НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Г 621 ВСУ

Христов, Петър.  Научният проблем "риск" / Петър Христов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, V, 2009, с. 13-29. 

  

Сист. No: 44791

ФИЛОСОФИЯ

- 2 -

Сп Ф 515

Пенева, Петя.  Онтологията на жизнения свят на Е. Хусерл (опит за осмисляне) / Петя Пенева. // Философия, XX, 2011, N 2, с. 43-51. 

  

Сист. No: 44319

Психология на труда

- 3 -

Сп Г 621 ВСУ

Стоянов, Валери С. и др.  Удовлетвореност от труда и привързаност към организацията / Валери С. Стоянов, Борис С. Колев. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XV, 2009, с. 89-104. 

  

Сист. No: 44789

Етика

- 4 -

Сп Ф 515

Гешев, Живко.  Алберт Швайцер и биоетиката на бъдещето / Живко Гешев. // Философия, XX, 2011, N 2, с. 69-79. 

  

Сист. No: 44320

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 5 -

43900

Ангелова, Красимира.  Социалната отговорност - конкурентно предимство за бизнеса / Красимира Ангелова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 180-185. 

  

Сист. No: 44632

Статистика. Демография. Социология

- 6 -

Сп С 73 с

Цанова, Стела.  Сравнителен многомерен анализ за определяне на мястото на България според ползите и негативите от емиграцията / Стела Цанова. // Статистика, LXII, 2010, N 1-2, с. 64-86. 

  

Сист. No: 44329

Статистика

- 7 -

Сп А 562

Тодоров, Тодор и др.  Оптимизирането на производствените разходи - предпоставка за устойчивост и конкурентоспособност на зърнопроизводството / Тодор Тодоров, Стела Цанова, Мая Христова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 213-263. 

  

Сист. No: 44489

- 8 -

Сп С 73 с

Гоев, Валентин.  Структури и структурни изменения в скритата икономика на България през периода 2002-2008 година / Валентин Гоев. // Статистика, LXII, 2010, N 1-4, с. 173-184. 

  

Сист. No: 44431

- 9 -

Сп С 73 с

Съйкова, Иванка.  Предизвикателствата пред информационното осигуряване / Иванка Съйкова. // Статистика, LXII, 2010, N 1-4, с. 46-58. 

  

Сист. No: 44427

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 10 -

43852

Къновски, Радослав.  Последици от финансовата криза върху домакинските бюджети в България / Радослав Къновски. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 306-315. 

  

Сист. No: 44358

- 11 -

43852

Тодорова, Светлана.  Изследване на бедността по данни от наблюдението на димакинските бюджети в условията на икономически растеж и кризи / Светлана Тодорова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 293-305. 

  

Сист. No: 44357

- 12 -

Сп С 73 с

Русев, Божидар.  Метод за косвено оценяване на външната миграция но петгодишни възрасти и периоди / Божидар Русев. // Статистика, LXII, 2010, N 1-2, с. 38-49. 

  

Сист. No: 44327

Демография и население

- 13 -

Сп С 73 с

Калоянов, Тодор.  Състояние и динамика на равнището на плодовитост на жените в Р България през периода 1961-2008 година / Тодор Калоянов. // Статистика, LXII, 2010, N 1-4, с. 134-153. 

  

Сист. No: 44428

- 14 -

Сп А 582

Калоянов, Тодор.  Анализ на промените в средната продължителност на предстоящия живот в градове и селата на България през периода 1984-2009 г. / Тодор Калоянов. // Икономически алтернативи, 2011, N 1, с. 25-43. 

  

Сист. No: 44753

Миграция

- 15 -

41488

Марков, Огнян.  Глобализация и международна миграция на работна сила / Огнян Марков. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 202-210. 

  

Сист. No: 44930

Миграция - международна

- 16 -

Сп И 503 и

Christova-Balkanska, Iskra.  Diversity and the Bulgarian Labor Emigration Case / Iskra Christova-Balkanska. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 4, с. 65-84. 

  

Сист. No: 44529

Жизнено равнище на населението

- 17 -

Сп И 503 и

Mintchev, Vesselin et al.  Sources of income inequality: empirical evidence from Bulgaria / Vesselin Mintchev, Venelin Boshnakov, Alexander Naydenov. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 4, с. 39-64. 

  

Сист. No: 44515

Социология

- 18 -

43900

Ганева, Ваня.  Потребителското поведение в кроскултурна перспектива / Ваня Ганева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 186-191. 

  

Сист. No: 44635

Политика

- 19 -

43922

Манолов, Георги Л.  Модели на партийното финансиране / Георги Л. Манолов. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 309-326. 

  

Сист. No: 44879

Политология

- 20 -

Сп Ф 515

Кара-Мурза, Сергей.  Концепция "золотого миллиарда" и новый мировой порядок / Сергей Кара-Мурза. // Философия, XX, 2011, N 2, с. 28-42. 

  

Сист. No: 44318

Икономика. Икономически науки

- 21 -

43852

Денева, Анета.  Европейските фондове и програми - средство за постигане на целите на Лисабонската стратегия / Анета Денева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 470-479. 

  

Сист. No: 44441

- 22 -

43922

Илиев, Иван.  Концепцията за знанието като икономически ресурс на организациите / Иван Илиев. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 279-291. 

  

Сист. No: 44873

- 23 -

Сп Н 32

Косулиев, Александър.  Институционална среда, дерегулация и естествено разнище на транзакционни разходи / Александър Косулиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т. 48, Сер.: 5.1, 2009, с. 7-11. 

  

Сист. No: 44516

- 24 -

Сп В 52 Мэ

Кулаков, М. В. и др.  Государство как субъект экономического развития / М. В. Кулаков, Л. П. Чихун. // Вестник Московского университета . - Москва, 2011, N 6, с. 13-22. 

  

Сист. No: 44659

- 25 -

Сп В 83 Э

Ольсевич, Ю.  Психология рынка и экономическая власть (о психологическом подходе А. Гринспена к анализу экономических проблем) / Ю. Ольсевич. // Вопросы экономики, 82, 2011, N 4, с. 99-118. 

  

Сист. No: 44626

- 26 -

Сп В 83 Э

Сторчевой, М.  Новая модель человека для экономической науки / М. Сторчевой. // Вопросы экономики, 82, 2011, N 4, с. 78-98. 

  

Сист. No: 44625

- 27 -

Сп В 52 Мэ

Фролов, А. В.  Инновационная политика и конкурентоспособность США / А. В. Фролов. // Вестник Московского университета . - Москва, 2011, N 6, с. 64-77. 

  

Сист. No: 44664

- 28 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Повышение еффективности предприятий газовой промышленности России на основе формирования пакета ключевых инноваций по всей технологической цепочке ОАО "Газпром" / И. В. Шевченко, Н. Ю. Филиппская. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 16, с. 2-6. 

  

Сист. No: 44637

Макроикономика

- 29 -

43922

Маринов, Антон и др.  Анализ на макроикономическите показатели в България за периода 2000-2006 година / Антон Маринов, Неделин Марков. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 340-349. 

  

Сист. No: 44885

- 30 -

Сп И 50 м

Йовков, Иван и др.  Социалното равновесие като критерий за устойчиво развитие на общественото производство / Иван Йовков, Константин Колев. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 3, с. 68-91. 

  

Сист. No: 44531

- 31 -

Сп В 52 Мэ

Котова, Г. А. и др.  Экономическая действительность и абстракции микроэкономической теории / Г. А. Котова, А. А. Раквиашвили. // Вестник Московского университета . - Москва, 2011, N 5, с. 3-12. 

  

Сист. No: 44657

- 32 -

Сп В 52 Мэ

Патрон, П. А.  Приоритеты макроэкономической политики: уроки кризиса / П. А. Патрон. // Вестник Московского университета . - Москва, 2011, N 6, с. 23-35. 

  

Сист. No: 44660

- 33 -

Сп С 73 с

Тодоров, Тодор Ив.  "Зелен" брутен вътрешен продукт: Възможен подход за оценка / Тодор Ив. Тодоров. // Статистика, LVII, 2005, N 4, с. 55-66. 

  

Сист. No: 44514

- 34 -

Сп С 73 с

Цанова, Стела.  Моделиране на връзката между банковите преводи от емигранти и основните макроикономически показатели / Стела Цанова. // Статистика, LXII, 2010, N 1-4, с. 154-172. 

  

Сист. No: 44424

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 35 -

Сп П 186

Тодоров, Тодор.  Застаряването на населението и необходимостта от прогнозиране на потребностите на трудовия пазар / Тодор Тодоров. // Панорама на труда, 2011, N 3-4, с. 60-83. 

  

Сист. No: 44624

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 36 -

Сп Е 454 и

Бедност на работното място . // Експерт, XIX, 2011, N 3, с. 19-22. 

  

Сист. No: 44450

- 37 -

Сп Е 454 и

Заетостта на младежите и Европейската стратегия за развитие . // Експерт, XIX, 2011, N 4-5, с. 39-44. 

  

Сист. No: 44919

Работна заплата

- 38 -

Сп А 582

Тодорова, Корнелия.  Равнище на заплащане на социалните работници в сферата на услугите: фокус на въпросителните пред оцеляване на професията / Корнелия Тодорова. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 66-86. 

  

Сист. No: 44687

Безработица

- 39 -

Сп А 562

Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии "антибедност" в Република България в контекста на европейския социален модел  / Никола Георгиев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 5-42. 

  

Сист. No: 44459

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 40 -

43852

Станимирова, Мария.  Възможности за приложение на проекти за комасация в Добричкия регион / Мария Станимирова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 650-660. 

  

Сист. No: 44468

- 41 -

Сп З 544 к

Радев, Христо.  Промени в закона за опазване на земеделските земи / Христо Радев. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 6, с. 26-31. 

  

Сист. No: 44909

Поземлена икономика

- 42 -

43852

Тагарев, Стоян.  Влиянието на световната финансова криза върху пазара на недвижимите имоти в България / Стоян Тагарев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 689-697. 

  

Сист. No: 44607

Фирми

- 43 -

43922

Константинова, Снежинка.  Приносът за образователните клъстери за иновациите в бизнес мрежите / Снежинка Константинова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 140-159. 

  

Сист. No: 44855

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 44 -

43852

Бъкличаров, Стефан.  Банково кредитиране на иновационната дейност на малките и средни предприятия в условията на икономическа криза - проблеми и решения / Стефан Бъкличаров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 509-517. 

  

Сист. No: 44462

- 45 -

43897

Ганчев, Александър.  Пазарен профил и оценка на инвестициите във взаимните фондове / Александър Ганчев. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 244-250. 

  

Сист. No: 44762

- 46 -

43900

Ималова, Диана Карамфилова.  Особености на организацията на отчетния процес за разплащанията чрез SEPA директен дебит / Диана Карамфилова Ималова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 105-110. 

  

Сист. No: 44550

- 47 -

43900

Кацарска, Ралица.  Лизингът - съвременна форма на търговското кредитиране / Ралица Кацарска. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 239-244. 

  

Сист. No: 44590

- 48 -

43900

Петрова, Людмила и др.  Инвестиционно посредничество - съвременно измерение на търговския бизнес / Людмила Петрова, Петя Станева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 224-229. 

  

Сист. No: 44586

- 49 -

39436

Славчев, Слави.  Валутни престъпления и нарушения - състояние и възможности за въздействие / Слави Славчев. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : Посветена на 10-годиш. от създаването на спец. "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 214-219. 

  

Сист. No: 44501

- 50 -

43900

Тимчев, Марко.  Финансов бизнесанализ и оценка на риска от несъстоятелност - гаранция за устойчиво развитие и конкурентоспособност на предприятията от търговския бизнес (Sekurity Financial Business Analysis) / Марко Тимчев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 52-59. 

  

Сист. No: 44536

- 51 -

41488

Тодоров, Вениамин.  Провалът на паричния съвет в Аржентина - поуки за България / Вениамин Тодоров. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 182-191. 

  

Сист. No: 44928

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Глинкина, Е. В.  Кредитный скоринг как инструмент эффективной оценки кредитоспособности / Е. В. Глинкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 16, с. 43-47. 

  

Сист. No: 44643

- 53 -

Сп Д 226 п

Гълъбов, Марин.  Модели за финансов анализ на фирмата / Марин Гълъбов. // Данъчна практика, 2011, N 2, с. 21-29. 

  

Сист. No: 44313

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Кондратьев, А. Н.  Предпосылки и условия формирования резервных валют / А. Н. Кондратьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 15, с. 20-26. 

  

Сист. No: 44404

- 55 -

Сп Д 41 к

Обаева, А. С. и др.  Стандартизация финансовых операций: Необходимость, цели и возможности / А. С. Обаева, М. В. Мызников, А. Л. Кузьмин. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 3, с. 9-13. 

  

Сист. No: 44388

- 56 -

Сп А 582

Рафаилов, Димитър.  Провалите на агенциите за кредитен рейтинг по време на глобалната финансова криза - причини и възможни решения / Димитър Рафаилов. // Икономически алтернативи, 2011, N 1, с. 103-114. 

  

Сист. No: 44749

- 57 -

Сп И 503

Финансови потоци, пари и кредит . // Икономически преглед, 8, 2011, N 1, с. 24-35. 

  

Сист. No: 44646

- 58 -

40037

Asenova, Mariana.  The Role of Banks as Financial mediators on the Bulgarian Stock Exchange Market / Mariana Asenova. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 373-380. 

  

Сист. No: 44702

- 59 -

40037

Krastev, Bisser.  Studying the Impact of Capital Structure on the Profitableness of the Own Capital of Bulgaria's Commercial Banks / Bisser Krastev. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 813-819. 

  

Сист. No: 44715

- 60 -

40037

Zahariev, Andrey et al.  Interest Rates under Currency Board: The Case of Bulgaria / Andrey Zahariev, Angel Angelov. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 139-148. 

  

Сист. No: 44698

Финанси

- 61 -

43852

Възможности за използване на показателите за платежоспособност на предприятието в условията на рецесия . // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 392-403. 

  

Сист. No: 44312

- 62 -

43852

Тананеева, Живка.  Изпълнението на критерите от Маастрихт - предизвикателство пред присъединяването към еврозоната / Живка Тананеева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 485-491. 

  

Сист. No: 44444

- 63 -

43852

Христов, Ивайло.  Значение на икономическия цикъл при финансиране на бизнесорганизациите / Ивайло Христов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 473-484. 

  

Сист. No: 44440

- 64 -

Сп А 562

Ангелов, Ангел и др.  Персоналните финанси - първично звено на финансовата система / Ангел Ангелов, Анелия Радулова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 43-82. 

  

Сист. No: 44464

- 65 -

Сп А 562

Милинов, Валентин и др.  Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар / Валентин Милинов, Марин Маринов, Сергей Радуканов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 470-517. 

  

Сист. No: 44507

- 66 -

Сп Г 621 КИА

Атанасов, Николай.  Съвременният бюджет между регулативизъм и неолиберализъм / Николай Атанасов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. V, 5, 2008, N 5, с. 90-100. 

  

Сист. No: 44819

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Гафурова, Г. Т.  Оценка развития исламских ценных бумаг в мире как инструмента финансирования и возможности их использования в российской практике / Г. Т. Гафурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 16, с. 64-73. 

  

Сист. No: 44644

- 68 -

Сп Ф 53 кс

Едронова, В. Н. и др.  Генезис зарубежных концепций стратегического финансового планирования / В. Н. Едронова, А. В. Воробьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 18, с. 2-8. 

  

Сист. No: 44906

- 69 -

Сп С 953 п

Иванов, Костадин.  Мерки за оптимизиране на държавния дълг и държавните инвестиционни заеми през 2011 година / Костадин Иванов. // Счетоводство плюс, 2011, N 6, с. 1, 3, 18. 

  

Сист. No: 44751

- 70 -

Сп И 503

Инфлация . // Икономически преглед, 8, 2011, N 1, с. 58-64. 

  

Сист. No: 44652

- 71 -

Сп Б 925 с

Костова, Надя.  Значими организационни аспекти на финансовия анализ / Надя Костова. // Български счетоводител, XXII, 2011, N 1-2, с. 14-19. 

  

Сист. No: 44359

- 72 -

Сп Г 621 КИА

Николова, Надежда.  Влиянието на капиталовата структура върху пазарната стойност на компанията - един актуален поглед / Надежда Николова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. V, 5, 2008, N 5, с. 101-119. 

  

Сист. No: 44822

- 73 -

Сп В 83 Э

Сенчагов, В.  Модернизация финансовой сферы / В. Сенчагов. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 3, с. 53-64. 

  

Сист. No: 44436

- 74 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Иррациональные составляющие современных финансовых рынков / И. В. Шевченко, Д. Г. Бондарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 15, с. 2-6. 

  

Сист. No: 44402

- 75 -

Сп Ф 53 кс

Яновский, Л. П. и др.  Оптимизация прогнозного бюджета оборотных средств предприятия с использованием облигационного портфеля / Л. П. Яновский, Н. Ю Тимофеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 13, с. 31-45. 

  

Сист. No: 44373

- 76 -

40037

Adamov, Velichko.  Estimating the Cost of Equity Capital in Emerging Countries with Undeveloped Stock Markets: The Case of Bulgaria / Velichko Adamov. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 593-596. 

  

Сист. No: 44708

- 77 -

43900

Gryshova, Inna Jurevna et al.  Conceptual Framework for Financial Policy and Meat Processors Breast of Ukraine APC / Inna Jurevna Gryshova, Natalia Aleksandrovna Botvina. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 27-33. 

  

Сист. No: 44649

- 78 -

40037

Patev, Plamen et al.  Basic Features of the EVA Analysis / Plamen Patev, Radoslav Hristov. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 609-624. 

  

Сист. No: 44709

- 79 -

40037

Zahariev, Vassil.  Information Sources for the Analysis of a Firm's financial Condition / Vassil Zahariev. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 743-746. 

  

Сист. No: 44710

- 80 -

Сп Ч J 80 f

Jenter, Dirk et al.  Security Issue Timing: What Do Managers Know, and When Do They Know it? / Dirk Jenter, Katharina Lewellen, Jerold B. Warner. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 2, с. 413-443. 

  

Сист. No: 44456

- 81 -

Сп Ч J 80 f

Lerner, Josh et al.  Private Equity and Long-Run Investment: The Case of Innovation / Josh Lerner, Morten Sorensen, Per Stromberg. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 2, с. 445-477. 

  

Сист. No: 44460

- 82 -

Сп Ч J 80 f

Puckett, Andy et. al.  The Interim Trading Skills of Institutional Investors / Andy Puckett, Xuemin Yan. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 2, с. 601-633. 

  

Сист. No: 44447

Бюджет на общините

- 83 -

Сп А 582

Страхилова, Катя.  Възможности за моделиране на общинския бюджет чрез прилагане на обектно ориентирания подход / Катя Страхилова. // Икономически алтернативи, 2011, N 1, с. 142-154. 

  

Сист. No: 44763

Бюджетно управление на фирмата

- 84 -

Сп А 582

Ламбовска, Мая.  Концепция за оценяване на постиженията в бюджетния контрол / Мая Ламбовска. // Икономически алтернативи, 2011, N 1, с. 44-57. 

  

Сист. No: 44754

Финансов контрол

- 85 -

43897

Василев, Венцислав С.  Методика за изграждане на "стълба за интервенция и надзор" в контекста на рисково базирания надзор върху застраховането / Венцислав С. Василев. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 212-219. 

  

Сист. No: 44757

- 86 -

43852

Тимчев, Марко.  Дискриминантен анализ на риска от несъстоятелност, балансиран бизнес анализ на ефективността и конкурентоспособността на фирмите в условия на криза и рецесия / Марко Тимчев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 455-467. 

  

Сист. No: 44435

- 87 -

43900

Цветкова, Надежда.  Трудности пред бизнеса по отношение на обществените поръчки / Надежда Цветкова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 128-134. 

  

Сист. No: 44555

Данъци. Такси. Налози

- 88 -

43900

Захариев, Андрей.  Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на местните фискални плащания в България / Андрей Захариев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 60-66. 

  

Сист. No: 44538

- 89 -

Сп Б 923 з

Захариев, Петър.  Промените в Закона за местните данъци и такси / Петър Захариев. // Български законник, XX, 2011, N 4, с. 51-54. 

  

Сист. No: 44314

- 90 -

Сп Б 923 з

Иванов, Костадин.  Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили / Костадин Иванов. // Български законник, XX, 2011, N 4, с. 65-69. 

  

Сист. No: 44315

- 91 -

Сп Б 925 с

Иванов, Костадин.  Нови законови разпоредби в акцизното облагане / Костадин Иванов. // Български счетоводител, XXII, 2011, N 1-2, с. 20-25. 

  

Сист. No: 44365

- 92 -

Сп З 544 к

Панева, Лиляна.  Правилата за ДДС при продажба на загуба / Лиляна Панева. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 4, с. 20-22. 

  

Сист. No: 44317

- 93 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката / Лиляна Панева. // Български законник, XX, 2011, N 6, с. 73-77. 

  

Сист. No: 44918

- 94 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМДТ на доставките, свързани с туристически услуги / Георги Петков. // Актив, 2011, N 5, с. 17-23. 

  

Сист. No: 44477

- 95 -

40037

Prodanov, Stoyan.  Tax Reforms in Transition Economies - Problems and Challenges / Stoyan Prodanov. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 45-54. 

  

Сист. No: 44696

Данъчна система

- 96 -

Сп Ф 53

Шальнева, М. С.  Управление налоговыми рисками предприятия в современных экономических условиях / М. С. Шальнева. // Финансы . - Москва, 86, 2011, N 4, с. 32-38. 

  

Сист. No: 44375

Данъчно облагане

- 97 -

Сп Б 923 з

Иванов, Костадин.  Данък върху застрахователните премии - същност и особености / Костадин Иванов. // Български законник, XX, 2011, N 6, с. 65-72. 

  

Сист. No: 44916

ДДС

- 98 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  ДДС за доставки при тристанни операции / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2011, N 3, с. 13-19. 

  

Сист. No: 44621

Пари. Банково дело. Борси

- 99 -

Сп Д 41 к

Текущее развитие систем электронных денег и их инфраструктуры в Японии . // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 4, с. 9-17. 

  

Сист. No: 44395

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 100 -

43852

Вълканов, Недялко.  Вътрешнобанкови нормативи за превенция изпирането на пари и финансирането на тероризъм (някои аспекти от българската банкова практика) / Недялко Вълканов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 639-649. 

  

Сист. No: 44465

- 101 -

43852

Росева, Ренета.  Управление на кредитния риск в условията на финансова криза / Ренета Росева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 468-472. 

  

Сист. No: 44438

- 102 -

Сп Ф 53 кс

Конягина, М. Н.  Структурный анализ собственности российской банков / М. Н. Конягина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 14, с. 34-39. 

  

Сист. No: 44389

- 103 -

Сп Ф 53 кс

Корнейчук, В. И.  Организация управления риском безопасности информационных банковских систем в кредитной организации / В. И. Корнейчук. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 18, с. 38-44. 

  

Сист. No: 44908

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Концепция экономического капитала коммерческого банка / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 13, с. 8-17. 

  

Сист. No: 44369

- 105 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  От Базеля I к Базелю III: возможности реализации в российской банковской системе / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 14, с. 8-20. 

  

Сист. No: 44377

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Реализация концепци доходности капитала с учетом риска / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 15, с. 27-34. 

  

Сист. No: 44405

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Методики определения капитала под операционный риск на основе индикатора "валовый доход" / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 16, с. 36-42. 

  

Сист. No: 44640

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Митрохин, В. В. и др.  Оценка работы банков с проблемной задолженностью юридических лиц / В. В. Митрохин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 14, с. 25-33. 

  

Сист. No: 44386

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Ревенков, П. В.  Электронный банкинг: риск взаимодействия с провайдерами / П. В. Ревенков. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 17, с. 38-43. 

  

Сист. No: 44904

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Уткин, В. С.  Проблемы взаимодействия центральных банков и центральных контрагентов / В. С. Уткин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 16, с. 28-35. 

  

Сист. No: 44638

- 111 -

40037

Angelov, Angel.  On Prognosis Assessment of Unemployment Risk in the Event of Consumer Crediting / Angel Angelov. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 837-846. 

  

Сист. No: 44721

- 112 -

40037

Bojinov, Bojidar.  What Bulgarian Banks Offer via internet: An Overview / Bojidar Bojinov. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 883-898. 

  

Сист. No: 44725

- 113 -

40037

Georgiev, Georgi.  An Illustration of Unexpected Losses Approach in the Frame of Default Mode Paradigm / Georgi Georgiev. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 1031-1036. 

  

Сист. No: 44734

- 114 -

40037

Vatev, Jelio.  Bulgarian Banks Profitability and Return Development Characteristics / Jelio Vatev. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 983-996. 

  

Сист. No: 44730

Пари, валута

- 115 -

Сп Д 41 к

Гамбаров, Г. М.  Подходы к оценке равновесных валютных курсов и внешней стоимости валюты / Г. М. Гамбаров. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 5, с. 58-62. 

  

Сист. No: 44849

- 116 -

Сп Г 621 КИА

Манолов, Георги Л.  За природата на парите в политиката / Георги Л. Манолов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. V, 5, 2008, N 5, с. 30-51. 

  

Сист. No: 44815

- 117 -

Сп А 582

Николова, Десислава.  Левът - надценен или подценен? / Десислава Николова. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 135-154. 

  

Сист. No: 44678

- 118 -

Сп Д 41 к

Шевчук, И. В.  О теоретических подходах к модификации курсовой политики / И. В. Шевчук. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 4, с. 50-57. 

  

Сист. No: 44423

Валутна търговия

- 119 -

41488

Масларов, Светослав.  Валутният пазар през първите години на XXI век / Светослав Масларов. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 158-165. 

  

Сист. No: 44925

- 120 -

Сп А 562

Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутните пазари  / Ангел Ангелов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 291-331. 

  

Сист. No: 44500

Инфлация

- 121 -

43852

Стефанов, Стефан.  Инфлацията като проблем на прехода / Стефан Стефанов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 549-558. 

  

Сист. No: 44445

Инвестиции

- 122 -

43900

Владимирова, Йорданка.  Конкурентни действия на фирмите в търговията / Йорданка Владимирова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 13-19. 

  

Сист. No: 44549

Инвестиционни фондове

- 123 -

Сп А 582

Ганчев, Александър.  Портфейлното представяне на българските инвестиционни фондове в следкризисния период / Александър Ганчев. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 97-117. 

  

Сист. No: 44666

Фондов пазар. Фондова борса

- 124 -

43852

Ломев, Боян М. и др.  Прогнозиране на източноевропейски борсови индекси с помощта на невронни мрежи (случаите на Сърбия и Турция) / Боян М. Ломев, Иван И. Иванов, Диана Д. Иванова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 629-638. 

  

Сист. No: 44458

- 125 -

43900

Стоянова, Илияна Петрова.  Анализ на дейността на българската фондова борса / Илияна Петрова Стоянова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 230-234. 

  

Сист. No: 44587

- 126 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Регулирование рынка деривативов на современном этапе развития мировой финансовой системы / А. В. Ишханов, Т. С. Малахова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 17, с. 16-22. 

  

Сист. No: 44903

- 127 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А.  Финансовая интеграция фондовых рынков стран БРИК: эконометрический анализ / Е. А. Федорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 18, с. 24-29. 

  

Сист. No: 44907

- 128 -

40037

Patev, Plamen et al.  Behavior and Characteristics of the Balkan Stock Markets / Plamen Patev, Nigokhos Kanaryan. // Finance. Public finance and macroeconomics. Investment and capital market. Corporate finance and capital budgeting : [50th Anniversary financial conference-Svishtov, Bulgaria , 11-12 April 2002] : ABAGAR. - Veliko Tarnovo, 2002, с. 427-436. 

  

Сист. No: 44703

- 129 -

43852

Skapa, Stanislav et al.  The Influence of Global Economic Crisis on Financing Companies via Initial Public Offering / Stanislav Skapa, Tomas Meluzin. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 215-227. 

  

Сист. No: 44615

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 130 -

Сп Ф 53 кс

Малинина, Е. В.  Роль капитализации в современной мировой экономике / Е. В. Малинина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 13, с. 63-66. 

  

Сист. No: 44374

Борси. Борсови операции

- 131 -

43900

Кънев, Пламен Георгиев.  Възможности за адаптация на българския към европейския енергиен борсов пазар / Пламен Георгиев Кънев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 165-169. 

  

Сист. No: 44566

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 132 -

Сп А 562

Горчева, Таня и др.  Интернационализация на фирмите от сферата на услугите в България / Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 53-93. 

  

Сист. No: 44487

- 133 -

Сп И 503 и

Желязкова, Донка.  Състояние и тенденции в развитието на площите със стопанско предназначение в България / Донка Желязкова. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 4, с. 114-153. 

  

Сист. No: 44522

- 134 -

Сп Ч J 80 B

Dorner, Nadin et al.  Service innovation: why is it so difficult to accomplish? / Nadin Dorner, Oliver Gassmann, Heiko Gebauer. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 3, с. 37-46. 

  

Сист. No: 44895

Икономика

- 135 -

41488

Димитров, Петър.  Възможности за усвояване на японския инвестиционен опит в българската икономика / Петър Димитров. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 192-201. 

  

Сист. No: 44929

- 136 -

43900

Дончева, Людмила.  Аналитични техники за изследване рентабилността на търговския бизнес / Людмила Дончева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 135-140. 

  

Сист. No: 44557

- 137 -

43900

Желев, Иван.  Съвременни тенденции за жизнения цикъл на търговските сгради / Иван Желев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 80-85. 

  

Сист. No: 44543

- 138 -

43852

Керчев, Красимир.  България в изпълнение на Лисабонската стратегия / Красимир Керчев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 461-469. 

  

Сист. No: 44439

- 139 -

41488

Матеев, Стефан.  Отвореността на българската икономика - някои предизвикателства на макро- и микроравнище / Стефан Матеев. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 1 / Рец. Пеню Михайлов, Донка Иванова, Ч. 1 : Стено. - Варна, 2006, с. 223-230. 

  

Сист. No: 44888

- 140 -

43900

Петков, Бисер.  Финансови аспекти на сливанията и придобиванията в търговията на дребно / Бисер Петков. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 111-116. 

  

Сист. No: 44552

- 141 -

43900

Празен.  Приложението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" - един от факторите за развитие на български фирми / Светлана Николова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 245-251. 

  

Сист. No: 44658

- 142 -

43852

Филева, Маргарита.  Кризата и нейното отражение върху Лисабонската стратегия / Маргарита Филева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 480-481. 

  

Сист. No: 44442

- 143 -

43852

Цонков, Николай.  Предизвикателствата пред България в условията на глобализация и влиянието и върху националната икономика / Николай Цонков. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 449-453. 

  

Сист. No: 44363

- 144 -

41488

Якимова, Ивона.  Глобални измерения на пазарната перспектива на българската икономика / Ивона Якимова. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 7-14. 

  

Сист. No: 44864

- 145 -

Сп Е 205

Българо-полските отношения . // Европа 2001, XVII, 2011, N 3, с. 9-10. 

  

Сист. No: 44922

- 146 -

Сп Е 205

Икономиката на Иран . // Европа 2001, XVII, 2011, N 2, с. 9-11. 

  

Сист. No: 44417

- 147 -

Сп И 503

Икономическа активност . // Икономически преглед, 8, 2011, N 1, с. 36-57. 

  

Сист. No: 44648

- 148 -

Сп М 68 э

Квашнин, Ю.  Кризис в Греции / Ю. Квашнин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 4, с. 70-78. 

  

Сист. No: 44582

- 149 -

Сп М 45 о

Малинова, Мариана.  Китайските инвестиции в България - нови тенденции в икономическото и търговското сътрудничество / Мариана Малинова. // Международни отношения, 2011, N 2-3, с. 117-138. 

  

Сист. No: 44914

- 150 -

Сп Е 205

Полският шанс . // Европа 2001, XVII, 2011, N 3, с. 11-14. 

  

Сист. No: 44924

- 151 -

Сп А 582

Седларски, Теодор.  Икономика и право: икономически анализ на възникването и ефектите на правните норми / Теодор Седларски. // Икономически алтернативи, 2011, N 1, с. 82-102. 

  

Сист. No: 44758

- 152 -

Сп Ф 703

Христович, Никола.  Зелената енергия и енергийната ефективност - важен приоритет на еврофондовете / Никола Христович. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 3, с. 8-9. 

  

Сист. No: 44517

- 153 -

Сп М 45 о

Янсон, Коре.  Профил и цели на датската външна политика / Коре Янсон. // Международни отношения, 2011, N 2-3, с. 29-34. 

  

Сист. No: 44913

Регионална икономика

- 154 -

41488

Илиев, Иван.  Регионална икономическа интеграция и глобализация / Иван Илиев. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 1 / Рец. Пеню Михайлов, Донка Иванова, Ч. 1 : Стено. - Варна, 2006, с. 7-48. 

  

Сист. No: 44872

- 155 -

43852

Митева, Албена и др.  Възможностите на политиката за развитие на селските райони в България за създаване на жизненоспособни селски райони / Албена Митева, Зорница Стоянова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 559-570. 

  

Сист. No: 44446

- 156 -

Сп Г 621 КИА

Бенчева, Нели.  Политика на изграждане на конкурентни регионални клъстери / Нели Бенчева. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VI, 6, 2009, N 6, с. 17-29. 

  

Сист. No: 44829

- 157 -

Сп Г 621 КИА

Конарев, Асен и др.  Рисковият капитал и развитието на регионалните икономики / Асен Конарев, Снежинка Константинова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 19-28. 

  

Сист. No: 44877

Икономика на България

- 158 -

43900

Борисов, Цветелин.  Предизвикателства пред пласмента на индустриални стоки в България / Цветелин Борисов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 512-516. 

  

Сист. No: 44813

- 159 -

43852

Ненов, Тодор.  Финансово-икономическата криза и индустрията на Р. България / Тодор Ненов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 627-635. 

  

Сист. No: 44594

- 160 -

В К 263

Най - големите сто Български компании - 2011 . // Капитал (приложение), N 5, 27 юни 2011, 106 с.. 

  

Сист. No: 44911

- 161 -

Сп М 486

Пирински, Христо.  Българският индустриален микс / Христо Пирински. // Мениджър, 2011, N 6, с. 30-32. 

  

Сист. No: 44639

Икономика на Русия

- 162 -

Сп В 83 Э

Башмаков, И.  Будет ли экономический рост в России в середине XXI века? / И. Башмаков. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 3, с. 20-37. 

  

Сист. No: 44434

Икономика на Япония

- 163 -

Сп Ф 703

Стефанов, Нако.  Националният иновационен процес на Япония / Нако Стефанов. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 3, с. 11-13. 

  

Сист. No: 44523

Икономически растеж

- 164 -

43852

Господинова, Силвия.  Икономическия растеж и сектора на услугите в условията на криза / Силвия Господинова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 656-667. 

  

Сист. No: 44605

- 165 -

41488

Пейчева, Гергана.  Кредитната експанзия - възможност или заплаха за икономическия растеж в България. Поуки от опита на Литва / Гергана Пейчева. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 171-181. 

  

Сист. No: 44927

- 166 -

Сп И 503 и

Рангелова, Росица.  Брутният вътрешен продукт като измерител на икономическия растеж - методологични особености и тенденции / Росица Рангелова. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 4, с. 3-38. 

  

Сист. No: 44510

- 167 -

Сп И 50 м

Рангелова, Росица.  Стратегия "Европа 2020" и икономическият растеж на България / Росица Рангелова. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 3, с. 3-29. 

  

Сист. No: 44524

Приватизация

- 168 -

39436

Колева, Йоана.  Контрол върху приватизацията / Йоана Колева. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : Посветена на 10-годиш. от създаването на спец. "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 60-65. 

  

Сист. No: 44897

Прогнозиране

- 169 -

Сп А 562

Богданова, Маргарита и др.  Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие / Маргарита Богданова, Ева Цветанова, Юлиян Господинов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 372-419. 

  

Сист. No: 44504

- 170 -

Сп А 562

Интегриране на екологични цели в политиката за местно икономическо развитие и териториално планиране в България  / Маргарита Богданова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 420-469. 

  

Сист. No: 44505

Икономически анализ

- 171 -

43900

Митов, Кирил.  Възможности за аналитична оценка на добавената стойност / Кирил Митов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 74-79. 

  

Сист. No: 44541

Икономика на отраслите

- 172 -

Сп А 582

Митев, Веселин.  Българската минна индстрия в условия на възстановяване на световната икономика от рецесията / Веселин Митев. // Икономически алтернативи, 2011, N 1, с. 115-129. 

  

Сист. No: 44767

Аграрна икономика

- 173 -

43900

Недкова, Цветелина.  Икономически аспекти на търговията с аграрни стоки / Цветелина Недкова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 507-511. 

  

Сист. No: 44811

- 174 -

Сп Г 621 КИА

Бенчева, Нели.  Изграждане на регионални агроклъстери - предимства и перспективи на развитие / Нели Бенчева. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 9-18. 

  

Сист. No: 44876

- 175 -

Сп З 544 к

Котева, Нина и др.  Икономическа ефективност и финансово състояние на земеделските кооперации / Нина Котева, Мимоза Младенова. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 5, с. 5-17. 

  

Сист. No: 44619

- 176 -

Сп Г 621 КИА

Петрова, Надежда и др.  Арендният модел за стопанисване на земята / Надежда Петрова, Тодорка Атанасова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VI, 6, 2009, N 6, с. 44-53. 

  

Сист. No: 44830

Икономика на индустрията, предприятието

- 177 -

43852

Димова, Корнелия.  Глобалната финансова криза - шанс за бизнестрансформациите във фармацевтичната индустрия / Корнелия Димова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 700-710. 

  

Сист. No: 44478

Туризъм в България

- 178 -

Сп Г 621 КИА

Михова, Тони.  Проблеми при управлението на човешките ресурси в туристическите фирми / Тони Михова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. V, 5, 2008, N 5, с. 151-156. 

  

Сист. No: 44825

- 179 -

Сп Г 621 КИА

Никовска, Кремена и др.  Състояние и развитие на хотелската база и хотелиерските услуги у нас / Кремена Никовска, Стамен Стамов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 63-72. 

  

Сист. No: 44884

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 180 -

43900

Хаджиева, Ваня.  Същност и характеристики на категорията цена / Ваня Хаджиева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 123-127. 

  

Сист. No: 44554

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 181 -

43852

Kuznar, Andzelika.  Polish Trade in Services with Russia before and During the Economic Crisis / Andzelika Kuznar. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 668-680. 

  

Сист. No: 44627

Търговия

- 182 -

43900

Башев, Костадин.  Възможности на обратното ценообразуване в интернет / Костадин Башев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 445-449. 

