НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -

Сп П 324

Сапунджиева, Клавдия.  Моралните дилеми и възпитанието на човека в постмодерния свят / Клавдия Сапунджиева. // Педагогика, 2009, N 7-8, с. 30-49. 

Сист. No: 39183

Етика

- 2 -

Сп Б  445

Йорданова, Елена.  Ценностни аспекти на ефективното управленско общуване / Елена Йорданова. // Бизнес управление, XIX, 2009, N 3, с. 85-98. 

Сист. No: 39285

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 3 -

41487

Димова, Добрина А.  Статистически анализ на общата еволюция на износа и вноса на Република България / Добрина А. Димова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 83-89. 

Сист. No: 39216

- 4 -

41486

Оценка на автокорелацията при наличие на екстремални стойности в остатъчните величини  / Любомир Иванов. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 101-109. 

Сист. No: 39241

- 5 -

41486

Петков, Пламен.  Полихоричната корелация - същност и познавателно значение / Пламен Петков. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 93-100. 

Сист. No: 39220

- 6 -

41486

Цанова, Стела.  Статистически анализи посредством Microsoft Excel (дисперсионен анализ) / Стела Цанова. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 81-91. 

Сист. No: 39219

- 7 -

Сп П 57 х

Леонтьев, В.  Количественные соотношения затрат и выпуска в экономической системе США / В. Леонтьев. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 8, с. 64-85. 

Сист. No: 39313

Демография и население

- 8 -

Сп И 502

Съботинова, Диана.  Икономически последици от застаряването на населението / Диана Съботинова. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 75-77. 

Сист. No: 39483

Демография на България

- 9 -

Сп Х 74 п

Консумация на храни при хора в напреднала възраст над 75 години . // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 7-8, с. 58-64. 

Сист. No: 39266

Социология

- 10 -

Сп С 547

Стоилова, Румяна.  Два подхода към образователните неравенства, стратификацията и мобилността / Румяна Стоилова. // Социологически проблеми, L, 2009, N 1-2, с. 188-211. 

Сист. No: 39570

- 11 -

Сп И 36 Вн

Тодоров, Илко.  Социалната промяна в селищната общност / Илко Тодоров. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 92-103. 

Сист. No: 39556

Корупция

- 12 -

Сп М 453

Веков, Т.  Корупционната среда във високите административни нива на здравеопазването - "голямата" корупция - мит или реалност / Т. Веков. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XL, 2009, N 2, с. 3-9. 

Сист. No: 39308

Политика

- 13 -

Сп С 959

Авдеева, Т. Г.  Политика администрации Обамы в области изменения климата / Т. Г. Авдеева. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 9, с. 89-103. 

Сист. No: 39540

Международна политика

- 14 -

42176

Янчев, Костадин.  Дъмпингът в международната вътрешнофирмена търговия - проблеми и възможности / Костадин Янчев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2007, с. 105-111. 

Сист. No: 39215

- 15 -

Сп С 959

Патрон, П. А.  Мировой финансовый кризис: истоки, роль государства, перспективы развития / П. А. Патрон. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 7, с. 23-34. 

Сист. No: 39181

Икономика. Икономически науки

- 16 -

Сп Г 62 Сс

Ганева, Ралица.  Човешки капитал и икономически растеж в неокласическите емпирични модели / Ралица Ганева. // ГОДИШНИК на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 6, 2007, с. 37-53. 

Сист. No: 39572

- 17 -

Сп П 57 х

Захарова, Н.  Координация инновационных процессов в Европейском союзе / Н. Захарова. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 7, с. 58-65. 

Сист. No: 39163

- 18 -

Сп Ф 53 кс

Коновалов, В. Л.  Глобальный экономический кризис: причины и возможные пути его преодоления / В. Л. Коновалов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 34, с. 58-64. 

Сист. No: 39429

- 19 -

Сп Ф 53 кс

Малкина, М. Ю.  Общее и особенное в мировом экономическом кризисе и технологиях борьбы с ним / М. Ю. Малкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 33, с. 2-10. 

Сист. No: 39355

- 20 -

Сп П 57 х

Покрытан, П.  О некоторых вопросах методологии экономического кризиса / П. Покрытан. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 9, с. 41-46. 

Сист. No: 39396

- 21 -

Сп П 57 х

Симонов, В. и др.  Особенности антикризисной политики в России / В. Симонов, Д. Комаров. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 7, с. 8-15. 

Сист. No: 39162

Макроикономика

- 22 -

Сп Т 87 В

Младенова, Зоя.  Дж. М. Кейнс и развитието на макроикономиката / Зоя Младенова. // Годишник на Икономически университет - Варна, 80, 2009, с. 7-86. 

Сист. No: 39563

Математически методи в икономическите науки

- 23 -

Сп И 36 Вн

Атанасов, Бойко.  Икономико-математическо моделиране: състояние и тенденции / Бойко Атанасов. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 18-33. 

Сист. No: 24300

Икономически теории. Учения и школи

- 24 -

Сп П 57 х

Губанов, С.  К политике неоиндустриализации России / С. Губанов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 9, с. 3-20. 

Сист. No: 39388

- 25 -

Сп В 83 Э

Раквиашвили, А.  Либертарианская концепция государства: логика и морал / А. Раквиашвили. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 9, с. 119-131. 

Сист. No: 39386

Политическа икономия

- 26 -

42175

Йотова, Лилия.  Благосъстоянието като критерий за ефективност / Лилия Йотова. // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория : Сборник с доклади от научна конференция 10-11.05.2007 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2007, с. 211-222. 

Сист. No: 39252

- 27 -

42175

Колев, Цветан.  Политическата икономия в системата на общата теория за стопанството / Цветан Колев. // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория : Сборник с доклади от научна конференция 10-11.05.2007 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2007, с. 104-111. 

Сист. No: 39251

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 28 -

41486

Тодоров, Тодор Ив.  Сравнителен и индиректен метод за оценка влиянието на условията на труда върху равнището на производителността на труда / Тодор Ив. Тодоров. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 167-179. 

Сист. No: 39243

- 29 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Производителността на труда у нас и в други страни / М. Гълъбов. // Актив, 2009, N 8, с. 11-19. 

Сист. No: 39194

Икономика на труда. Организация на труда

- 30 -

Сп П 89 г

Стефанова, Диляна.  Теоретичен модел за комплексен мониторинг на промените в заетостта по икономически дейности и териториални единици / Диляна Стефанова. // Проблеми на географията, 2009, N 3-4, с. 47-63. 

Сист. No: 39620

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 31 -

42926

Петрова, Милена Петрова.  Програми и мерки за насърчаване на заетостта в България (2006 г. - 2008 г.) / Милена Петрова Петрова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 76-81. 

Сист. No: 39223

- 32 -

Сп В 52 Мэ

Гаврилова, Т. М.  Механизм международной миграции рабочей силы / Т. М. Гаврилова. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 3, с. 73-83. 

Сист. No: 39555

- 33 -

Сп С 547

Ковачева, Сийка и др.  Проблеми и перспективи пред качеството на труда на заетите в сектора на услугите в България / Сийка Ковачева, Станимир Кабаиванов. // Социологически проблеми, L, 2009, N 1-2, с. 330-356. 

Сист. No: 39573

Пазар на труда

- 34 -

Сп Ч 895

Цанов, Васил.  Как да защитим човешкия капитал за да не се превърне в пасивен ресурс в условията на криза / Васил Цанов. // Човешки ресурси, 2009, N 7, с. 10-11. 

Сист. No: 39436

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 35 -

В Б 921ф

Давидова, Алма.  Пазарът на земеделска земя - сигурен пристан в бурни времена / Алма Давидова. // Български фермер, XVIII, N 905, 9-15 април 2009, с. 2. 

Сист. No: 39460

- 36 -

Сп И 36 Вн

Станимирова, Мария.  Комасацията на земята - средство за стимулиране развитието на селските райони в Европа / Мария Станимирова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 104-114. 

Сист. No: 39557

Кооперативно дело

- 37 -

Сп З-54

Дойчинова, Юлия.  Кооперациите и подходът "Лидер" / Юлия Дойчинова. // Земеделие плюс, 2009, N 7, с. 41-42; N8, с. 35-36. 

Сист. No: 39006

Среден бизнес

- 38 -

Сп П 57 х

Зверев, А.  Меры государственной поддержки малых и средних предприятий в Германии / А. Зверев. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 9, с. 34-40. 

Сист. No: 39390

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 39 -

II 1612

Ималова, Д. К.  Роль центрального банка в привлечении иностранных инвестиций в экономику Болгарииимайлова / Д. К. Ималова. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. I-II : Ч. II, Ч. II : ДонНУ. - Донецк, 2009, с. 594-601. 

Сист. No: 39362

- 40 -

II 1421

Радков, Радко.  Валутният борд в България / Радко Радков. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 35-38. 

Сист. No: 39629

- 41 -

II 1612

Шишманова, П. Д.  Аттрактивность болгарской экономики для иностранных инвесторов / П. Д. Шишманова. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. I-II : Ч. II, Ч. II : ДонНУ. - Донецк, 2009, с. 743-748. 

Сист. No: 39364

- 42 -

Сп Г 62 Сс

Йорданов, Васил.  Управление на държавния дълг (индикатори за устойчивост) / Васил Йорданов. // ГОДИШНИК на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 6, 2007, с. 113-119. 

Сист. No: 39582

- 43 -

Сп Г 62 Сс

Йорданов, Васил.  Управление на външния дълг (анализи и резултати) / Васил Йорданов. // ГОДИШНИК на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 6, 2007, с. 121-126. 

Сист. No: 39583

- 44 -

Сп Ф 53 кс

Бегчин, Н. А.  Проблемы оптимизации расходов бюджетов субектов Российской федерации в условиях кризиса / Н. А. Бегчин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 32, с. 78-85. 

Сист. No: 39354

- 45 -

Сп Ф 53 кс

Вавулин, Д. А. и др.  Особенности формирования крупных пакетов акций российских акционерных обществ / Д. А. Вавулин, Н. В. Федотов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 32, с. 33-36. 

Сист. No: 39350

- 46 -

Сп В 83 Э

Васильева, Е. и др.  Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса / Е. Васильева, А. Пономоренко, А. Поршаков. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 8, с. 66-85. 

Сист. No: 39319

- 47 -

Сп Ф 53 кс

Васильева, М. В.  Критерии и показатели оценки эффективности государственного финансового контроля / М. В. Васильева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 32, с. 12-24. 

Сист. No: 39343

- 48 -

Сп Ф 53 кс

Вожжов, А. П. и др.  О тенденциях и противоречиях развития мировой валютной системы / А. П. Вожжов, М. Г. Коновалова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 31, с. 19-26. 

Сист. No: 39336

- 49 -

Сп Ф 53 кс

Гаджиев, А. А. и др.  Организация коммерческого кредита и его роль в развитии экономики / А. А. Гаджиев, А. М. Сулейманова, Э. С. Агаметова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 30, с. 29-36. 

Сист. No: 39330

- 50 -

Сп Ф 53 кс

Геращенко, И. П.  Формирование целевой структуры капитала в предприемательской деятельности / И. П. Геращенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 29, с. 62-71. 

Сист. No: 39326

- 51 -

Сп Ф 53 кс

Горелик, В. Н.  Финансовая система как подпространство денежной сферы / В. Н. Горелик. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 28, с. 29-35. 

Сист. No: 39175

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Городнова, Н. В.  Рынок ипотечного кредитования: меры государственного воздействия и возможности формирования финансово-промышленного холдинга / Н. В. Городнова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 27, с. 61-69. 

Сист. No: 39168

- 53 -

Сп Ф 53 кс

Депутатова, Е. И.  Ограничение банковских рисков при инвестиционном кредитовании / Е. И. Депутатова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 28, с. 52-57. 

Сист. No: 39177

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Иванова, Н. Г.  Фискальные правила в условиях кризисной экономики / Н. Г. Иванова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 32, с. 7-12. 

Сист. No: 39342

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Каратаев, М. В.  Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М. В. Каратаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 31, с. 55-65. 

Сист. No: 39339

- 56 -

Сп Ф 53 кс

Каяшева, Е. В.  Валютный риск: возможность его оценки и хеджирования в современных условиях / Е. В. Каяшева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 27, с. 70-81. 

Сист. No: 39169

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Кизимов, А. С. и др.  Институт консолидированного налогоплательщика: история развития и принципы функционирования / А. С. Кизимов, Т. А. Шегурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 30, с. 10-16. 

Сист. No: 39327

- 58 -

Сп Ф 53 кс

Коняев, А. А.  Приоритетные направления системы бюджетирования коммерческого банка / А. А. Коняев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 29, с. 25-31. 

Сист. No: 39324

- 59 -

Сп Ф 53 кс

Криворотько, Ю. В.  Эволюция модели равенства бюджетной обеспеченности в Швеции: последние корректировки / Ю. В. Криворотько. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 30, с. 53-62. 

Сист. No: 39333

- 60 -

Сп Ф 53 кс

Ларина, С. Е.  Проблемы управления муниципальными финансами в современных условиях / С. Е. Ларина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 32, с. 25-32. 

Сист. No: 39349

- 61 -

Сп Д 41 к

Лолейт, А. С.  Особенности определения уровня прозрачности денежно-кредитной политики / А. С. Лолейт. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 9, с. 49-58. 

Сист. No: 39352

- 62 -

Сп Ф 53 кс

Ломтатидзе, О. В.  Развитие регулирования деятельности на финансовом рынке России в русле мировых тенденций / О. В. Ломтатидзе. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 33, с. 29-35. 

Сист. No: 39359

- 63 -

Сп Ф 53 кс

Маркина, Е. В.  Становление и развитие финансового механизма функционирования бюджетных учреждений / Е. В. Маркина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 34, с. 16-22. 

Сист. No: 39416

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Маркина, Е. В.  Становление и развитие финансового механизма функционирования бюджетных учреждений / Е. В. Маркина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 34, с. 16-22. 

Сист. No: 39422

- 65 -

Сп Ф 53 кс

Мартьянов, А. В.  Возможности применения неоклассической теории государственного долга в современных условиях / А. В. Мартьянов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 31, с. 48-54. 

Сист. No: 39338

- 66 -

Сп Ф 53 кс

Мартьянов, А. В.  Управление государственным долгом и теория рикардианской эквивалентности / А. В. Мартьянов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 34, с. 46-51. 

Сист. No: 39426

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Митрохин, В. В.  Развитие банковского надзора: проблемы и перспективы / В. В. Митрохин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 32, с. 42-45. 

Сист. No: 39351

- 68 -

Сп Ф 53 кс

Набиев, Р. А. и др.  Бюджетирование финансовых потоков системы государственных заказов и закупок / Р. А. Набиев, Р. К. Арыкбаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 32, с. 2-6. 

Сист. No: 39341

- 69 -

Сп Ф 53 кс

Невейкин, В. П.  Влияние долгового финансирования инвестиций компании на расчет истинной стоимости ее акций / В. П. Невейкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 33, с. 52-59. 

Сист. No: 39361

- 70 -

Сп Ф 53 кс

Никонова, Е. Н.  Состав бюджетных поступлений: вопросы терминологии / Е. Н. Никонова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 31, с. 43-47. 

Сист. No: 39337

- 71 -

Сп Ф 53 кс

Огнев, Д. В. и др.  Концепция расчета лизингового платежа, построенная на международном чистом револьверном лизинге с учетом страховых выплат / Д. В. Огнев, А. С. Нечаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 33, с. 17-22. 

Сист. No: 39358

- 72 -

Сп П 57 х

Селезнев, А.  Проблемы совершенствования кредитно-банковской системы / А. Селезнев. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 8, с. 18- 32. 

Сист. No: 39310

- 73 -

Сп Ф 53 кс

Семенов, В. П. и др.  Облигации казначейства США как феномен мировых финансов / В. П. Семенов, М. М. Ульянецкий, Р. К. Гринцявичус. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 31, с. 2-18. 

Сист. No: 39335

- 74 -

Сп В 83 Э

Силуанов, А. и др.  Взаимодействие федерального центра и регионов при проведении антикризисной политики: международный опыт / А. Силуанов, В. Назаров. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 9, с. 110-118. 

Сист. No: 39384

- 75 -

Сп И 31

Симеонов, Истилиян.  Доставките на услуги и облагането им по ЗДДС / Истилиян Симеонов. // ИДЕС, XIII, 2009, N 6, с. 34-48. 

Сист. No: 39508

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Тараканов, В. В.  Децентрализация финансового менеджмента в высших учебных заведениях: зарубежный опыт / В. В. Тараканов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 29, с. 32-39. 

Сист. No: 39325

- 77 -

Сп Ф 53 кс

Ульянецкий, М. М.  Государственный долг: рассуждения в защиту / М. М. Ульянецкий. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 33, с. 36-45. 

Сист. No: 39360

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Хмелевская, Н. Г.  Доминанты реформы МВФ в контексте трансформации глобального финансового миропорядка / Н. Г. Хмелевская. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 27, с. 14-26. 

Сист. No: 39165

- 79 -

Сп Ф 53 кс

Хмыз, О. В.  Мировая банковская система во время финансового кризиса / О. В. Хмыз. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 30, с. 22-28. 

Сист. No: 39328

- 80 -

Сп Ф 53 кс

Черемушкин, С. В.  Отрицательные денежные потоки и премия за риск / С. В. Черемушкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 28, с. 36-51. 

Сист. No: 39176

- 81 -

Сп Ф 53 кс

Яновский, Л. П. и др.  Выбор портфеля с учетом горизонта инвестирования / Л. П. Яновский, С. Н. Владыкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 29, с. 12-18. 

Сист. No: 39323

- 82 -

Сп Ч J 80 m

Galstyan, Philip R. et al.  The Composition of Government Spending and the Real Exchange Rate / Vahagn Galstyan, Philip R. Lane. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 6, с. 1233-1249. 

Сист. No: 39602

- 83 -

Сп Ч J 80 m

Gersbach, Hans et al.  Voting Transparency in a Monetary Union / Hans Gersbach, Volker Hahn. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 5, с. 831-853. 

Сист. No: 39229

- 84 -

Сп Ч R 62

Maloney, Stephen.  Credit Risk Issues 2008 / Stephen Maloney. // Risk Management . - New York, 56, 2008, N 3, с. 36-39. 

Сист. No: 39534

Финанси

- 85 -

В Д 381 с

Рангелов, Евгени.  Платежоспособността и ликвидността на строителното предприятие / Евгени Рангелов. // Делова седмица, XVIII, N 34, 01-06 септ. 2009 г., с. 1,4; N35, с. 9-10. 

Сист. No: 39232

- 86 -

Сп С 953

Брезоева, Бойка.  Финансови и счетоводни аспекти на фючърсните контракти / Бойка Брезоева. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 7-8, с. 15-16; N9, с. 23-24. 

Сист. No: 38749

- 87 -

Сп Б 925 с

Гълъбов, М.  Модели, свързани с функционирането на фирмата / М. Гълъбов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 15-16, с. 19-23. 

Сист. No: 39188

- 88 -

Сп Б 254 и

Гълъбов, Марин.  Цените на капиталите на акционерното дружество / Марин Гълъбов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 5-6, с. 38-42. 

Сист. No: 39187

- 89 -

Сп С 953

Гълъбов, Марин.  Капитал, с който разполага фирма / Марин Гълъбов. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 9, с. 20-22. 

Сист. No: 39236

- 90 -

Сп И 502

Гълъбов, Марин.  Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и стойността на фирмата / Марин Гълъбов. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 88-93. 

Сист. No: 39493

- 91 -

Сп М 486

Манолов, Бисер.  Може ли да се дирижират лихвените проценти / Бисер Манолов. // Мениджър, 2009, N 10, с. 22, 24. 

Сист. No: 39356

- 92 -

Сп Ф 53

Федосов, В. А.  Бюджетная политика ЕС / В. А. Федосов. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 7, с. 66-68. 

Сист. No: 39206

- 93 -

Сп И 502

Чипев, Пламен Д.  Глобалната финансова криза: Между второкласните ипотеки и "пъклената" формула на Дейвид Ли / Пламен Д. Чипев. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 6-10. 

Сист. No: 39446

- 94 -

Сп Ф 53

Швецов, Ю. Г. и др.  К вопросу о соотношении понятий "ликвидност" и "платежеспособность" предприятия / Ю. Г. Швецов, Т. В. Сабельфельд. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 7, с. 59-61. 

Сист. No: 39205

- 95 -

Сп Д 226 п

Ширлетов, Александър.  Алтернативен подход към разходите за обслужване / Александър Ширлетов. // Данъчна практика, 2009, N 8, с. 19-21. 

Сист. No: 39260

- 96 -

Сп Ч J 80 m

Price and Investment Dynamics: Theory and Plant-Level Data . // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 5, с. 907-934. 

Сист. No: 39208

Капиталовложения в икономиката

- 97 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към юни 2009 г. . // Бюджетът, 18, 2009, N 9, с. 24-45. 

Сист. No: 39536

- 98 -

Сп И 36 Вн

Макни, Валентина.  Финансовите трансфери от емиграцията: социално-икономически ефекти / Валентина Макни. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 127-139. 

Сист. No: 39562

- 99 -

II 1574

Todorova, T. P.  Public expenditure optimization in Bulgaria after its accession to the European Union / T. P. Todorova. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. 1-3 : Ч. 1, Ч. 1 : ДонНУ. - Донецк, 2008, с. 210-215. 

Сист. No: 39625

Данъци. Такси. Налози

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Едронова, В. Н. и др.  Методика оценки рисков налогоплательщиков - физических лиц, занимающихся предприемательской деятельностью, на базе общедоступных критериев отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок / В. Н. Едронова, А. В. Телегус. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 27, с. 32-39. 

Сист. No: 39166

- 101 -

Сп С 953 п

Жотева, Мая.  Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС / Мая Жотева. // Счетоводство плюс, 2009, N 9, с. 1, 3-4. 

Сист. No: 39270

- 102 -

Сп Б 925 с

Иванов, Костадин.  Трябва ли да се обяви в България данъчна амнистия на укритите доходи / Костадин Иванов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 17, с. 19-21. 

Сист. No: 39247

- 103 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  VIES - декларация при ВОТ / Лиляна Панева. // Български законник, XVIII, 2009, N 9, с. 75-79. 

Сист. No: 39306

- 104 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  ДДС при префактуриране на разходи / Лиляна Панева. // Български законник, XVIII, 2009, N 10, с. 79-86. 

Сист. No: 39567

Данъчно облагане

- 105 -

41487

Илиева, Искра Н.  Хармонизиране на българското данъчно облагане с Европейското / Искра Н. Илиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 17-24. 

Сист. No: 39210

- 106 -

Сп Ф 53

Малис, Н. И.  Вопросы налогообложения в условиях кризиса / Н. И. Малис. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 8, с. 23-26. 

Сист. No: 39255

- 107 -

Сп С 953 п

Николов, Илия.  Данъчно третиране на социалните разходи / Илия Николов. // Счетоводство плюс, 2009, N 10, с. 12-13. 

Сист. No: 39590

ДДС

- 108 -

Сп М 617 х

Възтановяване на ДДС върху стоки, закупени в рамките на общността . // Митническа хроника, XVIII, 2009, N 4, с. 13. 

Сист. No: 39598

- 109 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Условия и режим за облагане с ДДС на съпътстващи доставки / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2009, N 9, с. 8-10. 

Сист. No: 39439

Данъчен контрол

- 110 -

Сп Б 925 с

Симеонов, Истилиян.  Ред за извършване на ревизии и проверки по ДОПК и защита срещу действията на ревизиращите органи / Истилиян Симеонов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 18, с. 18-27. 

Сист. No: 39414

Митническо управление

- 111 -

В Д 381 с

Антонов, Момчил.  Особености при вноса и износа на селскостопанска продукция / Момчил Антонов. // Делова седмица, XVIII, N 42, 26 окт. - 1 ноемв. 2009, с. 11-12. 

Сист. No: 39609

- 112 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Митнически нарушения / Зорница Ганчева. // Делова седмица, XVIII, N 40, 12-18 окт. 2009, с. 11; N41, с. 11. 

Сист. No: 39484

Пари. Банково дело. Борси

- 113 -

Сп Д 41 к

Подколзина, И. А.  Некоторые актуальные проблемы российской денежно-кредитной политики в исследованиях европейских экономистов / И. А. Подколзина. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 8, с. 58-70. 

Сист. No: 39230

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 114 -

41487

Димитрова, Вяра Г.  Същност и развитие на аутсорсинга в банковия сектор на ЕС / Вяра Г. Димитрова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 11-116. 

Сист. No: 39213

- 115 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Оценка на доходността на акция / Васил Божков. // Делова седмица, XVIII, N 34, 01-06 септ. 2009 г., с. 11-12; N35, с. 12; N36, с. 12. 

Сист. No: 39231

- 116 -

В Д 381 с

Панева, Лиляна.  Параметри на кредитирането при продажби с отложено плащане / Лиляна Панева. // Делова седмица, XVIII, N 6, 01 юли 2009, с. 26-28. 

Сист. No: 39240

- 117 -

Сп Б 254 и

Статев, Стати.  Ефективност на банковата система в България (измерване и взаимовръзки с икономическия растеж) / Стати Статев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 5-6, с. 3-10. 

Сист. No: 39185

- 118 -

Сп Б 254 и

Статев, Стати.  Пазарна структура на банковата система в България / Стати Статев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 7-8, с. 3-9. 

Сист. No: 39431

Пари, валута

- 119 -

Сп Ч J 80 m

Mark, Nelson C.  Changing Monetary Policy Rules, Learning, and Real Exchange Rate Dynamics / Nelson C. Mark. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 6, с. 1047-1070. 

Сист. No: 39594

Инфлация

- 120 -

42926

Братованова, Станислава.  Инфлационни процеси в България в периода 2004-2007 г. / Станислава Братованова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 69-75. 

Сист. No: 39221

- 121 -

42175

Гетов, Георги.  Роля на инфлацията в България по пътя към евро / Георги Гетов. // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория : Сборник с доклади от научна конференция 10-11.05.2007 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2007, с. 273-275. 

Сист. No: 39253

Инвестиции

- 122 -

42926

Вълчанова, Славена.  Реалните опции - отчитане на несигурността при вземането на инвестиционни решения / Славена Вълчанова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 13-19. 

Сист. No: 39211

- 123 -

В П 225

Ангелов, Иван.  Истината за чуждите инвестиции в България / Иван Ангелов. // Пари, XVIII, N 197, 19 окт. 2009, с. 21. 

Сист. No: 39532

Инвестиционни фондове

- 124 -

42176

Кърджилова, Пламена.  Атрактивност та на инвестициите във взаимни фондове / Пламена Кърджилова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2007, с. 13-19. 

Сист. No: 39214

Фондов пазар. Фондова борса

- 125 -

Сп И 502

Статев, Стати.  Фондова борса и икономически растеж / Стати Статев. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 53-59. 

Сист. No: 39474

Ценни книжа

- 126 -

Сп Б 254 и

Гълъбов, Марин.  Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата / Марин Гълъбов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 7-8, с. 50-55. 

Сист. No: 39435

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 127 -

Сп И 50 м

Чобанова, Росица.  Иновации и икономическо развитие / Росица Чобанова. // Икономическа мисъл, LIV, 2003, N 2, с. 3-36. 

Сист. No: 20181

Икономика

- 128 -

II 1612

Балашевич, М. И. и др.  Тенденции развития теневой экономики в условиях глобализации / М. И. Балашевич, В. И. Нестеренко. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. I-II : Ч. I, Ч. I : ДонНУ. - Донецк, 2009, с. 143-147. 

Сист. No: 39367

- 129 -

Сп Ф 53 кс

Бабурина, О. Н.  Колонизация, индустриализация или глобализация - причины стратификации мирохозяйственной системы / О. Н. Бабурина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 34, с. 39-45. 

Сист. No: 39425

- 130 -

Сп М 68 э

Бергер, Я.  Китайская модель развития / Я. Бергер. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 9, с. 73-81. 

Сист. No: 39548

- 131 -

Сп Ф 53 кс

Ефременко, И. Н.  Глобализация и цикличное развитие мировой экономики / И. Н. Ефременко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 34, с. 33-38. 

Сист. No: 39424

- 132 -

Сп Б  445

Каменов, Камен.  Институционална и поведенческа основа на кризата / Камен Каменов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 3, с. 7-19. 

Сист. No: 39276

- 133 -

Сп И 502

Кларк, Галя.  Кризата удари света с различна сила и скорост / Галя Кларк. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 81-83. 

Сист. No: 39486

- 134 -

Сп И 502

Матеев, Илиян.  Индонезия - Икономическият гигант на АСЕАН / Илиян Матеев. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 84-87. 

Сист. No: 39488

- 135 -

Сп И 502

Петров, Камен.  Геоикономически възможности за стопанско развитие / Камен Петров. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 12-16. 

