НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Печат.Информационна дейност
- 1 -
002/С/М  738  Ие002/С/М  738  Ие

Михайлов, Ивелин Любомиров

   Енциклопедичен издателско-полиграфически речник  / Ивелин Любомиров Михайлов  . - В. Търново  : Сириус-4, 2004  . - 740 с. ; 21 см

Сист. No: 7662
- 2 -
002/С/К    693

   Справочник 2005  : Книгоиздателства. Книжарници. Издатели и редакции на Периодични издания в България  /   Състав. Татяна Дерменджиева  . - София  : НБКМ, 2005  . - 360 с. ; 23 см

Сист. No: 7675

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 3 -
002/С/Г  387  Аб002/С/Г  387  Аб

Гергова, Ани

   Българска книга  : Енциклопедия  /   Състав. Ани Гергова  . - София-Москва  : ПЕНСОФТ, 2004  . - 508 с. ; 29 см

Сист. No: 7663
- 4 -
02/С/Т  134  д02/С/Т  134  д

   Таблици на десетичната класификация  : Допълнения, поправки и методични решения 1993 - 2004  /   Състав. Лозинка Иванова Ахчийска, Боряна Симеонова Табакова  . - София  : НБКМ, 2005  . - 140 с. ; 29 см

Сист. No: 7676

Библиографии

- 5 -
016/С/Ю  125016/С/Ю  125

   Юбилейна библиография на катедра "Стратегическо планиране" (1955 - 2005)  /   Състав. Станка Тонкова, Анастасия Марчева, Теодора Георгиева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 190 с. ; 24 см

Сист. No: 7654

Философия

- 6 -
4104241042

Уотсън, Питър

   Модерната мисъл  : Интелектуалната история на ХХ век  / Питър Уотсън  ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова  . - София  : Кръгозор, 2005  . - 23 см

   Книга 1  . - 2005  . - 623 с.

Сист. No: 7678
- 7 -
4104241042

Уотсън, Питър

   Модерната мисъл  : Интелектуалната история на ХХ век  / Питър Уотсън  ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова  . - София  : Кръгозор, 2005  . - 23 см

   Книга 2  . - 2005  . - 545 с.

Сист. No: 7679

Религия. Атеизъм

Обществени науки

Статистика

- 8 -
31/С/С  7331/С/С  73

   Статистически годишник 2004  : С данни за 2003 година  = Statistical Yearbook  . - София  : НСИ, 2005  . - 678 с. ; 27 см  + Булстат

Сист. No: 7643
- 9 -
338/С/С  73338/С/С  73

   Статистически справочник 2005  : (с данни за 2004 г.)  . - София  : НСИ, 2005  . - 322 с. ; 17 см

Сист. No: 7645

Социология

- 10 -
4103841038

Гълъбов, Антоний

   Граничната идентичност  : Социологически профили на отклоняващо се поведение  / Антоний Гълъбов  . - София  : ИК "Ваньо Недков", 2004  . - 199 с. ; 24 см

Сист. No: 7672

Политика

- 11 -
4103941039

   Интелектуалното наследство на Конрад Аденауер  : Речи, интервюта, размисли  / Конрад Аденауер  ; Състав. Ралф Якш  ; Науч. ред. Светослав Малинов  . - София  : Фондация "Конрад Аденауер", 2005  . - 168 с. ; 23 см

Сист. No: 7673
- 12 -
4104341043

Кисинджър, Хенри

   Политиката  : Към дипломацията на ХХІ век  / Хенри Кисинджър  ; Прев. от англ. Боряна Семкова-Вулова  . - София  : Труд & Прозорец, 2002  . - 320 с. ; 23 см

Сист. No: 7680
Икономически теории.Учения и школи
- 13 -
4101741017

Коев, Йордан П.

   Предприемаческата идея: преглед и реинтерпретация  / Йордан П. Коев  . - Варна  : ИК Стено, 2005  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 7634
Трудови ресурси.Заетост.Пазар на труда
- 14 -
4103441034

Христов, Драган С. и др.

