НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
39832

Върбанов, Иван .   Всекидневното мислене и научният икономически дискурс  : Юбилейна международна конференция  / Иван Върбанов . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 210-216


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33405

- 2 -
Сп  М  457  е

Тихомирова, Наталья .   Создание системы управления знаниями в университете  / Наталья Тихомирова . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 2-3, с. 14-17


Сист. No: 33462

Интелектуална собственост

- 3 -
Сп  С  547  и

Иванова, М. Г. и др.   О регулации интеллектуальной собственности  / М. Г. Иванова, А. В. Тихонов . // Социологические исследования, 34, 2007, N 10, с. 61-65


Сист. No: 31341

Иновации - научен аспект

- 4 -
39832

Парашкевова, Лоретта Петрова .   Трансферът на технологии - елемент на глобализацията  : Юбилейна международна конференция  / Лоретта Петрова Парашкевова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 166-172


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33145

- 5 -
Сп  С  847

Кръстева, Ст.   Влияние на общественото развитие върху необходимостта от образователни иновации  / Ст. Кръстева . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XV, 2007, N 3, с. 218-231


Сист. No: 33276

- 6 -
Сп  С  847

Симеонова, К. и др.   Регионален подход към производството на знания и иновациите  : (на примера на Югозападния регион за планиране в България)  / К. Симеонова, Г. Ангелов . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XV, 2007, N 3, с. 201-217


Сист. No: 30760

Култура

- 7 -
Сп  В  52  лэ

Голик, Н. В.   Закон сохранения культуры  / Н. В. Голик . // Вестник Санкт-Петербургского университета, 62, 2007, N 3, с. 3-13  . - Серия 6: философия.


Сист. No: 33204

ФИЛОСОФИЯ

- 8 -
39832

Григоров, Атанас .   Култура и професионализъм в условията на информационното общество  : Юбилейна международна конференция  / Атанас Григоров . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 84-90


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33113

- 9 -
Сп  В  52  лэ

Лебедев, С. П.   Проблема соотношения непосредственного и опосредствованного знания в учениях Сократа и Платона  / С. П. Лебедев . // Вестник Санкт-Петербургского университета, 62, 2007, N 3, с. 188-195  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 33205

Психология

- 10 -
Сп  Ч  895

Каменов, Камен .   Личността - основа на стратегията за развитие на човешките ресурси  / Камен Каменов . // Човешки ресурси  (София), 2007, N 6, с. 27-29


Сист. No: 33325

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 11 -
Сп  Ф  515

Константинидис, Исаяс .   Към философията на екстремизма  / Исаяс Константинидис . // Философия  (София), ХV, 2007, N 5, с. 14-22


Сист. No: 33493

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 12 -
39832

Ангелова, Красимира .   Социална политика и здравеопазване  : Юбилейна международна конференция  / Красимира Ангелова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 80-85


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33350

- 13 -
Сп  Б  923  з

Кузманова, Яна .   Обща социална политика и политика на заетост според Договора за създаване на Европейската общност  / Яна Кузманова . // Български законник  (София), XVI, 2007, N 10, с. 38-48


Сист. No: 33326

- 14 -
Сп  С  547  и

Медведев, В. А.   Гордиев узел социальной политики  / В. А. Медведев . // Социологические исследования  (Москва), 34, 2007, N 11, с. 23-29


Сист. No: 33419

- 15 -
Сп  С  54  тр

Холина, Надежда .   Социальны пакет в контексте регулирования социально- трудовых отношений  / Надежда Холина . // Человек и труд  (Москва), 52, 2007, N 9, с. 62-64


Сист. No: 33251

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата
- 16 -
Сп  Н  25  а

Иванов, Любомир .   Доходите и потреблението в България на прага на присъединяването към Европейския съюз  / Любомир Иванов . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 3, с. 26-32


Сист. No: 20516

Демография и население

- 17 -
39832

Георгиев, Никола .   Имуществото - критерий за принадлежността към средния слой  : Юбилейна международна конференция  / Никола Георгиев . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 26-32


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33339

Миграция
- 18 -
Сп  С  54  тр

Метелев, Сергей .   Динамика миграционных процессов и стратегия пространственного развития  / Сергей Метелев . // Человек и труд  (Москва), 52, 2007, N 9, с. 74-78


Сист. No: 33260

Жизнено равнище на населението
- 19 -
39832

Борисова, Лалка .   Социалният капитал - потенциален ресурс за човешко развитие  : Юбилейна международна конференция  / Лалка Борисова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 60-68


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33346

- 20 -
39832

Марчева, Анастасия .   Качество на живота и качество на услугите  : Юбилейна международна конференция  / Анастасия Марчева . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 50-53


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33344

- 21 -
39832

Несторов, Людмил Иванов .   Жизнено равнище на населението в България - проблеми и тенденции  : Юбилейна международна конференция  / Людмил Иванов Несторов . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 44-49


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33341

- 22 -
Сп  П  57  х

Цветкова, Г. и др.   Экономика как сфера социальных проблем муниципального уровня  / Г. Цветкова, Е. Кизилова . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 11, с. 79-86


Сист. No: 33487

Социология

- 23 -
Сп  В  52  лэ

Губницын, А. В.   Реализация национальных проектов в оценке средств массовой информации  : (на материалах Архангельской области)  / А. В. Губницын . // Вестник Санкт-Петербургского университета, 62, 2007, N 3, с. 358-371  . - Серия 6: Философия


Сист. No: 33206

- 24 -
Сп  С  547  и

Плахов, В. Д.   Социология: Эпистемы и эпистемология  / В. Д. Плахов . // Социологические исследования  (Москва), 34, 2007, N 11, с. 3-11


Сист. No: 33416

- 25 -
Сп  В  52  лэ

Хлопаева, Н. А.   Основные направления исследований медиа-пространства  / Н. А. Хлопаева . // Вестник Санкт-Петербургского университета, 62, 2007, N 3, с. 379-391  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 33207

Икономическа социология
- 26 -
Сп  С  547  и

Зарубина, Н. Н.   Влияние денег на социальное конструирование времени. Динамика нелинейности  / Н. Н. Зарубина . // Социологические исследования, 34, 2007, N 10, с. 51-61


Сист. No: 31103

Политика

- 27 -
Сп  F  75

Ганев, Георги .   Капитализъм срещу демокрация? Има ли такава дилема?  / Георги Ганев . // FP Foreign Policy  (София), 2007, N 10-11, с. 28-29


Сист. No: 33121

- 28 -
Сп  F  75

Смилова, Ружа .   Рискът да се разпадне политическата общност  / Ружа Смилова . // FP Foreign Policy  (София), 2007, N 10-11, с. 30-31


Сист. No: 33122

Икономика. Икономически науки

- 29 -
39832

Ганева, Ваня .   Постиндустриалното общество и икономическата наука и образование  : Юбилейна международна конференция  / Ваня Ганева . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 241-246


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33409

- 30 -
39832

Чонова, Румяна Светославова .   Глобалните цивилизационни промени, икономическата парадигма и необходимостта от ново мислене  : Юбилейна международна конференция  / Румяна Светославова Чонова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 135-140


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33136

- 31 -
 

Рубинштейн, А.   Общественные интересы и теория публичных благ  / А. Рубинштейн . // Вопросы экономики, 2007, N 10, с. 90-113


Сист. No: 33051

Икономически теории. Учения и школи
- 32 -
39832

Марков, Огнян .   За същността на понятието капитал в микроикономиката и счетоводството  : Юбилейна международна конференция  / Огнян Марков . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 223-228


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33406

- 33 -
39832

Николова, Надежда .   Икономиката - икономическата наука, образование и конкретика  : Юбилейна международна конференция  / Надежда Николова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 133-137


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33352

- 34 -
39832

Чонова, Румяна .   Парадигмалната промяна и методологическият плурализъм на икономическата теория  : Юбилейна международна конференция  / Румяна Чонова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 229-234


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33407

- 35 -
Сп  П  57  х

Булыга, Р. и др.   Добавленная стоимость как целевой критерий  / Р. Булыга, П. Кохно . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 10, с. 68-76


Сист. No: 33381

- 36 -
Сп  П  57  х

Губанов, С.   Закон стоимости и цена производства (текущий этап дискуссии)  / С. Губанов . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 9, с. 42-70


Сист. No: 33377

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 37 -
39832

Чонов, Никола .   Политика на доходите - същност, видове и насоки  : Юбилейна международна конференция  / Никола Чонов . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 7-11


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33334

- 38 -
Сп  С  54  тр

Белкин, Владимир .   Теория труда: система понятий  / Владимир Белкин . // Человек и труд  (Москва), 52, 2007, N 9, с. 32-36


Сист. No: 33250

- 39 -
Сп  В  52  лэ

   Вторичная занятость: специфика теоретического моделирования . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 3, с. 26-35  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 33361

- 40 -
Сп  С  54  тр

Кутепова, Наталия .   Поддержка малого бизнеса как способ решения социальных проблем  / Наталия Кутепова . // Человек и труд  (Москва), 52, 2007, N 9, с. 65-70


Сист. No: 33252

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда
- 41 -
39832

Шишманова, Пенка .   Тенденции в развитието на младежката заетост с сектор услуги  : Юбилейна международна конференция  / Пенка Шишманова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 74-79


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33349

Работна заплата
- 42 -
Сп  С  54  о

Тихомиров, В.   О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений  / В. Тихомиров . // Вопросы социального обеспечения  (Москва), 2007, N 18, с. 25-26


Сист. No: 33356

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 43 -
39832

Кънчев, Иван и др.   Земеделската производствена кооперация в търсене на нови решения  : Юбилейна международна конференция  / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 195-201


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33153

Фирми
- 44 -
Сп  И  502

Радева, Ирина и др.   Идентифициране на икономически клъстери  / Ирина Радева, Татяна Нанева . // Икономика, LXI, 20 07, N 3, с. 56-59


Сист. No: 33037

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 45 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Оценяване на активите и на пасивите при представянето им в ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVI, N 44, 19-25 ноем. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33290

- 46 -
Сп  Ф  53  кс

Алифанова, Е. Н.   О конвергенции моделей финансовых рынков  / Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 38, с. 27-33


Сист. No: 33280

- 47 -
Сп  Ф  53  кс

Гарипова, З. Л. и др.   Инфраструктура банковского потребительского кредитования  / З. Л. Гарипова, А. А. Белова . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 42, с. 8-17


Сист. No: 33470

- 48 -
Сп  Ф  53  кс

Данилова, Т. Н.   Сравнительный анализ финансовых инструментов как объектов инвестиционных вложений населения  / Т. Н. Данилова, М. Н. Данилова . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 38, с. 7-17


Сист. No: 33273

- 49 -
Сп  Ф  53  кс

Дроздов, О. И.   Международный опыт казначейского управления государственными финансовыми ресурсами  / О. И. Дроздов . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 38, с. 79-87


Сист. No: 33283

- 50 -
Сп  Ф  53  кс

Дубова, С. Е. и др.   Совершенствование государственного регулирования фондового рынка России с использованием рискоориентированного подхода  / С. Е. Дубова, А. С. Сырбу . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 40, с. 8-20


Сист. No: 33439

- 51 -
Сп  Ф  53  кс

Панаедова, Г. И. и др.   Опыт сельского кооперативного кредитования США  / Г. И. Панаедова, Е. А. Андреева, Г. И. Панаедов . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 40, с. 52-62


Сист. No: 33443

- 52 -
Сп  Ф  53  кс

Щетинин, Е. Ю. и др.   О современных подходах к страхованию кредитных рисков  / Е. Ю. Щетинин, Ю. Г. Прудников . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 39, с. 25-33


Сист. No: 33286

Финанси
- 53 -
В  И  50  ж

   Бюджет 2008 съдържа много положителни моменти, но има и недостатъци . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 05  дек. 2007, с. 1, 10-11


Сист. No: 33390

- 54 -
В  Д  381  с

Вучева, Христина .   Финансова основа на правителствените програми и приоритети  / Христина Вучева . // Делова седмица  (София), XVI, N 45, 26 ноем. - 2 дек. 2007 г., с. 1, 4, 6


Сист. No: 33391

- 55 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Оценяване на активите и на пасивите при предоставянето им в ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица, ХV, N 40, 22-28 окт. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33183

- 56 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Оценяване на активите и на пасивите при представянето им в ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица, ХV, N 42, 5-11 ноем. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33238

- 57 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Представянето на статиите в отчета за приходите и разходите - основна част на ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVI, N 45, 26 ноем. - 2 дек. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33394

- 58 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Представянето на статиите в отчета за приходите и разходите - основна част на ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVI, N 46, 3 - 6 дек. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33399

- 59 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Представянето на статиите в счетоводния баланс - основна част на ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVI, N 48, 10 - 16 дек. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33437

- 60 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Годишните доклади за дейността на предприятието - нов елемент на ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVI, N 47, 7 - 9 дек. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33442

- 61 -
В  И  50  ж

Илиев, Петкан .   Къде са ни богатите  / Петкан Илиев . // Икономически живот  (София), XLI, N 49, 05  дек. 2007, с. 1, 7


Сист. No: 33383

- 62 -
В  Д  381  с

Кондарев, Ивайло .   Хотелиерските услуги и ДДС  / Ивайло Кондарев . // Делова седмица  (София), XVI, N 46, 3 - 6 дек. 2007 г., с. 3, 10


Сист. No: 33396

- 63 -
В  К  263

Николов, Ивайло .   Сталкери в икономиката  / Ивайло Николов . // Капитал, ХV, N 46, 17-23 ноември 2007, с. 37


Сист. No: 33227

- 64 -
В  Д  381  с

Станкулов, Цветан .   Преобразуването на счетоводния финансов резултат като подход при корпоративното облагане през 2007 г. / Цветан Станкулов . // Делова седмица, ХV, N 40, 22 - 28 окт.2007 г., с. 7


Сист. No: 33178

- 65 -
В  И  50  ж

   Стартира оперативна програма "регионално развитие" . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 28  ноем. 2007, с. 10


Сист. No: 33313

- 66 -
В  Б  254

Стоилова, Светлана .   Факторингът не е изкупуване на лоши вземания  / Светлана Стоилова . // Банкеръ, ХІV, N 44, 3-9 ноември 2007, с. 9-10


Сист. No: 33050

- 67 -
В  И  50  ж

   Темп на растеж на паричните агрегати . // Икономически живот  (София), XXXX, N 46, 14  ноем. 2007, с. 6


Сист. No: 33248

- 68 -
В  И  50  ж

Чобанов, Димитър .   Публични разходи и стопански растеж  / Димитър Чобанов . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 28  ноем. 2007, с. 7


Сист. No: 33310

- 69 -
39832

Атанасов, Николай .   Управление на лихвения риск в търговските банки чрез фючърси базирани на държавни ценни книжа  : Юбилейна международна конференция  / Николай Атанасов . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 347-352


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33200

- 70 -
39832

Грозданов, Борис .   Финансовата автономия на общините през преходния период  : Юбилейна международна конференция  / Борис Грозданов . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 215-220


Сист. No: 33165

- 71 -
39832

   Инвестиционният портфейл като финансова система с висока степен на структурна самоорганизация. Пазарна адаптивност на моделирането и провеждането на портфейлен мениджмънт от институционалните инвеститори  : Юбилейна международна конференция  / Петър Петков . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 386-394


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33209

- 72 -
39832

Йотова, Лилия .   Социални граници на фискалната рестрикция  : Юбилейна международна конференция  / Лилия Йотова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 103-107


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33118

- 73 -
39832

Канарян, Нигохос .   Българският валутен пазар след въвеждането на валутния борд през призмата на теорията за ефективния пазар  : Юбилейна международна конференция  / Нигохос Канарян . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 400-407


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33211

- 74 -
39832

Проданов, Стоян .   Валутни аспекти на икономическата оценка в отворено стопанство  : Юбилейна международна конференция  / Стоян Проданов . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 131-134


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33135

- 75 -
39832

Трифонова, Венелина Г.   Фондовият пазар като фактор за ускорено развитие на българската икономика  : Юбилейна международна конференция  / Венелина Г. Трифонова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 119-124


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33133

- 76 -
Сп  Ф  53  кс

Баринов, А. Э.   Об актуальных проблемах и особенностях международного финансирования инвестиционных проектов  / А. Э. Баринов . // Финансы и кредит  (София), 2007, N 41, с. 27-38


Сист. No: 33449

- 77 -
Сп  Ф  53  кс

Бекетов, Н. В.   Цикличность развития мировой экономики и финансовые кризисы  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 42, с. 28-36


