДД при МФ. - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 784 с. ; 21 см

Сист. No: 7941
Национални банки
- 23 -
II  1283II  1283

   Annual report 2004  : Presented to the 72nd general meeting of shareholders on 25 april 2005 by governor Nicholas C. Garganas  . - Athens  : Bank of Greece, 2005  . - 315 с. ; 30 см

   Годишен отчет на Гръцката национална банка за 2004 г.

Сист. No: 7979
Пари, валута
- 24 -
II  1514II  1514

   Международни валутни резерви  : Теоретични основи. Ч. 1-  . - София  : БНБ, 2005  . - 48 с. ; 29 см

Сист. No: 7975
- 25 -
4124141241

Симеонов, Стефан

   Финансови деривати  / Стефан Симеонов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 536 с. ; 23 см

Сист. No: 8001
Инвестиции
- 26 -
4084840848

Младенова, Зоя и др.

   Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна  / Зоя Младенова, Веселина Димитрова, Калоян Колев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 211 с. ; 22 см  . -   (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" Кн. 2)

Сист. No: 7953
Фондов пазар. Фондова борса
- 27 -
4122941229

Минасян, Гарабед

   Брейди одисеята на България  / Гарабед Минасян  . - София  : БНБ, 2005  . - 44 с. ; 21 см  . -   (Дискусионни материали кн.51/2005)

Сист. No: 7969
- 28 -
4118041180

Уочтъл, Хауърд М.

   Улица на мечтите - булевард на разбитите сърца  : Първият век на Уолстрийт  / Хауърд М. Уочтъл  . - София  : Арго Пъблишинг, 2005  . - 350 с. ; 24 см

Сист. No: 8007
Икономика
- 29 -
II  1512II  1512

   Икономиката на България през 2005 година  : Доклад на Центъра за икономическо развитие  /   Под ред. на  Александър Божков  . - София  : Агенция Икономика, 2005  . - 121 с. ; 30 см

Сист. No: 7973
- 30 -
4125341253

   Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи  : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 516 с. ; 22 см

Сист. No: 8022
- 31 -
4123741237

Тонкова, Станка и др.

   Регионална икономическа асиметрия на Балканите  / Станка Тонкова, Нено Павлов, Маргарита Богданова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 208 с. ; 23 см

   Изданието е осъществено със съдействието на Институт Отворено общество - София.

Сист. No: 7991
Икономика на България
- 32 -
4121341213

   Европейски перспективи на националното стопанство  : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 970 с. ; 21 см

Сист. No: 7947
- 33 -
II  1371II  1371

   Икономиката на България през 2005 година  : Годишен доклад  . - София  : АИАП, 2006  . - 45 с. ; 30 см  . -   (Българската икономика: състояние и перспективи)

Сист. No: 8026
Аграрна икономика
- 34 -
4122041220

Ангелов, Димо и др.

   Мениджмънт на аграрното предприятие  : (Учебник)  / Димо Ангелов, Юлия Дойчинова, Мария Станимирова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 166 с. ; 22 см

Сист. No: 7957
Икономика на индустрията, предприятието
- 35 -
4121641216

   Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България  : Научна конференция посветена на 50 години от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията". (Сборник доклади)  . - Варна  : ИУ-Варна, 2004  . - 205 с. ; 21 см

Сист. No: 7950
Икономика на туризма
- 36 -
4121741217

   Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век  : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 468 с. ; 22 см

Сист. No: 7951
Туризъм в България
- 37 -
4084840848

   Препозициониране на туристическа дестинация България  /   / Светла Ракаджийска и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 225 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" Кн. 3)

Сист. No: 7956
Търговия
- 38 -
4084840848

Сълова, Николинка и др.

   Рационалното поведение в границите на търговския цикъл  / Николинка Сълова, Христо Трайков, Михал Стоянов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 220 с. ; 22 см  . -   (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" Кн. 4)

Сист. No: 7955
Маркетинг
- 39 -
4121941219

Неделчев, Денчо Илиев

   Маркетингова етика  : Учебно пособие  / Денчо Илиев Неделчев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2003  . - 260 с. ; 22 см

Сист. No: 7954
- 40 -
4123041230

   Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение  : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 614 с. ; 24 см

Сист. No: 7970
- 41 -
4123841238

Янков, Никола и др.