   Как да се атакува безработицата  : Преглед на програми за намаляване на безработицата  / Драган Спиров Христов, Роберт Брюс Макдоналд  . - София  : Херон Прес, 2002  . - 185 с. ; 24 см

Сист. No: 7664
Фирми
- 15 -
4101641016

   Основи на дребния бизнес  /   Състав. и ред. Кирил Тодоров  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - София  : Некст, 2005  ; 24 см

Сист. No: 7629

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 16 -
4102941029

   Иновационни практики в публичните финанси  : Научно-практическа конференция; (Сборник доклади). Варна 4-5 ноември 2004 г. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 96 с. ; 23 см

Сист. No: 7655
- 17 -
336.2  /С/  Н  294336.2  /С/  Н294

   Настолник на счетоводителя 2005  . - 7. прераб. - София  : ИК "Коман", 2005  . - 528 с. ; 21 см

Сист. No: 7632
- 18 -
4103641037

Стоянов, Велчо

   Основи на финансите  : Т. 1-  / Велчо Стоянов  . - 7-мо (доп. и прераб.) изд. - София  : ГАЛИК, 2003-  . - 20 см

   Т. 1 . Публични финанси  . - 2003  . - 654 с.

Сист. No: 7670
- 19 -
4103741037

Стоянов, Велчо

   Основи на финансите  : Т. 1-  / Велчо Стоянов  . - 4-то (доп. и прераб.) изд. - София  : ГАЛИК, 2005  . - 20 см

   Т. 2 . Финанси на предприятието (фирмата). Банки и банково дело  . - 2005  . - 437 с.

Сист. No: 7671
- 20 -
4103341033

Стоянов, Иван Г.

   Видове контрол за законност в сферата на публичните финанси  / Иван Г. Стоянов  . - София  : Фенея, 2005  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 7661
- 21 -
4102141021

   Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз  : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 439 с. ; 24 см

Сист. No: 7638
Данъци. Такси. Налози
- 22 -
336.2  /С/  Н  294336.2  /С/  Н294

   Настолник на счетоводителя 2005  . - 7. прераб. - София  : ИК "Коман", 2005  . - 528 с. ; 21 см

Сист. No: 7632
Пари
- 23 -
4104041040

Стоянов, Велчо

   Парите и смъртта на Запада през призмата на глобализацията  / Велчо Стоянов  . - София  : ГАЛИК, 2005  ; 20 см

Сист. No: 7669
Банки. Банково дело
- 24 -
3599035990

   Българска народна банка  : Годишен отчет 2004  . - София  : БНБ, 2005  . - 178 с. ; 29 см

Сист. No: 7640
- 25 -
4104141041

   Дистанционен анализ на банковата дейност  : (методическо ръководство)  /   / Жельо Вътев и др. - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 172 с. ; 23 см

Сист. No: 7677
- 26 -
4103241032

Игнатиев, Петър

   Банковата криза в България през 1996-97 г. / Петър Игнатиев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 160 с. ; 23 см

Сист. No: 7660

Икономика

- 27 -
33/С/Г  291  Дн33/С/Г  291  Дн

Генадиева, Дарина Христова и др.

   Немско-български икономически речник  /   Състав. Дарина Христова Генадиева, Виктор Георгиев Монев  . - София  : Софи-Р, 2005  . - 407 с. ; 24 см

Сист. No: 7665
- 28 -
II  1371II  1371

   Икономиката на България през 2004 година  : (годишен доклад)  . - София  : АИАП, 2005  . - 63 с. ; 30 см  . -   (Серия Конюнктурни обзори)

Сист. No: 7633
- 29 -
33/С/И  50333/С/И  503

   Икономическа енциклопедия  /   Отг. ред. Александър Димитров, Митко Димитров  . - София  : Наука и изкуство, 2005  . - 928 с. ; 24 см