Сист. No: 39450

- 136 -

Сп Р 868 э

Порфирьев, Б.  Глобальные климатические изменения: новые риски и новые возможности экономического развития страны / Б. Порфирьев. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 6, с. 66-76. 

Сист. No: 39430

- 137 -

Сп В 52 Мэ

Ревина, Е. Я.  Прямые иностранные инвестиции в экономике Индии / Е. Я. Ревина. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 3, с. 39-47. 

Сист. No: 39554

- 138 -

Сп В 83 Э

Соколов, В.  Распад Британской империи как перестройка геоэкономической системы (1947-1972) / В. Соколов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 8, с. 96-109. 

Сист. No: 39321

- 139 -

Сп В 83 Э

Ясин, Е. и др.  Роль инноваций в развитии мировой экономики / Е. Ясин, М. Снеговая. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 9, с. 15-31. 

Сист. No: 39379

Регионална икономика

- 140 -

Сп П 57 х

Чернова, Л.  Методы анализа и регулирования пропорций регионального развития / Л. Чернова. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 7, с. 66-79. 

Сист. No: 39164

Икономика на Германия

- 141 -

Сп Г 62 Сс

Банов, Банчо.  Как Германия се пребори с негативния търговски баланс / Банчо Банов. // ГОДИШНИК на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 6, 2007, с. 103-112. 

Сист. No: 39580

Икономика на Русия

- 142 -

Сп П 57 х

Замятина, Н.  Инновационная политика региона / Н. Замятина. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 9, с. 53-60. 

Сист. No: 39397

- 143 -

Сп П 57 х

Погосов, И.  Особенности текущего социально-экономического развития / И. Погосов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 9, с. 21-33. 

Сист. No: 39389

- 144 -

Сп М 68 э

Шейнис, В.  Экономический кризис и вызовы модернизации / В. Шейнис. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 9, с. 3-11. 

Сист. No: 39544

Икономика на САЩ

- 145 -

Сп В 83 Э

Клинов, В.  Проблемы регулирования экономики США в исследованиях Пола Кругмана / В. Клинов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 8, с. 28-42. 

Сист. No: 39318

- 146 -

Сп С 959

Супян, В. Б.  Мировой кризис и перспективы американской экономики / В. Б. Супян. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 8, с. 3-16. 

Сист. No: 39315

Стопанска история

- 147 -

Сп В 83 Э

Мау, В.  Модернизация в условиях политической стабильности (Реформы второй половины XIX в.: логика и этапы комплексной модернизации / В. Мау. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 9, с. 32-50. 

Сист. No: 39381

Икономически реформи

- 148 -

Сп Р 868 э

Яковлев, П. и др.  Аргентина: трудное продолжение курса "реформирования рыночных реформ" / П. Яковлев, С. Батчиков. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 5, с. 48-69. 

Сист. No: 39197

Прогнозиране

- 149 -

Сп И 502

Марков, Огнян.  Прогностичен анализ на БВП за периода 2010-2050 г. / Огнян Марков. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 17-19. 

Сист. No: 39454

Икономически анализ

- 150 -

Сп С 953

Тимчев, Марко.  Балансиран бизнесанализ на рейтинга и риска от финансова несъстоятелност и банкрут на предприятието по данни от финансовия отчет / Марко Тимчев. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 4, с. 24-25; N5, с. 14-16; N6, с. 13-15; N7-8, с. 17-19; N9, с. 25-26; N10, с. 20-21. 

Сист. No: 37989

Икономика на отраслите

- 151 -

Сп И 502

Николов, Емил.  Циментовата индустрия в България / Емил Николов. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 23-28. 

Сист. No: 39462

Аграрна икономика

- 152 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Рекордно увеличение на износа на свинско месо от ЕС / Жени Владинова. // Български фермер, XVIII, N 904, 2-8 април 2009, с. 17. 

Сист. No: 39459

- 153 -

В Б 921ф

За рискът от спекулата по време на криза . // Български фермер, XVIII, N 904, 2-8 април 2009, с. 2. 

Сист. No: 39458

- 154 -

В Б 921ф

Зърнената търговия под натиска на рецесията . // Български фермер, XVIII, N 903, 26 март-1 апр.2009, с. 2. 

Сист. No: 39452

- 155 -

В Б 921ф

Цените падат по-бързо от търсенето . // Български фермер, XVIII, N 905, 9-15 април 2009, с. 3; N906 с. 2. 

Сист. No: 39465

Икономика на селското стопанство

- 156 -

Сп С 959

Овчинников, О. Г.  Экономические аспекты деательности органов местной власти в сельских районах США / О. Г. Овчинников. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 8, с. 92-110. 

Сист. No: 39316

- 157 -

Сп З-54

Русчева, Дарина.  Потребление на продоволствени продукти у нас / Дарина Русчева. // Земеделие плюс, 2009, N 8, с. 6-9. 

Сист. No: 39160

Икономика на индустрията, предприятието

- 158 -

Сп П 57 х

Райская, Н. и др.  Взаимосвязь структуры промышленного производства и цен / Н. Райская, Я. Сергиенко, А. Френкель. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 8, с. 33-39. 

Сист. No: 39312

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 159 -

II 1612

Турбан, Г. В.  Динамика и тенденции мировой торговли товарами и услугами за годы работы ГАТТ/ВТО (1947-2008) / Г. В. Турбан. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. I-II : Ч. I, Ч. I : ДонНУ. - Донецк, 2009, с. 72-78. 

Сист. No: 39366

Търговия

- 160 -

Сп Т 87 В

Благоева, Силвия.  Вериги на доставките в българската практика / Силвия Благоева, Мария Кехайова. // Годишник на Икономически университет - Варна, 80, 2009, с. 168-205. 

Сист. No: 39571

- 161 -

Сп И 36 Вн

Граматикова, Елица.  Оперативни възможности за преодоляване на финансова криза в търговските фирми / Елица Граматикова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 115-126. 

Сист. No: 39560

- 162 -

Сп Д 41 к

Кашкин, В. В.  О рынке лизинга в условиях кризиса / В. В. Кашкин. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 8, с. 39-43. 

Сист. No: 39228

- 163 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Практически съображения при избора на термин от ИНКОТЕРМС / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2009, N 8, с. 14-18. 

Сист. No: 39259

- 164 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Условието за доставка FOB според американските външнотърговски дефиниции / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2009, N 9, с. 18-21. 

Сист. No: 39440

Маркетинг

- 165 -

Сп Г 62 Сс

Острева, Елица.  Използване на силата на търговските марки в сектора на далекосъобщенията и телекимуникациите в България / Елица Острева. // ГОДИШНИК на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 6, 2007, с. 25-35. 

Сист. No: 39561

- 166 -

Сп И 36 Вн

Анастасова, Лина.  Брандът на услуга: утвърждаване чрез създаване на емоции за потребителя / Лина Анастасова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 70-81. 

Сист. No: 39551

- 167 -

Сп Ч J 80 B

Harris, Lisa et al.  Social networks: the future of marketing for small business / Lisa Harris, Alan Rae. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 5, с. 24-31. 

Сист. No: 39617

Логистика

- 168 -

II 1612

Петров, Е. Ю.  Формирование глобальной логистической системы как инновационный инструмент интеграции экомики Украины в структуру мирового хозяйства / Е. Ю. Петров. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. I-II : Ч. I, Ч. I : ДонНУ. - Донецк, 2009, с. 426-431. 

Сист. No: 39369

- 169 -

II 1612

Савенко, С. В.  Развитие транспортно-логистических центров в европейском регионе / С. В. Савенко. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. I-II : Ч. I, Ч. I : ДонНУ. - Донецк, 2009, с. 442-448. 

Сист. No: 39370

- 170 -

Сп Л 763

Стандартен GS1 логистичен етикет . // Логистика, V, 2009, N 8, с. 58-59. 

Сист. No: 39357

Външна търговия

- 171 -

Сп И 50 м

Георгиев, Румен.  Системен подход към риска от външните финансови дебаланси в българската икономика / Румен Георгиев. // Икономическа мисъл, LIV, 2009, N 5, с. 3-25. 

Сист. No: 39531

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 172 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Взаимодействие между митническата администрация и другите институции, осъществяващи контрол при внос, износ и транзит на стоки / Зорница Ганчева. // Делова седмица, XVIII, N 35, 07-13 септ. 2009 г., с. 11; N36, с. 11-12; N37, с. 11. 

Сист. No: 39237

- 173 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Свободни зони и свободни складове / Зорница Ганчева. // Делова седмица, XVIII, N 39, 05-11 окт. 2009 г., с. 11-12. 

Сист. No: 39409

- 174 -

В Д 381 с

Томева, Милка.  Безмите внос на стоки от физически лица / Милка Томева. // Делова седмица, XVIII, N 33, 10-16 август 2009 г., с. 11; N34, с. 11. 

Сист. No: 38960

- 175 -

Сп М 617 х

Регистрация на EORI - номер . // Митническа хроника, XVIII, 2009, N 4, с. 12. 

Сист. No: 39597

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 176 -

42927

Стефанов, Стефан и др.  Управление на международни инвестиционни проекти / Стефан Стефанов, Веселка Василева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 353-359. 

Сист. No: 39195

Международни икономически отношения

- 177 -

II 1541

Василев, Й. И.  Глобална конкурентоспособност на страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество / Й. И. Василев. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : ДонНУ. - Свиштов - Донецк, 2006, с. 74-79. 

Сист. No: 39627

- 178 -

II 1541

Дамянов, А. и др.  Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество: предизвикателства и възможности / А. Дамянов, Г. Захариева, К. Саркисян. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : ДонНУ. - Свиштов - Донецк, 2006, с. 4-11. 

Сист. No: 39606

- 179 -

II 1574

Петков, П. И.  Коинтеграционный анализ торгового баланса Украины / П. И. Петков. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. 1-3 : Ч. 1, Ч. 1 : ДонНУ. - Донецк, 2008, с. 164-172. 

Сист. No: 39605

- 180 -

II 1506

Стефанов, С. В. и др.  Анализ и прогнозирование развития экспорта и импорта товаров отдельных европейских стран / С. В. Стефанов, В. С. Василева. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Часть 1-3 : Ч. 1, Ч. 1 : ДонНУ. - Донецк, 2005, с. 289-292. 

Сист. No: 39623

- 181 -

II 1574

Тодоров, Т. И.  Международное сопоставление конкурентоспособности / Т. И. Тодоров. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. 1-3 : Ч. 1, Ч. 1 : ДонНУ. - Донецк, 2008, с. 105-113. 

Сист. No: 39601

- 182 -

ІІ 1506

Шопова, М. С.  Свободные экономические зоны - возможность приобщения новых рыночных экономик к мировому хозяйству / М. С. Шопова. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч.1-3 : Ч. 2, Ч. 2 : ДонНУ. - Донецк, 2005, с. 520-523. 

Сист. No: 39624

- 183 -

Сп М 68 э

Китай: универсальная модель модернизации ? . // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 8, с. 69-81. 

Сист. No: 39314

Глобализация

- 184 -

II 1506

Марков, О.  Глобализация и либерализация экономики / О. Марков. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Часть 1-3 : Ч. 1, Ч. 1 : ДонНУ. - Донецк, 2005, с. 103-106. 

Сист. No: 39621

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 185 -

42927

Палигоров, Иван и др.  Някои предизвикателства пред собствениците при усвояването на средствата от Европейските фондове / Иван Палигоров, Цанко Българенски. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 328-334. 

Сист. No: 39193

- 186 -

Сп Е 205 б

Антикризисни мерки в рамките на ЕС и развитие на инвестициите . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство, 2009, N 3-4, с. 39-44. 

Сист. No: 39158

- 187 -

Сп И 502

Даскалова, Татяна.  Финансиране на публично-частни проекти с европейски средства / Татяна Даскалова. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 32-35. 

Сист. No: 39467

- 188 -

Сп Е 206

Кой и как извършва управлението на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни? . // Европейски пари за България, 2, 2009, N 10, с. 23-28. 

Сист. No: 39417

Право. Наука за държавата и правото

- 189 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  Временните разлики по ЗКПО към 31.12.2009 г. и отчитането на активи и пасиви по отсрочени данъци / Емил Евлогиев. // Български законник, XVIII, 2009, N 10, с. 73-78. 

Сист. No: 39566

- 190 -

Сп Т 961 п

Колева, Рая.  Основни права на потребителите / Рая Колева. // Търговско право, XVIII, 2009, N 2, с. 65-92. 

Сист. No: 39288

- 191 -

Сп Т 961 п

Пенчев, Георги.  Опазване на околната среда от вредното въздействие на химическите вещества по европейското право (актуални проблеми) / Георги Пенчев. // Търговско право, XVIII, 2009, N 2, с. 93-107. 

Сист. No: 39289

- 192 -

Сп Б 923 з

Русев, Валентин.  Основни принципи на митническия процес / Валентин Русев. // Български законник, XVIII, 2009, N 9, с. 80-84. 

Сист. No: 39307

- 193 -

Сп Б 923 з

Тодоров, Петко.  Промените в Закона за акцизите и данъчните складове / Петко Тодоров. // Български законник, XVIII, 2009, N 10, с. 71-72. 

Сист. No: 39565

Данъчни закони

- 194 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Последните изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс / Велко Джилизов. // Български законник, XVIII, 2009, N 9, с. 51-56. 

Сист. No: 39303

- 195 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Правен режим на субсидиите и финансиранията съгласно ЗДДС / Милена Кирилова. // Български законник, XVIII, 2009, N 10, с. 87-92. 

Сист. No: 39568

Търговска марка. Промишлени образци

- 196 -

42176

Димитров, Димитър.  Търговската марка - правен, икономически и счетоводен аспект / Димитър Димитров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2007, с. 7-12. 

Сист. No: 39209

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 197 -

Сп П 83 м

Казанджиева, Мария.  Правни способи за управлението и противодействие на конфликта на интереси при лицата, заемащи публични длъжности в общината / Мария Казанджиева. // Правна мисъл, L, 2009, N 3, с. 3-19. 

Сист. No: 39487

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 198 -

Сп Б 923 з

Мушкаров, Гошо.  Семейни помощи за деца / Гошо Мушкаров. // Български законник, XVIII, 2009, N 9, с. 65-74. 

Сист. No: 39305

Пенсионно осигуряване

- 199 -

Сп Е 454 и

Частните пенсионни фондове и техният принос за адекватни и устойчиви пенсии в Европа . // Експерт, XVII, 2009, N 8, с. 25-28. 

Сист. No: 39224

Застраховане

- 200 -

В З 375

Габровски, Радослав.  С поглед отвъд кризата. Общозастрахователна компания в условията на турбулентно бизнес пространство / Радослав Габровски. // Застраховател, XV, N 18, 30 септ. - 14 окт. 2009, с. 11; N19, с. 19; N20 , с. 19. 

Сист. No: 39334

- 201 -

В З 375

Стоянов, Светослав.  С поглед отвъд кризата. Нетрадиционни модели при управлението на катастрофичния портфейл на международни финансови корпорации и застрахователни компании / Светослав Стоянов. // Застраховател, XV, N 17, 16-30 септ. 2009 г., с. 15-16; N18, с. 15. 

Сист. No: 39275

- 202 -

Сп Б 254 и

Андреев, Янаки.  За застрахователния пазар / Янаки Андреев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 7-8, с. 23-29. 

Сист. No: 39433

- 203 -

Сп С 848 д

Баутов, Андрей Николаевич.  Комплексный показатель эффективности антикризисного управления страховой организацией и критерии его оценки / Андрей Николаевич Баутов. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 7, с. 10-20. 

Сист. No: 39294

- 204 -

Сп П 186

Димитрова, Галина.  Развитие на световния и европейския застрахователен пазар / Галина Димитрова. // Панорама на труда, 2009, N 5, с. 21-34. 

Сист. No: 39277

- 205 -

Сп Ф 53 кс

Козлов, А. В.  Новые подходы к повышению эффективности автострахования в условиях кризиса / А. В. Козлов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 34, с. 81-84. 

Сист. No: 39432

- 206 -

Сп Ф 53

Коломин, Е. В.  О повышении теоретической обоснованности перспектив развития страхования / Е. В. Коломин. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 7, с. 39-43. 

Сист. No: 39200

- 207 -

Сп Ф 53 кс

Логвинова, И. Л.  Взаимное страхование - перспективное направление развития страховой отрасли в Российской федерации / И. Л. Логвинова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 30, с. 47-52. 

Сист. No: 39332

- 208 -

Сп Ф 53

Постникова, И. Ю.  Экономическая безопасность. Особенности ее проявления в перестраховании / И. Ю. Постникова. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 7, с. 44-47. 

Сист. No: 39202

- 209 -

Сп С 848 д

Романова, Марина Владимировна.  Сфера применения модели страховой защиты по ипотечному страхованию при осуществлении социальной защиты населения в обеспечении жильем / Philippe Trainar. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 7, с. 22-26. 

Сист. No: 39296

- 210 -

Сп Ф 53

Чарышнов, А. В.  Методология страхования рисков невозврата дебиторской задолженности в России / А. В. Чарышнов. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 8, с. 55-58. 

Сист. No: 39258

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 211 -

Сп П 324

Легкоступ, Пламен и др.  Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света / Пламен Легкоступ, Розалия Кузманова-Карталова. // Педагогика, 2009, N 9-10, с. 71-85. 

Сист. No: 39547

Образование

- 212 -

Сп П 324

Бонева, Галя Йорданова.  Компетентностен подход към образованието и новата образователна парадигма / Галя Йорданова Бонева. // Педагогика, 2009, N 9-10, с. 12-27. 

Сист. No: 39541

- 213 -

Сп П 324

Гюрова, Вяра.  Подготовка и усъвършенстване на педагогическите кадри като образователни мениджъри / Вяра Гюрова. // Педагогика, 2009, N 7-8, с. 50-62. 

Сист. No: 39184

- 214 -

Сп П 324

Карапенчев, Живко Трифонов и др.  Образованието в информационното общество / Живко Трифонов Карапенчев, Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова, Лъчезар Иванов Лазаров. // Педагогика, 2009, N 9-10, с. 55-70. 

Сист. No: 39543

- 215 -

Сп П 324

Попова, Любомира.  Европейска програма "Еразъм" - възможност за развитие на интеркултурна компетентност у студентите / Любомира Попова. // Педагогика, 2009, N 9-10, с. 120-134. 

Сист. No: 39546

- 216 -

Сп П 186

Филева, Маргарита.  Основни европейски документи и решения в сферата на образованието / Маргарита Филева. // Панорама на труда, 2009, N 5, с. 53-61. 

Сист. No: 39281

Висше образование

- 217 -

II 1574

Цвяткова, С. Д.  Попытки реализации качественного (интерактивного) обучения студентов по учебной дисциплине "Квалитология" / С. Д. Цвяткова. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. 1-3 : Ч. 2, Ч. 2 : ДонНУ. - Донецк, 2008, с. 599-604. 

Сист. No: 39612

- 218 -

Сп М 457 е

Березовский, Валерий Александрович.  Экономика трансграничного образования / Валерий Александрович Березовский. // Международно списание Е и М еврообразование . - София, 2009, N 4/5, с. 43-48. 

Сист. No: 39267

- 219 -

Сп П 57 х

Блинов, А. и др.  Вопросы обучения современных управленцев / А. Блинов, О. Рудакова. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 9, с. 88-92. 

Сист. No: 39400

- 220 -

Сп М 457 е

Тихомирова, Н. В.  Трансформация системы образования в условиях перехода к информационному обществу / Н. В. Тихомирова. // Международно списание Е и М еврообразование . - София, 2009, N 4/5, 13-24. 

Сист. No: 39265

Висше образование в България

- 221 -

Сп П 186

Филева, Маргарита.  Висшето образование в България - оценки, проблеми, стратегии / Маргарита Филева. // Панорама на труда, 2009, N 6, с. 17-33. 

Сист. No: 39283

Висше образование за икономисти

- 222 -

Сп П 57 х

Сергеев, В.  Игры в высшей школе / В. Сергеев. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 9, с. 79-87. 

Сист. No: 39399

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 223 -

Сп И 50 м

Иванов, Божидар.  Измервания на влиянието на общата аграрна политика в опазване на околната среда / Божидар Иванов. // Икономическа мисъл, LIV, 2009, N 5, с. 69-86. 

Сист. No: 39533

- 224 -

Сп Х 742

Универсални методи за пречистване на водата . // ХИ&Т, X, 2009, N 5, с. 23. 

Сист. No: 39376

Екология

- 225 -

В Б 921ф

Пет начина за екоземеделие . // Български фермер, XVIII, N 922, 6-12 авг. 2009, с. 3. 

Сист. No: 39523

Математическо моделиране

- 226 -

Сп Ф 53 кс

Фрактальная модель динамики цен на нефть в период 2008г. - начало 2009 г. и прогноз цен на нефть на ее основе . // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 28, с. 12-23. 

Сист. No: 39173

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 227 -

Сп М 453

Шопов, Д. и др.  Мениджмънт на качеството на медицинските дейности в неврологично отделение / Д. Шопов, Ст. Вълкова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XL, 2009, N 2, с. 10-20. 

Сист. No: 39311

Здравеопазване

- 228 -

Сп М 453

Пасхалидис, К.  Значение на сравнителния анализ на здравните реформи / К. Пасхалидис. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XL, 2009, N 3, с. 3-8. 

Сист. No: 39363

- 229 -

Сп М 453

Петрова, Зл. и др.  Обществената оценка като критерий за здравната реформа / Зл. Петрова, В. Борисов. // Медицински мениджмънт и здравна политика, XL, 2009, N 3, с. 9-16. 

Сист. No: 39378

Стокознание

- 230 -

Сп Х 742

Андронов, Емил.  Оптимизация на дизайна на пластмасовите транспортни опаковки за храни / Емил Андронов. // ХИ&Т, X, 2009, N 5, с. 18-19. 

Сист. No: 39373

- 231 -

Сп Х 742

Когато синтетичните материали влошават качеството на хранителните продукти . // ХИ&Т, X, 2009, N 5, с. 15-16. 

Сист. No: 39372

Енергетика

- 232 -

42927

Веселинова, Надежда.  Аспекти на маркетинговия контролинг при реализацията на биогорива / Надежда Веселинова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 388-400. 

Сист. No: 39201

- 233 -

42926

Петрова, Николина и др.  Производство на ел. енергия от възобновяеми източници - вятър / Николина Петрова, Александър Русев, Влади Куршумов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 20-25. 

Сист. No: 39218

- 234 -

42927

Тананеева, Живка.  Възможности и перспективи при потреблението на биогорива / Живка Тананеева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 298-302. 

Сист. No: 39191

- 235 -

В К 263

Ангарев, Панайот и др.  Зелено бъдеще / Панайот Ангарев, Калина Горанова. // Капитал (прил. К Възобновяема енергия), XVII, N 42, 24-30 окт. 2009, с. 1, 4-5. 

Сист. No: 39595

- 236 -

В Б 921ф

Биовъглища подобряват почвата и прочистват въздуха . // Български фермер, XVIII, N 915, 18-24 юни 2009, с. 22. 

Сист. No: 39517

- 237 -

В Б 921ф

В Германия на земеделски земи отглеждат бързорастящи дървета за енергийни цели . // Български фермер, XVIII, N 894, 22-28 ян. 2009, с. 10. 

Сист. No: 39461

- 238 -

В Б 921ф

Верният изход от газовата криза са възобновяемите енергийни източници . // Български фермер, XVIII, N 893, 15-21 ян. 2009, с. 3. 

Сист. No: 39451

- 239 -

В К 263

Възобновяемата енергия в България - мощности, потребление и цени . // Капитал (прил. К Възобновяема енергия), XVII, N 42, 24-30 окт. 2009, с. 2-3. 

Сист. No: 39596

- 240 -

В К 263

Георгиева, Мара.  Кой финансира производството на възобновяема енергия / Мара Георгиева. // Капитал (прил. К Възобновяема енергия), XVII, N 42, 24-30 окт. 2009, с. 7-9. 

Сист. No: 39599

- 241 -

В К 263

Насева, Маргарита.  Енергията на бъдещето - в Космоса, в океана, в пустинята или просто на покрива / Маргарита Насева. // Капитал (прил. К Възобновяема енергия), XVII, N 42, 24-30 окт. 2009, с. 10-12. 

Сист. No: 39600

- 242 -

Сп В 83 Э

ВР: Статистически обзор мировой энергетики, июнь 2009 года . // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 9, с. 93-109. 

Сист. No: 39383

- 243 -

Сп С 959

Удалов, Д. А.  Энергетический фактор экономического кризиса / Д. А. Удалов. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 9, с. 60-72. 

Сист. No: 39539

Селско стопанство. Горско стопанство

- 244 -

В Б 921ф

Андреев, Андрей.  Българското свиневъдство в условията на пазарна икономика / Андрей Андреев. // Български фермер, XVIII, N 910, 14-20 май 2009, с. 15, 19. 

Сист. No: 39499

- 245 -

В Б 921ф

Ванчева, Диана.  Общата селскостопанска политика на ЕС не решава нашите проблеми / Диана Ванчева. // Български фермер, XVIII, N 901, 12-18 март 2009, с. 1, 19. 

Сист. No: 39494

- 246 -

В Д 381 с

Василев, Йордан.  Шансът - възвръщане на традиционни позиции / Йордан Василев. // Делова седмица, XVIII, N 38, 28 септ. - 4 окт. 2009 г., с. 13-14. 

Сист. No: 39331

- 247 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Необходима ни е работеща стратегия за картофопроизводството / Ваня Велинска. // Български фермер, XVIII, N 934, 29 окт. 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39613

- 248 -

В Б 921ф

Владимирова, Жени.  Свободно отглеждане с боксове за почивка / Жени Владимирова. // Български фермер, XVIII, N 902, 19-25 март 2009, с. 15, 20. 

Сист. No: 39449

- 249 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Китай спешно моделнизира млечната си промишленост / Жени Владинова. // Български фермер, XVIII, N 906, 16-22 април 2009, с. 17. 

Сист. No: 39473

- 250 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Повишен интерес към заешкото месо / Жени Владинова. // Български фермер, XVIII, N 909, 21-27 май 2009, с. 15, 19. 

Сист. No: 39501

- 251 -

В Б 921ф

Владинова, Жени и др.  Ще стане ли отглеждането на елени доходоносен бизнес и за България / Жени Владинова, Таня Демирова. // Български фермер, XVIII, N 906, 16-22 април 2009, с. 16. 

Сист. No: 39470

- 252 -

В Б 921ф

Възможно е покачване на световните цени на хранителните продукти . // Български фермер, XVIII, N 907, 23 апр. 2009, с.2. 

Сист. No: 39475

- 253 -

В Б 921ф

За селското стопанство и промените в климата . // Български фермер, XVIII, N 927, 10-16 септ. 2009, с. 2, 24. 

Сист. No: 39509

- 254 -

В Б 921ф

Зеленото злато на Калифорния . // Български фермер, XVIII, N 907, 23 апр. 2009, с. 14; N908, с. 12-13. 

Сист. No: 39490

- 255 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Палмовото масло - много евтино и използвано за различни производства / Петко Иванов. // Български фермер, XVIII, N 907, 23 апр. 2009, с. 8. 

Сист. No: 39478

- 256 -

В Б 921ф

Миланова, Сенка и др.  Биологична борба с плевелите в условията на органично земеделие / Сенка Миланова, Траянка Георгиева, Адрияна Григорова. // Български фермер, XVIII, N 906, 16-22 април 2009, с. 7, 10. 

Сист. No: 39468

- 257 -

В Б 921ф

Млечният сектор у нас е най-проблемен . // Български фермер, XVIII, N 903, 26 март-1 апр.2009

Сист. No: 39457

- 258 -

В Б 921ф

Мянушев, Енчо.  Опазване и използване на ерозираните земи в условията на фермерски стопанства / Енчо Мянушев. // Български фермер, XVIII, N 903, 26 март-1 апр.2009, с. 8. 

Сист. No: 39456

- 259 -

В Б 921ф

Радев, Вселин и др.  Балансираното торене влияе върху количеството и качеството на малините / Вселин Радев, Маргарита Николова. // Български фермер, XVIII, N 909, 7-13 май 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39498

- 260 -

В Б 921ф

Разширяват площите с маслодайни култури . // Български фермер, XVIII, N 907, 23 апр. 2009, с. 3. 

Сист. No: 39477

- 261 -

Сп А 255

Алексиева, Биляна.  Млечният път на протестите / Биляна Алексиева. // Агробизнесът, VII, 2009, N 10, с. 22-24. 

Сист. No: 39442

- 262 -

Сп Х 742

Ангелов, Емил.  Генномодифицираните храни - отговор на общественото мнение /  Прев. от англ. Емил Ангелов. // ХИ&Т, X, 2009, N 5, с. 20-21. 

Сист. No: 39374

- 263 -

Сп М 68 э

Андреева, Н.  Сельское хозяйство западных стран на постиндустриальном этапе развития / Н. Андреева. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 7, с. 91-96. 

