НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
4101341013

Бенбасат, Алберт

   Книгата като тяло и дух  / Алберт Бенбасат  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004  . - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 7625
- 2 -
4101441014

Георгиев, Лъчезар

   Теория на книгоиздателския процес  : Аспекти, проблеми , тенденции  / Лъчезар Георгиев Георгиев  = Theory of book-publishing process  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004  . - 232 с. ; 20 см

Сист. No: 7626
- 3 -
4101541015

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност  / Лъчезар Георгиев Георгиев  = Management and marketing of publishing activities  . - 2. доп. изд. - В. Търново  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004  . - 232 с. ; 20 см

Сист. No: 7627

Библиографии

- 4 -
01/C/Б  92  к01/C/Б  92  к

   Български книгопис  : Книги, нотни, графически и картографски издания; Общ годишен указател 19. /   Ред. Стефка Антонова Пенчева  . - София  : НБКМ, 19. - 29 см  . -   (Серия 1)

   1991  . - 1994  . - 314 с.

Сист. No: 7560
- 5 -
01/C/Б  92  к01/C/Б  92  к

   Български книгопис  : Книги, нотни, графически и картографски издания; Общ годишен указател 19. /   Ред. Стефка Антонова Пенчева  . - София  : НБКМ, 19. - 29 см  . -   (Серия 1)

   1992  . - 1997  . - 920 с.

Сист. No: 7561
- 6 -
016/С/М  684  Мб016/С/М  684  Мб

Миркович, Мария

   Библиография на трудовете на Камен М и р к о в и ч  / Мария Миркович  . - София  : Тракия-М, 2004  . - 216 с. ; 24 см

Сист. No: 7620

Философия

Религия. Атеизъм

- 7 -
21/С/Р  56421/С/Р  564

   Речник на свято-то писание  : (фототипно издание)  . - София  : ДФ 7М "График" - София, 1884  . - 624 с. ; 21 см

Сист. No: 7596

Обществени науки

Социология

- 8 -
II  1500II  1500

   Общественото мнение 2004  . - Б.м. : Alpfa research, 2004  . - 113 с. ; 29 см

Сист. No: 7593

Политика

- 9 -
4100741007

Петров, Алексей Илиев

   Тероризъм и системи за сигурност  / Алексей Илиев Петров  . - София  : УНСС, 2005  . - 239 с. ; 21 см

Сист. No: 7618
Трудови отношения
- 10 -
349.2/С/Б  923-зт349.2/С/Б  923-зт

България. Закони и др. п.

   Трудови отношения 2005 година  : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на МТСП. Приложни коментари. (Книга-годишник)  . - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 721 с. ; 21 см

Сист. No: 7610
Фирми
- 11 -
334/С/М  231334/С/М  231

   Малките и средните предприятия в Република България през периода 1999-2002 година  : (Статистически анализ)  . - София  : НСИ, 2005  . - 86 с. ; 28 см

Сист. No: 7556
Малък бизнес
- 12 -
4100541005

Парашкевова, Лоретта

   Малкият индустриален бизнес в глобалната икономика  / Лоретта Парашкевова  . - Варна  : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2004  . - 469 с. ; 20 см

Сист. No: 7616

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 13 -
4097940979

   Корпоративни финанси  : Кратък курс  /   / Георги Атанасов Петров и др. - София  : Тракия-М, 2004  . - 235 с. ; 21 см

Сист. No: 7573
- 14 -
II  1502II  1502

Манчев, Цветан

   Есе за финансовата криза  / Цветан Манчев  . - София  : АИАП, 2005  . - 93 с. ; 30 см  . -   (Серия Икономически изследвания)

Сист. No: 7595
Пари
- 15 -
4098840988

Лавин, Ан и др.