Сист. No: 7682
- 30 -
4102241022

Цветков, Цветнен Димитров

   Стопанска логистика  / Цветнен Димитров Цветков  . - Варна  : ИК "Стено", 2005  . - 152 с. ; 23 см

Сист. No: 7639
Икономика на селското стопанство
- 31 -
4102441024

Богданова, Маргарита

   Аграрно планиране  : Учебник  / Маргарита Богданова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 166 с. ; 24 см

Сист. No: 7647

Търговия

- 32 -
4102541025

   Търговски комуникации  /   / Венцислав Минков и др. - 2-ро доп. и прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 356 с. ; 24 см

Сист. No: 7648
Външна търговия
- 33 -
II  1503II  1503

   Алманах 110 години Българска търговско-промишлена палата  . - София  : БТПП, 2004  . - 206 с. ; 27 см

Сист. No: 7641
Международни финанси.Международни валутни отношения
- 34 -
4102741027

Стойков, Иван и др.

   Международна инвестиционна политика  : (Учебник)  / Иван Стойков, Симеон Момчев  . - 2. разш. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 171 с. ; 24 см

Сист. No: 7652
Европейска интеграция
- 35 -
339.9/С/С  573  Ит339.9/С/С  573  Ит

Спиридонов, Иван

   Тематичен речник по Европейска интеграция  / Иван Спиридонов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 106 с. ; 23 см

Сист. No: 7649
Търговско право
- 36 -
347.7/С/Н  267

   Наръчник по обществени поръчки  /   Рец. Огнян Герджиков, Методи Марков  / Миглена Павлова и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 624 с. ; 21 см

Сист. No: 7630
Социално осигуряване в България
- 37 -
368.4/С/Б  923-зк368.4/С/Б  923-зк

България. Закони и др. п.

   Кодекс за социалното осигуряване  : Закон за здравното осигуряване  /   Състав. и ред. Антоанета Тодорова  . - София  : ВИА, 2005  . - 312 с. ; 20 см

Сист. No: 7668
Пенсионно осигуряване
- 38 -
3967539675

Янакиева, Веселка

   Пенсионното осигуряване 2005 г. Проблеми и решения  : Приложение: Нормативна уредба  / Веселка Янакиева  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2005  . - 164 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн.2/2005 г.)

Сист. No: 7644
Образование
- 39 -
4103041030

   [Сто и двадесет] 120 години Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев"  : Юбилеен сборник (1960-2005)  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 164 с. ; 22 см

Сист. No: 7657
Висше образование
- 40 -
378/С/С  593  с378/С/С  593  с

   Справочник за кандидат-студенти 2005/2006  : Стопанска академия "Д. А. Ценов"  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 111 с. ; 21 см

Сист. No: 7656

Математика. Естествени науки

Математика

- 41 -
4101941019

Димитров, Димо

   Теория на вероятностите и математическа статистика  : (Учебник)  / Димо Димитров  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2004  . - 154 с. ; 22 см

Сист. No: 7636
- 42 -
4101841018

Димитров, Димо и др.

   Математически анализ  : Втора част  / Димо Димитров, Радан Мирянов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 22 см

   Ч. 2 . Практическо пособие  . - 2005  . - 62 с.

Сист. No: 7635
- 43 -
4102041020

Димитров, Димо и др.

   Теория на вероятностите и математическа статистика  : Ръководство  / Димо Димитров, Радан Мирянов  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2005  . - 135 с. ; 22 см

Сист. No: 7637
- 44 -
4052040520

Попов, Кирил

   Основни проблеми на външната балистика в светлината на модерната математика  : Студии на БИАП; Математически науки Т. 1-  / Кирил Попов  . - София  : БИАП, 2005  . - 23 см

   Т. 7  . - 2005  . - 352 с.