   Маркетинг  : (Учебник)  / Никола Янков, Пенка Горанова  = Marketing  / Nikola Yankov, Penka Goranova  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 397 с. ; 23 см

Сист. No: 7992
Външна търговия
- 42 -
II  1513II  1513

Велинова, Десислава

   Външната търговия на България с Европейския съюз - конкурентоспособност на износа и ефекти от търговската либерализация върху вноса  / Десислава Велинова  . - София  : АИАП, 2005  . - 71 см. ; 30 см  . -   (Серия Икономически изследвания)

Сист. No: 7974
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 43 -
3967539675

Спасов, Кирил и др.

   Евроинтеграцията и човешкият ресурс в България  : ХІV-та Национална конференция  / Кирил Спасов, Нако Стефанов  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2005  . - 86 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн.8/2005 г.)

Сист. No: 7943

Право. Наука за държавата и правото

- 44 -
341/С/Б  23  Бе341/С/Б  23  Бе

Балканджиева, Благовеста

   Европейско право  : Английско - български речник  / Благовеста Балканджиева  = European Law; English-Bulgarian dictionary  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 272 с. ; 24 см

Сист. No: 8011
- 45 -
4124841248

   Гражданско и търговско право  /   / Чудомир Големинов и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 296 с. ; 21 см

Сист. No: 8017
Търговско право
- 46 -
4124641246

Бъчварова, Маргарита

   Търговско право  : (Учебник)  / Маргарита Бъчварова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 327 с. ; 22 см

Сист. No: 8015
- 47 -
4124341243

Немчев, Пламен и др.

   Как да се справим с обществените поръчки  / Пламен Немчев, Александър Караоланов, Звезделина Божинова  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 232 с. ; 22 см

Сист. No: 8009
Данъчни закони
- 48 -
336.2/С/Б  923  знд336.2/С/Б  923  знд

България. Закони и др. п.

   Новото данъчно законодателство през 2006 година  : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Писма на ГДД при МФ. Годишни данъчни декларации  /   / Бисер Славков и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 672 с.;XVI с. ; 21 см

Сист. No: 7942

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 49 -
3967539675

Савов, Веселин и др.

   Практическо ръководство за разработване на длъжностни характеристики  : Приложение:Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията  / Веселин Савов, Васил Златев  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2005  . - 92 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн. 9/2005 г.)

Сист. No: 7944
- 50 -
349/С/Н  334

   Национална класификация на професиите и длъжностите 2005  : (В сила от 1 януари 2006 г.)  /   / Милчо Димитров и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 752 с. ; 21 см

Сист. No: 8002

Обществено управление. Военни науки

- 51 -
4123141231

   The European Code of Good Administrative Behaviour  . - Luxembourg  : Eoropean Communities, 2005  . - 20 с. ; 23 см

   Европейски кодекс за добро административно поведение. Справочник за гражданите от Европа. Европейски омбудсман.

Сист. No: 7982

Военно дело . Военни науки

- 52 -
4122741227

Димитров, Димитър Панайотов

   Икономически анализ "разход - ползи" в отбраната и сигурността  / Димитър Панайотов Димитров  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 141 с. ; 24 см

Сист. No: 7966
Социално осигуряване в България
- 53 -
368.4/С/С  546368.4/С/С  546

   Социалното осигуряване в България през 2004 г.  : Годишник НОИ  . - София  : НОИ, 2005  . - 260 с. ; 29 см

Сист. No: 7971

Застраховане

- 54 -
4123341233

Габровски, Радослав

   Основи на презастраховането  / Радослав Габровски  . - 2-ро доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 7987

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 55 -
4125541255

Екимов, Цоньо Димитров

   Математически модели и методи  / Цоньо Димитров Екимов  . - София  : Унив. изд. ВСУ, 2000  . - 309 с. ; 24 см

Сист. No: 8025
- 56 -
4124441244

Атанасов, Бойко и др.

