НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Етика

- 1 -
4108641086

Паунов, Марин Александров

   Организационна култура  /   Прев. Марин Александров Паунов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 196 с. ; 22 см

Сист. No: 7762

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 2 -
31/С/Б  97  д31/С/Б  97  д

   Бюджети на домакинствата в Република България 2004  = Household budgets in the epublic of Bulgaria  . - София  : НСИ, 2005  . - 248 с. ; 28 см

Сист. No: 7720

Икономика. Икономически науки

- 3 -
330.1/С/И  502330.1/С/И  502

   Икономикс  : Учебен речник (базисни икономически категории и зависимости);Т.1-2  /   / Трайчо Спасов и др. - 4-то доп. и прераб. изд. - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 24 см

   Т.1 . А-К  . - 2005  . - 521 с.

Сист. No: 7752
- 4 -
330.1/С/И  502330.1/С/И  502

   Икономикс  : Учебен речник (базисни икономически категории и зависимости);Т.1-2  /   / Трайчо Спасов и др. - 4-то прераб. и доп. изд. - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 24 см

   Т.2 . Л-Я  . - 2005  . - 674 с.

Сист. No: 7753
- 5 -
4110341103

Цанков, Теодор

   Финансов инженеринг  / Теодор Цанков  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 218 с. ; 21 см

Сист. No: 7783

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 6 -
331/С/Б  923-зз331/С/Б  923-зз

България. Закони и др. п.

   Здравословни и безопасни условия на труд  : Нормативни актове. Съдебна практика. Административна практика. Коментар  /   Състав. и ред. Красимира Средкова  / Средкова, Красимира и др. - 2-ро прераб. и доп. изд. - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 640 с  ; 20 см

Сист. No: 7747
- 7 -
4109141091

Карановски, Иван и др.

   Заплати и обещетения  / Иван Карановски, Димитър Радонов  . - София  : Нова звезда, 2005  . - 248 с. ; 24 см

Сист. No: 7768
Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда
- 8 -
331.5/С/З  217331.5/С/З  217

   Заетост и безработица 2005  : Публикация;Кн. 1-4  . - София  : НСИ, 2005  . - 28 см

   Кн.1-3  . - 2005  . - 130 с.

Сист. No: 7721

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 9 -
II  1507II  1507

   Годишен отчет за дейността през 2004 година  : Комисия за финансов надзор  . - София  : Комисия за финансов надзор, б.г. - 76 с. ; 29 см

Сист. No: 7729
Държавен бюджет
- 10 -
336/С/Б  973336/С/Б  973

   Бюджетите на България  : От архива на Министерството на финансите (1880 - 1947)  /   / Състав.:Татяна Митова и др. - 2-ро прераб. изд. - София  : Министерство на финансите, 2004  . - 112 с. ; 23 см

Сист. No: 7798
Корпоративни финанси
- 11 -
4109241092

Михайлов, Димитър

   Корпоративен данък  / Димитър Михайлов  . - София  : Нова звезда, 2005  . - 332 с  ; 20 см

Сист. No: 7769
Данъци. Такси. Налози
- 12 -
3817538175

Балкански, Димитър

   Отклонение от данъчно облагане - практически аспекти  / Димитър Балкански  . - София  : МИСЪЛ, 2005  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 9/2005 г.)

Сист. No: 7725
- 13 -
3817538175

Филипов, Велин

   Данъци при източника и данъци върху разходите  : Същност, правила и примери  / Велин Филипов  . - София  : МИСЪЛ, 2005  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 8/2005 г.)

Сист. No: 7724
Пари. Банково дело. Борси
- 14 -
4109341093

Младенов, Милети

   Пари, банки, кредит  : Парична теория, парична политика, Европейска система от централни банки, парични съвети  / Милети Младенов  . - 4-то доп. изд. - София  : Princeps, 2005  . - 408 с  ; 23 см

Сист. No: 7773
Банки. Национални банки. Кредитни дружества
- 15 -
4107641076

Божинов, Божидар

   Въведение в банковото дело  : (Методическо ръководство)  / Божидар Божинов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 352 с. ; 23 см

Сист. No: 7746
- 16 -
II  1415II  1415

   Годишен отчет 2004  : Фонд за гарантиране на влоговете в банките  . - София  : Фонд за гарантиране на влоговете в банките, 2005  . - 40 с. ; 30 см

Сист. No: 7764
Фондов пазар. Фондова борса
- 17 -
4109441094

Минев, Светлин

   Стратегии за търгуване на финансовите пазари  / Светлин Минев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 252 с  ; 23 см

Сист. No: 7774

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 18 -
4111441114

Иванов, Иван Величков и др.