Сист. No: 7674
- 45 -
4102641026

Стойков, Иван

   Количествени методи в управлението  : (Учебник)  / Иван Стойков  . - 2-ро изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 274 с. ; 23 см

Сист. No: 7651

Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
- 46 -
4102341023

Бакърджиева, Милка

   Бизнесстратегии  : Учебник  / Милка Бакърджиева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 228 с. ; 24 см

Сист. No: 7646
Управление
- 47 -
I  2104I  2104

Георгиев, Никола

   Конфликтът в бизнесорганизацията  / Никола Георгиев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 212 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 72)

Сист. No: 7658
- 48 -
4103141031

Каплан, Робърт и др.

   Балансирана система от показатели за ефективност  : Как да превърнем стратегията в действие  / Робърт Каплан, Дейвид Нортън  . - София  : Класика и Стил, 2005  . - 404 с. ; 21 см

Сист. No: 7659
- 49 -
4103541035

   Преговорите  : Ръководство за успешен бизнес; Авторитетни отговори на вашите въпроси  . - София  : Класика и Стил, 2005  . - 197 с. ; 22 см  . -   (Поредица Harvard business essentials)

Сист. No: 7667
Счетоводство
- 50 -
657/С/Б  923-з657/С/Б  923-з

България. Закони и др. п.

   Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  : Въвеждащ коментар. Нормативен текст. Приложения: Закон за счетоводството. Закон за малките и средните предприятия  . - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 400 с. ; 21 см

Сист. No: 7631
- 51 -
4102841028

Тодоров, Тодор Ив. и др.

   Система на националните сметки  : (Учебник)  / Тодор Ив. Тодоров, Теодора Георгиева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 250 с. ; 23 см

Сист. No: 7653

Изкуство. Спорт

Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература

- 52 -
ІІ  1498ІІ  1498

Станимирова, Елена

   Практическа френска граматика  : Ч. 1-  / Елена Станимирова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 27 см

   Ч. 1  . - 2005  . - 190 с.

Сист. No: 7650
- 53 -
33/С/С  834  Дб33/С/С  834  Дб

Стоянова, Добрина и др.

   Немско-български икономически речник  / Добрина Стоянова, Ценка Божилова, Радосвета Христова  = Deutsch-bulgarisches wirtschaft worterbuch  . - София  : Библиотека 48, б. г. - 336 с. ; 23 см  . -   (Библиотека 48)

Сист. No: 7666

Биографии

- 54 -
92/С/М  459  Мб92/С/М  459  Мб

Мейсън, Марк

   Биографична енциклопедия  / Марк Мейсън  . - София  : Екслибрис, 2003  . - 830 с. ; 22 см