   Теории за парите  / Ан Лавин, Жан Пол Полен  ; Под ред. на  Николай Неновски  . - София  : ИК "Кама", 2004  . - 160 с. ; 22 см  . -   (Поредица Университети № 4)

Сист. No: 7583
Фондов пазар. Фондова борса
- 16 -
4100641006

Атанасов, Михаил

   Фондови борси и финансови пазари  / Михаил Атанасов  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005  . - 255 с. ; 20 см

Сист. No: 7617
- 17 -
4098640986

Моравенов, Маню

   Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност  / Маню Моравенов  . - София  : Сиела, 2004  . - 388 с. ; 23 см

Сист. No: 7581

Икономика

- 18 -
330.1/С/Б  925330.1/С/Б  925

   Българската икономика: състояние и перспективи 2005 г.  : Тримесечен обзор Кн.1,2,3  . - София  : АИАП, 2005  . - 30 см

   Кн.1,2,3  . - 2005

   Преди 2005 г. Вж М е с е ч е н бюлетин

Сист. No: 7546
- 19 -
4096640966

   Научна конференция на младите научни работници  : Сборник доклади  . - Варна  : Наука и икономика, 2004  . - 192 с. ; 22 см

Сист. No: 7548
Прогнозиране, планиране
- 20 -
4100441004

Парашкевова, Лоретта

   Планиране и прогнозиране  / Лоретта Парашкевова  . - Варна  : Б.изд., 2005  . - 208 с. ; 20 см

Сист. No: 7615
Икономика на туризма
- 21 -
4098540985

Мадгерова, Рая Христова

   Предприемачество и малък бизнес в туризма  : Особености, проблеми и решения  / Рая Христова Мадгерова  . - София  : ИК "Интелект А" - Благоевград, 2004  . - 178 с. ; 20 см

Сист. No: 7580
- 22 -
4097040970

Цонева, Анастасия

   Русский язык в туризме  : (Учебник);Ч.1-  / Анастасия Цонева  . - Варна  : Наука и икономика, 2004  . - 22 см

   Ч.2 . Корреспонденция и документация  . - 2004  . - 144 с.

Сист. No: 7552
Външна търговия
- 23 -
4097640976

Стефанов, Николай

   България в световната търговска организация  : Преговори, предизвикателства и проблеми в многостранните търговски отношения  / Николай Стефанов  . - София  : ИК "Горекс Прес", 2005  . - 200 с. ; 24 см

Сист. No: 7570

Маркетинг

- 24 -
4098240982

Волф, Юрген

   Направете нещо различно  : Доказани маркетингови техники за преобразуване на вашия бизнес  / Юрген Волф  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 264 с. ; 21 см

Сист. No: 7576
- 25 -
I  2146I  2146

Кръстев, Светозар

   Маркетинг. Кратко, точно, ясно  : Принципи за успешен бизнес  / Светозар Кръстев  . - София  : Сиела, 2005  . - 156 с. ; 16 см

Сист. No: 7575
- 26 -
4097840978

Траут, Джак

   Големите проблеми на големите търговски марки  : Трудно научените уроци  / Джак Траут  . - София  : ИнфоДАР, 2001  . - 254 с. ; 21 см

Сист. No: 7572
- 27 -
4096840968

Узунова, Юлия

   Стратегическата маркетингова активност  : Устойчивост на фирмите при промени  / Юлия Узунова  . - Варна  : ИК "Стено", 2004  . - 320 с. ; 24 см

Сист. No: 7550
- 28 -
4098040980

Харисън, Тина

   Маркетинг на финансовите услуги  / Тина Харисън  . - София  : Класика и Стил, 2004  . - 451 с. ; 24 см

Сист. No: 7574
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 29 -
4100841008

   Национална идентичност и евроинтеграция  : Международна научно-практическа конференция 5-6 юни 2004 г. - София  : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2004  . - 460 с. ; 24 см

Сист. No: 7619

Право. Наука за държавата и правото

- 30 -
4097140971

Андреева, Андриана и др.

   Основи на публичното право. Основи на публичната администрация  : Задачи, казуси, тестове  / Андриана Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова  . - Варна  : Наука и икономика, 2004  . - 82 с. ; 22 см

Сист. No: 7553
- 31 -
343/C/П  869  о343/C/П  869  о

   Престъпления и осъдени лица 19.  . - София  : НСИ, 1997  . - 24 см

   1996  . - 1997  . - 268 с.

Сист. No: 7562
- 32 -
343/C/П  869  о343/C/П  869  о

   Престъпления и осъдени лица 19.  . - София  : НСИ, 19. - 24 см

   1998  . - 1999  . - 224 с.

Сист. No: 7563
- 33 -
343/C/П  869  о343/C/П  869  о

   Престъпления и осъдени лица 19.  . - София  : НСИ, 19. - 24 см

   1999 . октомври  . - 2000  . - 284 с.