   Учебно помагало за практически занятия по "Икономика на съобщенията" и "Финанси"  / Иван Величков Иванов, Ваня Василева Иванова  . - София  : ЕкоПринт, 2002  . - 156 с. ; 21 см

Сист. No: 7801
- 19 -
4110941109

Лазаров, Румен

   Модернизация и пазарен ред  : Институционално-либерален подход  / Румен Лазаров  . - София  : ЛИК, 2005  . - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 7791
Икономика
- 20 -
4111341113

Хаджиев, Божидар и др.

   Приложна икономика и мениджмънт  / Божидар Хаджиев, Лалка Роснева, Цветан Симеонов  . - Пловдив  : Търговски колеж - Пловдив, 1997  . - 439 с. ; 22 см

Сист. No: 7800
- 21 -
4111741117

   [Seventh] 7-th International Conference of the "Reseau PGV" The East-West reciprocal transfers from the perspective of integration of the Vesegrad countries info the EU  . - Lisboa  : Camara Municial de Lisboa, 2001  . - 482 с. ; 23 см

Сист. No: 7804
Туризъм в България
- 22 -
4107941079

Маджарова, Светла Иванова

   Аграрен туризъм  / Светла Иванова Маджарова  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 343 с. ; 20 см

Сист. No: 7755
Търговия
- 23 -
4107541075

Божинова, Марияна

   Търговски сделки с обекти на интелектуална собственост  : (Икономически и управленски аспекти)  / Марияна Божинова  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 159 с. ; 23 см

Сист. No: 7745
- 24 -
II  1456II  1456

   Summary of the Annual Report 2004  : Presented to the General Meeting of Shareholders by Governor Nicholas C. Garganas  . - Athens  : Bank of Greece, 2005  . - 137 с. ; 30 см

Сист. No: 7726
Маркетинг
- 25 -
4109041090

Харис, Томас Л.

   Добавената стойност на пъблик рилейшънс  : Тайното оръжие на интегрирания маркетинг  / Томас Л. Харис  . - София  : Рой комюникейшън, 2002  . - 335 с. ; 23 см

   Увод - Филип Котлър

Сист. No: 7767
- 26 -
4110741107

Ракаджийска, Светла и др.

   Маркетинг в туризма  : (Учебник)  / Светла Ракаджийска, Стоян Маринов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2004  . - 238 с. ; 22 см

Сист. No: 7788
- 27 -
4110041100

Велев, Младен

   Управление на маркетинга  / Младен Велев  . - София  : Софттрейд, 2005  . - 206 с  ; 21 см

Сист. No: 7780
- 28 -
4110141101

Велев, Младен

   Управление на маркетинговия микс  / Младен Велев  . - София  : Софттрейд, 2005  . - 180 с  ; 21 см

Сист. No: 7781
- 29 -
4109641096

Котлър, Филип и др.

   Стратегически маркетинг за нестопанските организации  / Филип Котлър, Алън Р. Андреасен  . - София  : Класика и Стил, 2005  . - 758 с. ; 24 см

Сист. No: 7776
- 30 -
4109541095

Кръстева, Невяна и др.

   Стратегически маркетинг  / Невяна Кръстева, Ива Петрова  . - София  : Парадигма, 2005  . - 144 с  ; 20 см

Сист. No: 7775
Външна търговия
- 31 -
339.5/С/В  958  т339.5/С/В  958  т

   Външна търговия на Република България (2004)  : На корицата 2005  = Foreign trade of the Republic of Bulgaria  . - София  : НСИ, 2005  . - 312 с. ; 27 см

Сист. No: 7794
Европейска интеграция
- 32 -
4111541115

   Le Consommateur et l'entreprise dans l'espace Europeen - ethnocentrisme ou globalisation?  : V-eme Conference Internationale du Reseau PGV  . - Katowice  : Universite d'Economie - Katowice, 1999  . - 456 с  ; 24 см

Сист. No: 7802
- 33 -
4111641116

Mikolajczyk, Zofia et.al.