Сист. No: 33458

- 78 -
Сп  В  52  лэ

Вавилов, С. А. и др.   Обобщенная задача стохастического управления инвестиционным портфелем  / С. А. Вавилов, К. Ю. Ермоленко . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 3, с. 36-46  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 33368

- 79 -
Сп  А  454

Гълъбов, Марин .   Финансов анализ на търговските банки  / Марин Гълъбов . // Актив  (София), 2007, N 11, с. 14-18


Сист. No: 33340

- 80 -
Сп  Ф  53  кс

Дубовник, М. В.   Рыночные инструменты финансового регулирования малого бизнеса  / М. В. Дубовник . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 42, с. 42-50


Сист. No: 33459

- 81 -
Сп  Ф  53  кс

Ефременко, И. Н.   Основные направления трансформации мировой финансовой архитектуры в условиях финансовой глобализации  / И. Н. Ефременко . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 41, с. 43-51


Сист. No: 33452

- 82 -
Сп  Ф  53

Козенкова, Т. А.   Финансовые отношения как объект управления в группе компаний  / Т. А. Козенкова . // Финансы, 82, 2007,  N 9, с. 61-65


Сист. No: 33234

- 83 -
Сп  Ф  53  кс

Круглая, А. А.   Бизнес - стратегия лизинговой компании  / А. А. Круглая . // Финансы и кредит, 2007, N 36, с. 44-50


Сист. No: 33035

- 84 -
Сп  Б  254  и

Кръстев, Кръстю .   Инфлация и анализ на реалните лихвени проценти  / Кръстю Кръстев . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с.22-29


Сист. No: 33456

- 85 -
 

Кудрин, А.   Инфляция: российские и мировые тенденции  / А. Кудрин . // Вопросы экономики, 2007, N 10, с. 4-26


Сист. No: 33046

- 86 -
Сп  Ф  53  кс

Мохначев, С. А.   Финансовые аспекты конкурентоспособности вуза  / С. А. Мохначев . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 41, с. 65-69


Сист. No: 33454

- 87 -
Сп  Ф  53  кс

Побединский, А. В.   Автоматические торговые системы - роботы на рынке ценных бумаг  / А. В. Побединский . // Финансы и кредит, 2007, N 37, с. 35-39


   Конференцията се посвещава на седемдесетгодишния юбилей на Висшето училище


Сист. No: 33237

- 88 -
Сп  Ф  53  кс

Пятицкая, Л. Е.   Рынок LBO: теоретические предпосылки, современное состояние и перспективы  / Л. Е. Пятицкая . // Финансы и кредит, 2007, N 36, с. 27-33


Сист. No: 33033

- 89 -
Сп  Ф  53  кс

Рыкова, И. Н.   Рынок потребительских кредитов: российский и зарубежный опыт  / И. Н. Рыкова . // Финансы и кредит, 2007, N 36, с. 2-11


Сист. No: 33031

- 90 -
Сп  Ф  53  кс

Слепов, В. А. и др.   Оценка экономической эффективности системы управления корпоративными финансами  / В. А. Слепов, М. И. Богатырев . // Финансы и кредит, 2007, N 37, с. 30-34


Сист. No: 33219

- 91 -
Сп  Ф  53  кс

Слепов, В. А. и др.   Персональные финансы  / В. А. Слепов, Р. С. Екшембиев . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 40, с. 2-7


Сист. No: 33436

- 92 -
Сп  Б  254  и

Соколов, Румен .   Перспективи пред капиталовия пазар  / Румен Соколов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХІV, 2007, N 5-6, с. 18-19


Сист. No: 33453

- 93 -
Сп  Ф  53

Сухарев, О. С. и др.   Актуальные вопросы денежно-кредитной политики  / О. С. Сухарев, А. М. Курьянов . // Финансы, 82, 2007,  N 9, с. 55-58


Сист. No: 33232

- 94 -
Сп  Б  254  и

   Финансово състояние на домакинствата в ЦИЕ и България . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с. 33-37


Сист. No: 33464

- 95 -
Сп  Ч  J  80  m

Bali, Turang G.   A Generalized Extreme Value Approach to Financial Risk Measurement  / Turang G. Bali . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 7, с. 1613-1649


   Прев.загл.: Подход при обобщаване на крайната стойност при измерване на финансовия риск


Сист. No: 33303

- 96 -
Сп  Ч  J  80  m

Gerdesmeier, Dieter et al.   The Eurosystem, the U.S. Federal Reserve, and the Bank of Japan: Similarities and Differences  / Dieter Gerdesmeier, Franchesco Paolo Mongelli, Barbara Roffia . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 7, с. 1785-1819


   Прев.загл.: вросистема, Федерална резервна система в САЩ и банката на Япония: прилики и разлики


Сист. No: 33314

- 97 -
Сп  Ч  R  62

   Implications of IFRS for the European Insurance Industry - Insignts from Capital Market Theory . // Risk Management and Insurance Review, 10, 2007, N 2, с. 247-265


   Прев.загл.: Приложение на МСФО в европейската застрахователна индустрия - примери от теорията за капиталовия пазар


Сист. No: 33247

- 98 -
Сп  Ч  J  80  m

   Optimal Fiscal Policy in a Monetary Union . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 7, с. 1759-1784


   Прев.загл.: Оптимална фискална политика при паричен съюз


Сист. No: 33311

Държавен бюджет
- 99 -
В  И  50  ж

Ангелов, Георги .   Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2008 година  / Георги Ангелов . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 28  ноем. 2007, с. 15


Сист. No: 33318

- 100 -
В  Д  381  с

Вучева, Христина .   Финансова основа на правителствените програми и приоритети  / Христина Вучева . // Делова седмица  (София), XVI, N 46, 3 - 6дек. 2007 г., с. 1, 4


Сист. No: 33395

- 101 -
В  И  50  ж

Ганчев, Г. Т.   Странна философия на един бюджет  / Г. Т. Ганчев . // Икономически живот  (София), XLI, N 47, 21  ноем. 2007


Сист. No: 33256

- 102 -
В  И  50  ж

Попов, Иван .   Бюджет 2008 надежди и реалности  / Иван Попов . // Икономически живот  (София), XLI, N 50, 12  дек. 2007, с. 3


Сист. No: 33411

- 103 -
В  И  50  ж

Стефанов, Николай .   Договорът за реформа  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот, XXXX, N 45, 31  окт. 2007, с. 3


Сист. No: 33141

Корпоративни финанси
- 104 -
В  Д  381  с

Станкулов, Цветан .   Преобразуване на счетоводния финансов резултат като елемент от корпоративното облагане за 2007 година  / Цветан Станкулов . // Делова седмица  (София), XVI, N 46, 3 - 6 дек. 2007 г., с. 7


Сист. No: 33397

- 105 -
Сп  Ф  53

Сваталова, Ю. С.   Типы организационных моделей финансовой инфраструктуры холдингов  / Ю. С. Сваталова . // Финансы, 82, 2007,  N 10, с. 58-62


Сист. No: 33319

Финансов контрол
- 106 -
В  Д  381  с

Костова, Надя .   Определяне на мястото на изпълнение при доставки на услуги  / Надя Костова . // Делова седмица, ХV, N 42, 5-11 ноем. 2007 г., с. 11


Сист. No: 33236

Капиталовложения в икономиката
- 107 -
Сп  Б  973

   Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2007г. . // Бюджетът  (София), 16, 2007, N 11, с. 35-56


Сист. No: 33429

- 108 -
Сп  Б  973

   Изпълнение на консолидираната фискална програма към юли 2007г. . // Бюджетът  (София), 16, 2007, N 10, с. 8-28


Сист. No: 33418

Данъци. Такси. Налози
- 109 -
В  И  50  ж

Мургина, Мария .   Приспадане на данъчен кредит по електронни фактури  / Мария Мургина . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 28  ноем. 2007, с. 12


Сист. No: 33315

- 110 -
В  П  225

   Приоритетно прилагане на данъчна спогодба или друг международен договор . // Пари, XVI, N 208, 30  окт. 2007  . - Консултант, с. VII-XIV


Сист. No: 33067

- 111 -
В  П  225

Станкулов, Цветан .   Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък  / Цветан Станкулов . // Пари, XVI, N 213, 06  ноем. 2007  . - Консултант, с. I-XI


Сист. No: 33068

- 112 -
39832

Линкова, Маруся В.   Структурни промени в подоходното облагане  : Юбилейна международна конференция  / Маруся В. Линкова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 54-59


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33345

- 113 -
Сп  Е  454  и

Георгиева, Анета .   Данъчно третиране на счетоводните грешки по реда на ЗКПО  / Анета Георгиева . // Експерт, XV, 2007,  N 10, с. 42-48


Сист. No: 33085

- 114 -
Сп  Е  454  и

Георгиева, Анета .   Пренасяне на данъчни загуби от източник в страната  / Анета Георгиева . // Експерт  (София), XV, 2007, N 11, с. 34-38


Сист. No: 33379

- 115 -
Сп  А  454

Иванов, Костадин .   Специфично и ново данъчно третиране на дивидентите, разпределяни в рамките на Европейския съюз  / Костадин Иванов . // Актив  (София), 2007, N 11, с. 30-32


Сист. No: 33347

- 116 -
 

Милев, Симеон .   Отчитане и облагане на преодстъпения данък върху печалбата  / Симеон Милев . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 1,3-4  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33093

- 117 -
Сп  А  454

Панева, Лиляна .   Годишни корекции на ползван данъчен кредит  / Лиляна Панева . // Актив  (София), 2007, N 11, с. 27-29


Сист. No: 33343

- 118 -
 

Петков, Георги .   Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2007г. / Георги Петков . // Счетоводство XXI, 2007, N 11, с. 36-39


Сист. No: 33116

- 119 -
Сп  Ф  53  кс

Юрзинова, И. Л.   Трансформация роли и места налоговых отношений в современной экономической системе  / И. Л. Юрзинова . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 39, с. 43-51


Сист. No: 33297

Данъчно облагане
- 120 -
В  Д  381  с

   Данъчно облагане на дивидентите . // Делова седмица  (София), XVI, N 48, 10 - 16 дек. 2007 г., с. 5,


Сист. No: 33434

- 121 -
 

Жотева, Мая .   Приложение на Европейски актове в данъчното ни законодателство  / Мая Жотева . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 14-16  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33109

- 122 -
 

Иванов, Костадин .   Регулиране на слабата капитализация в ЗКПО  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 6-7  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33094

- 123 -
 

Иванов, Костадин .   Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица от Европейската общност  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 7-8  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33099

- 124 -
 

Панева, Лиляна .   ДДС при доставка на стоки втора употреба  / Лиляна Панева . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 9-13  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33100

- 125 -
 

Ценова, Любка .   Непозната ли е системата на плоския данък ( Flat tax System )  / Любка Ценова . // Счетоводство XXI, 2007, N 11, с. 35-36


Сист. No: 33114

ДДС
- 126 -
В  Д  381  с

Ангелов, Ивайло .   Облагане на туристическите услуги  / Ивайло Ангелов . // Делова седмица  (София), XVI, N 43, 12-18 ноем. 2007 г., с. 3, 8


Сист. No: 33271

- 127 -
В  Д  381  с

Ангелов, Ивайло .   Облагане на туристическите услуги  / Ивайло Ангелов . // Делова седмица  (София), XVI, N 44, 19-25 ноем. 2007 г., с. 6


Сист. No: 33288

- 128 -
В  Д  381  с

Крумов, Крум .   ДДС - скритият данък за дребните производители  / Крум Крумов . // Делова седмица, ХV, N 42, 5-11 ноем. 2007 г., с. 1, 4, 10


Сист. No: 33235

- 129 -
Сп  Б  925  с

Иванов, Костадин .   Две противоположни становища по данъчното третиране в ЗДДС на консумативните разходи, извършвани от наематели  / Костадин Иванов . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 20, с. 11-13


Сист. No: 33181

Банки. Национални банки. Кредитни дружества
- 130 -
39832

Димитров, Марко Петков .   Създаване и начална дейност на банка "Български кредит"  : Юбилейна международна конференция  / Марко Петков Димитров . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 345-350


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33422

- 131 -
Сп  Б  254  и

   Банковият сектор в ЦИЕ и България 2007 - 2009 . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 7, с. 2-10


Сист. No: 33488

- 132 -
Сп  М  486

Минасян, Гарабед .   Махалото има и обратно движение  / Гарабед Минасян . // Мениджър, 2007, N 11, с. 170, 172


Сист. No: 33074

- 133 -
Сп  Б  254  и

Петкова, Иванка .   Чуждестранните банки в Централна и Източна Европа  / Иванка Петкова . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 7, с. 11-15


Сист. No: 33489

- 134 -
Сп  Ф  53  кс

Пронская, Н. С.   Внутренний аудит и контроль в системе управления банковскими рисками  / Н. С. Пронская . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 42, с. 18-22


Сист. No: 33471

- 135 -
Сп  Ф  53  кс

Супрунович, В. М.   Современные тенденции развития банковского бизнеса России  / В. М. Супрунович . // Финансы и кредит, 2007, N 36, с. 22-26


Сист. No: 33032

- 136 -
Сп  Ч  J  80  B

Symonds, Matt et al.   The Customer-Led Bank: How to Retain Customers and Boost Top-Line Growth  / Matt Symonds, Tim Wright, John Ott . // Journal of Business Strategy, 28, 2007, N 6, с. 4-12


   Прев.загл.: Водещи по клиенти търговски банки и поддържане на висок растеж


Сист. No: 33189

- 137 -
Сп  Ч  F  54  d

Xiaolian, Hu .   China's Approach to Reform  / Hu Xiaolian . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 36-37


   Прев.загл.: Китайски подход към банковата реформа


Сист. No: 33129

Пари, валута
- 138 -
Сп  Б  973

   Стандартите на единната европейска платежна зона - проблеми, възможности и перспективи пред бюджетните плащания . // Бюджетът  (София), 16, 2007, N 11, с. 13-34


Сист. No: 33447

Инфлация
- 139 -
В  К  263

Ганев, Георги .   Какво всъщност прави ЕЦБ?  / Георги Ганев . // Капитал  (София), XV, N 47, 24-30 ноември 2007, с. 38


Сист. No: 33281

- 140 -
В  К  263

Христов, Калин .   Инфлация и конкурентоспособност  / Калин Христов . // Капитал, ХV, N 45, 10-16 ноември 2007, с. 36


Сист. No: 33147

Инвестиции
- 141 -
В  И  50  ж

   Финансовите ресурси нарастват . // Икономически живот, XXXX, N 45, 07  ноем. 2007, с. 6


Сист. No: 33146

- 142 -
39832

Тонкова, Станка .   Предизвикателствата на преките чуждустранни инвестиции в България: състояние, тенденции и ефекти  : Юбилейна международна конференция  / Станка Тонкова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 208-214


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33163

- 143 -
Сп  П  89  тп

Батенин, Константин .   Учет риска при оценке эффективности инвестционных проектов  / Константин Батенин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с. 76-82


Сист. No: 33272

- 144 -
Сп  Ф  53  кс

Воликова, И. В.   Некоторые аспекты соворшенствования управления риском инвестиционных решений  / И. В. Воликова . // Финансы и кредит, 2007, N 37, с. 22-29


Сист. No: 33218

- 145 -
Сп  В  52  лэ

Коростелева, М. В.   Некоторые методы анализа чувствительности внутренней нормы доходности инвестиционного проекта  / М. В. Коростелева . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 3, с. 145-152  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 33385

- 146 -
Сп  Ф  53  кс

Хмыз, О. В.   Возможности интеграции коллективных инвеститоров развивающихся рынков в мировую экономику  / О. В. Хмыз . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 39, с. 13-18


Сист. No: 33284

- 147 -
Сп  П  89  тп

Челмакина, Лариса .   Оценка еффективности инвестиционных проектов  / Лариса Челмакина . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с. 69-75


Сист. No: 33270

Фондов пазар. Фондова борса
- 148 -
В  К  263

   А ако борсата започне да пада. . // Капитал, ХV, N 44, 3-9 ноември 2007, с. 12-13, 15


Сист. No: 33054

- 149 -
 

Klumpes, Paul J. et al.   Stock Market Sensitivity to U. K. Firms' Pension Discounting Assumptions  / Paul J. Klumpes, Джон Дос Пасос . // Risk Management and Insurance Review, 10, 2007, N 2, с. 221-246


   Прев.загл.: Чувствителност на фондовите пазари към дисконтните пенсионни задължения на фирмите в САЩ


Сист. No: 33241

Ценни книжа
- 150 -
Сп  Б  254  и

Райков, Евгени .   Пазар на инфлационно индексирани ценни книжа в България  / Евгени Райков . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 7, с. 17-23