Сист. No: 7564
Конституционно право на България
- 34 -
342/С/К  831  РБ342/С/К  831  РБ

   Конституция на Република България  : Обн. ДВ, бр.56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп. бр. 85 от 2003 г., изм. и доп. бр. 18 от 2005 г. - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 40 с. ; 20 см

Сист. No: 7628
Гражданско право
- 35 -
4096940969

   Основи на частното право  : (Учебни записки)  /   / Маргарита Бъчварова и др. - Варна  : Наука и икономика, 2004  . - 320 с. ; 22 см

Сист. No: 7551
Търговско право
- 36 -
347.7/С/К  161  Ап347.7/С/К  161  Ап

Калайджиев, Ангел

   Преобразуване на търговски дружества  / Ангел Калайджиев  . - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 304 с. ; 21 см

Сист. No: 7602
Финансово право
- 37 -
II  1499II  1499

Димитров, Пенко

   Финансово право. (Учебно помагало)  : Нормативен материал. Изпитни тестове  / Пенко Димитров  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 430 с. ; 29 см

Сист. No: 7590

Обществено управление

- 38 -
4096740967

Андреева, Андриана и др.

   Основи на публичната админастрация  : (Учебник)  / Андриана Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова  . - Варна  : Наука и икономика, 2004  . - 166 с. ; 22 см

Сист. No: 7549

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 39 -
368/С/Б  923  со368/С/Б  923  со

България. Закони и др. п.

   Социално осигуряване 2005 година  : Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Здравноосигурителни вноски. Актуализирани нормативни актове. Указания на НОИ. /   / Йордан Христосков и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 832 с. ; 21 см

Сист. No: 7603
- 40 -
3967539675

Петкова, Аспасия

   Промените в социалното и здравното осигуряване 2005 г. : Нормативни документи  / Аспасия Петкова  . - София  : ЕТ "Персонал - GRH ", 2005  . - 116 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн.1/2005)

   До 2004 г. вкл. изданието излиза със заглавие Управление на персонала.Библиотека "Човешки ресурси" е приложение на списание Човешки ресурси и излиза в 10 книжки годишно.

Сист. No: 7592
Социално осигуряване в България
- 41 -
3817538175

Димитрова, Зорница

   Осигуряването в практиката на предприятието  / Зорница Димитрова  . - София  : "Мисъл", 2005  . - 44 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр.5-6/2005г.)

Сист. No: 7591
- 42 -
4099840998

Колев, Кольо

   Социално осигуряване в България  : (Право, въпроси, казуси и задачи); (Учебник)  / Кольо Колев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 174 с. ; 24 см

Сист. No: 7606
Пенсионно осигуряване
- 43 -
4099340993

   Pension Reform in Eastern Europe  : Experiences and Perspectives; Presentations given at the international Seminar of the same name, held inKiev, Ukraine on 26th aand 27 th May 2004  . - Santiago  : Ciedess, 2004  . - 242 с. ; 23 см

   Прилагане на пенсионната реформа в Източна Европа. Контрол на пенсионните фондове. Портфейлно управление. Международни организации за икономическо коопериране. Фискално влияние на пенсионната реформа.

Сист. No: 7594
Образование
- 44 -
4100341003

   Реформа в юридическото образование  : Сборник  . - София  : Министерство на правосъдието, 2005  . - 88 с. ; 24 см

Сист. No: 7614
Висше образование в България
- 45 -
37/С/В  67  п37/С/В  67  п

   Висше и полувисше образование 19.  : /Статистически данни/  . - София  : НСИ, 19. - 23 см

   1992  . - 1993  . - 56 с.

Сист. No: 7567

Математика. Естествени науки

Околна среда
- 46 -
502/С/О-467502/С/О-467

   Околна среда 2003  : Бюлетин  . - София  : НСИ, 2005  . - 116 с. ; 28 см

Сист. No: 7557

Математика

- 47 -
51/А  926  Ии/3758651/А  926  Ии/37586

Аспарухова, Илка

   Изследване на операциите в селското стопанство  : Ч.1-2  / Илка Аспарухова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 1995  . - 20 см

   Ч.2  . - 1995  . - 299 с.