Сист. No: 39291

- 264 -

Сп З 544 к

Драгнев, Петър.  Промени в правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / Петър Драгнев. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 9, с. 8-22. 

Сист. No: 39300

- 265 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Орехът - култура с неизползвани възможности / Петко Иванов. // Агробизнесът, VII, 2009, N 10, с. 31-32. 

Сист. No: 39444

- 266 -

Сп З-54

Йовчевска, Пламена и др.  Развитие на общата селскостопанска политика / Пламена Йовчевска, Вергиния Гайдарска. // Земеделие плюс, 2009, N 9, с. 12-14. 

Сист. No: 39404

- 267 -

Сп З 544 к

Кънева, Красимира и др.  За инвестиционните намерения на земеделските производители в условията на субсидирането по ОСП / Красимира Кънева, Минка Анастасова. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 9, с. 33-37. 

Сист. No: 39309

- 268 -

Сп И 50

Мицов, Вихър.  Приложение на Path - анализа при изследване на факторните влияния по стойностните показатели за организационните форми в селското стопанство / Вихър Мицов. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 5, с. 12-26. 

Сист. No: 39272

- 269 -

Сп А 255

Неда - нов хибриден сорт хлебна пшеница . // Агробизнесът, VII, 2009, N 9, с. 26-27. 

Сист. No: 39504

- 270 -

Сп З-54

Стойков, П.  За качеството на говеждото месо / П. Стойков. // Земеделие плюс, 2009, N 8, с. 43-45; N9, с. 45-47. 

Сист. No: 39408

- 271 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  Финансирането на земеделските стопани / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, VII, 2009, N 10, с. 26-27. 

Сист. No: 39443

- 272 -

Сп З-54

Харизанова, Цветана.  Инвестициите в животновъдството / Цветана Харизанова. // Земеделие плюс, 2009, N 9, с. 41-42. 

Сист. No: 39407

Селскостопански предприятия, производство

- 273 -

41486

Славова, Красимира.  Извадково изучаване на гроздопроизводителите - една възможност за изследване на рентабилността в лозарството / Красимира Славева. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 301-309. 

Сист. No: 39246

Аграрна политика

- 274 -

Сп И 50

Атанасова, Мария.  Анализ на тенденциите и перспективи при производство на зърно / Мария Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 5, с. 3-11. 

Сист. No: 39271

- 275 -

Сп И 50

Димитрова, Параскева.  Тенденции и насоки за устойчиво икономическо развитие на аграрния сектор в България, 2008-2013 г. / Параскева Димитрова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 5, с. 33-40. 

Сист. No: 39273

Растениевъдство

- 276 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Малинопроизводството е незаета ниша, възползвайте се / Ваня Велинска. // Български фермер, XVIII, N 900, 5-11 март 2009, с. 7-8, 11. 

Сист. No: 39489

- 277 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Пшеницата ще е винаги култура №1 за страната ни / Ваня Велинска. // Български фермер, XVIII, N 916, 25 юни-1 юли 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39505

- 278 -

В Б 921ф

Глобалното затопляне и розовата реколта . // Български фермер, XVIII, N 916, 25 юни-1 юли 2009, с. 24. 

Сист. No: 39515

- 279 -

В Б 921ф

Давидова, Алма.  Пазарът на жито е парализиран / Алма Давидова. // Български фермер, XVIII, N 925, 27 авг. - 2 септ. 2009, с. 2. 

Сист. No: 39518

- 280 -

В Б 921ф

Дочев, Грозю и др.  Българските царевични хибриди се радват на успех у нас и в чужбина / Грозю Дочев, Румяна Кънчева. // Български фермер, XVIII, N 930, 1-7 окт. 2009, с. 10. 

Сист. No: 39453

- 281 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  Съвременни тенденции за развитието на овощарството / Александър Иванов. // Български фермер, XVIII, N 896, 5-11 февр. 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39472

- 282 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  Все повече се търсят така наречените ягодови сортове на неутралния ден / Александър Иванов. // Български фермер, XVIII, N 907, 23 апр. 2009, с. 9. 

Сист. No: 39480

- 283 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  Пресни ягодови плодове през цялата година / Александър Иванов. // Български фермер, XVIII, N 898, 19-25 февр. 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39482

- 284 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Намалява производството на вино в ЕС - по-малко площи, но и по-ниска консумация / Петко Иванов. // Български фермер, XVIII, N 930, 1-7 окт. 2009, с. 11. 

Сист. No: 39448

- 285 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Скептицизъм и критика за биогоривата в света / Петко Иванов. // Български фермер, XVIII, N 895, 29 ян.-4 февр. 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39464

- 286 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Енергийните култури са с много високи изисквания, т.е. изискват повече ресурси / Петко Иванов. // Български фермер, XVIII, N 896, 05 февр. 2009, с. 9-10. 

Сист. No: 39476

- 287 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Сушата настъпва и в България / Петко Иванов. // Български фермер, XVIII, N 914, 11-17 юни 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39500

- 288 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Състояние на пшеницата в света през 2009 година / Петко Иванов. // Български фермер, XVIII, N 919, 16-22 юли 2009, с. 7-8; N921, с. 8, 11. 

Сист. No: 39528

- 289 -

В Б 921ф

Костов, Костадин.  Предизвикателство за селекционерите на зърнено-житни култури през 21 век / Костадин Костов. // Български фермер, XVIII, N 905, 9-15 април 2009, с. 7, 10. 

Сист. No: 39463

- 290 -

В Б 921ф

Радев, Веселин и др.  Малинопроизводителите трябва да се стремят към ефективно производство, а не само към високи цени / Веселин Радев, Божидар Петков. // Български фермер, XVIII, N 916, 25 юни-1 юли 2009, с. 9. 

Сист. No: 39510

- 291 -

В Б 921ф

Развоят на кризата ще е определящ и за бъдещия пазар на слънчогледа . // Български фермер, XVIII, N 924, 20-26 авг. 2009, с. 10. 

Сист. No: 39519

- 292 -

В Б 921ф

Реформа на политиката за вино на Европейският съюз . // Български фермер, XVIII, N 932, 15-21 окт. 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39491

- 293 -

В Б 921ф

Славова, Йорданка.  Стевията е уникална билка, очакваща своята заслужена реабилитация от ЕК / Йорданка Славова. // Български фермер, XVIII, N 918, 9-15 юли 2009, с. 8, 11. 

Сист. No: 39526

- 294 -

В Б 921ф

У нас има потенциал и площи за производството на енергийни култури . // Български фермер, XVIII, N 918, 9-15 юли 2009, с. 2. 

Сист. No: 39524

- 295 -

В Б 921ф

Фетваджиева, Н. и др.  Настъпват сериозни промени в състава на плевелната растителност в България / Н. Фетваджиева, Сенка Миланова. // Български фермер, XVIII, N 893, 15-21 ян. 2009, с. 7-8. 

Сист. No: 39455

- 296 -

В Б 921ф

Чапански, Николай.  Богата гроздова реколта за качествено вино / Николай Чапански. // Български фермер, XVIII, N 932, 15-21 окт. 2009, с. 8. 

Сист. No: 39496

- 297 -

Сп И 502

Атанасова, Мария.  Зърнопроизводството в България в условията на световна криза / Мария Атанасова. // Икономика, LXIII, 2009, N 3, с. 60-65. 

Сист. No: 39479

Земеделие. Организация и управление

- 298 -

41486

Ангелова, Поля.  Статистическите наблюдения на поземлената собственост и земеделските стопанства - информационна база за анализ на аграрната структура / Поля Ангелова. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 6-7 октомври 2006 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 311-318. 

Сист. No: 39248

- 299 -

II 1506

Славева, К. Б.  Организация и проведение выборочного исследования в виноградарстве / К. Б. Славева. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Часть 1-3 : Ч. 1, Ч. 1 : ДонНУ. - Донецк, 2005, с. 369-372. 

Сист. No: 39626

- 300 -

В Б 921ф

Бозуков, Христо.  В тютюнопроизводството има много възможности, които все още не се използват от фермерите / Христо Бозуков. // Български фермер, XVIII, N 931, 08-14 окт. 2009 г., с. 10-11. 

Сист. No: 39445

- 301 -

В Б 921ф

Владинова, Жени и др.  Аграрният сектор - отново фактор за икономиката ни? / Жени Владинова, Любомир Коралов. // Български фермер, XVIII, N 892, 8-14 ян. 2009, с. 17. 

Сист. No: 39447

- 302 -

В Б 921ф

Георгиева, Ваня.  И България полага усилия да произвежда качествена и безопасна земеделска продукция / Ваня Георгиева. // Български фермер, XVIII, N 929, 24-30 септ. 2009, с. 10. 

Сист. No: 39471

- 303 -

В Б 921ф

Давидова, Алма.  Земеделието днес зависи от ефективното и навременно метеорологично обслужване / Алма Давидова. // Български фермер, XVIII, N 927, 10-16 септ. 2009, с. 2. 

Сист. No: 39503

- 304 -

В Б 921ф

За новите технологии и земеделието . // Български фермер, XVIII, N 923, 13-19 авг. 2009, с. 2. 

Сист. No: 39521

- 305 -

В Б 921ф

Земеделието срещу климатичните промени . // Български фермер, XVIII, N 921, 30 юли - 5 авг. 2009, с. 24. 

Сист. No: 39525

- 306 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Земеделието в световен мащаб е заплашено от невиждана досега суша / Петко Иванов. // Български фермер, XVIII, N 913, 4-10 юни 2009, с. 9. 

Сист. No: 39495

- 307 -

В Б 921ф

Мянушев, Енчо.  Поясното земеделие дава нови възможности на дребнотои средно частно земеделие / Енчо Мянушев. // Български фермер, XVIII, N 933, 22-28 окт. 2009, с. 9. 

Сист. No: 39578

- 308 -

В Б 921ф

Новата глобална прогноза на ФАО . // Български фермер, XVIII, N 922, 6-12 авг. 2009, с. 2. 

Сист. No: 39522

- 309 -

В Б 921ф

От какви инвестиции се нуждае световното земеделие . // Български фермер, XVIII, N 933, 22-28 окт. 2009, с. 3. 

Сист. No: 39577

- 310 -

В Б 921ф

Трудности, които съпътстват българското земеделие при прилагането на ОСП . // Български фермер, XVIII, N 924, 20-26 авг. 2009, с. 7-8; N925, с. 10; N926, с. 8. 

Сист. No: 39512

- 311 -

В Б 921ф

Фючърсните пазари и продоволствената безопастност . // Български фермер, XVIII, N 929, 24-30 септ. 2009, с. 2. 

Сист. No: 39466

- 312 -

В Б 921ф

Христов, Въто.  България плаче за национална политика в земеделието / Въто Христов. // Български фермер, XVIII, N 900, 5-11 март 2009, с. 22. 

Сист. No: 39492

- 313 -

Сп Л 792

Енчева, Хрисанта и др.  Гроздова реколта за 2009 г. в района на Плевен / Хрисанта Енчева, Маргарита Тодорова, Цонка Любенова. // Лозарство и винарство, LVII, 2009, N 4, с. 24-26. 

Сист. No: 39398

- 314 -

Сп И 50

Радев, Теодор.  Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство / Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 5, с. 57-63. 

Сист. No: 39274

- 315 -

Сп Л 792

Христов, Христо.  Гроздова реколта за 2009 г. в района на Шумен и Търговище / Христо Христов. // Лозарство и винарство, LVII, 2009, N 4, с. 27. 

Сист. No: 39401

Биологично земеделие

- 316 -

В Б 921ф

За първи път оферта за биодизел . // Български фермер, XVIII, N 923, 13-19 авг. 2009, с. 2. 

Сист. No: 39520

- 317 -

Сп Л 792

Доклад на INAO за приемането на общи правила за производство на биовина . // Лозарство и винарство, LVII, 2009, N 3, с. 44-47; N4, с. 43-47. 

Сист. No: 39394

Животновъдство

- 318 -

В Б 921ф

Андреев, Андрей.  Биологично свиневъдство - има ли почва у нас? / Андрей Андреев. // Български фермер, XVIII, N 927, 10-16 септ. 2009, с. 15-16. 

Сист. No: 39511

- 319 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Срив в овцевъдството и козевъдството на ЕС / Жени Владинова. // Български фермер, XVIII, N 895, 29 ян.-4 февр. 2009, с. 15, 20. 

Сист. No: 39469

- 320 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  В Европа се произвеждат 20% от световното козе мляко / Жени Владинова. // Български фермер, XVIII, N 915, 18-24 юни 2009, с. 15, 19. 

Сист. No: 39502

- 321 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Млечните продукти в ЕС - производство и пазар / Жени Владинова. // Български фермер, XVIII, N 916, 25 юни-1юли 2009, с. 15, 19. 

Сист. No: 39513

- 322 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Производство на овче месо и мляко в Европейския съюз / Жени Владинова. // Български фермер, XVIII, N 918, 918, с. 15, 19. 

Сист. No: 39527

- 323 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Производството на говеждо месо:През 2014 г. се очаква понижение до 7,6 млн. т / Жени Владинова. // Български фермер, XVIII, N 919, 16-22 юли 2009, с. 15, 19. 

Сист. No: 39529

- 324 -

В Б 921ф

Мачев, Михаил.  Рецесията в свиневъдството - невиждан в историята спад / Михаил Мачев. // Български фермер, XVIII, N 907, 23 апр. 2009, с. 16, 20. 

Сист. No: 39481

- 325 -

В Б 921ф

Мачев, Михаил.  Спадът в производството на свинско е с известни колебания през годините / Михаил Мачев. // Български фермер, XVIII, N 916, 25 юни-1 юли 2009, с. 16-17. 

Сист. No: 39514

- 326 -

В Б 921ф

Перспективи за развитие на пазара на месо в ЕС до 2015 г. . // Български фермер, XVIII, N 915, 18-24 юни 2009, с. 16. 

Сист. No: 39516

- 327 -

В Б 921ф

Стоянов, Ст.  Ще допуснем ли да се превърнат кравите у нас в изчезващ вид? / Ст. Стоянов, Н. Билдирев. // Български фермер, XVIII, N 899, 26 февр. 2009, с. 15, 19. 

Сист. No: 39485

Управление на предприятията. Организация на производството

- 328 -

ІІ 1506

Найденов, С. Т.  Внутризаводской банк - основа повышением конкурентноспособности внутризаводских бизнес-единиц и предприятия в целом / С. Т. Найденов. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов : Ч. 3, Ч. 3 : ДонНУ. - Донецк, 2005, с. 1001-1007. 

Сист. No: 39616

- 329 -

42927

Станимиров, Евгени.  Анализ на портфейла от клиенти / Евгени Станимиров. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 401-408. 

Сист. No: 39203

- 330 -

Сп Б  445

Бакърджиева, Милка.  Властта в преговорите / Милка Бакърджиева. // Бизнес управление, XIX, 2009, N 3, с. 20-38. 

Сист. No: 39278

- 331 -

Сп Ч R 62

Vallens, Ansi.  The Importance of Reputation / Ansi Vallens. // Risk Management . - New York, 56, 2008, N 4, с. 37-43. 

Сист. No: 39538

Мениджмънт

- 332 -

II 1541

Бакърджиева, М.  Трайно конкурентно преимущество чрез творческия потенциал на сътрудниците и на мениджмънта / М. Бакърджиева. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : ДонНУ. - Свиштов - Донецк, 2006, с. 261-266. 

Сист. No: 39631

- 333 -

II 1612

Найденов, С. Т.  Успешното корпоративно управление на фирмата - достижима реалност / С. Т. Найденов. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов; Ч. I-II : Ч. I, Ч. I : ДонНУ. - Донецк, 2009, с. 242-245. 

Сист. No: 39368

- 334 -

В К 263

Паолинелис, Спирос.  Лидер по мярка / Спирос Паолинелис. // Капитал (прил. К3 Кариери), XVII, N 40, 10-16 окт. 2009, с. 8-9. 

Сист. No: 39438

- 335 -

Сп У 732 п

Базаров, Т.  Роль лидера в кризисе / Т. Базаров. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 17, с. 43-46. 

Сист. No: 39348

- 336 -

Сп Е 205 б

Гълъбов, М.  Фасилити мениджмънт - един нов бизнес за страната / М. Гълъбов. // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство, 2009, N 3-4, с. 52-57. 

Сист. No: 39159

- 337 -

Сп Б  445

Дилков, Цветан.  Професионална деформация на мениджърите и методи за нейното преодоляване / Цветан Дилков. // Бизнес управление, XIX, 2009, N 3, с. 56-68. 

Сист. No: 39282

- 338 -

Сп У 732 п

Мазин, А.  Конкуренция между нанимателем и работником и ее особенности в условиях кризиса / А. Мазин. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 16, с. 73-81. 

Сист. No: 39244

- 339 -

Сп У 732 п

Швец, А.  Новый взгляд на принципы японского менеджмента / А. Швец. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 18, с. 19-23. 

Сист. No: 39375

- 340 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Метод оценки эффективности инвестирования предприятий на основе оценки риска перелива копитала в отраслях экономики / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 28, с. 7-11. 

Сист. No: 39171

- 341 -

ІІ 1506

Dilkov, C. S.  Critical Factors for Successful Implementation of Enterprise Systems / C. S. Dilkov. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов : Ч. 3, Ч. 3 : ДонНУ. - Донецк, 2005, с. 993-1001. 

Сист. No: 39622

- 342 -

Сп Ч J 80 f

Agarwal, Vikas et al.  Role of Managerial Incentives and Discretion in Hedge Fund Performance / Vikas Agarwal, Naveen D. Daniel, Narayan Y. Naik. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 5, с. 2221-2256. 

Сист. No: 39542

- 343 -

Сп Ч J 80 B

Hughes, Tim et al.  Let's talk: getting business and academia to colloborate / Tim Hughes, Nicholas O'Regan, David Wornham. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 5, с. 49-56. 

Сист. No: 39615

- 344 -

Сп Ч S 88

Hutchison, Paul D. et al.  Supply Chain Cash-to-Cash. A strategy for the 21st century / Paul D. Hutchison, M. Theodore Farris II, Gary M. Fleischman. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 7, с. 41-48. 

Сист. No: 39182

- 345 -

Сп Ч J 80 f

Kuhnen, Camelia M.  Business Networks, Corporate Governance, and Contracting in the Mutual Fund Industry / Camelia M. Kuhnen. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 5, с. 2185-2220. 

Сист. No: 39535

Бизнес план

- 346 -

Сп Б  445

Асенов, Анатолий.  Стратегически и операционни задачи при управлението на бизнеса / Анатолий Асенов. // Бизнес управление, XIX, 2009, N 3, с. 39-55. 

Сист. No: 39280

Контрол-методи на управление

- 347 -

Сп Ф 53 кс

Гринкевич, Л. С. и др.  Создание эффективной системы мониторинга финансовой устойчивости предприятий и моделирование социально-экономических последствий роста тарифов / Л. С. Гринкевич, М. Г. Нечай. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 34, с. 8-15. 

Сист. No: 39415

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 348 -

Сп Д 226 п

Дамянова, Лилия.  Вътрешното предприемачество - източник на жизнеспособност за големите фирми / Лилия Дамянова. // Данъчна практика, 2009, N 9, с. 22-30. 

Сист. No: 39441

- 349 -

Сп И 36 Вн

Турлакова, Теодорина.  Предприемачеството в контекста на развитието на селските райони / Теодорина Турлакова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 82-91. 

Сист. No: 39553

- 350 -

Сп Ч I 69 sb

Atherton, Andrew.  Rational Actors, Knowledgeable Agents: Extending Pecking 0rder Considerations of New Venture Financing to Incorporate Founder Experience, Knowledge and Networks / Andrew Atherton. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 4, с. 470-495. 

Сист. No: 39199

Корпоративно управление

- 351 -

42927

Найденов, Сергей.  Корпоративното управление - потребност и практика за бизнеса в България / Сергей Найденов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 360-370. 

Сист. No: 39196

- 352 -

Сп Р 868 э

Осипенко, О.  Институциональные уроки кризиса: корпоративно-управленческий аспект / О. Осипенко. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 6, с. 54-65. 

Сист. No: 39423

Риск мениджмънт

- 353 -

Сп У 732 п

Довбий, И.  Иерархия кредитных рисков: цена ошибки? / И. Довбий. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 17, с. 53-56. 

Сист. No: 39347

- 354 -

Сп Ч R 62

Rosenquest III, John B.  Risk Essentials: Reinsurance / John B. Rosenquest III. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 10, с. 44, 46-47. 

Сист. No: 39593

Малък бизнес

- 355 -

Сп П 57 х

Зверев, А.  Меры государственной поддержки малых и средних предприятий в Германии / А. Зверев. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 9, с. 34-40. 

Сист. No: 39390

Управление на фирмата

- 356 -

Сп И 36 Вн

Спасова, Емилия.  Фирмената финансова криза и възможностите за нейното управление - теоретични аспекти / Емилия Спасова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 46-57. 

Сист. No: 39549

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 357 -

Сп Г 62 Сс

Асенова, Даниела.  Процедура за разработване на стратегия в публичния сектор / Даниела Асенова. // ГОДИШНИК на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 6, 2007, с. 11-24. 

Сист. No: 39559

- 358 -

Сп В 52 Мэ

Мещерякова, М. А.  Поглощенная компания: проблемы управления / М. А. Мещерякова. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 3, с. 30-38. 

Сист. No: 39552

- 359 -

Сп Б  445

Сирашки, Христо.  Методика за развитие и усъвършенстване на системите за проектно управление / Христо Сирашки. // Бизнес управление, XIX, 2009, N 3, с. 69-84. 

Сист. No: 39284

- 360 -

Сп Ч J 80 f

Gil-Bazo, Javier et al.  The Relation between Price and Performance in the Mutual Fund Industry / Javier Gil-Bazo, Pablo Ruiz-Verdu. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 5, с. 2153-2183. 

Сист. No: 39530

Мениджмънт на фирмата

- 361 -

Сп Ф 53 кс

Лебедев, К. Н.  Модель поведения современной фирмы во внешней среде и системный подход / К. Н. Лебедев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 32, с. 67-73. 

Сист. No: 39353

- 362 -

Сп Ч R 62 m

Performance Management in Insurance Firms by Using Transfer Pricing . // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 12, 2009, N 2, с. 213-227. 

Сист. No: 39299

Управление на риска

- 363 -

Сп У 732 р

Власов, Егор Викторович.  Использование превентивных методов снижения операционных рисков в информационных системах финансовых организаций / Егор Викторович Власов. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 2, с. 70-72. 

Сист. No: 39180

- 364 -

Сп У 732 р

Кулаковский, Владислав Валерьевич.  Управление кредитным риском. Методики оценки аккуратности скоринговых моделей / Владислав Валерьевич Кулаковский. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 2, с. 51-55. 

Сист. No: 39178

- 365 -

Сп У 732 р

Особенности управления социальными рисками . // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 2, с. 19-33. 

Сист. No: 39167

- 366 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Рискът и неопределеността при управлението на агробизнеса и възможности за ограничаването им / Теодора Рупска. // Актив (прил. Консултант), 2009, N 10, с. 1-7. 

Сист. No: 39587

- 367 -

Сп У 732 р

Хасанов, Ринат Хамитович.  Оценка рисков инвестиционных проектов / Ринат Хамитович Хасанов. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 2, с. 34-43. 

Сист. No: 39170

- 368 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Остаточные риски: определение, описание и методы снижения / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков, А. В. Дыдыкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 28, с. 16-23. 

Сист. No: 39174

- 369 -

Сп У 732 р

Юрченко, Елена Григорьевна и др.  Совершенствование управления кредитным риском в сфере потребительского кредитования на основе скоринга востребования / Елена Григорьевна Юрченко, Елена Михайловна Заиченко. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 2, с. 44-50. 

Сист. No: 39172

- 370 -

Сп Ч R 62 m

Anderson, Dan R. et al.  Sustainability Risk Management / Dan R. Anderson, Kenneth E. Anderson. // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 12, 2009, N 1, с. 25-38. 

Сист. No: 39225

- 371 -

Сп Ч J 80 r

Cummins, J. David et al.  Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-Transfer Solutions / J. David Cummins, Mary A. Weiss. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 3, с. 493-546. 

Сист. No: 39286

- 372 -

Сп Ч J 80 r

Cummins, J. David et al.  Securitization, Insurance, and Reinsurance / J. David Cummins, Philippe Trainar. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 3, с. 463-492. 

Сист. No: 39297

- 373 -

Сп Ч R 62 m

Grace, Martin F. et al.  The Perfect Storm: Hurricanes, Insurance, and Regulation / Martin F. Grace, Robert W. Klein. // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 12, 2009, N 1, с. 81-124. 

Сист. No: 39222

- 374 -

Сп Ч R 62

Jablonowski, Mark.  The Bigger Picture / Mark Jablonowski. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 9, с. 50-54. 

Сист. No: 39380

- 375 -

Сп Ч J 80 r

Klein, Robert W. et al.  Catastrophe Risk Financing in the United States and the European Union: A Comparative Analysis of Alternative Regulatory Approaches / Robert W. Klein, Shaun Wang. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 3, с. 607-637. 

Сист. No: 39298

Фирмена култура

- 376 -

Сп Ч S 88

Greer, Olen L. et al.  Are You Being Bullied? / Olen L. Greer, George D. Schmelzle. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 9, с. 40-45. 

Сист. No: 39262

Проектно управление

- 377 -

Сп Ф 703

Илиев, Цветан.  Проектът - техника за решаване на проблеми / Цветан Илиев. // Фондове Програми Проекти, II, 2009, N 7, с. 10-11. 

Сист. No: 39418

- 378 -

Сп Ф 703

Тодоров, Тодор.  В очакване на поредната сесия за прием на проекти по ОП "Конкурентоспособност" / Тодор Тодоров. // Фондове Програми Проекти, II, 2009, N 7, с. 19-21. 

Сист. No: 39420

- 379 -

Сп Б 254 и

Филипов, Любомир.  Проектното финансиране в България / Любомир Филипов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 7-8, с. 34-37. 

Сист. No: 39434

Счетоводство

- 380 -

ІІ 1506

Ангелова, П. Г.  Особенности экономических счетов сельского хозяйства в процессе гармонизации с европейскими стандартами / П. Г. Ангелова. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов : Ч. 3, Ч. 3 : ДонНУ. - Донецк, 2005, с. 1094-1097. 

Сист. No: 39619

- 381 -

42926

Катрова, Юлия Даринова.  Счетоводно отчитане и контрол върху стоките в "ЕнДжи Бридал" ООД / Юлия Даринова Катрова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 7-12. 

Сист. No: 39207

- 382 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Съдържание на междинните финансови отчети / Васил Божков. // Делова седмица, XVIII, N 38, 28 септ. - 4 окт. 2009 г., с. 11-12. 

Сист. No: 39329

- 383 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Признаване, класифициране и оценяване на елементите на МФО / Васил Божков. // Делова седмица, XVIII, N 39, 05-11 окт. 2009 г., с. 12; N40, с. 12; N41, с. 11-12. 

Сист. No: 39412

- 384 -

Сп Т 87 В

Атанасова, Анита.  Счетоводни аспекти при ликвидация на търговско дружуство / Анита Атанасова. // Годишник на Икономически университет - Варна, 80, 2009, с. 87-167. 

Сист. No: 39569

- 385 -

Сп Т 87 В

Манолов, Цветомир.  Икономическа същност и счетоводно отчитане на разходите за опазване на околната среда / Цветомир Манолов. // Годишник на Икономически университет - Варна, 80, 2009, с. 319-353. 

Сист. No: 39575

- 386 -

Сп Б 90

Боронина, Э. С.  Оценка основных средств в соответствии с концепциями поддержания капитала компании / Э. С. Боронина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 17, с. 62-66. 

Сист. No: 39317

- 387 -

Сп Б 925 с

Брезоева, Бойка.  Счетоводни подходи за управлението на финансови рискове / Бойка Брезоева. // Български счетоводител, XX, 2009, N 15-16, с. 10-18. 

Сист. No: 39186

- 388 -

Сп Б 925 с

Брезоева, Бойка Николова.  Отчитане на хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност / Бойка Николова Брезоева. // Български счетоводител, XX, 2009, N 17, с. 27-36. 

Сист. No: 39250

- 389 -

Сп Б 90

Бычкова, С. М. и др.  Выявление искажений бухгалтерской отчетности / С. М. Бычкова, Е. Ю. Итыгилова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 14, с. 23-28; N15, с. 27-31. 

Сист. No: 38950

- 390 -

Сп И 31

Велев, Иво.  Някои практически аспекти по прилагането на СС 17: Лизинг / Иво Велев. // ИДЕС, XIII, 2009, N 6, с. 8-22. 

Сист. No: 39506

- 391 -

Сп С 953

Гълъбов, Марин.  Измерване на ликвидността на фирмата / Марин Гълъбов. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 10, с. 16-17. 