Сист. No: 33490

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 151 -
39832

Захариев, Еленко .   Структурната реформа в България в контекста на глобализиращите се икономики  : Юбилейна международна конференция  / Еленко Захариев . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 238 -246


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33171

- 152 -
39832

Найденов, Найден .   Предизвикателства пред интегрирането на екологичната политика в икономиката  : Юбилейна международна конференция  / Найден Найденов . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 91-96


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33115

- 153 -
Сп  П  57  х

Гасанов, М. и др.   Сфера услуг как фактор развития экономики  / М. Гасанов, Д. Гаджиев . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 11, с. 73-78


Сист. No: 33485

- 154 -
 

Маевский, В. и др.   Об инструментах экономической политики  / В. Маевский, Э. Ахатова . // Вопросы экономики, 2007, N 10, с. 27-40


Сист. No: 33048

Икономика
- 155 -
В  К  263

Деплер, Майкъл .   Новите пазарни икономики: гореща точка или не  / Майкъл Деплер . // Капитал  (София), XV, N 50, 15-21 декември 2007, с. 36


Сист. No: 33472

- 156 -
В  К  263

Семкова, Боряна .   Кредитна заплаха над Румъния  / Боряна Семкова . // Капитал, ХV, N 45, 10-16 ноември 2007, с. 89  . - К2 Бизнес


Сист. No: 33140

- 157 -
В  И  50  ж

   Темпове на растеж на световната икономика . // Икономически живот  (София), XLI, N 50, 12  дек. 2007, с. 13


Сист. No: 33414

- 158 -
39832

Кирев, Любен .   Транснационалните корпорации - основен изпълнител на научно-изследователската дейност в развитите промишлени страни  : Юбилейна международна конференция  / Любен Кирев . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 70-77


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33108

- 159 -
39832

Кръстев, Красимир .   Относно формирането и броят на децентрализираните региони в България  : Юбилейна международна конференция  / Красимир Кръстев . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 307-312


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33187

- 160 -
39832

Швец, В. Я. и др.   Проблемы междубюджетных отношений в системе макроикономического регулирования экономики  : Юбилейна международна конференция  / В. Я. Швец, Н. Ф. Ефремова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 62-69


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33107

- 161 -
 

Беккин, Р.   Исламская экономика: между капитализмом и социализмом  / Р. Беккин . // Вопросы экономики, 2007, N 10, с. 147-155


Сист. No: 33053

- 162 -
Сп  Ф  53  кс

Воронина, Н. В.   Мировой топливно-энергетический комплекс: современное состояние и тенденции развития  / Н. В. Воронина . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 41, с. 70-76


Сист. No: 33455

- 163 -
Сп  Ф  53  кс

Дугаржав, Лувсанцэрэнгийн и др.   Иностранные инвестиции в Монголии (к 800-летию Монголии)  / Лувсанцэрэнгийн Дугаржав, С. А. Филин . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 40, с. 63-70


Сист. No: 33445

- 164 -
Сп  И  502

Желев, Паскал .   Експортната специализация на Полша . // Икономика, LXI, 20 07, N 3, с. 76-81


Сист. No: 33057

- 165 -
Сп  П  57  х

Ивантер, В. и др.   Иновационный вариант развития: долгосрочный прогноз  / В. Ивантер, М. Узяков . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 11, с. 13-27


Сист. No: 33476

- 166 -
Сп  М  486

Младенова, Адриана .   Укротяване на кризите  / Адриана Младенова . // Мениджър  (София), 2007, N 12, с. 158-160


Сист. No: 33360

- 167 -
Сп  С  54  тр

   Модернизация - стратегия прагматизма . // Человек и труд  (Москва), 52, 2007, с. 26-31


Сист. No: 31818

- 168 -
Сп  М  486

Сохни, Моханбир и др.   Овации за иновациите  / Моханбир Сохни, Робърт Уолкът, Иниго Арониц . // Мениджър  (София), 2007, N 12, с. 96-98


Сист. No: 33359

- 169 -
Сп  Ч  F  54  d

Anderson, Jonathan .   Solving Cina's Rebalancing Puzzle  / Jonathan Anderson . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 32-35


   Прев.загл.: Решаване на пъзела по ребалансирането в Китай


Сист. No: 33128

- 170 -
Сп  Ч  F  54  d

Aziz, Jahangir et al.   China's Rebalancing Act  / Jahangir Aziz, Steven Danaway . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 27-31


   Прев.загл.: Икономическо развитие и потребление в Китай


Сист. No: 33127

- 171 -
Сп  Ч  F  54  d

Cui, Li .   China's Growing External Dependence  / Li Cui . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 42-45


   Прев.загл.: Външна зависимост и икономическо развитие на Китай


Сист. No: 33131

- 172 -
Сп  Ч  J  80  B

   Partnership or Self-Reliance: Prescriptions for Small and Medium-Sized Enterprises  / Lee Li, Gongming Qian . // Journal of Business Strategy, 28, 2007, N 6, с. 29-33


   Прев.загл.: Партньорство или разитане на собствените възможности: правила при малките и средните предприятия


Сист. No: 33197

Икономическа политика
- 173 -
Сп  Ф  53  кс

Гавялис, В. П.   Коррупция как фактор, искажающий функции государственного механизма и конкуренции  / В. П. Гавялис . // Финансы и кредит, 2007, N 36, с. 58-64


Сист. No: 33038

- 174 -
Сп  Ф  53  кс

Опалева, О. И.   Некоторые аспекты государственного воздействия на инновационное развитие экономики  / О. И. Опалева . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 38, с. 69-73


Сист. No: 33282

Регионална икономика
- 175 -
39832

Личев, Тихомир .   Проблеми на развитието на инфраструктурата в дунавския регион  : Юбилейна международна конференция  / Тихомир Личев . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 295-301


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33185

- 176 -
39832

Шишманова, Мария .   Щрихи за политиката в селските райони  : Юбилейна международна конференция  / Мария Шишманова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 221-225


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33166

Икономика на България
- 177 -
В  И  50  ж

Нейчев, Станьо .   Печалба, брутен вътрешен продукт и работна сила  / Станьо Нейчев . // Икономически живот  (София), XLI, N 47, 21  ноем. 2007  . - притурка


Сист. No: 33259

Икономика на Европа
- 178 -
Сп  П  57  х

Антюшина, Н.   Страны Северной Европы: наукоемский тип развития  / Н. Антюшина . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 10, с. 29-40


Сист. No: 33380

Икономика на Русия
- 179 -
Сп  Ф  53  кс

Гришин, А. В.   Принципы финансирования инновационных проектов в российских компаниях  / А. В. Гришин . // Финансы и кредит, 2007, N 37, с. 57-61


Сист. No: 33240

- 180 -
Сп  П  57  х

Теняков, И.   К вопросу о природе экономического роста  / И. Теняков . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 11, с. 28-30


Сист. No: 33478

Икономика на САЩ
- 181 -
Сп  С  959

Кочетков, Г. Б.   Конкурентоспособность США  / Г. Б. Кочетков . // США * КАНАДА, 78, N 10, с. 21-40


Сист. No: 33262

Бизнес икономика
- 182 -
39832

Василев, Йордан Иванов .   Конкурентоспособността на икономиката и малкия и средния бизнес  : Юбилейна международна конференция  / Йордан Иванов Василев . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 302-306


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33186

Стопанска история
- 183 -
39832

Друмева, Мариана .   Социално и рационално във възгледите и политиката на българските консерватори (1897-1885)  : Юбилейна международна конференция  / Мариана Друмева . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 334-344


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33421

- 184 -
39832

Пенчев, Пенчо .   Производство и търговия с розово масло в Казанлък през Възраждането  : Юбилейна международна конференция  / Пенчо Пенчев . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 364-370


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33424

- 185 -
39832

Саздов, Димитър .   Икономическото развитие на България в програмите и програмните документи на буржоазните партии (след Съединенето до края на ХIХ в.)  : Юбилейна международна конференция  / Димитър Саздов . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 249-259


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33410

Икономически растеж
- 186 -
Сп  В  52  лэ

Борисов, К. Ю. и др.   Эндогенны экономический рост в условиях глобализации: подход к моделированию  / К. Ю. Борисов, В. Ю. Фадеев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 3, с. 7-12  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 33357

Икономически реформи
- 187 -
39832

Черниченко, Г. А. и др.   Динамика инвестиционных процессов в Украине в период экономических реформ  : Юбилейна международна конференция  / Г. А. Черниченко, Т. В. Орехова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 31-37


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33105

Управление на народното стопанство
- 188 -
39832

Митев, Неделчо .   Услугите като успешна стратегическа позиция  : Юбилейна международна конференция  / Неделчо Митев . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 21-25


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33338

Икономика на селското стопанство
- 189 -
39832

Иванова, Донка .   Прогнозиране на интеграционните процеси в условията на пазарната икономика (теоретически и практически проблеми на агробизнеса)  : Юбилейна международна конференция  / Донка Иванова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 97-102


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33117

- 190 -
Сп  И  502

Анастасова-Чопева, Минка .   Влияние на директните плащания за единица площ върху финансовото състояние на земеделските стопанства  / Минка Анастасова-Чопева . // Икономика, LXI, 20 07, N 3, с. 52-55


Сист. No: 33034

- 191 -
Сп  З-54

Кънчев, Иван .   Интегриран подход за развитие на селските райони  / Иван Кънчев . // Земеделие плюс, 2007, N 9, с. 43-44


Сист. No: 33060

- 192 -
 

Михайлова, Зорка .   Проблеми на оценката и отчитането на биологичните активи  / Зорка Михайлова . // Годишник на Икономически университет - Варна, 78, 2006, с. 111-143


Сист. No: 33076

- 193 -
Сп  П  57  х

Торопов, Д.   Стратегия развития сельских территорий  / Д. Торопов . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 10, с. 77-81


Сист. No: 33382

Икономика на индустрията, предприятието
- 194 -
39832

Божинова, Марияна .   Българската винарска индустрия в условията на евроинтеграция  : Юбилейна международна конференция  / Марияна Божинова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 313-318


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33192

- 195 -
Сп  П  57  х

Артемов, А. и др.   О мерах по инновационному развитию легкой промышленности  / А. Артемов, А. Брыкин, В. Шумаев . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 10, с. 3-12


Сист. No: 33378

Икономика на туризма
- 196 -
В  И  50  ж

Петрова, Жана .   Скритата звезда на междузвездните хотели  : Интегриране системи за управление на качеството и безопасността на храните  / Жана Петрова . // Икономически живот  (София), XLI, N 50, 12  дек. 2007, с. 10-11


Сист. No: 33413

- 197 -
Сп  Б  254  и

Кръстанов, Светлин .   ДДС в туризма в страните от ЕС  / Светлин Кръстанов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с. 42-45


Сист. No: 33467

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи
- 198 -
 

Иванов, Йордан .   Ценова стратегия на българското акумулаторно производство - оценка и перспективи  / Йордан Иванов . // Годишник на Икономически университет - Варна, 78, 2006, с. 273-319


Сист. No: 33086

- 199 -
Сп  Л  763

Начева, Красимира .   Новатори или традиционалисти? Да избегнем проблемите при ценобразуването с АВС  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 07, с.66


Сист. No: 33330

- 200 -
Сп  Ч  J  80  m

Marchetti, Domenico J. et al.   Pricing Behavior and the Response of Hours to Productivity Shocks  / Domenico J. Marchetti, Francesco Nucci . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 7, с. 1587-1611


   Прев.загл.: Ценово поведение и производствен шок


Сист. No: 33302

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 201 -
В  Д  381  с

Костова, Надя .   Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС. Документално обосноваване  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVI, N 48, 10 - 16 дек. 2007 г., с. 11


Сист. No: 33435

Търговия
- 202 -
В  Д  381  с

Костова, Надя .   Определяне на мястото на изпълнение при доставки на стоки  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVI, N 44, 19-25 ноем. 2007 г., с. 11


Сист. No: 33289

- 203 -
В  Д  381  с

Костова, Надя .   Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС. Документално обосноваване  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVI, N 46, 7 - 9 дек. 2007 г., с. 11


Сист. No: 33441

- 204 -
В  И  50  ж

Маламова, Нона .   Износът на месо и месни продукти е с европейска ориентация  / Нона Маламова . // Икономически живот  (София), XLI, N 47, 21  ноем. 2007, с.1, 8-9


Сист. No: 33257

- 205 -
39832

Гълъбова, Виолета Борисова .   Приватизацията в търговията на РБългария - състояние и ефекти  : Юбилейна международна конференция  / Виолета Борисова Гълъбова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 283 - 288


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33184

- 206 -
39832

Терезова, Силвия .   Състояние, тенденции и перспективи в развитието на търговията на дребно в условията на глобализация и евроинтеграция  : Юбилейна международна конференция  / Силвия Терезова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 141-145


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33137

- 207 -
39832

Цонева, Иванка .   Търговска тайна и публичност  : Юбилейна международна конференция  / Иванка Цонева . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 247-252


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33174

Маркетинг
- 208 -
39832

Банчев, Петър и др.   Екологизацията - една нова визия на потребителския маркетинг  : Юбилейна международна конференция  / Петър Банчев, Даниел Илиев . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 78-83


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33112

- 209 -
Сп  Ч  F  54  d

Amiti, Mary et al.   China's Export Boom  / Mary Amiti, Caroline L. Freund . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 38-41


   Прев.загл.: Експортният бум на Китай


Сист. No: 33130

- 210 -
Сп  Ч  F  54  d

Cui, Li .   China's Growing External Dependence  / Li Cui . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 42-45


   Прев.загл.: Външна зависимост и икономическо развитие на Китай


Сист. No: 33131

Рекламна, комуникационна политика
- 211 -
Сп  Б  254  и

Такев, Иван .   Предимства на публичността  / Анастасия Станкова Гицова . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, N 7, с. 24-27


Сист. No: 33497

Логистика
- 212 -
39832

Димитров, Иван .   Влияние на глобализацията върху мениджмънта на логистичните вериги  : Юбилейна международна конференция  / Иван Димитров . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 146-152


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33139

- 213 -
Сп  В  52  лэ

Кепке, К. М. и др.   Применение методов теории корпоративных игр в исследовании рынка логистических услуг Санкт-Петербурга  / К. М. Кепке, А. С. Налетова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 3, с. 181-188  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 33415

- 214 -
Сп  Х  74  п

   Нови мерки на ЕК, свързани с логистиката . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVI, 2007, N 10, с. 38 - 39


Сист. No: 33446

- 215 -
Сп  Л  763

Харонитис, Георги .   Седем стъпки за успешно проектиране на разпределителен център  / Георги Харонитис . // Логистика, III, 20 07, N 6, с. 68-70


Сист. No: 33332

Външна търговия
- 216 -
В  И  50  ж

   Динамика на търговията в България . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 28  ноем. 2007, с. 6


Сист. No: 33309

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго
- 217 -
Сп  М  617  х

   Бъдещата роля на митниците . // Митническа хроника  (София), ХVІ, 2007, N 4, с. 1-16  . - притурка


Сист. No: 33291

- 218 -
Сп  М  617  х

Мартев, Теодор .   Включихме се в общата сиситема на ЕС за контрол на износа  / Теодор Мартев . // Митническа хроника  (София), ХVІ, 2007, N 4, с. 9-11


Сист. No: 33293

- 219 -
Сп  М  617  х

Теодосиева, Бистра .   Съветът на СМО проведе годишните си сесии  / Бистра Теодосиева . // Митническа хроника  (София), ХVІ, 2007, N 3, с. 17-20


Сист. No: 33295

Международни финанси. Международни валутни отношения
- 220 -
В  Д  381  с

Костова, Надя .   Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС. Документално обосноваване  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVI, N 46, 3 - 6 дек. 2007 г., с. 11


Сист. No: 33398

- 221 -
Сп  У  732  п

Афанасьев, Е. В.   Предпосылки формирования концепции всемирной валютной биржи в условиях глобализации финансовых отношений  / Е. В. Афанасьев . // Управление персоналом, 9, 2007, N 20, с. 41-43


Сист. No: 33078

- 222 -
Сп  Б  254  и

Гарганас, Николас .   Предизвикателството на единния паричен пазар на Еврозоната  / Николас Гарганас . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с.9-12


Сист. No: 33448

- 223 -
Сп  И  502

Дамянова, Лилия .   Рисковият капитал в САЩ и Западна Европа  / Лилия Дамянова . // Икономика, LXI, 20 07, N 3, с. 69-73


Сист. No: 33047

- 224 -
Сп  Б  254  и

Манчев, Цветан .   Уроци от програмите на Международния валутен фонд  / Цветан Манчев . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с. 30-32


Сист. No: 33463

- 225 -
Сп  Б  254  и

Тортола, Карлос .   Добрите практики на Испания в усвояването на структурните фондове на ЕС  / Карлос Тортола . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с. 56-58