   Изследване на операциите  : учебник  / Бойко Атанасов, Дочо Дочев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 285 с. ; 22 см

Сист. No: 8013
- 57 -
4124941249

   Изследване на операциите  : Сборник от решени и нерешени задачи  /   / Бойко Атанасов и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 188 с. ; 22 см

Сист. No: 8018

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване
- 58 -
61/С/З-5061/С/З-50

   Здравеопазване 2005  : (Публикацията съдържа данни за 2004 г.)  . - София  : НСИ, 2005  . - 172 с. ; 28 см

Сист. No: 7939

Управление

- 59 -
4125741257

Куртева, Галина и др.

   Разработване на бизнес план  : Методическо ръководство  / Галина Куртева, Вилислав Петров  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2005  . - 87 с. ; 20 см

Сист. No: 8030
- 60 -
4122541225

Христов, Христо Йорданов

   Нови подходи в управлението на публичния сектор  / Христо Йорданов Христов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 219 с. ; 24 см

Сист. No: 7964
Планиране-метод на управление
- 61 -
4125441254

Иванов, Венелин Николаев

   Планиране и анализ на стопанската дейност на предприятието  / Венелин Николаев Иванов  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2002  . - 294 с. ; 24 см

Сист. No: 8024
- 62 -
4125241252

   Стратегическо управление  : Учебно помагало  /   / Цвета Зафирова и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 183 с. ; 22 см

Сист. No: 8021
Малък бизнес
- 63 -
4122141221

   Българският малък и среден бизнес: европейски перспективи и решения  . - Варна  : ИК Стено, 2005  . - 124 с. ; 21 см

Сист. No: 7958
Управление на фирмата
- 64 -
4125641256

Куртева, Галина

   Избор на стратегическа позиция на фирма  : Методическо ръководство  / Галина Куртева  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2005  . - 96 с. ; 22 см

Сист. No: 8029

Счетоводство

- 65 -
3817538175

Рангелов, Евгени

   Годишен финансов отчет 2005 година  : Указания, писма и тълкувания по прилагането на нормативната уредба  /   Състав. Евгени Рангелов  . - София  : Мисъл, 2005  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр. 8/2005 г.)

Сист. No: 7940
- 66 -
4123441234

   Държавен изпит по счетоводство (2004-2005)  : Учебно-методическо пособие  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 163 с. ; 23 см

Сист. No: 7988
- 67 -
657/С/Н  267657/С/Н  267

   Наръчник на икономиста 2006  : Кн. 1,2,3,4,5,6  . - София  : Плутон-1, 2006  . - 23 см

   Кн.1,2,3,4,5,6  . - 2006

Сист. No: 7946
- 68 -
3817538175

Рангелов, Евгени

   Годишен финансов отчет 2005 година  : Годишно счетоводно приключване  / Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр.1/2006 г.)

Сист. No: 7998
Банково счетоводство
- 69 -
4123541235

Меразчиев, Васил Богомилов

   Банково посредничество  : (Счетоводни аспекти) ;Учебно пособие за дистанционно обучение  / Васил Богомилов Меразчиев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 216 с. ; 23 см

Сист. No: 7989

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 70 -
4125141251

Петров, Иван и др.

   Планиране и анализ на индустриалното предприятие  : Ръководство за упражнения  / Иван Петров, Илиан Минков  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 198 с. ; 22 см

Сист. No: 8020
- 71 -
4122441224

Тасов, Иван Константинов

   Организационно-управленски проблеми и насоки на развитие на предприятието: въпроси на теорията и практиката  / Иван Константинов Тасов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 203 с. ; 20 см

Сист. No: 7963
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 72 -
3967539675

Попов, Ганчо

   Чертите и мотивацията на личността  : Фактор за субективизъм в оценките  / Ганчо Попов  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2005  . - 36 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн. 10/2005 г.)

Сист. No: 7945

Строителство

- 73 -
4124741247

Генов, Гено В. и др.

   Логистика в строителството  / Гено В. Генов, Пламена Милушева  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 236 с. ; 22 см

Сист. No: 8016
- 74 -
4121441214

   Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2005 г. - Варна  : ИК "Геа принт", 2005  . - 196 с. ; 25 см

Сист. No: 7948

Информационни технологии. Програмни продукти. Софтуер

- 75 -
4124041240

Глен, Уолтър и др.