Сист. No: 39395

- 392 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Изисквания към изготвянето и представянето на финансовите отчети с общо предназначение за 2009 година / Мина Димитрова. // Актив, 2009, N 9, с. 8-13. 

Сист. No: 39293

- 393 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Структура и съдържание на финансовите отчети за 2009 г. в обсега на МСС 1 / Мина Димитрова. // Актив, 2009, N 10, с. 16-20. 

Сист. No: 39585

- 394 -

Сп С 953

Дочев, Иван.  За приложението към ГФО на малките и средни предприятия / Иван Дочев. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 10, с. 2-3. 

Сист. No: 39385

- 395 -

Сп Б 925 с

Дочев, Иван.  Счетоводно и данъчно третиране на дълготрайни активи, придобити изцяло или частично с дарение / Иван Дочев. // Български счетоводител, XX, 2009, N 19, с. 7-8. 

Сист. No: 39604

- 396 -

Сп С 953

Дурин, Стоян.  Счетоводно приключване за 2009 г. / Стоян Дурин. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 10, с. 6-8. 

Сист. No: 39387

- 397 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Счетоводно приключване на 2009 година / Стоян Дурин. // Актив, 2009, N 10, с. 2-6. 

Сист. No: 39576

- 398 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Документиране и счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност съобразно с разпоредбите на ЗДДС / Иван Душанов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 18, с. 2-7. 

Сист. No: 39406

- 399 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  Счетоводна политика на предприятието / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 7-8, с. 2-6; N9, с. 2-6; N10, с. 4-5. 

Сист. No: 38746

- 400 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Относно моделите за последващо оценяване и за представяне на инвестиционните имоти / Иван Златков. // Актив, 2009, N 8, с. 8-10. 

Сист. No: 39192

- 401 -

Сп С 953

Златков, Иван.  Отчитане на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период / Иван Златков. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 9, с. 7-9. 

Сист. No: 39233

- 402 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Отчитане на особените залози / Иван Златков. // Актив, 2009, N 9, с. 2-4. 

Сист. No: 39290

- 403 -

Сп С 953

Златков, Иван.  Счетоводно отчитане на особените залози / Иван Златков. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 10, с. 11-13. 

Сист. No: 39392

- 404 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Подходи за отписване на стоково-материалните запаси при потреблението им / Иван Златков. // Български счетоводител, XX, 2009, N 18, с. 8-9. 

Сист. No: 39410

- 405 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Начисляване на провизии за задължения / Иван Златков. // Актив, 2009, N 10, с. 7-8. 

Сист. No: 39579

- 406 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Отчитане на франчайз при предприятието-франчайзодател / Десислава Йосифова. // Актив, 2009, N 9, с. 4-7. 

Сист. No: 39292

- 407 -

Сп Б 90

Ковалев, Вит. В.  Трансформация отчетности лизинговых агентов / Вит. В. Ковалев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 16, с. 54-60; N17, с. 51-53. 

Сист. No: 39254

- 408 -

Сп А 454

Колева, Росица.  Годишният доклад за дейността на предприятието - аналитични аспекти / Росица Колева. // Актив, 2009, N 10, с. 21-25. 

Сист. No: 39586

- 409 -

Сп Б 925 с

Костова, Надя.  Счетоводните и данъчните аспекти на продажбата на търговско предприятие / Надя Костова. // Български счетоводител, XX, 2009, N 15-16, с. 2-9. 

Сист. No: 39179

- 410 -

Сп Б 923 з

Коточева, Таня.  Методологични проблеми при отчитане на обезценка на финансови активи и предложения за решаването им в условията на глобална финансова криза / Таня Коточева. // Български законник, XVIII, 2009, N 9, с. 57-64. 

Сист. No: 39304

- 411 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на концесионни сделки от бюджетно предприятие - концедент / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVII, 2009, N 8, с. 40-43. 

Сист. No: 39227

- 412 -

Сп Д 226 п

Минчев, Иван.  Счетоводно третиране на лизинговите договори / Иван Минчев. // Данъчна практика, 2009, N 8, с. 10-13. 

Сист. No: 39256

- 413 -

Сп Б 90

Минченко, А. А.  Совместная деятельность: порядок отражения в бухгалтерском учете / А. А. Минченко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 17, с. 16-21. 

Сист. No: 39301

- 414 -

Сп Б 925 с

Панчева, Станислава.  Модели за отчитане на замяната на нетекущи материални активи в предприятията с нестопанска цел / Станислава Панчева. // Български счетоводител, XX, 2009, N 18, с. 10-17. 

Сист. No: 39413

- 415 -

Сп С 953

Петков, Георги.  Счетоводно и данъчно третиране на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар по реда на ЗКПО за 2009 г. / Георги Петков. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 9, с. 12-15. 

Сист. No: 39234

- 416 -

Сп А 454

Пожаревска, Румяна.  Обекти на художествена и литературна собственост - признаване и представяне за счетоводни цели / Румяна Пожаревска. // Актив, 2009, N 10, с. 9-15. 

Сист. No: 39581

- 417 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Документиране и счетоводно отчитане на дистанционните продажби / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2009, N 9, с. 8-11. 

Сист. No: 39268

- 418 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Някои основни положения при калкулирането на себестойността на получената продукция от биологични активи / Теодора Рупска. // Актив, 2009, N 9, с. 14-16. 

Сист. No: 39295

- 419 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Разпределение на печалбата / Райна Стефанова. // Експерт, XVII, 2009, N 8, с. 35-36. 

Сист. No: 39226

- 420 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Счетоводно третиране на ревизионен акт / Райна Стефанова. // Експерт, XVII, 2009, N 9, с. 27-30. 

Сист. No: 39537

- 421 -

Сп Б 925 с

Стоянов, Стоян.  Методологични въпроси при отчитането на акционерния капитал / Стоян Стоянов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 17, с. 10-18. 

Сист. No: 39245

- 422 -

Сп Б 925 с

Събчева, Галина.  Промени в МСС 36 Обезценка на активи / Галина Събчева. // Български счетоводител, XX, 2009, N 19, с. 12-19. 

Сист. No: 39610

- 423 -

Сп И 36 Вн

Филипова, Фаня.  Съвременни проблеми и тенденции в развитието на счетоводството / Фаня Филипова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 34-45. 

Сист. No: 39545

- 424 -

Сп Ч S 88

Wampler, Bruce et al.  Making Stronger Statements: Cash Flow and Income / Bruce Wampler, Harold C. (Cart) Smolinski. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 10, с. 43-49. 

Сист. No: 39564

Счетоводство на отраслите

- 425 -

В Б 921ф

Кутев, Веселин.  Баланс на хранителните елементи на ниво ферма в България / Веселин Кутев. // Български фермер, XVIII, N 934, 29 окт. - 4 ноемв. 2009, с. 9. 

Сист. No: 39614

Осигурително счетоводство

- 426 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Осигурителни вноски и данък върху средствата за социални разходи / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2009, N 10, с. 1, 3-4. 

Сист. No: 39591

Управленско счетоводство

- 427 -

Сп Б 90

Керимов, В. Э. и др.  Основные направления развития управленческого учета / В. Э. Керимов, Нгуен Тхи Тху Хуен. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 17, с. 67-71. 

Сист. No: 39320

- 428 -

Сп Б 925 с

Павлова, Мария М.  Управленско счетоводство за изработване на стратегически решения / Мария М. Павлова. // Български счетоводител, XX, 2009, N 19, с. 2-7. 

Сист. No: 39603

Банково счетоводство

- 429 -

Сп Б 925 с

Фесчиян, Даниела.  Специфични и общи провизии за кредитен риск - счетоводни аспекти / Даниела Фесчиян. // Български счетоводител, XX, 2009, N 17, с. 22-26. 

Сист. No: 39249

Финансово счетоводство

- 430 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Годишни финансови отчети съгласно МСС 1 представяне на финансови отчети / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2009, N 10, с. 4-10. 

Сист. No: 39588

Счетоводство на предприятието

- 431 -

В Д 381 с

Бонев, Живко.  Анализа на ефективността на капитала / Живко Бонев. // Делова седмица, XVIII, N 35, 07-13 септ. 2009 г., с. 1,4. 

Сист. No: 39235

- 432 -

Сп Б 90

Фомичева, Л. П.  Чистые активы как показатель эффективности работы организации / Л. П. Фомичева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 18, с. 13-20. 

Сист. No: 39421

Счетоводен анализ

- 433 -

В Д 381 с

Колева, Росица.  Тема II. Структурен анализ на баланса / Росица Колева. // Делова седмица, XVIII, N 29, 13-19 юли 2009 г., с. 1,4,7; N37, с. 3, 6-8. 

Сист. No: 38803

- 434 -

Сп А 454

Колева, Росица.  Анализ на отчета за паричните потоци / Росица Колева. // Актив, 2009, N 8, с. 2-7. 

Сист. No: 39190

Амортизация

- 435 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Методите за амортизация на дълготрайните активи / Иван Златков. // Български счетоводител, XX, 2009, N 19, с. 9-11. 

Сист. No: 39608

Международни счетоводни стандарти

- 436 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2009, N 9, с. 1, 3-7. 

Сист. No: 39269

Одиторски контрол

- 437 -

Сп В 986

Бурова-Копаранова, Дора и др.  Защо и как да одитираме обществените поръчки в публичния сектор / Дора Бурова-Копаранова, Петрана Павлова, Людмила Рангелова. // Вътрешен одитор, VI, 2009, N 4, с. 18-27. 

Сист. No: 39365

- 438 -

Сп И 31

Костова, Силвия.  Особености при проверката на прогнозната финансова информация / Силвия Костова. // ИДЕС, XIII, 2009, N 6, с. 24-32. 

Сист. No: 39507

- 439 -

Сп В 986

О'Регън, Дейвид и др.  Малките одитни звена - предизвикателства и възможности за одиторите в публичния сектор / Дейвид О'Регън, Дебора К. Тейлър. // Вътрешен одитор, VI, 2009, N 4, с. 32-37. 

Сист. No: 39371

- 440 -

Сп Б 90

Ситнов, А. А.  Особенности операционного аудита хозяйствующих субъектов / А. А. Ситнов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 16, с. 71-73. 

Сист. No: 39257

- 441 -

Сп Б 90

Хулхачиева, Г. Д.  Стандартизация процесса проведения внутреннего аудита в сельскохозяйственных организациях / Г. Д. Хулхачиева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 17, с. 75-79. 

Сист. No: 39322

- 442 -

Сп Ч S 88

Bloom, Robert et al.  What's Ahead for Internal Auditors ? / Robert Bloom, Chris Luchs, Mark Myring. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 9, с. 46-52. 

Сист. No: 39261

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 443 -

42927

Сълова, Снежана.  Повишаване на конкурентноспособността на българските фирми чрез въвеждане на интегрирани софтуерни системи / Снежана Сълова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 416-422. 

Сист. No: 39204

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 444 -

Сп Ч 895

Борисова, Анелия.  Начини за повишаване мотивацията на персонала / Анелия Борисова. // Човешки ресурси, 2009, N 7, с. 23-24. 

Сист. No: 39437

- 445 -

Сп У 732 п

Жулина, Е. Г.  Роль социальных факторов в формировании и развитии качества трудовой жизни / Е. Г. Жулина. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 15, с. 31-32, 65. 

Сист. No: 39242

- 446 -

Сп У 732 п

Коркина, Т.  Принципы управления инвестициями в человеческий капитал предприятия / Т. Коркина. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 17, с. 30-33. 

Сист. No: 39346

- 447 -

Сп У 732 п

Магура, М.  Управление персоналом в обучающейся организации / М. Магура. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 18, с. 24-31. 

Сист. No: 39377

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 448 -

42176

Мавров, Делян.  Човешкият капитал и икономическия растеж. Има ли България потенциал за ускорено развитие? / Делян Мавров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2007, с. 112-121. 

Сист. No: 39217

- 449 -

Сп В 83 Э

Соболева, И.  Парадоксы измерения человеческого капитала / И. Соболева. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 9, с. 51-70. 

Сист. No: 39382

Хранително-вкусова промишленост

- 450 -

42927

Георгиев, Огнян.  Негативни ефекти от интензификацията на конкуренцията в хранителния сектор след присъединяването на България в ЕС / Огнян Георгиев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 280-288. 

Сист. No: 39189

- 451 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Да реабилитираме палмовото масло / Петко Иванов. // Български фермер, XVIII, N 908, 30 апр. 2009, с. 7, 10. 

Сист. No: 39497

- 452 -

Сп Х 74 п

Дулева, Веселка.  Изисквания към етикетиране на добавки в храните / Веселка Дулева. // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 7-8, с. 13-16. 

Сист. No: 39263

- 453 -

Сп Х 74 п

Тейлън, Марк.  Развитие на пазара на зърнени храни / Марк Тейлън. // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 7-8, с. 26-28. 

Сист. No: 39264

Строителство

- 454 -

Сп Б 90

Филиппова, Н. Л.  Бухгалтерский учет операций по передаче имущества в лизинг / Н. Л. Филиппова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 18, с. 26-30. 

Сист. No: 39427

Информационни технологии

- 455 -

Сп C 58

Димитров, Георги П.  Интеграцията на информационните системи в образованието - фактор за качественото управление на ресурси / Георги П. Димитров. // CIO, 2009, N 9, с. 44-46. , септември 2009

Сист. No: 39345

- 456 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ обучението - задължителен компонент на успешната бизнес стратегия / Надя Кръстева. // CIO, 2009, N 9, с. 26, 28, 30. , септември 2009

Сист. No: 39344

- 457 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ бюджетите във финансовите институции - в период на адаптация към кризисни условия / Надя Кръстева. // CIO, 2009, N 10, с. 4-5. , октомври 2009

Сист. No: 39628

- 458 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  Националната стратегия за информационни технологии като нова бизнес парадигма / Найден Неделчев. // CIO, 2009, N 9, с. 20-23. , септември 2009

Сист. No: 39340

- 459 -

Сп C 58

Трайков, Кирил.  Човешкият фактор - заплаха №1 за информационната сигурност във финансовите институции / Кирил Трайков. // CIO, 2009, N 10, с. 66, 68, 70. , октомври 2009

Сист. No: 39633

- 460 -

Сп C 58

Хранилищата за данни растат и по време на криза . // CIO, 2009, N 10, с. 50-52. , октомври 2009

Сист. No: 39630

Информационни мрежи. Информационни системи

- 461 -

Сп Ч M 75

Hahn, Eugene D. et al.  The Evolution of Risk in Information Systems Offshoring: The Impact of Home Country Risk, Firm Learning, and Competitive Dynamics / Eugene D. Hahn, Jonathan P. Doh, Kraiwinee Bunyaratavej. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 33, 2009, N 3, с. 597-616. 

Сист. No: 39411

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 462 -

41487

Иванов, Борислав И.  Развитие на електронната търговия в България в условията на внедряване на новите информационни и комуникационни технологии / Борислав И. Иванов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 50-59. 

Сист. No: 39212

- 463 -

Сп Т 87 В

Сълова, Снежана.  Информационна система за управление на електронен бизнес на базата на готови софтуерни решения / Снежана Сълова. // Годишник на Икономически университет - Варна, 80, 2009, с. 249-284. 

Сист. No: 39574

- 464 -

Сп Ч M 75

Web Strategies to Promote Internet Shopping: Is Cultural-Customization Needed? . // Mis Quarterly . - Minneapolis, 33, 2009, N 3, с. 491-512. 

Сист. No: 39403

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 465 -

42927

Цветанова, Ева.  Секторен регионален маркетинг в сферата на туризма / Ева Цветанова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 379-387. 

Сист. No: 39198

- 466 -

Сп Г 62 Сс

Милева, Соня.  Синхронизиране на европейските стандарти в сферата на туризма / Соня Милева. // ГОДИШНИК на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 6, 2007, с. 5-10. 

Сист. No: 39558

- 467 -

Сп Г 62 Сс

Стойнов, Павел.  SPA + е уникален шанс за балнеотуризма не само в България / Павел Стойнов. // ГОДИШНИК на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 6, 2007, с. 127-131. 

Сист. No: 39584

- 468 -

Сп П 89 г

Дончев, Дончо.  По въпроса за туристическото райониране на България / Дончо Дончев, Милен Пенерлиев. // Проблеми на географията, 2009, N 3-4, с. 18-34. 

Сист. No: 39618

- 469 -

Сп И 36 Вн

Дъбева, Таня.  Туристическото ресторантьорство / Таня Дъбева. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 2, с. 58-69. 

Сист. No: 39550

- 470 -

Сп П 186

Каменов, Димитър.  Подготовката на кадри за малкия туристически бизнес / Димитър Каменов. // Панорама на труда, 2009, N 5, с. 45-52. 