Сист. No: 33468

МИО. Световно стопанство
- 226 -
Сп  Ч  F  54  d

Cottarelli, Carlo et al.   Helping the Global Economy Stay in Shape  / Carlo Cottarelli, Isabelle Mateos Lago . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 48-51


   Прев.загл.: Глобална икономика


Сист. No: 33132

Международни икономически отношения
- 227 -
В  П  225

Грозданова, Христиана .   Мрежа СОЛВИТ Възможност за разрешаване на проблеми във вътрешния пазар  / Христиана Грозданова . // Пари  (София), XVI, N 243, 18  дек. 2007  . - Консултант, с. I-VI


Сист. No: 33486

- 228 -
В  И  50  ж

Йовчевска, Пламена .   Социално-икономически ползи от натура 2000  / Пламена Йовчевска . // Икономически живот  (София), XLI, N 49, 05  дек. 2007, с. 8-9


Сист. No: 33384

- 229 -
В  Д  381  с

Костова, Надя .   Определяне на мястото на изпълнение при доставки на стоки  / Надя Костова . // Делова седмица, ХV, N 40, 22-28 окт. 2007 г., с. 11


Сист. No: 33180

- 230 -
В  Д  381  с

Костова, Надя .   Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС. Документално обосноваване  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVI, N 45, 26 ноем. - 2 дек. 2007 г., с. 11


Сист. No: 33393

- 231 -
В  И  50  ж

Макавеев, Александър .   Европомощите не са панацея  / Александър Макавеев . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 28  ноем. 2007, с. 14


Сист. No: 33317

- 232 -
Сп  Н  25  а

Бадан, Николай .   Република Молдова и Република България - двустранни отношения - постижения и перспективи  / Николай Бадан . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 3, с. 55-58


Сист. No: 30554

- 233 -
Сп  Н  25  а

Дамянов, Атанас и др.   Измерване на фирмената интернационализация  / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 3, с. 13-17


Сист. No: 33244

- 234 -
 

Данчев, Данчо .   Постмодерният маркетинг  / Данчо Данчев . // Годишник на Икономически университет - Варна, 78, 2006, с. 75-110


Сист. No: 33075

- 235 -
Сп  В  52  лэ

Красавцева, А. В.   Роль ТНК в формировании транснациональной среды мировой политики  / А. В. Красавцева . // Вестник Санкт-Петербургского университета, 62, 2007, N 3, с. 416-421  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 33208

- 236 -
Сп  F  75

Райх, Роберт .   Как капитализмът убива демокрацията  / Роберт Райх . // FP Foreign Policy  (София), 2007, N 10-11, с. 22-27


Сист. No: 33120

- 237 -
Сп  Б  973

Ризова-Калапиш, Антоанета .   България и европейското икономическо пространство  / Антоанета Ризова-Калапиш . // Бюджетът  (София), 16, 2007, N 10, с. 39-49


Сист. No: 33423

- 238 -
Сп  Е  454  и

Русев, Валентин .   Преходни митнически мерки в периода след присъединяването на България към ЕС  / Валентин Русев . // Експерт  (София), XV, 2007, N 11, с. 57-59


Сист. No: 33388

Глобализация
- 239 -
39832

Парашкевова, Лоретта Петрова .   Подходящ ли е неолибералният модел на глобализацията ?  : Юбилейна международна конференция  / Лоретта Петрова Парашкевова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 153-159


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33142

- 240 -
39832

Смитиенко, Б. М.   Глобализация мировой экономики и Россия  : Юбилейна международна конференция  / Б. М. Смитиенко . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 15-20


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33104

- 241 -
39832

Спасов, Трайчо .   Глобализация и икономическа трансформация  : Юбилейна международна конференция  / Трайчо Спасов . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 108-117


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33119

Европейска интеграция
- 242 -
39832

Илиева, Боряна .   Евроинтеграцията - мит и реалност  : Юбилейна международна конференция  / Боряна Илиева . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 160-165


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33144

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 243 -
В  И  50  ж

Андонов, Богомил .   Възможности на Единния европейски пазар  / Богомил Андонов . // Икономически живот  (София), XLI, N 46, 14  ноем. 2007, с. 8


Сист. No: 33253

- 244 -
В  И  50  ж

Петков, Мартин .   Кои разходи са допустими по оперативна програма "конкурентоспособност"  / Мартин Петков . // Икономически живот, XXXX, N 44, 31  окт. 2007, с. 11


Сист. No: 33138

- 245 -
Сп  Х  74  п

Вълчева, Емилия .   Реформа в Европейскката политика на защитени наименования за произход и защитени географски указания - 2006/2007 г. / Емилия Вълчева . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVI, 2007, N 10, с. 14 - 19


Сист. No: 33444

Европейско право
- 246 -
Сп  Н  25  а

Дочев, Христо .   Наднационални стопански субекти в икономиката на Европейския съюз  / Христо Дочев . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 3, с. 18-26


Сист. No: 33249

Държавно право. Конституционно право. Административно право

- 247 -
 

Димитрова, Дарина .   Правни аспекти на деконцентрацията на държавното управление в областта  / Дарина Димитрова . // Годишник на Икономически университет - Варна, 78, 2006, с. 233-272


Сист. No: 33084

Търговско право
- 248 -
 

Бъчварова, Маргарита .   Представителство и посредничество в търговските отношения  / Маргарита Бъчварова . // Годишник на Икономически университет - Варна, 78, 2006, с. 201-232


Сист. No: 33083

- 249 -
Сп  Т  961  п

Даскалов, Вълчин .   Отговорността на членовете на управителните органи на капиталовите дружества за вреди причинени на дружеството - договорна или деликтна?  / Вълчин Даскалов . // Търговско право, ХІV, 2007, N 3, с. 33 - 48


Сист. No: 33212

Данъчни закони
- 250 -
В  И  50  ж

   Промени в данъчните закони . // Икономически живот  (София), XLI, N 46, 14  ноем. 2007, с. 10


Сист. No: 33254

Търговска марка. Промишлени образци
- 251 -
Сп  Х  742

Гронкова, Стела и др.   Серията стандарти IFS  / Стела Гронкова, Владислава Запрянова . // ХИ&Т, VІІІ, 2007,& nbsp;N 8, с. 40-41


Сист. No: 33069

Общинско управление
- 252 -
Сп  Б  254  и

Русев, Владимир .   Ролята на устойчивото планиране при усвояване на структурните фондове от общините  / Владимир Русев, Георги Бакалов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с. 66-68


Сист. No: 33475

- 253 -
Сп  Б  254  и

Чавдарова, Гинка .   Капацитет на местните власти за участие в планирането и изпълнението на проекти по структурните фондове на ЕС  / Гинка Чавдарова . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с. 59-60


Сист. No: 33473

- 254 -
Сп  Б  254  и

Чомаков, Иван .   Развитието на Пловдив в новата конюнктурна среда  / Иван Чомаков . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с. 61-65


Сист. No: 33474

Военно дело . Военни науки

- 255 -
Сп  F  75

Уайнър, Тим .   Как да създадем шпоионин  / Тим Уайнър . // FP Foreign Policy  (София), 2007, N 10-11, с. 34-38


Сист. No: 33123

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 256 -
39832

Ангелова, Красимира .   Опит да се определи същността на социалния мениджмънт  : Юбилейна международна конференция  / Красимира Ангелова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 86-91


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33351

Социално осигуряване

- 257 -
В  Д  381  с

Касърова, Мария .   Схеми за социална сигурност на работещите в рамките на ЕС  / Мария Касърова . // Делова седмица  (София), XVI, N 44, 19-25 ноем. 2007 г., с. 1, 4


Сист. No: 33277

- 258 -
39832

Киров, Стоян Димов .   Посредничество на пенсионните фондове при участието им на фючърсните стокови пазари  : Юбилейна международна конференция  / Стоян Димов Киров . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 335-340


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33196

- 259 -
39832

Павлов, Нено .   Триколонната осигурителна система - социална технология на устойчивото развитие  : Юбилейна международна конференция  / Нено Павлов . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 12-20


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33336

Пенсионно осигуряване

- 260 -
В  З  375

Димитрова, Ани .   Активите на пенсионните фондове достигнаха 2.159 милиарда лева  / Ани Димитрова . // Застраховател  (София), XIV, N 22, 28 ноем. - 12дек. 2007 г., с. 8


Сист. No: 33327

- 261 -
В  И  50  ж

Младенова, Адриана .   Реформа в пенсионната система  / Адриана Младенова . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 28  ноем. 2007, с. 1, 13


Сист. No: 33316

- 262 -
Сп  Н  25  а

Дакова, Маргарита .   Асиметрии в пенсионната система на България и на някои страни от Европейския съюз  / Маргарита Дакова . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 3, с. 33-45


Сист. No: 28417

- 263 -
Сп  Ч  895

Дакова, Маргарита .   Пътят е увеличаване на доходите  / Маргарита Дакова . // Човешки ресурси  (София), 2007, N 6, с. 23-24


Сист. No: 33324

- 264 -
Сп  М  486

Младенова, Адриана .   Какво ще се случи, ако приватизираме пенсионната система  / Адриана Младенова . // Мениджър, 2007, N 11, с. 146-148


Сист. No: 33072

Застраховане

- 265 -
В  З  375

Драганов, Христо .   Едно мнение за класификацията на застраховането  / Христо Драганов . // Застраховател  (София), XIV, N 23, 12-26 дек. 2007 г., с. 16


Сист. No: 33427

- 266 -
В  З  375

Мишева, Ирена .   Чуждият опит в личното застраховане  / Ирена Мишева . // Застраховател  (София), XIV, N 23, 12 - 26 дек. 2007 г., с. 21


Сист. No: 33428

- 267 -
В  И  50  ж

   Обезщетения за кризисни събития . // Икономически живот, XXXX, N 45, 07  ноем. 2007, с. 15


Сист. No: 33152

- 268 -
39832

Орланюк-Малицкая, Л. А.   Проблемы регулирования страхового рынка России  : Юбилейна международна конференция  / Л. А. Орланюк-Малицкая . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 7-14


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33103

- 269 -
Сп  У  732  п

Великдань, Е. Н.   Роль личного страхования в организации социальной защиты населении  / Е. Н. Великдань . // Управление персоналом, 9, 2007, N 20, с. 53-56


Сист. No: 33080

- 270 -
Сп  Ф  53

Воробьев, П. И.   О базовых и коэфициентах по ОСАГО  / П. И. Воробьев . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 10, с. 42-46


Сист. No: 33307

- 271 -
Сп  Ф  53

Гребенщиков, Э. С.   Микрострахование - не вполне обычное страхование и не только для малоимущих  / Э. С. Гребенщиков . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 10, с. 47-51


Сист. No: 33308

- 272 -
Сп  Ф  53

Гришин, П. А.   Анализ факторов эффективности банкостраховой группы  / П. А. Гришин, А. А. Цыганов . // Финансы, 82, 2007,  N 9, с. 43-46


Сист. No: 33228

- 273 -
Сп  Ф  53

Иванов, А. П.   Страхование рисков как инструмент управления предпринимательской деятельностью  / А. П. Иванов, Ю. Н. Быкова . // Финансы, 82, 2007,  N 9, с. 47-51


Сист. No: 33230

- 274 -
Сп  Ф  53  кс

Цыганов, А. А.   Конъюнктура российского страхового рынка в 2006 г. / А. А. Цыганов . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 39, с. 62-67


Сист. No: 33300

- 275 -
Сп  Ф  53  кс

Цыганов, А. А. и др.   Интеграционные структуры банковско - страховых групп  / А. А. Цыганов, П. А. Гришин . // Финансы и кредит, 2007, N 36, с. 51-57


Сист. No: 33036

- 276 -
Сп  Ч  S  88

Beck, Cathie .   Private Companies Cash in on "Private" Insurance  / Cathie Beck . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 11, с. 45-48


   Прев.загл.: Частните компании реализират печалба от "частното" застраховане


Сист. No: 33298

- 277 -
Сп  Ч  J  80  m

Wagster, John D.   Wealth and Risk Effect of Adopting Deposit Insurance in Canada: Evidence of Risk Shifting by Banks and Trust Companies  / John D. Wagster . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 7, с. 1651-1681


   Прев.загл.: Богатство и последици от риска в депозитното застраховане в Канада: примери от промените на риска в банките и дружествата за упражняване на доверителна дейност


Сист. No: 33306

Застраховане в България
- 278 -
Сп  Б  254  и

   Застрахователният и осигурителен пазар в България през първото тримесечие на 2007 г. . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 5-6, с. 38- 41


Сист. No: 33465

Образование

- 279 -
Сп  С  847

Братанов, Н.   Глобализацията и предизвикателствата пред управлението на университета  / Н. Братанов . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XV, 2007, N 3, с.242-250


Сист. No: 33278

- 280 -
 

Мау, В. и др.   Бизнес - образование рубежа веков: вызовы времени и тенденции развития  / В. Мау, А. Сеферян . // Вопросы экономики, 2007, N 10, с. 75-89


Сист. No: 33049

- 281 -
Сп  П  324

Назърска, Жоржета .   Формиране на интелектуален елит на етническите и религиозните малцинства в България (1879 - 1944)  / Жоржета Назърска . // Педагогика, ХVІ, 2 007, N 9, с. 100-109


Сист. No: 33097

- 282 -
Сп  С  847

Терзиева, С. и др.   Мнението на студентите-от оценяване на преподаването към оценяване на качеството на обучение  / С. Терзиева, М. Илиева . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XV, 2007, N 3, с. 251-262


Сист. No: 33279

Образование в България
- 283 -
В  И  50  ж

Богданов, Асен .   Качеството на образованието в България  / Асен Богданов . // Икономически живот, XXXX, N 44, 31  окт. 2007, с. 10


Сист. No: 33098

- 284 -
39832

Велева, Лиляна .   Търговско-индустриалните камари и професионалното образование в България в началото но ХХ в. : Юбилейна международна конференция  / Лиляна Велева . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 302-310


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33417

Висше образование
- 285 -
39832

Баташки, Георги .   Проблеми при финансиране на висшите учебни заведения в Република България (по примера на Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов)  : Юбилейна международна конференция  / Георги Баташки . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 143-149


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33353

- 286 -
39832

Скопалик, Евгений Л. и др.   Реализиция на вариант на система от "пълзящи" тестове за дистанционно обучение  : Юбилейна международна конференция  / Евгений Л. Скопалик, Лиляна Начева-Скопалик, Петър Кирилов . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 172-177


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33401

- 287 -
39832

Цветкова, Стойна .   Традиции и иновации в развитието на висшето образование в условията на глобализицията  : Юбилейна международна конференция  / Стойна Цветкова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 185-189


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33403

- 288 -
Сп  М  457  е

Богданов, Асен .   Спасението е: Масово, но индивидуализирано образование  / Асен Богданов . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 1, с. 18-23


Сист. No: 33479

- 289 -
Сп  В  52  лэ

Васенев,Ю. Б. и др.   Модели измерения показателей качества в системе менеджмента  / Ю. Б. Васенев, И. А. Дементьев, М. В. Михайлов . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 3, с. 47-57  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 33371

- 290 -
Сп  В  648

Владимиров, А. И. и др.   Подготовка специалистов в виртуальной среде профессиональной деятельности - требование времени  / А. И. Владимиров, В.С. Шейнбаум . // Высшее образование сегодня  (Москва), XVIII, 2007, N 10, с. 2-7


Сист. No: 33335

- 291 -
 

Дуглас, Джон Обри .   Глобальное состязание систем высшего образования  / Джон Обри Дуглас . // Alma Mater, 2007, N 7, с. 39-41


Сист. No: 33239

- 292 -
Сп  С  547  и

Зуева, Д. С. и др.   Специфика мегауниверситетов как современной образовательной инфраструктуры  / Д. С. Зуева, О. М. Карпенко, И. А. Крутий . // Социологические исследования, 34, 2007, N 10, с. 80-85


Сист. No: 31795

- 293 -
Сп  М  457  е

Илиев, Петко Щ.   Новите реалности във висшето образование  / Петко Щ. Илиев . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 1, с. 23-25


Сист. No: 33484

- 294 -
Сп  М  457  е

Кинелев, В. Г.   Образование для информационного общества  / В. Г. Кинелев . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 4-5, с. 11-22


Сист. No: 33483

- 295 -
Сп  И  502

Костов, Иван .   Глобални тенденции във финансирането на висшето образование  / Иван Костов . // Икономика, LXI, 20 07, N 3, с. 62-66