  

Сист. No: 44782

- 183 -

43900

Бекирова, Гюлфие и др.  Анализ на търговията на Софийската стокова борса / Гюлфие Бекирова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 235-238. 

  

Сист. No: 44588

- 184 -

43900

Данчев, Данчо.  Глобалните тенденции в търговията на дребно / Данчо Данчев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 70-75. 

  

Сист. No: 44565

- 185 -

43900

Данчев, Данчо.  Търговският бизнес в "течната модерност" / Данчо Данчев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 295-300. 

  

Сист. No: 44655

- 186 -

43900

Димитрова, Виолета.  Конкурентно поведение на участниците в дистрибуцията на потребителски стоки / Виолета Димитрова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 322-328. 

  

Сист. No: 44674

- 187 -

43900

Иванов, Любомир.  Развитие на търговския обмен с Русия (1995-2009) / Любомир Иванов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 106-111. 

  

Сист. No: 44585

- 188 -

43900

Йорданова, Ивелина.  Факторинг и форфетиране - алтернатива за финансиране на търговския бизнес / Ивелина Йорданова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 218-223. 

  

Сист. No: 44580

- 189 -

43900

Костова, Септемврина.  Мултикална търговия на дребно / Септемврина Костова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 279-286. 

  

Сист. No: 44603

- 190 -

43900

Краев, Любен.  Перспективни решения в автоматизираната обработка на информацията в търговския бизнес / Любен Краев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 76-81. 

  

Сист. No: 44567

- 191 -

43900

Кулчев, Красимир.  Анализ при избор на търговски партньори / Красимир Кулчев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 439-444. 

  

Сист. No: 44781

- 192 -

43900

Маринова, Кремена.  Ефективност и ползи от внедряването на системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM SYSTEMS) в търговския бизнес / Кремена Маринова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 454-458. 

  

Сист. No: 44784

- 193 -

43900

Ненова, Радка.  Анализ на факторите, затрудняващи дейността на предприятията в търговията на дребно / Радка Ненова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 375-380. 

  

Сист. No: 44729

- 194 -

43900

Пенева, Теодора.  Анализ на пазара на недвижими имоти / Теодора Пенева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 501-506. 

  

Сист. No: 44804

- 195 -

43900

Перков, Венцислав.  Бизнес демография на предприятията в търговията - сравнителни аспекти / Венцислав Перков. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 163-167. 

  

Сист. No: 44629

- 196 -

43900

Първанова, Лия.  Съвременни предизвикателства пред пазара на недвижими имоти в България / Лия Първанова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 245-251. 

  

Сист. No: 44592

- 197 -

43900

Сълова, Николинка.  Основни фактори и проблеми при развитието на търговията в България / Николинка Сълова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 255-262. 

  

Сист. No: 44598

- 198 -

43900

Терезова, Силвия.  Модел на Дюпон - възможности и ограничения за прилагане при управление на категориите / Силвия Терезова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 329-334. 

  

Сист. No: 44680

- 199 -

43900

Ченков, Адриан.  Лидерство и власт в дистрибуционните канали за бързооборотни стоки / Адриан Ченков. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 484-489. 

  

Сист. No: 44797

- 200 -

43900

Юмер, Йозлем Али.  Факторингът - съвременно измерение на търговското посредничество / Йозлем Али Юмер. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 252-257. 

  

Сист. No: 44661

- 201 -

43900

Янкулов, Явор.  Съвременни аспекти в обучението на търговски екипи и търговски мениджъри / Явор Янкулов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 393-398. 

  

Сист. No: 44764

- 202 -

Сп И 50 м

Василева, Антоанета.  Глобалните доставки в международния бизнес / Антоанета Василева. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 3, с. 92-114. 

  

Сист. No: 44532

- 203 -

Сп Б 445

Илиев, Драгомир.  Диверсифицираните търговските потоци - средство за преодоляване на регионалната зависимост / Драгомир Илиев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 2, с. 59-74. 

  

Сист. No: 44612

Маркетинг

- 204 -

43900

Атанасов, Борислав.  Маркетингови модели на потребителското поведение / Борислав Атанасов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 236-244. 

  

Сист. No: 44654

- 205 -

43900

Горанова, Пенка.  Реклама и търговска марка / Пенка Горанова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 354-359. 

  

Сист. No: 44713

- 206 -

43852

Граматикова, Елица.  Устояване на икономическата криза чрез стратегия за развитие на собствената търговска марка / Елица Граматикова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 617-623. 

  

Сист. No: 44591

- 207 -

43900

Григорова, Ваня.  Специфика на измерването на маркетинговите резултати в търговските организации / Ваня Григорова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 428-433. 

  

Сист. No: 44771

- 208 -

43900

Иванова, Маруся.  Анализ на възприеманите ползи от промоциите / Маруся Иванова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 417-422. 

  

Сист. No: 44768

- 209 -

43900

Маринова, Надя.  Маркетингът в сферата на търговията и услугите / Надя Маринова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 408-416. 

  

Сист. No: 44766

- 210 -

43852

Николова, Биляна.  Интернет като комуникационен канал - ефективен маркетингов инструмент в условията на икономическа криза / Биляна Николова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 528-536. 

  

Сист. No: 44466

- 211 -

43900

Пентова, Емел.  Мит ли е лоялността към марката в ниски ценови пазарни сегменти / Емел Пентова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 478-483. 

  

Сист. No: 44796

- 212 -

43900

Самуилов, Милуш.  Трансформация на дилърските канали в българския телеком / Милуш Самуилов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 467-472. 

  

Сист. No: 44790

- 213 -

43852

Станимиров, Евгени.  Приложение на маркетинговата концепция в условия на криза / Евгени Станимиров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 544-554. 

  

Сист. No: 44542

- 214 -

43852

Тонкова, Евгения.  Гъвкави дистрибуционни решения за подобряване на пазарните позиции на компаниите / Евгения Тонкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 555-561. 

  

Сист. No: 44551

- 215 -

43852

Черкезова, Борислава Иванова.  Планиране на маркетинговия бюджет по време на криза / Борислава Иванова Черкезова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 562-573. 

  

Сист. No: 44556

- 216 -

43900

Чолак, Непе.  Бенчмаркетинг като инструмент на реинженеринга / Непе Чолак. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 263-267. 

  

Сист. No: 44667

- 217 -

Сп А 562

Горанова, Пенка и др.  Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България / Пенка Горанова, Стефан Стефанов, Живка Тананеева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 170-212. 

  

Сист. No: 44483

- 218 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор и др.  Оптимизиране ефективността на програмите за директен маркетинг чрез аналитично извличане на знания от данни / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 559-601. 

  

Сист. No: 44539

- 219 -

Сп А 562

Марчевски, Иван и др.  Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия - състояние , проблемы и решения / Иван Марчевски, Ваня Григорова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 129-174. 

  

Сист. No: 44494

- 220 -

Сп Н 32

Недялков, Антон.  Методически аспекти при изследване на обслужването на клиенти / Антон Недялков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т. 48, Сер.: 5.1, 2009, с. 13-18. 

  

Сист. No: 44518

- 221 -

Сп Х 74 п

Интернет и маркетинг - това е много просто . // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 4, с. 31-33. 

  

Сист. No: 44376

- 222 -

43900

Nikolova, Daniela.  Modeling Consumer Choice on FMCG market. Evaluation of the Effect of Promotional Message on Consumer Choice by Discrete Choice Modeling / Daniela Nikolova. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 459-466. 

  

Сист. No: 44653

Маркетингов мениджмънт

- 223 -

43852

Узунова, Юлия.  Маркетинговия тероризъм в глобалните бизнес промени: тенденции, приоритети, потенциали / Юлия Узунова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 519-537. 

  

Сист. No: 44443

Логистика

- 224 -

43852

Василев, Юлиан.  Бизнес интелигентност в логистиката / Юлиан Василев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 587-593. 

  

Сист. No: 44452

- 225 -

43852

Милкова, Танка.  Оптимиране на товаропотоците в логистичната верига при спазване на изискванията минимално време и минимални разходи / Танка Милкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 594-602. 

  

Сист. No: 44453

- 226 -

43852

Милушева, Пламена.  Логистичното обслужване - фактор за повишаване конкурентоспособността на фирмите и в условия на икономическа криза / Пламена Милушева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 574-580. 

  

Сист. No: 44570

- 227 -

43900

Начаев, Григорий Иванович и др.  Решение проблемы комплектации и отправки заказов в транспортно-складовой логистической системе предприятия пищевой промышленности / Григорий Иванович Начаев, Елена Ивановна Кичкина, Алексей Викторович Кичкин. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 274-278. 

  

Сист. No: 44602

- 228 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  10 стратегии за успех на дистрибуционната логистика / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 5, с. 41-43. 

  

Сист. No: 44669

- 229 -

43852

Beizadea, Haralambie et al.  Reverse Logistics in Period of Crisis / Haralambie Beizadea, Catalin C. Popa, Filip Nistor. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 537-543. 

  

Сист. No: 44622

- 230 -

Сп И 503 и

Chitou, I.  Organizational Logistics, Response to Strutural Change in the Operational Functioning of the Company / I. Chitou. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 4, с. 97-113. 

  

Сист. No: 44537

Външна търговия

- 231 -

43900

Ангелова, Поля.  Външнотърговският стокообмен на България с балканските страни - регионални закономерности и статистически измерения / Поля Ангелова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 94-99. 

  

Сист. No: 44583

- 232 -

43900

Петков, Пламен.  Иконометричен анализ на външната търговия на България със страните от Европейския съюз / Пламен Петков. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 100-105. 

  

Сист. No: 44584

- 233 -

43900

Славева, Красимира.  Сравнителен анализ на показателите за външната търговия на България и Румъния / Красимира Славева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 168-173. 

  

Сист. No: 44630

- 234 -

Сп А 562

Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция  / Поля Ангелова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 122-169. 

  

Сист. No: 44481

- 235 -

Сп А 562

Дамянов, Атанас и др.  Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Николай Йорданов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 264-290. 

  

Сист. No: 44498

- 236 -

Сп Т 87 см

Рачев, Филип.  Договори за внос на стоки при новия икономически механизъм / Филип Рачев. // Научни трудове. ВИИ Карл Маркс - София. Международни икономически отношения, III, 1983, с. 7-56. 

  

Сист. No: 44305

- 237 -

Сп Б 445

Саркисян, Карина.  Тенденции в търговията на България и Европейския съюз с аграрни продукти / Карина Саркисян. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 2, с. 94-107. 

  

Сист. No: 44616

Външнотърговски организации

- 238 -

Сп И 50 м

Тасев, Александър.  Съпоставимостта в статистическите времеви редове на външнотърговския стокообмен на България за периода 1986-2006 г. / Александър Тасев. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 3, с. 42-67. 

  

Сист. No: 44530

Външнотърговски операции. Сделки

- 239 -

43900

Бакърджиева, Милка.  Преговорите по външнотърговски сделки - междукултурна комуникация на равнище индивид и малка група / Милка Бакърджиева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 112-117. 

  

Сист. No: 44589

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 240 -

41488

Колев, Калоян.  Преки чуждестранни инвестиции в икономиката на България / Калоян Колев. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 35-43. 

  

Сист. No: 44894

- 241 -

Сп И 503

Външна среда . // Икономически преглед, 8, 2011, N 1, с. 7-23. 

  

Сист. No: 44642

- 242 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Транснационализационные процессы в банковской сфере / А. В. Ишханов, Т. С. Малахова, С. А. Ширинян. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 13, с. 2-7. 

  

Сист. No: 44368

Международни икономически отношения

- 243 -

43900

Захариева, Галина и др.  Тенденции в развитието на външната търговия на ЕС в процеса на разширяване / Галина Захариева, Николай Йорданов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 88-93. 

  

Сист. No: 44578

- 244 -

41488

Захариева, Галина и др.  Анализ на експортна ориентация на България в процеса на евроинтеграция: желания и възможности / Галина Захариева, Драгомир Илиев. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 26-34. 

  

Сист. No: 44890

- 245 -

41488

Матеев, Илиян.  Ролята на Япония в Югоизточна Азия / Илиян Матеев. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 44-51. 

  

Сист. No: 44892

- 246 -

43900

Саркисян, Карина.  Динамика на търговските взаимоотношения с аграрни продукти на България с Европейския съюз / Карина Саркисян. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 174-179. 

  

Сист. No: 44631

- 247 -

43852

Станчева, Невена.  Процесите на регионална интеграция в Латинска Америка в началото на двадесет и първи век / Невена Станчева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 720-731. 

  

Сист. No: 44480

- 248 -

43900

Чернева, Чудомира.  Роля и значение на факторинга в международната търговия / Чудомира Чернева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 258-262. 

  

Сист. No: 44665

- 249 -

Сп Б 445

Дамянов, Атанас.  Сравнителни и проспективни разсъждения за международния бизнес / Атанас Дамянов. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 2, с. 5-25. 

  

Сист. No: 44597

- 250 -

Сп Б 445

Захариева, Галина.  Търговско профилиране на страните в ЕС - тенденции и приоритети / Галина Захариева. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 2, с. 44-58. 

  

Сист. No: 44606

- 251 -

Сп П 57 х

Зверев, А.  Экономическое сотрудничество России и Германии / А. Зверев. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 3, с. 48-54. 

  

Сист. No: 44430

- 252 -

Сп Б 445

Любенов, Здравко.  Аутсорсингът - възможност за интернационализация на български фирми / Здравко Любенов. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 2, с. 75-93. 

  

Сист. No: 44613

- 253 -

Сп М 68 э

Понеделко, Г.  Испания: слабые перспективы роста / Г. Понеделко. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 4, с. 60-69. 

  

Сист. No: 44579

- 254 -

Сп А 582

Чанков, Георги.  Руското направление в германската външноикономическа стратегия / Георги Чанков. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 55-65. 

  

Сист. No: 44682

Глобализация

- 255 -

41488

Димитрова, Веселина.  Значение на факторите за локализация относно решението на транснационалните корпорации да инвестират в България / Веселина Димитрова. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 1 / Рец. Пеню Михайлов, Донка Иванова, Ч. 1 : Стено. - Варна, 2006, с. 124-146. 

  

Сист. No: 44882

- 256 -

43852

Докова, Соня.  Процесите на глобализация и регионализация и влиянието им върху икономическото развитие на националното стопанство / Соня Докова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 413-426. 

  

Сист. No: 44360

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 257 -

Сп А 562

Стефанов, Галин.  Синхронизация на бизнес циклите в страните-членки на Европейския съюз: изследване на икономическата конвергенция в рамките на ЕС / Галин Стефанов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 332-371. 

  

Сист. No: 44503

- 258 -

Сп Е 454 и

Маев, Иво.  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" / Иво Маев. // Експерт, XIX, 2011, N 4-5, с. 77-87. 

  

Сист. No: 44923

- 259 -

Сп Б 445

Стефанов, Галин.  Синхронизация на бизнес циклите на България спрямо страните от Еврозоната / Галин Стефанов. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 2, с. 108-128. 

  

Сист. No: 44617

Право. Наука за държавата и правото

- 260 -

43900

Атанасов, Милен.  Данъчно-правно третиране с корпоративен данък на търговските дружества при тяхното реорганизиране чрез: вливане, сливане, отделяне и разделяне / Милен Атанасов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 177-180. 

  

Сист. No: 44571

- 261 -

43900

Атанасова, Христина.  Икономически и правни граници на търговците / Христина Атанасова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 192-197. 

  

Сист. No: 44641

- 262 -

43900

Димитров, Пенко.  Правен режим на облагането с корпоративен данък, като фактор за развитие на търговската дейност / Пенко Димитров. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 117-122. 

  

Сист. No: 44553

- 263 -

43874

Дюнан, Жан-Филип.  Между традицията и новаторството (Исторически анализ на понятието "кодекс") / Жан-Филип Дюнан. // Римско право и съвременни кодификации : Сб. статии от пров. науч. конфер. в Юридическия факултет на Софийския университет 10 май 2007 г. / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Тенчо Колев : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2008, с. 9-43. 

  

Сист. No: 44346

- 264 -

43852

Йолова, Галина.  За осигурения социален риск безработица / Галина Йолова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 378-386. 

  

Сист. No: 44341

- 265 -

43900

Личев, Петър Каменов.  За отговорността на органите за управление на дружеството при сключване на договори с международен елемент / Петър Каменов Личев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 434-438. 

  

Сист. No: 44777

- 266 -

43874

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Римско право и кодификация / Малина Новкиришка-Стоянова. // Римско право и съвременни кодификации : Сб. статии от пров. науч. конфер. в Юридическия факултет на Софийския университет 10 май 2007 г. / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Тенчо Колев : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2008, с. 47-75. 

  

Сист. No: 44350

- 267 -

43874

Русчев, Иван.  Класификация на вътрешните нормативни източници на частното право / Иван Русчев. // Римско право и съвременни кодификации : Сб. статии от пров. науч. конфер. в Юридическия факултет на Софийския университет 10 май 2007 г. / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Тенчо Колев : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2008, с. 157-177. 

  

Сист. No: 44347

- 268 -

43874

Ташев, Росен.  Ролята на кодификация в модерните правни системи / Росен Ташев. // Римско право и съвременни кодификации : Сб. статии от пров. науч. конфер. в Юридическия факултет на Софийския университет 10 май 2007 г. / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Тенчо Колев : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2008, с. 92-102. 

  

Сист. No: 44349

- 269 -

43852

Цветковска, Милена.  Противодействие на рецесията чрез участието на малките и средни предприятия в пазара на обществените поръчки / Милена Цветковска. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 518-527. 

  

Сист. No: 44463

Държавна власт. Държавни органи

- 270 -

Сп М 45 о

Стратегия за национална сигурност на Република България . // Международни отношения, 2011, N 2-3, с. 153-178. 

  

Сист. No: 44917

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 271 -

43874

Петров, Владимир.  Развитие на идеята за кодификация на гражданското право в Република България / Владимир Петров. // Римско право и съвременни кодификации : Сб. статии от пров. науч. конфер. в Юридическия факултет на Софийския университет 10 май 2007 г. / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Тенчо Колев : Унив. изд. Св. Климент Охридски. - София, 2008, с. 130-156. 

  

Сист. No: 44343

Търговско право

- 272 -

Сп Т 961 п

Андреев, Андрей.  Съпоставка между издателския договор, издаването и някои договори за използване на произведения / Андрей Андреев. // Търговско право, XX, 2011, N 1, с. 69-76. 

  

Сист. No: 44325

- 273 -

Сп А 454

Емилова, Десислава.  Възможности за обжалване на актовете на възложители по закона за обществени поръчки / Десислава Емилова. // Актив, 2011, N 5, с. 41-43. 

  

Сист. No: 44482

Търговска марка. Промишлени образци

- 274 -

Сп Х 74 п

Добрева , Добринка.  Географски означения - същност и закрила / Добринка Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 5, с. 26-30. 

  

Сист. No: 44833

Обществено управление. Военни науки

- 275 -

43922

Масларова, Емилия и др.  Модели на управление на публичния сектор / Емилия Масларова, Димитър Костов. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 185-196. 

  

Сист. No: 44858

- 276 -

Сп А 582

Митев, Петър.  Оптимален дял и ефикасност на публичния сектор / Петър Митев. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 87-96. 

  

Сист. No: 44689

- 277 -

Сп Е 454 и

Петрова-Огнянова, Поля.  Сключване на договор за обществена поръчка / Поля Петрова-Огнянова. // Експерт, XIX, 2011, N 4-5, с. 88-91. 

  

Сист. No: 44926

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 278 -

Сп А 562

Илийчовски, Светослав и др.  Изследване влиянието на публично-частните партьорства върху икономиката / Светослав Илийчовски, Петранка Мидова, Теодора Филипова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 225-264. 

  

Сист. No: 44499

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 279 -

43897

Нинов, Николай.  Необходимост и предпоставки за включването на социалния риск - "дългосрочна грижа" в обхвата на българската осигурителна система / Николай Нинов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 297-301. 

  

Сист. No: 44780

- 280 -

Сп П 186

Йоргова, Милена.  Социалната работа с възрастни хора: параметри на добрата практика / Милена Йоргова. // Панорама на труда, 2011, N 1-2, с. 59-69. 

  

Сист. No: 44309

- 281 -

Сп И 31

Петкова, Аспасия.  Обезщетения и помощи, изплащани от националния осигурителен институт / Аспасия Петкова. // ИДЕС, XV, 2011, N 4, с. 46-56. 

  

Сист. No: 44795

Социално осигуряване

- 282 -

Сп Ф 53 кс

Чапаев, Н. М. и др.  Теоретические аспекты и приоритеты развития социального страхования в современной России / Н. М. Чапаев, М. М. Гаджиясулов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 18, с. 57-62. 

  

Сист. No: 21144

Социално осигуряване в България

- 283 -

43897

Христосков, Йордан.  Усъвършенстване на институционалната структура на социалното осигуряване / Йордан Христосков. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 82-92. 

  

Сист. No: 44719

- 284 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване / Аспасия Петкова. // Български законник, XX, 2011, N 5, с. 63-75. 

  

Сист. No: 44484

- 285 -

Сп З 54

Христова, Светлинка.  Промени в социалното осигуряване на работещите в земеделието / Светлинка Христова. // Земеделие плюс, 2011, N 4, с. 42-43. 

  

Сист. No: 44418

Пенсионно осигуряване

- 286 -

43897

Векова, Людмила.  Допълнителното пенсионно осигуряване - поуките от кризата и предизвикателствата пред бъдещето / Людмила Векова. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 203-211. 

  

Сист. No: 44756

- 287 -

43897

Данева, Иванка.  Допълнителното пенсионно осигуряване - уроците от кризата и бъдещите предизвикателства / Иванка Данева. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 183-191. 

  

Сист. No: 44747

- 288 -

43897

Илиева, Таня.  Макроикономическа среда и инвестиционни решения в добровалното пенсионно осигуряване / Таня Илиева. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 275-279. 

  

Сист. No: 44775

- 289 -

43897

Йорданов, Пламен.  Възможности за развитие и усъвършенстване на допълнителната форма на пенсионно-осигурителната защита на селскостопанските производители в България / Пламен Йорданов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 177-182. 

  

Сист. No: 44746

- 290 -

43897

Киров, Стоян.  Посткризисни трансформации на частните схеми с дефинирани пенсии / Стоян Киров. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 280-287. 

  

Сист. No: 44776

- 291 -

43897

Пандурска, Ралица.  Нови акценти в задължителното пенсионно осигуряване на България. Влияние на демографската криза върху пенсионните системи / Ралица Пандурска. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 220-233. 

  

Сист. No: 44759

- 292 -

43897

Пантелеева, Силвия.  Проекции за въвеждането на мултифондовата система в допълнителното пенсионно осигуряване / Силвия Пантелеева. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 234-243. 

  

Сист. No: 44761

- 293 -

Сп П 186

Векова, Людмила.  Тенденции в развитието на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България (2001-2010 г.) / Людмила Векова. // Панорама на труда, 2011, N 3-4, с. 3-35. 

  

Сист. No: 44614

- 294 -

Сп П 186

Данева, Иванка.  Риск базираният надзор върху капиталовите пенсионни фондове / Иванка Данева. // Панорама на труда, 2011, N 1-2, с. 16-36. 

  

Сист. No: 44306

- 295 -

Сп П 186

Нинов, Димитър.  Пенсионната система на Република България днес и утре - постижения и предизвикателства / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2011, N 1-2, с. 37-58. 

  

Сист. No: 44308

- 296 -

43852

Popa, Ioan et al.  The Current Financial Crisis and the Private Pensions Market: The Case of Romania / Ioan Popa, Cristiana Tudor. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 247-257. 

  

Сист. No: 44355

Здравно осигуряване

- 297 -

43897

Делчева, Евгения.  Необходимост от реформа в системата на задължителното здравно осигуряване в България / Евгения Делчева. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 42-49. 

  

Сист. No: 44700

- 298 -

43897

Димитров, Григор.  Реформата в здравееопазването - проблеми и търсене на решения / Григор Димитров. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 192-202. 

  

Сист. No: 44752

- 299 -

43897

Захариев, Андрей.  Човешкият фактор и резерва в сектора на здравното осигуряване - проблеми, тенденции и перспективи с хоризонт 2020 / Андрей Захариев. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 142-151. 

  

Сист. No: 44737

- 300 -

43897

Попов, Мирослав и др.  Предкризисни тенденции, кризисни неволи и следкризисни тревоги за здравното осигуряване и здравната система в България / Мирослав Попов, Мирослава Христова. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 50-58. 

  

Сист. No: 44712

- 301 -

43897

Стоянова, Румяна.  Развитие на здравноосигурителния пазар на България - ограничения и възможности / Румяна Стоянова. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 255-262. 

  

Сист. No: 44772

Застраховане

- 302 -

43897

Андонов, Станимир.  Методика за изследване на позиционирането на застрахователните компании чрез разкриване на възприятията и предпочитанията на потребителите спрямо тях / Станимир Андонов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 302-311. 

  

Сист. No: 44786

- 303 -

43897

Габровски, Радослав.  Застрахователният продукт в контекста на индустриалния риск мениджмънт / Радослав Габровски. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 134-141. 

  

Сист. No: 44735

- 304 -

43897

Гълъбинов, Румен.  Етиката в застраховането / Румен Гълъбинов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 252-254. 

  

Сист. No: 44770

- 305 -

43897

Ерусалимов, Румен.  Спестява ли се чрез животозастраховане / Румен Г. Ерусалимов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 165-176. 

  

Сист. No: 44743

- 306 -

43897

Иванова, Диана.  Нови маркетингови инструменти в управлението на застрахователните компании / Диана Иванова. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 107-119. 

  

Сист. No: 44723

- 307 -

43897

Илиев, Боян.  Сервизна услуга в застраховането / Боян Илиев. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 152-156. 

  

Сист. No: 44739

- 308 -

43897

Крумова, Цветанка.  Застрахователни измами: правни проблеми и икономически последствия / Цветанка Крумова. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 71-81. 

  

Сист. No: 44718

- 309 -

43897

Нейков, Марин.  Информационно осигуряване на застрахователните дружества при променящите се поскризисни реалности / Марин Нейков. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 59-70. 

  

Сист. No: 44716

- 310 -

43897

Орланюк-Малицкая, Л. А.  Посткризисное развитие страхового рынка России / Л. А. Орланюк-Малицкая. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 35-41. 

  

Сист. No: 44699

- 311 -

43897

Павлов, Нено.  Акценти на предизвикателствата пред застраховането и осигуряването през следкризисния период / Нено Павлов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 13-18. 

  

Сист. No: 44693

- 312 -

43897

Проданов, Стоян.  Инвестиционна дейност в общото застраховане - посткризисни ефекти и предизвикателства / Стоян Проданов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 93-98. 

  

Сист. No: 44720

- 313 -

43897

Тодоров, Росен.  Относно приложението на трендови модели в екстраполационно прогнозиране на застрахователни показатели / Росен Тодоров. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 312-327. 

  

Сист. No: 44787

- 314 -

Сп П 186

Драганов, Христо.  Платежоспособност на застрахователното дружество / Христо Драганов. // Панорама на труда, 2011, N 1-2, с. 3-15. 

  

Сист. No: 44304

- 315 -

Сп С 848 д

Небольсина, Елена Вахтанговна.  Сопоставительный анализ становления страховых рынков стран - членов ЕврАзЭС / Елена Вахтанговна Небольсина. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 4, с. 3-10. 

  

Сист. No: 44847

- 316 -

Сп С 848 д

Слепухина, Юлия Эдуардовна.  Управление финансовыми рисками страховой организации: инновационные методы оценки и анализа / Юлия Эдуардовна Слепухина. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 2, с. 24-32. 

  

Сист. No: 44366

- 317 -

Сп С 848 д

Смирнов, Сергей Николаевич.  Оценка адекватности фонда страхования вкладов на основе анализа кредитного риска / Сергей Николаевич Смирнов. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 4, с. 35-47. 

  

Сист. No: 44854

- 318 -

Сп Ф 53

Хмыз, О. В.  Фискальное управление, или фискальный совет / О. В. Хмыз. // Финансы . - Москва, 86, 2011, N 5, с. 57-62. 

  

Сист. No: 44859

- 319 -

Сп С 848 д

Челухина, Н. Ф.  Аннуитеты как механизм страхового обезпечения лиц пожилого возраста / Н. Ф. Челухина. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 3, с. 44-54. 

  

Сист. No: 44370

Застраховане в България

- 320 -

43897

Драганов, Христо.  Влияние и последици от икономическата кризи върху застрахователния бизнес / Христо Драганов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 29-34. 

  

Сист. No: 44697

- 321 -

43897

Йотов, Йото.  Кризата - последствия и възможности / Йото Йотов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 99-106. 

  

Сист. No: 44722

- 322 -

43897

Мишева, Ирена.  Застраховането в туризма - проблеми е насоки за развитие / Ирена Мишева. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 120-133. 

  

Сист. No: 44732

- 323 -

Сп П 186

Тодоров, Юрий.  Политика, практика и морално-етични проблеми при противодействието на застрахователните измами / Юрий Тодоров. // Панорама на труда, 2011, N 3-4, с. 36-47. 

  

Сист. No: 44618

Образование

- 324 -

Сп I 60

Колева, Н.и др.  Нови умения за нови работни места - европейските политечески инициативи / Н. Колева, Л. Рачева, М. Стоянова. // INFO свят, 2011, N 1, с. 3-32. 

  

Сист. No: 44898

- 325 -

Сп I 60

Панова, Я.  Образованието и обучението на кандидатите за работа като специалисти по ИКТ не удовлетворяват компаниите в Европа / Я. Панова. // INFO свят, 2011, N 1, с. 41-42. 

  

Сист. No: 44902

- 326 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Насърчаване на продължаващото обучение в предприятията - преосмисляне на стратегията / М. Стоянова. // INFO свят, 2011, N 1, с. 35-40. 

  

Сист. No: 44900

- 327 -

Сп А 562

Марчевски, Иван и др.  Оценка на информационните потребности на студентите в СА " Д. А. Ценов" / Иван Марчевски, Радослав Йорданов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 498-543. 

  

Сист. No: 44569

- 328 -

Сп О 174

Димов, Петър.  Относно някои теоретически аспекти на приложението на социалните мрежи и социалния софтуер в електронното обучение / Петър Димов. // Образование, XX, 2011, N 3, с. 21-33. 

  

Сист. No: 44330

- 329 -

Сп Д 41 к

Лаврушин, О. И.  К вопросу о модернизации финансово-экономического образования / О. И. Лаврушин. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 3, с. 14-18. 

  

Сист. No: 44419

- 330 -

Сп С 847

Рашева-Мерджанова, Яна.  От социокултурни реалности към образователни трансформации - неформалните проявления / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 2, с. 105-113. 

  

Сист. No: 44323

- 331 -

Сп Ф 53 кс

Рябков, О. А.  Вопросы экономики и организации образовательных кластеров в условиях развития местного самоуправления г. Москвы / О. А. Рябков. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 17, с. 68-71. 

  

Сист. No: 44905

- 332 -

Сп Н 32 твие

Angelova, Rada et al.  Development of Courses in Organic Farming by an Eight Partner European-Wide Project Team / Rada Angelova, Mariana Ivanova, John W. Duff. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, LV, Кн.3, 2010, с. 23-28. 

  

Сист. No: 44601

- 333 -

Сп Ч R 62 m

Ferguson, William L. et al.  Strategic Market Entry Project / William L. Ferguson, Tamela D. Ferguson. // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 14, 2011, N 1, с. 145-155. 

  

Сист. No: 44336

- 334 -

Сп Ч R 62 m

Power, Mark L. et al.  An Empirical Analysis of the Effect of Financial Education on Graduating Business Student's Perceptions of Their Retirement Planning Familiarity, Motivation, and Preparedness / Mark L. Power, Jonathan M. Hobbs. // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 14, 2011, N 1, с. 89-105. 

  

Сист. No: 44334

Образование в България

- 335 -

Сп Н 32

Вацов, Светлозар.  Характеристика на пазара на образователни услуги у нас / Светлозар Вацов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т. 48, Сер.: 5.1, 2009, с. 109-113. 

  

Сист. No: 44521

- 336 -

Сп Г 62 Сп

Еничарова, Емилия.  Актуални проблеми на образованието, отразени в програмите на политическите партии за периода 2005-2009 година / Емилия Еничарова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 101. Педагогика, 2008, с. 123-148. 

  

Сист. No: 44496

Образованието в САЩ

- 337 -

Сп В 52 Мэ

Борзов, С. В.  Современные формы финансирования высшего образования ( на примере САЩ) / С. В. Борзов. // Вестник Московского университета . - Москва, 2011, N 6, с. 46-54. 

  

Сист. No: 44663

Висше образование

- 338 -

43922

Абаджиева, Радка и др.  Науката - организирано знание и основа за личностна реализация / Радка Абаджиева, Ива Димитрова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 334-339. 

  

Сист. No: 44883

- 339 -

43922

Гешев, Живко.  Университетът- пространство за развитие на човешката индивидуалност / Живко Гешев. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 327-333. 

  

Сист. No: 44880

- 340 -

3922

Горчилова, Деница.  Човешкият капитал за нестопанския сектор - фактор за устойчиво гражданско общество и демокрация / Деница Горчилова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 108-117. 

  

Сист. No: 44845

- 341 -

43922

Конарев, Асен Иванов.  Образование и социална отговорност на бизнеса / Асен Иванов Конарев. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 47-53. 

  

Сист. No: 44826

- 342 -

43922

Костова-Пикет, Десислава.  Стратегии на финансиране на Калифорнийския университет / Десислава Костова-Пикет. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 209-219. 

  

Сист. No: 44862

- 343 -

43922

Лазаров, Георги.  Висшето образование и връзката му с предприемачеството / Георги Лазаров. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 160-168. 

  

Сист. No: 44857

- 344 -

43922

Мишев, Георги.  Количествено характезиране на качеството на висшето образование / Георги Мишев. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 87-95. 

  

Сист. No: 44828

- 345 -

Сп П 57 х

Вечканов, Г.  Кадровый научный потенциал: вопросы эффективной подготовки / Г. Вечканов. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 3, с. 23-30. 

  

Сист. No: 44429

- 346 -

Сп Г 621 КИА

Касъклиев, Николай.  Управление и мониторинг на потребителите и защита на данните в колежанска информационна система / Николай Касъклиев. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 127-132. 

  

Сист. No: 44891

- 347 -

Сп П 324

Коларова, Цецка.  Глобалната университетска среда / Цецка Коларова. // Педагогика, XXI, 2011, N 3, с. 4-18. 

  

Сист. No: 44840

- 348 -

Сп Г 621 КИА

Тепавичарова, Милена.  Висшето образование - печеливша инвестиция в човешки капитал / Милена Тепавичарова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 95-116. 

  

Сист. No: 44889

- 349 -

Сп Ф 53 кс

Чернова, Г. В. и др.  Образовательно кредитирование как новое направление финансирования обучения граждан / Г. В. Чернова, П. Р. Михайлова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 15, с. 7-14. 

  

Сист. No: 44403

- 350 -

Сп М 457 е

Nichols, Mark.  Development of a quality assurance system for e-learning projects / Mark Nichols. // Международно списание Е и М еврообразование, 2011, N 2, с. 13-17. 

  

Сист. No: 44409

Висше образование в България

- 351 -

Сп А 562

Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА "Д. А. Ценов"- Свищов  / Георги Иванов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 592-639. 

  

Сист. No: 44575

- 352 -

Сп А 562

Третата мисия на университетите и приносът на алумни отношенията към нея  / Иван Върбанов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 544-591. 

  

Сист. No: 44573

Висше образование за икономисти

- 353 -

43922

Вълков, Александър.  Образователните фактори за нарастване на благосъстоянието: в теоретичната ретроспектива на икономическата наука / Александър Вълков. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 96-107. 

  

Сист. No: 44843

- 354 -

43922

Иванова, Росица.  Съвременни аспекти на обученето по финансово-стопански анализ на предприятието във висшите икономически университети в България / Росица Иванова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 292-303. 

  

Сист. No: 44875

- 355 -

43922

Митева, Катя.  Някои аспекти относно развитието на научната специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (счетоводна отчетност) / Катя Митева. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 245-250. 

  

Сист. No: 44868

- 356 -

43922

Митов, Кирил.  Съвременни методи на обучението по бизнес анализ / Кирил Митов. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 251-258. 

  

Сист. No: 44869

- 357 -

43922

Начкова, Мая.  Практическот обучение по счетоводство във висшето образование - възможност за личностна реализация на студентите / Мая Начкова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 118-124. 

  

Сист. No: 44851

- 358 -

Сп А 582

Лулански, Пано.  Скринингово поле на дисертационния труд / Пано Лулански. // Икономически алтернативи, 2011, N 1, с. 13-24. 

  

Сист. No: 44750

- 359 -

Сп Ч I 99

Kovachev, Zdravko.  The Beginning of Higher Education in Economics in Bulgaria / Zdravko Kovachev. // Izvestia. Journal of university of economics - Varna, 2010, N 1, с. 48-57. 

  

Сист. No: 44611

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 360 -

43852

Живкова, Ваня.  Възможности за рециклиране на някои видове твърди отпадъци / Ваня Живкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 711-719. 

  

Сист. No: 44479

- 361 -

Сп А 562

Найденова, Снежана и др.  Изследване на връзката - външни екологични разходи и ефективност на при производството на енергия / Снежана Найденова, Нонка Георгиева, Снежана Костова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 518-558. 

  

Сист. No: 44509

- 362 -

Сп Г 621 КИА

Костов, Димитър и др.  Системи за управление на качеството на малки и средни предприятия, ориентирано към опазване на околната среда / Димитър Костов, Искра Ненчева. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. V, 5, 2008, N 5, с. 157-169. 

  

Сист. No: 44827

Математическо моделиране

- 363 -

Сп Г 621 ВСУ

Славов, Здравко.  Математиката в икономиката: теория и приложения / Здравко Славов. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XV, 2009, с. 265-297. 

  

Сист. No: 44783

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 364 -

43897

Иванова, Маргарита.  Икономическа, социална и медицинска ефективност от преструктуриране на болниците в България / Маргарита Иванова. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 288-296. 

  

Сист. No: 44778

Техника

- 365 -

43852

Стоянов, Михал.  Системи за охрана на стоки / Михал Стоянов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 661-672. 

  

Сист. No: 44469

Енергетика

- 366 -

43852

Бошнаков, Петьо Тодоров и др.  Енергийният сектор в условия на икономическа криза / Петьо Тодоров Бошнаков, Свилена Михайлова Михайлова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 636-648. 