   Windows XP  : Съвети и техники  / Уолтър Глен, Роуена Уайт  . - София  : СофтПрес, 2004  . - 592 с. ; 23 см

Сист. No: 7999

Компютри

- 76 -
4124541245

Атанасова, Тодорка

   Интелигентни компютърни системи  / Тодорка Атанасова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 243 с. ; 22 см

Сист. No: 8014

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 77 -
II  1516II  1516

   Учете български език  : Ниво 2 А  . - 2-ро прераб. изд. - София  : Изд. "Д-р Иван Богоров", 2004  . - 236 с. ; 28 см  + 1 CD

Сист. No: 8005
- 78 -
II  1516II  1516

   Учете български език  : Ниво 2 Б  . - 2-ро прераб. изд. - София  : Изд. "Д-р Иван Богоров", 2005  . - 232 с. ; 28 см  + 2 CD

Сист. No: 8006
- 79 -
4121841218

Genadieva, Darina et al.

   Wind in den segeln  : Deutsch als zweite fremdsprache im tourismus  / Darina Genadieva, Marieta Noeva  . - Varna  : Wirtschaft und Wissenschaft, 2005  . - 176 с. ; 22 см

Сист. No: 7952
- 80 -
4059240592

Monev, Victor et al.

   Einfuhrungskurs deutsch  : Teil 1-2  / Victor Monev, Venzislav Vezirov  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 23 см

   T.1  . - 2005  . - 142 с.

Сист. No: 8000

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на Европа

- 81 -
4124241242

Дейвис, Норман

   Европа  : История  / Норман Дейвис  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 1343 с. ; 24 см

Сист. No: 8008

История на България

- 82 -
941Б/С/А  562

   Алманах на българските национални движения след 1878 г.  /   Състав. Георги Марков, Александър Гребенаров, Володя Милачков, Лъчезар Стоянов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2005  . - 640 с. ; 29 см