Сист. No: 7559

Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

- 48 -
4096540965

   Икономика и управление на строителството  : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г. - Варна  : ИК "Геа принт", 2004  . - 124 с. ; 20 см

Сист. No: 7547

Селско стопанство. Горско стопанство

- 49 -
633/635/C/П  609633/635/C/П  609

   Площи на земеделските култури и трайните насаждения към 1 юли 19. година  . - София  : НСИ, 19. - 31 см

   1992  . - 1992  . - 43 с.

Сист. No: 7566
- 50 -
633/635/C/П  609633/635/C/П  609

   Площи на земеделските култури и трайните насаждения към 1 юли 19.година  . - София  : НСИ, 19. - 31 см

   1991  . - 1991  . - 64 с.

Сист. No: 7565
- 51 -
4097240972

Щерев, Панайот и др.

   Технологии в растениевъдството и животновъдството  : (Учебник)  / Панайот Щерев, Дамян Киречев  . - Варна  : Наука и икономика, 2004  . - 285 с. ; 22 см

Сист. No: 7554
Мениджмънт
- 52 -
4098440984

Дракър, Питър Ф.

   Практика на мениджмънта  / Питър Ф. Дракър  . - София  : Класика и Стил, 2001  . - 472 с. ; 22 см

Сист. No: 7579
Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
- 53 -
4097440974

Дончев, Димитър

   Анализ на стопанската дейност  / Димитър Дончев  . - София  : Софттрейд, 2004  ; 22 см

Сист. No: 7568
- 54 -
4097540975

Славова, Ирена Славова

   Бизнеспланиране  / Ирена Славова Славова  . - София  : Сиела, 2004  . - 324 с. ; 23 см

Сист. No: 7569
Управление
- 55 -
4098140981

Зинкевич-Евстигнеева, Татяна Дмитриевна и др.

   Теория и практика командообразования  : Современная технология создания команд  / Татяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева, Дмитрий Федорович Фролов, Татьяна Михайловна Грабенко  . - Санкт-Петербург  : Речь, 2004  . - 304 с. ; 24 см

Сист. No: 7584
- 56 -
4099140991

Каменов, Камен

   Основи на управлението  : Ч.1-2  / Камен Каменов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 22 см

   Ч.1 . Теоретични основи на управлението  . - 2004  . - 176 с.

Сист. No: 7587
- 57 -
4099140991

Каменов, Камен

   Основи на управлението  : Ч.1-2  / Камен Каменов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 22 см

   Ч.2 . Технологични основи на управлението  . - 2004  . - 280 с.

Сист. No: 7588
- 58 -
4098940989

Мильнер, Борис Захарович

   Управление знаниями  : Эволюция и революция в организации  / Борис Захарович Мильнер  . - Москва  : ИНФРА-М, 2003  . - 178 с. ; 21 см

Сист. No: 7585
- 59 -
4099040990

Травин, Виктор Валентинович

   Управление человеческими ресурсами  : Модуль 4  / Виктор Валентинович Травин, Михаил Иванович Магура, Марина Борисовна Курбатова  . - Москва  : Дело, 2004

Сист. No: 7586
Счетоводство
- 60 -
4101241012

Димитров, Марин и др.

   Теория на счетоводството  : (Учебник)  / Марин Димитров, Мария Павлова  . - София  : РОМИНА, 2005  . - 204 с. ; 24 см

Сист. No: 7624
- 61 -
4099640996

Добрева, Дучка и др.

   Организация и отчитане на търговските сделки  : (Практическо приложение на Счетоводните стандарти); (Учебник)  / Дучка Добрева, Марияна Божинова, Светослав Илийчовски  . - 3-то прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 362 с. ; 24 см

Сист. No: 7605
- 62 -
4098740987

Златков, Иван

   Текущо счетоводно отчитане  : Теория, практика, казуси  / Иван Златков  . - София  : Делова седмица Консулт ЕООД, 2004  . - 312 с. ; 21 см

Сист. No: 7582
- 63 -
657/С/Н  267657/С/Н  267

   Наръчник на икономиста 2005  : Кн. 1,2,3,4,5,6,7,8,9  . - Пловдив  : Плутон-1, 2005  . - 23 см