  

Сист. No: 44599

- 367 -

43900

Георгиева, Нонка.  Европейска схема за търговия с емисии / Нонка Георгиева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 198-204. 

  

Сист. No: 44647

- 368 -

43852

Любенов, Любомир.  Енергийните ресурси - структуроопределящ елемент на външната търговия / Любомир Любенов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 613-618. 

  

Сист. No: 44455

- 369 -

43852

Райнова-Георгиева, Снежина Николова.  Либерализирането на електроенергетиката в България - естествен резултат от приобщаването страната към глобалните пазари / Снежина Николова Райнова-Георгиева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 619-628. 

  

Сист. No: 44457

- 370 -

В К 263

Горанова, Калина и др.  Страната на залязващото слънце / Калина Горанова, Георги Жечев. // Капитал, XIX, N 16, 22-29 апр. 2011, с. 8-9, 12. 

  

Сист. No: 44326

- 371 -

Сп А 562

Енергетиката и екологизация на енергийното производство  / Георги Сирашки и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 83-121. 

  

Сист. No: 44467

- 372 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Кристална технология хваща енергия от слънцето / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 4, с. 46-48. 

  

Сист. No: 44331

- 373 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Германия води света във възобновяемите енергии / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 6, с. 26-27. 

  

Сист. No: 44633

- 374 -

Сп З 54

Найденов, Найден.  Биомасата за енергия / Найден Найденов. // Земеделие плюс, 2011, N 4, с. 4-5. 

  

Сист. No: 44408

- 375 -

Сп Ф 703

Нориега, Ернесто.  Енергийна ефективност и рационално използване на енергията / Ернесто Нориега. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 3, с. 20-21. 

  

Сист. No: 44525

- 376 -

43934

Blazheva, Violeta.  Economic Asymmetries in the Production of Biofuels / Violeta Blazheva. // Современные проблемы управления производством : Тезисы докладов V международной научно-практической конференции - Донецк, 14-15 октября 2010г. : ДонНТУ. - Донецк, 2010, с. 91-95. 

  

Сист. No: 44915

- 377 -

Сп Ч I 58 i

Dewald, Ulrich et al.  Market Formation in Technological Innovation System - Diffusion of Photovoltaic Applications in Germany / Ulrich Dewald, Bernhard Truffer. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 3, с. 285-300. 

  

Сист. No: 44809

Селско стопанство. Горско стопанство

- 378 -

43900

Йоновска, Илка.  Съвременни аспекти на търговията с горски продукти / Илка Йоновска. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 205-209. 

  

Сист. No: 44650

- 379 -

Сп З 54

Българското земеделие в началото на 21 век . // Земеделие плюс, 2010, N 9, с. 17-19; N 10, с. 37-39; N 4, с. 6-8. 

  

Сист. No: 42755

- 380 -

Сп З 544 к

По-внимателно с торовете, съдържащи азот . // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 6, с. 41-47. 

  

Сист. No: 44910

Аграрна политика

- 381 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделските продукти на европейския съюз / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 5, с. 32-33, 39. 

  

Сист. No: 44322

Аграрно предприемачество

- 382 -

43922

Атанасова, Тодорка и др.  Управление на българското аграрно предприемачество - състояние и тенденции / Тодорка Атанасова, Надка Костадинова. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 197-208. 

  

Сист. No: 44861

- 383 -

Сп Г 621 КИА

Атанасова, Теодора.  Предприемаческият мениджмънт в аграрния сектор на България / Теодора Атанасова, Надежда Петрова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VI, 6, 2009, N 6, с. 112-119. 

  

Сист. No: 44839

Растениевъдство

- 384 -

Сп З 54

Аладжаджиян, Анна и др.  Потенциалът на биомаса за енергия в ЕС / Анна Аладжаджиян, Николай Каканаков, Александър Захариев. // Земеделие плюс, 2011, N 5, с. 4-7. 

  

Сист. No: 44806

- 385 -

Сп З 54

Георгиев, Георги и др.  Предимства и недостатъци на генно модифицираната соя / Георги Георгиев, Аксения Алексиева. // Земеделие плюс, 2011, N 5, с. 31-32. 

  

Сист. No: 44812

- 386 -

Сп З 54

Лазаров, Иван и др.  Сортов потенциал при тютюна в България / Иван Лазаров, Филип Лазаров. // Земеделие плюс, 2011, N 5, с. 14-16. 

  

Сист. No: 44807

- 387 -

Сп З 54

Митова, Тотка.  Рискови стресови фактори за рапицата / Тотка Митова, Милена Мотева. // Земеделие плюс, 2011, N 4, с. 11-12; N 4, с. 29-31. 

  

Сист. No: 44414

- 388 -

Сп З 54

Памук . // Земеделие плюс, 2011, N 5, 24 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 44810

- 389 -

Сп З 54

Салджиев, Иван.  Продуктивност на памука и слънчогледа / Иван Салджиев. // Земеделие плюс, 2011, N 4, с. 18-20. 

  

Сист. No: 44412

- 390 -

Сп З 54

Стоева, Кера и др.  Продуктивен потенциал на многогодишни тревни видове / Кера Стоева, Виолета Вътева. // Земеделие плюс, 2011, N 4, с. 32-34. 

  

Сист. No: 44415

- 391 -

Сп З 54

Стоянова, Недялка.  Арония / Недялка Стоянова. // Земеделие плюс, 2011, N 4, 15 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 44421

Земеделие. Организация и управление

- 392 -

Сп З 54

Атанасова-Чопева, Минка.  Възрастовия състав на домакинствата и бъдещето на полупазарните им стопанства / Минка Атанасова-Чопева. // Земеделие плюс, 2011, N 4, с. 39-41. 

  

Сист. No: 44416

- 393 -

Сп З 54

Башев, Храбрин и др.  Конкурентни възможности на земеделските производствени кооперации / Храбрин Башев, Нина Котева. // Земеделие плюс, 2011, N 5, с. 43-46. 

  

Сист. No: 44816

- 394 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието на ЕС при условията на променящ се климат / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 6, с. 30-31. 

  

Сист. No: 44634

Животновъдство

- 395 -

Сп З 54

Гайдарска, Вергиния и др.  Глобалният млечен пазар / Вергиния Гайдарска, Пламена Йовчевска. // Земеделие плюс, 2011, N 4, с. 44-46. 

  

Сист. No: 44420

Управление на предприятията. Организация на производството

- 396 -

Сп Г 621 ВСУ

Темелкова, Миглена.  Финансово-счетоводни аспекти на контролинга в организации, имащи дискретен тип производство / Миглена Темелкова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XV, 2009, с. 306-334. 

  

Сист. No: 44785

- 397 -

Сп П 89 тп

Красильников, Сергей.  Управление инновационной деятельностью в холдинге / Сергей Красильников. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 4, с. 51-59. 

  

Сист. No: 44856

- 398 -

Сп У 732 р

Немцев, Виктор Николаевич.  Методологические аспекты оценки устойчивости предприятий в условиях инновационного развития / Виктор Николаевич Немцев. // Управление риском . - Москва, 16, 2011, N 1, с. 18-25. 

  

Сист. No: 44426

- 399 -

Сп Ч I 58 i

Gee, Sally et al.  Eco-Innovation Systems and Problem Sequences: The Contrasting Cases of US and Brazilian Biofuels / Sally Gee, Andrew McMeekin. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 3, с. 301-315. 

  

Сист. No: 44798

- 400 -

Сп Ч I 58 i

Rennings, Klaus et al.  The Impact of Regulation-Driven Environmental Innovation on Innovation Success and Firm Performance / Klaus Rennings, Christian Rammer. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 3, с. 255-283. 

  

Сист. No: 44793

Мениджмънт

- 401 -

43852

Асенов, Анатолий.  Промяната в управлението на бизнес процесите - възможност за преодоляване на икономическата криза / Анатолий Асенов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 425-431. 

  

Сист. No: 44393

- 402 -

43900

Асенов, Анатолий и др.  Преобразуващо лидерство в търговски организации / Анатолий Асенов, Ивайло Стоянов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 348-353. 

  

Сист. No: 44704

- 403 -

43852

Варамезов, Любчо.  Аутсорсингът като антикризисна стратегия / Любчо Варамезов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 443-454. 

  

Сист. No: 44399

- 404 -

43900

Гроздева, Десислава.  Управление на взаимоотношенията с клиентите на книжния Е-пазар / Десислава Гроздева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 423-427. 

  

Сист. No: 44769

- 405 -

43900

Йованова, Благица.  Финансови, инвестиционни и отчетни проблеми на търговския бизнес / Благица Йованова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 197-204. 

  

Сист. No: 44576

- 406 -

43900

Каменов, Камен.  Проективно поведение в управлението / Камен Каменов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 263-267. 

  

Сист. No: 44600

- 407 -

43900

Минчев, Недко Ганчев.  Съвременни системи за планиране и управление / Недко Ганчев Минчев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 388-392. 

  

Сист. No: 44755

- 408 -

41488

Михайлова, Милена.  Аутсорсинг - теоретични основи, историческо развитие и ефекти върху фирмата / Милена Михайлова. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 114-123. 

  

Сист. No: 44901

- 409 -

43900

Петрова, Симеонка Александрова.  Категорийният мениджмънт - измерения и взаимозависимости между търговския асортимент, рафтовото пространство и стоковите запаси / Симеонка Александрова Петрова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 341-347. 

  

Сист. No: 44688

- 410 -

43852

Попова, Даниела.  Кризисен мениджмънт на човешкия капитал / Даниела Попова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 494-502. 

  

Сист. No: 44449

- 411 -

43852

Славов, Станимир.  Съпротива към промяна в период на криза / Станимир Славов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 418-424. 

  

Сист. No: 44387

- 412 -

43852

Стоянова, Станислава.  Роля на мениджъра при криза / Станислава Стоянова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 411-417. 

  

Сист. No: 44380

- 413 -

43900

Филипова, Теодора.  Мениджмънт на база собствеността в нематериални активи / Теодора Филипова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 310-316. 

  

Сист. No: 44671

- 414 -

43900

Хаджиев, Кристиян.  Концептуален модел за ефективност на СУРЕ / Кристиян Хаджиев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 381-387. 

  

Сист. No: 44731

- 415 -

43852

Цветкова, Даниела.  Проблемът със заплащането на мениджмънта в условията на глобална финансова криза / Даниела Цветкова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 607-616. 

  

Сист. No: 44581

- 416 -

43852

Янкулов, Явор.  Управление на продажбите и търговските екипи по време на криза / Явор Янкулов. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 589-596. 

  

Сист. No: 44574

- 417 -

Сп Н 32

Андреева, Мария.  Измерения на световната икономическа криза и нейните рефлексии върху управленското мислене / Мария Андреева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т. 48, Сер.: 5.1, 2009, с. 94-98. 

  

Сист. No: 44520

- 418 -

Сп А 562

Асенов, Анатолий и др.  Проучване на възможностите за усъвършенстване управлението на бизнес процесите в АЕЦ "Козлодуй" / Анатолий Асенов, Венцислав Иванов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 94-128. 

  

Сист. No: 44490

- 419 -

Сп А 562

Божинова, Марияна и др.  Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза / Марияна Божинова, Венцислав Перков, Адриан Ченков. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 668-701. 

  

Сист. No: 44595

- 420 -

Сп А 562

Варамезов, Любчо и др.  Разработване на концептуален модел на управление на фирмените знания / Любчо Варамезов, Георги Гуцев, Емил Николов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 5-52. 

  

Сист. No: 44485

- 421 -

Сп Г 62 Сп

Гюрова, Вяра.  Лидерска роля и компетентност на ръководителя (мениджъра) на институция за образование на възрастни / Вяра Гюрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 102. Педагогика, 2009, с. 5-36. 

  

Сист. No: 44495

- 422 -

Сп А 562

Конструиране на система за екологично развитие на българския бизнес, базирана на EMAS и ISO 4001  / Анатолий Асенов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 311-358. 

  

Сист. No: 44506

- 423 -

Сп C 58

Иванов, Румен.  Съответствието между бизнес модел и информационна архитектура - ключов фактор за конкурентоспособност / Румен Иванов. // CIO, 2011, N 5, с. 57-60. 

  

Сист. No: 44432

- 424 -

Сп П 89 тп

Ивашова, Светлана.  Комплексная застройка в крупных городах: кластерная модель управления / Светлана Ивашова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 4, с. 61-65. 

  

Сист. No: 44866

- 425 -

Сп П 89 тп

Комарова, Анна.  Проектное управление знаниями: организационная структура / Анна Комарова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 3, с. 44-51. 

  

Сист. No: 44383

- 426 -

Сп П 89 тп

Корчагин, Павел.  Рынок маркетинговых услуг: репутационный менеджмент / Павел Корчагин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 3, с. 120-126. 

  

Сист. No: 44378

- 427 -

Сп Г 621 КИА

Костов, Димитър.  Приложения на статистическите техники в системите за управление на качеството / Димитър Костов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VI, 6, 2009, N 6, с. 101-111. 

  

Сист. No: 44836

- 428 -

Сп Г 621 КИА

Костов, Димитър и др.  Подобряване на качеството / Димитър Костов, Михаил Михайлов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 29-42. 

  

Сист. No: 44878

- 429 -

Сп П 89 тп

Салимова, Татьяна.  Самооценка как инструмент менеджмента / Татьяна Салимова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 4, с. 94-101. 

  

Сист. No: 44863

- 430 -

Сп И 31

Тодоров, Любомир.  Стойностно-базирани модели за ценка на бизнеса / Любомир Тодоров. // ИДЕС, XV, 2011, N 3, с. 20-34; N 4, с. 26-44. 

  

Сист. No: 44491

- 431 -

43900

Milovanovic, Slavoljub.  Enterprise Intellectual Capital Management Supported by Information Technologies / Slavoljub Milovanovic. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 268-273. 

  

Сист. No: 44636

- 432 -

Сп Г 621 ВСУ

Scripchuk, Peter et al.  Ekological Management Opportunities for Steady Development of Social Communities in Eurointegration and Globalization / Peter Scripchuk, Hristo Krachunov. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XV, 2009, с. 298-304. 

  

Сист. No: 44774

- 433 -

Сп Ч J 80 B

Raghavendran, Satish et al.  Sensemaking of complexity: Leadership in financial services / Satish Raghavendran, Priti S. Rajagopalan. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 3, с. 19-28. 

  

Сист. No: 44896

- 434 -

Сп Ч R 62 m

Separation of Ownership and Management: Implications for Risk-Taking Behavior . // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 14, 2011, N 1, с. 49-71. 

  

Сист. No: 44332

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 435 -

Сп Д 41 к

Котляров, И. Д.  Инновационные модели финансового предпринимательства: анализ и перспективы развития / И. Д. Котляров. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 5, с. 52-57. 

  

Сист. No: 44848

Корпоративно управление

- 436 -

43900

Илийчовски, Светослав.  Управление на корпоративната собственост в контекста на концепцията "Value based management" / Светослав Илийчовски. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 301-309. 

  

Сист. No: 44656

- 437 -

Сп В 52 Мэ

Плетнев, Д. А.  Корпорация как способ организации материального произвоства / Д. А. Плетнев. // Вестник Московского университета . - Москва, 2011, N 6, с. 36-45. 

  

Сист. No: 44662

Риск мениджмънт

- 438 -

43897

Вазов, Радостин.  Концептуална рамка и съдържание на риск мениджмънта при паричните потоци / Радостин Вазов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 263-274. 

  

Сист. No: 44773

- 439 -

43852

Владимиров, Любомир.  Метод за моделиране на критичностите в кризисни ситуации / Любомир Владимиров. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 432-442. 

  

Сист. No: 44397

Малък бизнес

- 440 -

43900

Бъкличаров, Стефан.  Проблеми на държавната финансова подкрепа за малките и средни предприятия в условията на икономическа криза / Стефан Бъкличаров. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 146-151. 

  

Сист. No: 44561

Управление на фирмата

- 441 -

43900

Граматикова, Елица.  Концепцията за устойчиво развитие в политиката на търговските фирми / Елица Граматикова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 124-129. 

  

Сист. No: 44593

- 442 -

43900

Сирашки, Христо.  Екологосъобразно фирмено управление / Христо Сирашки. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 369-374. 

  

Сист. No: 44724

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 443 -

Сп А 582

Копева, Диана и др.  Факторни ограничения на индустриалната динамика в България в условията на европейска интеграция / Диана Копева, Николай Щерев, Димитър Благоев. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 24-45. 

  

Сист. No: 44679

- 444 -

Сп Ч J 80 B

Borzillo, Stefano et al.  Step-in or step-out: supporting innovation through communities of practice / Stefano Borzillo, Renata Kaminska-Labbe. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 3, с. 29-36. 

  

Сист. No: 44893

Мениджмънт на фирмата

- 445 -

43922

Илиев, Пламен Кимонов.  Данъчното планиране в управлението на организацията / Пламен Кимонов Илиев. // Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет : Юб. нац. науч. конф., 7 ноем. 2008 г. : УИ Паисий Хилендарски. - Пловдив, 2008, с. 132-139. 

  

Сист. No: 44852

- 446 -

Сп Ч R 62

Ide, Bill et al.  Crisis Management: A Critical tool for Public Trust / Bill Ide, Terry Wade. // Risk Management . - New York, 2011, N 3, с. 38-43. 

  

Сист. No: 44328

Управление на риска

- 447 -

Сп У 732 р

Финогенова, Ю. Ю.  Психология восприятия рисков частными инвесторами / Ю. Ю. Финогенова. // Управление риском . - Москва, 16, 2011, N 1, с. 55-64. 

  

Сист. No: 44433

Проектно управление

- 448 -

43852

Сирашки, Христо.  Релацията проектен подход - процесен подход при управление на проекти / Христо Сирашки. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 680-689. 

  

Сист. No: 44476

Пъблик рилейшънс

- 449 -

Сп Г 621 ВСУ

Калагларски, Георги.  Медиите - същност, функции и роля в обществото / Георги Калагларски. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XV, 2009, с. 337-349. 

  

Сист. No: 44788

Счетоводство

- 450 -

43900

Андреев, Иван.  Счетоводната информация - инструментариум за управление на вземанията на предприятието / Иван Андреев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 96-100. 

  

Сист. No: 44546

- 451 -

43900

Баташки, Георги.  Проблеми при текущото счетоводно отчитане на задбалансовите активи и пасиви в предприятията от публичния сектор / Георги Баташки. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 67-73. 

  

Сист. No: 44540

- 452 -

43900

Йоновски, Калин.  За същността на някои веществени активи в търговската дейност / Калин Йоновски. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 101-104. 

  

Сист. No: 44547

- 453 -

43900

Цветков, Цветан.  Някои проблеми при отчитането на лизинговите сделки / Цветан Цветков. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 141-145. 

  

Сист. No: 44558

- 454 -

Сп И 31

Бонев, Живко.  Възможности за провизиране на ремотните разходи / Живко Бонев. // ИДЕС, XV, 2011, N 4, с. 18-24. 

  

Сист. No: 44794

- 455 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Анализът Дюпонт в сферата на фасилити и пропърти мениджмънта / Марин Гълъбов. // Актив, 2011, N 4, с. 13-16. 

  

Сист. No: 44310

- 456 -

Сп И 31

Дамянов, Дамян.  Пряк начин на счетоводно отчитане на амортизацията / Дамян Дамянов. // ИДЕС, XV, 2011, N 3, с. 14-18. 

  

Сист. No: 44488

- 457 -

Сп И 31

Дочев, Иван.  Бизнес комбинациите и връзките им с търговския закон / Иван Дочев. // ИДЕС, XV, 2011, N 4, с. 12-17. 

  

Сист. No: 44792

- 458 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Последващи разходи за имотир машинир съоражения и оборудване, респ. и счетоводното им отчитане / Иван Душанов. // Български счетоводител, XXII, 2011, N 1-2, с. 2-9. 

  

Сист. No: 44354

- 459 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Счетоводно отчитане на обратния лизинг при продавача - лизингополучател / Иван Златков. // Актив, 2011, N 6, с. 4-6. 

  

Сист. No: 44860

- 460 -

Сп А 454

Матова, Анастасия.  Отчитане на концесионните сделки от бюджетно предприятие / Анастасия Матова. // Актив, 2011, N 6, с. 2-4. 

  

Сист. No: 44850

- 461 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на разходите за ремонти на дълготрайни материални активи при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XIX, 2011, N 2, с. 36-40. 

  

Сист. No: 44307

- 462 -

Сп З 544 к

Обезценяване на вземания еи задължения в предприятията и неговото счетоводно отчитане.  Обезценяване на вземания и задължения в предприятията и неговото счетоводно отчитане. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 5, с. 27-30. 

  

Сист. No: 44623

- 463 -

Сп Б 90

Опарина, С. И.  Резервы в бухгалтерской отчетности / С. И. Опарина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 5, с. 42-45. 

  

Сист. No: 44874

- 464 -

Сп И 31

Попова, Бистра.  Счетоводни и данъчни аспекти на компенсируемите отпуски / Бистра Попова. // ИДЕС, XV, 2011, N 3, с. 36-44. 

  

Сист. No: 44492

- 465 -

Сп Б 90

Соколов, В. Я.  Капитализация "запасов" в бухгалтерском учете / В. Я. Соколов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 4, с. 88-94. 

  

Сист. No: 44396

- 466 -

Сп Б 90

Федорова, О. В.  Учет арендованных сельскохозяйственных земель / О. В. Федорова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 5, с. 117-119. 

  

Сист. No: 44871

Управленско счетоводство

- 467 -

43900

Колев, Николай Стоянов.  По дискусията за стойностно-неизмеримите обекти и събития и тяхната интерпретация от управленската отчетност / Николай Стоянов Колев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 39-51. 

  

Сист. No: 44535

- 468 -

Сп Б 90

Раметов, А. Х.  Модель управленческого учета в сельскохозяйственных организациях / А. Х. Раметов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 5, с. 120-121. 

  

Сист. No: 44867

- 469 -

43900

Pasholli, Alketa.  Environmental Accounting in Albania, an Innovation in the Framework of the European Integration / Alketa Pasholli. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 92-95. 

  

Сист. No: 44645

Банково счетоводство

- 470 -

43900

Вечев, Венцислав.  Модел за счетоводно отчитане на банковите кредити за земеделски производители / Венцислав Вечев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 159-164. 

  

Сист. No: 44564

- 471 -

Сп Б 925 с

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на условните активи и пасиви в търговските банки / Венцислав Вечев. // Български счетоводител, XXII, 2011, N 1-2, с. 45-50. 

  

Сист. No: 44372

Финансово счетоводство

- 472 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  Консолидиране на финансовите отчети / Емил Евлогиев. // Български законник, XX, 2011, N 5, с. 76-82. 

  

Сист. No: 44486

Бюджетно счетоводство

- 473 -

Сп Б 925 с

Баташки, Георги.  Проблеми при счетоводното отчитане на балансово непризнатите активи и пасиви в бюджетните предприятия / Георги Баташки. // Български счетоводител, XXII, 2011, N 1-2, с. 10-13. 

  

Сист. No: 44356

- 474 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на материалните запаси при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XIX, 2011, N 3, с. 29-35. 

  

Сист. No: 44451

- 475 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на даренията от бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XIX, 2011, N 4-5, с. 50-55. 

  

Сист. No: 44920

Счетоводство на предприятието

- 476 -

Сп А 562

Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система  / Георги Баташки и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 265-310. 

  

Сист. No: 44502

Счетоводен анализ

- 477 -

Сп Н 32

Димитрова, Иванка и др.  Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация / Иванка Димитрова, Йорданка Вълчева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т. 48, Сер.: 5.1, 2009, с. 68-73. 

  

Сист. No: 44519

Счетоводни експертизи

- 478 -

43900

Чиприянова, Галина Симеонова.  Съдебно-счетоводната експертиза - необходимост при решаване на счетоводни спорове от бизнеса / Галина Симеонова Чиприянова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 170-176. 

  

Сист. No: 44568

Международни счетоводни стандарти

- 479 -

Сп Б 925 с

Брезоева, Бойка.  Новите изисквания относно Бизнес комбинациите / Бойка Брезоева. // Български счетоводител, XXII, 2011, N 1-2, с. 34-44. 

  

Сист. No: 44367

Одиторски контрол

- 480 -

43852

Пашоли, Алкета.  Трудности и проблеми пред одита в Албания в условия на криза / Алкета Пашоли. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 404-410. 

  

Сист. No: 44316

- 481 -

Сп И 31

Златков, Иван.  Новият закон за сметната палата / Иван Златков. // ИДЕС, XV, 2011, N 3, с. 46-54. 

  

Сист. No: 44493

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 482 -

Сп Х 742

Петрова, Жана.  International Food Standard (IFS) v. 5 - Международен стандарт за храните версия 5 / Жана Петрова. // ХИ&Т, 2011, N 2, с. 6-7. 

  

Сист. No: 44337

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 483 -

Сп Г 621 ВСУ

Ямукова, Павлина.  Проблемни полета в управлението на човешките ресурси в съвременната публична администрация / Павлина Ямукова. // Годишник. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XV, 2009, с. 60-81. 

  

Сист. No: 44779

- 484 -

Сп У 732 п

Кульпин, Филипп.  Коучинг является стилем управления /  Въпросите зададе Филипп Кульпин. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 8, с. 10-14. 

  

Сист. No: 44841

- 485 -

Сп У 732 п

Морозова, Людмила.  Как правильно использовать новые возможности, или Что дает коучинг руководителю? / Людмила Морозова. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 7, с. 39-45. 

  

Сист. No: 44371

- 486 -

Сп А 582

Паунов, Марин.  Изследване на индивидуалните предпоставки на емоционното усилие като медиатор между емоционния дисонанс и удовлетвореността, ангажираността и качеството на трудовата изява / Марин Паунов. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 3-23. 

  

Сист. No: 44684

- 487 -

Сп У 732 п

Шутов, И.  Кейс-метод как одна из методик оценки персонала / И. Шутов. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 9, с. 34-38. 

  

Сист. No: 44844

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 488 -

43852

Великова, Валентина.  Отражение на икономическата криза върху управлението на човешките ресурси / Валентина Великова. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 503-508. 

  

Сист. No: 44461

- 489 -

43921

Димитров, Димитър.  Междуинституционална координация в областта на националната сигурност / Димитър Димитров. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев : УИ Стопанство. - София, 2011, с. 162-176. 

  

Сист. No: 44818

- 490 -

43897

Димитрова, Галина.  Стратегическо управление на човешките ресурси на застрахователното дружество / Галина Димитрова. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 157-164. 

  

Сист. No: 44741

- 491 -

43900

Мидова, Петранка.  Формирането на корпоративна култура - важен момент от управлението на персонала в търговията / Петранка Мидова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 82-87. 

  

Сист. No: 44572

- 492 -

43921

Никова, Донка.  Ситуирането на екип и работата в него / Донка Никова. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев : УИ Стопанство. - София, 2011, с. 126-134. 

  

Сист. No: 44808

- 493 -

43900

Петров, Иван.  Управление на монетарното възнаграждение на персонала по продажбите / Иван Петров. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 142-152. 

  

Сист. No: 44628

- 494 -

43921

Пудин, Константин.  Междуинституционалната координация и екипна работа / Константин Пудин. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев : УИ Стопанство. - София, 2011, с. 187-192. 

  

Сист. No: 44820

- 495 -

43921

Стоянов, Александър.  Икономическите неравенства и екипната политика / Александър Стоянов. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев : УИ Стопанство. - София, 2011, с. 193-210. 

  

Сист. No: 44821

- 496 -

43921

Стоянов, Александър.  Икономическите неравенства и екипната политика / Александър Стоянов. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев : УИ Стопанство. - София, 2011, с. 193-210. 

  

Сист. No: 44838

- 497 -

43921

Стоянова, Мария.  Зад фасадата на екипната работа / Мария Стоянова. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев : УИ Стопанство. - София, 2011, с. 135-146. 

  

Сист. No: 44814

- 498 -

43921

Тодорова, Елка.  Координация и екипност: двете страни на съвременния управленски процес / Елка Тодорова. // Междуинституционална координация и работа в екип : Науч. конф. 29 окт. 2010 г., София / Състав. Елка Тодорова; Науч. рец. Благой Колев : УИ Стопанство. - София, 2011, с. 8-30. 

  

Сист. No: 44805

- 499 -

Сп Ф 703

Богданов, Асен.  Изключение или правило за използване на средства от ЕС за развитие на човешките ресурси / Асен Богданов. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 3, с. 24-25. 

  

Сист. No: 44527

- 500 -

Сп Ч 895

Владимирова, Катя.  Образованието и човешкия капитал / Катя Владимирова. // Човешки ресурси, 2011, N 3, с. 2-3. 

  

Сист. No: 44512

- 501 -

Сп А 582

Колева, Станка.  Взаимодействие и хармонизация в системата за управление на човешките ресурси / Станка Колева. // Икономически алтернативи, 2011, N 1, с. 130-141. 

  

Сист. No: 44760

- 502 -

Сп П 89 тп

Отраднова, Людмила.  Инновационный подход к подготовке управленческих кадров: этапы и плоскости управления / Людмила Отраднова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 4, с. 44-50. 

  

Сист. No: 44853

- 503 -

43852

Skapa, Stanislav et al.  Impacts of Economic Crisis on the Importance of Human Capital in Enterprises / Stanislav Skapa, Jana Koprivova. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 2, Т. 2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 485-494. 

  

Сист. No: 44620

Транспорт

- 504 -

43852

Милева, Лилия.  Структура на проблемите в авиотранспорта / Лилия Милева. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 603-612. 

  

Сист. No: 44454

- 505 -

Сп В 83 Э

Лапидус, Б. и др.  Макроэкономический аспект эволюции железнодорожного транспорта / Б. Лапидус, Д. Мачерет. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 3, с. 124-137. 

  

Сист. No: 44437

- 506 -

Сп А 582

Логинова, Наталия.  Инструментална оценка на развитието на руския пазар на товарни транспортни услуги / Наталия Логинова. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 46-54. 

  

Сист. No: 44690

Стандартизация и типизация в производството

- 507 -

Сп И 503 и

Йосифова, Албена.  Профил на организациите в България, внедрили ISO 9001 / Албена Йосифова. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 4, с. 154-171. 

  

Сист. No: 44548

Реклама

- 508 -

43900

Боянова, Бояна.  Ролята на рекламата като неценови фактор на конкурентоспособност при изграждането на фирмената стратегия / Бояна Боянова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 136-141. 

  

Сист. No: 44596

- 509 -

43900

Димова, Надежда.  Подвеждащата реклама и влиянието й върху търговския бизнес / Надежда Димова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 399-407. 

  

Сист. No: 44765

- 510 -

43900

Иванов, Радослав.  Рекламата - само за да рекламираме или грешките в рекламата по време на криза / Радослав Иванов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 490-493. 

  

Сист. No: 44799

Хранително-вкусова промишленост

- 511 -

43900

Цвяткова, Стойна.  Някои фактори, определящи съвременните тенденции в потребителското търсене на храни и напитки / Стойна Цвяткова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 360-368. 

  

Сист. No: 44717

- 512 -

Сп А 255

Драганов, Любомир.  Хлябът на днешните българи / Любомир Драганов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 5, с. 28-30. 

  

Сист. No: 44321

Информационни технологии

- 513 -

43900

Дакова, Маргарита.  Влиянието на информационните и комуникационните тахнологии върху софтуера за търговските фирми / Маргарита Дакова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 210-216. 

  

Сист. No: 44651

- 514 -

43900

Колева, Росица.  Приложение на програмни продукти в анализа на търговския бизнес / Росица Колева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 86-91. 

  

Сист. No: 44544

- 515 -

Сп А 562

Върбанов, Румен и др.  Изследване на сьстоянието на сигурността на данните в бизнесинформационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност / Румен Върбанов, Веселин Попов, Радина Каменова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 175-224. 

  

Сист. No: 44497

- 516 -

Сп А 562

Изследване и анализ на възможностите приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии  / Божидар Божинов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 454-497. 

  

Сист. No: 44563

- 517 -

Сп А 562

Тодоров, Петър и др.  Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА "Д. А. Ценов" / Петър Тодоров, Даниела Стоилова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 640-667. 

  

Сист. No: 44577

- 518 -

Сп C 58

Всички пътища водят към "облака" . // CIO, 2011, N 6, с. 40-44. 

  

Сист. No: 44817

- 519 -

Сп C 58

Захариев, Александър.  Дневният ред на ИТ директорите за 2011г. - преформулиране на понятията / Александър Захариев. // CIO, 2011, N 5, с. 6-9. 

  

Сист. No: 44422

- 520 -

Сп В 52 Мэ

Кривичев, А. И. и др.  Предпосылки ускоренного внедрения e-learning в российских вузах / А. И. Кривичев, В. Н. Сидоренко. // Вестник Московского университета, 2011, N 6, с. 107-116. 

  

Сист. No: 44668

- 521 -

Сп C 58

Маринов, Орлин.  ISO 27001 и инвестицията в информационна сигурност в реалния свят / Орлин Маринов. // CIO, 2011, N 6, с. 50-52. 

  

Сист. No: 44832

- 522 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  Електронният бизнес - въпрос на желание за развитие / Стефан Марков. // CIO, 2011, N 6, с. 55-56. 

  

Сист. No: 44842

- 523 -

Сп C 58

Облачни ИТ услуги - за и против . // CIO, 2011, N 5, с. 48-50. 

  

Сист. No: 44425

- 524 -

Сп C 58

Стоянова, Анелия.  Интегрирането на социалните платформи в CRM - предизвикателство на 2011 г. / Анелия Стоянова. // CIO, 2011, N 6, с. 58-60. 

  

Сист. No: 44846

Информационни мрежи. Информационни системи

- 525 -

43900

Мишова, Татяна и др.  Информационная безопасность и стандартизация процессов обработки данных в информационных системах / Татяна Мишова, Михаил Нищий. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 20-26. 

  

Сист. No: 44534

- 526 -

Сп А 562

Върбанов, Румен и др.  Изследване на състояние и разработване на варианти за електронен бизнес и електронна търговия в българските малки и средни предприятия / Румен Върбанов, Веселин Попов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 359-412. 

  

Сист. No: 44508

- 527 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор и др.  Анализ на социални мрежи във виртуална колаборативна учебна среда / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.15, 2011, с. 413-453. 

  

Сист. No: 44559

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 528 -

43900

Върбанов, Румен.  Електронна търговия в средата на WEB 2.0 / Румен Върбанов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 41-49. 

  

Сист. No: 44560

- 529 -

43900

Дачев, Петър.  Електронна търговия - състояние и тенденции на развитие / Петър Дачев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 152-158. 

  

Сист. No: 44562

- 530 -

Сп П 89 тп

Кметь, Елена.  Развитие электронных платежных систем / Елена Кметь. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 4, с. 116-126. 

  

Сист. No: 44865

Интернет

- 531 -

Сп C 58

Вутова, Вергиния.  "Правителство онлайн" по света и в България - достижения и перспективи / Вергиния Вутова. // CIO, 2011, N 6, с. 26-29. 

  

Сист. No: 44837

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 532 -

43891

Алексиева, Соня.  Кризисни комуникации в туризма / Соня Алексиева. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 343-358. 

  

Сист. No: 44394

- 533 -

43891

Алексова, Десислава.  Отговорният и солидарен туризъм - път към Човека и съприкосновението с него / Десислава Алексова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 481-493. 

  

Сист. No: 44411

- 534 -

43891

Асенова, Мариана.  Корпоративната социална отговорност и българският туристически бизнес / Мариана Асенова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 225-239. 

  

Сист. No: 44362

- 535 -

43891

Атанасова, Лина.  Концептуална рамка за брандинг на дестинация чрез събития: теоретични и приложни аспекти / Лина Атанасова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 131-145. 

  

Сист. No: 44351

- 536 -

43900

Блажева, Виолета.  Предизвикателства пред туризма в аграрния сектор в контекста на общата селскостопанска политика на Европейския съюз / Виолета Блажева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 419-422. 

  

Сист. No: 44706

- 537 -

43891

Велева, Мария.  Концепцията "Грижа за клиента" и съвременното управление на туристическите фирми / Мария Велева. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 359-327. 

  

Сист. No: 44398

- 538 -

43891

Великов, Велико.  Състояние на международния туризъм във водещи дестинации в света / Велико Великов. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 147-172. 

  

Сист. No: 44352

- 539 -

43900

Великов, Велико и др.  Съвременно състояние на международния туризъм в Китай / Велико Великов, Милена Петрова Стоянова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 345-351. 

  

Сист. No: 44675

- 540 -

43900

Великова, Еленита.  Уелнесът - съвременният феномен в туризма / Еленита Великова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 362-367. 

  

Сист. No: 44681

- 541 -

43900

Върбанов, Иван.  Изучаването на туризма и социалните науки / Иван Върбанов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 423-429. 

  

Сист. No: 44707

- 542 -

43891

Георгиев, Георги Л.  Някои особености и проблеми в развитието на селския и екологичен туризъм в България / Георги Л. Георгиев. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 307-325. 

  

Сист. No: 44391

- 543 -

43852

Георгиев, Иван и др.  Алтернативният туризъм и възможностите за развитие на регионите / Иван Георгиев, Олег Милев. // Световната криза и икономическото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф.. : В 4 тома : Т. 3, Т. 3 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 571-577. 

  

Сист. No: 44448

- 544 -

43900

Горчева, Таня.  Специфика на туризма като форма на международен бизнес / Таня Горчева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 318-323. 

  

Сист. No: 44672

- 545 -

43891

Грънчарова, Светла.  Здравният туризъм в България - традиции и предизвикателства / Светла Грънчарова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 287-306. 

  

Сист. No: 44390

- 546 -

43891

Димов, Нено и др.  Райониране на туризма в България: същност, цели, пространствена структура и политики / Нено Димов, Иван Марков. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 89-100. 

  

Сист. No: 44344

- 547 -

43891

Дъбева, Таня.  Преимущества на хотелския франчайзинг / Таня Дъбева. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 61-71. 

  

Сист. No: 44339

- 548 -

43891

Дянков, Тодор.  Маркетинг на взаимовръзките в туристическата дейност - теоретични аспекти и възможности за успешно реализиране / Тодор Дянков. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 271-286. 

  

Сист. No: 44385

- 549 -

43891

Емилова, Ирена.  Алтернативи на туристическия сезон / Ирена Емилова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 73-88. 

  

Сист. No: 44342

- 550 -

43900

Емилова, Ирена.  Особености в управлението на развлекателната индустрия / Ирена Емилова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 444-449. 

  

Сист. No: 44726

- 551 -

43891

Захаринов, Ботьо и др.  СПА индустрията се нуждае от уникалност / Ботьо Захаринов, Теодора Ризова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 211-234. 