Сист. No: 33042

- 296 -
Сп  М  457  е

Мухамбеталиева, Г. А. и др.   Открытое образование и экспорт образовательных услуг  / Г. А. Мухамбеталиева, М. К. Асаналиев . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 1, с. 50-52


Сист. No: 33482

- 297 -
Сп  С  683  м

Рибов, Манол .   Поглед върху качеството на висшето образование  / Манол Рибов . // Стандартизация Метрология Сертификация  (София), LVIII, 2007, N 10, с. 23-29


Сист. No: 33392

- 298 -
Сп  С  547  и

Розов, Н. С.   О моделях университета в современной России  / Н. С. Розов . // Социологические исследования, 34, 2007, N 10, с. 71-75


Сист. No: 31767

- 299 -
Сп  М  457  е

Романова, Елена и др.   Формализация оценки эффективности и контроль качества процесса обучения  / Елена В. Романова, Юрий Ф. Тельнов . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 1, с. 40-43


Сист. No: 33481

- 300 -
Сп  В  648

Садлак, Ян .   Болонский процесс: региональный ответ на глобальные проблемы  / Ян Садлак . // Высшее образование сегодня  (Москва), XVIII, 2007, N 10, с. 16-20


Сист. No: 33369

- 301 -
Сп  В  648

Соловьев, В. П.   Компетентностная модель выпускника  / В. П. Соловьев . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 9, с. 76-79


Сист. No: 33056

- 302 -
Сп  Ф  53  кс

Столбова, А. А.   Проблемы финансирования высшего професионального образования в Российской федерации  / А. А. Столбова . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 39, с. 68-73


Сист. No: 33301

- 303 -
Сп  В  648

Съедина, Н. В.   Формирование готовности студентов к самоконтролю  / Н. В. Съедина . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 9, с. 45-47


Сист. No: 33055

- 304 -
Сп  М  457  е

Тихомиров, В. П.   Качественное образование в информационном обществе, основанном на знаниях. Стратегическая программа развития для России  / В. П. Тихомиров . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 2-3, с. 8-13


Сист. No: 33438

- 305 -
Сп  М  457  е

   Best Practice: Восток и Запад (об одном опыте сотрудничества в области дистанционного образования между Украиной и Германией) . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 2-3, с. 59-62


Сист. No: 33466

- 306 -
Сп  М  457  е

Evreinov, Eduard .   Global Education System (1997-2007)  / Eduard Evreinov . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 1, с. 5-8


   Прев.загл.: Глобални образователни системи (1997-2007)


Сист. No: 33477

Висше образование за икономисти
- 307 -
39832

Андреева, Мария .   Интернационализация, европеизация и евроинтеграция на българското висше икономическо образование  : Юбилейна международна конференция  / Мария Андреева . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 160-165


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33355

- 308 -
39832

Горчева, Таня и др.   Приложение на активни методи за обучение по пазарно ориентирани дисциплини (сравнителен анализ)  : Юбилейна международна конференция  / Таня Горчева, Н. Янков, Иван Марчевски, Драгомир Илиев . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 166-171


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33400

- 309 -
39832

Михалкова, Люба .   Новата парадигма на съвременното икономическо образование  : Юбилейна международна конференция  / Люба Михалкова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 178-184


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33402

- 310 -
39832

Стоичкова, Огняна .   Икономическата наука и университетското образование  : Юбилейна международна конференция  / Огняна Стоичкова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 190-196


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33404

- 311 -
39832

Янков, Никола .   Проблеми на балансиране на конвенционалните с неконвенционалните форми и системи за обучение по икономика  : Юбилейна международна конференция  / Никола Янков . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 152-159


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33354

- 312 -
Сп  Ф  53  кс

Лашко, С. И.   Глобальное аксиологическое равновесие на рынке образовательных услуг  / С. И. Лашко . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 42, с. 64-67


Сист. No: 33460

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология
- 313 -
39832

Донева, Дафина .   Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и прилагането им в България: устойчиво развитие  : Юбилейна международна конференция  / Дафина Донева . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век (Сборник доклади)  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 125-130


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33134

- 314 -
Сп  Х  742

Ангелов, Емил .   Етанолът от царевицата сериозно замърсява водните ресурси  / Емил Ангелов . // ХИ&Т, VІІІ, 2007,& nbsp;N 9, с. 6-7


Сист. No: 33213

- 315 -
Сп  Ю  371

Цочева, Венета .   Управление на радиоактивни отпадъци  / Венета Цочева . // Ютилитис, V, 2007,  N 11, с. 35-37


Сист. No: 33157

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване
- 316 -
Сп  З  504

Комитов, Г. и др.   Приложение на тежестта на заболяването в измерване на болничния продукт  / Г. Комитов, С. Генев . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 5, с. 15-21


Сист. No: 33062

- 317 -
 

Петрова, Зл.   Правото на трансгранична медицинска помощ в ЕС и използването на Европейската здравноосигурителна карта  / Зл. Петрова . // Счетоводство плюс, с. 5--7  . - Човешки ресурси на предприятието


Сист. No: 33110

Здравеопазване в България
- 318 -
Сп  З  504

Максимова, С.   Възрастните хора и здравната реформа  / С. Максимова . // Здравен мениджмънт  (София), 7, 2007, N 6, с. 73-77


Сист. No: 33389

Здравна икономика
- 319 -
39832

Ташкова, Мария Ангелова .   Здравеопазването в България - две години след старта и реформата  : Юбилейна международна конференция  / Мария Ангелова Ташкова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 69-73


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33348

- 320 -
Сп  Н  25  а

Рагусео, Доменико и др.   Здравеопазването в Европа - мултикритериен подход  / Доменико Рагусео, Петер Вълчек . // Народностопански архив  (Свищов), LX


Сист. No: 29956

Енергетика
- 321 -
Сп  Ю  371

Петров, Владимир .   Регионални стратегически инвеститори  : Кой кой е в Югоизточна Европа сред кандидатите за партньорство в проекта АЕЦ Белене  / Владимир Петров . // Ютилитис, V, 2007,  N 11, с. 72-75


Сист. No: 33160

Селско стопанство. Горско стопанство

- 322 -
В  И  50  ж

Йовчевска, Пламена .   Либерализираният пазар засили резултативния характер на фуражния баланс  / Пламена Йовчевска . // Икономически живот  (София), XLI, N 50, 12  дек. 2007, с. 8-9


Сист. No: 33412

- 323 -
39832

Банкова, Йовка .   Ролята на страните от Централна и Източна Европа в Европейския съюз от гледна точка на общата селскостопанска политика  : Юбилейна международна конференция  / Йовка Банкова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 179 -184


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33150

- 324 -
Сп  Х  74  п

Вълчева, Емилия .   Реформа в общата организация на пазара на виното  / Емилия Вълчева . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVI, 2007, N 11, с. 14-17


Сист. No: 33426

- 325 -
Сп  П  57  х

Ушачев, И.   Сельское хозяйство: приоритетно-целевой принцип развития  / И. Ушачев . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 9, с. 18-25


Сист. No: 33375

Земеделие. Организация и управление

- 326 -
В  И  50  ж

Котева, Нина .   Перспективата на зеленчукопроизводството ще зависи от политиката на държавата  / Нина Котева . // Икономически живот, XXXX, N 44, 31  окт. 2007, с. 1, 8 - 9


Сист. No: 33095

- 327 -
В  И  50  ж

Котева, Нина .   Зеленчуците са с назначетелен пазарен дял в общността  / Нина Котева . // Икономически живот, XXXX, N 45, 07  ноем. 2007, с. 8 - 9


Сист. No: 33149

- 328 -
Сп  З-54

Кутев, Веселин и др.   Баланс на хранителните елементи в българските почви след 1980 година  / Веселин Кутев, Димитър Славов . // Земеделие плюс  (София), 2007, N 10, с. 4-6


Сист. No: 33365

- 329 -
Сп  З-54

Младенова, Мимоза .   Влияние на ОСП на ЕС върху развитието на земеделските стопанства у нас  / Мимоза Младенова, Храбрин Башев, Красимира Кънева . // Земеделие плюс  (София), 2007, N 10, с. 16-18


Сист. No: 33363

- 330 -
Сп  З-54

Младенова, Мимоза и др.   Влияние на ОСП на ЕС върху развитието на земеделските стопанства у нас  / Мимоза Младенова, Храбрин Башев, Красимира Кънева . // Земеделие плюс, 2007, N 9, с. 30-33


Сист. No: 33059

- 331 -
Сп  З-54

Найденов, Найден .   Мултифункционалният характер на устойчивото земеделие  / Найден Найденов . // Земеделие плюс  (София), 2007, N 10, с. 20-22


Сист. No: 33364

- 332 -
Сп  З-54

Учкунов, Илия .   Проблеми на цвеклопроизводството у нас  / Илия Учкунов . // Высшее образование сегодня  (София), 2007, N 10, с. 7-9


Сист. No: 33367

Животновъдство

- 333 -
В  И  50  ж

Маламова, Нона .   Благоприятни тенденции за птицепроизводителите  / Нона Маламова . // Икономически живот  (София), XLI, N 48, 28  ноем. 2007, с. 8


Сист. No: 33312

- 334 -
Сп  Ф  53

Пастухов, Б. И.   Развитие законодательного регулирования долгосрочного страхования жизни  / Б. И. Пастухов . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 10, с. 38-41


Сист. No: 33305

Управление на предприятията. Организация на производството

- 335 -
Сп  Ф  53  кс

Ильина, Л. И.   Применение финансовых моделей управления бизнесом в системе потребительской кооперации  / Л. И. Ильина . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 39, с. 34-42


Сист. No: 33287

- 336 -
Сп  П  89  тп

Исмагилова, Лариса и др.   Компетентностно-ориентированный подход к формированию стратегии развития предприятия  / Лариса Исмагилова, Татьяна Гилева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с. 106-115


Сист. No: 33292

- 337 -
Сп  П  89  тп

Разаренова, Елена .   Особенности повышения эффективности управления на основе астивизации института самоактуализации  / Елена Разаренова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с. 32-38


Сист. No: 33265

Мениджмънт

- 338 -
Сп  З  504

Бонев, И. и др.   Повишаването на удовлетвореността от труда чрез модифициране на социалната среда - един подход за усъвършенстване на лидерските роли на мениджъра  / И. Бонев, Е. Радев . // Здравен мениджмънт  (София), 7, 2007, N 6, с. 37-39


Сист. No: 33387

- 339 -
Сп  Ю  371

Данкова, Петя .   Социалната отговорност - за и против  : Специфики в социалната отговорност на компаниите от ютилити сектора  / Петя Данкова . // Ютилитис  (София), V, 2007, N 12, с. 18-20


Сист. No: 33492

- 340 -
Сп  У  732  п

Пархоменко, С.   Семь слагаемых хорошего сервиса: системный подход к управлению качеством сервиса  / С. Пархоменко . // Управление персоналом, 9, 2007, N 19, с. 50-56


Сист. No: 33043

- 341 -
Сп  П  89  тп

Янов, Виталий .   Теоретические подходы к стратегичесому управлению развитием экономки  / Виталий Янов . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с. 15-22


Сист. No: 33264

- 342 -
Сп  Ч  J  80  B

Jaques, Tony .   Issue or Problem? Managing the Difference and Averting Crises  / Tony Jaques . // Journal of Business Strategy, 28, 2007, N 6, с. 25-28


   Прев.загл.: Резултат или проблем? Управление на различията и предотвратяване на кризите


Сист. No: 33194

- 343 -
Сп  Ч  S  88

Kovar, Stacy E. et al.   Consulting the Consultants - Using External Services Strategically  / Stacy E. Kovar, Elaine G. Maulding . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 11, с. 31-37


   Прев.загл.: Консултинг - стратегическо използване на външни услуги


Сист. No: 33296

- 344 -
Сп  Ч  S  88

Lyons, Bridget et al.   From Workingout to Winning  / Bridget Lyons, Robert Hardy . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 11


   Прев.загл.: Трениг и бизнес успех. (Примери от General Electric)


Сист. No: 33263

- 345 -
Сп  Ч  F  54  d

   What is the Biggest Challenge in Managing Large Cities?  : Point of View . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 24-26


   Прев.загл.: Предизвикателството да управляваш големите градове


Сист. No: 33126

Контрол-методи на управление
- 346 -
39832

Цветкова, Надежда .   Функционална обезпеченост на ДВФК при новата структурна реформа  : Юбилейна международна конференция  / Надежда Цветкова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 370-375


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33202

- 347 -
Сп  Б  90

Жегалова, Н. А.   Оперативный контроль в розничном торговом предприятии  / Н. А. Жегалова . // Бухгалтерский учет, 71, 2007, N 20, с. 65-67


Сист. No: 33217

- 348 -
Сп  Б  925  с

Крумов, Крум .   Контролът като властова функция  / Крум Крумов . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 22, с. 20-26


Сист. No: 33496

Корпоративно управление
- 349 -
Сп  Б  925  с

Асенов, Емил .   Актуални проблеми относно корпоративната социална отчетност  / Емил Асенов . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 21, с. 22-26


Сист. No: 33372

Риск мениджмънт
- 350 -
 

Goto, Shigeyuki .   The Bounds of Classical Risk Management and the Importance of a Behavioral Approach  / Shigeyuki Goto . // Risk Management and Insurance Review, 10, 2007, N 2, с. 267-282


   Прев.загл.: Граници на класическия риск мениджмънт и значение на поведенческия подход


Сист. No: 28243

- 351 -
 

Hout, Robert E. et al.   Computing Value at Risk: A Simulation Assignment to Illustrate the Value of Enterprise Risk Management  / Robert E. Hout, Laurence S. Powell, David W. Sommer . // Risk Management and Insurance Review, 10, 2007, N 2, с. 299-307


   Прев.загл.: Обща стойността на риска: симулационни изчисления за илюстриране стойността на риск мениджмънта в предприятията


Сист. No: 28742

Малък бизнес
- 352 -
Сп  С  54  тр

Каштанов, Николай .   Из истории малого предпринимательства в России  / Николай Каштанов . // Человек и труд  (Москва), 52, 2007, N 9, с. 71-73


Сист. No: 33258

Управление на фирмата
- 353 -
Сп  В  52  лэ

Тубина, А. Л. и др.   Применение методов теории кооперативных игр в исследовании моделей частно-государственного партнерства  / А. Л. Тубина, П. А. Бруссер, М. Ю. Соловьева . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 3, с. 170-179  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 33386

Счетоводство

- 354 -
В  П  225

   Бизнес комбинациите . // Пари  (София), XVI, N 228, 27  ноем. 2007  . - Консултант, с. V-XVI


Сист. No: 33331

- 355 -
В  Д  381  с

Бонев, Живко .   [Тринадесет] 13 изисквания, които счетоводителите не бива да пропускат  / Живко Бонев . // Делова седмица  (София), XVI, N 47, 7 - 9 дек. 2007 г., с. 1, 4,10


Сист. No: 33440

- 356 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Оценяване на активите и пасивите при предствянето им в ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVI, N 43, 12-18 ноем. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33275

- 357 -
В  П  225

   Национален счетоводен стандарт  : СС 1- Представяне на финансовите отчети Валиден от 1 януари 2008 г. // Пари, XVI, N 223, 20  ноем. 2007  . - Консултант, с. VI-XVI


Сист. No: 33246

- 358 -
В  П  225

   Особености на отчитане на стоките на консигнация . // Пари, XVI, N 218, 13  ноем. 2007  . - Консултант, с. VIII-XIII


Сист. No: 33158

- 359 -
В  П  225

   Приходите на фирмите счетоводна и данъчна трактовка . // Пари, XVI, N 218, 13  ноем. 2007  . - Консултант, с. III-VIII


Сист. No: 33155

- 360 -
В  Д  381  с

Рангелов, Евгени .   Пет грешки на строителя при сделки с недвижими имоти  / Евгени Рангелов . // Делова седмица, ХV, N 41, 29 ост. - 4 ноем. 2007 г., с. 7


Сист. No: 33223

- 361 -
 

Башева, Снежана .   Оценъчни бази в счетоводството - предимства и недостатъци концепция за справедливата стойност  / Снежана Башева . // ИДЕС: списание на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 2007, N 4, с. 19-30


Сист. No: 33215

- 362 -
 

Божков, Васил .   Провизиите в нефинансовите предприятия Признаване, оценяване и оповестяване  / Васил Божков . // Счетоводство XXI, 2007, N 11, с. 14-15


Сист. No: 33102

- 363 -
 

Бонев, Живко .   Собствен капитал  / Живко Бонев . // Счетоводство XXI, 2007, N 11, с. 16-18


Сист. No: 33045

- 364 -
Сп  А  454

Бонев, Живко .   Гаранции към потребителите  / Живко Бонев . // Актив  (София), 2007, N 11, с. 10-13