Сист. No: 8012

 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 66 
Ангелов, Димо 34 
Атанасов, Бойко 56 
Атанасова, Тодорка 76 
Бакърджиева, Милка 10 
Балканджиева, Благовеста 44 
Баташки, Георги 66 
Богданова, Маргарита 31 
Божинова, Звезделина 47 
Божков, Александър 29 
Божков, Васил 66 
Братанов, Пламен Йотов 7 
Бъчварова, Маргарита 46 
Василев, Йордан 30 
Велинова, Десислава 42 
Габровски, Радослав 54 
Генов, Гено В. 73 
Глен, Уолтър 75 
Горанова, Пенка 41 
Гребенаров, Александър 82 
Дамянов, Дамян 66 
Дейвис, Норман 81 
Димитров, Димитър Панайотов 52 
Димитров, Любомир 11 
Димитрова, Веселина 26 
Димитрова, Пламена 11 
Добрева, Дучка 19 
Дойчинова, Юлия 34 
Дочев, Дочо 56 
Екимов, Цоньо Димитров 55 
Златев, Васил 49 
Иванов, Венелин Николаев 61 
Илиев, Георги 66 
Караоланов, Александър 47 
Кирев, Любен 30 
Колев, Калоян 26 
Косева, Димитричка 4 
Кунев, Красимир 30 
Куртева, Галина 59 64 
Кънев, Методи 30 
Кънева, Мариана 4 
Ламбова, Маргарита 4 
Марков, Георги 82 
Меразчиев, Васил 66 
Меразчиев, Васил Богомилов 69 
Милачков, Володя 82 
Милушева, Пламена 73 
Минасян, Гарабед 27 
Минков, Илиан 70 
Младенова, Зоя 26 
Найденова, Снежана 30 
Неделчев, Денчо Илиев 39 
Немчев, Пламен 47 
Несторов, Людмил 30 
Николова, Албена 11 
Павлов, Нено 31 
Петров, Вилислав 59 
Петров, Иван 70 
Попов, Ганчо 72 
Радев, Асен 30 
Рангелов, Евгени 65 68 
Савов, Веселин 49 
Симеонов, Стефан 25 
Спасов, Кирил 43 
Станимирова, Мария 34 
Стефанов, Нако 43 
Стоянов, Лъчезар 82 
Стоянов, Михал 38 
Сълова, Николинка 38 
Тасов, Иван Константинов 71 
Тодоров, Орлин 21 
Томева, Милка 19 
Тонкова, Станка 31 
Трайков, Христо 38 
Уайт, Роуена 75 
Уочтъл, Хауърд М. 28 
Хаджиев, Веселин 5 
Христов, Христо Йорданов 60 
Цураков, Ангел 8 
Шишманова, Пенка 30 
Янков, Никола 41 
Genadieva, Darina 79 
Monev, Victor 80 
Noeva, Marieta 79 
Vezirov, Venzislav 80 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алманах 2 
Алманах на българските национални движения след 1878 г. 82 
Банково посредничество 69 
Библиография 2000 - 2004 3 
Брейди одисеята на България 27 
България: предизвикателствата на бедността 2003 6 
Българска народна банка 16 
Българският малък и среден бизнес: европейски перспективи и решения 63 
Валутен и митнически контрол 19 
Външната търговия на България с Европейския съюз - конкурентоспособност на износа и ефекти от търговската либерализация върху вноса 42 
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България 2004 14 
Годишен финансов отчет 2005 година 65 68 
Гражданско и търговско право 45 
Гъвкавост на пазара на труда в България 11 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2005 година 22 
Държавен изпит по счетоводство (2004-2005) 66 
Евроинтеграцията и човешкият ресурс в България 43 
Европа 81 
Европейски перспективи на националното стопанство 32 
Европейско право 44 
Единодействието на националните кооперативни съюзи в България 12 
Енциклопеция "Правителствата на България" 8 
Здравеопазване 2005 58 
Избор на стратегическа позиция на фирма 64 
Изследване на операциите 56 57 
Икономиката на България през 2005 година 29 33 
Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи 30 
Икономически анализ "разход - ползи" в отбраната и сигурността 52 
Интелигентни компютърни системи 76 
Как да се справим с обществените поръчки 47 
Количествени методи в управлението 10 
Логистика в строителството 73 
Маркетинг 41 
Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение 40 
Маркетингова етика 39 
Математически модели и методи 55 
Международни валутни резерви 24 
Мениджмънт на аграрното предприятие 34 
Наръчник на икономиста 2006 67 
Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 50 
Нови подходи в управлението на публичния сектор 60 
Новото данъчно законодателство през 2006 година 48 
Оптимално моделиране в социалната комуникация 7 
Организационно-управленски проблеми и насоки на развитие на предприятието: въпроси на теорията и практиката 71 
Основи на презастраховането 54 
Планиране и анализ на индустриалното предприятие 70 
Планиране и анализ на стопанската дейност на предприятието 61 
Практическо ръководство за разработване на длъжностни характеристики 49 
Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна 26 
Препозициониране на туристическа дестинация България 37 
Проблеми на финансирането на малките предприятия в страните от Европейското икономическо пространство и България 21 
Публични лекции 2004 9 
Публични финанси 20 
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България 35 
Разработване на бизнес план 59 
Рационалното поведение в границите на търговския цикъл 38 
Регионална икономическа асиметрия на Балканите 31 
Социалното осигуряване в България през 2004 г. 53 
Статистика на индустриалното предприятие 4 
Статистически и иконометричен софтуер 5 
Стратегическо управление 62 
Строително предприемачество и недвижима собственост 74 
Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век 36 
Търговско право 46 
Улица на мечтите - булевард на разбитите сърца 28 
Учете български език 77 78 
Финансови деривати 25 
Чертите и мотивацията на личността 72 
Almanach 2004/2005 1 
Annual report 2004 23 
Einfuhrungskurs deutsch 80 
Europages 13 15 
Monetary policy 17 
Report on monetary policy 2004 - 2005 18 
The European Code of Good Administrative Behaviour 51 
Wind in den segeln 79 
Windows XP 75