   Formation et developpement des competences manageriales dans l'Erope elargie  : Monographie  / Zofia Mikolajczyk, Claude Martin  . - Lodz  : Wydawnictwo Uniwersytetu - Lodz, 2004  . - 456 с  ; 24 см

Сист. No: 7803

Право. Наука за държавата и правото

- 34 -
4111041110

   Право и език  : Втора международна конференция Св. Влас, 24-25 септември 2004 г. /   Под ред. на  Дончо Хрусанов, Тодор Шопов  = Law and Language  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 177 с. ; 24 см

Сист. No: 7792
- 35 -
4107441074

Стефанов, Георги

   Търговско право  : Т.1-2  / Георги Стефанов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 22 см

   Т. 2 . Отделни видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност  . - 2005  . - 560 с.

Сист. No: 7744
Търговско право
- 36 -
3556535565

Герджиков, Огнян

   Коментар на търговския закон  : Кн. 1-  / Огнян Герджиков  . - София  : Софи-Р, 1998  . - 21 см

   Кн. 3 . Акционерно дружество  . - 1998  . - 673-1072

Сист. No: 7796
- 37 -
3817538175

Николов, Илия

   Регистриране и отчитане на продажби с фискални устройства  : Наредба № 4. Всички изменения и допълнения. Казуси по прилагането на наредбата  / Илия Николов  . - София  : МИСЪЛ, 2005  . - 52 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 7/2005 г.)

Сист. No: 7723
- 38 -
4108541085

Рачев, Филип Петков

   Търговска, банкова и застрахователна несъстоятелност  : Според измененията на Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003 г.), Закона за банковата несъстоятелност и Закона за застраховането. / Филип Петков Рачев  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 216 с. ; 24 см

Сист. No: 7761
- 39 -
4108741087

   Търговско право  /   / Борис Ланджев и др. - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 615 с. ; 24 см

Сист. No: 7763
Финансово право
- 40 -
4107141071

Атанасов, Иван и др.

   Поглед върху българското финансово право  / Иван Атанасов, Анастасий Чалъков  . - София  : РИН "Диана" ЕООД, 2006  . - 344 с. ; 23 см

Сист. No: 7741

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 41 -
349.2/С/К    945  Ин349.2/С/К    945  Ин

Кусев, Ивайло и др.

   Наръчник за изработване на длъжностни характеристики  / Ивайло Кусев, Димитър Радонов  . - София  : Нова звезда, 2005  . - 452 с. ; 24 см

Сист. No: 7770
Общинско управление
- 42 -
4111241112

   Социално-икономически различия между общините в България  /   / Нина Янкова и др. - София  : Ролл Къмпани, 2003  . - 197 с. ; 20 см

Сист. No: 7799

Военно дело . Военни науки

- 43 -
4108141081

Цветков, Цветан Георгиев

   Иновации и инвестиции в отбраната  / Цветан Георгиев Цветков  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2004  . - 174 с  ; 20 см

Сист. No: 7757

Застраховане

- 44 -
4106941069

Андреев, Янаки

   Общо застраховане  : Принципи и практика  / Росен Андреев  . - Б.и.д  : Б.и.д. - 328 с. ; 22 см

Сист. No: 7739
- 45 -
4107041070

Андреев, Янаки и др.

   Презастраховане  : Принципи и практика в общозастрахователния бизнес  / Янаки Андреев, Цветелина Андреева, Росен Андреев  . - Б.и.д. : Б.изд.  ;- 224 с. ; 21 см

Сист. No: 7740
Образование в България
- 46 -
37/С/  О  17437/С/  О  174

   Образование в Република България 2005  : Публикация; Статистически данни  = Еducation in the Republic of Bulgaria 2005  . - София  : НСИ, 2005  . - 136 с. ; 28 см

Сист. No: 7719
- 47 -
378/С/С  593  УНСС378/С/С  593  УНСС

   Справочник за магистърска степен 2005/2006  : Редовна и дистанционна форма на обучение  /   Състав. Стоян Цветков, Веселка Павлова, Красимир Керчев  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 106 с. ; 20 см