Сист. No: 39279


 Индекс по АВТОРИ

Авдеева, Т. Г. 13 
Агаметова, Э. С. 49 
Алексиева, Биляна 261 
Анастасова, Лина 166 
Анастасова, Минка 267 
Ангарев, Панайот 235 
Ангелов, Емил 262 
Ангелов, Иван 123 
Ангелова, П. Г. 380 
Ангелова, Поля 298 
Андреев, Андрей 244 318 
Андреев, Янаки 202 
Андреева, Н. 263 
Андронов, Емил 230 
Антонов, Момчил 111 
Арыкбаев, Р. К. 68 
Асенов, Анатолий 346 
Асенова, Даниела 357 
Атанасов, Бойко 23 
Атанасова, Анита 384 
Атанасова, Мария 274 297 
Бабурина, О. Н. 129 
Базаров, Т. 335 
Бакърджиева, М. 332 
Бакърджиева, Милка 330 
Балашевич, М. И. 128 
Банов, Банчо 141 
Батчиков, С. 148 
Баутов, Андрей Николаевич 203 
Бегчин, Н. А. 44 
Бергер, Я. 130 
Березовский, Валерий Александрович 218 
Билдирев, Н. 327 
Благоева, Силвия 160 
Блинов, А. 219 
Божков, Васил 115 382 383 
Бозуков, Христо 300 
Бонев, Живко 431 
Бонева, Галя Йорданова 212 
Борисов, В. 229 
Борисова, Анелия 444 
Боронина, Э. С. 386 
Братованова, Станислава 120 
Брезоева, Бойка 86 387 436 
Брезоева, Бойка Николова 388 
Бурова-Копаранова, Дора 437 
Българенски, Цанко 185 
Бычкова, С. М. 389 
Вавулин, Д. А. 45 
Ванчева, Диана 245 
Василев, Й. И. 177 
Василев, Йордан 246 
Василева, В. С. 180 
Василева, Веселка 176 
Васильева, Е. 46 
Васильева, М. В. 47 
Веков, Т. 12 
Велев, Иво 390 
Велинска, Ваня 247 276 277 
Веселинова, Надежда 232 
Владимирова, Жени 248 
Владинова, Жени 152 249 250 251 301 319 320 321 322 323 
Владыкин, С. Н. 81 
Власов, Егор Викторович 363 
Вожжов, А. П. 48 
Вълкова, Ст. 227 
Вълчанова, Славена 122 
Габровски, Радослав 200 
Гаврилова, Т. М. 32 
Гаджиев, А. А. 49 
Гайдарска, Вергиния 266 
Ганева, Ралица 16 
Ганчева, Зорница 112 172 173 
Георгиев, Огнян 450 
Георгиев, Румен 171 
Георгиева, Ваня 302 
Георгиева, Мара 240 
Георгиева, Траянка 256 
Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова 214 
Геращенко, И. П. 50 
Гетов, Георги 121 
Горанова, Калина 235 
Горелик, В. Н. 51 
Городнова, Н. В. 52 
Граматикова, Елица 161 
Григорова, Адрияна 256 
Гринкевич, Л. С. 347 
Гринцявичус, Р. К. 73 
Губанов, С. 24 
Гълъбов, М. 29 87 336 
Гълъбов, Марин 88 89 90 126 391 
Гюрова, Вяра 213 
Давидова, Алма 35 279 303 
Дамянов, А. 178 
Дамянова, Лилия 348 
Даскалова, Татяна 187 
Демирова, Таня 251 
Депутатова, Е. И. 53 
Джилизов, Велко 194 
Дилков, Ц. С. 341 
Дилков, Цветан 337 
Димитров, Георги П. 455 
Димитров, Димитър 196 
Димитрова, Вяра Г. 114 
Димитрова, Галина 204 
Димитрова, Зорница 426 
Димитрова, Мина 392 393 
Димитрова, Параскева 275 
Димова, Добрина А. 3 
Довбий, И. 353 
Дойчинова, Юлия 37 
Дончев, Дончо 468 
Дочев, Грозю 280 
Дочев, Иван 394 395 
Драгнев, Петър 264 
Дулева, Веселка 452 
Дурин, Стоян 396 397 430 
Душанов, Иван 398 
Дъбева, Таня 469 
Дыдыкин, А. В. 368 
Евлогиев, Емил 189 399 
Едронова, В. Н. 100 
Енчева, Хрисанта 313 
Ефременко, И. Н. 131 
Жотева, Мая 101 
Жулина, Е. Г. 445 
Заиченко, Елена Михайловна 369 
Замятина, Н. 142 
Захариева, Г. 178 
Захарова, Н. 17 
Зверев, А. 38 355 
Златков, Иван 400 401 402 403 404 405 435 
Иванов, Александър 281 282 283 
Иванов, Божидар 223 
Иванов, Борислав И. 462 
Иванов, Костадин 102 
Иванов, Любомир 4 
Иванов, Петко 255 265 284 285 286 287 288 306 451 
Иванова, Н. Г. 54 
Илиев, Цветан 377 
Илиева, Искра Н. 105 
Ималова, Д. К. 39 
Итыгилова, Е. Ю. 389 
Йовчевска, Пламена 266 
Йорданов, Васил 42 43 
Йорданова, Елена 2 
Йосифова, Десислава 406 
Йотова, Лилия 26 
Кабаиванов, Станимир 33 
Казанджиева, Мария 197 
Каменов, Димитър 470 
Каменов, Камен 132 
Карапенчев, Живко Трифонов 214 
Каратаев, М. В. 55 
Катрова, Юлия Даринова 381 
Кашкин, В. В. 162 
Каяшева, Е. В. 56 
Керимов, В. Э. 427 
Кехайова, Мария 160 
Кизимов, А. С. 57 
Килячков, А. А. 368 
Кирилова, Милена 195 
Кларк, Галя 133 
Клинов, В. 145 
Ковалев, Вит. В. 407 
Ковачева, Сийка 33 
Козлов, А. В. 205 
Колев, Цветан 27 
Колева, Рая 190 
Колева, Росица 408 433 434 
Коломин, Е. В. 206 
Комаров, Д. 21 
Коновалов, В. Л. 18 
Коновалова, М. Г. 48 
Коняев, А. А. 58 
Коралов, Любомир 301 
Коркина, Т. 446 
Костов, Костадин 289 
Костова, Надя 409 
Костова, Силвия 438 
Коточева, Таня 410 
Кошелев, Е. В. 340 
Криворотько, Ю. В. 59 
Кръстева, Надя 456 457 
Кузманова-Карталова, Розалия 211 
Кулаковский, Владислав Валерьевич 364 
Куршумов, Влади 233 
Кутев, Веселин 425 
Кънева, Красимира 267 
Кънчева, Румяна 280 
Кърджилова, Пламена 124 
Лазаров, Лъчезар Иванов 214 
Ларина, С. Е. 60 
Лебедев, К. Н. 361 
Легкоступ, Пламен 211 
Леонтьев, В. 7 
Логвинова, И. Л. 207 
Лолейт, А. С. 61 
Ломтатидзе, О. В. 62 
Любенова, Цонка 313 
Мавров, Делян 448 
Магура, М. 447 
Мазин, А. 338 
Макни, Валентина 98 
Малис, Н. И. 106 
Малкина, М. Ю. 19 
Манолов, Бисер 91 
Манолов, Цветомир 385 
Маркина, Е. В. 63 64 
Марков, О. 184 
Марков, Огнян 149 
Мартьянов, А. В. 65 66 
Матеев, Илиян 134 
Матова-Головина, Анастасия 411 
Мау, В. 147 
Мачев, Михаил 324 325 
Мещерякова, М. А. 358 
Миланова, Сенка 256 295 
Милева, Соня 466 
Минчев, Иван 412 
Минченко, А. А. 413 
Митрохин, В. В. 67 
Мицов, Вихър 268 
Младенова, Зоя 22 
Мушкаров, Гошо 198 
Мянушев, Енчо 258 307 
Набиев, Р. А. 68 
Назаров, В. 74 
Найденов, С. Т. 328 333 
Найденов, Сергей 351 
Насева, Маргарита 241 
Нгуен Тхи Тху Хуен 427 
Невейкин, В. П. 69 
Неделчев, Найден 458 
Нестеренко, В. И. 128 
Нечаев, А. С. 71 
Нечай, М. Г. 347 
Николов, Емил 151 
Николов, Илия 107 
Николова, Маргарита 259 
Никонова, Е. Н. 70 
О'Регън, Дейвид 439 
Овчинников, О. Г. 156 
Огнев, Д. В. 71 
Осипенко, О. 352 
Острева, Елица 165 
Павлова, Мария М. 428 
Павлова, Петрана 437 
Палигоров, Иван 185 
Панева, Лиляна 103 104 109 116 163 164 
Панчева, Станислава 414 
Паолинелис, Спирос 334 
Пасхалидис, К. 228 
Патрон, П. А. 15 
Пенерлиев, Милен 468 
Пенчев, Георги 191 
Петков, Божидар 290 
Петков, Георги 415 
Петков, П. И. 179 
Петков, Пламен 5 
Петров, Е. Ю. 168 
Петров, Камен 135 
Петрова, Зл. 229 
Петрова, Милена Петрова 31 
Петрова, Николина 233 
Погосов, И. 143 
Подколзина, И. А. 113 
Пожаревска, Румяна 416 
Покрытан, П. 20 
Пономоренко, А. 46 
Попова, Любомира 215 
Порфирьев, Б. 136 
Поршаков, А. 46 
Постникова, И. Ю. 208 
Радев, Веселин 290 
Радев, Вселин 259 
Радев, Теодор 314 
Радков, Радко 40 
Райская, Н. 158 
Раквиашвили, А. 25 
Рангелов, Евгени 85 417 
Рангелова, Людмила 437 
Ревина, Е. Я. 137 
Рудакова, О. 219 
Рупска, Теодора 366 418 
Русев, Александър 233 
Русев, Валентин 192 
Русчева, Дарина 157 
Сабельфельд, Т. В. 94 
Савенко, С. В. 169 
Сапунджиева, Клавдия 1 
Саркисян, К. 178 
Селезнев, А. 72 
Семенов, В. П. 73 
Сергеев, В. 222 
Сергиенко, Я. 158 
Силуанов, А. 74 
Симеонов, Истилиян 75 110 
Симонов, В. 21 
Сирашки, Христо 359 
Ситнов, А. А. 440 
Славева, К. Б. 299 
Славева, Красимира 273 
Славова, Йорданка 293 
Снеговая, М. 139 
Соболева, И. 449 
Соколов, В. 138 
Спасова, Емилия 356 
Станимиров, Евгени 329 
Станимирова, Мария 36 
Статев, Стати 117 118 125 
Стефанов, С. В. 180 
Стефанов, Стефан 176 
Стефанова, Диляна 30 
Стефанова, Райна 419 420 
Стоилова, Румяна 10 
Стойков, П. 270 
Стойнов, Павел 467 
Стоянов, Светослав 201 
Стоянов, Ст. 327 
Стоянов, Стоян 421 
Сулейманова, А. М. 49 
Супян, В. Б. 146 
Съботинова, Диана 8 
Събчева, Галина 422 
Сълова, Снежана 443 463 
Тананеева, Живка 234 
Тараканов, В. В. 76 
Тейлън, Марк 453 
Тейлър, Дебора К. 439 
Телегус, А. В. 100 
Тимчев, Марко 150 
Тихомирова, Н. В. 220 
Тодоров, Венцислав 271 
Тодоров, Илко 11 
Тодоров, Петко 193 
Тодоров, Т. И. 181 
Тодоров, Тодор 378 
Тодоров, Тодор Ив. 28 
Тодорова, Маргарита 313 
Тодорова, Т. П. 99 
Томева, Милка 174 
Трайков, Кирил 459 
Турбан, Г. В. 159 
Турлакова, Теодорина 349 
Удалов, Д. А. 243 
Ульянецкий, М. М. 73 77 
Федосов, В. А. 92 
Федотов, Н. В. 45 
Фесчиян, Даниела 429 
Фетваджиева, Н. 295 
Филева, Маргарита 216 221 
Филипов, Любомир 379 
Филипова, Фаня 423 
Филиппова, Н. Л. 454 
Фомичева, Л. П. 432 
Френкель, А. 158 
Харизанова, Цветана 272 
Хасанов, Ринат Хамитович 367 
Хмелевская, Н. Г. 78 
Хмыз, О. В. 79 
Христов, Въто 312 
Христов, Христо 315 
Хулхачиева, Г. Д. 441 
Цанов, Васил 34 
Цанова, Стела 6 
Цветанова, Ева 465 
Цвяткова, С. Д. 217 
Чалдаева, Л. А. 368 
Чапански, Николай 296 
Чарышнов, А. В. 210 
Черемушкин, С. В. 80 
Чернова, Л. 140 
Чипев, Пламен Д. 93 
Чобанова, Росица 127 
Швец, А. 339 
Швецов, Ю. Г. 94 
Шегурова, Т. А. 57 
Шейнис, В. 144 
Ширлетов, Александър 95 
Шишманова, П. Д. 41 
Шопов, Д. 227 
Шопова, М. С. 182 
Юрченко, Елена Григорьевна 369 
Яковлев, П. 148 
Яновский, Л. П. 81 
Янчев, Костадин 14 
Ясин, Е. 139 
Яшин, С. Н. 340 
Agarwal, Vikas 342 
Anderson, Dan R. 370 
Anderson, Kenneth E. 370 
Atherton, Andrew 350 
Bloom, Robert 442 
Bunyaratavej, Kraiwinee 461 
Cummins, J. David 371 372 
Daniel, Naveen D. 342 
Dilkov, C. S. 341 
Doh, Jonathan P. 461 
Farris II, M. Theodore 344 
Fleischman, Gary M. 344 
Galstyan, Vahagn 82 
Gersbach, Hans 83 
Gil-Bazo, Javier 360 
Grace, Martin F. 373 
Greer, Olen L. 376 
Hahn, Eugene D. 461 
Hahn, Volker 83 
Harris, Lisa 167 
Hughes, Tim 343 
Hutchison, Paul D. 344 
Jablonowski, Mark 374 
Klein, Robert W. 373 375 
Kuhnen, Camelia M. 345 
Lane, Philip R. 82 
Luchs, Chris 442 
Maloney, Stephen 84 
Mark, Nelson C. 119 
Myring, Mark 442 
Naik, Narayan Y. 342 
O'Regan, Nicholas 343 
Rae, Alan 167 
Rosenquest III, John B. 354 
Ruiz-Verdu, Pablo 360 
Schmelzle, George D. 376 
Smolinski, Harold C. (Cart) 424 
Todorova, T. P. 99 
Trainar, Philippe 209 372 
Vallens, Ansi 331 
Wampler, Bruce 424 
Wang, Shaun 375 
Weiss, Mary A. 371 
Wornham, David 343 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрният сектор - отново фактор за икономиката ни? 301 
Адаптиран модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство 314 
Алтернативен подход към разходите за обслужване 95 
Анализ и прогнозирование развития экспорта и импорта товаров отдельных европейских стран 180 
Анализ на отчета за паричните потоци 434 
Анализ на портфейла от клиенти 329 
Анализ на тенденциите и перспективи при производство на зърно 274 
Анализа на ефективността на капитала 431 
Антикризисни мерки в рамките на ЕС и развитие на инвестициите 186 
Аргентина: трудное продолжение курса "реформирования рыночных реформ" 148 
Аспекти на маркетинговия контролинг при реализацията на биогорива 232 
Аспекти на социалната работа със семейства в България и в света 211 
Атрактивност та на инвестициите във взаимни фондове 124 
Аттрактивность болгарской экономики для иностранных инвесторов 41 
Баланс на хранителните елементи на ниво ферма в България 425 
Балансиран бизнесанализ на рейтинга и риска от финансова несъстоятелност и банкрут на предприятието по данни от финансовия отчет 150 
Балансираното торене влияе върху количеството и качеството на малините 259 
Безмите внос на стоки от физически лица 174 
Биовъглища подобряват почвата и прочистват въздуха 236 
Биологична борба с плевелите в условията на органично земеделие 256 
Биологично свиневъдство - има ли почва у нас? 318 
Благосъстоянието като критерий за ефективност 26 
Богата гроздова реколта за качествено вино 296 
Брандът на услуга: утвърждаване чрез създаване на емоции за потребителя 166 
Бухгалтерский учет операций по передаче имущества в лизинг 454 
България плаче за национална политика в земеделието 312 
Българските царевични хибриди се радват на успех у нас и в чужбина 280 
Българското свиневъдство в условията на пазарна икономика 244 
Бюджетирование финансовых потоков системы государственных заказов и закупок 68 
Бюджетная политика ЕС 92 
В Германия на земеделски земи отглеждат бързорастящи дървета за енергийни цели 237 
В Европа се произвеждат 20% от световното козе мляко 320 
В очакване на поредната сесия за прием на проекти по ОП "Конкурентоспособност" 378 
В тютюнопроизводството има много възможности, които все още не се използват от фермерите 300 
Валутният борд в България 40 
Валютный риск: возможность его оценки и хеджирования в современных условиях 56 
Вериги на доставките в българската практика 160 
Верният изход от газовата криза са възобновяемите енергийни източници 238 
Взаимное страхование - перспективное направление развития страховой отрасли в Российской федерации 207 
Взаимодействие между митническата администрация и другите институции, осъществяващи контрол при внос, износ и транзит на стоки 172 
Взаимодействие федерального центра и регионов при проведении антикризисной политики: международный опыт 74 
Взаимосвязь структуры промышленного производства и цен 158 
Висшето образование в България - оценки, проблеми, стратегии 221 
Властта в преговорите 330 
Влияние долгового финансирования инвестиций компании на расчет истинной стоимости ее акций 69 
Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и стойността на фирмата 90 
Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата 126 
Внутризаводской банк - основа повышением конкурентноспособности внутризаводских бизнес-единиц и предприятия в целом 328 
Возможности применения неоклассической теории государственного долга в современных условиях 65 
Вопросы налогообложения в условиях кризиса 106 
Вопросы обучения современных управленцев 219 
ВР: Статистически обзор мировой энергетики, июнь 2009 года 242 
Временните разлики по ЗКПО към 31.12.2009 г. и отчитането на активи и пасиви по отсрочени данъци 189 
Все повече се търсят така наречените ягодови сортове на неутралния ден 282 
Възможно е покачване на световните цени на хранителните продукти 252 
Възможности и перспективи при потреблението на биогорива 234 
Възобновяемата енергия в България - мощности, потребление и цени 239 
Възтановяване на ДДС върху стоки, закупени в рамките на общността 108 
Вътрешното предприемачество - източник на жизнеспособност за големите фирми 348 
Выбор портфеля с учетом горизонта инвестирования 81 
Выявление искажений бухгалтерской отчетности 389 
Генномодифицираните храни - отговор на общественото мнение 262 
Геоикономически възможности за стопанско развитие 135 
Глобализация и либерализация экономики 184 
Глобализация и цикличное развитие мировой экономики 131 
Глобална конкурентоспособност на страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество 177 
Глобалната финансова криза: Между второкласните ипотеки и "пъклената" формула на Дейвид Ли 93 
Глобалното затопляне и розовата реколта 278 
Глобальные климатические изменения: новые риски и новые возможности экономического развития страны 136 
Глобальный экономический кризис: причины и возможные пути его преодоления 18 
Годишни финансови отчети съгласно МСС 1 представяне на финансови отчети 430 
Годишният доклад за дейността на предприятието - аналитични аспекти 408 
Государственный долг: рассуждения в защиту 77 
Гроздова реколта за 2009 г. в района на Плевен 313 
Гроздова реколта за 2009 г. в района на Шумен и Търговище 315 
Да реабилитираме палмовото масло 451 
Данъчно третиране на социалните разходи 107 
Два подхода към образователните неравенства, стратификацията и мобилността 10 
ДДС при префактуриране на разходи 104 
Децентрализация финансового менеджмента в высших учебных заведениях: зарубежный опыт 76 
Дж. М. Кейнс и развитието на макроикономиката 22 
Динамика и тенденции мировой торговли товарами и услугами за годы работы ГАТТ/ВТО (1947-2008) 159 
Доклад на INAO за приемането на общи правила за производство на биовина 317 
Документиране и счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност съобразно с разпоредбите на ЗДДС 398 
Документиране и счетоводно отчитане на дистанционните продажби 417 
Доминанты реформы МВФ в контексте трансформации глобального финансового миропорядка 78 
Доставките на услуги и облагането им по ЗДДС 75 
Дъмпингът в международната вътрешнофирмена търговия - проблеми и възможности 14 
Европейска програма "Еразъм" - възможност за развитие на интеркултурна компетентност у студентите 215 
Енергийните култури са с много високи изисквания, т.е. изискват повече ресурси 286 
Енергията на бъдещето - в Космоса, в океана, в пустинята или просто на покрива 241 
Ефективност на банковата система в България (измерване и взаимовръзки с икономическия растеж) 117 
За застрахователния пазар 202 
За инвестиционните намерения на земеделските производители в условията на субсидирането по ОСП 267 
За качеството на говеждото месо 270 
За новите технологии и земеделието 304 
За приложението към ГФО на малките и средни предприятия 394 
За първи път оферта за биодизел 316 
За рискът от спекулата по време на криза 153 
За селското стопанство и промените в климата 253 
Защо и как да одитираме обществените поръчки в публичния сектор 437 
Зелено бъдеще 235 
Зеленото злато на Калифорния 254 
Земеделието в световен мащаб е заплашено от невиждана досега суша 306 
Земеделието днес зависи от ефективното и навременно метеорологично обслужване 303 
Земеделието срещу климатичните промени 305 
Значение на сравнителния анализ на здравните реформи 228 
Зърнената търговия под натиска на рецесията 154 
Зърнопроизводството в България в условията на световна криза 297 
И България полага усилия да произвежда качествена и безопасна земеделска продукция 302 
Игры в высшей школе 222 
Иерархия кредитных рисков: цена ошибки? 353 
Извадково изучаване на гроздопроизводителите - една възможност за изследване на рентабилността в лозарството 273 
Изисквания към етикетиране на добавки в храните 452 
Изисквания към изготвянето и представянето на финансовите отчети с общо предназначение за 2009 година 392 
Измерване на ликвидността на фирмата 391 
Измервания на влиянието на общата аграрна политика в опазване на околната среда 223 
Използване на силата на търговските марки в сектора на далекосъобщенията и телекимуникациите в България 165 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към юни 2009 г. 97 
Икономико-математическо моделиране: състояние и тенденции 23 
Икономическа същност и счетоводно отчитане на разходите за опазване на околната среда 385 
Икономически последици от застаряването на населението 8 
Инвестициите в животновъдството 272 
Индонезия - Икономическият гигант на АСЕАН 134 
Инновационная политика региона 142 
Иновации и икономическо развитие 127 
Институт консолидированного налогоплательщика: история развития и принципы функционирования 57 
Институционална и поведенческа основа на кризата 132 
Институциональные уроки кризиса: корпоративно-управленческий аспект 352 
Интеграцията на информационните системи в образованието - фактор за качественото управление на ресурси 455 
Инфлационни процеси в България в периода 2004-2007 г. 120 
Информационна система за управление на електронен бизнес на базата на готови софтуерни решения 463 
Использование превентивных методов снижения операционных рисков в информационных системах финансовых организаций 363 
Истината за чуждите инвестиции в България 123 
ИТ бюджетите във финансовите институции - в период на адаптация към кризисни условия 457 
ИТ обучението - задължителен компонент на успешната бизнес стратегия 456 
К вопросу о соотношении понятий "ликвидност" и "платежеспособность" предприятия 94 
К политике неоиндустриализации России 24 
Как Германия се пребори с негативния търговски баланс 141 
Как да защитим човешкия капитал за да не се превърне в пасивен ресурс в условията на криза 34 
Капитал, с който разполага фирма 89 
Китай спешно моделнизира млечната си промишленост 249 
Китай: универсальная модель модернизации ? 183 
Китайская модель развития 130 
Когато синтетичните материали влошават качеството на хранителните продукти 231 
Коинтеграционный анализ торгового баланса Украины 179 
Кой и как извършва управлението на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни? 188 
Кой финансира производството на възобновяема енергия 240 
Количественные соотношения затрат и выпуска в экономической системе США 7 
Колонизация, индустриализация или глобализация - причины стратификации мирохозяйственной системы 129 
Комасацията на земята - средство за стимулиране развитието на селските райони в Европа 36 
Компетентностен подход към образованието и новата образователна парадигма 212 
Комплексный показатель эффективности антикризисного управления страховой организацией и критерии его оценки 203 
Конкуренция между нанимателем и работником и ее особенности в условиях кризиса 338 
Консумация на храни при хора в напреднала възраст над 75 години 9 
Концепция расчета лизингового платежа, построенная на международном чистом револьверном лизинге с учетом страховых выплат 71 
Кооперациите и подходът "Лидер" 37 
Координация инновационных процессов в Европейском союзе 17 
Корпоративното управление - потребност и практика за бизнеса в България 351 
Корупционната среда във високите административни нива на здравеопазването - "голямата" корупция - мит или реалност 12 
Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса 46 
Кризата удари света с различна сила и скорост 133 
Критерии и показатели оценки эффективности государственного финансового контроля 47 
Либертарианская концепция государства: логика и морал 25 
Лидер по мярка 334 
Малинопроизводителите трябва да се стремят към ефективно производство, а не само към високи цени 290 
Малинопроизводството е незаета ниша, възползвайте се 276 
Малките одитни звена - предизвикателства и възможности за одиторите в публичния сектор 439 
Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия 436 
Международное сопоставление конкурентоспособности 181 
Мениджмънт на качеството на медицинските дейности в неврологично отделение 227 
Меры государственной поддержки малых и средних предприятий в Германии 38 355 
Метод оценки эффективности инвестирования предприятий на основе оценки риска перелива копитала в отраслях экономики 340 
Методика за развитие и усъвършенстване на системите за проектно управление 359 
Методика оценки рисков налогоплательщиков - физических лиц, занимающихся предприемательской деятельностью, на базе общедоступных критериев отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок 100 
Методите за амортизация на дълготрайните активи 435 
Методологични въпроси при отчитането на акционерния капитал 421 
Методологични проблеми при отчитане на обезценка на финансови активи и предложения за решаването им в условията на глобална финансова криза 410 
Методология страхования рисков невозврата дебиторской задолженности в России 210 
Методы анализа и регулирования пропорций регионального развития 140 
Механизм международной миграции рабочей силы 32 
Мировая банковская система во время финансового кризиса 79 
Мировой кризис и перспективы американской экономики 146 
Мировой финансовый кризис: истоки, роль государства, перспективы развития 15 
Митнически нарушения 112 
Млечните продукти в ЕС - производство и пазар 321 
Млечният път на протестите 261 
Млечният сектор у нас е най-проблемен 257 
Модели за отчитане на замяната на нетекущи материални активи в предприятията с нестопанска цел 414 
Модели, свързани с функционирането на фирмата 87 
Модель поведения современной фирмы во внешней среде и системный подход 361 
Модернизация в условиях политической стабильности (Реформы второй половины XIX в.: логика и этапы комплексной модернизации 147 
Може ли да се дирижират лихвените проценти 91 
Моралните дилеми и възпитанието на човека в постмодерния свят 1 
Намалява производството на вино в ЕС - по-малко площи, но и по-ниска консумация 284 
Настъпват сериозни промени в състава на плевелната растителност в България 295 
Националната стратегия за информационни технологии като нова бизнес парадигма 458 
Начини за повишаване мотивацията на персонала 444 
Начисляване на провизии за задължения 405 
Негативни ефекти от интензификацията на конкуренцията в хранителния сектор след присъединяването на България в ЕС 450 
Неда - нов хибриден сорт хлебна пшеница 269 
Некоторые актуальные проблемы российской денежно-кредитной политики в исследованиях европейских экономистов 113 
Необходима ни е работеща стратегия за картофопроизводството 247 
Новата глобална прогноза на ФАО 308 
Новые подходы к повышению эффективности автострахования в условиях кризиса 205 
Новый взгляд на принципы японского менеджмента 339 
Някои основни положения при калкулирането на себестойността на получената продукция от биологични активи 418 
Някои практически аспекти по прилагането на СС 17: Лизинг 390 
Някои предизвикателства пред собствениците при усвояването на средствата от Европейските фондове 185 
О некоторых вопросах методологии экономического кризиса 20 
О повышении теоретической обоснованности перспектив развития страхования 206 
О рынке лизинга в условиях кризиса 162 
О тенденциях и противоречиях развития мировой валютной системы 48 
Обекти на художествена и литературна собственост - признаване и представяне за счетоводни цели 416 
Облигации казначейства США как феномен мировых финансов 73 
Образованието в информационното общество 214 
Общата селскостопанска политика на ЕС не решава нашите проблеми 245 
Общее и особенное в мировом экономическом кризисе и технологиях борьбы с ним 19 
Обществената оценка като критерий за здравната реформа 229 
Ограничение банковских рисков при инвестиционном кредитовании 53 
Опазване и използване на ерозираните земи в условията на фермерски стопанства 258 
Опазване на околната среда от вредното въздействие на химическите вещества по европейското право (актуални проблеми) 191 
Оперативни възможности за преодоляване на финансова криза в търговските фирми 161 
Оптимизация на дизайна на пластмасовите транспортни опаковки за храни 230 
Организация и проведение выборочного исследования в виноградарстве 299 
Организация коммерческого кредита и его роль в развитии экономики 49 
Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество: предизвикателства и възможности 178 
Орехът - култура с неизползвани възможности 265 
Осигурителни вноски и данък върху средствата за социални разходи 426 
Основни европейски документи и решения в сферата на образованието 216 
Основни права на потребителите 190 
Основни принципи на митническия процес 192 
Основные направления развития управленческого учета 427 
Особенности антикризисной политики в России 21 
Особенности операционного аудита хозяйствующих субъектов 440 
Особенности определения уровня прозрачности денежно-кредитной политики 61 
Особенности текущего социально-экономического развития 143 
Особенности управления социальными рисками 365 
Особенности формирования крупных пакетов акций российских акционерных обществ 45 
Особенности экономических счетов сельского хозяйства в процессе гармонизации с европейскими стандартами 380 
Особености при вноса и износа на селскостопанска продукция 111 
Особености при проверката на прогнозната финансова информация 438 
Остаточные риски: определение, описание и методы снижения 368 
От какви инвестиции се нуждае световното земеделие 309 
Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС 101 
Относно моделите за последващо оценяване и за представяне на инвестиционните имоти 400 
Отрицательные денежные потоки и премия за риск 80 
Отчитане на концесионни сделки от бюджетно предприятие - концедент 411 
Отчитане на особените залози 402 
Отчитане на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период 401 
Отчитане на франчайз при предприятието-франчайзодател 406 
Отчитане на хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност 388 
Оценка на автокорелацията при наличие на екстремални стойности в остатъчните величини 4 
Оценка на доходността на акция 115 
Оценка основных средств в соответствии с концепциями поддержания капитала компании 386 
Оценка рисков инвестиционных проектов 367 
Пазарна структура на банковата система в България 118 
Пазарът на жито е парализиран 279 
Пазарът на земеделска земя - сигурен пристан в бурни времена 35 
Палмовото масло - много евтино и използвано за различни производства 255 
Парадоксы измерения человеческого капитала 449 
Параметри на кредитирането при продажби с отложено плащане 116 
Перспективи за развитие на пазара на месо в ЕС до 2015 г. 326 
Пет начина за екоземеделие 225 
Платежоспособността и ликвидността на строителното предприятие 85 
По въпроса за туристическото райониране на България 468 
Повишаване на конкурентноспособността на българските фирми чрез въвеждане на интегрирани софтуерни системи 443 
Повишен интерес към заешкото месо 250 
Поглощенная компания: проблемы управления 358 
Подготовка и усъвършенстване на педагогическите кадри като образователни мениджъри 213 
Подготовката на кадри за малкия туристически бизнес 470 
Подходи за отписване на стоково-материалните запаси при потреблението им 404 
Политика администрации Обамы в области изменения климата 13 
Политическата икономия в системата на общата теория за стопанството 27 
Полихоричната корелация - същност и познавателно значение 5 
Попытки реализации качественного (интерактивного) обучения студентов по учебной дисциплине "Квалитология" 217 
Последните изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 194 
Потребление на продоволствени продукти у нас 157 
Поясното земеделие дава нови възможности на дребнотои средно частно земеделие 307 
Правен режим на субсидиите и финансиранията съгласно ЗДДС 195 
Правни способи за управлението и противодействие на конфликта на интереси при лицата, заемащи публични длъжности в общината 197 
Практически съображения при избора на термин от ИНКОТЕРМС 163 
Предизвикателство за селекционерите на зърнено-житни култури през 21 век 289 
Предприемачеството в контекста на развитието на селските райони 349 
Пресни ягодови плодове през цялата година 283 