   Кн.1,2,3,4,5,6,7,8,9  . - 2005

Сист. No: 7612
- 64 -
4098340983

Начева, Райна

   Обща теория на счетоводството  / Райна Начева  . - 2-ро изд. - София  : Тракия-М, 2004  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 7577
- 65 -
657/С/Г  621657/С/Г  621

Рангелов, Евгени

   Годишник на счетоводителя 2004  : Нормативни и поднормативни актове, в сила към 31.12.2004 г. /   Състав. Евгени Рангелов  . - София  : "Мисъл", 2005  . - 480 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител")

Сист. No: 7558
- 66 -
4100041000

   Счетоводство  : Сборник от задачи, казуси и тестове  /   / Е. Аверкович и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 160 с. ; 23 см

Сист. No: 7608
- 67 -
4097740977

Фесчиян, Даниела и др.

   Бюджетно счетоводство  : Сборник задачи и казуси. Текущо счетоводно отчитане. Годишно счетоводно приключване  / Даниела Фесчиян, Камелия Савова-Симеонова  . - София  : ФорКом, 2004  . - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 7571
Одиторски контрол
- 68 -
4099740997

Дамянов, Дамян Николов

   Одит на финансовите отчети  : (учебно методическо пособие)  / Дамян Николов Дамянов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 212 с. ; 24 см

Сист. No: 7604
Банково счетоводство
- 69 -
4099940999

Меразчиев, Васил и др.

   Банков надзор  : Учебно пособие за дистанционно обучение  / Васил Меразчиев, Валерий Александров, Диана Ималова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 185 с. ; 23 см

Сист. No: 7607
Застрахователно счетоводство
- 70 -
4099240992

Тодоров, Росен

   Счетоводство на застрахователните предприятия  / Росен Тодоров  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 23 см

   

Сист. No: 7589
Информационни мрежи.Информационни системи
- 71 -
4100141001

Шишманов, Красимир

   Автоматизирани системи за контрол и защита на информацията  / Красимир Шишманов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 144 с. ; 24 см

Сист. No: 7609

Изкуство. Спорт

Градоустройство (природна среда)

- 72 -
4097340973

Калинков, Константин

   Урбанистика  : Теории, модели, планове и показатели  / Константин Калинков  . - Варна  : Техника, 2004  . - 160 с. ; 24 см

Сист. No: 7555

Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература

- 73 -
808.2/С/В  831  Сн808.2/С/В  831  Сн

Влахов, Сергей Иванов

   Нов руско-български речник  / Сергей Иванов Влахов  ; Под ред. на  Ана Липовска  = Новый русско-болгарский словарь  . - София  : Парадигма, 2004  . - 904 с. ; 24 см

Сист. No: 7578
- 74 -
806.0/С/К  616  Ми806.0/С/К  616  Ми

Китова, Мария Димитрова

   Испанско-български разговорник  / Мария Димитрова Китова  = Guia de conversacion Espanol-Bulgaro  . - София  : 7М "График" - София  ; 16 см

Сист. No: 7598
- 75 -
808.67/С/М  738  Нб808.67/С/М  738  Нб

Михайлова, Надежда и др.

   Българско-испански разговорник  / Надежда Михайлова, Белла Христова  ; Консултант  Андрес Сааведра Бараона  . - София  : Перо, 1991  . - 256 с. ; 16 см

Сист. No: 7600
- 76 -
808.67/С/Т  362  Кб808.67/С/Т  362  Кб

Тасев, Кирил

   Българско-гръцки разговорник  / Кирил Тасев  ; Консултант  Елени Фенгудаки  . - София  : Перо, 1991  . - 272 с. ; 16 см

Сист. No: 7601

Литературознание

- 77 -
4099440994

Данаилов, Георги

   Весела книга за българския народ  / Георги Данаилов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 232 с. ; 21 см

Сист. No: 7597
- 78 -
4100941009

   Компания на щастливци  : Хумористични разкази  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2003  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 7621
- 79 -
4101141011

Мишева-Захариева, Неда

   Носталгия  / Неда Мишева-Захариева  . - Бургас  : Либра Скорп, 2004  . - 64 с. ; 20 см

Сист. No: 7623

География

- 80 -
91/С/Л    861  А  с91/С/Л    861  А  с

Луканов, Ангел Георгиев

   Страните в света 2004  : Справочник  / Ангел Георгиев Луканов, Николай Александров Божинов, Стефан Михайлов Димитров  . - 4-то прераб. и доп. изд. - София  : Глория Палас, 2004  ; 24 см