Сист. No: 7754
Висше образование в България
- 48 -
II  1508II  1508

Томов, Димитър Томов

   Как се пише дипломна работа  : (Практическо ръководство)  / Димитър Томов Томов  . - Варна  : Медицински университет - Варна, 2001  . - 76 с. ; 29 см

Сист. No: 7797
- 49 -
4106741067

   Национален семинар на съветниците по Болонския процес в България  : 9 юни 2005 г. гр. София, хотел "Централ - Форум"  . - София  : Министерство на образованието и науката, 2005  . - 74 с. ; 21 см

Сист. No: 7737
- 50 -
4106841068

   Частните висши училища  : Митове и реалности  /   Състав. и отг. ред. Снежана Сланчева, Юлия Пъшкинова  . - София  : Център за изследване на висшето образ. в Центр. и Изт. Европа, 2005  . - 204 с. ; 24 см

Сист. No: 7738
Висше образование за икономисти
- 51 -
378/С/П  842378/С/П  842

   Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 59 с. ; 23 см

Сист. No: 7734
- 52 -
378/С/С  593378/С/С  593

   Справочник за кандидат-студенти 2005/2006  /   Състав. Цецка Петрова Стефанова, Ангелина Асенова Малчева, Албена Тодорова Марковска  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 148 с. ; 20 см

Сист. No: 7749

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика
- 53 -
4106441064

   Енергетика и околна среда. Новите реалности по пътя към ЕС  . - София  : Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, 2005  . - 46 с. ; 20 см  + CD ROM

Сист. No: 7731
- 54 -
4106541065

   Регионален енергиен пазар на Югоизточна Европа  : Създаване на Енергийна общност  . - София  : Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, 2005  . - 28 с. ; 21 см

Сист. No: 7732
- 55 -
620.9/С/Е  645620.9/С/Е  645

   Енергетиката на България 2001 - 2004  : (Анализ на постигнатите резултати)  . - София  : Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, б.г. - 162 с. ; 29 см

Сист. No: 7730

Управление на предприятията. Организация на производството

- 56 -
4110541105

Личев, Илия и др.

   Управление на операциите  : (Учебник)  / Илия Личев, Георги Цоников, Десислава Серафимова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 250 с. ; 22 см

Сист. No: 7786

Управление

- 57 -
4108041080

Василев, Васко Ананиев

   Управление на транспортни системи  / Васко Ананиев Василев  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2004  . - 148 с  ; 23 см

Сист. No: 7756
- 58 -
4109941099

Андреев, Огнян

   Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт  : Сравнителен анализ  / Огнян Андреев  . - София  : Софттрейд, 2005  . - 132 с. ; 21 см

Сист. No: 7779
- 59 -
4108441084

Андронов, Евангелий Димитров и др.

   Управление на операциите  : казуси, решени примери, задачи за самостоятелна работа  / Евангелий Димитров Андронов, Матилда Иванова Александрова  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 198 с. ; 24 см

Сист. No: 7760
- 60 -
4110041100

Велев, Младен

   Управление на маркетинга  / Младен Велев  . - София  : Софттрейд, 2005  . - 206 с  ; 21 см

Сист. No: 7780
- 61 -
4110141101

Велев, Младен

   Управление на маркетинговия микс  / Младен Велев  . - София  : Софттрейд, 2005  . - 180 с  ; 21 см

Сист. No: 7781
- 62 -
4111141111

Ковачев, Асен

   Управление на икономиката  / Асен Ковачев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 310 с. ; 23 см

Сист. No: 7795
- 63 -
4085040850

   Съвременни управленски практики III  : Научна конференция 18.02. - 20.02. 2005 г.;Т.I-II  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2005  . - 24 см

   Т. I  . - 2005  . - 300 с.

Сист. No: 7727
- 64 -
4085040850

   Съвременни управленски практики III  : Научна конференция 18.02. - 20.02. 2005 г.;Т.I-II  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2005  . - 24 см

   Т. II  . - 2005  . - 296 с.

Сист. No: 7728
Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
- 65 -
4108341083

Владимирова, Катя Иванова и др.