Признаване, класифициране и оценяване на елементите на МФО 383 
Приложение на Path - анализа при изследване на факторните влияния по стойностните показатели за организационните форми в селското стопанство 268 
Принципы управления инвестициями в человеческий капитал предприятия 446 
Приоритетные направления системы бюджетирования коммерческого банка 58 
Проблеми и перспективи пред качеството на труда на заетите в сектора на услугите в България 33 
Проблемы оптимизации расходов бюджетов субектов Российской федерации в условиях кризиса 44 
Проблемы регулирования экономики США в исследованиях Пола Кругмана 145 
Проблемы совершенствования кредитно-банковской системы 72 
Проблемы управления муниципальными финансами в современных условиях 60 
Прогностичен анализ на БВП за периода 2010-2050 г. 149 
Програми и мерки за насърчаване на заетостта в България (2006 г. - 2008 г.) 31 
Проектното финансиране в България 379 
Проектът - техника за решаване на проблеми 377 
Производителността на труда у нас и в други страни 29 
Производство на ел. енергия от възобновяеми източници - вятър 233 
Производство на овче месо и мляко в Европейския съюз 322 
Производството на говеждо месо:През 2014 г. се очаква понижение до 7,6 млн. т 323 
Промени в МСС 36 Обезценка на активи 422 
Промени в правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 264 
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове 193 
Професионална деформация на мениджърите и методи за нейното преодоляване 337 
Процедура за разработване на стратегия в публичния сектор 357 
Прямые иностранные инвестиции в экономике Индии 137 
Пшеницата ще е винаги култура №1 за страната ни 277 
Развитие банковского надзора: проблемы и перспективы 67 
Развитие на електронната търговия в България в условията на внедряване на новите информационни и комуникационни технологии 462 
Развитие на общата селскостопанска политика 266 
Развитие на пазара на зърнени храни 453 
Развитие на световния и европейския застрахователен пазар 204 
Развитие регулирования деятельности на финансовом рынке России в русле мировых тенденций 62 
Развитие транспортно-логистических центров в европейском регионе 169 
Развоят на кризата ще е определящ и за бъдещия пазар на слънчогледа 291 
Разпределение на печалбата 419 
Разширяват площите с маслодайни култури 260 
Распад Британской империи как перестройка геоэкономической системы (1947-1972) 138 
Реалните опции - отчитане на несигурността при вземането на инвестиционни решения 122 
Регистрация на EORI - номер 175 
Ред за извършване на ревизии и проверки по ДОПК и защита срещу действията на ревизиращите органи 110 
Рекордно увеличение на износа на свинско месо от ЕС 152 
Реформа на политиката за вино на Европейският съюз 292 
Рецесията в свиневъдството - невиждан в историята спад 324 
Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий 55 
Рискът и неопределеността при управлението на агробизнеса и възможности за ограничаването им 366 
Роль инноваций в развитии мировой экономики 139 
Роль лидера в кризисе 335 
Роль социальных факторов в формировании и развитии качества трудовой жизни 445 
Роль центрального банка в привлечении иностранных инвестиций в экономику Болгарииимайлова 39 
Роля на инфлацията в България по пътя към евро 121 
Рынок ипотечного кредитования: меры государственного воздействия и возможности формирования финансово-промышленного холдинга 52 
С поглед отвъд кризата. Нетрадиционни модели при управлението на катастрофичния портфейл на международни финансови корпорации и застрахователни компании 201 
С поглед отвъд кризата. Общозастрахователна компания в условията на турбулентно бизнес пространство 200 
Свободни зони и свободни складове 173 
Свободно отглеждане с боксове за почивка 248 
Свободные экономические зоны - возможность приобщения новых рыночных экономик к мировому хозяйству 182 
Секторен регионален маркетинг в сферата на туризма 465 
Сельское хозяйство западных стран на постиндустриальном этапе развития 263 
Семейни помощи за деца 198 
Синхронизиране на европейските стандарти в сферата на туризма 466 
Системен подход към риска от външните финансови дебаланси в българската икономика 171 
Скептицизъм и критика за биогоривата в света 285 
Совершенствование управления кредитным риском в сфере потребительского кредитования на основе скоринга востребования 369 
Совместная деятельность: порядок отражения в бухгалтерском учете 413 
Создание эффективной системы мониторинга финансовой устойчивости предприятий и моделирование социально-экономических последствий роста тарифов 347 
Состав бюджетных поступлений: вопросы терминологии 70 
Социалната промяна в селищната общност 11 
Спадът в производството на свинско е с известни колебания през годините 325 
Специфични и общи провизии за кредитен риск - счетоводни аспекти 429 
Сравнителен и индиректен метод за оценка влиянието на условията на труда върху равнището на производителността на труда 28 
Срив в овцевъдството и козевъдството на ЕС 319 
Стандартен GS1 логистичен етикет 170 
Стандартизация процесса проведения внутреннего аудита в сельскохозяйственных организациях 441 
Становление и развитие финансового механизма функционирования бюджетных учреждений 63 64 
Статистически анализ на общата еволюция на износа и вноса на Република България 3 
Статистически анализи посредством Microsoft Excel (дисперсионен анализ) 6 
Статистическите наблюдения на поземлената собственост и земеделските стопанства - информационна база за анализ на аграрната структура 298 
Стевията е уникална билка, очакваща своята заслужена реабилитация от ЕК 293 
Стратегически и операционни задачи при управлението на бизнеса 346 
Структура и съдържание на финансовите отчети за 2009 г. в обсега на МСС 1 393 
Сушата настъпва и в България 287 
Сфера применения модели страховой защиты по ипотечному страхованию при осуществлении социальной защиты населения в обеспечении жильем 209 
Счетоводна политика на предприятието 399 
Счетоводни аспекти при ликвидация на търговско дружуство 384 
Счетоводни подходи за управлението на финансови рискове 387 
Счетоводните и данъчните аспекти на продажбата на търговско предприятие 409 
Счетоводно и данъчно третиране на дълготрайни активи, придобити изцяло или частично с дарение 395 
Счетоводно и данъчно третиране на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар по реда на ЗКПО за 2009 г. 415 
Счетоводно отчитане и контрол върху стоките в "ЕнДжи Бридал" ООД 381 
Счетоводно отчитане на особените залози 403 
Счетоводно приключване за 2009 г. 396 
Счетоводно приключване на 2009 година 397 
Счетоводно третиране на лизинговите договори 412 
Счетоводно третиране на ревизионен акт 420 
Съвременни проблеми и тенденции в развитието на счетоводството 423 
Съвременни тенденции за развитието на овощарството 281 
Съдържание на междинните финансови отчети 382 
Състояние на пшеницата в света през 2009 година 288 
Същност и развитие на аутсорсинга в банковия сектор на ЕС 114 
Тема II. Структурен анализ на баланса 433 
Тенденции и насоки за устойчиво икономическо развитие на аграрния сектор в България, 2008-2013 г. 275 
Тенденции развития теневой экономики в условиях глобализации 128 
Теоретичен модел за комплексен мониторинг на промените в заетостта по икономически дейности и териториални единици 30 
Трайно конкурентно преимущество чрез творческия потенциал на сътрудниците и на мениджмънта 332 
Трансформация отчетности лизинговых агентов 407 
Трансформация системы образования в условиях перехода к информационному обществу 220 
Трудности, които съпътстват българското земеделие при прилагането на ОСП 310 
Трябва ли да се обяви в България данъчна амнистия на укритите доходи 102 
Туристическото ресторантьорство 469 
Търговската марка - правен, икономически и счетоводен аспект 196 
У нас има потенциал и площи за производството на енергийни култури 294 
Универсални методи за пречистване на водата 224 
Управление государственным долгом и теория рикардианской эквивалентности 66 
Управление кредитным риском. Методики оценки аккуратности скоринговых моделей 364 
Управление на външния дълг (анализи и резултати) 43 
Управление на държавния дълг (индикатори за устойчивост) 42 
Управление на международни инвестиционни проекти 176 
Управление персоналом в обучающейся организации 447 
Управленско счетоводство за изработване на стратегически решения 428 
Условието за доставка FOB според американските външнотърговски дефиниции 164 
Условия и режим за облагане с ДДС на съпътстващи доставки 109 
Успешното корпоративно управление на фирмата - достижима реалност 333 
Фасилити мениджмънт - един нов бизнес за страната 336 
Финансиране на публично-частни проекти с европейски средства 187 
Финансирането на земеделските стопани 271 
Финансовая система как подпространство денежной сферы 51 
Финансови и счетоводни аспекти на фючърсните контракти 86 
Финансовите трансфери от емиграцията: социално-икономически ефекти 98 
Фирмената финансова криза и възможностите за нейното управление - теоретични аспекти 356 
Фискальные правила в условиях кризисной экономики 54 
Фондова борса и икономически растеж 125 
Формирование глобальной логистической системы как инновационный инструмент интеграции экомики Украины в структуру мирового хозяйства 168 
Формирование целевой структуры капитала в предприемательской деятельности 50 
Фрактальная модель динамики цен на нефть в период 2008г. - начало 2009 г. и прогноз цен на нефть на ее основе 226 
Фючърсните пазари и продоволствената безопастност 311 
Хармонизиране на българското данъчно облагане с Европейското 105 
Хранилищата за данни растат и по време на криза 460 
Цените на капиталите на акционерното дружество 88 
Цените падат по-бързо от търсенето 155 
Ценностни аспекти на ефективното управленско общуване 2 
Циментовата индустрия в България 151 
Частните пенсионни фондове и техният принос за адекватни и устойчиви пенсии в Европа 199 
Чистые активы как показатель эффективности работы организации 432 
Човешки капитал и икономически растеж в неокласическите емпирични модели 16 
Човешкият капитал и икономическия растеж. Има ли България потенциал за ускорено развитие? 448 
Човешкият фактор - заплаха №1 за информационната сигурност във финансовите институции 459 
Шансът - възвръщане на традиционни позиции 246 
Ще допуснем ли да се превърнат кравите у нас в изчезващ вид? 327 
Ще стане ли отглеждането на елени доходоносен бизнес и за България 251 
Are You Being Bullied? 376 
Business Networks, Corporate Governance, and Contracting in the Mutual Fund Industry 345 
Catastrophe Risk Financing in the United States and the European Union: A Comparative Analysis of Alternative Regulatory Approaches 375 
Changing Monetary Policy Rules, Learning, and Real Exchange Rate Dynamics 119 
Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-Transfer Solutions 371 
Credit Risk Issues 2008 84 
Critical Factors for Successful Implementation of Enterprise Systems 341 
Let's talk: getting business and academia to colloborate 343 
Making Stronger Statements: Cash Flow and Income 424 
Performance Management in Insurance Firms by Using Transfer Pricing 362 
Price and Investment Dynamics: Theory and Plant-Level Data 96 
Public expenditure optimization in Bulgaria after its accession to the European Union 99 
Rational Actors, Knowledgeable Agents: Extending Pecking 0rder Considerations of New Venture Financing to Incorporate Founder Experience, Knowledge and Networks 350 
Risk Essentials: Reinsurance 354 
Role of Managerial Incentives and Discretion in Hedge Fund Performance 342 
Securitization, Insurance, and Reinsurance 372 
Social networks: the future of marketing for small business 167 
SPA + е уникален шанс за балнеотуризма не само в България 467 
Supply Chain Cash-to-Cash. A strategy for the 21st century 344 
Sustainability Risk Management 370 
The Bigger Picture 374 
The Composition of Government Spending and the Real Exchange Rate 82 
The Evolution of Risk in Information Systems Offshoring: The Impact of Home Country Risk, Firm Learning, and Competitive Dynamics 461 
The Importance of Reputation 331 
The Perfect Storm: Hurricanes, Insurance, and Regulation 373 
The Relation between Price and Performance in the Mutual Fund Industry 360 
VIES - декларация при ВОТ 103 
Voting Transparency in a Monetary Union 83 
Web Strategies to Promote Internet Shopping: Is Cultural-Customization Needed? 464 
What's Ahead for Internal Auditors ? 442 
Эволюция модели равенства бюджетной обеспеченности в Швеции: последние корректировки 59 
Экономика трансграничного образования 218 
Экономическая безопасность. Особенности ее проявления в перестраховании 208 
Экономические аспекты деательности органов местной власти в сельских районах США 156 
Экономический кризис и вызовы модернизации 144 
Энергетический фактор экономического кризиса 243 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Австрия 284 
автозастраховка 205 
автокаско 200 205 
автокорелационни коефициенти 4 
автокорелация 4 
автомобилна застраховка 200 
автономия 76 
авторегресионни модели 4 
авторитет 337 
авторско право 416 
Агенция "Митници" 172 175 
аграрен бизнес 153 
аграрен пазар 153 
аграрен сектор 275 301 
аграрна икономика 272 275 
аграрна политика 223 245 275 310 
аграрна политика на ЕС 245 266 
аграрна структура 298 
аграрни предприятия 366 
агресивно поведение 330 
агресия 337 
агробизнес 35 154 245 312 366 
агромаркетинг 314 
агросектор 153 
административен персонал 197 
административен процес 13 
административен служител 197 
административна политика 197 359 
административна система 13 
административно право 192 197 
администрация 13 
аерация 224 
азот 425 
академично сътрудничество 343 
аксиология 27 
актив 432 
активи 79 118 383 422 432 
активи и пасиви 383 393 
активи на предприятието 94 
активи от знания 350 
акумулиране на капитал 51 
акцизи 193 
акции 88 115 
акции и облигации 90 
акционерен капитал 45 421 
акционери 360 379 
акционерни дружества 88 
акционерни дружества в България 88 
акционерни компании 352 
акционерно дружество 88 421 
акционерно общество 45 
акция 45 88 115 
алкохолни напитки 9 
алкохолопроизводство 9 
алтернативен туризъм 467 
алтернативи 300 
алтернативни източници 234 235 236 237 
алтернативни инвестиции 300 
алтернативни разходи 95 
амарант 453 
Америка 373 442 
американска екологична политика 13 
американска икономика 145 146 
американска политика 13 145 
американски президент 13 
американски счетоводни стандарти 424 
американско лидерство 186 
американско стопанство 263 
амнистия 102 
амортизационна квота 435 
амортизационна норма 435 
амортизационна политика 435 
амортизация 435 
амортизация на ДА 435 
амортизация на ДМА 395 399 
амортизируема стойност 435 
анализ 179 180 268 274 329 431 
анализ на баланса 284 
анализ на ефективността 408 431 
анализ на имуществената структура на капитала 433 
анализ на капитала 431 
анализ на капиталовата структура 433 
анализ на капиталовите дружества 268 
анализ на конкурентоспособността 150 
анализ на ликвидността 408 
анализ на паричните потоци 434 
анализ на платежоспособността 408 
анализ на предприятието 408 
анализ на производството 274 
анализ на рентабилността 408 
анализ на селскостопанскта дейност 268 
анализ на фермите 268 
анализ на финансовото състояние 328 
андеррайтинг 362 
анкетно проучване 28 
антикризисен мениджмънт 335 447 
антикризисна политика 15 19 21 74 143 144 146 186 203 
антикризисна програма 21 74 143 
антикризисна стратегия 21 144 146 203 
антикризисни мерки 15 18 19 21 144 146 161 186 
антикризисни процедури 203 
антикризисно управление 203 356 447 
анюитет 406 
арендна земя 312 
Аржентина 148 
аржентинска икономика 148 
аржентинска реформа 148 
АСЕАН 134 
атомна енергия 238 
атомни централи 238 
аутсорсинг 114 
аутсорсинг при управление 345 
Базел ІІ 67 
баланс 425 430 432 433 
балансиран бизнесанализ 150 
балансиран бюджет 74 
балансова печалба 88 
балнеоложки туризъм 467 
банки 114 
банки на Русия 58 61 67 
банков надзор 67 
банков риск 53 55 67 
банков сектор 61 114 
банкова дейност 118 
банкова ефективност 117 
банкова политика 113 118 
банкова система 79 117 118 
банкова система в България 117 118 
банкова система в Русия 72 
банкова система на Русия 72 
банкови гаранции 432 
банково дело 91 
банково дело в Русия 58 67 72 
банково кредитиране 49 
банково счетоводство 429 
банкрут на предприятието 150 
БВП 29 134 149 171 179 183 184 202 243 275 448 
БВП в България 149 
БВП на САЩ 243 
безмитен внос 174 
безмитен износ 174 
безопасност на храните 452 
безработица 31 34 
безработица в България 34 
безработни лица 31 34 
Беларус 128 169 
бивши социалистически страни 275 
бивши съветски републики 184 
бизнес 343 346 
бизнес - университет 343 
бизнес единица 328 
бизнес етика 376 
бизнес мрежа 167 345 
бизнес процеси 368 
бизнес софтуер 341 
бизнес стратегии 341 346 
бизнес стратегия 346 
бизнес управление 328 343 344 
бизнес услуги 329 
бизнес училища 343 
бизнесанализ 150 
билки 293 
био-продукти 317 318 
биовина 317 
биовъглища 236 
биогаз 285 
биогорива 232 234 235 236 285 286 294 300 
биодизел 234 285 286 316 
биоенергийни култури 286 
биоетанол 285 
биоземеделие 286 318 
биоземеделска практика 318 
биологичен метод 256 
биологична борба 256 
биологични активи 418 
биологични изисквания 283 
биологични хранителни продукти 318 
биологично земеделие 307 317 
биологично лозарство 317 
биологично производство 317 318 
биомаса 234 236 238 239 241 285 286 
биопродукти 317 
биоразнообразие 317 
биотехнологии 263 317 
биотехнологични производства 263 
биотехнология 263 
биохербициди 256 
благосъстояние 26 
блъф 330 
БНБ 39 121 
болести по растенията 289 
борба с корупцията 12 
бранд 166 
брандинг 166 
британска империя 138 
брой на населението 450 
брутен вътрешен продукт 275 
брутен премиен продукт 204 
брутен продукт 28 268 
брутна добавена стойност 268 275 
брутна печалба 95 
БФБ 125 351 
българо-холандски отношения 300 
българска икономика 41 171 246 
българска фондова борса 351 
български компании 160 
български фермер 327 
български фирми 443 
българско данъчно законодателство 105 
българско земеделие 287 310 312 
бързорастящи дървета 237 
бюджет 44 92 97 201 
бюджет - мениджмънт 44 
бюджет на Европейския съюз 92 
бюджетен контрол 47 54 
бюджетиране 68 76 
бюджетиране в търговските банки 58 
бюджетна политика 42 63 74 92 
бюджетна политика на ЕС 92 
бюджетна политика на Русия 63 64 
бюджетна прогноза 42 
бюджетна система 54 59 70 
бюджетна система на Русия 65 68 70 
бюджетни доходи 64 70 
бюджетни постъпления 70 
бюджетни приходи 92 
бюджетни разходи 44 92 
бюджетни ресурси 64 
бюджетни средства 63 64 
бюджетни учреждения 63 64 
бюджетно законодателство 65 
бюджетно счетоводство 411 
валута 18 119 
валутен борд 40 
валутен борд в България 40 
валутен курс 82 113 119 
валутен режим 40 
валутен риск 56 
валутен съюз 83 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 234 242 
Великобритания 54 138 
верига на доставки 160 344 
верига от стойности 428 
вероятност 368 
вертикална интеграция 24 
ветеринарен контрол 172 
ветеринарен сертификат 172 
ветрова ерозия 307 
взаимен фонд 345 360 
взаимни фондове 124 342 
взаимни фондове в България 124 
взаимно застраховане 207 
взаимозависимост на риска 374 
взаимозастрахователни кооперации 207 
видове пазари 202 
видове риск 374 
видове туризъм 467 
видове финансиране 350 
видове фондове 124 
визуална комуникация 444 
винарство 299 
вино 284 292 296 317 
винопроизводство 284 292 296 299 317 
виртуални университети 220 
висше икономическо образование 217 
висше образование 10 212 215 216 217 218 221 222 
висше образование в Русия 220 
висше професионално образование 218 220 
висше учебно заведение 217 
висши училища 221 222 
власт 330 
власт в преговорите 330 
влияние на климата 287 306 
внос 111 171 172 173 274 451 
внос и износ 111 172 173 274 
внос на земеделски продукти 247 
внос на стоки 174 
вносно-износен режим 163 274 
вода 224 225 
водна енергия 241 
водна ерозия 307 
волатилност 242 
вреда 191 
вредители на растенията 256 302 
вредни емисии 316 
връзки с клиенти 167 
ВУЗ 218 220 221 
въгледобив 242 
въглеродни емисии 305 
възобновяема енергия 234 235 238 239 240 241 
възобновяеми източници 233 235 238 239 241 
възпитание 1 
възпитание на детето 211 
възрастни хора 9 
възрастно население 9 
възрастова група над 75 г. 9 
възрастови групи 9 
възстановяване на ДДС 108 
външен дълг 43 171 
външна търговия 159 171 
външни инвестиции 39 
външни одитори 100 
външно финансиране 43 
външнотърговска дейност 3 
външнотърговска статистика 159 
външнотърговски връзки 3 
вътрешен контрол 437 
вътрешен одит 437 439 441 442 
вътрешен одит в публичния сектор 437 439 
вътрешен одитор 439 442 
вътрешни одитори 437 
вътрешно потребление 348 
вътрешно предприемачество 348 
вътрешно рисково предприемачество 348 
вътрешнозаводска банка 328 
вътрешнозаводско отчитане 328 
вътрешнорегионална търговия 178 
вътрешнофирмена търговия 14 
вятърна енергия 233 235 238 239 241 
газ 13 
газова криза 238 
генетично модифицирани продукти 262 
генно инженерство 262 
генномодифицирани храни 262 263 
геоикономика 135 138 
геоикономическо развитие 135 138 
геополитика 135 
Германия 38 141 355 
глобализация 18 129 130 131 176 184 
глобализация в икономиката 128 129 184 
глобализация в световното стопанство 176 
глобална екологична опасност 370 
глобална икономическа криза 18 19 144 
глобална конкурентоспособност 177 
глобална криза 133 
глобална логистика 168 
глобална политика 308 
глобална световна икономика 263 
глобална структура 308 
глобална финансова криза 34 79 93 410 
глобални изменения 136 
глобални проблеми 443 
глобално затопляне 136 370 
говедовъдство 248 270 323 
годишен доклад 408 
годишен темп 448 
годишен финансов отчет 392 394 396 
годишна лихва 88 
годишни финансови отчети 430 
годишно счетоводно приключване 397 
горива 316 
горски животни 251 
гражданска отговорност 200 
граничен ветеринарен контрол 172 
грозде 296 
гроздова реколта 296 
гроздопроизводство 273 313 315 
ГФО 394 
далекосъобщителни услуги в България 165 
данък печалба 106 
данък при продажби 417 
данъци 57 59 87 103 105 110 163 
данъци в ЕС 105 
данъците в Русия 100 
данъчен контрол 102 110 
данъчен риск 100 
данъчна амнистия 102 
данъчна декларация 107 
данъчна отчетност 57 
данъчна политика 57 
данъчна политика на Русия 106 
данъчна проверка 100 
данъчна хармонизация 105 
данъчни задължения 57 
данъчни измами 101 
данъчни компании 57 
данъчни нарушения 101 
данъчни облекчения 107 
данъчни плащания 100 
данъчни приходи 97 
данъчни проверки 100 
данъчни режими 75 
данъчни системи 105 
данъчни складове 193 
данъчни ставки 417 
данъчно задължени лица 101 
данъчно задължение 101 
данъчно законодателство 189 193 194 
данъчно облагане 57 101 105 106 107 426 
данъчно облагане в Русия 106 
данъчно третиране 107 195 395 415 426 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 110 
данъчно-процесуален кодекс 194 
двуфакторна теория 6 
ДДС 101 103 104 105 106 108 109 398 417 
ДДС в ЕС 105 
ДДС на субсидиите 195 
ДДС на финансирането 195 
дебиторска задлъжнялост 210 
дезинфекция 224 
дейност на предприятието 408 
декларация 103 
демография 8 310 
демография на населението 8 
демография на селското население 310 
демографска политика 310 
демографска стратегия 310 
демографски процеси 8 
демонополизация 144 
дестилация 292 
детерминантен модел 179 
дефицит 70 171 
дефицит на ресурси 232 
децентрализация 76 
Дж. М. Кейнс 22 
ДЗП 223 
диверсификация 73 81 
диверсификация на портфейла 81 
дивиденти 419 
дизайн на опаковките 230 
динамика на цените 226 
Директива 2004/9/ЕО 191 
Директива 90/314 ЕИО 466 
Директива 94/47/ЕС 466 
директиви европейска общност 466 
дисконтиране 80 
дисперсионен анализ 6 
дисперсия 6 
дистанционни продажби 417 
дистанционно образование 218 
дистрибутор 160 
дистрибуционни преговори 330 
ДКЦК 351 
длъжности 197 
длъжности в предприятието 197 
длъжностите в администрацията 197 
ДМА 395 399 
добавена стойност 268 
добавки в храните 452 
добив 284 
добиви 154 254 
добри земеделски практики 223 
договор 163 
договор за доставка 163 
договор за превоз 163 
доклад 179 
доклади 3 4 26 27 31 99 105 114 120 121 122 177 178 179 182 233 273 298 328 332 341 380 381 462 
доклади от конференция 3 4 5 26 27 28 31 105 114 120 121 122 176 185 232 233 234 273 298 329 351 381 443 450 462 465 
документ 175 
документи на ЕС 216 221 
документиране 398 
документиране на данъците 398 
ДОПК 101 110 194 
доставка 417 
доставка на услуги 75 
доставчик 108 160 417 
доставчици 108 
доход на акция 431 
доход на фирмата 87 
доходи 98 132 145 
доходи в Русия 63 
доходи на акция 115 
доходност 115 
доходност на акциите 115 
ДПК 194 
дружество 384 
дружество с ограничена отговорност 268 
дълг 43 77 
дългов мениджмънт 77 
дългови индикатори 42 
дългови инструменти 73 
дългово финансиране 69 
дългосрочен план 82 
дълготрайни активи 395 435 
дълготрайни материални активи 399 
дъмпинг 14 
дъмпингова операция 14 
дървесни видове 265 
държава 25 
държава и икономика 24 25 
държавен дълг 42 43 65 66 73 77 
държавен дълг на Русия 65 66 77 
държавен санитарен контрол 172 
държавен служител 197 
държавен финансов контрол 47 
държавна комисия по ценни книжа 351 
държавна стратегия 327 
държавни банки 118 
държавни заеми 73 77 
държавни инвестиции 82 
държавни поръчки 12 68 
държавни разходи 82 
държавни финанси 73 
държавни финанси на Русия 68 
държавно застраховане 202 
държавно регулиране 52 147 
държавно субсидиране 38 355 
е-бизнес 462 463 
е-търговия 462 463 464 
ЕАСТ 180 
еволюция 3 
евро 121 
евроинтеграция 187 188 
Европейска асоциация на университети (ЕАУ) 216 
Европейска банка 121 
Европейска зона на висше образование 221 
европейска икономика 17 
Европейска комисия 292 
Европейска общност 452 
Европейска централна банка 83 
европейски банки 114 121 
Европейски валутен съюз 83 
европейски директиви 39 
европейски държави 36 
европейски застрахователен пазар 202 204 
европейски изисквания 221 
европейски икономически съюз 186 
европейски образователни институции 216 
европейски образователни програми 216 
европейски пазар 326 
Европейски паричен съюз 82 
Европейски парламент 186 452 
европейски програми 215 
европейски региони 169 
европейски средства 187 
европейски стандарти 380 466 
европейски страни 180 
Европейски съюз 17 232 292 450 452 
Европейски съюз и България 99 450 
европейски фондове 185 188 
европейско висше образование 216 
европейско данъчно право 105 
европейско земеделие 312 
европейско образователно пространство 221 
Европейско право 191 
европейско сътрудничество 216 
Евростат 121 380 
евросубсидии 267 
единен вътрешен пазар 450 
единна валута 82 
единно образователно пространство 216 
еднофакторен модел 6 
екоенергетика 294 
екоземеделие 225 
екоикономика 225 
екологизация 305 
екологична политика 191 266 385 
екологична политика на ЕС 191 
екологична среда 223 
екологични горива 236 239 
екологични проблеми 191 
екологични продукти 317 
екологични разходи 385 
екологични фактори на средата 283 
екология 236 305 385 
експертна система 363 
експлоатационен лизинг 412 
експлоатационен лизингов договор 412 
експорт 159 178 180 
експортен лиценз 111 
експортна политика 180 
екстремални стойности 4 
електроенергетика 243 
електроенергия 233 
електронен бизнес 463 
електронна система 103 
електронна търговия 462 464 
електронно обучение 220 
електронно пазарно пространство 464 
електропроизводство 233 
елени 251 
еленовъдство 251 
емиграция 98 
емисии от акции 88 
емоционална връзка 166 
емпиричен анализ 179 
емпиричен модел 179 
емпирични изследвания 16 
емпирично изследване 359 
енергетика 13 232 233 235 239 240 241 242 243 263 
енергетика и околна среда 13 235 241 
енергиен баланс 234 
енергиен отрасъл 232 243 263 
енергиен пазар 232 243 
енергиен проблем 263 
енергиен сектор 243 263 
енергиини ресурси 237 
енергийна ефективност 238 243 
енергийна индустрия 232 263 
енергийна политика 234 238 243 
енергийна стратегия 13 238 
енергийни източници 235 236 237 238 241 300 
енергийни инвестиции 237 238 
енергийни култури 285 286 294 
енергийни ресурси 3 
енергоизточници 233 
енергоносител 242 
енергопотребление 347 
енергопроизводство 347 
ерозия 258 
ерозия на почвата 258 
ЕС 92 152 186 232 261 322 450 
ЕС-15 121 
естествен подсладител 293 
етикети 452 
етикетиране 292 317 452 
етикетиране на храни 452 
етикетиране на хранителни продукти 452 
етикетиране на хранителни стоки 452 
ефективно общуване 2 
ефективност 203 205 
ефективност на банковата система 117 
ефективност на контрола 47 
ефективност на управлението 362 
ЕЦБ 114 
ечемик 297 316 
жестове 444 
животновъдна продукция 225 
животновъдно производство 324 
животновъдство 152 225 248 250 251 270 272 309 319 320 322 323 324 325 326 327 
животновъдство в България 244 248 257 270 319 327 
животновъдството в света 309 324 
животозастраховане 204 
жилищно строителство 156 
заведения за хранене 469 
задължения на купувача 164 
задължения на продавача 164 
заемоискател 379 
заетост 30 33 
зайцевъдство 250 
зайци 250 
закон за акциза 193 
Закон за акцизите и данъчните складове 193 
закон за концесиите 176 
закон за корп. подох. облагане 14 
закон за корпоративно подоходно облагане 14 
Закон за корпоративното подоходно облагане 14 
Закон за насърчаване на инвестициите 176 
Закон за счетоводството 392 
законова власт 330 
законодателство в аграрния сектор 264 
залог 402 
залогодател 402 403 