  

Сист. No: 44361

- 552 -

43900

Иванова, Петя.  Измерване на туристическата удовлетвореност от събитийния туризъм / Петя Иванова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 368-373. 

  

Сист. No: 44683

- 553 -

43900

Илиева, Любка.  Основни проблеми пред иновационната дейност на хотелиерските предприятия в България / Любка Илиева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 488-493. 

  

Сист. No: 44740

- 554 -

43891

Кадиева, Снежина.  Повишаване на конкурентоспособността на семейното хотелиерство в условията на икономическа криза / Снежина Кадиева. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 241-249. 

  

Сист. No: 44382

- 555 -

43891

Казанджиева, Велина.  Добри практики в приложението на електронната търговия в дейността на туристическите посредници / Велина Казанджиева. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 327-342. 

  

Сист. No: 44392

- 556 -

43891

Караилиева, Милена.  Тенденции в развитието на здравния туризъм в България през XXI век / Милена Караилиева. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 437-453. 

  

Сист. No: 44410

- 557 -

43891

Кръстев, Красимир.  Знакът "запазена марка" - производство на локалност и ресурс за съвременния туризъм / Красимира Кръстева. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 39-60. 

  

Сист. No: 44338

- 558 -

43900

Линкова, Маруся.  Фактори за локализация на агротуризма / Маруся Линкова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 450-455. 

  

Сист. No: 44727

- 559 -

43891

Луканова, Георгина.  Дефиниране и особености на обслужването в хотелиерството / Георгина Луканова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 419-435. 

  

Сист. No: 44407

- 560 -

43891

Маринов, Стоян.  Промени в българския туризъм в резултат на финансово-икономическата криза през 2008-2009 г. / Стоян Маринов. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 199-209. 

  

Сист. No: 44353

- 561 -

43891

Милева, Соня.  Държавна политика и планиране в сферата на туризма / Соня Милева. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 251-269. 

  

Сист. No: 44384

- 562 -

43900

Милева, Соня и др.  Е-туризъм: предизвикателства и бариери пред българските туристически агенции и туроператори / Соня Милева, Елица Ганчева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 357-361. 

  

Сист. No: 44676

- 563 -

43900

Милинова, Аделина.  Маркетингови решения като инструмент за управленски подходи в туристическата индустрия / Аделина Милинова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 494-498. 

  

Сист. No: 44742

- 564 -

43900

Минков, Венцислав и др.  Проблеми и перспективи пред дестинация България - минало, настояще и бъдеще / Венцислав Минков, Симеонка Петрова, Петя Иванова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 271-287. 

  

Сист. No: 44670

- 565 -

43900

Мирчев, Александър и др.  Предизвикателства пред развитието на българската туристическа индустрия / Александър Мирчев, Мария Вълканова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 509-514. 

  

Сист. No: 44745

- 566 -

43900

Мобилният бизнес в туризма - възможности и перспективи  / Виолета Краева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 374-379. 

  

Сист. No: 44685

- 567 -

43891

Нешков, Марин.  Кризите в туризма и възможни противодействия / Марин Нешков. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 23-38. 

  

Сист. No: 44335

- 568 -

43900

Николова, Иванка.  Нови технологии в ресторантьорството / Иванка Николова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 380-384. 

  

Сист. No: 44691

- 569 -

43900

Николова, Марина.  Устойчиво природоползване в съвременния туризъм / Марина Николова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 409-418. 

  

Сист. No: 44705

- 570 -

43891

Николова, Мария.  Реклама на туризма в Интернет / Мария Николова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 117-129. 

  

Сист. No: 44348

- 571 -

43900

Парушева, Таня.  Глобалният туризъм: фактор за равновесие в съвременната икономика / Таня Парушева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 340-344. 

  

Сист. No: 44673

- 572 -

43900

Рафаилова, Генка.  Развитие на туризма чрез приложение на клъстерния подход и участието в тематични коридори / Генка Рафаилова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 434-439. 

  

Сист. No: 44714

- 573 -

43900

Сирашки, Георги.  Туризъм и околна среда (по примера на община Самоков) / Георги Сирашки. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 390-395. 

  

Сист. No: 44692

- 574 -

41488

Спиридонов, Иван и др.  Съвременна държава и международният туризъм в условията на глобализиращия се свят / Иван Спиридонов, Карина Саркисян. // Световно стопанство и глобализация : Ч. 1- : Ч. 2 / Рец. Пеню Михайлов, Даниела Иванова, Ч. 2 : Стено. - Варна, 2005, с. 81-85. 

  

Сист. No: 44899

- 575 -

43900

Статева, Вера и др.  Показать товар лицом / Вера Статева, Ирина Иванова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 473-478. 

  

Сист. No: 44733

- 576 -

43900

Стефанов, Стефан.  Иновационни продукти в туристическия сектор / Стефан Стефанов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 430-433. 

  

Сист. No: 44711

- 577 -

43900

Стоянова, Йоанна и др.  Измерения на конкурентоспособността на българския туристически продукт / Йоанна Стоянова, Неда Тодорова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 515-520. 

  

Сист. No: 44748

- 578 -

43891

Стоянова, Миглена.  Анализ на туристопотока за СПА и уелнес туризъм в България / Миглена Стоянова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, 405-417. 

  

Сист. No: 44406

- 579 -

43900

Тананеева, Живка.  Обща характеристика и същност на туризма в България в години на преход / Живка Тананеева. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 479-482. 

  

Сист. No: 44736

- 580 -

43891

Темелкова, Стефания.  Държавите като търговски марки / Стефания Темелкова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 495-504. 

  

Сист. No: 44413

- 581 -

43900

Тодоров, Тодор Иванов.  Диверсификационна политика на туристическите фирми за редуциране на сезонните колебания / Тодор Иванов Тодоров. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 396-408. 

  

Сист. No: 44701

- 582 -

43900

Филипова, Милена Кирилова.  Управленски стил в туризма / Милена Филипова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 456-462. 

  

Сист. No: 44728

- 583 -

43891

Христова, Татяна.  Съвременни управленски практики за човешките ресурси в туристическите организации / Татяна Христова. // Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии / Състав. и ред. Соня Алексиева : НБУ. - София, 2011, с. 101-116. 

  

Сист. No: 44345

- 584 -

43900

Хубенов, Огнян.  Козевъдството в селските райони - възможност за развитие на селския туризъм / Огнян Хубенов. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 483-487. 

  

Сист. No: 44738

- 585 -

43900

Цаков, Златомир Цаков.  Информационни и резервационни системи в дейността на нискотарифните услуги / Златомир Цаков Цаков. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 499-502. 

  

Сист. No: 44744

- 586 -

Сп А 562

Божинова, Марияна и др.  Анализ на развитието на туристическите клъстери / Марияна Божинова, Венета Христова, Петя Иванова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 9, Т.14, 2011, с. 602-646. 

  

Сист. No: 44545

- 587 -

Сп Б 445

Горчева, Таня.  Степен на интернационализация на българския туризъм и на "Бизнес дестинация България" / Таня Горчева. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 2, с. 26-43. 

  

Сист. No: 44604

- 588 -

Сп Г 621 КИА

Емилова, Ирена.  Проектиране на основните организационни елементи на туроператорския продукт / Ирена Емилова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VI, 6, 2009, N 6, с. 88-100. 

  

Сист. No: 44835

- 589 -

Сп Г 621 КИА

Емилова, Ирена.  Възможности за развитие на краткотрайни форми на туризъм / Ирена Емилова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 81-94. 

  

Сист. No: 44887

- 590 -

Сп Г 621 КИА

Константинова, Снежинка.  Влияние на сезонността върху ефективността на публичните туристически дружества / Снежинка Константинова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 50-62. 

  

Сист. No: 44881

- 591 -

Сп Г 621 КИА

Никовска, Кремена и др.  Виненият туризъм - развитие, ползи и предизвикателства / Кремена Никовска, Стамен Стамов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VI, 6, 2009, N 6, с. 68-77. 

  

Сист. No: 44831

- 592 -

Сп А 582

Рибов, Манол.  По някои въпроси на науката за туризма / Манол Рибов. // Икономически алтернативи, 2010, N 6, с. 118-134. 

  

Сист. No: 44686

- 593 -

Сп Г 621 КИА

Стамов, Стамен и др.  Виненият туризъм - съвременни представи, характеристика и особености / Стамен Стамов, Кремена Никовска. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. V, 5, 2008, N 5, с. 140-150. 

  

Сист. No: 44824

- 594 -

Сп Г 621 КИА

Янева, Мариана.  Управленският процес и екипната дейност при управленското консултиране в туризма / Мариана Янева. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. V, 5, 2008, N 5, с. 130-139. 

  

Сист. No: 44823

- 595 -

Сп Г 621 КИА

Янева, Мариана.  Планиране на проучвания при консултантска оценка на туристическа организация / Мариана Янева. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VI, 6, 2009, N 6, с. 78-87. 

  

Сист. No: 44834

- 596 -

Сп Г 621 КИА

Янева, Мариана.  Влияние на лидерите в бранша за внедряване на нови процеси, подходи и продукти в туроператорската и агентската дейност / Мариана Янева. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, T. VII, 7, 2010, N 7, с. 73-80. 

  

Сист. No: 44886

- 597 -

Сп И 503 и

Kiran, Burcu.  The Structure of Tourism Revenues in Turkey: Evidence from Fractional Integration under Multiple Structural Breaks / Burcu Kiran. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 4, с. 85-96. 

  

Сист. No: 44533

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 598 -

43897

Адамов, Величко.  Приветствие [Доц. д-р Величко Адамов] / Величко Адамов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 19-20. 

  

Сист. No: 44694

- 599 -

43900

Божинова, Марияна.  Двадесет години катедра "Търговски бизнес" - младост, иновативност, интензивен растеж / Марияна Божинова. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 3-10. 

  

Сист. No: 44526

- 600 -

43900

Йончев, Цветан.  Търговията - още едно поле за изява на Свищов като университетски град / Цветан Йончев. // Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие, 12-13 май 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 13-19. 

  

Сист. No: 44528

- 601 -

43897

Павлов, Нено.  Проф. Иван Кацаров - 100 години от рождението на изтъкнатия учен, интелтуалец и радетел за академичната кауза / Нено Павлов. // Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конфер., 7-8 окт. 2010 г. (сборник с доклади и презентации) / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 23-28. 

  

Сист. No: 44695

- 602 -

В А 561

Адамов, Величко.  Поздравление на ректора на СА "Д. А. Ценов" / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, XXI, N 2, май 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 44381

- 603 -

В А 561

Адамов, Величко.  Празник, изпълващ с национална гордост / Величко Адамов. // Алма матер, N 3, май 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 44470

- 604 -

В А 561

Адамов, Величко.  Отчет за изпълнение на Мандатната програма за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" / Величко Адамов. // Алма матер, N 3, май 2011, с. 2-3. 

  

Сист. No: 44472

- 605 -

В Д 92

Адамов, Величко.  Ден, който ни изпълва с национална гордост / Величко Адамов. // Дунавско дело . - Свищов, LVII, N 19, 20-26 май 2011, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 44473

- 606 -

В Д 92

Адамов, Величко.  Със 100 % вот е приет мандатният отчет на ректора / Величко Адамов. // Дунавско дело, LVII, N 20, 27 май-2 юни 2011, с. 3-4. 

  

Сист. No: 44513

- 607 -

В А 561

Божинова, Марияна.  Младост, иновативност, интензивен растеж - това е нашата катедра / Марияна Божинова. // Алма матер . - Свищов, XXI, N 2, май 2011, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 44379

- 608 -

В Д 92

Доц. д-р Величко Адамов е единствения номиниран за ректор на СА "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LVII, N 20, 27 май-2 юни 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 44511

- 609 -

В А 561

Доц. д-р Величко Адамов номиниран за трети път с "Doctor Honoris Causa" . // Алма матер, N 3, май 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 44471

- 610 -

В А 561

Етичен кодексс на преподавателите и служителите в СА "Д. А. Ценов".  Етичен кодекс на преподавателите и служителите в СА "Д. А. Ценов". // Алма матер . - Свищов, N 2, април 2007, с. 2-3; N 3, с. 2-3; 4. 

  

Сист. No: 31042

- 611 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Новото списание " Икономика 21" - традиция, новаторство, предизвикателство / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 8, 27 апр. - 11 май 2011, с. 16. 

  

Сист. No: 44311

- 612 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Ректорът на СА "Д. А. Ценов" за трети път "Доктор хонорис кауза" / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 9, 11-25 май 2011, с. 24. 

  

Сист. No: 44364

- 613 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Доц. д-р Величко Адамов с нов мандат за ректор / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 11, 15-29 юни 2011, с. 7. 

  

Сист. No: 44800

- 614 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Избрани са и заместник-ректорите / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 11, 15-29 юни 2011, с. 7. 

  

Сист. No: 44801

- 615 -

В А 561

Илийчовски, Светослав.  Юбилейна конференция / Светослав Илийчовски. // Алма матер . - Свищов, N 2, май 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 44401

- 616 -

В А 561

Катедра "Търговски бизнес" чества 20- годишнината си . // Алма матер, N 3, май 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 44475

- 617 -

В З 375

Нов банков учебен център откриха в Свищов . // Застраховател, XVII, N 11, 15-29 юни 2011, с. 19. 

  

Сист. No: 44802

- 618 -

В Д 92

Отвори врати нов учебен център . // Дунавско дело, LVII, N 21, 03-09 юни 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 44610

- 619 -

В З 375

Пиетро Галоне на дипломиране на магистри в Стопанска академия . // Застраховател, XVII, N 11, 15-29 юни 2011, с. 19. 

  

Сист. No: 44803

- 620 -

В Д 92

Ректорът на СА "Д. А. Ценов" за трети път "Доктор хонорис кауза" . // Дунавско дело . - Свищов, LVII, N 17, 5-12 май 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 44400

- 621 -

В Д 92

С 99.34% вот преизбраха ректора на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело, LVII, N 21, 03-09 юни 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 44608

- 622 -

В Д 92

Свищовски професор сред най-успелите личности . // Дунавско дело, LVII, N 24, 24-30 юни 2011 г., с. 1. 

  

Сист. No: 44912

- 623 -

В Д 92

Стопанската академия ще има трима нови заместник-ректори . // Дунавско дело, LVII, N 22, 10-16 юни 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 44677

- 624 -

В А 561

Танева, Анка.  Списание "Икономика 21" - традиция, новаторство, предизвикателство / Анка Танева. // Алма матер, N 3, май 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 44474

- 625 -

В Д 92

Фирова, Галя.  Откриха обновени общежития в Стопанска академия / Галя Фирова. // Дунавско дело, LVII, N 21, 03-09 юни 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 44609

- 626 -

В З 375

[Две хиляди и петстотин] 2500 студенти ще бъдат приети в СА "Д. А. Ценов" през новата учебна година . // Застраховател, XVII, N 12, 20 юни - 13 юли 2011, с. 20. 

  