Сист. No: 33337

- 365 -
 

Брезоева, Бойка .   Отчитане на закупени кол опции за акции  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI, 2007, N 11, с. 23-25


Сист. No: 33106

- 366 -
Сп  Б  925  с

Брезоева, Бойка .   Финансови и счетоводни аспекти на лихвени суапове  / Бойка Брезоева . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 22, с. 15-20


Сист. No: 33495

- 367 -
Сп  С  953  по

Брезоева, Бойка .   Отчитане на продажба и покупка на активи в условита на разсрочено плащане  / Бойка Брезоева . // Счетоводна политика  (София), 2007, N 9-10, с. 3-10


Сист. No: 33499

- 368 -
 

Българенска, Султана .   Представяне на МСС 41 Земеделие  / Султана Българенска . // Счетоводство XXI, 2007, N 11, с. 11-13


Сист. No: 33101

- 369 -
Сп  Б  90

Васильев, А. К.   Учет экологических затрат предприятия  / А. К. Васильев . // Бухгалтерский учет, 71, 2007, N 20, с. 72-75


Сист. No: 33233

- 370 -
Сп  Б  925  с

Дамянов, Дамян .   Индивидуален сметкоплан в предприятията с нестопанска цел  / Дамян Дамянов . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 20, с. 2-8


Сист. No: 33172

- 371 -
 

Дочев, Иван .   Реформата следва да продължи (за предстоящите промени в счетоводните стандарти за мали и средни предприятия)  / Иван Дочев . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 1,3-5  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33087

- 372 -
Сп  Б  925  с

Душанов, Иван .   Последващи разходи за имоти, машини, съоръжения и оборудване, респективно за дълготрайни активи - признаване и счетоводното им отчитане  / Иван Душанов . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 21, с. 2-7


Сист. No: 33362

- 373 -
Сп  Б  925  с

Душанов, Иван .   Изменения и допълнения в приложимите национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  / Иван Душанов . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 22, с. 2-11


Сист. No: 33491

- 374 -
 

Евлогиев, Емил .   Отчитане на нематериалните активи  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI, 2007, N 11, с. 4-5


Сист. No: 33096

- 375 -
Сп  С  953

Евлогиев, Емил .   Отчитане на нематериалните активи  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 6, 2007, N 12, с. 2-5


Сист. No: 33498

- 376 -
Сп  Б  925  с

Златков, Иван .   Представяне на счетоводната информация на нетна или брутна база  / Иван Златков . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 20, с. 9-10


Сист. No: 33173

- 377 -
Сп  Б  923  з

Златков, Иван .   Изменения в Националните стандарти за финансови отчети, в сила от 01.01.2008 г. / Иван Златков . // Български законник  (София), XVI, 2007, N 11, с. 47-52


Сист. No: 33323

- 378 -
Сп  А  454

Златков, Иван .   Правителствени дарения и сделки с правителството - счетоводно третиране  / Иван Златков . // Актив  (София), 2007, N 11, с. 19-21


Сист. No: 33342

- 379 -
Сп  Б  925  с

Златков, Иван .   Национален счетоводен стандарт 28 отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - с нова редакция  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 22, с. 11-14


Сист. No: 33494

- 380 -
 

Йорданова, Десислава .   Обосноваване и избор на икономически ефективни решения при наличие на алтернативи  / Десислава Йорданова . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 12-13  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33091

- 381 -
 

Йосифова, Десислава .   Обосноваване и избор на икономически ефективни решения при наличие на алтернативи  / Десислава Йосифова . // Счетоводство плюс, 2007, N 9, с. 10-12  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33090

- 382 -
 

Йосифова, Десислава .   Отчитане на финансови активи с фиксиран падеж  / Десислава Йосифова . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 14-15  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33092

- 383 -
Сп  В  52  лэ

Мардас, А. Н.   Эконометрические подходы к формированию сбалансированной системы показателей  / А. Н. Мардас . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 3, с. 110-118  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 33373

- 384 -
 

Матова-Головина, Анастасия .   Счетоводни и данъчни аспекти при договорите за сублизинг  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 3,4-5  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33088

- 385 -
Сп  И  31

Пергелов, Коста .   Да се развива и обогатява теорията на счетоводството, без да се пренебрегват и подценяват националните постижения и особености  / Коста Пергелов . // ИДЕС, 2007, N 4, с. 7-15


Сист. No: 33214

- 386 -
Сп  Н  25  а

Пергелов, Коста .   Из историята и теорията на счетоводството и преподаването им във ВУЗ  : (Из професионалната и моралната изповед на един дългогодишен преподавател)  / Коста Пергелов . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 3, с. 5-12


Сист. No: 33245

- 387 -
Сп  С  953

Петрова, Диана .   Счетоводно отчитане на разходите и приходите от валутни операции  / Диана Петрова . // Счетоводство XXI  (София), 6, 2007, N 12, с. 14-15


Сист. No: 33504

- 388 -
 

Рангелов, Евгени .   Счетоводно отчитане на акцизите  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс, 2007, N 10, с. 9-11,12  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33089

- 389 -
Сп  Б  90

Ржаницына, В. С.   Деловая репутация: бухгалтерский учет и налогообложение  / В. С. Ржаницына . // Бухгалтерский учет, 71, 2007, N 20, с. 5-13


Сист. No: 33195

- 390 -
Сп  А  454

Рупска, Теодора .   Проблеми при класифицирането на краткотрайните (текущи) биологични активи  / Теодора Рупска . // Актив  (София), 2007, N 11, с. 6-9


Сист. No: 33333

- 391 -
Сп  С  953  по

Свраков, Антон .   Видимата страна на одиторската работа  : Коментар към Международен одиторски стандарт 700 (преработен). Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначене  / Антон Свраков . // Счетоводна политика  (София), 2007, N 7-8, с. 23-38


Сист. No: 33501

- 392 -
Сп  С  953  по

Свраков, Антон .   Видимата страна на одиторската работа  : Коментар към Международен одиторски стандарт 700 (преработен). Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначене  / Антон Свраков . // Счетоводна политика  (София), 2007, N 9-10, с. 11-23


Сист. No: 33502

- 393 -
Сп  С  953

Симов, Иван .   Отчитане на грешките и представяне на промените в счетоводната политика  / Иван Симов . // Счетоводство XXI  (София), 6, 2007, N 12, с. 5-6


Сист. No: 33500

- 394 -
Сп  З  544  к

Станкулов, Цветан .   Преобразуването на счетоводния финансов резултат като подход при корпоративното облагане и годишно приключване за 2007 г. / Цветан Станкулов . // Земеделска кооперация, ХІV, 2007, N 10, с. 7-24


Сист. No: 33156

- 395 -
Сп  А  454

Стефанова, Райна .   Пазарната лихва - същност, изчисляване, счетоводно отражение  / Райна Стефанова . // Актив  (София), 2007, N 11, с. 3-5


Сист. No: 29435

- 396 -
Сп  Е  454  и

Стефанова, Райна .   Посреднически операции на територията на страната- същност, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС  / Райна Стефанова . // Експерт, XV, 2007,  N 10, с. 21-24


Сист. No: 33077

- 397 -
Сп  Е  454  и

Стефанова, Райна .   Нетна реализируема стойност на материалните запаси - счетоводни и данъчни аспекти  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XV, 2007, N 11, с. 22-24


Сист. No: 33376

- 398 -
 

Фесчиян, Даниела .   Модели за счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия  / Даниела Фесчиян . // Счетоводство XXI, 2007, N 11, с. 19-22


Сист. No: 33039

- 399 -
Сп  И  31

Христов, Владимир .   Данъчни аспекти на активите, придобити с дарения, обвързани с активи  / Владимир Христов . // ИДЕС  (София), XI, 2007, N 5, с. 35-53


Сист. No: 33358

- 400 -
Сп  Ч  S  88

Sharman, Paul A.   A Time for Change  / Paul A. Sharman . // Strategic Finance, 2007, N 10, с. 8,10


   Прев.загл.: Време за промяна


Сист. No: 33143

- 401 -
Сп  Ч  S  88

   Why Project Accounting?  : It's Accounting for Knowledge Workers in the New Millennium . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 9, с.25-29


   Прев.загл.: Проектно счетоводство - счетоводство за научните работници от новото хилядолетие


Сист. No: 33294

Управленско счетоводство
- 402 -
Сп  П  89  тп

Воронова, Екатерина .   Системы управленческого учета: развитие в условях новых методов управление  / Екатерина Воронова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с. 44-52


Сист. No: 33267

- 403 -
Сп  Ч  S  88

Thomson, Jeffrey C.   Anatomy of a Plan  : Better Practice for Management Accountants  / Jeffrey C. Thomson . // Strategic Finance, 2007, N 10, с. 21-28


   Прев.загл.: Анатомия на плана. По-добрата практика за управленските счетоводители


Сист. No: 33154

Застрахователно счетоводство
- 404 -
Сп  Б  90

Курбангалеева, О. А.   Учет расходов на социальный пакет для работников организации  / О. А. Курбангалеева . // Бухгалтерский учет, 71, 2007, N 20, с. 14-21


Сист. No: 33199

Финансово счетоводство
- 405 -
В  Д  381  с

Вучева, Христина .   Европейското законодателство и регламентацията на одита на финансовите отчети в България  / Христина Вучева . // Делова седмица, ХV, N 40, 22 - 28 окт. 2007 г., с. 1, 4


Сист. No: 33175

- 406 -
В  П  225

Дерменджиев, Милен .   Безвъзмездните сделки Счетоводно отчитане и данъчно третиране  / Милен Дерменджиев . // Пари, XVI, N 208, 30  окт. 2007  . - Консултант, с. I-VII


Сист. No: 33063

- 407 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Оценяване на активите и на пасивите при представянето им в ПФО  / Иван Златков . // Делова седмица, ХV, N 41, 29 окт. - 4 ноем. 2007 г., с. 12


Сист. No: 33226

- 408 -
В  Д  381  с

Рангелов, Евгени .   Пет грешки на строителя при сделки с недвижими имоти  / Евгени Рангелов . // Делова седмица, ХV, N 40, 22 - 28 окт. 2007 г., с. 3, 9


Сист. No: 33176

- 409 -
Сп  Б  925  с

Иванов, Костадин .   Преобразуване на счетоводната печалба/загуба в данъчна чрез постоянни и временни данъчни разлики по ЗКПО  / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 21, с. 9-16


Сист. No: 33366

- 410 -
Сп  Б  925  с

Петрова, Диана .   Подходи за счетоводно представяне на влиянието на промените в обменните курсове при сделки в чуждестранна валута  / Диана Петрова . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 21, с. 17-21


Сист. No: 33370

- 411 -
Сп  Б  90

Чипуренко, Е. В.   Применение налоговых вычетов при исчислении НДС  / Е. В. Чипуренко . // Бухгалтерский учет, 71, 2007, N 20, с. 26-31


Сист. No: 33210

Компютърно счетоводство
- 412 -
39832

Кънева, Тотка .   Пороблеми при практическото обучение с програмен продукт "пари-експерт" за автомотизиране на счетоводството  : Юбилейна международна конференция  / Тотка Кънева . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 235-240


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33408

Бюджетно счетоводство
- 413 -
В  Д  381  с

Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания при бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Делова седмица  (София), XVI, N 48, 10 - 16 дек. 2007 г., с. 1, 4, 6


Сист. No: 33433

- 414 -
Сп  Е  454  и

Матова-Головина, Анастасия .   Инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт, XV, 2007,  N 10, с. 30-35


Сист. No: 33079

Счетоводен анализ
- 415 -
Сп  Б  925  с

Любенова, Анелия .   Счетоводството - основен източник на информация за анализиране стопанската дейност на земеделските предприятия  / Анелия Любенова . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 20, с. 14-22


Сист. No: 33190

- 416 -
Сп  С  953

Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовото състояние  / Любомир Тодоров . // Счетоводство XXI, 83, 2007, N 11, с. 26-29


Сист. No: 33111

Международни счетоводни стандарти
- 417 -
Сп  С  953

Брезоева, Бойка .   МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 6, 2007, N 12, с. 11-13


Сист. No: 33503

Одиторски контрол
- 418 -
В  Д  381  с

Костова, Надя .   Определяне на мястото на изпълнение при доставки на услуги  / Надя Костова . // Делова седмица, ХV, N 41, 29 окт. - 4 ноем. 2007 г., с. 11


Сист. No: 33225

- 419 -
 

Костова, Силвия .   Особености на одита  / Силвия Костова . // ИДЕС: списание на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 2007, N 4, с. 46-53


Сист. No: 33216

- 420 -
Сп  В  986

Онцова, Райка .   Вътрешният одит: предизвикателства в контекста на динамично променящия се свят  / Райка Онцова . // Вътрешен одитор, III, 2007, N 5, с. 8-10


Сист. No: 33221

- 421 -
Сп  В  986

Пеева, Таня .   Вътрешният одит по света: представяне на звена за вътрешен одит във водещи международни конпании  /   Прев. от англ. Таня Пеева . // Вътрешен одитор, III, 2007, N 5, с. 28-34


Сист. No: 33224

- 422 -
Сп  В  986

Цветков, Цветан .   Митовете за ДВФК или Seven Myths Busted  / Цветан Цветков . // Вътрешен одитор, III, 2007, N 5, с. 2-4


Сист. No: 33220

- 423 -
Сп  В  986

   COSO предложи за обсъждане Ръководство за мониторинг на вътрешния контрол . // Вътрешен одитор, III, 2007, N 5, с. 15-16


Сист. No: 33222

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 424 -
Сп  П  89  тп

Заложнев, Алексей и др.   Методы оценки качества технологии внутрифирменного управления  / Алексей Заложнев, Алексей Бородулин, Евгений Шуремов . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с. 58-62


Сист. No: 33268

- 425 -
Сп  П  89  тп

Нифаева, Ольга .   Концепция реструктуризации предприятия  / Ольга Нифаева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с. 99-105


Сист. No: 33285

- 426 -
Сп  Ч  S  88

Kaskinen, Jani .   Creating a Best-in-Class KPI Program  : It Can Help You Run Operations Efficiently and Maybe Even Save Money  / Jani Kaskinen . // Strategic Finance, 2007, N 10, с. 29-33


   Прев.загл.: Създаване на най-добрър клас програма за определяне на ключовите индикатори за изпълнение на работата


Сист. No: 33177

- 427 -
Сп  Ч  J  80  B

Renjen, Punit et al.   Avoid Overconfidence in the High-Stakes Game of M&D  / Punit Renjen, Dwight Allen . // Journal of Business Strategy, 28, 2007, N 6, с. 13-17


   Прев.загл.: Сливане и поглъщане на предприятия.


Сист. No: 33191

Управление на кадрите. Управление на персонала
- 428 -
Сп  У  732  п

Комаров, Е.   Малоначальственное управление персоналом  / Е. Комаров . // Управление персоналом, 9, 2007, N 20, с. 72-76


Сист. No: 33082

- 429 -
Сп  У  732  п

Курочкина, М.   Дисциплина имеет значение  / М. Курочкина . // Управление персоналом, 9, 2007, N 19, с. 84-88


Сист. No: 33044

- 430 -
Сп  У  732  п

Мансуров, Р. Р.   Формирование гибкого социального пакета  / Р. Р. Мансуров . // Управление персоналом, 9, 2007, N 18, с. 70-72


Сист. No: 33040

- 431 -
Сп  У  732  п

Пылаев, А.   Социальны пакет в системе вознграждения работников как инструмент функционирования институтов рынка труда  / А. Пылаев . // Управление персоналом, 9, 2007, N 18, с. 74-78


Сист. No: 33041

- 432 -
Сп  У  732  п

Сардарян, А.   Метод интервю: как правильно оценить будущего сотрудника  / А. Сардарян . // Управление персоналом, 9, 2007, N 20, с. 32-36


Сист. No: 33061

- 433 -
Сп  У  732  п

Чумакова, С.   Коучинг - мифы и реальност  / С. Чумакова . // Управление персоналом, 9, 2007, N 20, с. 38-39


Сист. No: 33064

- 434 -
Сп  Ч  S  88

Ballou, Beian et al.   Quality of "Work Life"  : Have Yoy Invested in Your Organization's Future?  / Beian Ballou, Norman H. Godwin . // Strategic Finance, 2007, N 10, с. 42-45


   Прев.загл.: Качество на "трудовия живот". Инвестирате ли в бъдещето на вашата организация?