Сист. No: 7611

Биографии

- 81 -
4100241002

   Дойно Дойнов  : 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот  . - София  : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2004  . - 352 с. ; 24 см

Сист. No: 7613
- 82 -
4099540995

Коларов, Стефан

   Живот, по-хубав от песен  / Стефан Коларов  . - София  : Изд. ОФ, 1990  . - 284 с. ; 20 см

Сист. No: 7599
- 83 -
4101041010

Панчев, Гавраил

   Алеко К о н с т а н т и н о в  : Биография в три тома  / Гавраил Панчев  . - Пловдив  : Макрос 2001, Б.г. - 21 см

   Т. 1 . Началото на пътя  . - Б.г. - 420 с.

Сист. No: 7622

 Индекс по АВТОРИ

Александров, Валерий 69 
Андреева, Андриана 30 38 
Аспарухова, Илка 47 
Атанасов, Михаил 16 
Бараона, Андрес Сааведра 75 
Бенбасат, Алберт 1 
Божинов, Николай Александров 80 
Божинова, Марияна 61 
Влахов, Сергей Иванов 73 
Волф, Юрген 24 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 2 3 
Грабенко, Татьяна Михайловна 55 
Дамянов, Дамян Николов 68 
Данаилов, Георги 77 
Димитров, Марин 60 
Димитров, Пенко 37 
Димитров, Стефан Михайлов 80 
Димитрова, Дарина 30 38 
Димитрова, Зорница 41 
Добрева, Дучка 61 
Дончев, Димитър 53 
Дракър, Питър Ф. 52 
Зинкевич-Евстигнеева, Татяна Дмитриевна 55 
Златков, Иван 62 
Илийчовски, Светослав 61 
Ималова, Диана 69 
Йолова, Галина 30 38 
Калайджиев, Ангел 36 
Калинков, Константин 72 
Каменов, Камен 56 57 
Киречев, Дамян 51 
Китова, Мария Димитрова 74 
Коларов, Стефан 82 
Колев, Кольо 42 
Кръстев, Светозар 25 
Курбатова, Марина Борисовна 59 
Лавин, Ан 15 
Липовска, Ана 73 
Луканов, Ангел Георгиев 80 
Магура, Михаил Иванович 59 
Мадгерова, Рая Христова 21 
Манчев, Цветан 14 
Меразчиев, Васил 69 
Мильнер, Борис Захарович 58 
Миркович, Мария 6 
Михайлова, Надежда 75 
Мишева-Захариева, Неда 79 
Моравенов, Маню 17 
Начева, Райна 64 
Неновски, Николай 15 
Павлова, Мария 60 
Панчев, Гавраил 83 
Парашкевова, Лоретта 12 20 
Пенчева, Стефка Антонова 4 5 
Петкова, Аспасия 40 
Петров, Алексей Илиев 9 
Полен, Жан Пол 15 
Рангелов, Евгени 65 
Савова-Симеонова, Камелия 67 
Славова, Ирена Славова 54 
Стефанов, Николай 23 
Тасев, Кирил 76 
Тодоров, Росен 70 
Травин, Виктор Валентинович 59 
Траут, Джак 26 
Узунова, Юлия 27 
Фенгудаки, Елени 76 
Фесчиян, Даниела 67 
Фролов, Дмитрий Федорович 55 
Харисън, Тина 28 
Христова, Белла 75 
Цонева, Анастасия 22 
Шишманов, Красимир 71 
Щерев, Панайот 51 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирани системи за контрол и защита на информацията 71 
Алеко К о н с т а н т и н о в 83 
Анализ на стопанската дейност 53 
Банков надзор 69 
Библиография на трудовете на Камен М и р к о в и ч 6 
Бизнеспланиране 54 
България в световната търговска организация 23 
Българската икономика: състояние и перспективи 2005 г. 18 
Български книгопис 4 5 
Българско-гръцки разговорник 76 
Българско-испански разговорник 75 
Бюджетно счетоводство 67 
Весела книга за българския народ 77 
Висше и полувисше образование 19... 45 
Годишник на счетоводителя 2004 65 
Големите проблеми на големите търговски марки 26 
Дойно Дойнов 81 
Есе за финансовата криза 14 
Живот, по-хубав от песен 82 
Изследване на операциите в селското стопанство 47 
Икономика и управление на строителството 48 
Испанско-български разговорник 74 
Книгата като тяло и дух 1 
Компания на щастливци 78 
Конституция на Република България 34 
Корпоративни финанси 13 
Малките и средните предприятия в Република България през периода 1999-2002 година 11 