Сист. No: 44921


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Радка 338 
Адамов, Величко 76 598 602 603 604 605 606 
Аладжаджиян, Анна 384 
Александров, Валерий 476 
Алексиева, Аксения 385 
Алексиева, Соня 532 
Алексова, Десислава 533 
Ангелов, Ангел 60 64 111 120 
Ангелова, Красимира 5 352 
Ангелова, Поля 39 231 234 
Андонов, Станимир 302 
Андреев, Андрей 272 
Андреев, Иван 450 476 
Андреева, Мария 417 
Асенов, Анатолий 401 402 418 422 
Асенова, Мариана 58 534 
Атанасов, Борислав 204 
Атанасов, Милен 260 
Атанасов, Николай 66 
Атанасова, Лина 535 
Атанасова, Теодора 383 
Атанасова, Тодорка 176 382 
Атанасова, Христина 261 
Атанасова-Чопева, Минка 392 
Бакърджиева, Милка 239 
Баташки, Георги 451 473 476 
Башев, Костадин 182 527 
Башев, Храбрин 393 
Башмаков, И. 162 
Бекирова, Гюлфие 183 
Бенчева, Нели 156 174 
Благоев, Димитър 443 
Блажева, Виолета 376 536 
Богданов, Асен 499 
Богданова, Маргарита 169 170 
Божинов, Божидар 112 516 
Божинова, Марияна 419 586 599 607 
Бондарев, Д. Г. 74 
Бонев, Живко 454 
Борзов, С. В. 337 
Борисов, Цветелин 158 
Бошнаков, Петьо Тодоров 366 
Боянова, Бояна 508 
Брезоева, Бойка 479 
Бъкличаров, Стефан 44 440 
Вазов, Радостин 438 
Варамезов, Любчо 403 420 
Василев, Васил 372 
Василев, Венцислав С. 85 
Василев, Юлиан 224 
Василева, Антоанета 202 
Вацов, Светлозар 335 
Вачева, Емилия 352 
Векова, Людмила 286 293 
Велева, Мария 537 
Великов, Велико 538 539 
Великова, Валентина 488 
Великова, Еленита 540 
Вечев, Венцислав 470 471 
Вечканов, Г. 345 
Владимиров, Любомир 439 
Владимирова, Йорданка 122 
Владимирова, Катя 500 
Воробьев, А. В. 68 
Вутова, Вергиния 531 
Вълканов, Недялко 100 
Вълканова, Мария 565 
Вълков, Александър 353 
Вълчева, Йорданка 477 
Върбанов, Иван 351 352 541 
Върбанов, Румен 515 526 528 
Вътев, Жельо 114 120 
Вътева, Виолета 390 
Габровски, Радослав 303 
Гаджиясулов, М. М. 282 
Гайдарска, Вергиния 395 
Гамбаров, Г. М. 115 
Ганева, Ваня 18 
Ганчев, Александър 45 123 
Ганчева, Елица 562 
Ганчева, Зорница 351 
Гафурова, Г. Т. 67 
Георгиев, Георги 113 385 
Георгиев, Георги Л. 542 
Георгиев, Иван 543 
Георгиев, Никола 39 
Георгиева, Нонка 361 367 
Гешев, Живко 4 339 
Глинкина, Е. В. 52 
Гоев, Валентин 8 
Горанова, Калина 370 
Горанова, Пенка 205 217 
Горчева, Таня 132 544 587 
Горчилова, Деница 340 
Господинов, Юлиян 169 170 
Господинова, Силвия 164 
Граматикова, Елица 206 441 
Григорова, Ваня 207 219 
Гроздева, Десислава 404 
Грънчарова, Светла 545 
Гуцев, Георги 420 
Гълъбинов, Румен 304 
Гълъбов, Марин 53 455 
Гюрова, Вяра 421 
Дакова, Маргарита 513 
Дамянов, Атанас 235 249 
Дамянов, Дамян 456 
Данева, Иванка 287 294 
Данчев, Данчо 184 185 
Дачев, Петър 529 
Делчева, Евгения 297 
Денева, Анета 21 371 
Димитров, Григор 298 
Димитров, Димитър 489 
Димитров, Пенко 262 
Димитров, Петър 135 
Димитрова, Веселина 255 
Димитрова, Виолета 186 
Димитрова, Галина 490 
Димитрова, Ива 338 
Димитрова, Иванка 477 
Димов, Нено 546 
Димов, Петър 328 
Димова, Корнелия 177 
Димова, Надежда 509 
Добрева , Добринка 274 
Докова, Соня 256 
Дончева, Людмила 136 
Дочев, Иван 457 
Драганов, Любомир 512 
Драганов, Христо 314 320 
Друмева, Мариана 352 
Душанов, Иван 458 
Дъбева, Таня 547 
Дюнан, Жан-Филип 263 
Дянков, Тодор 548 
Евлогиев, Емил 472 
Едронова, В. Н. 68 
Емилова, Десислава 273 
Емилова, Ирена 549 550 588 589 
Еничарова, Емилия 336 
Ерусалимов, Румен Г. 305 
Желев, Иван 137 
Желязкова, Донка 133 
Жечев, Георги 370 
Живков, Николай 352 
Живкова, Ваня 360 
Захариев, Александър 384 519 
Захариев, Андрей 60 88 299 
Захариев, Петър 89 
Захариева, Галина 243 244 250 
Захаринов, Ботьо 551 
Зверев, А. 251 
Златков, Иван 459 481 
Иванов, Венцислав 418 
Иванов, Георги 351 
Иванов, Иван И. 124 
Иванов, Костадин 69 90 91 97 
Иванов, Любомир 187 234 351 
Иванов, Петко 373 381 394 
Иванов, Радослав 510 
Иванов, Румен 423 
Иванова, Гергана 611 612 613 614 
Иванова, Диана 306 
Иванова, Диана Д. 124 
Иванова, Ирина 575 
Иванова, Маргарита 364 
Иванова, Маруся 208 
Иванова, Петя 552 564 586 
Иванова, Росица 354 
Ивашова, Светлана 424 
Илиев, Боян 307 
Илиев, Драгомир 203 235 244 
Илиев, Иван 22 154 
Илиев, Пламен Кимонов 445 
Илиева, Любка 553 
Илиева, Таня 288 
Илийчовски, Светослав 278 436 615 
Ималова, Диана 476 
Ималова, Диана Карамфилова 46 
Ишханов, А. В. 126 242 
Йованова, Благица 405 
Йовков, Иван 30 
Йовчевска, Пламена 395 
Йолова, Галина 264 
Йоновска, Илка 378 
Йоновски, Калин 452 
Йончев, Цветан 600 
Йоргова, Милена 280 
Йорданов, Николай 235 243 
Йорданов, Пламен 289 
Йорданов, Радослав 327 
Йорданова, Ивелина 188 
Йосифова, Албена 507 
Йотов, Йото 321 
Кадиева, Снежина 554 
Казаков, Калин 516 
Казанджиева, Велина 555 
Каканаков, Николай 384 
Калагларски, Георги 449 
Калоянов, Тодор 13 14 
Каменов, Камен 406 
Каменова, Радина 515 
Кара-Мурза, Сергей 20 
Караилиева, Милена 556 
Касъклиев, Николай 346 
Кацарска, Ралица 47 
Квашнин, Ю. 148 
Керчев, Красимир 138 
Киров, Стоян 290 
Кичкин, Алексей Викторович 227 
Кичкина, Елена Ивановна 227 
Кметь, Елена 530 
Коларова, Цецка 347 
Колев, Борис С. 3 
Колев, Калоян 240 
Колев, Константин 30 
Колев, Николай Стоянов 467 
Колева, Йоана 168 
Колева, Н. 324 
Колева, Росица 514 
Колева, Станка 501 
Комарова, Анна 425 
Конарев, Асен 157 
Конарев, Асен Иванов 341 
Кондратьев, А. Н. 54 
Константинова, Снежинка 43 157 590 
Конягина, М. Н. 102 
Копева, Диана 443 
Корнейчук, В. И. 103 
Корчагин, Павел 426 
Костадинова, Надка 382 
Костов, Димитър 275 362 427 428 
Костова, Надя 71 
Костова, Септемврина 189 
Костова, Силвия 351 
Костова, Снежана 361 
Костова-Пикет, Десислава 342 
Косулиев, Александър 23 
Котева, Нина 175 393 
Котляров, И. Д. 435 
Котова, Г. А. 31 
Коцева, Цветана 183 
Краев, Любен 190 
Краева, Виолета 566 
Красильников, Сергей 397 
Кривичев, А. И. 520 
Крумова, Цветанка 308 
Кръстев, Бисер 59 
Кръстева, Красимира 557 
Кръстевич, Тодор 218 527 
Кузнецов, Юрий 351 516 
Кузьмин, А. Л. 55 
Кулаков, М. В. 24 
Кулчев, Красимир 191 
Кульпин, Филипп 484 
Кънев, Пламен Георгиев 131 
Кънева, Тотка 476 
Къновски, Радослав 10 
Лаврушин, О. И. 329 
Лазаров, Георги 343 
Лазаров, Иван 386 
Лазаров, Филип 386 
Ламбовска, Мая 84 
Лапидус, Б. 505 
Линкова, Маруся 558 
Личев, Петър Каменов 265 
Логинова, Наталия 506 
Ломев, Боян М. 124 
Луканова, Георгина 559 
Лулански, Пано 358 
Любенов, Здравко 132 252 
Любенов, Любомир 368 
Маев, Иво 258 
Малахова, Т. С. 126 242 
Малинина, Е. В. 130 
Малинова, Мариана 149 
Манолов, Георги Л. 19 116 
Мануйленко, В. В. 104 105 106 107 
Маринов, Антон 29 
Маринов, Марин 65 120 
Маринов, Орлин 521 
Маринов, Стоян 560 
Маринова, Ани 228 
Маринова, Кремена 192 
Маринова, Маргарита 352 
Маринова, Надя 209 
Марков, Иван 546 
Марков, Неделин 29 
Марков, Огнян 15 
Марков, Стефан 522 
Марчевски, Иван 219 327 
Масларов, Светослав 119 
Масларова, Емилия 275 
Матеев, Илиян 245 
Матеев, Стефан 139 
Матова, Анастасия 460 
Матова-Головина, Анастасия 461 474 475 
Мачерет, Д. 505 
Мидова, Петранка 278 491 
Милев, Олег 543 
Милева, Лилия 504 
Милева, Соня 561 562 
Милинов, Валентин 65 
Милинова, Аделина 563 
Милкова, Танка 225 
Милушева, Пламена 226 
Минков, Венцислав 564 
Минчев, Недко Ганчев 407 
Мирчев, Александър 565 
Митев, Веселин 172 
Митев, Петър 276 
Митева, Албена 155 
Митева, Катя 355 
Митов, Кирил 171 356 
Митова, Тотка 387 
Митрохин, В. В. 108 
Михайлов, Михаил 428 
Михайлова, Милена 408 
Михайлова, П. Р. 349 
Михайлова, Свилена Михайлова 366 
Михова, Тони 178 
Мишев, Георги 344 
Мишева, Ирена 322 
Мишова, Татяна 525 
Младенова, Мимоза 175 
Морозова, Людмила 485 
Мотева, Милена 387 
Мызников, М. В. 55 
Найденов, Найден 374 
Найденова, Снежана 361 
Начаев, Григорий Иванович 227 
Начкова, Мая 357 
Небольсина, Елена Вахтанговна 315 
Недкова, Цветелина 173 
Недялков, Антон 220 
Нейков, Марин 309 
Немцев, Виктор Николаевич 398 
Ненов, Тодор 159 
Ненова, Радка 193 
Ненчева, Искра 362 
Нешков, Марин 567 
Никова, Донка 492 
Никовска, Кремена 179 591 593 
Николов, Емил 420 
Николова, Биляна 210 
Николова, Десислава 117 
Николова, Иванка 568 
Николова, Марина 569 
Николова, Мария 570 
Николова, Надежда 72 
Николова, Светлана 141 
Нинов, Димитър 295 
Нинов, Николай 39 279 
Нищий, Михаил 525 
Новкиришка-Стоянова, Малина 266 
Нориега, Ернесто 375 
Обаева, А. С. 55 
Ольсевич, Ю. 25 
Опарина, С. И. 463 
Орланюк-Малицкая, Л. А. 310 
Отраднова, Людмила 502 
Павлов, Нено 311 601 
Пандурска, Ралица 291 
Панева, Лиляна 92 93 98 
Панова, Я. 325 
Пантелеева, Силвия 39 292 
Парушева, Таня 571 
Патрон, П. А. 32 
Паунов, Марин 486 
Пачев, Йордан 422 
Пашоли, Алкета 480 
Пейчева, Гергана 165 
Пенева, Петя 2 
Пенева, Теодора 194 
Пентова, Емел 211 
Перков, Венцислав 195 419 
Петков, Бисер 140 
Петков, Георги 94 
Петков, Пламен 232 234 
Петкова, Аспасия 281 284 
Петров, Владимир 271 
Петров, Ивайло 132 
Петров, Иван 493 
Петрова, Жана 482 
Петрова, Людмила 48 
Петрова, Надежда 176 383 
Петрова, Симеонка 564 
Петрова, Симеонка Александрова 409 
Петрова-Огнянова, Поля 277 
Пирински, Христо 161 
Плетнев, Д. А. 437 
Понеделко, Г. 253 
Попов, Веселин 515 526 
Попов, Мирослав 300 
Попова, Бистра 464 
Попова, Даниела 410 
Проданов, Стоян 95 312 
Пудин, Константин 494 
Първанова, Лия 196 
Пътев, Пламен 78 128 
Радев, Христо 41 
Радуканов, Сергей 65 120 
Радулова, Анелия 64 
Райнова-Георгиева, Снежина Николова 369 
Раквиашвили, А. А. 31 
Раметов, А. Х. 468 
Рангелова, Росица 166 167 
Рафаилов, Димитър 56 
Рафаилова, Генка 572 
Рачев, Филип 236 
Рачева, Л. 324 
Рашева-Мерджанова, Яна 330 
Ревенков, П. В. 109 
Рибов, Манол 592 
Ризова, Теодора 551 
Росева, Ренета 101 120 
Русев, Божидар 12 
Русчев, Иван 267 
Рябков, О. А. 331 
Салджиев, Иван 389 
Салимова, Татьяна 429 
Самуилов, Милуш 212 
Саркисян, Карина 237 246 574 
Седларски, Теодор 151 
Сенчагов, В. 73 
Сидоренко, В. Н. 520 
Сирашки, Георги 371 573 
Сирашки, Христо 371 442 448 
Славева, Красимира 233 234 
Славов, Здравко 363 
Славов, Слави 371 
Славов, Станимир 411 
Славчев, Слави 49 
Слепухина, Юлия Эдуардовна 316 
Смирнов, Сергей Николаевич 317 
Смокова, Маруся 218 527 
Соколов, В. Я. 465 
Спиридонов, Иван 574 
Стамов, Стамен 179 591 593 
Станева, Петя 48 
Станимиров, Евгени 213 
Станимирова, Мария 40 
Станчева, Невена 247 
Статева, Вера 575 
Стефанов, Галин 257 259 
Стефанов, Нако 163 
Стефанов, Стефан 121 217 576 
Стоева, Кера 390 
Стоилова, Даниела 517 
Сторчевой, М. 26 
Стоянов, Александър 495 496 
Стоянов, Валери С. 3 
Стоянов, Ивайло 402 
Стоянов, Кирил 516 
Стоянов, Мирчо 422 
Стоянов, Михал 365 
Стоянова, Анелия 524 
Стоянова, Зорница 155 
Стоянова, Илияна Петрова 125 
Стоянова, Йоанна 577 
Стоянова, М. 324 326 
Стоянова, Мария 497 
Стоянова, Миглена 578 
Стоянова, Милена Петрова 539 
Стоянова, Недялка 391 
Стоянова, Румяна 301 
Стоянова, Станислава 412 422 
Страхилова, Катя 83 
Стукалов, В. В. 108 
Съйкова, Иванка 9 
Сълова, Николинка 197 
Тагарев, Стоян 42 
Тананеева, Живка 62 217 579 
Танева, Анка 624 
Тасев, Александър 238 
Ташев, Росен 268 
Темелкова, Миглена 396 
Темелкова, Стефания 580 
Тепавичарова, Милена 348 
Терезова, Силвия 198 
Тимофеева, Н. Ю 75 
Тимчев, Марко 50 86 
Тодоров, Вениамин 51 
Тодоров, Евгени 170 
Тодоров, Любомир 430 
Тодоров, Петър 517 
Тодоров, Росен 313 
Тодоров, Тодор 7 35 
Тодоров, Тодор Ив. 33 
Тодоров, Тодор Иванов 581 
Тодоров, Юрий 323 
Тодорова, Елка 498 
Тодорова, Корнелия 38 
Тодорова, Неда 577 
Тодорова, Светлана 11 
Тонкова, Евгения 214 
Узунова, Юлия 223 
Уткин, В. С. 110 
Федорова, Е. А. 127 
Федорова, О. В. 466 
Филева, Маргарита 142 
Филипова, Милена 582 
Филипова, Теодора 278 413 
Филиппская, Н. Ю. 28 
Финогенова, Ю. Ю. 447 
Фирова, Галя 625 
Фролов, А. В. 27 
Хаджиев, Кристиян 414 
Хаджиева, Ваня 180 
Халин, В. Г. 349 
Хмыз, О. В. 318 
Христов, Ивайло 63 
Христов, Петър 1 
Христова, Венета 586 
Христова, Мая 7 
Христова, Мирослава 300 
Христова, Светлинка 285 
Христова, Татяна 583 
Христович, Никола 152 
Христосков, Йордан 283 
Хубенов, Огнян 584 
Цаков, Златомир Цаков 585 
Цанов, Емил 516 
Цанова, Стела 6 7 34 
Цветанова, Ева 169 170 
Цветков, Цветан 453 
Цветкова, Даниела 415 
Цветкова, Надежда 87 
Цветковска, Милена 269 
Цвяткова, Стойна 511 
Цонков, Николай 143 
Чанков, Георги 254 
Чапаев, Н. М. 282 
Челухина, Н. Ф. 319 
Ченков, Адриан 199 419 
Черкезова, Борислава Иванова 215 
Чернева, Чудомира 248 
Чернова, Г. В. 349 
Чиприянов, Михаил 422 
Чиприянова, Галина Симеонова 478 
Чихун, Л. П. 24 
Чолак, Непе 216 
Чонова, Румяна 39 352 
Шальнева, М. С. 96 
Шевченко, И. В. 28 74 
Шевчук, И. В. 118 
Ширинян, С. А. 242 
Шутов, И. 487 
Щерев, Николай 443 
Юмер, Йозлем Али 200 
Якимова, Ивона 144 
Ямукова, Павлина 483 
Янева, Мариана 594 595 596 
Янкулов, Явор 201 416 
Яновский, Л. П. 75 
Янсон, Коре 153 
Adamov, Velichko 76 
Angelov, Angel 60 111 
Angelova, Rada 332 
Asenova, Mariana 58 
Beizadea, Haralambie 229 
Blazheva, Violeta 376 
Bojinov, Bojidar 112 
Borzillo, Stefano 444 
Boshnakov, Venelin 17 
Botvina, Natalia Aleksandrovna 77 
Chitou, I. 230 
Christova-Balkanska, Iskra 16 
Dewald, Ulrich 377 
Dorner, Nadin 134 
Duff, John W. 332 
Ferguson, Tamela D. 333 
Ferguson, William L. 333 
Gassmann, Oliver 134 
Gebauer, Heiko 134 
Gee, Sally 399 
Georgiev, Georgi 113 
Gryshova, Inna Jurevna 77 
Hobbs, Jonathan M. 334 
Hristov, Radoslav 78 
Ide, Bill 446 
Ivanova, Mariana 332 
Jenter, Dirk 80 
Kaminska-Labbe, Renata 444 
Kanaryan, Nigokhos 128 
Kiran, Burcu 597 
Koprivova, Jana 503 
Kovachev, Zdravko 359 
Krachunov, Hristo 432 
Krastev, Bisser 59 
Kuznar, Andzelika 181 
Lerner, Josh 81 
Lewellen, Katharina 80 
McMeekin, Andrew 399 
Meluzin, Tomas 129 
Milovanovic, Slavoljub 431 
Mintchev, Vesselin 17 
Naydenov, Alexander 17 
Nichols, Mark 350 
Nikolova, Daniela 222 
Nistor, Filip 229 
Pasholli, Alketa 469 
Patev, Plamen 78 128 
Popa, Catalin C. 229 
Popa, Ioan 296 
Power, Mark L. 334 
Prodanov, Stoyan 95 
Puckett, Andy 82 
Raghavendran, Satish 433 
Rajagopalan, Priti S. 433 
Rammer, Christian 400 
Rennings, Klaus 400 
Scripchuk, Peter 432 
Skapa, Stanislav 129 503 
Sorensen, Morten 81 
Stromberg, Per 81 
Truffer, Bernhard 377 
Tudor, Cristiana 296 
Vatev, Jelio 114 
Wade, Terry 446 
Warner, Jerold B. 80 
Yan, Xuemin 82 
Zahariev, Andrey 60 
Zahariev, Vassil 79 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални проблеми на образованието, отразени в програмите на политическите партии за периода 2005-2009 година 336 
Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система 476 
Акценти на предизвикателствата пред застраховането и осигуряването през следкризисния период 311 
Алберт Швайцер и биоетиката на бъдещето 4 
Алтернативи на туристическия сезон 549 
Алтернативният туризъм и възможностите за развитие на регионите 543 
Анализ на възприеманите ползи от промоциите 208 
Анализ на дейността на българската фондова борса 125 
Анализ на експортна ориентация на България в процеса на евроинтеграция: желания и възможности 244 
Анализ на макроикономическите показатели в България за периода 2000-2006 година 29 
Анализ на пазара на недвижими имоти 194 
Анализ на промените в средната продължителност на предстоящия живот в градове и селата на България през периода 1984-2009 г. 14 
Анализ на развитието на туристическите клъстери 586 
Анализ на социални мрежи във виртуална колаборативна учебна среда 527 
Анализ на туристопотока за СПА и уелнес туризъм в България 578 
Анализ на търговията на Софийската стокова борса 183 
Анализ на факторите, затрудняващи дейността на предприятията в търговията на дребно 193 
Анализ при избор на търговски партньори 191 
Анализът Дюпонт в сферата на фасилити и пропърти мениджмънта 455 
Аналитични техники за изследване рентабилността на търговския бизнес 136 
Аннуитеты как механизм страхового обезпечения лиц пожилого возраста 319 
Арендният модел за стопанисване на земята 176 
Арония 391 
Аутсорсинг - теоретични основи, историческо развитие и ефекти върху фирмата 408 
Аутсорсингът - възможност за интернационализация на български фирми 252 
Аутсорсингът като антикризисна стратегия 403 
Банково кредитиране на иновационната дейност на малките и средни предприятия в условията на икономическа криза - проблеми и решения 44 
Бедност на работното място 36 
Бенчмаркетинг като инструмент на реинженеринга 216 
Бизнес демография на предприятията в търговията - сравнителни аспекти 195 
Бизнес интелигентност в логистиката 224 
Бизнес комбинациите и връзките им с търговския закон 457 
Биомасата за енергия 374 
Брутният вътрешен продукт като измерител на икономическия растеж - методологични особености и тенденции 166 
Будет ли экономический рост в России в середине XXI века? 162 
България в изпълнение на Лисабонската стратегия 138 
Българо-полските отношения 145 
Българската минна индстрия в условия на възстановяване на световната икономика от рецесията 172 
Българският индустриален микс 161 
Българското земеделие в началото на 21 век 379 
Валутни престъпления и нарушения - състояние и възможности за въздействие 49 
Валутният пазар през първите години на XXI век 119 
Взаимодействие и хармонизация в системата за управление на човешките ресурси 501 
Виненият туризъм - развитие, ползи и предизвикателства 591 
Виненият туризъм - съвременни представи, характеристика и особености 593 
Висшето образование - печеливша инвестиция в човешки капитал 348 
Висшето образование и връзката му с предприемачеството 343 
Влияние и последици от икономическата кризи върху застрахователния бизнес 320 
Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА "Д. А. Ценов" 517 
Влияние на лидерите в бранша за внедряване на нови процеси, подходи и продукти в туроператорската и агентската дейност 596 
Влияние на сезонността върху ефективността на публичните туристически дружества 590 
Влиянието на информационните и комуникационните тахнологии върху софтуера за търговските фирми 513 
Влиянието на капиталовата структура върху пазарната стойност на компанията - един актуален поглед 72 
Влиянието на световната финансова криза върху пазара на недвижимите имоти в България 42 
Вопросы экономики и организации образовательных кластеров в условиях развития местного самоуправления г. Москвы 331 
Всички пътища водят към "облака" 518 
Възможности за адаптация на българския към европейския енергиен борсов пазар 131 
Възможности за аналитична оценка на добавената стойност 171 
Възможности за използване на показателите за платежоспособност на предприятието в условията на рецесия 61 
Възможности за моделиране на общинския бюджет чрез прилагане на обектно ориентирания подход 83 
Възможности за обжалване на актовете на възложители по закона за обществени поръчки 273 
Възможности за приложение на проекти за комасация в Добричкия регион 40 
Възможности за провизиране на ремотните разходи 454 
Възможности за развитие и усъвършенстване на допълнителната форма на пенсионно-осигурителната защита на селскостопанските производители в България 289 
Възможности за развитие на краткотрайни форми на туризъм 589 
Възможности за рециклиране на някои видове твърди отпадъци 360 
Възможности за усвояване на японския инвестиционен опит в българската икономика 135 
Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза 419 
Възможности на обратното ценообразуване в интернет 182 
Възможностите на политиката за развитие на селските райони в България за създаване на жизненоспособни селски райони 155 
Възрастовия състав на домакинствата и бъдещето на полупазарните им стопанства 392 
Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили 90 
Външна среда 241 
Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция 234 
Външнотърговският стокообмен на България с балканските страни - регионални закономерности и статистически измерения 231 
Вътрешнобанкови нормативи за превенция изпирането на пари и финансирането на тероризъм (някои аспекти от българската банкова практика) 100 
Генезис зарубежных концепций стратегического финансового планирования 68 
Географски означения - същност и закрила 274 
Германия води света във възобновяемите енергии 373 
Глобализация и международна миграция на работна сила 15 
Глобалната университетска среда 347 
Глобалната финансова криза - шанс за бизнестрансформациите във фармацевтичната индустрия 177 
Глобални измерения на пазарната перспектива на българската икономика 144 
Глобалните доставки в международния бизнес 202 
Глобалните тенденции в търговията на дребно 184 
Глобалният млечен пазар 395 
Глобалният туризъм: фактор за равновесие в съвременната икономика 571 
Государство как субъект экономического развития 24 
Гъвкави дистрибуционни решения за подобряване на пазарните позиции на компаниите 214 
Данък върху застрахователните премии - същност и особености 97 
Данъчно третиране по ЗДДС и ЗМДТ на доставките, свързани с туристически услуги 94 
Данъчно-правно третиране с корпоративен данък на търговските дружества при тяхното реорганизиране чрез: вливане, сливане, отделяне и разделяне 260 
Данъчното планиране в управлението на организацията 445 
Двадесет години катедра "Търговски бизнес" - младост, иновативност, интензивен растеж 599 
ДДС за доставки при тристанни операции 98 
Ден, който ни изпълва с национална гордост 605 
Дефиниране и особености на обслужването в хотелиерството 559 
Диверсификационна политика на туристическите фирми за редуциране на сезонните колебания 581 
Диверсифицираните търговските потоци - средство за преодоляване на регионалната зависимост 203 
Динамика на търговските взаимоотношения с аграрни продукти на България с Европейския съюз 246 
Дискриминантен анализ на риска от несъстоятелност, балансиран бизнес анализ на ефективността и конкурентоспособността на фирмите в условия на криза и рецесия 86 
Дневният ред на ИТ директорите за 2011г. - преформулиране на понятията 519 
Добри практики в приложението на електронната търговия в дейността на туристическите посредници 555 
Договори за внос на стоки при новия икономически механизъм 236 
Допълнителното пенсионно осигуряване - поуките от кризата и предизвикателствата пред бъдещето 286 
Допълнителното пенсионно осигуряване - уроците от кризата и бъдещите предизвикателства 287 
Доц. д-р Величко Адамов е единствения номиниран за ректор на СА "Д. А. Ценов" 608 
Доц. д-р Величко Адамов номиниран за трети път с "Doctor Honoris Causa" 609 
Доц. д-р Величко Адамов с нов мандат за ректор 613 
Държавите като търговски марки 580 
Държавна политика и планиране в сферата на туризма 561 
Е-туризъм: предизвикателства и бариери пред българските туристически агенции и туроператори 562 
Европейска схема за търговия с емисии 367 
Европейските фондове и програми - средство за постигане на целите на Лисабонската стратегия 21 
Екологосъобразно фирмено управление 442 
Електронна търговия - състояние и тенденции на развитие 529 
Електронна търговия в средата на WEB 2.0 528 
Електронният бизнес - въпрос на желание за развитие 522 
Енергетиката и екологизация на енергийното производство 371 
Енергийна ефективност и рационално използване на енергията 375 
Енергийните ресурси - структуроопределящ елемент на външната търговия 368 
Енергийният сектор в условия на икономическа криза 366 
Етиката в застраховането 304 
Етичен кодекс на преподавателите и служителите в СА "Д. А. Ценов" 610 
Ефективност и ползи от внедряването на системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM SYSTEMS) в търговския бизнес 192 
За осигурения социален риск безработица 264 
За отговорността на органите за управление на дружеството при сключване на договори с международен елемент 265 
За природата на парите в политиката 116 
За същността на някои веществени активи в търговската дейност 452 
Зад фасадата на екипната работа 497 
Заетостта на младежите и Европейската стратегия за развитие 37 
Застаряването на населението и необходимостта от прогнозиране на потребностите на трудовия пазар 35 
Застраховането в туризма - проблеми е насоки за развитие 322 
Застрахователни измами: правни проблеми и икономически последствия 308 
Застрахователният продукт в контекста на индустриалния риск мениджмънт 303 
Здравният туризъм в България - традиции и предизвикателства 545 
Зелената енергия и енергийната ефективност - важен приоритет на еврофондовете 152 
Земеделието на ЕС при условията на променящ се климат 394 
Земеделските продукти на европейския съюз 381 
Знакът "запазена марка" - производство на локалност и ресурс за съвременния туризъм 557 
Значение на икономическия цикъл при финансиране на бизнесорганизациите 63 
Значение на факторите за локализация относно решението на транснационалните корпорации да инвестират в България 255 
Значими организационни аспекти на финансовия анализ 71 
Избрани са и заместник-ректорите 614 
Изграждане на регионални агроклъстери - предимства и перспективи на развитие 174 
Изключение или правило за използване на средства от ЕС за развитие на човешките ресурси 499 
Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия - състояние , проблемы и решения 219 
Измерване на туристическата удовлетвореност от събитийния туризъм 552 
Измерения на конкурентоспособността на българския туристически продукт 577 
Измерения на световната икономическа криза и нейните рефлексии върху управленското мислене 417 
Изпълнението на критерите от Маастрихт - предизвикателство пред присъединяването към еврозоната 62 
Изследване влиянието на публично-частните партьорства върху икономиката 278 
Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар 65 
Изследване и анализ на възможностите приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии 516 
Изследване на бедността по данни от наблюдението на димакинските бюджети в условията на икономически растеж и кризи 11 
Изследване на връзката - външни екологични разходи и ефективност на при производството на енергия 361 
Изследване на индивидуалните предпоставки на емоционното усилие като медиатор между емоционния дисонанс и удовлетвореността, ангажираността и качеството на трудовата изява 486 
Изследване на състояние и разработване на варианти за електронен бизнес и електронна търговия в българските малки и средни предприятия 526 
Изследване на сьстоянието на сигурността на данните в бизнесинформационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност 515 
Изучаването на туризма и социалните науки 541 
Иконометричен анализ на външната търговия на България със страните от Европейския съюз 232 
Икономика и право: икономически анализ на възникването и ефектите на правните норми 151 
Икономиката на Иран 146 
Икономическа активност 147 
Икономическа ефективност и финансово състояние на земеделските кооперации 175 
Икономическа, социална и медицинска ефективност от преструктуриране на болниците в България 364 
Икономически аспекти на търговията с аграрни стоки 173 
Икономически и правни граници на търговците 261 
Икономическите неравенства и екипната политика 495 496 
Икономическия растеж и сектора на услугите в условията на криза 164 
Инвестиционна дейност в общото застраховане - посткризисни ефекти и предизвикателства 312 
Инвестиционно посредничество - съвременно измерение на търговския бизнес 48 
Инновационная политика и конкурентоспособность США 27 
Инновационные модели финансового предпринимательства: анализ и перспективы развития 435 
Инновационный подход к подготовке управленческих кадров: этапы и плоскости управления 502 
Иновационни продукти в туристическия сектор 576 
Институционална среда, дерегулация и естествено разнище на транзакционни разходи 23 
Инструментална оценка на развитието на руския пазар на товарни транспортни услуги 506 
Интегриране на екологични цели в политиката за местно икономическо развитие и териториално планиране в България 170 
Интегрирането на социалните платформи в CRM - предизвикателство на 2011 г. 524 
Интернационализация на фирмите от сферата на услугите в България 132 
Интернет и маркетинг - това е много просто 221 
Интернет като комуникационен канал - ефективен маркетингов инструмент в условията на икономическа криза 210 
Инфлация 70 
Инфлацията като проблем на прехода 121 
Информационная безопасность и стандартизация процессов обработки данных в информационных системах 525 
Информационни и резервационни системи в дейността на нискотарифните услуги 585 
Информационно осигуряване на застрахователните дружества при променящите се поскризисни реалности 309 
Иррациональные составляющие современных финансовых рынков 74 
Испания: слабые перспективы роста 253 
К вопросу о модернизации финансово-экономического образования 329 
Кадровый научный потенциал: вопросы эффективной подготовки 345 
Как правильно использовать новые возможности, или Что дает коучинг руководителю? 485 
Капитализация "запасов" в бухгалтерском учете 465 
Категорийният мениджмънт - измерения и взаимозависимости между търговския асортимент, рафтовото пространство и стоковите запаси 409 
Катедра "Търговски бизнес" чества 20- годишнината си 616 
Кейс-метод как одна из методик оценки персонала 487 
Китайските инвестиции в България - нови тенденции в икономическото и търговското сътрудничество 149 
Класификация на вътрешните нормативни източници на частното право 267 
Козевъдството в селските райони - възможност за развитие на селския туризъм 584 
Количествено характезиране на качеството на висшето образование 344 
Комплексная застройка в крупных городах: кластерная модель управления 424 
Конкурентни възможности на земеделските производствени кооперации 393 
Конкурентни действия на фирмите в търговията 122 
Конкурентно поведение на участниците в дистрибуцията на потребителски стоки 186 
Консолидиране на финансовите отчети 472 
Конструиране на система за екологично развитие на българския бизнес, базирана на EMAS и ISO 4001 422 
Контрол върху приватизацията 168 
Концептуален модел за ефективност на СУРЕ 414 
Концептуална рамка за брандинг на дестинация чрез събития: теоретични и приложни аспекти 535 
Концептуална рамка и съдържание на риск мениджмънта при паричните потоци 438 
Концепция "золотого миллиарда" и новый мировой порядок 20 
Концепция за оценяване на постиженията в бюджетния контрол 84 
Концепция экономического капитала коммерческого банка 104 
Концепцията "Грижа за клиента" и съвременното управление на туристическите фирми 537 
Концепцията за знанието като икономически ресурс на организациите 22 
Концепцията за устойчиво развитие в политиката на търговските фирми 441 
Координация и екипност: двете страни на съвременния управленски процес 498 
Корпоративната социална отговорност и българският туристически бизнес 534 
Корпорация как способ организации материального произвоства 437 
Коучинг является стилем управления 484 
Кредитната експанзия - възможност или заплаха за икономическия растеж в България. Поуки от опита на Литва 165 
Кредитный скоринг как инструмент эффективной оценки кредитоспособности 52 
Кризата - последствия и възможности 321 
Кризата и нейното отражение върху Лисабонската стратегия 142 
Кризис в Греции 148 
Кризисен мениджмънт на човешкия капитал 410 
Кризисни комуникации в туризма 532 
Кризите в туризма и възможни противодействия 567 
Кристална технология хваща енергия от слънцето 372 
Левът - надценен или подценен? 117 
Либерализирането на електроенергетиката в България - естествен резултат от приобщаването страната към глобалните пазари 369 
Лидерска роля и компетентност на ръководителя (мениджъра) на институция за образование на възрастни 421 
Лидерство и власт в дистрибуционните канали за бързооборотни стоки 199 
Лизингът - съвременна форма на търговското кредитиране 47 
Логистичното обслужване - фактор за повишаване конкурентоспособността на фирмите и в условия на икономическа криза 226 
Макроикономическа среда и инвестиционни решения в добровалното пенсионно осигуряване 288 
Макроэкономический аспект эволюции железнодорожного транспорта 505 
Маркетинг на взаимовръзките в туристическата дейност - теоретични аспекти и възможности за успешно реализиране 548 
Маркетингови модели на потребителското поведение 204 
Маркетингови решения като инструмент за управленски подходи в туристическата индустрия 563 
Маркетинговия тероризъм в глобалните бизнес промени: тенденции, приоритети, потенциали 223 
Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България 217 
Маркетингът в сферата на търговията и услугите 209 
Математиката в икономиката: теория и приложения 363 
Медиите - същност, функции и роля в обществото 449 
Между традицията и новаторството (Исторически анализ на понятието "кодекс") 263 
Междуинституционална координация в областта на националната сигурност 489 
Междуинституционалната координация и екипна работа 494 
Мениджмънт на база собствеността в нематериални активи 413 
Мерки за оптимизиране на държавния дълг и държавните инвестиционни заеми през 2011 година 69 
Метод за косвено оценяване на външната миграция но петгодишни възрасти и периоди 12 
Метод за моделиране на критичностите в кризисни ситуации 439 
Методика за изграждане на "стълба за интервенция и надзор" в контекста на рисково базирания надзор върху застраховането 85 
Методика за изследване на позиционирането на застрахователните компании чрез разкриване на възприятията и предпочитанията на потребителите спрямо тях 302 
Методики определения капитала под операционный риск на основе индикатора "валовый доход" 107 
Методически аспекти при изследване на обслужването на клиенти 220 
Методологические аспекты оценки устойчивости предприятий в условиях инновационного развития 398 
Мит ли е лоялността към марката в ниски ценови пазарни сегменти 211 
Младост, иновативност, интензивен растеж - това е нашата катедра 607 
Мобилният бизнес в туризма - възможности и перспективи 566 
Модел за счетоводно отчитане на банковите кредити за земеделски производители 470 
Модел на Дюпон - възможности и ограничения за прилагане при управление на категориите 198 
Модели за финансов анализ на фирмата 53 
Модели на партийното финансиране 19 
Модели на управление на публичния сектор 275 
Моделиране на връзката между банковите преводи от емигранти и основните макроикономически показатели 34 
Модель управленческого учета в сельскохозяйственных организациях 468 
Модернизация финансовой сферы 73 
Мултикална търговия на дребно 189 
Най - големите сто Български компании - 2011 160 
Насърчаване на продължаващото обучение в предприятията - преосмисляне на стратегията 326 
Науката - организирано знание и основа за личностна реализация 338 
Научният проблем "риск" 1 
Националният иновационен процес на Япония 163 
Необходимост и предпоставки за включването на социалния риск - "дългосрочна грижа" в обхвата на българската осигурителна система 279 
Необходимост от реформа в системата на задължителното здравно осигуряване в България 297 
Нов банков учебен център откриха в Свищов 617 
Новая модель человека для экономической науки 26 
Нови акценти в задължителното пенсионно осигуряване на България. Влияние на демографската криза върху пенсионните системи 291 
Нови законови разпоредби в акцизното облагане 91 
Нови маркетингови инструменти в управлението на застрахователните компании 306 
Нови технологии в ресторантьорството 568 
Нови умения за нови работни места - европейските политечески инициативи 324 
Новите изисквания относно Бизнес комбинациите 479 
Новият закон за сметната палата 481 
Новото списание " Икономика 21" - традиция, новаторство, предизвикателство 611 
Някои аспекти относно развитието на научната специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (счетоводна отчетност) 355 
Някои особености и проблеми в развитието на селския и екологичен туризъм в България 542 
Някои проблеми при отчитането на лизинговите сделки 453 
Някои фактори, определящи съвременните тенденции в потребителското търсене на храни и напитки 511 
О теоретических подходах к модификации курсовой политики 118 
Обезценяване на вземания и задължения в предприятията и неговото счетоводно отчитане 462 
Обезщетения и помощи, изплащани от националния осигурителен институт 281 
Облачни ИТ услуги - за и против 523 
Образование и социална отговорност на бизнеса 341 
Образованието и обучението на кандидатите за работа като специалисти по ИКТ не удовлетворяват компаниите в Европа 325 
Образованието и човешкия капитал 500 
Образователните фактори за нарастване на благосъстоянието: в теоретичната ретроспектива на икономическата наука 353 
Образовательно кредитирование как новое направление финансирования обучения граждан 349 
Обща характеристика и същност на туризма в България в години на преход 579 
Онтологията на жизнения свят на Е. Хусерл (опит за осмисляне) 2 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 258 
Оптимален дял и ефикасност на публичния сектор 276 
Оптимизация прогнозного бюджета оборотных средств предприятия с использованием облигационного портфеля 75 
Оптимизиране ефективността на програмите за директен маркетинг чрез аналитично извличане на знания от данни 218 
Оптимизирането на производствените разходи - предпоставка за устойчивост и конкурентоспособност на зърнопроизводството 7 
Оптимиране на товаропотоците в логистичната верига при спазване на изискванията минимално време и минимални разходи 225 
Организация управления риском безопасности информационных банковских систем в кредитной организации 103 
Основни проблеми пред иновационната дейност на хотелиерските предприятия в България 553 
Основни фактори и проблеми при развитието на търговията в България 197 
Особености в управлението на развлекателната индустрия 550 
Особености на организацията на отчетния процес за разплащанията чрез SEPA директен дебит 46 
От Базеля I к Базелю III: возможности реализации в российской банковской системе 105 
От социокултурни реалности към образователни трансформации - неформалните проявления 330 
Отвореността на българската икономика - някои предизвикателства на макро- и микроравнище 139 
Отвори врати нов учебен център 618 
Отговорният и солидарен туризъм - път към Човека и съприкосновението с него 533 
Откриха обновени общежития в Стопанска академия 625 
Относно някои теоретически аспекти на приложението на социалните мрежи и социалния софтуер в електронното обучение 328 
Относно приложението на трендови модели в екстраполационно прогнозиране на застрахователни показатели 313 
Отражение на икономическата криза върху управлението на човешките ресурси 488 
Отчет за изпълнение на Мандатната програма за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 604 
Отчитане на даренията от бюджетните предприятия 475 
Отчитане на концесионните сделки от бюджетно предприятие 460 
Отчитане на материалните запаси при бюджетните предприятия 474 
Отчитане на разходите за ремонти на дълготрайни материални активи при бюджетните предприятия 461 
Оценка адекватности фонда страхования вкладов на основе анализа кредитного риска 317 
Оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие 169 
Оценка на информационните потребности на студентите в СА " Д. А. Ценов" 327 
Оценка работы банков с проблемной задолженностью юридических лиц 108 
Оценка развития исламских ценных бумаг в мире как инструмента финансирования и возможности их использования в российской практике 67 
Пазарен профил и оценка на инвестициите във взаимните фондове 45 
Памук 388 
Пенсионната система на Република България днес и утре - постижения и предизвикателства 295 
Персоналните финанси - първично звено на финансовата система 64 
Перспективни решения в автоматизираната обработка на информацията в търговския бизнес 190 
Пиетро Галоне на дипломиране на магистри в Стопанска академия 619 
Планиране на маркетинговия бюджет по време на криза 215 
Планиране на проучвания при консултантска оценка на туристическа организация 595 
Платежоспособност на застрахователното дружество 314 
По дискусията за стойностно-неизмеримите обекти и събития и тяхната интерпретация от управленската отчетност 467 
По някои въпроси на науката за туризма 592 
По-внимателно с торовете, съдържащи азот 380 
Повишаване на конкурентоспособността на семейното хотелиерство в условията на икономическа криза 554 
Повышение еффективности предприятий газовой промышленности России на основе формирования пакета ключевых инноваций по всей технологической цепочке ОАО "Газпром" 28 
Подвеждащата реклама и влиянието й върху търговския бизнес 509 
Подобряване на качеството 428 
Подходы к оценке равновесных валютных курсов и внешней стоимости валюты 115 
Поздравление на ректора на СА "Д. А. Ценов" 602 
Показать товар лицом 575 
Политика на изграждане на конкурентни регионални клъстери 156 
Политика, практика и морално-етични проблеми при противодействието на застрахователните измами 323 
Полският шанс 150 
Портфейлното представяне на българските инвестиционни фондове в следкризисния период 123 
Последващи разходи за имотир машинир съоражения и оборудване, респ. и счетоводното им отчитане 458 
Последици от финансовата криза върху домакинските бюджети в България 10 
Посткризисни трансформации на частните схеми с дефинирани пенсии 290 
Посткризисное развитие страхового рынка России 310 
Потенциалът на биомаса за енергия в ЕС 384 
Потребителското поведение в кроскултурна перспектива 18 
Правен режим на облагането с корпоративен данък, като фактор за развитие на търговската дейност 262 
Правилата за ДДС при продажба на загуба 92 
Празник, изпълващ с национална гордост 603 
Практическот обучение по счетоводство във висшето образование - възможност за личностна реализация на студентите 357 