Сист. No: 33182

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила
- 435 -
Сп  Ч  895

Данчева, Елица .   Човишкият капитал - основен актив на всяка организация  / Елица Данчева . // Човешки ресурси  (София), N 4, с. 22-23


Сист. No: 33320

- 436 -
Сп  Ч  895

Жорас, Мишел .   Одит на човешките ресурси  / Мишел Жорас . // Човешки ресурси  (София), 164, 2007, N 4, с. 25-27


Сист. No: 33321

- 437 -
Сп  Ч  895

Жорас, Мишел .   Одит на човешките ресурси  / Мишел Жорас . // Човешки ресурси  (София), 2007, N 5, с. 24-25


Сист. No: 33322

Стандартизация и типизация в производството
- 438 -
В  И  50  ж

Найденова, Виолета .   ISO и фирмената стандартизация  / Виолета Найденова . // Икономически живот  (София), XLI, N 47, 21  ноем. 2007, с. 1, 10


Сист. No: 33261

- 439 -
Сп  Х  74  п

Василева, Ирина .   Предизвикателства пред бизнеса, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки  / Ирина Василева . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVI, 2007, N 11, с. 6-7


Сист. No: 33431

- 440 -
Сп  Х  74  п

Василева, Ирина .   Предизвикателства пред бизнеса, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки  / Ирина Василева . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVI, 2007, N 10, с. 6-7


Сист. No: 33432

Качество. Контрол на качеството. Квалитология
- 441 -
В  И  50  ж

Бурлакова, Тамара .   Високо качество без иновации трудно се постига  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот  (София), XLI, N 46, 14  ноем. 2007, с. 1, 12


Сист. No: 33255

- 442 -
 

Тасев, Георги .   Методи за оценка на удовлетвореността на потребителите  / Георги Тасев . // Стандартизация, метрология, сертификация, 2007, N 9, с. 17-24, септември 2007


Сист. No: 33170

Хранително-вкусова промишленост

- 443 -
Сп  Х  742

   ЕС намалява производството на захар за реколта 2007 - 2008 г. . // ХИ&Т, VІІІ, 2007,& nbsp;N 8, с. 6-7


Сист. No: 33065

- 444 -
Сп  Х  742

   Птицекланиците в България - тенденции и статистики . // ХИ&Т, VІІІ, 2007,& nbsp;N 8, с. 8-9


Сист. No: 33066

Информационни технологии

- 445 -
В  К  263

Георгиев, Асен .   Икономика в байтове  / Асен Георгиев . // Капитал, ХV, N 44, 3-9 ноември 2007, с. 72  . - К2 Бизнес


Сист. No: 33052

- 446 -
Сп  C  58

   Адаптивната ИТ инфраструктура - част от адаптивната организация на бизнеса . // CIO  (София), 2007, N 12, с. 50-52, 54, декември 2007


Сист. No: 33457

- 447 -
 

   ИТ инвестициите и бизнеса: как да изградим оптималния модел на взаимодействие? . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, N 11, с. 90-92, ноември 2007


Сист. No: 33167

- 448 -
 

Кашева, Мария и др.   Възможности за приложение на Интернет като маркетингов промоционален и комуникационен инструмент в туризма (на примера на българските курорти)  / Мария Кашева, Андрей Абаджиев . // Годишник на Икономически университет - Варна, 78, 2006, с. 47-74


Сист. No: 33073

- 449 -
Сп  C  58

Неделчев, Найден .   Модели за ефективно управление и контрол на ИКТ  / Найден Неделчев . // CIO  (София), 2007, N 12, с. 78-80, декември 2007


Сист. No: 33461

- 450 -
 

Сариев, Иван .   Управление на договорите за аутсорсинг на ИТ услуги  / Иван Сариев . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, N 11, с. 84-88, ноември 2007


Сист. No: 33164

- 451 -
Сп  C  58

Сариев, Иван .   Споделени услуги и уроци от прилагането на аутсорсинг модел  / Иван Сариев . // CIO  (София), 2007, N 12, с. 82-84, декември 2007


Сист. No: 33469

- 452 -
Сп  П  89  тп

Царев, Роман .   Компенсационная модель многоатрибутивного принятия решений при формировании информационных систем управления  / Роман Царев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 9, с.63-68


Сист. No: 33269

- 453 -
Сп  C  58

Червенкова, Рамона .   Оптимизацията на информационното обслужване - приоритет за бизнеса  / Рамона Червенкова . // CIO  (София), 2007, N 12, с. 46-49, декември 2007


Сист. No: 33451

- 454 -
Сп  Ч  S  88

Jelen, Bill .   Dealing with Poorly Formatted Data in Excel  / Bill Jelen . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 11, с. 54-55


   Прев.загл.: Проблеми при лошо форматирани данни в Excel


Сист. No: 33299

- 455 -
Сп  Ч  S  88

Samuels, Janet A. et al.   Want More Effective and Efficient Data Analysis? Use Access!  / Janet A. Samuels, Robert Wood . // Strategic Finance, 2007, N 10, с. 47-51


   Прев.загл.: Необходимост от ефективен и ефикасен анализ на данните


Сист. No: 33188

Информационни мрежи. Информационни системи

- 456 -
Сп  Ю  371

Моралийска, Моника .   Социално-икономически особености на телекомуникациите  / Моника Моралийска . // Ютилитис, V, 2007,  N 11, с. 50-52


Сист. No: 33159

- 457 -
 

Няголов, Никола .   ERP системата- необходима, но недостатъчна за подобряване на контролната среда  / Никола Няголов . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, N 11, с. 42, 44, 46-47, ноември 2007


Сист. No: 33161

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 458 -
39832

Димов, Сава .   Новите предизвикателства на електроната извънборсова търговия  : Юбилейна международна конференция  / Сава Димов . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 226 -232


Сист. No: 33168

- 459 -
Сп  Б  923  з

Джилизов, Велко .   Правен режим на електронната търговия  / Велко Джилизов . // Български законник  (София), XVI, 2007, N 9, с. 47-53


Сист. No: 33328

Интернет

- 460 -
39832

Дачев, Петър .   Съвременен модел на Интернет икономиката  : Юбилейна международна конференция  / Петър Дачев . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 173-178


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33148

- 461 -
39832

Шишманов, Красимир .   Необходимост от присъствие на фирмите в Интернет  : Юбилейна международна конференция  / Красимир Шишманов . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 265-269


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33179

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 462 -
Сп  Ч  F  54  d

Ahmad, Ehtisham .   Big, or Too Big?  / Ehtisham Ahmad . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 20-23


Сист. No: 33125

- 463 -
Сп  Ч  F  54  d

Bloom, David E. et al.   The Urban Revolution  / David E. Bloom, Tarun Khanna . // Finance and Development, 44, 2007, N 3, с. 8-14


   Прев.загл.: Градската революция


Сист. No: 33124

Спорт

- 464 -
Сп  С  547  и

Ласкене, С. и др.   Возможности анализа спорта как социального феномена  / Антоанета Ризова-Калапиш, В. Чингене . // Социологические исследования  (Москва), 34, 2007, N 11, с.117-125


Сист. No: 33425

- 465 -
Сп  С  547  и

Паначев, В. Д.   Спорт и личность: опыт социологического анализа  / В. Д. Паначев . // Социологические исследования  (Москва), 34, 2007, N 11, с. 125-128


Сист. No: 33430

Туризъм

- 466 -
39832

Тодорова, Галина .   За туризма  : Юбилейна международна конференция  / Галина Тодорова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.1. (Свищов), 2001, с . 365-367


   65 години Висше училище 1936 - 2001


Сист. No: 33201

- 467 -
 

Дограмаджиева, Елка и др.   Развитие, състояние и проблеми на планинския туризъм в България  / Елка Дограмаджиева, Дочка Казачка . // Проблеми на географията. (Problems of Geography), 2007, N 1-2, с. 120-132


Сист. No: 33231

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 468 -
39832

Маринова, Маргарита .   Руската военна офанзива през лятото на 1917 г. и управляващите партии в България  : Юбилейна международна конференция  / Маргарита Маринова . // Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.2. (Свищов), 2001, с . 318-333


   65 години висше училище 1936-2001


Сист. No: 33420

История на СА

- 469 -
В  З  375

Адамов, Величко .   Историческата ни мисия е да бъдем следовници на дарителя Димитър Апостолов Ценов  / Величко Адамов . // Застраховател  (София), N 22, 28 ноем. - 12 дек. 2007 г., с.12, 17


   Първо интервю на доц. д-р Величко Адамов - новият ректор на СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов


Сист. No: 33329

- 470 -
Сп  Н  25  а

Адамов, Величко .   Бъдете отговорни, мъдри и решителни  : [Обръщение на Ректора на СА "Д. А. Ценов" към първокурсниците от випуск 2007/2008 г.]  / Величко Адамов . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 3, с. 3-4


Сист. No: 33242


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Андрей 448 
Адамов, Величко 469 470 
Алифанова, Е. Н. 46 
Анастасова-Чопева, Минка 190 
Ангелов, Г. 6 
Ангелов, Георги 99 
Ангелов, Емил 314 
Ангелов, Ивайло 126 127 
Ангелова, Красимира 12 256 
Андонов, Богомил 243 
Андреева, Е. А. 51 
Андреева, Мария 307 
Антюшина, Н. 178 
Арониц, Иниго 168 
Артемов, А. 195 
Асаналиев, М. К. 296 
Асенов, Емил 349 
Атанасов, Николай 69 
Афанасьев, Е. В. 221 
Ахатова, Э. 154 
Бадан, Николай 232 
Бакалов, Георги 252 
Банкова, Йовка 323 
Банчев, Петър 208 
Баринов, А. Э. 76 
Баташки, Георги 285 
Батенин, Константин 143 
Башев, Храбрин 329 330 
Башева, Снежана 361 
Бекетов, Н. В. 77 
Беккин, Р. 161 
Белкин, Владимир 38 
Белова, А. А. 47 
Богатырев, М. И. 90 
Богданов, Асен 283 288 
Божинова, Марияна 194 
Божков, Васил 362 
Бонев, Живко 355 363 364 
Бонев, И. 338 
Борисов, К. Ю. 186 
Борисова, Лалка 19 
Бородулин, Алексей 424 
Братанов, Н. 279 
Брезоева, Бойка 365 366 367 417 
Бруссер, П. А. 353 
Брыкин, А. 195 
Булыга, Р. 35 
Бурлакова, Тамара 103 441 
Българенска, Султана 368 
Бъчварова, Маргарита 248 
Быкова, Ю. Н. 273 
Вавилов, С. А. 78 
Васенев,Ю. Б. 289 
Василев, Йордан Иванов 182 
Василева, Ирина 439 440 
Васильев, А. К. 369 
Велева, Лиляна 284 
Великдань, Е. Н. 269 
Владимиров, А. И. 290 
Воликова, И. В. 144 
Воробьев, П. И. 270 
Воронина, Н. В. 162 
Воронова, Екатерина 402 
Вучева, Христина 54 100 405 
Вълчева, Емилия 245 324 
Вълчек, Петер 320 
Върбанов, Иван 1 
Гавялис, В. П. 173 
Гаджиев, Д. 153 
Ганев, Георги 27 139 
Ганева, Ваня 29 
Ганчев, Г. Т. 101 
Гарганас, Николас 222 
Гарипова, З. Л. 47 
Гасанов, М. 153 
Генев, С. 316 
Георгиев, Асен 445 
Георгиев, Никола 17 
Георгиева, Анета 113 114 
Гилева, Татьяна 336 
Гицова, Анастасия Станкова 211 
Голик, Н. В. 7 
Горчева, Таня 308 
Гребенщиков, Э. С. 271 
Григоров, Атанас 8 
Гришин, А. В. 179 
Гришин, П. А. 272 275 
Грозданов, Борис 70 
Грозданова, Христиана 227 
Гронкова, Стела 251 
Губанов, С. 36 
Губницын, А. В. 23 
Гълъбов, Марин 79 
Гълъбова, Виолета Борисова 205 
Дакова, Маргарита 262 263 
Дамянов, Атанас 233 
Дамянов, Дамян 370 
Дамянова, Лилия 223 
Данилова, М. Н. 48 
Данилова, Т. Н. 48 
Данкова, Петя 339 
Данчев, Данчо 234 
Данчева, Елица 435 
Даскалов, Вълчин 249 
Дачев, Петър 460 
Дементьев, И. А. 289 
Деплер, Майкъл 155 
Дерменджиев, Милен 406 
Джилизов, Велко 459 
Димитров, Иван 212 
Димитров, Марко Петков 130 
Димитрова, Ани 260 
Димитрова, Дарина 247 
Димов, Сава 458 
Дограмаджиева, Елка 467 
Дойчинова, Юлия 43 
Донева, Дафина 313 
Дочев, Иван 371 
Дочев, Христо 246 
Драганов, Христо 265 
Дроздов, О. И. 49 
Друмева, Мариана 183 
Дубова, С. Е. 50 
Дубовник, М. В. 80 
Дугаржав, Лувсанцэрэнгийн 163 
Дуглас, Джон Обри 291 
Душанов, Иван 372 373 
Евлахова, Ю. С. 46 
Евлогиев, Емил 374 375 
Екшембиев, Р. С. 91 
Ермоленко, К. Ю. 78 
Ефременко, И. Н. 81 
Ефремова, Н. Ф. 160 
Жегалова, Н. А. 347 
Жорас, Мишел 436 437 
Жотева, Мая 121 
Заложнев, Алексей 424 
Запрянова, Владислава 251 
Зарубина, Н. Н. 26 
Захариев, Еленко 151 
Златков, Иван 45 55 56 57 58 59 60 356 376 377 378 379 407 
Зуева, Д. С. 292 
Иванов, А. П. 273 
Иванов, Йордан 198 
Иванов, Костадин 115 122 123 129 409 
Иванов, Любомир 16 
Иванова, Донка 189 
Иванова, М. Г. 3 
Ивантер, В. 165 
Илиев, Даниел 208 
Илиев, Драгомир 233 308 
Илиев, Петкан 61 
Илиев, Петко Щ. 293 
Илиева, Боряна 242 
Илиева, М. 282 
Ильина, Л. И. 335 
Исмагилова, Лариса 336 
Йовчевска, Пламена 228 322 
Йорданова, Десислава 380 
Йосифова, Десислава 381 382 
Йотова, Лилия 72 
Казачка, Дочка 467 
Каменов, Камен 10 
Канарян, Нигохос 73 
Карпенко, О. М. 292 
Касърова, Мария 257 
Кашева, Мария 448 
Каштанов, Николай 352 
Кепке, К. М. 213 
Кизилова, Е. 22 
Кинелев, В. Г. 294 
Кирев, Любен 158 
Кирилов, Петър 286 
Киров, Стоян Димов 258 
Козенкова, Т. А. 82 
Комаров, Е. 428 
Комитов, Г. 316 
Кондарев, Ивайло 62 
Константинидис, Исаяс 11 
Коростелева, М. В. 145 
Костов, Иван 295 
Костова, Надя 106 201 202 203 220 229 230 418 
Костова, Силвия 419 
Котева, Нина 326 327 
Кохно, П. 35 
Кочетков, Г. Б. 181 
Красавцева, А. В. 235 
Круглая, А. А. 83 
Крумов, Крум 128 348 
Крутий, И. А. 292 
Кръстанов, Светлин 197 
Кръстев, Красимир 159 
Кръстев, Кръстю 84 
Кръстева, Ст. 5 
Кудрин, А. 85 
Кузманова, Яна 13 
Курбангалеева, О. А. 404 
Курочкина, М. 429 
Курьянов, А. М. 93 
Кутев, Веселин 328 
Кутепова, Наталия 40 
Кънева, Красимира 329 330 
Кънева, Тотка 412 
Кънчев, Иван 43 191 
Лашко, С. И. 312 
Лебедев, С. П. 9 
Линкова, Маруся В. 112 
Личев, Тихомир 175 
Любенова, Анелия 415 
Маевский, В. 154 
Макавеев, Александър 231 
Максимова, С. 318 
Маламова, Нона 204 333 
Мансуров, Р. Р. 430 
Манчев, Цветан 224 
Мардас, А. Н. 383 
Маринова, Маргарита 468 
Марков, Огнян 32 
Мартев, Теодор 218 
Марчева, Анастасия 20 
Марчевски, Иван 308 
Матова-Головина, Анастасия 384 413 414 
Мау, В. 280 
Медведев, В. А. 14 
Метелев, Сергей 18 
Милев, Симеон 116 
Минасян, Гарабед 132 
Митев, Неделчо 188 
Михайлов, М. В. 289 
Михайлова, Зорка 192 
Михалкова, Люба 309 
Мишева, Ирена 266 
Младенова, Адриана 166 261 264 
Младенова, Мимоза 329 330 
Моралийска, Моника 456 
Мохначев, С. А. 86 
Мургина, Мария 109 
Мухамбеталиева, Г. А. 296 
Назърска, Жоржета 281 
Найденов, Найден 152 331 
Найденова, Виолета 438 
Налетова, А. С. 213 
Нанева, Татяна 44 
Начева, Красимира 199 
Начева-Скопалик, Лиляна 286 
Неделчев, Найден 449 
Нейчев, Станьо 177 
Несторов, Людмил Иванов 21 
Николов, Ивайло 63 
Николова, Надежда 33 
Нифаева, Ольга 425 
Няголов, Никола 457 
Онцова, Райка 420 
Опалева, О. И. 174 
Орехова, Т. В. 187 
Орланюк-Малицкая, Л. А. 268 
Павлов, Нено 259 
Панаедов, Г. И. 51 
Панаедова, Г. И. 51 
Паначев, В. Д. 465 
Панева, Лиляна 117 124 
Парашкевова, Лоретта Петрова 4 239 
Пархоменко, С. 340 
Пасос, Джон Дос 149 
Пастухов, Б. И. 334 
Пеева, Таня 421 
Пенчев, Пенчо 184 
Пергелов, Коста 385 386 
Петков, Георги 118 
Петков, Мартин 244 
Петков, Петър 71 
Петкова, Иванка 133 
Петров, Владимир 321 
Петрова, Диана 387 410 
Петрова, Жана 196 
Петрова, Зл. 317 
Плахов, В. Д. 24 
Побединский, А. В. 87 
Попов, Иван 102 
Проданов, Стоян 74 
Пронская, Н. С. 134 
Прудников, Ю. Г. 52 
Пылаев, А. 431 
Пятицкая, Л. Е. 88 
Рагусео, Доменико 320 
Радев, Е. 338 
Радева, Ирина 44 
Разаренова, Елена 337 
Райков, Евгени 150 
Райх, Роберт 236 
Рангелов, Евгени 360 388 408 
Ржаницына, В. С. 389 
Рибов, Манол 297 
Ризова-Калапиш, Антоанета 237 464 
Розов, Н. С. 298 
Романова, Елена В. 299 
Рубинштейн, А. 31 
Рупска, Теодора 390 
Русев, Валентин 238 
Русев, Владимир 252 
Рыкова, И. Н. 89 
Садлак, Ян 300 
Саздов, Димитър 185 
Сардарян, А. 432 
Сариев, Иван 450 451 
Сваталова, Ю. С. 105 
Свраков, Антон 391 392 
Семкова, Боряна 156 
Сеферян, А. 280 
Симеонова, К. 6 
Симов, Иван 393 
Скопалик, Евгений Л. 286 
Славов, Димитър 328 
Слепов, В. А. 90 91 
Смилова, Ружа 28 
Смитиенко, Б. М. 240 
Соколов, Румен 92 
Соловьев, В. П. 301 
Соловьева, М. Ю. 353 
Сохни, Моханбир 168 
Спасов, Трайчо 241 
Станкулов, Цветан 64 104 111 394 
Стефанова, Райна 395 396 397 
Стоилова, Светлана 66 
Стоичкова, Огняна 310 
Столбова, А. А. 302 
Супрунович, В. М. 135 
Сухарев, О. С. 93 
Съедина, Н. В. 303 
Сырбу, А. С. 50 
Тасев, Георги 442 
Ташкова, Мария Ангелова 319 
Тельнов, Юрий Ф. 299 
Теняков, И. 180 
Теодосиева, Бистра 219 
Терезова, Силвия 206 
Терзиева, С. 282 
Тихомиров, В. 42 
Тихомиров, В. П. 304 
Тихомирова, Наталья 2 
Тихонов, А. В. 3 
Тодоров, Любомир 416 
Тодорова, Галина 466 
Тонкова, Станка 142 
Торопов, Д. 193 
Тортола, Карлос 225 
Трифонова, Венелина Г. 75 
Тубина, А. Л. 353 
Уайнър, Тим 255 
Узяков, М. 165 
Уолкът, Робърт 168 
Учкунов, Илия 332 
Ушачев, И. 325 
Фадеев, В. Ю. 186 
Фесчиян, Даниела 398 
Филин, С. А. 163 
Харонитис, Георги 215 
Хлопаева, Н. А. 25 
Хмыз, О. В. 146 
Холина, Надежда 15 
Христов, Владимир 399 
Христов, Калин 140 
Царев, Роман 452 
Цветков, Цветан 422 
Цветкова, Г. 22 
Цветкова, Надежда 346 
Цветкова, Стойна 287 
Ценова, Любка 125 
Цонева, Иванка 207 
Цочева, Венета 315 
Цыганов, А. А. 272 274 275 
Чавдарова, Гинка 253 
Челмакина, Лариса 147 
Червенкова, Рамона 453 
Черниченко, Г. А. 187 
Чингене, В. 464 
Чипуренко, Е. В. 411 
Чобанов, Димитър 68 
Чомаков, Иван 254 
Чонов, Никола 37 
Чонова, Румяна 34 
Чонова, Румяна Светославова 30 
Чумакова, С. 433 
Швец, В. Я. 160 
Шейнбаум, В.С. 290 
Шишманов, Красимир 461 
Шишманова, Мария 176 
Шишманова, Пенка 41 
Шумаев, В. 195 
Шуремов, Евгений 424 
Щетинин, Е. Ю. 52 
Юрзинова, И. Л. 119 
Янков, Н. 308 
Янков, Никола 311 
Янов, Виталий 341 
Ahmad, Ehtisham 462 
Allen, Dwight 427 
Amiti, Mary 209 
Anderson, Jonathan 169 
Aziz, Jahangir 170 
Bali, Turang G. 95 
Ballou, Beian 434 
Beck, Cathie 276 
Bloom, David E. 463 
Cottarelli, Carlo 226 
Cui, Li 171 210 
Danaway, Steven 170 
Evreinov, Eduard 306 
Freund, Caroline L. 209 
Gerdesmeier, Dieter 96 
Godwin, Norman H. 434 
Goto, Shigeyuki 350 
Hardy, Robert 344 
Hout, Robert E. 351 
Jaques, Tony 342 
Jelen, Bill 454 
Kaskinen, Jani 426 
Khanna, Tarun 463 
Klumpes, Paul J. 149 
Kovar, Stacy E. 343 
Lago, Isabelle Mateos 226 
Li, Lee 172 
Lyons, Bridget 344 
Marchetti, Domenico J. 200 
Maulding, Elaine G. 343 
Mongelli, Franchesco Paolo 96 
Nucci, Francesco 200 
Ott, John 136 
Powell, Laurence S. 351 
Qian, Gongming 172 
Renjen, Punit 427 
Roffia, Barbara 96 
Samuels, Janet A. 455 
Sharman, Paul A. 400 
Sommer, David W. 351 
Symonds, Matt 136 
Thomson, Jeffrey C. 403 
Wagster, John D. 277 
Wood, Robert 455 
Wright, Tim 136 
Xiaolian, Hu 137 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