Сист. No: 7681

 Индекс по АВТОРИ

Аденауер, Конрад 11 
Ахчийска, Лозинка Иванова 4 
Бакърджиева, Милка 46 
Богданова, Маргарита 31 
Божилова, Ценка 53 
Божинов, Божидар 25 
Вътев, Жельо 25 
Генадиева, Дарина Христова 27 
Георгиев, Георги 25 
Георгиев, Никола 47 
Георгиева, Теодора 5 51 
Гергова, Ани 3 
Герджиков, Огнян 36 
Гълъбов, Антоний 10 
Дерменджиева, Татяна 2 
Димитров, Александър 29 
Димитров, Димо 41 42 43 
Димитров, Митко 29 
Дончева-Стаматова, Антоанета 6 7 
Иванов, Иван 32 
Игнатиев, Петър 26 
Каплан, Робърт 48 
Кисинджър, Хенри 12 
Коев, Йордан П. 13 
Кръстев, Бисер 25 
Макдоналд, Роберт Брюс 14 
Малинов, Светослав 11 
Марков, Методи 36 
Марчева, Анастасия 5 
Мейсън, Марк 54 
Мидова, Петранка 32 
Минков, Венцислав 32 
Мирянов, Радан 42 43 
Михайлов, Ивелин Любомиров 1 
Момчев, Симеон 34 
Монев, Виктор Георгиев 27 
Нортън, Дейвид 48 
Попов, Кирил 44 
Семкова-Вулова, Боряна 12 
Спасов, Момчил 32 
Спиридонов, Иван 35 
Станимирова, Елена 52 
Стойков, Иван 34 45 
Стоянов, Велчо 18 19 23 
Стоянов, Иван Г. 20 
Стоянова, Добрина 53 
Табакова, Боряна Симеонова 4 
Тодоров, Кирил 15 
Тодоров, Тодор Ив. 51 
Тодорова, Антоанета 37 
Тонкова, Станка 5 
Уотсън, Питър 6 7 
Христов, Драган Спиров 14 
Христова, Радосвета 53 
Цветков, Цветнен Димитров 30 
Якш, Ралф 11 
Янакиева, Веселка 38 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрно планиране 31 
Алманах 110 години Българска търговско-промишлена палата 33 
Балансирана система от показатели за ефективност 48 
Банковата криза в България през 1996-97 г. 26 
Бизнесстратегии 46 
Биографична енциклопедия 54 
Българска книга 3 
Българска народна банка 24 
Видове контрол за законност в сферата на публичните финанси 20 
Граничната идентичност 10 
Дистанционен анализ на банковата дейност 25 
Енциклопедичен издателско-полиграфически речник 1 
Икономиката на България през 2004 година 28 
Икономическа енциклопедия 29 
Иновационни практики в публичните финанси 16 
Интелектуалното наследство на Конрад Аденауер 11 
Как да се атакува безработицата 14 
Кодекс за социалното осигуряване 37 
Количествени методи в управлението 45 
Конфликтът в бизнесорганизацията 47 
Математически анализ 42 
Международна инвестиционна политика 34 
Модерната мисъл 6 7 
Наръчник по обществени поръчки 36 
Настолник на счетоводителя 2005 17 22 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 50 
Немско-български икономически речник 27 53 
Основи на дребния бизнес 15 
Основи на финансите 18 19 
Основни проблеми на външната балистика в светлината на модерната математика 44 
Парите и смъртта на Запада през призмата на глобализацията 23 
Пенсионното осигуряване 2005 г. Проблеми и решения 38 
Политиката 12 
Практическа френска граматика 52 
Преговорите 49 
Предприемаческата идея: преглед и реинтерпретация 13 
Система на националните сметки 51 
Справочник 2005 2 
Справочник за кандидат-студенти 2005/2006 40 
Статистически годишник 2004 8 
Статистически справочник 2005 9 
Стопанска логистика 30 
Таблици на десетичната класификация 4 
Тематичен речник по Европейска интеграция 35 
Теория на вероятностите и математическа статистика 41 43 
Търговски комуникации 32 
Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз 21 
Юбилейна библиография на катедра "Стратегическо планиране" (1955 - 2005) 5 
[Сто и двадесет] 120 години Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" 39 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрно планиране 31 
Банкова система 24 25 26 
Безработица 14 
Библиографии 5 
Бизнес организация 47 
Бизнес стратегии 46 
Биографии 54 
Висше образование 40 
Данъци 17 22 
Дипломация 12 
Езикознание 53 
ЕИО 35 
Издателско дело 1 
Икономика 29 
Икономика на България 28 
Икономически речник 27 
Книгознание 3 
Книгоиздаване 2 
Математика 44 
Математичен анализ 42 
Математически методи в управлението 45 
Международни инвестиции 34 
МСП 15 
Национални сметки 51 
Образование 39 
Обществени поръчки 36 
Пари 23 
Пенсионно осигуряване 38 
Политика 11 
Предприемачество 13 
Социално осигуряване 37 
Социология на комуникацията 10 
Статистика на България 8 9 
Стопанска политика 30 
Стратегическо управление 48 
Счетоводни стандарти 50 
Теория на вероятностите 41 43 
Търговска палата 33 
Търговски комуникации 32 
УДК 4 
Управление 49 
Философия - история 6 7 
Финанси 16 18 
Финанси на България 21 
Финанси на фирмата 19 
Финансов контрол 20 
Френска граматика 52