Преговорите по външнотърговски сделки - междукултурна комуникация на равнище индивид и малка група 239 
Предизвикателства пред пласмента на индустриални стоки в България 158 
Предизвикателства пред развитието на българската туристическа индустрия 565 
Предизвикателства пред туризма в аграрния сектор в контекста на общата селскостопанска политика на Европейския съюз 536 
Предизвикателствата пред България в условията на глобализация и влиянието и върху националната икономика 143 
Предизвикателствата пред информационното осигуряване 9 
Предимства и недостатъци на генно модифицираната соя 385 
Предкризисни тенденции, кризисни неволи и следкризисни тревоги за здравното осигуряване и здравната система в България 300 
Предпосылки и условия формирования резервных валют 54 
Предпосылки ускоренного внедрения e-learning в российских вузах 520 
Предприемаческият мениджмънт в аграрния сектор на България 383 
Преимущества на хотелския франчайзинг 547 
Преки чуждестранни инвестиции в икономиката на България 240 
Преобразуващо лидерство в търговски организации 402 
Приветствие [Доц. д-р Величко Адамов] 598 
Прилагане и документиране на туристическия данък в практиката 93 
Приложение на маркетинговата концепция в условия на криза 213 
Приложение на програмни продукти в анализа на търговския бизнес 514 
Приложението на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" - един от факторите за развитие на български фирми 141 
Приложения на статистическите техники в системите за управление на качеството 427 
Приносът за образователните клъстери за иновациите в бизнес мрежите 43 
Приоритеты макроэкономической политики: уроки кризиса 32 
Проблеми и перспективи пред дестинация България - минало, настояще и бъдеще 564 
Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на местните фискални плащания в България 88 
Проблеми на държавната финансова подкрепа за малките и средни предприятия в условията на икономическа криза 440 
Проблеми при счетоводното отчитане на балансово непризнатите активи и пасиви в бюджетните предприятия 473 
Проблеми при текущото счетоводно отчитане на задбалансовите активи и пасиви в предприятията от публичния сектор 451 
Проблеми при управлението на човешките ресурси в туристическите фирми 178 
Проблемни полета в управлението на човешките ресурси в съвременната публична администрация 483 
Проблемът със заплащането на мениджмънта в условията на глобална финансова криза 415 
Проблемы взаимодействия центральных банков и центральных контрагентов 110 
Провалите на агенциите за кредитен рейтинг по време на глобалната финансова криза - причини и възможни решения 56 
Провалът на паричния съвет в Аржентина - поуки за България 51 
Прогнозиране на източноевропейски борсови индекси с помощта на невронни мрежи (случаите на Сърбия и Турция) 124 
Продуктивен потенциал на многогодишни тревни видове 390 
Продуктивност на памука и слънчогледа 389 
Проективно поведение в управлението 406 
Проектиране на основните организационни елементи на туроператорския продукт 588 
Проектное управление знаниями: организационная структура 425 
Проекции за въвеждането на мултифондовата система в допълнителното пенсионно осигуряване 292 
Промени в българския туризъм в резултат на финансово-икономическата криза през 2008-2009 г. 560 
Промени в закона за опазване на земеделските земи 41 
Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване 284 
Промени в социалното осигуряване на работещите в земеделието 285 
Промените в Закона за местните данъци и такси 89 
Промяната в управлението на бизнес процесите - възможност за преодоляване на икономическата криза 401 
Противодействие на рецесията чрез участието на малките и средни предприятия в пазара на обществените поръчки 269 
Проучване на възможностите за усъвършенстване управлението на бизнес процесите в АЕЦ "Козлодуй" 418 
Проф. Иван Кацаров - 100 години от рождението на изтъкнатия учен, интелтуалец и радетел за академичната кауза 601 
Профил и цели на датската външна политика 153 
Профил на организациите в България, внедрили ISO 9001 507 
Процесите на глобализация и регионализация и влиянието им върху икономическото развитие на националното стопанство 256 
Процесите на регионална интеграция в Латинска Америка в началото на двадесет и първи век 247 
Пряк начин на счетоводно отчитане на амортизацията 456 
Психология восприятия рисков частными инвесторами 447 
Психология рынка и экономическая власть (о психологическом подходе А. Гринспена к анализу экономических проблем) 25 
Равнище на заплащане на социалните работници в сферата на услугите: фокус на въпросителните пред оцеляване на професията 38 
Развитие на здравноосигурителния пазар на България - ограничения и възможности 301 
Развитие на идеята за кодификация на гражданското право в Република България 271 
Развитие на туризма чрез приложение на клъстерния подход и участието в тематични коридори 572 
Развитие на търговския обмен с Русия (1995-2009) 187 
Развитие электронных платежных систем 530 
Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар 235 
Разработване на концептуален модел на управление на фирмените знания 420 
Райониране на туризма в България: същност, цели, пространствена структура и политики 546 
Реализация концепци доходности капитала с учетом риска 106 
Регионална икономическа интеграция и глобализация 154 
Регулирование рынка деривативов на современном этапе развития мировой финансовой системы 126 
Резервы в бухгалтерской отчетности 463 
Реклама и търговска марка 205 
Реклама на туризма в Интернет 570 
Рекламата - само за да рекламираме или грешките в рекламата по време на криза 510 
Ректорът на СА "Д. А. Ценов" за трети път "Доктор хонорис кауза" 612 620 
Релацията проектен подход - процесен подход при управление на проекти 448 
Реформата в здравееопазването - проблеми и търсене на решения 298 
Решение проблемы комплектации и отправки заказов в транспортно-складовой логистической системе предприятия пищевой промышленности 227 
Римско право и кодификация 266 
Риск базираният надзор върху капиталовите пенсионни фондове 294 
Рискови стресови фактори за рапицата 387 
Рисковият капитал и развитието на регионалните икономики 157 
Роль капитализации в современной мировой экономике 130 
Роля и значение на факторинга в международната търговия 248 
Роля на мениджъра при криза 412 
Ролята на кодификация в модерните правни системи 268 
Ролята на рекламата като неценови фактор на конкурентоспособност при изграждането на фирмената стратегия 508 
Ролята на Япония в Югоизточна Азия 245 
Руското направление в германската външноикономическа стратегия 254 
Рынок маркетинговых услуг: репутационный менеджмент 426 
С 99.34% вот преизбраха ректора на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 621 
Самооценка как инструмент менеджмента 429 
Свищовски професор сред най-успелите личности 622 
Сервизна услуга в застраховането 307 
Синхронизация на бизнес циклите в страните-членки на Европейския съюз: изследване на икономическата конвергенция в рамките на ЕС 257 
Синхронизация на бизнес циклите на България спрямо страните от Еврозоната 259 
Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА "Д. А. Ценов"- Свищов 351 
Системи за охрана на стоки 365 
Системи за управление на качеството на малки и средни предприятия, ориентирано към опазване на околната среда 362 
Ситуирането на екип и работата в него 492 
Сключване на договор за обществена поръчка 277 
Скринингово поле на дисертационния труд 358 
Современные формы финансирования высшего образования ( на примере САЩ) 337 
Сопоставительный анализ становления страховых рынков стран - членов ЕврАзЭС 315 
Сортов потенциал при тютюна в България 386 
Социалната отговорност - конкурентно предимство за бизнеса 5 
Социалната работа с възрастни хора: параметри на добрата практика 280 
Социалното равновесие като критерий за устойчиво развитие на общественото производство 30 
СПА индустрията се нуждае от уникалност 551 
Спестява ли се чрез животозастраховане 305 
Специфика на измерването на маркетинговите резултати в търговските организации 207 
Специфика на туризма като форма на международен бизнес 544 
Списание "Икономика 21" - традиция, новаторство, предизвикателство 624 
Сравнителен анализ на показателите за външната търговия на България и Румъния 233 
Сравнителен многомерен анализ за определяне на мястото на България според ползите и негативите от емиграцията 6 
Сравнителни и проспективни разсъждения за международния бизнес 249 
Стандартизация финансовых операций: Необходимость, цели и возможности 55 
Степен на интернационализация на българския туризъм и на "Бизнес дестинация България" 587 
Стойностно-базирани модели за ценка на бизнеса 430 
Стопанската академия ще има трима нови заместник-ректори 623 
Страната на залязващото слънце 370 
Стратегии на финансиране на Калифорнийския университет 342 
Стратегическо управление на човешките ресурси на застрахователното дружество 490 
Стратегия "Европа 2020" и икономическият растеж на България 167 
Стратегия за национална сигурност на Република България 270 
Структура на проблемите в авиотранспорта 504 
Структури и структурни изменения в скритата икономика на България през периода 2002-2008 година 8 
Структурный анализ собственности российской банков 102 
Счетоводната информация - инструментариум за управление на вземанията на предприятието 450 
Счетоводни аспекти на условните активи и пасиви в търговските банки 471 
Счетоводни и данъчни аспекти на компенсируемите отпуски 464 
Счетоводно отчитане на обратния лизинг при продавача - лизингополучател 459 
Съвременна държава и международният туризъм в условията на глобализиращия се свят 574 
Съвременни аспекти в обучението на търговски екипи и търговски мениджъри 201 
Съвременни аспекти на обученето по финансово-стопански анализ на предприятието във висшите икономически университети в България 354 
Съвременни аспекти на търговията с горски продукти 378 
Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии "антибедност" в Република България в контекста на европейския социален модел 39 
Съвременни методи на обучението по бизнес анализ 356 
Съвременни предизвикателства пред пазара на недвижими имоти в България 196 
Съвременни системи за планиране и управление 407 
Съвременни тенденции за жизнения цикъл на търговските сгради 137 
Съвременни управленски практики за човешките ресурси в туристическите организации 583 
Съвременният бюджет между регулативизъм и неолиберализъм 66 
Съвременно състояние на международния туризъм в Китай 539 
Съдебно-счетоводната експертиза - необходимост при решаване на счетоводни спорове от бизнеса 478 
Съответствието между бизнес модел и информационна архитектура - ключов фактор за конкурентоспособност 423 
Съпоставимостта в статистическите времеви редове на външнотърговския стокообмен на България за периода 1986-2006 г. 238 
Съпоставка между издателския договор, издаването и някои договори за използване на произведения 272 
Съпротива към промяна в период на криза 411 
Със 100 % вот е приет мандатният отчет на ректора 606 
Състояние и динамика на равнището на плодовитост на жените в Р България през периода 1961-2008 година 13 
Състояние и развитие на хотелската база и хотелиерските услуги у нас 179 
Състояние и тенденции в развитието на площите със стопанско предназначение в България 133 
Състояние на международния туризъм във водещи дестинации в света 538 
Същност и характеристики на категорията цена 180 
Текущее развитие систем электронных денег и их инфраструктуры в Японии 99 
Тенденции в развитието на външната търговия на ЕС в процеса на разширяване 243 
Тенденции в развитието на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България (2001-2010 г.) 293 
Тенденции в развитието на здравния туризъм в България през XXI век 556 
Тенденции в търговията на България и Европейския съюз с аграрни продукти 237 
Теоретические аспекты и приоритеты развития социального страхования в современной России 282 
Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутните пазари 120 
Транснационализационные процессы в банковской сфере 242 
Трансформация на дилърските канали в българския телеком 212 
Третата мисия на университетите и приносът на алумни отношенията към нея 352 
Трудности и проблеми пред одита в Албания в условия на криза 480 
Трудности пред бизнеса по отношение на обществените поръчки 87 
Туризъм и околна среда (по примера на община Самоков) 573 
Търговията - още едно поле за изява на Свищов като университетски град 600 
Търговският бизнес в "течната модерност" 185 
Търговско профилиране на страните в ЕС - тенденции и приоритети 250 
Удовлетвореност от труда и привързаност към организацията 3 
Уелнесът - съвременният феномен в туризма 540 
Университетът- пространство за развитие на човешката индивидуалност 339 
Управление и мониторинг на потребителите и защита на данните в колежанска информационна система 346 
Управление инновационной деятельностью в холдинге 397 
Управление на българското аграрно предприемачество - състояние и тенденции 382 
Управление на взаимоотношенията с клиентите на книжния Е-пазар 404 
Управление на корпоративната собственост в контекста на концепцията "Value based management" 436 
Управление на кредитния риск в условията на финансова криза 101 
Управление на монетарното възнаграждение на персонала по продажбите 493 
Управление на продажбите и търговските екипи по време на криза 416 
Управление налоговыми рисками предприятия в современных экономических условиях 96 
Управление финансовыми рисками страховой организации: инновационные методы оценки и анализа 316 
Управленски стил в туризма 582 
Управленският процес и екипната дейност при управленското консултиране в туризма 594 
Устойчиво природоползване в съвременния туризъм 569 
Устояване на икономическата криза чрез стратегия за развитие на собствената търговска марка 206 
Усъвършенстване на институционалната структура на социалното осигуряване 283 
Учет арендованных сельскохозяйственных земель 466 
Фактори за локализация на агротуризма 558 
Факторинг и форфетиране - алтернатива за финансиране на търговския бизнес 188 
Факторингът - съвременно измерение на търговското посредничество 200 
Факторни ограничения на индустриалната динамика в България в условията на европейска интеграция 443 
Финансов бизнесанализ и оценка на риска от несъстоятелност - гаранция за устойчиво развитие и конкурентоспособност на предприятията от търговския бизнес (Sekurity Financial Business Analysis) 50 
Финансовая интеграция фондовых рынков стран БРИК: эконометрический анализ 127 
Финансови аспекти на сливанията и придобиванията в търговията на дребно 140 
Финансови потоци, пари и кредит 57 
Финансови, инвестиционни и отчетни проблеми на търговския бизнес 405 
Финансово-икономическата криза и индустрията на Р. България 159 
Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация 477 
Финансово-счетоводни аспекти на контролинга в организации, имащи дискретен тип производство 396 
Фискальное управление, или фискальный совет 318 
Формирането на корпоративна култура - важен момент от управлението на персонала в търговията 491 
Характеристика на пазара на образователни услуги у нас 335 
Хлябът на днешните българи 512 
Човешкият капитал за нестопанския сектор - фактор за устойчиво гражданско общество и демокрация 340 
Човешкият фактор и резерва в сектора на здравното осигуряване - проблеми, тенденции и перспективи с хоризонт 2020 299 
Юбилейна конференция 615 
"Зелен" брутен вътрешен продукт: Възможен подход за оценка 33 
"Правителство онлайн" по света и в България - достижения и перспективи 531 
10 стратегии за успех на дистрибуционната логистика 228 
[Две хиляди и петстотин] 2500 студенти ще бъдат приети в СА "Д. А. Ценов" през новата учебна година 626 
An Empirical Analysis of the Effect of Financial Education on Graduating Business Student's Perceptions of Their Retirement Planning Familiarity, Motivation, and Preparedness 334 
An Illustration of Unexpected Losses Approach in the Frame of Default Mode Paradigm 113 
Basic Features of the EVA Analysis 78 
Behavior and Characteristics of the Balkan Stock Markets 128 
Bulgarian Banks Profitability and Return Development Characteristics 114 
Conceptual Framework for Financial Policy and Meat Processors Breast of Ukraine APC 77 
Crisis Management: A Critical tool for Public Trust 446 
Development of a quality assurance system for e-learning projects 350 
Development of Courses in Organic Farming by an Eight Partner European-Wide Project Team 332 
Diversity and the Bulgarian Labor Emigration Case 16 
Eco-Innovation Systems and Problem Sequences: The Contrasting Cases of US and Brazilian Biofuels 399 
Economic Asymmetries in the Production of Biofuels 376 
Ekological Management Opportunities for Steady Development of Social Communities in Eurointegration and Globalization 432 
Enterprise Intellectual Capital Management Supported by Information Technologies 431 
Environmental Accounting in Albania, an Innovation in the Framework of the European Integration 469 
Estimating the Cost of Equity Capital in Emerging Countries with Undeveloped Stock Markets: The Case of Bulgaria 76 
Impacts of Economic Crisis on the Importance of Human Capital in Enterprises 503 
Information Sources for the Analysis of a Firm's financial Condition 79 
Interest Rates under Currency Board: The Case of Bulgaria 60 
International Food Standard (IFS) v. 5 - Международен стандарт за храните версия 5 482 
ISO 27001 и инвестицията в информационна сигурност в реалния свят 521 
Market Formation in Technological Innovation System - Diffusion of Photovoltaic Applications in Germany 377 
Modeling Consumer Choice on FMCG market. Evaluation of the Effect of Promotional Message on Consumer Choice by Discrete Choice Modeling 222 
On Prognosis Assessment of Unemployment Risk in the Event of Consumer Crediting 111 
Organizational Logistics, Response to Strutural Change in the Operational Functioning of the Company 230 
Polish Trade in Services with Russia before and During the Economic Crisis 181 
Private Equity and Long-Run Investment: The Case of Innovation 81 
Reverse Logistics in Period of Crisis 229 
Security Issue Timing: What Do Managers Know, and When Do They Know it? 80 
Sensemaking of complexity: Leadership in financial services 433 
Separation of Ownership and Management: Implications for Risk-Taking Behavior 434 
Service innovation: why is it so difficult to accomplish? 134 
Sources of income inequality: empirical evidence from Bulgaria 17 
Step-in or step-out: supporting innovation through communities of practice 444 
Strategic Market Entry Project 333 
Studying the Impact of Capital Structure on the Profitableness of the Own Capital of Bulgaria's Commercial Banks 59 
Tax Reforms in Transition Economies - Problems and Challenges 95 
The Beginning of Higher Education in Economics in Bulgaria 359 
The Current Financial Crisis and the Private Pensions Market: The Case of Romania 296 
The Impact of Regulation-Driven Environmental Innovation on Innovation Success and Firm Performance 400 
The Influence of Global Economic Crisis on Financing Companies via Initial Public Offering 129 
The Interim Trading Skills of Institutional Investors 82 
The Role of Banks as Financial mediators on the Bulgarian Stock Exchange Market 58 
The Structure of Tourism Revenues in Turkey: Evidence from Fractional Integration under Multiple Structural Breaks 597 
What Bulgarian Banks Offer via internet: An Overview 112 
Экономическая действительность и абстракции микроэкономической теории 31 
Экономическое сотрудничество России и Германии 251 
Электронный банкинг: риск взаимодействия с провайдерами 109 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АБП 403 
авиация 504 
АВС анализ 136 203 
автоматизирана обработка 190 
автоматизирана обработка на информацията 190 
автоматизирани информационни системи 525 
автоматизирани системи 514 
автомобилна индустрия 146 
автомобилно производство 146 
автореферат 358 
авторитарен стил 582 
авторитарен стил на ръководство 582 
авторско право 272 
автотранспортни услуги 506 
агенции 56 
агенции за кредитен рейтинг 56 
Агенция по обществени поръчки 277 
аграрен мениджмънт 382 
аграрен сектор 173 174 237 383 536 
аграрен стокооборот 237 
аграрна политика 176 
аграрни продукти 237 246 
аграрни стоки 173 
аграрно образование 332 
аграрно предприемачество 382 383 
аграрно производство 246 
агробизнес 382 
агроекологична политика 41 
агроклъстери 174 
агромениджмънт 176 
агропредприемачи 383 
агростатистика 175 
агротехника 388 
агротуризъм 558 
адаптация 394 398 
административен капацитет 483 
административни мерки 165 
административно обслужване 531 
администрация 483 
АЕЦ Козлодуй 418 
азотни торове 380 
Академичен съвет в СА 606 608 614 623 
академичен състав 342 
академична преса 611 
академично издание 611 
академично образование 327 
академия 623 
акселерация 30 
активи 74 114 413 455 
активи на предприятието 431 
актове 273 
акциз 90 
акцизи 91 
акцизно облагане 91 
акции 48 
акционер 102 
акционерни дружества 434 
Албания 469 480 
Алвин Тофлър 5 
алгоритъм 418 
алгоритъм за управление 418 
алманах 7 39 64 65 120 132 169 170 217 218 219 234 235 257 278 327 351 352 361 371 418 419 420 422 476 515 516 517 526 527 586 
алтернативен туризъм 533 543 569 578 591 593 
алтернативни енергийни източници 374 376 
алумни отношения 352 
американски банки 242 
американски модел 19 
амортизации 258 
амортизационни изчисления 456 
амортизация 456 
амортизация на ДА 456 
амортизация на ДНА 456 
анализ 6 9 53 64 65 167 169 191 208 233 235 249 316 358 439 455 491 516 527 578 586 
анализ Дюпонт 455 
анализ на пазара 120 194 
анализ на пазарната среда 120 
анализ на предприятието 477 
анализ на развитието 586 
анализ на рентабилността 136 
анализ на социални мрежи 527 
анализ на търговската дейност 136 
анализ на търговския бизнес 171 514 
анализ на финансовото състояние 79 
анализ на фирмата 53 
анализ на фирмите 53 
анкетно проучване 7 64 
антикризисна програма 27 
антикризисна стратегия 403 
антикризисни мерки 148 
антикризисно управление 86 446 
антикризисно управление на фирмите 86 
анюитет 319 
АПК 77 
арбитраж 74 
аренда 176 466 
арендна земя 176 466 
арендни отношения 176 
арендно стопанство 176 
Аржентина 51 
аржентинска икономика 51 
аржентинска криза 51 
аржентинска реформа 51 
арония 391 
АСЕАН 245 
асортимент 198 409 
атомарна корпорация 437 
аутсорсинг 132 202 252 403 408 435 
аутсорсингов пазар 252 
Афганистан 153 
Базел 2 107 
Базел ІІ 105 294 
Базел ІІI 105 
Базелски комитет за банков надзор 105 
базисен модел 86 
базови модели 107 
балансови активи 473 
балансови пасиви 473 
балкански страни 231 241 
балкански фондови борси 128 
балнеоложки туризъм 556 575 589 
балнеотуризъм 589 
банка ДСК 65 
банки 58 59 101 112 471 
банки на Русия 55 102 
банков капитал 105 
банков кредит 435 
банков мениджмънт 114 
банков надзор 104 
банков риск 103 109 
банков риск-мениджмънт 103 106 
банков сектор 44 101 113 114 
банков сектор на Русия 329 
банкова безопасност 103 
банкова дейност 101 
банкова интеграция 242 
банкова криза 65 
банкова практика 100 
банкова система 165 
банкова система в България 101 
банкови кредити 470 
банкови нарушения 100 
банкови операции 46 
банкови преводи 6 34 
банкови преводи от емигранти 6 34 
банкови технологии 109 
банкови услуги 112 
банково дело 165 
банково законодателство 100 
банково кредитиране 44 
банково регулиране 104 
банкрут на предприятието 477 
БАСЕТ 534 
БВП 30 33 35 51 64 147 159 163 164 166 167 233 235 241 253 255 257 259 295 318 539 560 569 
БВП - световен аспект 241 
БВП в България 29 
БВП на страните от Европа 257 
БВП на страните от ЕС 257 
БДС 147 164 166 
бедност 11 17 36 39 
бедност по области 39 
бедността в България 11 
безвъзмездна финансова помощ 258 
безжичен интернет 327 
безжични интернет мрежи 327 
безжични комуникационни технологии 566 
безжични мрежи 327 
безналични плащания 99 
безопасност в интернет 515 
безопасност на храните 482 
безработица 37 111 121 147 172 241 253 264 488 
безработни лица 121 
Белене 169 
бенефициент 141 
бенчмаркетинг 216 
бенчмаркинг процеси 216 
бенчмаркингови технологии 216 
бизнес 5 195 224 257 259 341 347 523 
бизнес - университет 341 347 
бизнес анализ 50 86 356 
бизнес дейност 202 
бизнес дейности 202 
бизнес демография 195 
бизнес информационни системи 192 
бизнес климат 147 
бизнес комбинации 457 479 
бизнес модел 99 423 
бизнес образование 334 
бизнес организации 186 418 494 
бизнес проблеми 223 
бизнес проекти 519 
бизнес процес 401 
бизнес процеси 202 418 
бизнес резултати 519 
бизнес риск 111 
бизнес системи 230 
бизнес стратегии 223 403 519 
бизнес туризъм 589 
бизнес цикли 257 259 
бизнес цикъл 259 
бизнесинформационни системи 515 
бизнесорганизации 63 
бизнеспроцес 403 
бизнесстратегия 177 
биогаз 374 
биогорива 371 376 399 
биоенергия 384 
биоетанол 399 
биоетика 4 
биологични особености 7 
биологични продукти 217 
биологично земеделие 332 
биологично разнообразие 378 
биомаса 374 384 
биоразнообразие 533 
биотехнологии 512 
бира 508 
БИС 224 
бифуркация 398 
благотворителен фонд 337 
БНБ 150 165 
богати страни 20 
болници 364 
болнична помощ 364 
болнична система 364 
болнични заведения 364 
болнични легла 364 
болнично дело 364 
борсов оборот 183 
борсова търговия 183 
борсови индекси 124 
борсови операции 125 
борсови посредници 48 
борсови сделки 48 183 
борсово дело 125 
БПС 474 
Бразилия 127 399 
брак 474 
брандинг 535 580 
брашно 512 
БРИК 127 247 
брутен външен дълг 57 
брутен вътрешен продукт 33 166 
брутен доход 107 
брутна добавена стойност 171 
Булстрад 302 
БФБ 58 
БФБ-София 48 58 125 
България 158 161 244 259 270 293 531 
България в Европейския съюз 259 261 
България в ЕС 259 261 
България и ЕС 259 
България и Русия 234 
българо-полски отношения 145 
българска икономика 34 51 139 144 203 
българска индустрия 161 172 443 
Българска народна банка 117 150 165 
българска фондова борса 58 125 
българската икономика 141 
български агрофирми 383 
български банки 112 114 
български бизнес 422 522 534 
български домакинства 17 
български емигранти 6 16 
български инвестиционни фондове 45 123 
български капиталов пазар 123 
български компании 72 160 420 
български курорти 549 
български организации 207 507 
български пазарен преход 144 
български предприятия 219 
български телеком 212 
български туризъм 534 560 587 
български туристически агенции 596 
български туристически бизнес 534 
български търговски дружества 192 
български фирми 132 139 141 
български фондов пазар 76 
българско аграрно предприемачество 382 
българско висше образование 352 
българско земеделие 176 379 
българско образование 330 
българско правителство 149 
бързооборотни потребителски стоки 199 222 
бюджет 66 318 
бюджетен дефицит 62 159 253 318 
бюджетен контрол 84 481 
бюджетна политика 66 
бюджетни кредити 69 
бюджетни отклонения 84 
бюджетни предприятия 461 473 474 475 476 
бюджетни средства 69 
бюджетно предприятие 460 
бюджетно счетоводство 451 461 
бюджетно управление 84 
бюджетно управление на фирмата 84 
бюджетно-кредитна политика 32 
Бюрото за финансово разузнаване 49 
бяла книга 394 
В2В интеграция 526 
валежи 387 
валута 54 115 236 
валутен борд 58 60 
валутен борд в България 60 
Валутен закон 49 
валутен контрол 49 
валутен кредит 236 
валутен курс 115 117 118 241 
валутен мениджмънт 106 
валутен обмен 571 
валутен пазар 119 
валутен риск 316 
валутен съюз 259 
валутна емисия 54 
валутна зона 259 
валутни зони 259 
валутни интервенции 118 
валутни нарушения 49 
валутни пазари 120 
валутни престъпления 49 
валутни приходи 539 
валутни резерви 57 
валутни рискове 118 
валутни сделки 119 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 152 366 368 370 371 373 374 
Величко Адамов 603 604 609 611 613 
велотуризъм 572 
веществени активи 452 
вещи лица 478 
вещно право 271 
взаимни фондове 45 82 
взаимно застраховане 434 
взаимоотношения 404 
взаимоотношения с клиенти 192 404 419 
вземане на решение 204 
вземане на решения 204 
вземания 450 462 
вземания от клиенти 450 
видове аутсорсинг 408 
видове виртуализация 516 
видове възнаграждения 493 
видове застраховки 321 
видове туризъм 322 569 
видове търговски марки 205 
видове услуги 209 
винарска индустрия 419 
винарски райони 591 593 
винарски туризъм 591 593 
винен туризъм 591 593 
винопроизводители 199 419 
винопроизводство 591 
ВИП клиенти 301 
виртуален магазин 530 
виртуализационни технологии 516 
виртуализация 516 
виртуална среда 516 527 
виртуално пространство 524 
високорискови кредити 65 
висше икономическо образование 343 353 356 357 602 603 604 607 609 613 614 615 616 617 619 624 626 
висше икономическо училище 600 602 603 604 607 609 611 612 614 615 616 617 619 624 626 
висше образование 329 337 338 339 340 341 343 344 347 348 349 350 351 352 353 354 357 359 517 598 601 602 603 604 605 606 607 608 609 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 626 
висше образование в България 341 359 
висше образование в Русия 345 349 520 
висше образование в САЩ 337 342 
висше образование за икономисти 355 
висше образование по икономика 359 617 
висше стопанско образование 605 
висше учебно заведение 605 606 608 618 620 621 622 623 625 
висше училище 346 602 603 604 605 606 607 608 609 611 613 614 615 616 618 619 620 621 622 623 624 625 626 
висши икономически училища 354 
висши учебни заведения 43 
висши училища в САЩ 342 
власт 199 
власт и лидерство 199 
вливане на търговски дружества 457 
внедряване 192 
внос 236 250 
внос и износ 147 244 
внос на стоки 236 
вноски 305 
времеви хоризонти 113 
временни разлики 464 
ВРМ система 401 418 
връзка с клиентите 218 
връзки с клиенти 404 
ВУЗ 352 359 
входящи потоци 34 
въглеродни емисии 367 
въглеродни пазари 367 
възвръщаемост 114 215 413 
възвръщаемост на инвестициите 192 
възвръщаемост на капитала 114 
въздушен транспорт 504 
възложител 273 277 
възнаграждение 493 
възнаграждения 410 493 
възнаграждения на труда 415 
възобновяема енергия 370 373 
възобновяеми енергийни източници 371 373 
възобновяеми източници 373 
възраст 12 
възрастни хора 280 
възрастно население 12 35 280 319 
възрастов състав 12 64 392 
възрастова структура 35 
възрастови групи 12 
възстановяване на акциз 90 
възстановяване на данък 90 
вълнова теория 120 
външен договор 236 
външен дълг на България 241 
външна миграция 12 15 
външна миграция на населението 15 
външна политика 153 245 270 
външна търговия 139 231 232 233 234 239 243 244 250 368 
външна търговия на България 231 232 233 234 239 244 
външни услуги 258 
външно-търговска дейност 232 
външнотърговска дейност 232 236 
външнотърговска сделка 239 
външнотърговски отношения 232 234 
външнотърговски режим 173 
външнотърговски сделки 239 248 
външнотърговски стокообмен 231 238 
външнотърговско салдо 231 
вътрешен банков контрол 109 
вътрешен договор 236 
вътрешен екологичен одит 422 
вътрешен туризъм 589 595 
вътрешнобанков контрол 100 
вътрешнообщностна търговия 243 250 
вътрешнообщностна търговия на ЕС 250 
вътрешнорегионална търговия 250 
вътрешнофирмено планиране 445 
вятърна енергия 371 373 
газова промишленост 28 
Газпром 28 
гаранционен фонд 314 
генно инженерство 385 
генномодифицирани храни 385 
географски означения 274 
географски произход 274 
географско указание 274 
геотермална енергия 371 
геотехнологии в производството 371 
Германия 251 254 373 538 
глобален бизнес 223 
глобален туризъм 571 
глобализация 15 143 154 223 256 347 
глобализация в икономиката 256 
глобализация в образованието 347 
глобализация и миграция 15 
глобализацията 255 
глобализиращи държави 574 
глобална валута 257 
глобална икономика 241 571 
глобална икономическа криза 129 177 
глобална икономическа система 154 
глобална интеграция 255 
глобална университетска среда 347 
глобална финансова криза 56 415 
глобални доставки 202 
глобални тенденции 184 
глобално производство 395 
ГМО 385 
ГМО култури 385 
годишна инфлация 70 
годишна конференция 58 59 60 76 78 79 95 111 112 113 114 128 
големи фирми 80 501 
гори 378 
горива 368 376 399 
горски продукти 378 
горски сектор 378 
горски територии 378 
горско стопанство 378 
градски туристически дружества 590 
граждански кодекс 263 271 
граждански сектор 340 
гражданско право 267 271 
гражданско право на България 271 
графики 63 
Грейнджър 11 
грижа за клиента 537 
Грийнспан 25 
грозде 379 
гръцка икономика 148 
гръцка криза 148 
Гърция 148 
Дания 153 
данък 91 98 445 
данък върху превозните средства 88 
данъци 91 95 147 
данъците в България 88 
данъчен коридор 88 
данъчен кредит 94 
данъчен риск 96 
данъчна основа 92 94 
данъчна система 95 
данъчна ставка 94 
данъчни закони 89 
данъчни реформи 95 
данъчни цели 262 
данъчно задължени лица 97 
данъчно законодателство 93 97 
данъчно облагане 92 262 
данъчно облагане 2011 89 
данъчно планиране 357 445 
данъчно планиране във фирмата 445 
данъчно събитие 94 
данъчно третиране 94 
дарения 337 475 
дарителство в САЩ 337 
движение на паричните средства 75 
двуезичен 624 
ДДПО 295 
ДДС 92 98 
дебит сметка 458 
дейност на предприятието 193 
декапитализация 465 
делова репутация 426 
демография 13 14 195 
демографска криза 291 
демографска прогноза 14 
демографска статистика 319 
демографска структура 291 
демографска характеристика 291 
демографски процес 17 
демографски тенденции 35 
демократичен стил на ръководство 582 
демокрация 5 
депозит 75 
деривативи 126 130 
дестилация 587 
дестинации 535 538 560 587 
дестинация България 535 560 564 
дефинирани пенсии 290 
дефицит 290 
дефлатор 70 
дефолт 126 
ДЗПО 292 
диагностика 420 
диверсификационна стратегия 569 581 
диверсификация 7 203 581 
дилърски канали 212 
динамично развитие 105 
дипломирани студенти 352 
директ-костинг 465 
директ-стандарт 465 
директен дебит 46 
директен маркетинг 218 
директиви на ЕС 269 
директни плащания 173 
директор 519 
дисертационен труд 358 
дискретен тип производство 396 
дискриминантен анализ 86 
дистанционно обучение 517 
дистрибутор 199 
дистрибуторски бизнес 228 
дистрибуционен канал 189 419 
дистрибуционен процес 229 
дистрибуционна логистика 228 
дистрибуционна политика 228 
дистрибуционна система 158 
дистрибуционни канали 199 212 
дистрибуционни решения 214 
дистрибуция 186 214 
дифузия на иновациите 327 
длъжници 188 
ДМА 53 197 258 461 
добавена стойност 171 202 430 
добив на петрол 162 
добиви 387 
доброволни пенсионни фондове 287 288 
доброволно пенсионно осигуряване 288 
Добруджа 40 
доверие 521 
договор 236 
договор за доставка 236 
договор за обществена поръчка 277 
договори на Европейския съюз 141 
договорни отношения 236 
доклад 10 11 19 21 22 29 40 43 45 46 47 48 49 50 62 85 87 88 100 121 124 125 131 136 137 138 140 142 143 155 168 171 177 180 183 188 189 196 197 223 224 225 227 247 256 260 262 264 275 279 283 286 287 288 289 290 291 292 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 320 321 322 338 339 340 341 342 343 344 353 354 355 356 357 360 364 365 368 369 382 405 406 438 440 445 448 450 451 452 453 467 470 478 490 504 514 525 529 543 598 599 600 601 
доклади 15 51 119 135 144 165 168 182 185 186 191 192 193 198 199 201 207 208 209 211 212 240 244 245 265 404 407 408 409 413 414 436 509 510 574 
доклади от конференция 168 376 
доклади от научна конференция 376 
Доктор хонорис кауза 609 612 620 
докторанти 345 
докторантски изследвания 358 
домакински бюджети 10 11 
домакински доходи 10 
домакинства 10 11 147 206 392 
допустимост на разходите 258 
допълнителен доход 293 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 295 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 293 
допълнително пенсионно осигуряване 286 287 289 292 295 
доставка 94 
доставка на услуги 94 
доставка по ЗДДС 92 
доставки 92 94 98 
доставчик 188 554 
доставчици 213 419 554 
доходи 17 121 
доходи в България 17 
доходи на населението 17 
доходи на персонала 464 
доходност 175 
доходност на капиталите 106 
доходност на фондовете 287 
дългови пазари 56 
дългосрочна грижа 279 
дългосрочна стратегия 441 
дългосрочни инвестиции 81 
дълготрайни активи 458 
дълготрайни материални активи 53 258 454 458 461 475 
дълготрайни нематериални активи 475 
дървесина 378 
държава 24 
държава и икономика 24 
държавен бюджет 66 
държавен дълг 69 253 
държавен контрол 481 
държавна власт 270 
държавна политика 531 553 560 561 
държавна финансова инспекция 87 
държавна финансова политика 440 
държавни болници 364 
държавни заеми 69 
държавни органи 481 
държавни финанси 147 
държавни ценни книжа 69 
държавно имущество 168 
държавно обществено осигуряване 281 284 
държавно предприемачество 24 
държавно управление 24 
дъщерно предприятие 479 
Дюпон 198 
Дюпонт 455 
дюрация 455 
е-бизнес 190 522 566 
е-книжарница 404 
е-обучение 350 
е-пазар 562 
е-правителство 531 
е-туризъм 562 566 
е-търговия 112 189 404 528 529 530 555 
еволюционна икономика 26 
еволюционна икономическа теория 26 
Евразия 315 
ЕврАзЭС 315 
Евристика 447 
евристично мислене 447 
еврозона 62 241 259 
евроинтеграция 244 
евроинтеграция и глобализация 432 
Европа 2020 138 
европейска идентичност 498 
европейска икономика 234 
европейска икономическа интеграция 234 
европейска интеграция 203 234 443 469 
Европейска комисия 36 241 318 
европейска образователна програма 324 
Европейска образователна стратегия 2020 330 
Европейска общност 154 
европейска платежна зона 46 
европейска политика 153 558 
Европейска политика за сигурност и отбрана 153 
европейска стратегия 37 
европейски държави 6 
европейски земеделски фонд 536 
европейски модел 39 
европейски пазар 36 131 
европейски пазар на труда 36 
европейски програми 21 
европейски социален модел 39 
Европейски съюз 36 145 148 152 232 233 234 237 243 246 257 314 375 542 
европейски фондове 21 173 
европейско законодателство 371 
Европейско изследователско пространство 138 
европейско образование 324 
европейско образователно пространство 324 
европейско сътрудничество 324 
Евростат 36 371 
еврофинансиране 258 
еврофондове 152 
Единен европейски пазар 244 
ЕК 241 
екип 489 492 494 495 496 497 498 
екипен играч 492 
екипи 414 
екипна дейност 489 492 494 495 497 498 594 
екипна ефективност 414 497 
екипна идентичност 497 
екипна политика 496 
екипна работа 414 489 494 495 496 497 498 
екипни решения 239 
екипно управление 494 495 497 
екипност 494 498 
еко-етикет 361 
еко-ефективно управление 422 
еко-иновационни системи 399 
екоефективност 361 367 
екологизация 442 
екологизация на икономиката 422 
екологичен мениджмънт 432 
екологичен одит 362 
екологичен проблем 399 
екологичен туризъм 534 542 569 
екологична безопасност 432 
екологична икономика 432 
екологична политика 170 
екологични иновации 399 400 
екологични норми 400 
екологични параметри 33 
екологични проблеми 511 565 
екологични проекти 442 
екологични разходи 361 
екологични технологии 362 377 
екологично земеделие 332 
екологично развитие 422 
екологично счетоводство 469 
екологично управление 432 
екология 534 
екологосъобразно управление 422 442 469 
екологосъобразно фирмено управление 442 
екомениджмънт 422 
екосистема 378 
екосистеми 378 
екотуризъм 542 558 576 589 
екскурзоводно обслужване 594 
Експанзия 165 
експерт счетоводител 478 
експерт-счетоводител 478 
експертиза 478 
експлоатационни разходи 137 
експорт 244 
експортен песимизъм 244 
експортен потенциал 167 
експортна квота 233 
експортна ориентация 244 
екстраполационно прогнозиране 313 
електричество 368 
електроенергиен пазар 369 
електроенергиен сектор 369 
електронен банкинг 109 
електронен бизнес 190 522 526 566 
електронен обмен на данни 555 
електронен пазар 404 529 
електронна платежна система 99 
електронна поща 210 
електронна търговия 515 526 528 529 530 555 
електронни отпадъци 360 
електронни пари 99 
електронни платежни системи 530 
електронни плащания 530 
електронно обучение 328 350 517 
електронно плащане 112 
електронно управление 531 
електронно фактуриране 46 
емигранти 34 
емиграционни процеси 16 
емиграция 6 
емиграция от България 6 
емисии 54 367 
емисионна политика 54 
емоции на работното място 486 
емоционален дисонанс 486 
емоционално управление 486 
емоционално усилие 486 
емпиричен анализ 317 
емпирични изследвания 17 497 
емпирично изследване 217 587 
енергетика 146 366 371 372 374 
енергетика в ЕС 366 384 
енергетика и околна среда 377 
енергетика на Русия 162 
енергиен пазар 131 369 370 
енергиен сектор 366 371 
енергийна безопасност 162 
енергийна биомаса 374 
енергийна борса 131 
енергийна ефективност 152 367 375 
енергийна политика 373 
енергийна сигурност 270 
енергийни доставки 254 
енергийни източници 374 376 
енергийни култури 384 
енергийни пазари 366 368 
енергийни продукти 371 
енергийни проекти 149 366 375 
енергийни ресурси 368 
енергийни суровини 172 
енергийно подпомагане 39 
енергийно производство 371 
енергия 361 370 372 375 
енергия от въглища 361 
енергия от слънцето 372 
енергоефективност 28 
енергоспестяващи технологии 152 
ЕС 36 148 153 154 233 237 243 244 246 250 254 259 295 314 381 441 542 
ЕС-15 233 237 
ЕС-27 36 241 250 381 
ЕСТЕ 367 
ЕСФ 258 
етика 4 304 
етика - философия 4 
етика в застраховането 304 
етичен кодекс 304 
етична култура 4 
етична теория 4 
ефект на Веблен 31 
ефект на Гифен 31 
ефективен мениджмънт 436 
ефективност 151 215 218 276 414 590 
ефективност на бизнеса 430 
ефективност на фирмите 252 400 
ЕЦБ 241 
ечемик 7 