Малкият индустриален бизнес в глобалната икономика 12 
Маркетинг на финансовите услуги 28 
Маркетинг. Кратко, точно, ясно 25 
Направете нещо различно 24 
Наръчник на икономиста 2005 63 
Научна конференция на младите научни работници 19 
Национална идентичност и евроинтеграция 29 
Нов руско-български речник 73 
Носталгия 79 
Обща теория на счетоводството 64 
Общественото мнение 2004 8 
Одит на финансовите отчети 68 
Околна среда 2003 46 
Организация и отчитане на търговските сделки 61 
Осигуряването в практиката на предприятието 41 
Основи на публичната админастрация 38 
Основи на публичното право. Основи на публичната администрация 30 
Основи на управлението 56 57 
Основи на частното право 35 
Планиране и прогнозиране 20 
Площи на земеделските култури и трайните насаждения към 1 юли 19... година 49 
Площи на земеделските култури и трайните насаждения към 1 юли 19...година 50 
Практика на мениджмънта 52 
Предприемачество и малък бизнес в туризма 21 
Преобразуване на търговски дружества 36 
Престъпления и осъдени лица 19... 31 32 33 
Промените в социалното и здравното осигуряване 2005 г. 40 
Развитие на фондовия пазар в България и насоки за подобряване на неговата ефективност 17 
Реформа в юридическото образование 44 
Речник на свято-то писание 7 
Русский язык в туризме 22 
Социално осигуряване 2005 година 39 
Социално осигуряване в България 42 
Страните в света 2004 80 
Стратегическата маркетингова активност 27 
Счетоводство 66 
Счетоводство на застрахователните предприятия 70 
Текущо счетоводно отчитане 62 
Теории за парите 15 
Теория и практика командообразования 55 
Теория на книгоиздателския процес 2 
Теория на счетоводството 60 
Тероризъм и системи за сигурност 9 
Технологии в растениевъдството и животновъдството 51 
Трудови отношения 2005 година 10 
Управление знаниями 58 
Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност 3 
Управление человеческими ресурсами 59 
Урбанистика 72 
Финансово право. (Учебно помагало) 37 
Фондови борси и финансови пазари 16 
Pension Reform in Eastern Europe 43 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизирани информационни системи 71 
Административно право 30 
Анализ на управлението 53 
Банково счетоводство 69 
Библиографии 4 5 6 
Бизнесплан 54 
Биографии 81 82 83 
Българска икономика 18 
Бюджетно счетоводство 67 
Висше образование 45 
Външнотърговски сделки 23 
География на света 80 
Гражданско право на България 35 
Европейска общност 29 
Езикознание 73 74 75 76 
Застрахователно счетоводство 70 
Икономика 19 
Икономика на строителството 48 
Индустриална политика 12 
Книгоиздаване 1 2 3 
Конституция на РБ 34 
Корпоративни финанси 13 
Криминалистика 31 32 33 
Литературознание 77 78 79 
Малки и средни предприятия 11 
Маркетинг 25 27 28 
Маркетинг в търговията 26 
Математични методи 47 
Мениджмънт 52 
Одиторски контрол 68 
Околна среда-статистически данни 46 
Отчитане на търговските сделки 61 
Паричен поток 15 
Пенсионна реформа в Източна Европа 43 
Планиране и прогнозиране 20 
Публична администрация 38 
Реклама 24 
Религия 7 
Ръководство 55 
Селско стопанство 49 50 51 
Социално осигуряване 39 40 41 42 
Социология 8 
Счетоводство 60 62 63 64 65 66 
Тероризъм 9 
Трудови отношения 10 
Туризъм 22 
Туристически бизнес 21 
Търговски дружества 36 
Управление 56 57 58 
Урбанистика 72 
Финансова криза 14 
Финансови борси 17 
Финансово право 37 
Фондов пазар 16 
Човешки ресурси 59 
Юридическо образование 44