залогополучател 402 
заложено имущество 402 403 
замърсяване 223 300 425 
замърсяване на земеделските земи 300 
замърсяване на околната среда 223 
замърсяване на почвите 300 
замяна на активи 414 
замяна на несходни активи 414 
замяна на сходни активи 414 
западни страни 263 
запазени марки 165 
запаси 311 
заплахи 330 
застаряване на населението 8 
застаряване на населението в България 8 
застраховане 71 200 203 204 205 206 208 209 210 354 372 373 
застраховане в Русия 205 206 207 210 
застраховане имущества на граждани 371 
застраховане на социален риск 365 
застраховане срещу природни бедствия 370 371 372 373 
застраховател 201 
застрахователен капитал 200 
застрахователен пазар 202 204 205 207 354 371 372 373 
застрахователен портфейл 200 
застрахователен посредник 202 
застрахователен риск 156 209 210 372 375 
застрахователна дейност 206 
застрахователна ефективност 203 
застрахователна защита 209 
застрахователна индустрия 200 204 371 
застрахователна компания 201 209 
застрахователна несъстоятелност 373 
застрахователна организация 203 
застрахователна плътност 204 
застрахователна политика 203 
застрахователни дружества 362 
застрахователни компании 201 205 210 354 362 
застрахователни организации 206 
застрахователни програми 375 
застрахователно дело 206 208 
застрахователно дружество 202 
застрахователно проникване 204 
захар 9 
захарна промишленост 9 
захарни изделия 9 452 
защита на потребителите 190 302 466 
ЗДДС 75 101 103 195 398 417 
ЗДДФЛ 107 
здраве 2 262 
здравен мениджмънт 227 
здравеопазване 12 227 228 229 
здравна политика 12 228 
здравна реформа 228 229 
здравни услуги 229 
зелена революция 304 
зеленчукови култури 9 310 
зеленчукови стоки 310 
зеленчукопроизводство 9 310 
зеленчуци 9 
земеделие 155 287 294 300 301 302 303 304 305 306 307 309 310 312 349 425 
земеделието в България 301 312 
земеделска земя 35 237 285 
земеделска площ 298 
земеделска политика 266 303 310 312 
земеделска продукция 287 306 310 425 
земеделска статистика 298 
земеделски земи 264 
земеделски кооперации 37 
земеделски продукти 302 314 425 
земеделски производител 253 311 
земеделски производители 245 253 267 302 309 311 
земеделски стопани 271 
земеделски стопанства 267 298 349 
земеделски стратегии 314 
земеделско развитие 314 
земеделско стопанство 314 
земеползване 36 
земя 36 223 225 258 305 
ЗЗП 190 
ЗКПО 107 189 395 426 
ЗКПО 2009 189 415 
злополука 28 
злоупотреби 101 
знание 214 
зони за свободна търговия 173 
ЗСПД 198 
ЗСПЗЗ 264 
зърнен отрасъл 274 
зърнен пазар 274 308 316 453 
зърнена култура 289 316 
зърнени култури 154 254 274 277 289 297 308 453 
зърнени продукти 9 274 297 308 453 
зърнени храни 9 453 
зърнено производство 254 269 274 277 297 453 
зърнено-житни култури 269 453 
зърно 154 269 274 308 316 
зърнопреработване 316 
зърнопроизводители 274 316 
зърнопроизводство 274 277 288 297 316 
игрови методи 222 
игрови принцип на обучение 222 
изкореняване на лозя 292 
изкупни цени 296 
изкупуване 296 
изменения на климата 13 
измерване на инфлацията 120 
измерване на провизии 405 
износ 111 164 171 172 173 274 310 
износ и внос 3 111 172 173 274 
износ на аграрна продукция 310 
износ на България 3 
износ на земеделски продукти 310 
износ на зърно 312 
износ на месо 152 250 
износ на стоки 173 174 
използване на химикали 253 
изпълнител 379 
изследване 33 299 
изследване на кризата 20 
източници за финансиране 70 350 
иконометрия 16 
икономика 134 136 184 
икономика и морал 25 
икономика и общество 25 139 147 
икономика и политика 24 135 
икономика на Аржентина 148 
икономика на България 39 
икономика на Германия 141 
икономика на знанието 142 216 
икономика на знанията 218 
икономика на Индия 137 
икономика на Индонезия 134 
икономика на Китай 183 
икономика на промишлеността 151 
икономика на регионите 140 142 
икономика на Русия 21 24 140 158 
икономика на САЩ 7 145 146 
икономика на Украйна 168 
икономико-математически методи 23 
икономико-математическо моделиране 23 
икономическа асиметрия 27 
икономическа безопасност 208 
икономическа дейност 30 
икономическа зона 182 
икономическа криза 18 19 20 34 85 91 144 243 352 356 
икономическа криза в Русия 144 
икономическа литература 20 
икономическа наука 23 24 27 
икономическа политика 22 
икономическа реформа 134 148 
икономическа система 7 
икономическа стратегия 149 
икономическа теория 20 22 23 25 66 93 
икономически активно население 32 
икономически анализ 203 
икономически аспекти 196 
икономически дейности 30 
икономически идеи 346 
икономически модел 448 
икономически модел на растежа 448 
икономически науки 26 
икономически показатели 28 
икономически последствия 8 136 
икономически проблеми 136 
икономически прогнози 149 
икономически райони 468 
икономически растеж 16 117 125 134 268 448 
икономически сектор 275 
икономически спад 133 
икономически съюзи 48 
икономически теории 26 27 
икономически фактори 30 
икономически цикли 78 
икономически цикъл 54 
икономическо образование 222 
икономическо развитие 136 139 182 275 
икономическо развитие на Русия 143 
икономическо сътрудничество 177 178 
импорт 180 
импортни такси 174 
имуществена застраховка 209 
имуществено застраховане 373 
имущество 209 454 
инвестиране 304 
инвестиране на капитал 340 
инвеститор 124 201 
инвеститори 118 123 124 201 342 360 
инвестиции 22 41 69 96 118 122 123 124 176 186 304 309 
инвестиции в България 39 41 123 
инвестиции в земеделието 304 309 
инвестиции в икономиката 182 
инвестиции в недвижими имоти 35 
инвестиции в предприятието 340 
инвестиции в селското стопанство 267 272 304 
инвестиции в човешки капитал 446 
инвестиционен риск 122 
инвестиционен фонд 124 
инвестиционна дейност 78 81 96 340 
инвестиционна ефективност 367 
инвестиционна политика 69 
инвестиционни имоти 400 
инвестиционни проекти 122 176 367 
инвестиционни процеси 446 
инвестиционни разходи 272 
инвестиционни решения 122 
инвестиционни стоки 3 
инвестиционни теории 272 
инвестиционни фондове 124 360 
инвестиционно кредитиране 53 
инвестиционно поведение 96 
индекс 184 
индекс на глобалната конкуренция 177 
Индекс на перспективна конкурентоспособност (ИПК) 177 
Индекс на текуща конкурентоспособност (ИТК) 177 
индексни фондове 360 
индиректни методи 28 
Индия 137 
Индонезия 134 
индустриален сектор 450 
индустриализация 129 147 
индустриална икономика 263 
индустриално предприятие 360 
индустриално развитие 139 
индустрия 124 141 
индустрията в България 124 
индустрията на България 124 
Инкотермс 163 164 
ИНКОТЕРМС 2000 163 
иновации 38 127 139 142 232 348 355 
иновации в Европа 17 
иновации в образованието 219 
иновации в производството 302 
иновации в Русия 142 
иновационен процес 127 
иновационна икономика 17 127 
иновационна политика 142 
иновационни процеси 17 
иновационно развитие 142 302 
иновация 348 
иновация на продуктите 302 
институционална криза 186 
институционална среда 19 
институционална структура 202 
интеграционен модел 179 358 
интеграционни преговори 330 
интеграция 168 179 351 
интеграция в ЕС 351 
интеграция на компаниите 358 
интегриран мениджмънт 95 
интегрирана информационна система 455 
интегрирани системи 443 
интелектуална собственост 416 
интензификация 450 
интензификация на земеделието 450 
интеркултура 215 
интеркултурна компетентност 215 
интеркултурно образование 215 
Интернет 220 463 
интернет икономика 184 
интернет мрежа 462 
Интернет търговия 463 
интернет-маркетинг 464 
интернет-търговия 464 
инфлационни процеси 120 
инфлационни процеси в България 120 
инфлационни равнища 120 
инфлационни фактори 121 
инфлационно таргетиране 61 113 
инфлация 18 82 119 120 121 127 
инфлация в България 120 
инфлация в Русия 143 
инфлацията в България 121 
информално образование 214 
информационна база 314 359 
информационна мрежа 464 
информационна политика 160 
информационна сигурност 457 459 
информационна система 463 
информационни мрежи 220 
информационни продукти 460 
информационни решения 463 
информационни системи 184 363 455 461 463 
информационни стратегии 463 
информационни технологии 184 341 351 448 455 456 457 458 459 460 462 464 
информационни технологии в образованието 218 220 455 
информационни технологии в обучението 214 
информационни технологии във финансите 457 459 
информационно общество 214 220 
информационно управление 160 
информационно-комуникативни технологии 220 
информация 438 
информираност на персонала 447 
инфраструктура 168 379 
инфраструктурни проекти 379 
инфраструктурни системи 379 
ипотеки 93 
ипотечен кредит 209 
ипотечен пазар 18 79 
ипотечен риск 209 
ипотечна застраховка 209 
ипотечна криза 52 
ипотечни банки 79 
ипотечно кредитиране 52 
Испания 284 
история на 20 век 138 
история на икономиката 138 
ИТ 455 456 457 458 459 460 
ИТ аутсорсинг 461 
ИТ бюджет 457 
ИТ инвестиции 457 
ИТ мениджмънт 461 
ИТ риск 461 
ИТ сигурност 459 460 
ИТ системи 461 
ИТ специалисти 456 
ИТ стратегия 458 
ИТ услуги 456 458 
Италия 250 284 
кадрова политика 359 470 
Калифорния 254 
калкулиране на себестойността 418 
капитал 88 89 431 432 
капитал във фирмата 89 
капитал на дружество 88 
капитал на фирмата 90 
капитали на фирмата 88 
капитализация на инвестициите 69 
капиталов пазар 371 372 
капиталова печалба 88 
капиталова структура 90 126 433 
капиталова структура на фирмата 126 
капиталови дружества 268 
капиталови пазари 91 
капиталови потоци 98 171 
капиталови стандарти 375 
капиталовложения 69 
капиталово бюджетиране 372 
картофи 247 
картофопроизводство 247 
катастрофичен риск 371 373 375 
катастрофични загуби 201 
катастрофични облигации 201 372 375 
катастрофични събития 373 
качествена оценка 282 
качествени продукти 302 
качествено вино 296 
качество 227 
качество в здравеопазването 227 
качество в обучението 217 
качество на висшето образование 221 
качество на обучението 217 
качество на продукта в агробизнеса 261 
качество на труда 33 
качество на хранителните продукти 231 244 
квалитология 217 
квоти 261 
Кейнс 22 
Кейнс, Дж. М. 22 
кейнсианска икономическа политика 22 
кейнсианска теория 22 
кейнсиански модел 22 
кейнсианският икономикс 22 
Китай 183 249 
китайска икономика 130 183 
китайска реформа 130 
китайски модел за развитие 130 183 
китайски стратегии 130 
китайско селско стопанство 249 
класически икономикс 22 
класически подход 22 
клиент 160 314 
клиенти 329 
климат 13 
климатични изменения 13 136 303 304 305 370 
климатични рискове 303 370 
клирингова къща 86 
клъстери 251 
коефициент на възвращаемост 117 
коефициент на Джини 364 
коефициент на ефективност 431 
коефициент на ликвидност 85 391 
коефициент на обща ликвидност 85 
коефициент на Пирсън 5 
коефициент на платежоспособност 94 
коефициент на рентабилност 431 
козе мляко 320 
козевъдство 319 320 
коинтеграционен анализ 179 
колектив 132 
колониална икономика 129 
комасация 36 
комасация на земеделските земи 36 
комисия за защита на потребителите 172 
компания 160 
компетентни кадри 212 
компетентност 212 
компетентностен модел на образование 212 
компетенции 212 
комплексен мониторинг 30 
компютърни информационни системи 463 
компютърни системи 443 
компютърни технологии 443 
комуникации 458 
комуникационна политика 465 
комуникационни технологии 448 462 
конвертируемост 40 
конкурентен персонал 338 
конкурентна икономика 292 
конкурентна политика 346 
конкурентна стратегия 346 
конкурентно преимущество 332 
конкурентноспособност 181 247 328 346 378 443 
конкурентност 292 346 450 
конкурентоспособност 176 292 450 
конкурентоспособност на икономиката 177 
конкурентоспособност на персонала 338 
конкуренция 207 292 338 450 
консервативно поведение 2 
консолидиран бюджет 44 97 
консолидиран държавен бюджет 99 
консолидирана фискална програма 97 
консолидиране на отчети 57 
консумация 9 
консумация на хранителни продукти 9 255 450 
контрагент 210 
контрол върху стоките 381 
контрол на храните 452 
контролинг 95 232 
конферентно професионално образование 201 
конференции 40 
конференция 3 4 5 6 26 28 31 40 105 114 120 121 122 176 185 196 201 232 233 234 273 298 329 351 381 443 450 462 465 
конференция с международно участие 4 5 6 28 40 273 298 
конфликт 330 
конфликт на интереси 197 
конфликти 330 
концедент 411 
концепция 5 
концесионен договор 411 
концесионни сделки 411 
концесия 411 
кооперативна програма 465 
кооперативни организации 37 
кооперативно дружество 202 
кооперации 37 268 
кооперации в България 37 
координация 465 
корелационен анализ 5 329 
корелационен коефициент 5 268 
корелационни модели 5 
корелация 5 
корпоративен данък 126 
корпоративен мениджмънт 333 
корпоративна етика 376 
корпоративна култура 332 358 
корпоративна стратегия 346 
корпоративна фирма 346 
корпоративни финанси 69 
корпоративно управление 333 345 351 352 
корпоративно управление в България 333 
корпорация 201 
корупционна среда 12 
корупция 12 
косвени данъци 97 
кравеферма 248 
краен потребител 160 
крайбрежна зона 468 
краткосрочни разчети 46 
краткотрайни активи 391 
кредит 49 
кредитен портфейл 15 
кредитен рейтинг 116 
кредитен риск 84 210 364 369 429 
кредитен риск мениджмънт 84 
кредитен скоринг 364 369 
кредити 91 93 429 
кредитиране 49 52 78 116 
кредитиране на земеделието 271 
кредитна политика 61 364 
кредитна система 116 
кредитна система в Русия 72 
кредитни задължения 116 
кредитни отношения 116 
кредитни рискове 353 
кредитни сделки 116 
кредитор 209 
кредитори 209 
кредиторски задължения 209 
кредитоспособност на предприятието 161 
криза 15 20 21 34 35 85 132 143 144 155 171 200 201 203 205 226 243 246 291 310 352 
криза в земеделието 291 310 
кризата в България 34 310 
кризисен мениджмънт 335 
кризисна икономика 34 
кризисни процеси 132 
кризисни ситуации 132 
кризисно управление 15 34 132 335 352 356 
криминална литература 304 
критерии 203 
критика 444 
критика и комуникация 444 
КСО 426 
КТД 426 
културен капитал 10 
купувач 163 
легализация на доходи 55 
лекарствена политика 12 
лечебен туризъм 467 
либерализация 184 
либерализация на икономиката 184 
либерална икономика 25 145 
либерална пазарна икономика 25 
либерални идеи 2 
лидер 334 
лидери и кризи 335 
лидерски стил 334 
лидерско поведение 334 
лидерство 334 465 
лизинг 71 162 390 412 454 
лизинг в Русия 162 407 
лизингов договор 162 412 
лизингов пазар 162 
лизингова програма 162 
лизингови договори 390 
лизингови компании 162 407 
лизингови операции 407 
лизингови плащания 407 
лизингови сделки 407 
лизингово имущество 71 
лизингово плащане 71 390 
лизингодател 162 407 412 
лизингодатели 454 
лизингополучател 407 412 454 
ликвидационна оценка 384 
ликвидационна стойност 384 
ликвидиране на бизнес 67 384 
ликвидност 46 84 85 94 391 
ликвидност на банките 46 
ликвидност на предприятието 85 94 
ликвидност на фирмите 391 
лимитиращи фактори 53 
лихвен марж 117 
лихвен процент 91 
лихвени фючърси 86 
лихви 87 
личност 132 337 
логика 25 
логистика 170 
логистиката в света 168 
логистичен етикет 170 
логистична система 168 
логистични единици 170 
логистични центрове 169 
лозаро-винарски район 296 
лозаро-винарски сектор 299 317 
лозаро-винарско производство 284 296 299 313 315 317 
лозарски район 296 
лозарски стопанства 273 313 315 317 
лозарско производство 273 284 296 313 315 317 
лозарство 273 284 313 315 317 
лозарство и винарство 296 317 
Маастрихт 42 
макроикономика 22 
макроикономическа ефективност 26 
макроикономическа среда 299 
макроикономически анализ 16 
макроикономически подход 26 
макроикономическо равновесие 22 
макроикономическо регулиране 113 
макросреда 450 
малинопроизводство 259 276 290 
малки и средни предприятия 38 350 355 378 394 436 
малки одитни звена 439 
малки стопанства 155 
малък бизнес 167 
малък и среден бизнес 38 355 
малък туристически бизнес 470 
марж 86 
маркетинг 166 167 232 314 465 
маркетинг в малкия бизнес 167 
маркетингов контрол 232 
маркетингов план 314 
маркетингова дейност 232 
маркетингова стратегия 465 
маркетингови дейности 232 465 
маслобойно предприятие 316 
маслодайна суровина 255 260 291 451 
маслодайни култури 255 260 279 291 316 451 
маслодобивна промишленост 316 451 
математически методи 340 
математически методи в икономиката 23 
математически модели 226 
математическо моделиране 23 
матричен модел 357 
МВФ 61 78 184 
медицинска помощ 203 
медицински услуги 203 227 
медицинско застраховане 203 
медицинско обслужване 156 227 
междинни финансови отчети 382 383 
междинно счетоводно отчитане 382 
междубанков обмен 46 
междубанков пазар 91 
междубанкови разчети 46 
междубюджетни отношения 59 
междубюджетни трансфери 60 
международен аутсорсинг 461 
международен бизнес 181 
международен валутен фонд 40 78 
международен лизинг 71 
международен стандарт 436 
международен транспорт 75 169 
международна икономика 181 
международна конференция 40 
международна миграция 32 
международна миграция на работна сила 32 
международна научно-практическа конференция 40 
международна политика 180 
международна система GS1 170 
международна система от стандарти 170 
международна търговия 14 180 181 
международни валутни резерви 48 
международни връзки 181 
международни икономически отношения 181 182 
международни икономически сравнения 16 
международни инвестиции 176 
международни инвестиционни проекти 176 
международни корпорации 201 
международни пазари 308 
международни сравнения 29 
международни стандарти 78 
Международни счетоводни стандарти 384 410 422 423 424 
международни финанси 78 
международни финансови институции 78 
международни финансови отношения 78 
международни фирми 201 
международно сътрудничество 280 
мениджмънт 328 332 334 335 336 339 341 342 343 344 461 
мениджмънт в Япония 339 
мениджмънт на бизнеса 343 
мениджмънт на персонала 335 
мениджмънт на предприятието 339 356 
мениджмънт на търговската дейност 161 
мениджмънт на фирмата 361 
мениджмънт-персонал 335 
мениджмънт-системи 362 
мениджъри 337 345 
мениджъри и лидери 335 
мениджърска дейност 362 
мениджърски умения 335 342 
мениджърско решение 342 
месечни добавки 198 
месни продукти 251 
месо 9 244 270 325 326 
месо и месни продукти 9 325 
месодайно говедовъдство 270 
месопроизводство 318 322 323 325 326 
местна администрация 197 
местна власт 197 
местна икономика 311 
местни органи 197 
местни органи на управление 156 
местно самоуправление 59 60 
местно управление 156 
метеорологични наблюдения 303 
метеорологични фактори 287 303 
метеорология 303 
методи за амортизация 435 
методи за анализ 140 
методи за оценка на предприятието 340 
методи на управление 365 
методика 222 
методика на преподаване 222 
методически подходи 47 
методологични проблеми 28 
методология на бюджетния процес 68 
методология на икономиката 20 
механизъм на миграцията 32 
миграционни потоци 98 
миграционни процеси 98 
микроикономика 181 
микроикономическа конкурентоспособност 181 
микроикономическа теория 26 
микроикономически анализ 26 
микроикономически показатели 26 
минерални торове 425 
мисия на организацията 357 
мита 174 
мита за стоки 174 
митни сборове 174 
митници 112 172 173 175 192 
митническа администрация 172 
митническа дейност 172 173 175 192 
митническа декларация 112 
митническа документация 112 175 
митническа измама 112 
митническа контрабанда 112 
митническа политика 112 172 173 175 
митническа система 112 172 
митническа ставка 111 
митническа територия 112 173 
митнически контрол 172 
митнически нарушения 112 
митнически органи 112 173 175 
митнически правни норми 192 
митнически процес 112 192 
митнически служител 175 
митнически учреждения 112 
митническо задължение 175 
митническо нарушение 112 
млекопреработвателен сектор 327 
млекопроизводство 257 261 320 321 322 327 
млечна промишленост 9 249 
млечни квоти 261 
млечни продукти 9 320 321 
млечни ферми 257 261 
млечно говедовъдство 248 
млечно животновъдство 249 257 320 321 
млечно стопанство 257 261 321 
мляко и млечни продукти 9 249 257 261 321 
мобилни оператори 165 
мобилност на образование 215 
мобилност на студентите 216 221 
модел 314 
модел за управление 130 
модел на Олтман 87 
модел на промяната 130 
модели 275 
модели за развитие на икономиката 130 
модели за управление 130 
модели и моделиране 87 
моделиране 226 
модернизация 13 144 147 183 302 
модернизация на икономиката 147 
модернизация на селското стопанство 249 266 
модернизиране на земеделието 272 302 
монетарни баланси 141 
мониторинг 30 341 347 465 
морал 1 25 
морален климат 376 
морални ценности 1 2 
морално вьзпитание 1 
мотивация 337 444 
мотивация на персонала 444 447 
мотивация на труда 447 
мрежов мениджмънт 345 
мрежова икономика 84 
МСП 38 355 394 
МСП в Германия 38 355 
МСС 384 423 436 
МСС 1 393 430 
МСС 20 395 
МСС 36 422 
МСС 39 410 415 436 
МСФО 386 397 422 430 436 
муниципални финанси 60 65 
МФО 383 
наемател 412 
намаляване на риска 370 
НАП 194 
насаждения 265 
насърчаване на заетостта 31 
научен труд 179 181 
научна конференция 3 4 5 6 14 26 27 28 31 105 114 120 121 122 124 196 233 273 298 381 448 462 
научни изследвания 304 
научни трудове 99 177 178 179 181 182 328 332 341 380 
научни трудове по икономика 179 
научно-практическа конференция 40 176 185 232 234 329 351 443 450 465 
научно-техническо развитие 17 
национален доход 98 
национална ветеринарномедицинска служба 172 
национална конференция 201 
национална стратегия 13 465 
национални банки 83 
национални икономики 178 
начисляване на провизии 405 
невербални комуникации 444 
невербално поведение 444 
невнесен данък 101 
неданъчни приходи 70 
недвижимост 56 
недостатъчна мотивация 185 
недостиг на ресурси 185 
незаконна икономика 128 
нелегална икономика 128 
нелихвени разходи 97 
нематериални активи 332 
необслужвани кредити 117 
неоиндустриализиция 24 
неоиндустриализъм 24 
неокласицизъм 66 
неокласическа теория 22 65 
неокласически модели 16 
неокласически синтез 22 
неокласически теории 22 
неоконсерватизъм 145 
неопределеност 366 
неплатежоспособност 384 
непрекъснато образование 214 218 
нерафинирано олио 316 
несигурност 122 
несъстоятелност 384 
нетекущи материални активи 414 
нетен доход 117 424 
нетна добавена стойност 268 
нетна инвестиция 388 
нетна печалба 95 
нетни приходи 95 
нетни приходи от продажби 126 
нефинансови предприятия 117 
неформално обучение 214 226 
нефт 242 243 
нефтеногазови доходи 243 
НИРД 448 
НМА 414 
нобелови лауреати 145 
нов икономически ред 78 
нов световен ред 127 
нова икономика 24 
нови предприятия 350 
нови технологии 253 304 
номинален валутен курс 82 
нормативна база 132 
нормативни актове 14 
нормативни документи за земеделието 264 
НСС 37 405 
ОАП 223 
обединени предприятия 358 
обезценка на активи 422 
обезценка на активите 410 
обезценка на кредит 429 
обезценка на финансови активи 410 
обект на управление 359 
обикновени акции 88 115 
обикновенни акции 115 
облагане 103 109 
облагане с данъци 75 
облагане с ДДС 109 
облигации 18 88 125 
облигационни заеми 73 
обмен на информация 172 
обменен курс 82 119 
обмитяване 174 
обмяна на данни 344 
обработваема земя 307 310 
обработваема площ 310 
обработка на данните 363 
образование 10 156 212 214 216 
образование в САЩ 156 
образователен мениджмънт 213 
образователен процес 10 214 
образователна парадигма 212 
образователна политика 212 215 
образователна политика в Русия 218 220 
образователна система 220 221 
образователни институции 213 
образователни мениджъри 213 
образователни неравенства 10 
образователни програми 215 219 
образователни системи 214 
образователни стратегии 221 
образователни услуги 456 
обратен лизинг 412 
обращаемост на активите 408 
обръщаемост на капитала 408 
обслужване 95 
обслужване на туристите 465 
обучение 217 219 456 
обучение на бизнес лидери 219 
обучение на мениджъри 213 219 
обучение на персонала 447 
обучение на студенти 217 219 
обучение през целия живот 214 
обща аграрна политика 223 
Обща селскостопанска политика 111 266 274 301 319 
обща теория 22 
обща теория за стопанството 27 
обща теория на заетостта 22 
обща теория на лихвата 22 
обща теория на парите 22 
обществен разход 99 
обществена оценка 229 
обществени поръчки 437 
обществени финанси 60 
обществено мнение 229 262 
община 197 
общини 197 
общински бюджет 60 
общински органи 197 
общински разходи 60 
общински съвет 197 
общински съветник 197 
общински финанси 60 
общност 11 
общо застраховане 204 
общозастрахователно дружество 200 
овощарски култури 259 265 281 
овощарство 259 281 310 
овцевъдна продукция 322 
овцевъдство 319 322 
одит 389 437 438 439 440 441 442 
одит в публичния сектор 437 439 
одит на финансовите отчети 392 
одитен стандарт 441 
одитиране 437 439 440 442 
одитна дейност 442 
одитно звено 439 
одитор 439 
одиторска дейност 438 
одиторска работа 442 
одиторски екип 439 
одиторски контрол 440 441 
одиторски отчет 440 
околна среда 223 385 
олигополна пазарна структура 96 
олигополно ценообразуване 96 
онлайн маркетинг 167 
онлайн маркетингова стратегия 167 
онлайн общности 167 
онлайн пазаруване 464 
онлайн продажби 462 
онлайн търговия 464 
опазване на околната среда 191 256 262 385 
опазване на природата 385 
опазване на средата 385 
опаковка на храни 230 
опаковки 230 231 
опаковъчен сектор 231 
опаковъчна индустрия 231 
опаковъчни материали 231 
опаковъчни продукти 231 
опасности 231 
оперативен лизинг 390 412 
оперативни програми 188 240 
операционен одит 440 
операционен риск 56 84 363 
операционна стратегия 346 
операционно управление 346 
опит 350 
определяне на целите 357 
оптимизация 44 50 99 
оптимизация на портфейла 81 
опции 15 
органи по приходите 110 
организационни форми 268 
организация 299 
организация на здравеопазването 228 
организация на мениджмънта 374 
Организация по прехрана и земеделие 452 
органични продукти 263 
органични производства 263 
органично земеделие 256 263 
органично производство 263 
органично торене 425 
орех 265 
осигурителни вноски 110 199 426 
основен капитал 421 
основни средства 386 
особени залози 402 403 
ОСП 37 111 245 266 267 274 310 
ОСП на ЕС 245 274 
остатъчен риск 368 
остатъчна стойност 4 
остатъчни елементи 4 
осчетоводяване 420 
отглеждане на деца 198 
отговорност 2 
отложено плащане 116 
отношения 132 
отписване на активи 404 
отраслова заетост 30 
отраслова структура 202 468 
отрицателна репутация 409 
отсрочени данъци 189 
отсрочени данъчни активи 189 
отсрочени данъчни пасиви 189 
отчет 382 
отчет за паричните потоци 382 
отчет за приходи и разходи 382 401 
отчет за собствения капитал 382 
отчет на паричните потоци 434 
отчетен период 383 393 401 
отчетност и счетоводство 407 
отчитане на активи 189 
отчитане на ДДС 398 
отчитане на капитала 421 
отчитане на концесионни сделки 411 
отчитане на ликвидационна дейност 384 
отчитане на нетекущи активи 414 
отчитане на парични потоци 434 
отчитане на пасиви 189 
отчитане на правителствени дарения 395 
отчитане на провизии 429 
отчитане на продажбите 409 
отчитане на производствени разходи 401 
отчитане на разходи 401 404 
отчитане на резервите 421 
отчитане на стоките 381 
отчитане на финансови активи 410 
отчитане на франчайз договор 406 
отчитане на хеджирането 387 388 
оферта 316 
офис по проектно управление 359 
офшоринг 461 
офшорни услуги 461 
оценка 229 
оценка на качеството 227 
оценка на основните средства 386 
оценка на персонала 447 
оценка на резултатите 341 
оценка на риска 55 100 340 358 367 374 
оценяване 400 
оценяване на инвестиционни имоти 400 
ОЧИС 177 178 332 
пазар 279 291 450 453 
пазар на акции 125 
пазар на биогорива 234 
пазар на земеделски земи 35 
пазар на зърнени храни 291 453 
пазар на зърно 291 453 
пазар на облигации 73 
пазар на селскостопански продукти 261 
пазар на труда 34 
пазар на ценни книжа 45 125 
пазарен риск на застраховането 371 
пазарна икономика 182 351 
пазарна капитализация 125 
пазарна организация 292 
пазарна реформа 148 
пазарна стойност 88 90 
пазарна структура 118 
пазарна цена 126 316 
пазарни условия 244 
пазарно проучване 160 
пакет акции 45 
палмово масло 255 451 
пари 132 
пари и банки 83 
пари и власт 145 
паричен пазар 46 
паричен поток 51 80 
паричен съюз 83 
Паричен съюз в Европа 83 
парична наличност 344 
парична политика 40 61 83 
парична политика на САЩ 83 119 
парична система 51 
парични потоци 424 434 
парични преводи 98 
парични средства 98 
парично-кредитна политика 113 
парично-кредитна система 113 
парников ефект 13 
парникови газове 13 305 
пасиви 383 
педагогика 213 
педагогически кадри 213 
педагогически мениджмънт 213 
педагогическо образование 212 
пенсии 199 
пенсии в ЕС 199 
пенсионен фонд 124 
пенсионни фондове 124 199 
пенсионно застраховане 202 
пенсионно осигуряване 199 
пенсионно осигуряване на страните от ЕС 199 
перманентно образование 214 
персонал 28 444 
пестициди 302 
петрол 232 
петролна икономика 232 
петролна индустрия 232 
печалба 419 
печалба на фирмата 90 
плаващи курсове 119 
план 346 
план SET 232 
планиране на ресурсите 160 463 
пластмаси и пластмасови изделия 230 
пластмасови изделия 230 
пластмасови опаковки 230 
платежен баланс 171 
платежни инструменти 39 
платежоспособност 85 94 163 210 
платежоспособност на застрахователните дружества 375 
платежоспособност на предприятието 94 
плевели 256 295 
Плевенски окръг 313 
Пловдивска стокова борса 316 
плодове 9 290 
плодови консерви 9 
плододаващи трайни насаждения 259 
поведение 2 
повишение на квалификацията 444 
поглъщане на компании 358 
подготовка на кадри 213 470 
подпомагане 211 
подпомагане на земеделски производители 271 
подчинен 2 