   Стратегическо управление и стратегическо планиране  / Катя Иванова Владимирова, Константин Николов Габровски, Нако Райнов Стефанов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 272 с. ; 24 см

Сист. No: 7759
Бизнес етикет
- 66 -
4108841088

Сабат, Ан Мари

   Бизнес етикет  : 101 начина да правим бизнес с чар и тактичност  / Ан Мари Сабат  . - София  : Изд. къща ГорексПрес, 2000  . - 160 с  ; 20 см

Сист. No: 7765

Комуникации. Делово общуване

- 67 -
4110641106

Кондукторова, Анастасия

   Делова кореспонденция  / Анастасия Кондукторова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 243 с. ; 22 см

Сист. No: 7787
Счетоводство на отраслите
- 68 -
3817538175

Димитрова, Зорница и др.

   [Седемнадесет] 17 основни казуса за начисляване и осчетоводяване на осигурителните вноски  / Зорница Димитрова, Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2005  . - 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" кн. 10/2005 г.)

   

Сист. No: 7793
Бюджетно счетоводство
- 69 -
4108941089

Стоянов, Стоян и др.

   Бюджетно счетоводство  / Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян, Камелия Савова-Симеонова  . - София  : ФорКом, 2005  . - 184 с  ; 20 см

Сист. No: 7766
Счетоводство на предприятието
- 70 -
4109841098

Дурин, Стоян и др.

   Счетоводство на предприятието  / Стоян Дурин, Даниела Дурина  . - 12-то изд. - София  : ФорКом, 2004  . - 576 с. ; 20 см

Сист. No: 7778
- 71 -
657.9/С/Д    935  Сн657.9/С/Д    935  Сн

Дурин, Стоян и др.

   Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия  : Сметкоплан на малки и средни предприятия. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Закон за счетоводството. / Стоян Дурин, Даниела Дурина  . - София  : ФорКом, 2005  . - 464 с  ; 20 см

Сист. No: 7771
- 72 -
4109741097

Косев, Димитър

   Счетоводство на едноличния търговец  : Едностранно и двустранно счетоводно записване и преход между тях. Данъчно облагане. Социално и здравно осигуряване. / Димитър Косев  . - 12-то прераб. и доп. изд. - София  : РОМИНА, 2005  . - 384 с  ; 20 см

Сист. No: 7777
Национални счетоводни стандарти
- 73 -
657/С/Б  923  НС657/С/Б  923  НС

България. Закони и др. п.

   Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  . - София  : Солотон, 2005  . - 420 с. ; 20 см

Сист. No: 7772
Управление на кадрите. Управление на персонала
- 74 -
4110241102

Аврамов, Велко

   Управление на персонала на търговската фирма  / Велко Аврамов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 296 с  ; 23 с

Сист. No: 7782
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 75 -
3967539675

Попов, Ганчо

   Възможности за обективизиране на персоналните оценки  / Ганчо Попов  . - София  : Персонал-GRH, 2004  . - 40 с. ; 23 см

Сист. No: 7722

Интернет

- 76 -
681.4/С/Е  495681.4/С/Е  495

   Е - България 2005  /   / Асен Тотин и др. - София  : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2005  . - 84 с. ; 29 см

Сист. No: 7733

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 77 -
4097040970

Черняева, Наталия

   Русский язык в туризме  : (Учебник);Ч. 1-2  / Наталия Черняева  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 22 см

   Ч. 1 . Виды туризма и сервис  . - 2005  . - 128 с.

Сист. No: 7789
- 78 -
4110841108

Черняева, Наталия и др.

   Тестове по руски език  : за кандидат-студенти в Икономически университет - Варна  / Наталия Черняева, Мимоза Тодорова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 52 с. ; 22 см

Сист. No: 7790
- 79 -
4108241082

Perianova, Irina et al.

   English language admission test for the University of National and World Economy  : Dictation Story Translation  / Irina Perianova, Boika Bozukova, Margarita Taneva  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 216 с. ; 24 см

Сист. No: 7758
- 80 -
4107841078

Slavova, Liubka Slavova

   Por tierra, por aire y por mar. : Manual de espanol para los estudiantes de turismo  / Liubka Slavova Slavova  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 7751

Литературознание

- 81 -
4107341073

Ferreira, Antonio

   Poemas lusitanos  : Edicao fac-simile da edicao de 1598  / Antonio Ferreira  . - Braga  : Universidade do Minho, 2000  . - 253 с. ; 25 см

Сист. No: 7743
- 82 -
4092940929

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Избрани творби  : Т. 1-2  / Лъчезар Георгиев Георгиев  . - София  : Star Way, 2005  . - 20 см

   Т. 2 . Разкази и новели  . - 2005  . - 384 с.