жалба 273 
железопътен транспорт 505 
железопътна инфраструктура 505 
жени 13 
живот 4 
животновъдството в ЕС 395 
животозастраховане 305 319 321 
жизнен цикъл 63 137 
жизнен цикъл на продукта 137 
жизнено равнище 17 437 
жилищно кредитиране 65 
загуба 92 317 
загуби 104 105 317 
задбалансови активи 451 471 
задбалансови пасиви 451 
задгранични поделения на ТНК 255 
задължения 108 
задължения на предприятията 462 
задължително здравно осигуряване 297 
задължително здравно осигуряване в България 297 
задължително пенсионно осигуряване 291 
заемополучател 113 
заети лица 37 164 565 
заетост 37 488 
заетост на младежи 37 
заинтересовани страни 273 
Закон за авторското право 272 
Закон за марките и географските означения 274 
Закон за мерките срещу изпирането на пари 100 
закон за обществените осигуровки 87 
Закон за обществените поръчки 273 
Закон за опазване на земеделските земи 41 
Закон за социално подпомагане 280 
закон за туризма 542 
законови разпоредби 91 
законови реформи 253 
законодателство 480 
законодателство в ЕС 264 
замърсяване на земеделските земи 380 
западна икономическа култура 20 
западна култура 20 
западна философия 20 
запазени марки 557 
запас 105 
заплахи 270 
заплахи в информационното общество 515 
заплащане 38 415 
заплащане на персонала 493 
застаряване на населението 35 279 540 
застраховане 85 307 313 314 315 316 319 323 434 
застраховане в България 85 311 320 321 
застраховане в Русия 310 
застраховане в туризма 322 
застраховане на влогове 317 
застрахователен бизнес 320 
застрахователен брокер 304 
застрахователен договор 308 
застрахователен маркетинг 302 306 313 
застрахователен мениджмънт 306 
застрахователен пазар 305 306 310 315 320 
застрахователен пазар в България 306 320 321 
застрахователен продукт 303 
застрахователен резерв 316 
застрахователен риск 85 308 312 314 320 322 438 
застрахователна етика 304 
застрахователна организация 316 
застрахователна премия 305 
застрахователна услуга 320 
застрахователни видове 322 
застрахователни вноски 305 
застрахователни договори 97 
застрахователни дружества 309 476 
застрахователни дружества в България 309 
застрахователни измами 308 323 
застрахователни инвестиции 312 
застрахователни компании 302 306 312 323 
застрахователни отношения 308 
застрахователни посредници 490 
застрахователни премии 97 321 
застрахователни продукти 322 
застрахователни тарифи 305 
застрахователни услуги 307 322 
застрахователно дело 311 
застрахователно дружество 307 314 490 
застрахователно правоотношение 303 308 
застраховка 303 
застраховка "Живот" 305 
защита на данните 346 
защита на информацията 566 
ЗБВП 33 
звукозаписна индустрия 272 
ЗДДС 93 94 
ЗДЗП 97 
ЗДПО 295 
здравен туризъм 545 556 
здравеопазване в България 298 299 300 
здравна каса 300 
здравна култура 511 
здравна реформа в България 298 
здравна система 297 299 300 
здравна стратегия 298 
здравни разходи 297 
здравно осигуряване 297 298 299 300 
здравно осигуряване в България 297 300 301 
здравноосигурителен пазар 301 
здравноосигурителна система 298 
здравноосигурителна система в България 298 
здравноосигурителни дружества 301 
здравноосигурителни схеми 301 
здравноосигурителни услуги 301 
здравословен начин на живот 511 
зелен БВП 33 
зелена енергия 152 370 372 377 
зелена икономика 33 
зеленчуци 381 
земеделие 40 161 173 176 285 379 394 
земеделие в страните от ЕС 381 394 
земеделието в България 40 379 
земеделска кооперация 175 
земеделски земи 40 41 584 
земеделски кооперации 393 
земеделски култури 381 394 
земеделски продукти 381 
земеделски производители 289 470 
земеделски производствени кооперации 393 
земеделски стопанства 392 
земеделски труд 285 
земеползване 40 41 466 
землен кадастър 466 
землена политика 41 
земя 466 
ЗЗД 475 
ЗКПО 262 
златен милиард 20 
злато 116 241 
злоупотреби в счетоводството 478 
ЗМДТ 88 89 93 94 475 
ЗМДТ 2011 89 93 
ЗМИП 100 
знание 22 142 339 363 410 500 
знания 22 420 425 
зона за свободна търговия 247 
ЗОП 273 277 
зърнени култури 387 
зърно 381 
зърнопроизводители 7 
зърнопроизводство 7 
Иван Кацаров 601 
игра 363 
идентичност 535 
избор на потребители 222 
избори 608 
избягване на данъци 95 
извличане на знания 218 
изграждане на екипи 492 
издатели 272 
издатели на периодични издания 272 
издателска дейност 272 
издателски договор 272 
издателско дело 272 
излизане от кризата 167 
Изложение 358 
измами в застраховането 308 
измерване на маркетинга 207 219 
износ 250 
износ на услуги 181 
износители 248 
износна търговия 149 
изпиране на пари 100 
използване на ресурси 468 
изследване 65 216 302 358 361 
изследване на кризата 65 
изследвания 234 
изследователска и развойна дейност 358 
изследователски процес 516 
Източна Европа 292 
източници на информация 71 
източноевропейски фондови пазари 124 
иконометрика 363 
иконометричен анализ 34 232 496 
иконометрични модели 127 
иконометрично моделиране 363 
икономика 8 96 139 146 148 151 154 240 253 278 315 363 413 611 
Икономика 21 611 624 
икономика на България 144 147 161 240 
икономика на Германия 251 
икономика на Гърция 148 
икономика на застраховането 312 
икономика на знанието 22 142 327 526 
икономика на Иран 146 
икономика на Испания 253 
икономика на публичния сектор 275 
икономика на Русия 162 181 251 
икономика на селското стопанство 173 
икономика на транспорта 505 
икономика на туризма 592 
икономика на търговията 197 
икономика на услугите 134 
икономика на Япония 163 
икономико-статистически анализ 33 
икономикс 121 
икономическа активност 147 
икономическа власт 25 
икономическа дейност 166 
икономическа добавена стойност 78 430 
икономическа ефективност 136 175 
икономическа зависимост 571 
икономическа изгода 467 
икономическа интеграция 154 
икономическа интелигенция 234 
икономическа конвергенция 257 
икономическа криза 11 37 44 64 181 206 210 226 312 320 321 324 366 419 440 480 488 503 504 554 
икономическа методология 358 
икономическа наука 26 353 
икономическа нестабилност 61 
икономическа печалба 441 
икономическа полза 6 
икономическа политика на България 51 
икономическа психология 25 26 
икономическа сигурност 270 
икономическа система 30 
икономическа среда 51 135 573 
икономическа теория 25 31 
икономическа философия 25 
икономическа функция 449 
икономически анализ 151 
икономически анализ на правото 151 
икономически асиметрии 376 
икономически аспекти 173 
икономически взаимоотношения 251 
икономически връзки 251 
икономически дейности 147 158 195 
икономически ефект 192 
икономически имигранти 16 
икономически кризи 172 
икономически механизъм 236 
икономически особености 7 
икономически отношения 200 437 
икономически показатели 71 
икономически последствия 15 
икономически преход 121 
икономически преход в България 121 
икономически прогнози 295 
икономически процес 496 
икономически растеж 66 147 150 159 164 165 166 167 203 443 
икономически растеж на България 167 
икономически регионализъм 154 
икономически ресурс 22 
икономически риск 143 
икономически ръст 32 162 253 
икономически сектори 164 
икономически спад 253 
икономически университет 359 
Икономически университет - Варна 359 
икономически университети 354 
икономически цикъл 63 105 
икономическо неравенство 17 
икономическо образование 603 604 609 612 616 624 
икономическо развитие 24 51 150 161 166 169 170 256 442 
икономическо развитие на Русия 162 
икономическо сътрудничество 149 150 245 
икономическо учение 612 
ИКТ 325 
ИКТ в МСП 526 
имейл маркетинг 221 
имидж 426 467 521 532 
имидж на предприятие 426 
имоти 194 458 
импортни квоти 233 
имуществена застраховка 308 
имуществени права 151 
имуществено застраховане 322 
инвестиран капитал 430 
инвестиране 157 
инвеститор 168 
инвеститори 63 521 
инвестиции 30 63 147 149 152 197 278 405 443 499 
инвестиции в аграрния сектор 174 
инвестиции в България 149 240 
инвестиции в застраховането 312 
инвестиции в образование 337 
инвестиции в човешки капитал 348 503 
инвестиционен портфейл 213 
инвестиционен посредник 48 
инвестиционен процес 137 
инвестиционна активност 426 
инвестиционна дейност 81 82 150 
инвестиционна дейност в предприятията 75 
инвестиционна политика 579 
инвестиционна политика в пенсионните фондое 45 
инвестиционни заеми 69 
инвестиционни инструменти 288 
инвестиционни кредити 69 
инвестиционни портфейли 292 
инвестиционни посредници 81 
инвестиционни решения 288 
инвестиционни стоки 244 
инвестиционни стратегии 292 
инвестиционни фондове 45 123 
инвестиционно посредничество 48 
инвестиция 255 521 
индекс 238 
индекс на бедност 11 
индекс на стоковия канал 120 
индекс на Херфиндал-Хиршман 203 321 
индекси 115 
индивидуални инвеститори 63 
индивидуални различия 486 
индивидуалност 339 
индикаторен метод 107 
индикатори 107 
индикатори на качеството 344 
Индия 127 
индустриален микс 161 
индустриален риск мениджмънт 303 
индустриална динамика 443 
индустриални площи 133 
индустриални стоки 158 
индустриално производство 540 
индустрии 161 
индустрия 146 159 551 
индустрията в България 159 
иновативни методи 517 
иновативност 138 410 
иновации 28 65 81 134 142 263 397 399 400 443 444 469 
иновации в бизнеса 43 
иновации в България 138 
иновации в застраховането 316 
иновации в образованието 356 
иновации в производството 444 
иновации в промишленото предприятие 444 
иновации в САЩ 27 
иновационен индекс 138 
иновационен модел 316 
иновационен проект 442 
иновационен процес 163 316 502 
иновационна активност 138 443 586 
иновационна дейност 44 397 553 
иновационна политика 27 28 553 
иновационна система 43 
иновационна система в Русия 28 
иновационна стратегия 586 
иновационни продукти 576 
иновационни системи 377 399 
иновационно развитие 27 163 398 
институции 24 
институционален механизъм 25 
институционален сектор 283 
институционална среда 23 
институционални инвеститори 63 82 
институционални реформи 23 
институционални сделки 82 
инструментална оценка 506 
интегрален риск 438 
интегрална оценка 6 
интеграции 203 
интеграционна стратегия 242 
интеграционни процеси 247 
интеграция 143 203 243 256 
интеграция и глобализация на икономиката 143 256 
интеграция на науката 592 
интегриран модел 414 
интегриране 170 524 
интегриране на знанията 592 
интегриране на пазара 128 
интелектуален капитал 431 
интелектуална собственост 272 
интелектуални активи 431 
интелигентност 224 
интерактивно обучение 356 
интернационализация 132 252 587 
интернационализация на бизнеса 132 
интернационализация на фирмите 132 252 
Интернет 112 182 210 221 404 515 522 526 566 570 585 
интернет грамотност 526 
Интернет магазин 182 
интернет маркетинг 210 221 
интернет образование 328 
Интернет реклама 570 
Интернет ресурси 327 
Интернет технологии 210 
Интернет търговия 182 529 
интернет услуга 570 
интернет услуги 570 
интерпретация 249 
интерфейс 513 
инфлационни фактори 121 
инфлация 32 70 117 121 172 241 257 
инфлация в еврозоната 241 
информатизация на управлението 309 
информационен обмен 55 
информационна архитектура 423 
информационна безопасност 103 515 525 
информационна инфраструктура 516 
информационна прозрачност 102 
информационна сигурност 515 521 
информационна система 346 
информационна среда 515 
информационни и комуникационни технологии 515 526 
информационни източници 79 
информационни потребности 327 
информационни рискове 585 
информационни системи 9 
информационни системи в бизнеса 526 
информационни системи в предприятието 526 
информационни технологии 182 227 328 404 431 513 516 523 
информационни технологии в банките 112 
информационни технологии в бизнеса 525 
информационни технологии в образованието 346 520 
информационни технологии в обучението 327 516 
информационно осигуряване 9 309 
информационно-комуникативни технологии 327 
информация 190 532 
инфраструктура 99 565 
инфраструктурни проекти 149 
ипотека 65 
ипотеки 65 
ипотечен кредит 65 
ипотечен пазар 65 
ипотечна облигация 65 
ипотечни облигации 65 
ипотечно застраховане 65 
Иран 146 
ирационалност 74 
ислямска финансова система 67 
ислямски капиталов пазар 67 
ислямски облигации 67 
ислямски страни 67 
ислямски финанси 67 
Испания 253 531 538 
испанска икономика 253 
исторически анализ 263 
историческо развитие 408 
история на образованието 359 
история на парите 116 
история на правото 263 266 268 
история на СА 598 599 600 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 
ИТ 518 519 523 524 531 
ИТ аутсорсинг 403 
ИТ бизнес 523 
ИТ в образованието 327 351 516 517 
ИТ директор 524 
ИТ инфраструктура 327 523 
ИТ компании 518 
ИТ мениджър 516 
ИТ образование 516 
ИТ ресурси 516 
ИТ ръководител 519 
ИТ сигурност 521 
ИТ специалисти 325 518 
ИТ услуги 518 523 
Италия 538 
ифраструктурни такси 88 
кадри 502 
кадрова политика 483 
кадрова политика в банките 329 
кадрови процеси 487 
Казахстан 315 
Калифорнийски университет 342 
Канада 531 
каналова сила 199 
капитал 53 63 104 157 
капитализация 130 465 
капиталов пазар 157 
капиталов пазар в България 125 
капиталов фонд 294 
капиталова структура 72 
капиталова структура на банките 59 
капиталова структура на фирмата 72 
капиталови пазари 76 81 82 123 129 
капиталово-структурна политика 72 
кариерно развитие 324 
категорийния мениджмънт 409 
категория на хотелите 579 
катедра "ЗСД" 601 
катедра Търговски бизнес 599 600 602 607 616 
качество 105 427 428 
качество на висшето образование 344 
качество на живот 249 536 
качество на образованието 324 350 354 502 
качество на обучението 351 517 
качество на храните 482 512 
квалификация 36 280 
квалифициран персонал 539 565 
квалифицирани кадри 325 
кейс метод 487 
кейс-метод 487 
КЗК 273 
Китай 127 149 538 539 
китайска икономика 149 
китайска политика 149 
китайски инвестиции 149 
китайски компании 149 
китайски туризъм 539 
класификация 96 267 
класическа икономическа теория 353 
клиент 218 220 419 540 548 
клиенти 192 213 218 416 533 540 585 
клиенти в туризма 533 540 
климатична промяна 394 
климатични изменения 394 
климатични промени 170 581 
климатични фактори 387 
клъстер 257 424 586 
клъстер анализ 257 
клъстерен анализ 257 
клъстерен модел 156 424 
клъстерен подход 424 572 586 
клъстерен подход в икономиката 156 
клъстерен подход и конкурентоспособност 156 
клъстери 43 156 174 257 527 558 
клъстерна политика 43 156 
клъстерна форма 43 
клъстерни структури в България 43 
клъстърен модел 424 
клъстърен модел на управление 424 
клъстъри 424 
КМЧП 265 
книжен пазар 404 
ко-генератор 371 
Кодекс 263 266 268 271 
кодификация 263 266 267 268 271 
Коефициент 6 187 195 234 
коефициент на абсолютна ликвидност 86 
коефициент на Джини 11 
коефициент на ликвидност 86 
коефициент на плодовитост 13 291 
коефициент на рентабилност 86 
коефициент на структурни изменения 231 
коефициент на Тобин 140 
коефициент на Шарп 45 
козевъдство 584 
коинтеграционен анализ 34 
коинтегриране 232 
колаборативна среда 527 
колаборативно обучение 527 
колеж 334 346 
колежанско обучение 346 
колективна валута 54 
количествена оценка 344 
количествени индикатори 344 
комасация 40 
комасация на земеделските земи 40 
комерсиални услуги 132 
комисионен договор 236 
Комисия за финансов надзор 85 
компании 160 212 214 230 
компании в България 160 
компенсируеми отпуски 464 
компетентност 410 
комплексен анализ 171 
компютърен център 516 
компютърни технологии 517 
комуникации 585 
комуникационен канал 210 
комуникационни технологии 449 513 
комуникация 239 294 522 585 
конверсия 410 
конкуренти 205 554 
конкурентна среда 156 186 559 
конкурентна среда в туризма 559 
конкурентни действия 122 
конкурентни предимства 122 
конкурентни стратегии на фирмата 508 
конкурентно поведение 186 508 
конкурентно поведение на фирмите 508 
конкурентно предимство 122 134 410 
конкурентно преимущество 106 
конкурентност 7 559 
конкурентоспособен бизнес 554 
конкурентоспособен туризъм 554 
конкурентоспособност 7 27 50 86 141 147 174 226 237 393 423 508 554 556 559 576 577 
конкурентоспособност в земеделието 175 393 
конкурентоспособност в туризма 554 559 564 576 577 
конкурентоспособност на аграрния сектор 174 
конкурентоспособност на България 117 
конкурентоспособност на туризма 577 
конкурентоспособност на фирмата 86 141 508 
конкуренция 186 191 193 205 508 556 559 
конкуренция в бизнеса 7 
консерватизъм 263 
консолидационни процедури 472 
консолидация на банките 110 
консолидация на финансови отчети 479 
консолидиран финансов отчет 457 
консолидирана фискална програма 147 
консолидирани отчети 472 479 
консолидирани финансови отчети 472 
Конституция на Европа 336 
консултанти 521 
консултантска дейност 595 
консултантска оценка 595 
Консултинг 595 
консултиране в туризма 594 
контрол 168 
контрол върху приватизацията 168 
контролен орган 481 
контролинг 396 
контролинг на производството 396 
контролинг-система 396 
контролингова отчетност 396 
конференции 42 44 63 86 101 159 164 269 366 410 488 
конференция 5 10 11 18 19 21 22 29 40 43 45 46 47 48 50 58 59 60 61 62 76 77 78 79 85 87 88 95 100 111 112 113 114 121 122 124 125 128 129 131 136 137 138 140 141 142 143 155 158 171 173 177 180 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 222 223 224 225 226 227 229 231 232 233 239 243 246 247 248 256 260 261 262 263 264 265 266 267 268 271 275 279 283 286 287 288 289 290 291 292 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 320 321 322 332 338 339 340 341 342 343 344 353 354 355 356 357 360 364 365 367 368 369 376 378 382 401 402 403 404 405 406 407 409 411 412 414 415 416 431 436 438 439 440 441 442 445 448 450 451 452 453 467 469 470 478 480 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 503 504 508 509 510 511 513 514 525 528 529 536 539 540 541 543 544 550 552 553 558 562 563 564 565 566 568 569 571 572 573 575 576 577 579 581 582 584 585 598 599 600 601 
конференция по финанси 58 59 60 76 78 79 95 111 112 113 114 128 
конференция с международно участие 5 18 58 59 60 76 77 78 79 95 111 112 113 114 122 128 141 184 187 190 195 200 204 222 231 232 233 239 243 246 248 261 332 367 378 431 441 469 491 493 508 513 528 536 539 540 541 544 550 552 553 558 562 563 564 565 566 568 569 571 572 573 575 576 577 579 581 582 584 585 
конфликти 489 
конфликти в екипа 489 
концедент 460 
концептуален модел 235 351 414 420 
концепции 234 479 535 
концепция 68 104 436 441 537 551 
концесионер 460 
концесионни договори 460 
концесионни сделки 460 
концесия 460 
кооперативен сектор в България 393 
коопериране 186 
координация 498 
координиране на дейностите 498 
корелационна матрица 6 
корелационни модели 34 220 
корпоративен бизнес 144 422 423 
корпоративен данък 72 260 262 
корпоративен контрол 436 
корпоративен мениджмънт 437 
корпоративен модел 422 
корпоративен риск мениджмънт 438 
корпоративна идентичност 491 
корпоративна капиталова структура 72 
корпоративна криза 446 
корпоративна култура 491 
корпоративна отговорност 534 
корпоративна собственост 436 
корпоративна социална отговорност 534 
корпоративна структура 423 
корпоративни организации 423 
корпоративни финанси 72 78 80 
корпоративно облагане 262 
корпоративно управление 102 415 
корпорация 437 
корупция 135 
косвен данък 91 
косвен метод 12 
косвени (нематериални) ползи 192 
косвени данъци 97 
космическа програма 146 
космически програми 146 
коуч 485 
коуч-технологии 484 485 
коучинг 484 485 
коучинг-мениджмънт 484 485 
кохезионна политика 169 170 
кохезионна политика на ЕС 21 170 
кражба 365 474 
краткотрайни почивки 589 
кредит 57 113 165 459 
кредит сметка 458 
кредитен регистър 65 
кредитен рейтинг 56 317 
кредитен риск 65 101 111 113 317 
кредитен риск мениджмънт 52 
кредитен скоринг 52 
кредити 57 165 471 
кредитиране 44 111 165 
кредитиране на образованието 349 
кредитна експанзия 165 
кредитна политика 73 
кредитни загуби 113 
кредитни ресурси 73 
кредитополучател 69 
кредитоспособност 52 
криза 51 56 129 148 181 215 229 253 296 411 412 416 417 510 532 554 557 560 567 
криза в туризма 532 557 567 
кризата в Аржентина 51 
кризи 223 557 567 
кризисен мениджмънт 410 
кризисна ситуация 412 
кризисни комуникации 532 
кризисни ситуации 439 
кризисни цикли 223 
кризисно управление 416 
кристална технология 372 
критерии 62 269 
критичност 439 
кроскултурна перспектива 18 
крупен бизнес 144 
крупни банки 242 
КСО 295 341 534 
култура 18 
култура и цивилизация 4 
купувач 188 196 
Латинска Америка 247 292 
лев 117 
летен туризъм 549 
летни почивки 549 
лечебен туризъм 575 
либерализация 369 
либерализъм 20 
либертарианство 25 
ливади и пасища 390 
ливъридж изкупуване 81 
лидер 421 
лидери 402 421 
лидерски качества 421 433 
лидерство 199 402 433 
лизинг 47 435 453 
лизинг в България 47 
лизингов договор 47 453 
лизингов пазар 47 
лизингови договори 459 
лизингови сделки 453 
лизингови търговски сделки 453 
лизингово плащане 459 
лизингодател 47 453 
лизингополучател 47 453 459 
ликвидация на предприятие 477 
ликвидност 61 105 110 
ликвидност на банката 105 
Ликертова скала 220 
липса 474 
липси 474 
Лисабонска стратегия 43 138 142 
Лисабонска стратегия на ЕС 142 
Лисабонски договор 354 
Литва 165 
лихвени проценти 60 241 257 
лицензиране 413 579 
лични данни 346 
личност 622 
лобизъм 19 
ловен туризъм 589 
логистика 133 224 225 226 229 230 419 
логистика в бизнеса 224 
логистичен метод 227 
логистична верига 225 
логистична дейност 229 
логистична система 227 230 
логистични дейности 226 
логистични площи 133 
логистични технологии 224 
логистични услуги 133 
логистично обслужване 226 
лозарство 379 
локализационна икономика 255 
локализационни детерминанти 255 
локализация 255 558 
лош кредит 108 
лоши кредити 108 
лоялност 211 
лоялност на клиента 211 
Маастрихт 62 
Маастрихтски конвергентни критерии 62 
Маастрихтски критерии 62 
макро равнище 139 361 
макроикономика 31 32 34 
макроикономика на България 29 
макроикономикс 25 29 
макроикономическа политика 32 139 
макроикономическа среда 288 
макроикономическа статистика 29 
макроикономически анализ 29 
макроикономически аспекти 505 
макроикономически индикатори 197 257 
макроикономически показател 34 
макроикономически показатели 29 30 34 
макроикономически показатели в България 288 
макрорайони 546 
малки и средни предприятия 44 235 269 362 440 515 586 
малки и средни предприятия в България 526 
малък бизнес в България 440 
малък и среден бизнес 21 515 522 
марж 106 314 
марка 211 557 580 
маркетинг 169 204 207 209 213 215 217 219 221 223 548 
маркетинг в застраховането 306 
маркетинг в търговията 209 
маркетингов анализ 302 
маркетингов бюджет 215 
маркетингов инструмент 210 
маркетингов мениджмънт 223 
маркетингов микс 306 
маркетингов подход 207 209 
маркетингов тероризъм 223 
маркетингова активност 219 
маркетингова дейност 207 219 
маркетингова дейност на предприятието 219 
маркетингова комуникация 509 
маркетингова концепция 180 213 
маркетингова парадигма 306 
маркетингова програма 215 
маркетингова стратегия 563 
маркетингови дейности 213 
маркетингови инвестиции 215 
маркетингови комуникации 210 563 
маркетингови модели 204 
маркетингови организации 207 
маркетингови показатели 216 219 
маркетингови предимства 547 
маркетингови проблеми 565 
маркетингови проучвания 220 
маркетингови разходи 213 
маркетингови резултати 207 
маркетингови решения 222 563 
маркетингови услуги 426 
маркетингово планиране 215 
маркетингово проучване 217 
маркетингово проучване на пазара 217 
марки 580 
маркировка 274 
маркировка на стоките 274 
маркова идентичност 580 
маркова стратегия 580 
маслодайни култури 387 
масова комуникация 449 
масово производство 408 
математика 363 
математика в икономиката 363 
математическа икономика 363 
математическа статистика 220 
математически методи в застраховането 313 
математически методи в икономиката 398 
математически методи в икономическите науки 84 
математическо моделиране 363 
материални активи 413 
материални запаси 474 
материални потоци 133 
материални ресурси 407 
материално производство 437 
материално-техническа база 579 
матрица 6 249 
матрица на разстоянията 6 
матричен подход 249 
машини 458 
МВФ 118 146 318 369 
мед 241 
медии 449 
медии и общество 449 
медийна политика 532 
медийна реклама 532 
медийна стратегия 532 
медицина 146 540 
медицинска дейност 364 
медицински кадри 299 
медицински специалисти 299 
медицински уелнес 540 
медицински услуги 301 
междуинституционална координация 489 494 
междукултурна комуникация 239 
междуличностни отношения 414 
международен аутсорсинг 252 
международен бизнес 202 249 544 
международен икономически ред 20 
международен мениджмънт 249 
международен пазар 235 
международен стандарт 482 507 
международен счетоводен стандарт 471 
международен туризъм 538 539 544 560 574 577 587 589 
международен туристически пазар 538 544 577 
международен факторинг 248 
международен финансов пазар 130 
международна конференция 5 10 11 18 21 40 61 62 100 121 122 124 138 141 142 143 155 177 184 187 190 195 200 204 216 223 224 225 231 232 233 239 243 246 247 248 256 261 360 365 367 368 369 378 441 448 491 493 504 508 513 528 536 539 540 541 543 544 550 552 553 558 562 563 564 565 566 568 569 571 572 573 575 576 577 579 581 582 584 585 
международна конюнктура 241 
международна миграция 15 16 
международна миграция на работна сила 15 
международна научна конференция 129 181 229 503 
международна научно-практическа конференция 376 
международна научнопрактическа конференция 5 18 122 141 184 187 190 195 200 204 216 231 232 233 239 243 246 248 261 367 378 441 491 493 508 513 528 536 539 540 541 544 550 552 553 558 562 563 564 565 566 568 569 571 572 573 575 576 577 579 581 582 584 585 
международна търговия 231 233 244 248 250 408 
международни валутни резерви 57 
международни договори 236 
международни икономически отношения 244 251 254 
международни одиторски стандарти 480 
международни операции 153 235 249 
международни пазари 161 
международни проекти 587 
международни стандарти 55 
Международни стандарти за финансова отчетност 470 
Международни счетоводни стандарти 469 
международни финанси 54 242 
международни финансови отношения 242 
международни финансови пазари 241 
международни цени 70 
международно частно право 265 
междуфирмена задлъжнялост 248 450 
междуфирмени задължения 450 
мениджмънт 276 333 383 409 410 413 415 418 429 433 446 484 
мениджмънт на знанието 410 
мениджмънт на качеството 427 428 429 
мениджмънт на предприятието 521 
мениджмънт на проекти 278 
мениджмънт на човешките ресурси 178 501 502 
мениджмънт системи 501 
мениджър 412 421 
мениджъри 80 201 
мениджърска дейност 80 
мениджърска матрица 249 
мениджърска отговорност 422 
мениджърски екип 497 
мениджърски кадри 421 
мениджърски модели 252 
мениджърски подходи 550 
мениджърски умения 421 
мениджърско поведение 412 
мерки за заетост 39 
месни продукти 381 
месопреработвателна промишленост 77 
местна валута 117 
местни данъци 88 89 
местни данъци и такси 89 
местно население 533 557 
местно развитие 169 170 
местно самоуправление 83 331 
метод Монте Карло 104 107 
метод на Ариага 14 
методи за планиране 407 
методи за управление 407 
методи на изследване 7 
методи на управление 433 
методика за контрол 85 
методологически индивидуализъм 20 
методологически особености 166 
Методология за оценка 398 
миграции 12 
миграционен прираст 12 
миграция 12 
миграция на населението 291 
микроравнище 139 
минерални води 545 
минерални торове 380 
минимален доход 39 
Министерство за околната среда и водите 542 
минна индустрия 172 
минни предприятия 172 
мисия на университети 352 
митници 91 
митнически вземания 90 
митническо облагане 90 
младежка безработица 37 
младежка заетост 37 
млади специалисти 335 
млекопреработвателен сектор 77 
млекопроизводство 395 
млечна индустрия 395 
млечна промишленост 395 
млечни продукти 381 
млечно животновъдство 395 
мляко 395 
мобилен бизнес 566 
мобилен оператор 212 
мобилни комуникации 566 
мобилни услуги 212 566 
модел 53 167 555 
модел за управление 420 
модел на Дюпон 198 
модел на Хофтстеде 18 
модели 53 204 
модели за анализ 53 192 
модели на риск 439 
моделиране 34 222 
моделиране на общински бюджет 83 
моделирано поведение 406 
модерна правна система 268 
модернизация 28 
модернизация на икономиката 73 162 
модернизация на образованието 329 356 
модерност 185 
модификация 118 
молекулярна гастрономия 568 
мониторинг 96 122 358 
морал 4 
морал и етика 4 
Морис Кронли 5 
морски ресурс на България 545 
морски туризъм 549 565 575 589 
МОСВ 542 
мотивации 250 
мотивационна ориентация 486 
мотивация 250 
мотивация за работа 38 
мотивация за труд 3 
мрежова инфраструктура 516 
МСБ 27 
МСП 21 43 44 167 235 269 343 440 515 526 586 
МСП в България 21 343 
МСС 61 405 
МСС 16 458 
МСС 17 459 
МСС 27 479 
МСС 37 471 
МСС 39 470 
МСФО 3 457 479 
мултиканална търговия 184 189 
мултиканални стратегии 189 
мултиканалов канал 189 214 
мултимедийни технологии 520 
мултимедийно обучение 356 
мултифондове 287 292 
мултифондови системи 292 
МФЦ 55 
МЧП 265 
мярка 121 152 
мярка 123 152 
Мярка 141 392 
наблюдение 216 
надвнесени данъци 90 
надзор 85 
наемен труд 496 
наименование за произход 274 
намаляване на бедността 39 
намаляване на разходи 252 
нанотехнологии 146 568 
напитки 511 
наредби 284 
население 36 557 
население в света 20 
население на България 14 
населението в България 299 
наследство 557 
НАССР 482 
НАТО 145 148 153 
наука 338 592 
наука за туризма 592 
научен потенциал 345 
научен проблем 1 
научна конференция 42 44 61 63 86 101 129 159 164 181 206 210 213 214 215 216 226 229 263 266 267 268 269 271 296 332 366 410 415 416 488 489 492 494 495 496 497 498 503 
научна периодика 624 
научни кадри 345 
научни трудове 332 
научно-изследователска дейност 27 
научноизследователска и развойна дейност 43 
НАФТА 154 
национален брандинг 580 
национален пазар 544 
национален план 170 
национален статистически институт 195 
национален счетоводен стандарт 471 
национална валута 115 117 
национална държава 143 
национална икономика 234 
национална иновационна система 27 
национална иновационна стратегия 553 
национална конференция 45 85 279 283 286 287 288 289 290 291 292 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 320 321 322 364 438 490 598 601 
национална култура 18 
национална научна конференция 19 22 29 43 275 338 339 340 341 343 344 353 354 355 356 357 445 
национална сигурност 143 270 489 
национална туристическа организация 561 564 
национални икономики 597 
национални стопанства 133 
национално законодателство 371 
национално стопанство 256 544 586 
начисляване на ДДС 92 
невронни мрежи 124 218 
недвижими имоти 65 194 196 
недвижими имоти в България 42 194 196 
независими доставчици 202 
неконтролиращо участие 479 
нелеквидни активи 61 
нематериални активи 413 431 467 479 
неокласическа икономическа теория 353 
неолиберализъм 66 
неолиберални реформи 247 
непазарна продукция 166 
неплатежоспособност 477 
неправителствена организация 340 
неправителствени организации 553 
непризнати активи 473 
непризнати пасиви 473 
неравенство на доходите 17 
нестопански сектор 340 
несъстоятелност 50 86 
несъстоятелност на предприятието 477 
нетекущи дълготрайни активи 452 
нетна настояща стойност 396 
нетни активи 288 293 479 
нетрудоспособност 281 
нефинансов подход 219 
неформална икономика 8 
неформални групи 444 
неформални структури 330 
неформално образование 330 
нефт 162 366 
нефтеногазов сектор 162 
нефтохимическа промишленост 146 
НЗОК 295 297 299 300 
НИРД 167 
нискотарифни услуги 585 
нитрати 380 
ННС 396 
нов световен ред 20 223 
нов свят 26 
нов тероризъм 223 
новаторство 263 
нови технологии 377 524 568 
нововъзникващи пазари 129 
НОИ 281 283 
норма на възвращаемост 396 
нормативна уредба 269 480 
нормативна уредба на обществените поръчки 269 
нормативни източници 267 
ноу-хау 338 
НСИ 195 295 
НСП 155 
НТО 561 
НТП 163 
ОББ 65 
обезценяване 462 
обект 98 
обект на облагане 94 
обектно ориентиран подход 83 
обжалване 273 
облагане с акциз 90 
облагане с данъци 97 
област Велико Търново 278 
облачен пазар 518 
облачни ИТ услуги 518 523 
облигационен портфейл 75 
облигационни отношения 473 
оборот в търговията 197 
оборудване 458 
обработка 190 
обработка на информация 190 
обработка на информацията 190 
обработка на почвата 389 
образование 142 330 333 334 336 338 339 341 348 500 
образование в България 335 336 
образование в Европа 324 
образование в ЕС 43 
образование в Русия 331 349 
образование в САЩ 342 
образование и бизнес 43 
образование на възрастни 421 
образователен клъстер 331 
образователен кредит 349 
образователен пазар 352 
образователен процес 527 
образователна политика 324 
образователни институции 209 
образователни клъстери 43 
образователни програми 332 
образователни проекти 332 333 
образователни ресурси 520 
образователни системи 324 
образователни технологии 356 520 
образователни услуги 209 335 
обратен лизинг 459 
обратна логистика 229 
обслужване на клиентите 212 220 
обучение 22 201 328 
обучение в предприятията 326 
обучение в САЩ 340 
обучение във ВУЗ 351 
обучение на предприемачи 343 
обучение на специалисти 325 
обучение на студенти 340 
обучение по бизнесанализ 356 
обучение по икономика 353 
обучение по икономическа теория 353 
обучение по счетоводство 355 357 
обучение по финанси 354 
обучение по чужд език 517 
общ доход 107 
Обща селскостопанска политика 7 21 167 536 584 
обществена поръчка 277 
обществени науки 592 
обществени отношения 239 
обществени поръчки 87 269 
обществено доверие 446 
обществено осигуряване 297 
обществено осигуряване в България 283 
обществено производство 30 
община Белене 169 
община Самоков 573 
общинска дейност 278 
общинска политика 560 
общински болници 364 
общински бюджет 83 
общински финанси 83 
общо застраховане 312 
овощарство 391 
овощни култури 391 
одит 362 480 481 
одитор 480 521 
оздравителен туризъм 556 
ОИСР 6 157 
околна среда 33 170 229 361 422 533 573 
он-лайн маркетинг 217 
онлайн 210 531 570 
онлайн банкиране 112 
онлайн бизнес 570 
онлайн магазини 529 
онлайн пазаруване 529 
онлайн продажби 404 
онлайн разплащане 562 
онлайн реклама 221 
онлайн ресурси 520 527 
онлайн туристически бизнес 562 570 
онлайн търговия 112 526 529 
онлайн услуги 112 
онтологическо познание 2 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 141 
опазване 569 
опазване на околната среда 33 41 361 362 385 394 400 432 442 
опазване на почвата 380 
опазване на природата 385 442 
оперативен лизинг 47 459 
оперативна дейност 230 
оперативна програма 258 
оперативни програми 21 141 
оперативни програми за съфинансиране 141 
операции 458 
операционен риск 96 103 107 
опортюнизъм 235 
оптимизация на предприятието 28 
оптимизиране 69 218 
организации 491 
организационна логистика 230 
организационна психология 3 
организационна структура 425 
организационна структура за управление 425 
организация 71 
организация на застраховането 303 
организация на предприятието 479 
органични продукти 217 
органично производство 217 
осигурени лица 264 281 284 293 
осигурени социални рискове 264 
осигуритално законодателство 284 
осигурителен агент 281 
осигурителен пазар 296 
осигурителна администрация 283 
осигурителна институция 283 
осигурителна система 283 
осигурителни вноски 285 293 
осигурителни дружества 476 
осигурителни плащания 285 
осигурително право 264 
осигурително право в ЕС 264 
осигуряване 284 311 333 
ОСП 7 167 536 584 
ОСП на ЕС 536 584 
осцилатори 120 
осцилираща крива 120 
отбранителна политика на ЕС 270 
отворена икономика 165 203 
отглеждане на полски култури 387 389 
отглеждане на трайни насаждения 391 
отделяне на търговски дружества 260 457 
отношения 153 
отпадъци 360 
отпадъчни води 573 
отпадъчни технологии 360 
отпуски 464 
отраслеви клъстер 424 
отраслова структура 240 
отрасъл 554 
отсрочени данъчни активи 464 479 
отчет 604 
отчетен процес 46 
отчетна политика 463 
отчетност в земеделието 466 
отчитане 460 461 471 474 475 
отчитане на активи 452 
отчитане на амортизации 456 
отчитане на вземания 450 
отчитане на дарения 475 
отчитане на лизинг 453 
отчитане на лизингови договори 453 
отчитане на материалните запаси 474 
отчитане на непазарна дейност 166 
отчитане на разходи 454 461 
отчитане на риска 106 
отчитане на сделки 460 
отчитане на условни активи 471 
отчитане на условни пасиви 471 
офис площи 133 
офлайн 217 
офшоринг 202 
охрана 365 
охрана на стоки 365 
охранителна техника 365 
оценка 115 439 
оценка на бизнеса 136 
оценка на взаимоотношения 419 
оценка на висшето образование 344 
оценка на ЗБВП 33 
оценка на информационни потребности 327 
оценка на капитала 104 
оценка на качеството 351 
оценка на клиентите 213 
оценка на обучението 6 
оценка на персонала 487 
оценка на портфейлното представяне 123 
оценка на разходите 76 
оценка на риска 50 52 111 294 434 
оценка на стойността 115 
оценка на трудовата дейност 216 
оценъчни резерви 463 
оценяване на маркетингова дейност 219 
пазар 80 119 184 194 217 377 491 508 551 
пазар за виртуализация 516 
пазар на деривати 126 
пазар на ДЦК 147 
пазар на земеделски продукти 395 
пазар на имоти в България 194 
пазар на недвижими имоти 42 194 196 
пазар на образователни услуги 335 
пазар на органични продукти 217 
пазар на стоки 222 
пазар на труда 35 135 147 148 324 335 
пазар на труда в България 35 
пазар на труда в ЕС 324 
пазар на услуги 181 426 433 506 
пазар на ценни книжа 58 
пазарен дял 205 211 293 
пазарен потенциал 200 
пазарен регион 128 
пазарен тренд 120 
пазари 182 551 
пазарна икономика 144 338 402 442 579 
пазарна икономика в България 16 
пазарна капитализация 125 
пазарна концентрация 436 
пазарна ориентация 209 423 
пазарна перспектива 144 
пазарна перфектност 124 
пазарна стойност 72 166 
пазарна цена 180 
пазарни инструменти 130 
пазарни позиции 214 
пазарни сегменти 211 
пазарно стопанство 173 
памук 388 389 
памукопроизводство 388 389 
параметри 163 
Парето 151 
Парето оптималност 151 
пари 57 116 117 
паричен поток 120 
паричен съвет 51 60 62 
паричен съвет в България 117 
парична добавена стойност 430 
парична политика 118 
парични доходи 64 
парични обезщетения 281 
парични потоци 57 64 438 
парични преводи 16 
парични разходи 64 
парични системи 118 
парични средства 475 
парников ефект 394 
парникови газове 367 
партии 19 
партийно финансиране в България 19 
партньори 191 246 521 
партньорски отношения 246 
партньорство 331 586 
патентно ведомство 274 
пенсии 289 290 295 
пенсионен фонд 294 
пенсиониране 293 
пенсионна политика 294 295 
пенсионна реформа 148 286 295 296 
пенсионна реформа в България 286 
пенсионна система 286 295 296 319 
пенсионна система в България 289 
пенсионна схема 289 
пенсионни инвестиции 290 
пенсионни продукти 287 
пенсионни системи 291 
пенсионни системи в Източна Европа 292 
пенсионни системи в Латинска Америка 292 
пенсионни схеми 290 
пенсионни фондове 292 
пенсионно осигуряване 286 287 288 294 296 319 
пенсионноосигурителна защита 289 
пенсионноосигурителна система 287 
периодика 624 
периодични събития 552 
периферни икономики 244 
перманентно образование 348 
персонал 474 484 487 491 493 533 
персонал в туризма 178 
персонализирано обслужване 559 
персонални разходи 64 
персонални финанси 64 
перспективи 522 531 566 
петрол 366 
печалба 53 396 
пивоварна промишленост 508 
пикиране 228 
пилотни проекти 40 
Питър Дракър 154 
плаващ валутен курс 118 
планински отдих 549 573 
планински туризъм 549 573 589 
планиране 64 215 216 374 561 
планиране в туризма 561 
планиране на иновациите 397 
планиране на образованието 324 
планиране на проучване 595 
планиране на туризма 561 
планова икономика 407 
пласмент 158 
пласментна дейност 158 
пласментна политика 158 
пластмасови отпадъци 360 
пластмасови стоки 360 
платежен баланс 57 
платежни инструменти 46 99 
платежни операции 46 
платежоспособност 61 314 
платежоспособност на застрахователните дружества 314 
плодове 381 391 
плодовитост 13 
плодовитост на жените 13 
плододаващи трайни насаждения 391 
площи 133 
поведение 402 406 
поведение в управлението 406 
поведение на личността 406 
поведение на пазара 128 
поведение на фирмите 147 
поведенческа икономика 447 
поведенческа устойчивост 406 
поведенчески финанси 447 
повъзрастова смъртност 14 
поглъщане на компании 177 
подбор на персонал 487 
подвеждаща реклама 509 
подвижни средни величини 120 
подготовка на кадри 329 502 
подготовка на кадрите 345 
подготовка на специалисти 502 
подходът Лидер 155 
поздравления 603 
поземлена икономика 40 
поземлена политика 40 
поземлена рента 176 
позитивизъм 20 
позитивистка философия 20 
позициониране 206 302 
показател 546 
покупко-продажба 194 209 
покупко-продажба на стоки 209 
полезност на парите 276 
политика 36 39 116 170 323 441 561 
политика за сигурност 270 
политика на сигурност 270 
политика на фирмата 441 
политически пазари 116 
политически пари 116 
политически партии в България 336 
политически риск 314 
положителна репутация 479 
полска икономика 145 150 181 
полски износ 150 
полски култури 145 379 387 388 
полупазарни стопанства 392 
Полша 145 150 
портфейлен мениджмънт 45 123 
портфейлен риск 96 
портфейлно изпълнение 123 
последовател 402 
посредници 419 
постигане на цели 492 
посткризисно развитие 290 309 310 
постъпления 538 
потенциал 223 
потребител 184 204 274 540 544 
потребители 184 199 204 208 222 509 540 544 
потребителски профил 543 
потребителски стоки 186 
потребителски цени 121 
потребителско кредитиране 111 
потребителско поведение 18 204 