поземлена икономика 36 
поземлена собственост 36 298 
показатели за ефективност 203 
покупко-продажба 409 
политика 292 
политикоикономически модели 26 
политическа асиметрия 27 
политическа икономия 24 27 
политическа система 13 
политическа система на САЩ 13 
политическа стабилност 147 
политическа структура 138 
политически отношения 13 
политически реформи 144 
политически теории 26 
политически цели 132 
политическо управление 13 
политология 27 
положителна репутация 409 
помощи за деца 198 
Португалия 284 
портфейл 73 329 
портфейлен анализ 81 
портфейлна теория 80 
последствия от кризата 310 
посредническа дейност 109 
посреднически договори 109 
посреднически услуги 109 
пост индустриална икономика 263 
постиндустриална икономика 139 
постмодерна етика 1 
постмодерна философия 1 
постмодернизъм 1 
потребител 166 
потребители 190 
потребителски стоки 3 190 
потребителско законодателство 190 
потребителско кредитиране 369 
потребителско право 190 
потребление 132 157 234 268 274 325 
потребление на енергия 239 
потребление на зърно 274 
потребление на зърно в света 154 
потребление на услуги 166 
потребление на хранителни продукти 157 
потребности 132 
почви 300 
почви в България 258 
почвознание 258 
поясно земеделие 307 
права на потребителя 190 
правен режим 195 
правилник 264 
правило на Тейлър 119 
правна защита 190 
правна уредба на ЕС 191 
правно обслужване 197 
практически аспекти 390 
превоз 163 
превозен договор 163 
преговор 330 
преговори 330 
предприемач 100 185 
предприемаческа дейност 50 350 
предприемаческа стратегия 348 
предприемачески риск 368 
предприемачески умения 350 
предприемаческо мислене 349 
предприемачество 348 349 350 
предприемачество в индустрията 348 
предприятие 359 
предприятия с нестопанска цел 414 
представяне на финансови отчети 392 
презастраховане 201 202 208 354 372 373 
презастрахователен пазар 202 208 354 371 
презастрахователен риск 372 375 
презастрахователна политика 372 375 
преки инвестиции 171 
преки чуждестранни инвестиции 41 123 
преки чужди инвестиции 41 137 
прекратяване на дружество 384 
премия 80 
преодоляване на стреса 337 
преподаватели 219 
преработени земеделски продукти 281 
преработка на нефт 242 
престъпни доходи 55 
префактуриране на разходи 104 
пречистване на водата 224 
привилегирована акция 115 
привилегировани акции 115 
привлечен капитал 89 431 
придобиване на активи 409 
приложение 394 
принципи на правото 192 
природен газ 238 242 243 
природен ресурс 225 243 
природна среда 225 
природни бедствия 373 
природни ресурси 225 253 
присъединяване 450 
присъединяване към Европейски съюз 450 
присъединяване към ЕС 450 
присъединяване на България към ЕС 450 
приток на капитали 80 
приход 382 
приходи 97 383 
приходи - разходи 383 
проблеми 310 
проблеми в земеделието 310 
проверка на документи 172 
проверка на отчетността 438 
провизии 405 429 
провизиране на задължения 405 
прогноза 275 438 
прогнози и анализи 149 
прогнозиране 149 180 
прогнозиране и планиране 463 
прогнозиране на цените 226 
прогностичен анализ на икономиката 149 
Програма 307 
програма "Конкурентоспособност" 378 
програма "САПАРД" 275 
програма ЕРАЗЪМ 215 
програми 74 243 
програми за заетост в България 31 
продавач 163 
продажба 108 
продажби 116 161 409 
продажби на стоки 108 
продоволствен пазар 311 
продоволствена политика 157 308 
продоволствена сигурност 308 311 
продоволствени потребности 157 
продоволствени продукти 157 
продоволствени стоки 311 
продукти 160 346 
продуктов пазар 314 
продуктова конкурентоспособност 151 
проект 377 378 425 
проектен бизнес 378 
проектен екип 359 
проектен метод 378 379 
проектен подход 359 377 378 379 
проекти 188 300 359 378 379 
проектиране 378 379 
проектна група 378 
проектна дейност 377 378 
проектна информация 377 
проектна организационна структура 377 
проектни екипи 377 
проектни програми 377 378 
проектни разходи 377 378 
проектно инвестиране 378 
проектно обучение 377 378 
проектно планиране 377 378 
проектно управление 188 359 378 379 
проектно финансиране 187 378 379 
проекция 438 
прозрачност на банковите отчети 61 
производителност 8 28 29 310 360 
производителност на труда 28 29 444 
производствен процес 223 
производствена дейност 173 
производствени разходи 401 
производствени системи 341 
производствени фактори 16 327 
производство 274 299 
производство на био-гориво 294 
производство на вино 273 299 
производство на грозде 273 296 
производство на електроенергия 233 239 
производство на ечемик 274 
производство на зърно 274 297 
производство на малини 290 
производство на месо 244 319 322 323 326 
производство на мляко 319 320 
производство на птиче месо 326 
производство на пшеница 274 288 
производство на селскостопанска продукция 281 283 
производство на тютюн 300 
производство на храни 252 311 
производство на хранителни продукти 252 450 
производство на царевица 274 280 
производство на цимент 151 
производтво 280 
промени 30 253 
промени в климата 253 
промени в МСС 396 422 
промишлено производство 158 
промишленост на Русия 158 
промяна на климата 287 
просрочени плащания 116 
проучване 160 
проучване на пазара 160 
професионална агресия 337 
професионална деформация 337 
професионална квалификация 470 
професионална компетентност 212 
професионална подготовка на банкови кадри 353 
професионални заболявания 28 
професионално заболяване 28 
професионално образование 216 
психология на труда 376 
публичен дълг 42 43 
публичен сектор 357 439 
публични вземания 194 
публични компании 351 
публични разходи 99 
публични услуги 171 
публично-частни партньорства 379 
публично-частни проекти 187 
публично-частно партньорство 187 379 
пут опции 115 
ПЧИ 41 123 
ПЧИ в България 123 
пшеница 274 277 279 288 289 297 453 
пълна себестойност 201 
работа 33 
работа на служителя 444 
работа с персонала 338 
работна група 317 
работна сила 8 30 32 34 
работник 338 
работодател 338 
равнище на потребление 157 
равнище на цените 120 
РАВТД 164 
развитие 2 275 
развитие на застраховането 206 207 
развитие на земеделието в България 317 
развитие на икономиката 49 186 
развитие на индустрията 465 
развитие на пазара 167 
развитие на персонала 446 
развитие на света 139 
развитие на селските райони 36 292 
развитие на счетоводството 423 
развитие на туризма 465 
развитие на търговията 180 
развитие на човешките ресурси 447 470 
разговор 444 
размер на кредита 116 
разпределение на печалбата 419 
разработване на стратегия 357 
разходи 44 95 97 104 383 385 
разходи за данъци 382 
разходи за лихви 97 
разходи за обслужване 95 
разходи за опазване на околната среда 385 
разходна политика на РБ 99 
рапица 260 
растеж на БВП 448 
растениевъдна продукция 276 283 289 
растениевъдство 255 256 258 260 262 265 276 277 278 280 281 282 283 284 285 286 287 288 290 293 294 295 297 
растения 225 282 
растителна защита 295 
растителни биотехнологии 225 
растителни продукти 225 
растителни ресурси 302 
растителнозащитен проблем 302 
реализация 299 
реализация на продукцията 299 
реални доходи 450 
ревизии 110 
ревизионен акт 110 420 
ревизирани американски външнотърговски дефиниции 164 
ревизиращи органи 110 
ревизия 420 
револвиращ кредит 71 
револвиращ лизинг 71 
регионален маркетинг 465 
регионален туризъм 465 
регионална икономика 140 142 
регионална структура 465 
регионални икономически съюзи 48 
регионални програми за развитие 74 
регионално развитие 140 349 
регионално стопанство 349 
регистрация 175 
Регламенти на ЕС 191 
регресионен анализ 268 
регулаторен подход 375 
регулиране 53 
регулиране на икономиката 19 140 145 
регулиране на финансиране 375 
регулиране на финсовия пазар 62 
регулиране на цените 347 
резервен фонд 419 
резервна валута 48 
резултат 2 
реинженеринг на бизнес процеси 341 
рейтинг 18 150 
реклама 165 
реколта 254 291 308 313 315 316 317 
рентабилност 247 273 302 
рентабилност в лозарството 273 
рентабилност на селскостопанското производство 247 302 
републикански бюджет 97 
репутация 331 
ресторант 469 
ресторантьорска дейност 469 
ресторантьорски продукт 469 
ресторантьорство 469 
ресурси 63 
референтна власт 330 
рефинансиране 243 
реформа 292 
реформа в образованието 221 
реформи 144 
рецесия 18 153 154 324 
риба и рибни продукти 9 
риби 9 
Рикардо 66 
риск 201 353 354 364 366 370 374 461 
риск кредитиране 84 
риск мениджмънт 81 84 162 331 363 364 366 368 369 370 373 374 
риск мениджмънт в банката 353 
риск мениджър 354 
риск при деловите решения 331 
риск-мениджмънт 56 80 354 
рисков капитал 345 
рисков фактор 366 
рискови инвестиции 367 
рискови проекти 367 
рискови фактори 374 
рисково предприятие 348 
рисково събитие 371 
розопроизводители 278 
розопроизводство 278 
Румъния 284 
Русия 21 24 45 47 54 60 63 64 74 143 144 147 205 347 449 
руска банкова система 46 
руска икономика 144 
руска кредитна политика 113 
руски банков сектор 53 55 
руско предприемачество 50 
ръководител 2 346 
СА 4 5 6 39 40 41 99 111 115 132 149 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 184 200 217 232 234 273 298 299 328 330 332 333 337 341 346 351 359 380 383 408 414 433 434 438 465 
СА докторант 151 176 
САПАРД 271 274 275 
САЩ 7 13 73 145 146 243 254 263 
сборник 40 179 181 
сборник доклади 3 4 5 6 14 26 27 28 31 40 99 105 114 120 121 122 124 176 177 178 179 181 182 185 196 232 233 234 273 298 328 329 332 341 351 380 381 443 448 450 462 465 
сборник доклади от конференция 4 5 6 14 26 27 28 40 121 124 176 185 196 232 234 273 298 329 351 443 448 450 465 
сборник научни трудове 39 41 99 128 159 168 169 177 178 182 328 332 333 341 380 
световен застрахователен пазар 204 
световен износ 159 
световен образователен пазар 216 
световен пазар 153 279 
световна банкова система 79 
световна валута 48 
световна валутна система 48 
световна енергетика 242 
Световна здравна организация 452 
световна икономика 15 128 129 131 135 137 139 146 148 176 177 182 
световна икономическа криза 15 18 19 20 133 146 186 200 379 
световна криза 21 146 297 
световна политика 263 
световна практика 62 
световна система 129 
световна търговия 152 159 292 
световна финансова криза 15 79 93 133 
световна финансова система 78 138 
световни финанси 73 
световни цени 155 252 
световно земеделие 306 309 
световно производство 250 288 
световно стопанско развитие 129 
световно стопанство 129 139 168 
свиневъдство 152 244 318 324 325 
свинеугояване 244 
свинеферми 244 
свинско месо 152 324 325 
свобода 2 
свободна икономическа зона 182 
свободни безмитни зони 173 
свободни зони 173 
свободни икономически зони 173 
свободни складове 173 
свободно отглеждане 248 
сделки 164 
сделки с акции 45 
себестойност на продукцията 418 
секюритизация 372 
селекция на растения 269 289 
селищна общност 11 
селски райони 36 292 349 
селско предприемачество 349 
селско развитие 246 
селско стопанска политика 156 183 246 266 305 
селско стопанство 246 253 268 298 303 304 305 308 309 349 
селско стопанство в България 301 
селско стопанство на САЩ 156 
селскостопанска дейност 295 301 304 
селскостопанска земя 295 
селскостопанска кооперация 268 
селскостопанска криза 246 
селскостопанска политика 156 183 245 246 253 263 304 305 308 309 
селскостопанска продукция 111 252 349 418 
селскостопански кооперации 268 
селскостопански култури 265 
селскостопански организации 441 
селскостопански пазар 153 304 
селскостопански продукт 254 
селскостопански продукти 111 246 
селскостопански промени 253 
селскостопански стоки 111 
селскостопански технологии 304 
селскостопанско производство 111 156 
селскостопанско развитие 111 156 263 304 
селскостопанско счетоводство 418 
селскостопанство 245 263 298 304 309 
селското стопанство в света 309 
семейна социална политика 211 
семейна терапия 211 
семейни помощи за деца 198 
семействата в България 211 
семейство 211 
сенчеста икономика 128 
СЕО 101 
СЕПП 274 
сертификация 234 
сив сектор 128 450 
сива икономика 128 450 
симулационен анализ 275 
симулационен метод 275 
симулационни модели 275 
синтетична биоопаковка 231 
система APS 160 
система CRM 160 463 
система ERP 160 463 
система REID 160 
система SCM 160 463 
система WMS 160 
система за бюджетиране 58 
система за мониторинг 347 
система за планиране 160 
система за проектно управление 359 
система за управление 160 359 
система на управление 362 
системен подход 171 361 
системен подход в управлението 171 
системи за планиране на ресурсите 463 
системи за управление на ресурсите (ERP) 443 
скоринг модел 364 369 
скрита икономика 128 
слаби държави 127 
сливане на компании 358 
слънчева енергия 235 238 239 241 
слънчоглед 260 291 316 
слънчогледово масло 291 316 
сметкоплан 336 
собствен банков капитал 118 
собствен капитал 88 89 393 408 431 433 
собственост 118 264 
сортове 304 
сортове пшеница 269 
сортове ягоди 282 
Софийска стокова борса 279 
софтуер 443 
софтуерен продукт 443 
софтуерна система 443 
софтуерни системи 463 
софтуерно управление 443 
социален живот 11 
социален капитал 223 
социален пакет 445 
социален риск 365 
социална общност 11 
социална педагогика 211 
социална промяна 11 
социална работа 211 
социална работа със семейства 211 
социална система 11 365 
социална среда 2 
социална стабилност 130 
социална структура 130 
социални аспекти 11 
социални мрежи 167 
социални отношения 11 
социални показатели 28 
социални помощи 198 
социални придобивки 107 
социални разходи 107 426 
социални стратегии 211 
социални услуги 211 
социални фактори 30 445 
социално - икономически показатели 183 
социално дело 156 
социално застраховане 365 445 
социално застраховане в Русия 365 
социално обезпечение 156 
социално подпомагане 211 445 
социално-икономически ефект 98 
социално-икономически показатели 347 
социално-икономическо развитие 143 148 
социално-трудови отношения 445 
социология 10 11 
соя 260 
спад 200 
спекула 153 
спекулативна търговия 153 
справедлива стойност 387 
сравнителен анализ 181 228 
сравнителен метод 28 
средно образование 10 
среднопретеглена стойност 115 
средства от ЕС 185 
срок на кредита 116 
СС 1 394 396 
СС 17 390 
СС 2 404 
СС 27 396 
СС 7 396 
ставка 18 80 
стандарти 170 
стандартизация на контрола 441 
статистика 5 6 7 
статистика на външната търговия 3 
статистика на земеделските стопанства 298 
статистика на посевите 298 
статистически анализ 3 6 7 16 
статистически данни 157 159 242 324 
статистически изследвания 5 
статистически метод 6 
статистически методи 3 5 50 
статистически методи за анализ 5 
статистически показатели 242 
статистическо изследване 7 
статистическо моделиране 50 
статистическо наблюдение 298 
стевия 293 
стимулиране 38 355 
стойност на риска 201 
стока 163 
стоки 108 381 
Стокова борса 279 
стоково обръщение 161 
стоково производство 157 
стоково-материални запаси 161 404 
стокообмен 178 
стопанисвана земя 298 
стопанска дейност 348 
стопанска история 138 139 147 
стопанска история на света 138 147 
стопанска теория 27 
стопански дейности 440 
стопански субект 26 
стопански субекти 26 
стопанско развитие 135 149 
страни от ЦИЕ 36 
страни от Югоизточна Азия 134 
страни-членки на ЕС 452 
страните на ЕС 284 
стратегии 247 
стратегии в политиката 232 
стратегии за развитие 37 232 
стратегии и управление 232 
стратегическа политика 247 357 
стратегическа цел 346 
стратегически анализ 314 
стратегически мениджмънт 76 328 343 428 
стратегически план 346 
стратегически решения 428 
стратегически съюзи 465 
стратегически управленски отчет 427 
стратегически цели 359 
стратегическо мислене 359 
стратегическо планиране 458 
стратегическо управление 357 427 
стратегия 247 357 
стратегия на управление на риска 374 
стратификация 10 129 
стратификация на образователната система 10 
строителна промишленост 85 
строителни инвестиции 85 
строително предприятие 85 
структура 393 
структура на баланса 407 
структура на капитала 50 
структура на пазара 202 
структурен анализ 268 433 
структурна промяна 41 
структурни промени 433 
студенти 215 217 219 
студентска конференция 3 14 31 105 114 120 122 124 196 233 381 448 462 
студентска научна конференция 14 124 448 
студентско кредитиране 221 
субект 359 
субект на управление 359 
субсидии 195 240 268 
субсидии в земеделието 268 
субсидия 267 
сумарна пазарна стойност 88 
суровинна база 234 
суша 287 306 
счетоводен анализ 196 408 434 
счетоводен баланс 382 383 389 391 431 432 433 
счетоводен запис 454 
счетоводен отчет 396 397 413 440 
счетоводен подход 387 
счетоводна база 384 392 
счетоводна дейност 423 
счетоводна информация 389 
счетоводна отчетност 380 385 389 399 407 428 432 454 
счетоводна оценка 400 
счетоводна политика 399 436 
счетоводна професия 423 
счетоводна система 436 
счетоводни аспекти 86 384 416 429 
счетоводни грешки 389 
счетоводни записвания 389 407 411 417 
счетоводни операции 412 
счетоводни отчети 423 
счетоводни принципи 423 436 
счетоводни проблеми 384 423 
счетоводни стандарти 196 375 382 422 430 
счетоводни статии 413 
счетоводно документиране 417 
счетоводно отразяване 402 403 413 416 419 
счетоводно отчитане 381 385 387 388 393 394 395 397 398 399 401 402 403 404 406 409 411 412 413 414 415 417 420 421 430 
счетоводно отчитане на дълготрайните активи 395 
счетоводно отчитане на провизии 405 
счетоводно отчитане на разходите 385 
счетоводно отчитане на хеджирането 388 
счетоводно представяне 400 
счетоводно приключване 396 397 
счетоводно приключване 2009 396 397 
счетоводно третиране 390 395 412 415 416 420 436 
счетоводство 196 380 417 423 425 428 436 
счетоводство в Русия 386 
счетоводство на МСП 394 
счетоводство на предприятието 399 
счетоводство на селското стопанство 380 418 425 
съветник 359 
съвместна дейност 413 
съвременни технологии 173 
сътрудничество 330 343 344 
съхранение на данни 460 
съхраняване на информация 459 460 
такси 163 360 
таргетиране на валутния курс 61 113 
тарифи 347 
тарифна политика 347 
тарифна ставка 347 
творчески потенциал 332 
телекомуникации 165 
теоретичен модел 30 
теория на еластичност 179 
теория на кризата 20 
теория на организацията 357 
теория на портфейла 81 
теория на статистиката 7 
теория на фирмата 361 
териториална единица 30 
териториална структура 202 
термин CIP 163 
термин CPT 163 
технически култури 255 278 
технологии 304 
технологии в растениевъдството 304 
технологичен прогрес 232 
технологичен продукт 232 
технология на управление на риска 353 
типове аутсорсинг 114 
товари 159 
топлоенергетика 242 
топмениджъри 335 
торене 259 
торове 425 
транзакции 56 
транзит на стоки 172 
транзитен митнически режим 172 
трансгранично образование 218 
транснационални компании 176 
транспортна обработка на стоки 75 
транспортни зони 169 
транспортни опаковки 230 
транспортни услуги 75 
транспортно-логистични центрове 169 
трансферни рискове 362 
трансферни цени 14 
трансферно ценообразуване 14 362 
трансформация 232 
трансформация на знанието 220 
трансформация на отчетност 407 
тренд 3 
труд 33 
труд в ЕС 29 
труд и социална защита 445 
труд и социална политика 445 
трудов пазар 8 
трудова заетост 29 31 33 
трудова злополука 28 
трудова миграция 32 
трудова мотивация 338 
трудове 178 
трудови взаимоотношения 338 
трудови отношения 338 
трудови ресурси 32 33 
трудови ценности 2 
трудово-наемни отношения 338 
туризма в България 465 
туризмът в България 467 
туризъм 465 466 468 469 470 
туризъм в България 470 
туристическа дейност 468 
туристическа индустрия 466 
туристически бизнес 470 
туристически дестинации 465 
туристически кадри 470 
туристически мениджмънт 470 
туристически професии 470 
туристически райони 468 
туристически услуги 469 
туристическо развитие 468 
туристическо райониране 468 
туристическо ресторантьорство 469 
туроператорска дейност 466 
търговец на дребно 160 
Търговищки район 315 
търговия 154 161 167 279 463 
търговия на борсите 279 
търговия на дребно 450 
търговия с месо 152 
търговия с пшеница 279 
търговия със зърно 279 
търговска дейност 173 
търговска марка 165 166 196 
търговски баланс 141 179 
търговски баланси 179 
търговски банки 118 
търговски банки в Русия 58 
търговски бариери 311 
търговски кредит 49 116 161 
търговски кредити 49 
търговски марки 165 
търговски партньори 344 
търговски потенциал 178 
търговски предприятия 424 
търговски регистър 175 
търговски фирми 161 
търговско дружество 384 
търговско име 165 
търговско предприятие 409 
търговци 164 
тютюн 300 
тютюнев пазар 300 
тютюнопроизводство 300 
тютюнопушене 300 
угояване на телета 270 
удовлетвореност 229 
удовлетвореност от работата 33 
украинска икономика 179 
Украйна 179 
укриване на доходи 102 
укрити данъци 102 
Унгария 284 
универсален модел 183 
универсални технологии 224 
университети 76 343 
университети и бизнес 343 
управление 160 359 463 
управление на аграрното предприятие 366 
управление на агробизнеса 366 
управление на банката 353 
управление на банковия риск 55 
управление на бизнеса 346 463 
управление на бюджета 60 
управление на валутния риск 56 
управление на взаимоотношенията 160 
управление на доставките 160 
управление на дружества 344 
управление на дълга 42 43 66 
управление на държавния дълг 42 66 
управление на еврофондовете 188 
управление на запасите 160 
управление на здравеопазването 228 229 
управление на знанието 343 
управление на знанията 447 
управление на инвестиции 446 
управление на индустриалното предприятие 360 
управление на кадрите 353 
управление на капитала 340 
управление на качеството 227 
управление на компании 358 
управление на конфликти 197 376 
управление на кооперацията 37 
управление на маркетинга 165 
управление на науката 343 
управление на оборотния капитал 161 
управление на образованието 218 
управление на паричните средства 344 
управление на персонала 338 339 445 446 447 
управление на персонала в банките 353 
управление на предприятието 328 342 
управление на предприятията 339 341 
управление на проекти 176 188 341 377 
управление на производството 343 
управление на публичния сектор 357 
управление на работната заплата 339 
управление на риск 162 
управление на риска 56 84 353 354 362 363 364 365 366 367 368 369 370 372 373 374 375 461 
управление на риска в застраховането 354 
управление на риска в предприятието 374 
управление на риска и инвестиционни проекти 367 
управление на рисковете 331 371 
управление на труда 446 
управление на финансовия риск 363 387 
управление на фирма 361 
управление на фирмата 331 333 356 361 
управление на фирми 345 
управление на фондовете 342 345 360 
управление на хора и взаимоотношения 338 
управление на човешките ресурси 447 449 
управление на човешкия капитал 449 
управление на човешкия фактор 449 
управление човешките ресурси 2 
управленска етика 2 
управленска политика 359 
управленски анализ 427 
управленски контрол 362 
управленски механизми 333 
управленски отчет 58 427 
управленски подход 334 
управленски познания 334 
управленски потенциал 332 
управленски процес 359 
управленски процеси 359 
управленски решения 331 
управленски риск 331 
управленски стимули 342 
управленски стратегии 342 
управленско общуване 2 
управленско поведение 334 
управленско счетоводство 427 428 
усвояване на средствата от ЕС 185 
условия на труд 28 33 
услуги 33 75 159 166 
устойчиво земеделие 425 
устойчиво управление 42 
усъвършенстване 213 
учебна дисциплина 217 
учебна програма 217 
фактори на макросредата 377 
фактори на миграцията 32 
фактори на микросредата 377 
фактори на производство 16 
фактура 398 
фактуриране 104 
фактуриране на ДДС 104 
фалит 384 
ФАО 308 
фасилити компании 336 
фасилити мениджмънт 336 
фасилити мениджър 336 
федерален бюджет 143 
федерален резерв 243 
фермер 247 300 307 
фермерски стопанства 258 
фермерство 245 247 307 327 
ферми 155 248 251 268 425 
физически лица 100 174 268 
финанси 42 82 141 
финанси на предприятието 94 
финанси на Русия 46 
финанси на фирмата 87 89 90 
финансиране 126 195 240 309 350 
финансиране на висшето образование 76 
финансиране на енергетиката 240 
финансиране на земеделието 267 271 309 
финансиране на инвестиционни проекти 367 
финансиране на иновационния процес 17 
финансиране на малкия бизнес 38 355 
финансиране на риска 375 
финансиране на селското стопанство 271 
финансиране на университетите 76 
финансиране от ЕС 187 
финансиране с облигации 126 
финансиране с ценни книжа 90 126 
финансов актив 15 
финансов анализ 150 336 432 
финансов дефицит 143 
финансов капитал 386 
финансов капитал на фирмата 386 
финансов контрол 47 
финансов лизинг 390 407 412 
финансов мениджмънт 50 76 
финансов мониторинг 55 
финансов надзор 47 
финансов отчет 115 424 
финансов отчет на предприятията 424 
финансов пазар 52 62 202 371 
финансов пазар в Русия 62 72 
финансов поток 51 
финансов резултат 421 
финансов риск 84 150 156 387 
финансова аренда 407 
финансова архитектура 131 
финансова безопасност 208 
финансова глобализация 131 
финансова задлъжнялост 77 
финансова информация 438 
финансова криза 15 19 46 54 79 93 106 133 143 146 161 352 356 
финансова несъстоятелност на предприятието 150 
финансова оценка 378 
финансова политика 40 59 61 
финансова помощ 74 
финансова система 18 51 
финансова система на Русия 47 
финансова стабилизация 40 
финансова стабилност 150 
финансова стойност 126 
финансова стойност на фирмата 126 
финансова устойчивост на предприятието 347 
финансови активи 15 410 415 
финансови аспекти 86 
финансови институти 78 
финансови институции 457 459 
финансови инструменти 371 410 415 
финансови механизми 63 64 
финансови ограничения 96 
финансови отчети 382 383 392 393 430 436 
финансови пазари 291 
финансови показатели 150 
финансови потоци 68 
финансови разходи 382 
финансови регулатори 62 
финансови ресурси на предприятието 96 
финансови системи 363 
финансови трансфери 98 
финансово изравняване 59 
финансово осигуряване 273 
финансово отчитане 382 436 
финансово планиране 58 
финансово подпомагане 185 
финансово счетоводство 95 424 
финансово състояние 161 393 430 
финансово-икономическа криза 146 
финансово-икономическа политика 146 
финансово-промишлен холдинг 52 
финансово-промишлена група 52 
фирма 89 361 
фирмен капитал 89 
фирмен мениджмънт 361 
фирмена криза 356 
фирмена култура 376 
фирмена сигурност 356 
фирмена стратегия 346 356 377 
фирмено предприемачество 348 
фирмено счетоводство 391 
фирмено управление 87 356 361 443 
фирми 348 
фискален резерв 97 
фискална касова бележка 398 
фискална политика 54 74 97 
фискални правила 54 
фонд земеделие 271 
фондов пазар 125 
фондова борса 125 
фондова борса в България 125 
формално обучение 214 
форми на плащане 116 
формулиране на стратегия 346 
форум на потребители 167 
форуърд 388 
фрактален анализ 226 
Франция 284 
франчайз 406 
франчайзинг 406 
франчайзодател 406 
функции на вътрешният одитор 442 
функционален анализ 314 
функционална стратегия 346 
фуражи 254 
фючерсни пазари 311 
фючърни пазари 311 
фючърс 86 
фючърси 15 
фючърсна сделка 311 
фючърсна търговия 311 
фючърсни договори 86 
фючърсни контракти 86 
хазна 73 
характеристика 282 
хедж фондове 342 
хеджиран фонд 56 
хеджиране 387 388 
хеджиращи инструменти 388 
хербициди 295 
хибриди 269 280 
химикали 253 
химически продукти 191 
хлебопроизводство 9 
хлориране 224 
хляб 9 
хонорар 416 
хранене 157 270 
храни 9 262 452 
храни от животински произход 9 
храни от растителен произход 9 
хранителен баланс 425 
хранителен продукт 274 451 
хранителна промишленост 308 450 452 
хранителни добавки 293 
хранителни елементи 425 
хранителни пазари 450 
хранителни продукти 9 155 252 310 
хранително-вкусова индустрия 450 
хранително-вкусова промишленост 450 452 
хранително-вкусови производства 450 
царевица 254 280 297 
царевични хибриди 280 
цена 360 
цена на производството 158 
цена на финансиране 88 
цена на фирмата 90 
цени 239 
цени и ценообразуване 96 
цени на земеделски продукти 154 155 
цени на земеделските земи 35 
цени на земята 35 
цени на продуктите 252 
цени на стоки 291 
ценни книжа 45 62 126 
ценности 2 
ценностнобазиран мениджмънт 331 
ценова политика 158 
ценова политика на фирмите 96 
централен депозитар 351 
Централна банка 61 83 117 
централни банки 72 119 
цикли 131 
цикличен процес 131 
циклично развитие 19 131 
цимент 151 
циментова индустрия 151 
циментови заводи 151 
частни пенсионни фондове 199 
частно земеделие 307 
черноморско икономическо сътрудничество 177 178 
чист доход 380 
чист оборотен актив 433 
членки на ЕС 448 
членство в Европейския съюз 450 
човек 1 
човешки капитал 16 34 223 332 446 448 449 
човешки капитал в България 34 
човешки потенциал 332 446 
човешки ресурс 449 
човешки ресурси 446 
човешки фактор 2 132 273 
човешки фактор в управлението 2 132 
чуждестранен капитал 176 
чуждестранни банки 118 
чуждестранни инвестиции 39 127 137 173 
чуждестранни инвестиции в България 39 
чуждестранни стоки 173 
чуждестранно физическо лице 108 
чужди инвестиции 39 41 123 137 
ЧФЛ 108 
шведски модел 59 
шведски предприятия 96 
Швеция 59 
Шуменски район 315 
юбилейна конференция 176 185 232 234 329 351 443 450 465 
юбилейна научно-практическа конференция 176 185 232 234 329 351 443 450 465 
ягода 282 283 
ягодоплодни 276 
яйца 9 
японски мениджмънт 339 
CRM 443 
CRM система 443 
CRM стратегия 443 
EORI 175 
ERP система 443 
ERP софтуер 443 
FOB 164 
IT мениджмънт 461 
IT риск 461 
IT системи 461 
MDIF модел 69 
microsoft excel 6 
Path-анализ 268 
SEPA 39 
SOA 443 
SPA + 467 
SPA туризъм 467 
SWOT анализ 357 427 458 
VIES система 103 
VIES-декларации 103 
web стратегии 464