Сист. No: 7735
- 83 -
4106641066

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Разкази от "Дълбокото подземие"  : Разкази и новели  / Лъчезар Георгиев Георгиев  . - София  : Star Way, 2005  . - 148 с. ; 20 см

Сист. No: 7736
- 84 -
4107241072

Кулински, Иван

   Жив е той, жив е . : Хумористично-сатЪрични смехотворения  / Иван Кулински  . - Свищов  : Естерн Лайт Индустри, 2005  . - 60 с. ; 21 см

Сист. No: 7742

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 85 -
914/С/Т  622  Б914/С/Т  622  Б

   Това е България  : Национален информационен проект  = This is Bulgaria  . - София  : ИК"Евро бул 999", 2005  . - 710 с. ; 31 см  + CD ROM

Сист. No: 7748

История на културата

- 86 -
4106341063

Иванов, Елит Николов

   Културната идентичност на Европа  : Изследвания по сравнително културознание  / Елит Николов Иванов  . - София  : Хорус, 2005  . - 552 с. ; 21 см

Сист. No: 7784
- 87 -
4110441104

Pantcheva, Margarita et al.

   La Bulgarie  : Aspects culturels;Part I-II  / Margarita Pantcheva, Ivanka Pavlova  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 22 см

   Part 2  . - 2005  . - 216 с.