потребителско търсене 511 
потребление 147 249 253 474 
потребление на енергия 368 
потребление на хранителни продукти 197 
потребност 327 
потребности 35 
почва 389 
ППФ 293 
правила 492 
правилник на СА 621 
правителствена политика 565 
правителствена програма 349 
правителство 531 
правна защита 413 
правна уредба на застраховането в България 308 
правни норми 87 151 
правно-информационна система 268 
право 151 265 266 267 268 271 
практика 323 
практици на знанието 444 
практическо значение 1 
практическо обучение 357 
пране на пари 100 
превенция 100 308 
превози 225 
предизборна кампания 19 
предизборно финансиране 19 
предизвикателства 9 521 545 591 
предизвикателство 9 
предкризисен период 300 
предлагане 193 
предотвратяване на кризи 446 
предприемачески бизнес 382 383 
предприемачески мениджмънт 383 
предприемаческо управление 382 
предприемачество 338 343 383 435 
предприемачи(инвестори) 63 
предприятие 61 96 193 195 407 479 526 
предприятия 195 503 
предприятия от публичния сектор 451 
преквалификация 326 
преки (материални) ползи 192 
преки разходи 258 
преки чуждестранни инвестиции 57 167 240 
премиен приход 309 322 
преобразуване на дружества 260 
преобразуващо лидерство 402 
преподавател във ВУЗ 345 
преподавателски труд 335 
преработвателна промишленост 77 
прехвърляне на предприятие 457 
преходна икономика 95 
приватизационна политика 168 
приватизационни сделки 168 
приватизация 150 168 298 
приватизация на болниците 364 
привлечен капитал 53 
привързаност към организация 3 
придобиване на акции 140 
придобиване на компании 140 
приложение 141 
принцип на Познър 151 
природен газ 162 366 
природна среда 569 
природни ресурси 441 
природни условия 549 573 
природно наследство 557 
природоползване 569 
присъединяване на България към ЕС 246 
присъствена форма на обучение 517 
приход 53 
приходи 53 160 577 
приходи от продажби 455 
приходи от туризъм 577 597 
причини за кризата 42 
причинно-следствени връзки 60 
проблем 249 546 587 
проблеми 542 553 564 
проблеми в туризма 542 546 553 
провайдер на услуги 109 
провайдър 109 
провизии 454 
провизия 464 
провизия за разходи 454 
прогнози и анализи 299 
прогнозиране 35 75 
прогнозиране в маркетинга 313 
прогнозиране на пазара 124 
прогнозиране на риска при кредитирането 111 
Програма 39 
програма за развитие на околната среда 380 
Програма за развитие на селските райони 584 
програми 36 39 169 336 
програми за заетост 39 
програми за заетост и обучение 36 
програмни документи 336 
програмни продукти 514 
продавач 209 459 
продавач - клиент 209 
продажби 80 416 443 493 521 
продажби на услугите 455 
продукт 217 
продукти 205 
продуктивност 389 390 
продуктов асортимент 184 
продуктови иновации 134 
продуктови категории 211 
продължаващо образование 326 331 
продължителност на живота 14 
проект 169 274 
проектен мениджмънт 425 448 
проектен подход 448 
проекти 526 
проекти във висшето образование 350 
проективна методика 487 
проективно поведение 406 
проектиране 588 
проектно управление на знанията 425 
прозрачност 269 
произведения 601 
производител 508 
производители 158 186 508 
производителност 175 
производителност на труда 164 
производни финансови инструменти 126 
производствени възможности 30 
производствени предприятия 226 
производствени разходи 7 
производство 7 217 361 372 557 
производство на био-гориво 384 
производство на биогорива 376 
производство на електроенергия 152 361 369 373 
производство на ечемик 7 
производство на мляко 395 
производство на пшеница 7 
производство на тютюн 386 
производство на царевица 7 
промени в социалното осигуряване 285 
промишлени стоки 70 
промишлено производство 159 
промишленост 70 241 
промоции 208 510 
промяна 412 
промяна на климата 394 
ПРООН 170 
пропърти 455 
пропърти мениджмънт 455 
просрочени задължения 108 
просрочени плащания 108 113 
пространствена структура 546 
Протокол от Киото 170 367 
проучване 588 
проучване на конкурентите 588 
проучване на пазара 158 
професионална подготовка на банкови кадри 329 
професионални пенсионни фондове 293 
професионално обучение 326 338 
професори 622 
профил на организациите 507 
профил на туриста 593 
процентен диапазон 120 
процесен подход 401 448 
процесна ориентация 423 
процесно управление 418 
ПРСР 584 
ПРСР в България 584 
пряк метод 456 
психологически подход 25 
психология 2 3 447 
психология на знанието 339 
психология на пазара 25 
психология на поведението 406 
психология на търговията 196 
публичен мениджмънт 275 
публичен сектор 275 276 278 451 483 
публична администрация 340 483 
публична инфраструктура 278 
публични туристически дружества 590 
публични услуги 275 
публични финансови средства 278 
публично-частни партньорства 169 278 
публично-частно партньорство 169 
пчелен мед 217 
ПЧИ 167 240 443 
ПЧП 169 278 
пшеница 7 241 
пъблик рилейшънс 449 
първично публично предлагане 129 
работа 280 
работа в екип 489 492 
работен процес 414 
работна заплата 38 
работна сила 37 193 
работни екипи 414 
работно място 36 
работодател 111 160 
равнище на бедност 36 
равнище на безработица 257 
равнище на инфлацията 238 
равновесен валутен курс 115 
равновесие 31 249 
равновесие на пазара 31 
радио 205 
раждаемост 9 13 
раждаемост в България 291 
развиващи се пазари 128 
развиващи се страни 76 
развитие 30 37 135 141 169 170 187 243 252 441 492 540 545 548 551 556 557 565 566 573 584 586 
развитие на пазара 184 508 
развитие на производството 30 
развитие на селските райони 40 155 543 557 
развитие на селския туризъм 584 
развитие на туризма 169 533 539 540 542 545 548 556 564 565 566 572 573 584 
развитие на търговията 197 
развитие на уелнеса 540 
развитие на фирмите 141 441 
развитие на човешките ресурси 258 499 
развитие на Япония 135 
развлекателен туризъм 550 
раздържавяване 168 
размита логика 84 
размити подмножества 84 
разпределение на доходите 17 
разходи 7 225 229 413 458 461 500 538 547 
разходи в земеделския сектор 7 
разходи за пенсии 286 
разходи за ремонт 454 
разходи за туризъм 539 
разходи на домакинствата 10 
разходна ефективност 590 
разходопокривна пенсионна система 291 
разходопокривна система 291 
разширяване на бизнеса 217 
райониране 546 
Рамкова конвенция на ООН 170 
рапица 387 
растеж на БВП 147 203 241 
растениевъдство 386 
рафтово пространство 409 
рационален избор 26 
рационално поведение 26 
рационалност 26 
реален БВП 147 241 
реален свят 521 
регионален маркетинг 169 
регионален подход 546 
регионализация 143 154 256 
регионализация на икономиката 154 
регионализъм 154 
регионална икономика 156 157 
регионална икономическа интеграция 154 
регионална интеграция 154 247 
регионална политика 169 
регионална структура 231 
регионални агроклъстери 174 
регионални клъстери 156 174 
регионални различия 167 
регионално планиране 170 
регионално планиране в България 170 
регионално развитие 156 170 174 543 586 
регионално стопанство 256 
регресионен анализ 164 
регресионни модели 117 
регулативизъм 66 
регулативни механизми 23 
регулиране 23 400 
резервационни системи 585 
резервен капитал 463 
резерви 463 
резервна валута 54 
реинженеринг 216 
рейтинг 56 191 519 
рейтингова агенция 56 
рейтингови оценки 191 
реклама 205 274 508 509 510 570 
реклама в бизнеса 509 
реклама в интернет 570 
реклама в туризма 570 
реклама на стоки 510 
рекламен бюджет 510 
рекламен надпис 222 
рекламиране 510 
рекламна агенция 510 
рекламна дейност 509 
рекламна кампания 510 
рекламни кампании 205 
рекламни послания 509 
рекламни цели 205 
рекламно съобщение 222 
рекламодател 509 
рекреативен туризъм 576 
ректор 602 603 604 605 606 608 609 611 612 613 620 621 
ректори 623 
релация 448 
ремонт 454 
ремонти 461 
ремонти за разход 454 
рента 176 
рентабилност 114 136 248 
рентабилност на банковата система 114 
рентабилност на производството 175 
рентабилност на собствения капитал 59 
реорганизация 260 
репрезентативен подход 447 
Република България 270 
репутационен риск 426 446 
репутация 426 491 
ресторанти 568 
ресторантьорска дейност 568 
ресторантьорство 568 
ресурс 557 
ресурси 407 
ресурси в туризма 557 
ресурсна ефективност 590 
реформа 148 253 295 297 
реформа в здравеопазването 298 364 
реформи в образованието 336 
реформи в образованието в България 336 
реформи в пенсионната система 291 295 
рехабилитация 281 
рецесия 61 86 172 269 
рециклиране 360 
решение 190 204 
решения 190 204 
Римски клуб 20 
римско право 266 268 
риск 1 86 96 165 294 314 316 333 363 434 439 447 
риск анализи 86 
риск кредитиране 52 111 165 
риск мениджмънт 1 52 111 303 333 334 434 438 
рисков капитал 157 
рискова премия 76 
рискове 270 
рискови фактори 387 
рисково животозастраховане 305 
рисково поведение 434 447 
рисково финансиране 63 
рисково-базиран надзор 85 
ритейлъри 184 
ромско население 17 
Румъния 233 296 
румънска икономика 233 
Русия 67 73 127 162 187 234 251 254 282 310 520 
руски пазар 506 
ръководител 582 
ръководни кадри 415 
СА 5 6 7 15 18 21 33 34 39 45 46 58 59 60 62 64 65 76 78 79 85 87 88 95 101 111 112 113 114 120 121 123 128 131 132 136 141 158 169 170 171 173 182 187 190 191 192 193 194 195 203 205 207 208 217 218 219 222 231 232 233 234 235 237 239 243 244 246 249 250 252 257 259 260 261 262 265 278 279 288 289 292 299 300 303 305 307 311 312 321 327 351 352 356 361 364 367 371 376 378 401 402 406 409 413 414 417 418 419 420 422 442 448 450 451 452 453 456 470 471 473 476 478 491 511 513 514 515 516 517 526 527 528 529 536 541 544 550 552 553 558 563 564 566 569 572 573 574 575 576 579 581 582 584 586 587 599 605 606 608 618 620 621 622 623 625 
СА докторант 199 211 212 300 411 412 585 
салдо 538 
самообразование 348 
самоосигуряване 284 289 
самооценка 429 
САЩ 27 241 337 399 415 538 
сборник 15 51 119 135 144 165 168 182 185 186 191 192 193 199 201 207 208 209 211 212 240 244 245 263 265 266 267 268 271 404 407 408 413 414 436 509 510 532 533 534 535 537 538 542 545 546 547 548 549 551 554 555 556 557 559 560 561 567 570 574 578 580 583 
сборник доклади 10 11 15 19 21 22 29 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 62 63 77 85 86 87 88 100 101 119 121 124 125 129 131 135 136 137 138 140 142 143 144 155 158 159 164 165 171 173 177 180 181 182 183 185 186 188 189 191 192 193 194 196 197 198 199 201 205 206 207 208 209 210 211 212 214 215 223 224 225 226 227 229 240 244 245 247 256 260 262 264 265 269 275 279 283 286 287 288 289 290 291 292 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 320 321 322 338 339 340 341 342 343 344 353 354 355 356 357 360 364 365 366 368 369 382 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 436 438 439 440 442 445 448 450 451 452 453 467 469 470 478 480 488 490 503 504 509 510 511 514 525 529 543 574 598 599 600 601 
сборник доклади от конференция 10 11 21 40 42 44 58 59 60 62 63 76 77 78 79 86 95 100 101 111 112 113 114 121 124 128 138 142 143 155 158 159 164 173 177 182 185 186 191 192 193 194 198 199 201 205 206 207 208 209 210 211 212 214 215 222 223 224 225 226 247 256 264 265 269 296 360 365 366 368 369 401 402 403 404 407 409 410 411 412 413 414 415 416 431 436 439 442 448 469 488 504 509 510 511 543 
сборник с доклади 168 
сборник статии 263 266 267 268 271 532 533 534 535 537 538 542 545 546 547 548 549 551 554 555 556 557 559 560 561 567 570 578 580 583 
СБП 474 
световен застрахователен пазар 315 
световен пазар 319 395 
световна банкова система 242 
световна валута 54 
световна икономика 130 154 417 
световна икономическа криза 148 417 
световна криза 42 148 213 
Световна търговска организация 574 
световна финансова криза 312 
световна финансова система 126 
световно икономическо равновесие 249 
световно икономическо развитие 249 
Свищов 160 327 351 352 517 600 
свободна търговска зона 247 
свободни работни места 35 325 
сградни технологиии 137 
сделки 149 460 
сделки с акции 48 
сделки с Китай 149 
сделки с ценни книжа 80 
себестойност 474 
себестойност в предприятията 396 
сезонна заетост 565 581 
сезонни колебания 581 
сезонни работници 565 
сезонност в туризма 581 590 
сектор на услугите 134 164 
секюритизация 65 
секюритизиране 413 
селекция на растения 386 388 
селски район 557 584 
селски райони 155 536 557 558 584 
селски туризъм 542 543 576 589 
селски туризъм в България 542 
селско стопанство 7 173 
селскостопанска земя 466 
селскостопанска организация 468 
селскостопанска политика 536 
селскостопанска продукция 246 
селскостопанска стока 237 246 
селскостопански животни 173 378 
селскостопански производители 289 
селскостопански стоки 173 237 246 
селскостопанско производство 173 395 
селскостопанско счетоводство 466 468 
семеен бизнес 554 
семейно хотелиерство 554 
сервизна дейност 307 
сервизна услуга 307 
сертификат 521 
сертификати 507 
сертификация 507 
сертифициране 521 
сертифициране по ISO 521 
сертифицирани организации 507 
сива икономика 8 
сигурност 223 365 494 
сигурност на данните 515 
система за екологично развитие 422 
система за качество 350 
система за планиране 445 
система за подпомагане 361 
система за управление на знанието 425 
система за управление на качеството 362 428 
система за управление на ресурсите 501 
система за управление на човешките ресурси 501 
система на национални сметки 166 
системен подход 235 
системи за управление 192 507 514 
системи за управление на знанията 420 
системи за управление на качеството 427 507 
системи за управление на околната среда 362 
ситуационен анализ 48 196 200 
ситуационен мениджмънт 417 
ситуационен подход 417 
скандинавски страни 131 
ски курорти 549 
ски туризъм 549 
складиране 372 
складиране на продукти 372 
складов мениджмънт 228 
складова система 227 
складове 227 
складови запаси 407 
сключване на договор 265 277 
скоринг 52 
скоринг модел 52 
скрининг 358 
скрита икономика 8 166 
скрита икономика в България 8 
скрита реклама 509 
скрити знания 420 
следкризисен период 123 300 311 
следприватизационен контрол 168 
сливане и придобиване 140 
сливане на дружества 260 457 
сливане на компании 436 
сливания и поглъщания 140 177 
служители 521 
слънчева енергия 371 
слънчоглед 389 
смесено обучение 517 
Сметна палата 481 
Сметната палата в България 481 
СМСС 479 
смъртност 14 
СНС 166 
собствен капитал 53 59 76 80 114 
собствена търговска марка 206 
собствени средства 314 
собственост 102 271 434 
соларна енергия 372 
соларни панели 372 
солидарен туризъм 533 
сортове 386 388 
сортове грозде 379 
Софийска стокова борса 183 
софтуер 513 
софтуерни решения 516 
софтуерни услуги 516 
социален модел 39 
социален проблем 39 
социален риск 264 279 
социален софтуер 328 
социална защита 282 319 
социална защита и застраховане 319 
социална отговорност 5 422 534 
социална отговорност на бизнеса 341 
социална платформа 524 
социална политика 35 135 
социална политика и заетост 35 
социална психология 541 
социална работа 280 
социална среда 573 
социална статистика 11 
социална структура 527 
социални грижи 279 281 
социални изследвания 17 
социални медии 185 
социални мрежи 184 210 328 524 527 529 
социални науки 541 
социални общности 432 
социални помощи 281 
социални последствия 15 
социални права 281 
социални проблеми 498 
социални работници 38 280 
социални системи 524 
социални услуги 38 280 
социално застраховане 282 
социално застраховане в Русия 282 
социално застрахователна защита 282 
социално осигуряване 279 284 285 319 
социално осигуряване 2011 284 285 
социално осигуряване в България 289 
социално подпомагане 39 
социално познание 348 
социално равновесие 30 
социално развитие 30 
социално-демографска структура 17 
социално-икономически проблеми 253 
социално-икономически условия 411 
Социиално осигуряване 283 
социокултура 330 
социокултурно развитие 330 
социология 541 
социология на труда 3 
соя 385 
СПА индустрия 545 551 578 
СПА концепция 551 
СПА туризъм 556 578 
СПА услуги 578 
спа хотели 556 578 
СПА център 545 551 578 
спекулативни решения 120 
спестовно застраховане 289 305 
спестяване 249 
спестяване на енергия 375 
спестявания 10 249 
специализиран анализ 71 
специалисти 325 329 
специалност "Бизнес информатика" 516 
специалност "Счетоводство" 355 
специалност Застраховане 598 
спортен туризъм 575 
спот пазар 131 
справедливост 151 
сравнителен анализ 6 71 233 528 
сравнителни предимства 237 
средна продължителност 14 
средства 169 
средства от ЕС 499 
СС 12 464 
СС 19 464 
СС 22 457 
стандарт IFS 482 
стандарт ISO 9001:2000 507 
стандарт-костс 465 
стандарти 217 512 
стандарти за храни 482 
стандартизация 55 551 
стандартизация в туризма 551 
стандартизирано обслужване 559 
Стандартна международна търговска класификация 234 
статии 532 533 534 535 537 538 542 545 546 547 548 549 551 554 555 556 557 559 560 561 567 570 578 580 583 
статистика на домакинствата 11 
статистическа информация 9 
статистически анализ 368 504 
статистически анализ в агробизнеса 384 
статистически анализ на качеството 427 
статистически данни 121 
статистически известия 317 
статистически изследвания 193 
статистически метод 220 
статистически методи 427 
статистически методи за анализ 427 
статистически подход 33 235 
статистически показатели 29 
статистически редове 238 
статистически справочник 173 
статистически техники 427 
стейкхолдъри 415 
стил на управление 550 
СТО 574 
стойност 229 436 
стойност на активите 467 
стойностно базиран мениджмънт 430 
стока 98 274 
стоки 199 209 236 274 
стоки и услуги 70 509 
Стокова борса 183 
стокови асортименти 198 
стокови борси в България 183 
стокови запаси 191 198 409 
стокови категории 198 
стокови потоци 250 
стокообмен 231 244 
стокообмен на България 231 
стопанисвана земя 176 
Стопанска академия 351 352 517 604 606 618 619 621 622 623 625 626 
стопанска практика 133 
стопански и финансов контрол 87 
стопански контрол 87 
стопански сектор 557 567 
стопанско предназначение 133 
Странджа планина 390 557 
страни от Европейския съюз 232 237 246 315 324 381 384 500 581 
страни от ЕС 500 581 
страни от Източна Европа 237 
страни от Ценрална Европа 237 
страни от ЦЕФТА 237 246 
страни от ЦИЕ 237 
страни-членки на ЕС 203 237 246 250 257 581 
страните в Европа 203 232 237 246 250 
страните на Европа 250 
страните на ЕС 203 237 250 257 
стратегии 217 228 270 403 570 
стратегии в туризма 570 
стратегии за успех 228 489 
стратегии за човешки ресурси 490 
стратегии на бизнеса 217 
стратегии на финансиране 342 
стратегически мениджмънт 433 490 
стратегически мениджъри 252 
стратегически подход 252 
стратегически приоритети 519 
стратегически решения 202 
стратегически цели 577 
стратегическо партньорство 254 
стратегическо планиране 35 170 561 
стратегическо сътрудничество 254 
стратегическо управление 429 490 
стратегическо финансово управление 68 
стратегия 39 102 167 206 270 441 557 
стратегия "Европа 2020" 167 170 
стратегия за развитие 557 
стратегия за управление 444 
стратегия на бизнеса 5 
строителен клъстер 424 
структура 236 
структура на икономиката 164 
структура на капитала 59 
структура на собственост 434 
структурен анализ 71 102 
структурна политика 155 
структурна помощ 169 
структурна промяна 230 
структурна реформа 168 
структурни изменения 8 
структурни изменения в икономиката 8 
структурни инструменти 169 
структурни промени 597 
структурни фондове 21 169 
структурни фондове на ЕС 155 
студенски разработки 47 48 125 183 188 196 
студент 47 48 125 183 188 196 200 216 248 577 
студенти 216 327 333 357 565 577 626 
студентска мобилност 347 
студентска научна сесия 49 168 
студентска удовлетвореност 351 
студентски общежития 625 
студентски разработки 49 
стълба за наблюдение 85 
СУК 427 428 
сукук облигации 67 
СУРЕ 414 
суров петрол 241 
суровини 70 202 241 
сфера на услугите 38 132 134 209 
сценариен анализ 162 
счeтоводно отчитане 465 
счетоводен анализ 477 
счетоводител 355 
счетоводна експертиза 478 
счетоводна информация 450 
счетоводна наука 355 
счетоводна отчетност 355 463 471 473 
счетоводна практика 478 
счетоводна теория 355 
счетоводни аспекти 396 471 
счетоводни методи 465 
счетоводни разходи 262 
счетоводни стандарти 61 
счетоводно образование 355 357 
счетоводно отчитане 452 458 459 462 473 476 
счетоводно отчитане в земеделски кооперации 462 
счетоводно отчитане в предприятието 476 
счетоводно третиране 459 
счетоводство 355 357 405 458 459 460 461 463 465 468 471 476 
счетоводство на предприятието 476 
събирателна система 283 
събитиен туризъм 552 
Съвет по Международни счетоводни стандарти 479 
съвременен бизнес 528 
съвременен тероризъм 569 
съвременен туризъм 557 592 
съвременна икономика 96 436 571 
съвременна философия 2 4 
съвременни тенденции 511 
съд 261 
Съд на Европейските общности 261 
Съд на ЕО 261 
съдебно-счетоводна експертиза 478 
съкращаване на разходите 252 
съкращение на пресонала 488 
съоръжения 458 
съпоставяне 238 
съпротива към промяна 411 
Сърбия 124 
сървъри 518 
съхранение на данни 518 
Таджикистан 315 
такси 342 
такси за битови отпадъци 89 
таргетиране 218 
твърди битови отпадъци 360 
теза 358 
тезиси 376 
текучество на човешки ресурси 3 
текущи активи 452 
текущи краткотрайни активи 452 
текущи разходи 454 
текущо счетоводно отчитане 451 
телевизионна реклама 205 
телевизия 205 
телекомуникационен пазар 212 
темп на растеж 147 241 538 
Тенденции 185 
теорема на Коуз 151 
теоретичен модел 414 
теоретични изследвания 170 235 
теория за цените 180 
теория на Дау 120 
теория на Елиът 120 
теория на мениджмънта 333 
теория на Портър 156 
теория на правото 268 
теория на риска 1 
теория на счетоводството 465 
теория на туризма 592 
териториална икономика 155 
териториална локализация 543 
териториално планиране 170 
тероризъм 100 223 
тест на Робинсън 597 
техника на консолидирането 472 
техническа инфраструктура 88 
технически анализ 120 
технически култури 386 
технически риск 314 
технически услуги 146 
технологии за виртуализация 516 
технологични системи 377 
технология за комуникация 449 
технопарк 133 
ТНК 240 255 
товарни превози 506 
товаропоток 225 
Томас Кун 541 
топ-мениджъри 415 
торене 380 389 
торове 380 
традиционен туризъм 540 
традиция 263 
трайни насаждения 391 
транзакции 548 
транзакционни разходи 23 
трансгранични отношения 169 
трансгранично сътрудничество 169 
транснационална корпорация 255 
транснационални компании 240 
транснационални корпорации 255 
транснационални системи 242 
транспорт 146 504 
транспорт на Русия 505 
транспортен сектор 505 
транспортна инфраструктура 505 
транспортни разходи 225 
транспортни услуги 506 
транспортно-логистични центрове 227 
трансфер и иновации 444 
трансфер на знания 43 444 
трансформация 212 431 
трансформиране 244 
трансцендентализъм 2 
трансцендентална философия 2 
тревни видове 390 
тревнофуражно производство 390 
трендови модели 313 
трета мисия 352 
трети сектор 352 
тристранни операции 98 
труд 3 16 
трудов пазар 35 37 39 253 
трудова дейност 486 
трудова емиграция 16 
трудово възнаграждение 38 415 
трудоустрояване 281 
туризмът в българската икономика 591 
туризъм 93 161 169 178 179 322 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 
туризъм в България 322 549 564 587 
туризъм в Китай 539 
туризъм в Турция 597 
Турист 94 538 549 
туристи 322 533 538 549 563 596 
туристическа дейност 536 538 548 561 574 583 
туристическа дестинация 561 564 
туристическа дестинация България 564 
туристическа застраховка 322 
туристическа индустрия 178 541 555 563 565 570 571 574 582 588 595 597 
туристическа информационна система 570 
туристическа информация 575 
туристическа инфраструктура 178 539 581 
туристическа наука 592 
туристическа политика 552 560 
туристическа такса 93 
туристическа удовлетвореност 552 
туристически агенции 558 562 596 
туристически атракции 558 
туристически бизнес 536 541 550 561 569 570 572 574 576 581 585 587 
туристически данък 93 94 
туристически дейности 538 552 
туристически дестинации 561 589 
туристически дружества 590 
туристически клъстър 564 586 
туристически обекти 579 
туристически онлайн пазар 562 
туристически организации 574 583 
туристически отрасъл 564 
туристически пазар 563 564 589 
туристически пазари 564 
туристически пакети 569 588 
туристически посредници 555 
туристически потребности 596 
туристически пристигания 538 
туристически продукт 544 558 571 574 577 595 596 
туристически продукти 558 571 577 585 
туристически пътувания 596 
туристически район 558 
туристически райони 546 558 564 
туристически региони 558 
туристически ресурс 558 
туристически ресурси 558 
туристически сезон 536 549 569 581 
туристически сектор 576 597 
туристически услуги 93 94 179 545 549 552 574 577 585 594 
туристически фирми 178 537 541 548 569 572 576 581 
туристическо предлагане 558 588 
туристическо предприятие 582 594 
туристическо развитие 549 
туристическо търсене 564 588 
туристопоток 578 581 
туроператор 562 588 
туроператори 562 
туроператорска дейност 562 588 596 
туроператорски продукт 588 
Турция 124 
търговец на дребно 222 
търговия 82 119 122 154 173 184 187 195 201 209 231 232 237 239 243 248 367 378 511 530 
търговия на дребно 140 184 189 193 204 
търговия с валута 119 
търговия с емисии 367 
търговия с книги 404 
търговия с тютюневи изделия 91 
търговия с услуги 181 
търговия със стоки 408 
търговията в България 197 
търговска дейност 193 204 237 261 262 452 514 
търговска марка 205 211 467 580 
търговска мрежа 140 
търговска политика 245 577 
търговска практика 122 
търговска сделка 200 453 
търговска специализация 244 250 
търговска фирма 122 441 513 
търговски асортимент 409 
търговски банки 58 59 471 476 
търговски банки в България 59 
търговски банки в Русия 102 
търговски бизнес 48 50 136 181 184 185 188 190 192 193 405 441 509 602 607 
търговски вериги 190 199 
търговски взаимоотношения 246 
търговски договори 236 
търговски дружества 260 
търговски екипи 201 416 
Търговски закон 457 
търговски компании 201 
търговски кредит 435 
търговски мениджър 201 
търговски обекти 137 191 365 491 
търговски обем 187 
търговски обмен 231 
търговски обмен на ЕС 231 
търговски организации 207 402 
търговски отношения 187 251 
търговски партньори 191 231 244 533 
търговски площи 133 
търговски посредници 419 
търговски потоци 203 246 250 
търговски предприятия 50 171 
търговски представител 509 
търговски профил 250 
търговски сгради 137 
търговски сделки 98 
търговски сектор 137 
търговски умения 82 
търговски фирми 122 190 206 441 513 
търговско дружество 265 
търговско кредитиране 47 188 
търговско посредничество 48 188 200 
търговско право 260 262 273 
търговско предприятие 409 
търговско салдо 231 
търговско сътрудничество 149 
търговци 199 201 261 
търговци на дребно 419 
търговци на едро 419 
търсене 193 
търсене на труд 35 
тютюн 386 
тютюневи изделия 70 91 
тютюнопроизводство 386 
увод 358 
удовлетвореност 351 
удовлетвореност на персонала 486 
удовлетвореност от труда 3 486 
уеб 522 524 
уеб портал 522 524 
уеб проект 522 
уеб-базирана система 346 
уеб-базирани технологии 527 
уеб-базирано обучение 328 517 
уебсайт 221 
уелнес 540 556 578 
Узбекистан 315 
уикендови пътувания 589 
украинско стопанство 77 
укриване на данъци 95 
умения 324 
универсални пенсионни фондове 293 
университет 334 339 
университети 338 347 352 
университети и бизнес 338 
университетска среда 347 
уподобяване на пазара 151 
управление 80 96 101 294 316 412 416 418 424 429 436 488 493 537 548 561 581 583 
управление в бизнеса 446 
управление в туризма 561 594 
управление на бизнес процеси 418 
управление на взаимоотношенията 404 419 
управление на вземанията 450 
управление на връзки с клиенти 419 
управление на данни 346 
управление на данъците 88 
управление на дейностите 401 
управление на дестинациите 588 
управление на дружества 265 
управление на емоциите 486 
управление на застрахователното дружество 306 309 
управление на здравното осигуряване 300 
управление на земеделското стопанство 176 
управление на знанието 22 354 431 444 
управление на знания 420 425 
управление на инвестиции 424 
управление на иновациите 134 397 442 
управление на информационната сигурност 525 
управление на информационния риск 525 
управление на категории 198 
управление на качеството 350 362 427 428 429 
управление на качеството в УНСС 354 
управление на компании 426 
управление на конфликти 489 
управление на конфликтите 489 
управление на конфликтни ситуации 489 
управление на кредитния риск 101 
управление на криза 557 567 
управление на кризата 557 567 
управление на кризи 446 
управление на логистичните дейности 229 
управление на маркетинга 204 
управление на маркетинговата дейност 419 
управление на мениджърите 550 
управление на нематериалните активи 413 
управление на НОИ 283 
управление на образованието 421 
управление на околната среда 469 
управление на организации 396 
управление на организацията 429 445 583 
управление на отпадъците 360 
управление на паричните потоци 438 
управление на пенсионните фондове 296 
управление на персонала 484 485 487 490 493 583 
управление на персонала по продажбите 493 
управление на портфейла 123 
управление на предприятието 398 
управление на продажбите 416 419 
управление на проекти 278 448 
управление на промяната 411 
управление на публичния сектор 275 276 
управление на работната заплата 38 
управление на риска 1 110 294 303 333 438 447 
управление на риска и инвестиционни проекти 278 
управление на стоките 198 
управление на транспортните системи 506 
управление на туризма 536 537 550 569 576 581 
управление на туристически фирми 537 
управление на търговията 514 
управление на търговската дейност 514 
управление на фирма 434 
управление на човешки ресурси 178 431 483 501 502 583 
управление на човешките ресурси 299 488 490 583 
управление на човешкия капитал 503 
Управление по резултати 219 
управление при кризи 417 
управленска концепция 275 420 
управленска отчетност 467 
управленска практика 583 
управленска теория 84 
управленски инструменти 429 469 
управленски кадри 502 
управленски отчет 468 
управленски подход 448 548 563 
управленски практики 583 
управленски процес 402 412 498 594 
управленски решения 411 
управленски системи 422 
управленски стил 550 582 
управленски стратегии 134 
управленски умения 446 
управленско консултиране 594 
управленско мислене 417 
управленско решение 403 
управленско счетоводство 467 468 469 
УПФ 293 
уравнения 164 
урбанизация 184 
условия на криза 44 86 101 164 213 214 215 226 366 415 416 480 488 560 
условни активи 451 471 473 
условни вземания 470 
условни задължения 470 
условни пасиви 471 473 
условно възнаграждение 479 
услуги 132 134 181 202 209 426 506 
услуги в туризма 552 
услугите в националната икономика 132 181 
услугите в съвременната икономика 181 
устойчив туризъм 569 
устойчиво развитие 166 432 441 499 569 
устойчиво развитие в туризма 569 
устойчиво развитие на бизнеса 50 
устойчиво развитие на туризма 569 
устойчивост 393 
устойчивост на предприятието 398 
усъвършенстване 401 418 480 
учебен център 618 
учебна дисциплина 333 
учебни програми 340 343 
учебно-преподавателски процес 516 
учене през целия живот 326 
учрежденска дейност 275 
фактор 511 
факторен анализ 136 171 455 
факторинг 188 200 248 435 
факторинг и форфетиране 188 
факторингова операция 188 
факторингови услуги 248 
факторингово посредничество 248 
фалит 477 
фалшиви банкноти 49 
фалшифициране 49 
ФАО 379 
фармацевтичен сектор 177 
фармацевтична промишленост 177 
фармация 177 
фасилити 455 
фасилити мениджмънт 455 
федерален бюджет 73 
федерален резерв 241 
феноменологическа философия 2 
феноменология 2 
фермерски туризъм 542 
фестивали 552 
фиксиран валутен курс 117 
фиксирана заплата 493 
Филип Котлър 204 
философи 4 
философия на икономиката 20 
философия на образованието 339 
финанси 60 64 73 78 611 
финанси на домакинствата 10 
финанси на предприятието 75 
финанси на Русия 73 
финанси на селското стопанство 175 
финанси на фирмата 72 
финансиране 44 63 
финансиране на бизнеса 405 
финансиране на висшето образование 342 
финансиране на висшето образование в САЩ 342 
финансиране на дружества 129 
финансиране на здравеопазването 299 364 
финансиране на малки предприятия 440 
финансиране на МСП 21 
финансиране на образованието 337 
финансиране на партии 116 
финансиране на пенсиите 290 
финансиране на политически партии 19 
финансиране на проекти 258 332 
финансиране на съвместни проекти 278 
финансиране на тероризма 100 
финансиране на търговията 188 
финансиране на университетите 342 
финансиране на фирми 129 
финансиране от ЕС 332 
финансов анализ 53 61 71 75 79 198 
финансов анализ на предприятието 79 
финансов анализ на фирмата 53 
финансов бизнес анализ 50 
финансов контрол 87 
финансов контролинг 396 
финансов лизинг 47 453 
финансов мениджмънт 68 77 445 
финансов механизъм 319 
финансов надзор 85 311 
финансов одит 480 
финансов пазар 74 110 433 
финансов подход 219 
финансов портфейл 119 
финансов посредник 58 
финансов риск 77 111 316 
финансов риск мениджмънт 77 438 
финансов сектор 165 
финансов съвет 318 
финансова грамотност 334 
финансова децентрализация 88 
финансова индустрия 55 
финансова интеграция 127 
финансова информация 71 
финансова криза 32 42 56 65 74 101 253 296 321 560 
финансова криза в България 10 42 
финансова независимост 83 
финансова отчетност 71 
финансова политика 77 119 
финансова помощ 440 
финансова сигурност 270 
финансова система 34 64 476 
финансова система в България 58 
финансова стабилност 86 
финансова стратегия 68 
финансови активи 470 
финансови взаимоотношения 419 
финансови загуби 557 567 
финансови знания 334 
финансови инструменти 470 
финансови инструменти на ЕС 21 
финансови концепции 68 
финансови модели 68 
финансови операции 55 
финансови отношения 73 
финансови отчети 405 469 472 
финансови пазари 123 369 
финансови показатели 216 396 
финансови потоци 57 64 
финансови проблеми 193 
финансови ресурси 170 
финансови решения 334 
финансови спекулации 74 
финансови средства 547 
финансови услуги 55 433 
финансово образование 334 
финансово осигуряване 299 
финансово поведение 334 
финансово посредничество 165 
финансово предприемачество 435 
финансово разузнаване 49 
финансово счетоводство 467 
финансово състояние 64 206 
финансово състояние на общините 83 
финансово състояние на предприятието 79 
финансово управление 405 
финансово-икономическа криза 159 253 560 
финансово-икономическо образование 329 
финансово-кредитна сфера 435 
финансово-стопански анализ 50 86 
финансово-счетоводен анализ 354 
финансово-счетоводен анализ на предприятието 354 477 
финансово-счетоводен контрол 396 
фирма 53 252 441 
фирмен мениджмънт 249 417 
фирмена дейност 442 
фирмени знания 420 
фирмени стратегии 508 
фирмено управление 442 537 
фирми 81 122 226 252 
фирми и организации 411 
фискален резерв 299 
фискален съюз 318 
фискална позиция 62 
фискална политика 32 62 95 318 
фискални финанси 88 
фондация 297 310 311 320 598 601 
фондов пазар 125 127 129 
фондова борса 129 130 
фондова борса в България 125 
фондове 82 
фондове за рисков капитал 157 
фондови борси 124 
фондови пазари 76 128 
фондово осигуряване 283 
форми на заетост 258 
Форми на обучение 326 
форми на туризъм 589 
форми на търговия 189 
формиране на екип 492 
формула Дюпонт 455 
форфетинг 435 
форфетиране 188 
фотоволтаични панели 372 
фотоволтаични технологии 372 377 
фотоволтаични централи 373 
фракционна интеграция 597 
Франция 538 
франчайз 405 
франчайзинг 547 
франчайзинг в хотелиерството 547 
франчайзодател 547 
франчайзополучател 547 
франчизиране 413 
фронт-офис 192 
функции на мениджмънта 421 
функции на управление 425 
функциониране на ЕС 261 
фуражни култури 390 
характеристика 78 
характеристика на пазара 128 
хармонизация 501 
хартиени отпадъци 360 
химическа промишленост 444 
хипотеза 358 
хлебопроизводство 512 
хляб 512 
холдинг 397 
холдинг компании 397 
холдинги 160 
холдингов мениджмънт 397 
холистичен риск мениджмънт 438 
хотел 534 547 
хотели 534 547 
хотелиерска дейност 179 
хотелиерски бизнес 553 554 559 
хотелиерски бизнес в България 179 553 
хотелиерски операции 559 
хотелиерски пазар 547 
хотелиерски предприятия 553 
хотелиерски услуги 179 559 
хотелиерско обслужване 559 
хотелиерство 179 554 559 
хотелска база 179 
хотелски бизнес 547 559 
хотелски вериги 547 
хотелски услуги 559 
Хофстедова методика 18 
ХПИ 511 
храни 70 241 511 
хранителна и питейна индустрия 511 
хранителна промишленост 227 
хранителни продукти 568 
хранителни стандарти 482 
хранително-вкусова промишленост 511 
хранително-вкусови производства 512 
хуманизъм 4 
Хусерл 2 
царевица 7 
ЦБ 110 
цел 546 
цена 180 521 
цена на капитала 430 
цени 180 182 208 
цени и ценообразуване 180 
цени на акции 124 
цени на енергийните продукти 70 
цени на жилища 196 
цени на имотите 194 196 
цени на метали 172 
цени на петрола 172 
цени на стоки 122 
цени на услугите 70 
ценни книжа 48 67 80 125 
ценности 5 
ценностна ориентация 486 
ценова конкуренция 122 
ценова политика 180 
ценови промоции 208 
ценови сегменти 211 416 
ценообразуване 180 182 209 
централен контрагент 110 
Централна банка 110 
Централна и Източна Европа 237 
централни банки 110 241 
ЦЕФТА 246 
ЦИЕ 65 240 
циклични колебания 259 
циклично развитие 25 
ЦПО 421 
частен бизнес 560 
частен инвестор 447 
частен капитал 81 
частен сектор 144 276 278 
частен туристически бизнес 560 
частна инициатива 330 
частни лица 168 
частни пенсионни фондове 296 
частно пенсионно осигуряване 319 
частно право 267 
черна икономика 8 
членство в Европейския съюз 62 
членство в ОИСР 6 
човешка емоционалност 486 
човешка психика 26 
човешки капитал 340 348 410 500 503 
човешки права 153 
човешки ресурс 144 583 
човешки ресурси 29 178 258 340 353 410 431 483 485 488 490 499 500 501 583 
човешки фактор 299 411 412 
човешки фактор в управлението 483 
чуждестранен капитал 240 
чуждестранни клиенти 252 
чуждестранни лица 261 
чуждестранни партньори 252 
чуждестранни туристи 556 564 565 578 
чужди инвестиции 66 
юбилей 616 
юбилейна конференция 5 18 46 50 61 88 122 137 140 141 171 184 187 190 193 195 200 201 204 205 231 232 233 239 243 246 248 261 262 367 378 402 407 414 441 442 450 451 452 467 480 491 493 508 509 511 513 514 525 528 536 539 540 541 544 550 552 553 558 562 563 564 565 566 568 569 571 572 573 575 576 577 579 581 582 584 585 599 600 615 
юбилейна международна конференция 5 18 44 61 122 141 158 173 182 184 185 186 187 190 191 192 194 195 198 199 200 204 207 208 209 210 211 212 214 215 226 231 232 233 239 243 246 248 261 265 269 296 367 378 401 403 404 409 410 411 412 413 416 436 439 441 480 488 491 493 508 510 513 528 536 539 540 541 544 550 552 553 558 562 563 564 565 566 568 569 571 572 573 575 576 577 579 581 582 584 585 
юбилейна международна научна конференция 10 11 21 40 42 44 61 62 63 86 100 101 121 124 129 138 142 143 155 159 164 177 181 206 210 213 214 215 223 224 225 226 229 247 256 264 269 360 365 366 368 369 401 403 410 411 412 415 416 439 448 480 488 503 504 543 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 5 18 46 47 48 50 87 88 122 125 131 136 137 140 141 158 171 173 180 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 204 205 207 208 209 211 212 227 231 232 233 239 243 246 248 260 261 262 265 367 378 402 404 405 406 407 409 413 414 436 440 441 442 450 451 452 453 467 470 478 491 493 508 509 510 511 513 514 525 528 529 536 539 540 541 544 550 552 553 558 562 563 564 565 566 568 569 571 572 573 575 576 577 579 581 582 584 585 599 600 
юбилейна научна конференция 19 22 29 42 43 63 86 101 159 164 206 210 213 214 215 216 226 275 332 338 339 340 341 342 343 344 353 354 355 356 357 366 382 401 403 411 412 415 416 439 445 480 
юбилейна научнопрактическа конференция 5 18 46 47 48 77 87 122 125 131 136 137 140 141 158 171 173 180 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 204 205 207 208 209 211 212 216 222 227 231 232 233 239 243 246 248 260 261 262 265 367 378 402 404 405 406 407 413 414 431 436 440 441 442 450 451 452 453 469 470 478 491 493 508 509 510 511 513 514 528 529 536 539 540 541 544 550 552 553 558 562 563 564 565 566 568 569 571 572 573 575 576 577 579 581 582 584 585 
Югоизточна Азия 245 
юридически лица 108 265 
Юстинианово законодателство 263 
ягодоплодни култури 391 
ягодоплодни растения 391 
ядрена стратегия 146 
ядрени технологии 146 
Япония 163 241 245 
японска икономика 135 245 
японски банки 99 242 
японски инвестиции 135 
японски модел 135 
японско управление 163 
Business Process Management 401 
CART модел 218 
Cisko 518 
CRM 192 404 524 
CRM концепция 419 
CRM система 192 
CRM стратегия 419 
DSS - Decision Support Systems 361 
e - commerce 528 
E-Learning 520 
e-mail 210 
e-mail адрес 210 
e-mail маркетинг 210 
Elbas 131 
EMAS 422 
ERM 2 62 
ESPACE 170 
EVA 78 
EVA анализ 78 
EVA модел 78 
facebook 210 221 
FTAA 247 
Google 518 
GTP пикиране 228 
IBM 518 
IFS 482 
IFS Food 482 
IOPS 294 
IPO 129 
ISO 521 
ISO 14000 432 
ISO 14001 422 
ISO 20022 55 
ISO 27001 521 525 
ISO 9000:2000 428 
ISO 9001 507 525 
ISO 9001:2000 427 
ISO 9004:2000 428 429 
LMS системи 520 
Microsoft 518 
Mikroinvest Коктейл 514 
Nord Pool 131 
OLAP 224 
online-маркетинг 217 
online-проучвания 217 
ORACLE 518 
PR 532 
PR - дейност 532 
RAND 27 
RAROC 106 
RFM модели 218 
SEPA 46 476 
SPA туризъм 540 
SWOT анализ 169 371 564 
Value based management 436 
Web 513 524 528 
Web 2.0 528 
web сайт 526 
Web технологии 513 528 
web-портал 531