Сист. No: 7785

 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Велко 74 
Александрова, Матилда Иванова 59 
Андреасен, Алън Р. 29 
Андреев, Огнян 58 
Андреев, Росен 44 45 
Андреев, Янаки 45 
Андреева, Цветелина 45 
Андронов, Евангелий Димитров 59 
Атанасов, Иван 40 
Балкански, Димитър 12 
Божинов, Божидар 15 
Божинова, Марияна 23 
Василев, Васко Ананиев 57 
Велев, Младен 27 28 60 61 
Владимирова, Катя Иванова 65 
Габровски, Константин Николов 65 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 82 83 
Герджиков, Огнян 36 
Димитрова, Зорница 68 
Дурин, Стоян 70 71 
Дурина, Даниела 70 71 
Иванов, Елит Николов 86 
Иванов, Иван Величков 18 
Иванова, Ваня Василева 18 
Карановски, Иван 7 
Керчев, Красимир 47 
Ковачев, Асен 62 
Кондукторова, Анастасия 67 
Косев, Димитър 72 
Котлър, Филип 29 
Кръстева, Невяна 30 
Кулински, Иван 84 
Кусев, Ивайло 41 
Лазаров, Румен 19 
Личев, Илия 56 
Маджарова, Светла Иванова 22 
Малчева, Ангелина Асенова 52 
Маринов, Стоян 26 
Марковска, Албена Тодорова 52 
Минев, Светлин 17 
Михайлов, Димитър 11 
Младенов, Милети 14 
Николов, Илия 37 
Павлова, Веселка 47 
Паунов, Марин Александров 1 
Петрова, Ива 30 
Попов, Ганчо 75 
Пъшкинова, Юлия 50 
Радонов, Димитър 7 41 
Ракаджийска, Светла 26 
Рангелов, Евгени 68 
Рачев, Филип Петков 38 
Роснева, Лалка 20 
Сабат, Ан Мари 66 
Савова-Симеонова, Камелия 69 
Серафимова, Десислава 56 
Симеонов, Цветан 20 
Сланчева, Снежана 50 
Средкова, Красимира 6 
Стефанов, Георги 35 
Стефанов, Нако Райнов 65 
Стефанова, Цецка Петрова 52 
Стоянов, Стоян 69 
Тодорова, Мимоза 78 
Томов, Димитър Томов 48 
Фесчиян, Даниела 69 
Филипов, Велин 13 
Хаджиев, Божидар 20 
Харис, Томас Л. 25 
Хрусанов, Дончо 34 
Цанков, Теодор 5 
Цветков, Стоян 47 
Цветков, Цветан Георгиев 43 
Цоников, Георги 56 
Чалъков, Анастасий 40 
Черняева, Наталия 77 78 
Шопов, Тодор 34 
Bozukova, Boika 79 
Ferreira, Antonio 81 
Martin, Claude 33 
Mikolajczyk, Zofia 33 
Pantcheva, Margarita 87 
Pavlova, Ivanka 87 
Perianova, Irina 79 
Slavova, Liubka Slavova 80 
Taneva, Margarita 79 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен туризъм 22 
Бизнес етикет 66 
Бюджети на домакинствата в Република България 2004 2 
Бюджетите на България 10 
Бюджетно счетоводство 69 
Въведение в банковото дело 15 
Възможности за обективизиране на персоналните оценки 75 
Външна търговия на Република България (2004) 31 
Годишен отчет 2004 16 
Годишен отчет за дейността през 2004 година 9 
Данъци при източника и данъци върху разходите 13 
Делова кореспонденция 67 
Добавената стойност на пъблик рилейшънс 25 
Е - България 2005 76 
Енергетика и околна среда. Новите реалности по пътя към ЕС 53 
Енергетиката на България 2001 - 2004 55 
Жив е той, жив е ... 84 
Заетост и безработица 2005 8 
Заплати и обещетения 7 
Здравословни и безопасни условия на труд 6 
Избрани творби 82 
Икономикс 3 4 
Иновации и инвестиции в отбраната 43 
Как се пише дипломна работа 48 
Коментар на търговския закон 36 
Корпоративен данък 11 
Културната идентичност на Европа 86 
Маркетинг в туризма 26 
Модернизация и пазарен ред 19 
Наръчник за изработване на длъжностни характеристики 41 
Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия 71 
Национален семинар на съветниците по Болонския процес в България 49 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 73 
Образование в Република България 2005 46 
Общо застраховане 44 
Организационна култура 1 
Отклонение от данъчно облагане - практически аспекти 12 
Пари, банки, кредит 14 
Поглед върху българското финансово право 40 
Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 51 
Право и език 34 
Презастраховане 45 
Приложна икономика и мениджмънт 20 
Разкази от "Дълбокото подземие" 83 
Регионален енергиен пазар на Югоизточна Европа 54 
Регистриране и отчитане на продажби с фискални устройства 37 
Русский язык в туризме 77 
Социално-икономически различия между общините в България 42 
Справочник за кандидат-студенти 2005/2006 52 
Справочник за магистърска степен 2005/2006 47 
Стратегии за търгуване на финансовите пазари 17 
Стратегически маркетинг 30 
Стратегически маркетинг за нестопанските организации 29 
Стратегическо управление и стратегическо планиране 65 
Счетоводство на едноличния търговец 72 
Счетоводство на предприятието 70 
Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт 58 
Съвременни управленски практики III 63 64 
Тестове по руски език 78 
Това е България 85 
Търговска, банкова и застрахователна несъстоятелност 38 
Търговски сделки с обекти на интелектуална собственост 23 
Търговско право 35 39 
Управление на икономиката 62 
Управление на маркетинга 27 60 
Управление на маркетинговия микс 28 61 
Управление на операциите 56 59 
Управление на персонала на търговската фирма 74 
Управление на транспортни системи 57 
Учебно помагало за практически занятия по "Икономика на съобщенията" и "Финанси" 18 
Финансов инженеринг 5 
Частните висши училища 50 
[Seventh] 7-th International Conference of the "Reseau PGV" The East-West reciprocal transfers from the perspective of integration of the Vesegrad countries info the EU 21 
[Седемнадесет] 17 основни казуса за начисляване и осчетоводяване на осигурителните вноски 68 
English language admission test for the University of National and World Economy 79 
Formation et developpement des competences manageriales dans l'Erope elargie 33 
La Bulgarie 87 
Le Consommateur et l'entreprise dans l'espace Europeen - ethnocentrisme ou globalisation? 32 
Poemas lusitanos 81 
Por tierra, por aire y por mar... 80 
Summary of the Annual Report 2004 24