А ако борсата започне да пада... 148 
Автоматические торговые системы - роботы на рынке ценных бумаг 87 
Адаптивната ИТ инфраструктура - част от адаптивната организация на бизнеса 446 
Активите на пенсионните фондове достигнаха 2.159 милиарда лева 260 
Актуални проблеми относно корпоративната социална отчетност 349 
Актуальные вопросы денежно-кредитной политики 93 
Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2008 година 99 
Анализ на финансовото състояние 416 
Анализ факторов эффективности банкостраховой группы 272 
Асиметрии в пенсионната система на България и на някои страни от Европейския съюз 262 
Баланс на хранителните елементи в българските почви след 1980 година 328 
Банковият сектор в ЦИЕ и България 2007 - 2009 131 
Безвъзмездните сделки Счетоводно отчитане и данъчно третиране 406 
Бизнес - образование рубежа веков: вызовы времени и тенденции развития 280 
Бизнес - стратегия лизинговой компании 83 
Бизнес комбинациите 354 
Благоприятни тенденции за птицепроизводителите 333 
Болонский процесс: региональный ответ на глобальные проблемы 300 
Бъдете отговорни, мъдри и решителни 470 
Бъдещата роля на митниците 217 
България и европейското икономическо пространство 237 
Българската винарска индустрия в условията на евроинтеграция 194 
Българският валутен пазар след въвеждането на валутния борд през призмата на теорията за ефективния пазар 73 
Бюджет 2008 надежди и реалности 102 
Бюджет 2008 съдържа много положителни моменти, но има и недостатъци 53 
Валутни аспекти на икономическата оценка в отворено стопанство 74 
Видимата страна на одиторската работа 391 392 
Високо качество без иновации трудно се постига 441 
Включихме се в общата сиситема на ЕС за контрол на износа 218 
Влияние денег на социальное конструирование времени. Динамика нелинейности 26 
Влияние на глобализацията върху мениджмънта на логистичните вериги 212 
Влияние на директните плащания за единица площ върху финансовото състояние на земеделските стопанства 190 
Влияние на общественото развитие върху необходимостта от образователни иновации 5 
Влияние на ОСП на ЕС върху развитието на земеделските стопанства у нас 329 330 
Внутренний аудит и контроль в системе управления банковскими рисками 134 
Возможности анализа спорта как социального феномена 464 
Возможности интеграции коллективных инвеститоров развивающихся рынков в мировую экономику 146 
Всекидневното мислене и научният икономически дискурс 1 
Вторичная занятость: специфика теоретического моделирования 39 
Възможности за приложение на Интернет като маркетингов промоционален и комуникационен инструмент в туризма (на примера на българските курорти) 448 
Възможности на Единния европейски пазар 243 
Възрастните хора и здравната реформа 318 
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица от Европейската общност 123 
Вътрешният одит по света: представяне на звена за вътрешен одит във водещи международни конпании 421 
Вътрешният одит: предизвикателства в контекста на динамично променящия се свят 420 
Гаранции към потребителите 364 
Глобализация и икономическа трансформация 241 
Глобализация мировой экономики и Россия 240 
Глобализацията и предизвикателствата пред управлението на университета 279 
Глобални тенденции във финансирането на висшето образование 295 
Глобалните цивилизационни промени, икономическата парадигма и необходимостта от ново мислене 30 
Глобальное аксиологическое равновесие на рынке образовательных услуг 312 
Глобальное состязание систем высшего образования 291 
Годишни корекции на ползван данъчен кредит 117 
Годишните доклади за дейността на предприятието - нов елемент на ПФО 60 
Гордиев узел социальной политики 14 
Да се развива и обогатява теорията на счетоводството, без да се пренебрегват и подценяват националните постижения и особености 385 
Данъчни аспекти на активите, придобити с дарения, обвързани с активи 399 
Данъчно облагане на дивидентите 120 
Данъчно третиране на счетоводните грешки по реда на ЗКПО 113 
Две противоположни становища по данъчното третиране в ЗДДС на консумативните разходи, извършвани от наематели 129 
ДДС - скритият данък за дребните производители 128 
ДДС в туризма в страните от ЕС 197 
ДДС при доставка на стоки втора употреба 124 
Деловая репутация: бухгалтерский учет и налогообложение 389 
Динамика инвестиционных процессов в Украине в период экономических реформ 187 
Динамика миграционных процессов и стратегия пространственного развития 18 
Динамика на търговията в България 216 
Дисциплина имеет значение 429 
Добавленная стоимость как целевой критерий 35 
Добрите практики на Испания в усвояването на структурните фондове на ЕС 225 
Договорът за реформа 103 
Доходите и потреблението в България на прага на присъединяването към Европейския съюз 16 
Евроинтеграцията - мит и реалност 242 
Европейското законодателство и регламентацията на одита на финансовите отчети в България 405 
Европомощите не са панацея 231 
Едно мнение за класификацията на застраховането 265 
Екологизацията - една нова визия на потребителския маркетинг 208 
Експортната специализация на Полша 164 
ЕС намалява производството на захар за реколта 2007 - 2008 г. 443 
Етанолът от царевицата сериозно замърсява водните ресурси 314 
Жизнено равнище на населението в България - проблеми и тенденции 21 
За същността на понятието капитал в микроикономиката и счетоводството 32 
За туризма 466 
Закон сохранения культуры 7 
Закон стоимости и цена производства (текущий этап дискуссии) 36 
Застрахователният и осигурителен пазар в България през първото тримесечие на 2007 г. 278 
Здравеопазването в България - две години след старта и реформата 319 
Здравеопазването в Европа - мултикритериен подход 320 
Зеленчуците са с назначетелен пазарен дял в общността 327 
Земеделската производствена кооперация в търсене на нови решения 43 
Идентифициране на икономически клъстери 44 
Из истории малого предпринимательства в России 352 
Из историята и теорията на счетоводството и преподаването им във ВУЗ 386 
Изменения в Националните стандарти за финансови отчети, в сила от 01.01.2008 г. 377 
Изменения и допълнения в приложимите национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 373 
Измерване на фирмената интернационализация 233 
Износът на месо и месни продукти е с европейска ориентация 204 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2007г. 107 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към юли 2007г. 108 
Икономика в байтове 445 
Икономиката - икономическата наука, образование и конкретика 33 
Икономическата наука и университетското образование 310 
Икономическото развитие на България в програмите и програмните документи на буржоазните партии (след Съединенето до края на ХIХ в.) 185 
Имуществото - критерий за принадлежността към средния слой 17 
Инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните предприятия 414 
Инвестиционният портфейл като финансова система с висока степен на структурна самоорганизация. Пазарна адаптивност на моделирането и провеждането на портфейлен мениджмънт от институционалните инвеститори 71 
Индивидуален сметкоплан в предприятията с нестопанска цел 370 
Иновационный вариант развития: долгосрочный прогноз 165 
Иностранные инвестиции в Монголии (к 800-летию Монголии) 163 
Интеграционные структуры банковско - страховых групп 275 
Интегриран подход за развитие на селските райони 191 
Интернационализация, европеизация и евроинтеграция на българското висше икономическо образование 307 
Инфлация и анализ на реалните лихвени проценти 84 
Инфлация и конкурентоспособност 140 
Инфляция: российские и мировые тенденции 85 
Инфраструктура банковского потребительского кредитования 47 
Исламская экономика: между капитализмом и социализмом 161 
Историческата ни мисия е да бъдем следовници на дарителя Димитър Апостолов Ценов 469 
ИТ инвестициите и бизнеса: как да изградим оптималния модел на взаимодействие? 447 
К вопросу о природе экономического роста 180 
Как да създадем шпоионин 255 
Как капитализмът убива демокрацията 236 
Какво всъщност прави ЕЦБ? 139 
Какво ще се случи, ако приватизираме пенсионната система 264 
Капацитет на местните власти за участие в планирането и изпълнението на проекти по структурните фондове на ЕС 253 
Капитализъм срещу демокрация? Има ли такава дилема? 27 
Качественное образование в информационном обществе, основанном на знаниях. Стратегическая программа развития для России 304 
Качество на живота и качество на услугите 20 
Качеството на образованието в България 283 
Кои разходи са допустими по оперативна програма "конкурентоспособност" 244 
Компенсационная модель многоатрибутивного принятия решений при формировании информационных систем управления 452 
Компетентностная модель выпускника 301 
Компетентностно-ориентированный подход к формированию стратегии развития предприятия 336 
Конкурентоспособността на икономиката и малкия и средния бизнес 182 
Конкурентоспособность США 181 
Контролът като властова функция 348 
Концепция реструктуризации предприятия 425 
Конъюнктура российского страхового рынка в 2006 г. 274 
Коррупция как фактор, искажающий функции государственного механизма и конкуренции 173 
Коучинг - мифы и реальност 433 
Кредитна заплаха над Румъния 156 
Култура и професионализъм в условията на информационното общество 8 
Къде са ни богатите 61 
Към философията на екстремизма 11 
Либерализираният пазар засили резултативния характер на фуражния баланс 322 
Личността - основа на стратегията за развитие на човешките ресурси 10 
Малоначальственное управление персоналом 428 
Махалото има и обратно движение 132 
Международный опыт казначейского управления государственными финансовыми ресурсами 49 
Метод интервю: как правильно оценить будущего сотрудника 432 
Методи за оценка на удовлетвореността на потребителите 442 
Методы оценки качества технологии внутрифирменного управления 424 
Микрострахование - не вполне обычное страхование и не только для малоимущих 271 
Мировой топливно-энергетический комплекс: современное состояние и тенденции развития 162 
Митовете за ДВФК или Seven Myths Busted 422 
Мнението на студентите-от оценяване на преподаването към оценяване на качеството на обучение 282 
Модели за ефективно управление и контрол на ИКТ 449 
Модели за счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия 398 
Модели измерения показателей качества в системе менеджмента 289 
Модернизация - стратегия прагматизма 167 
Мрежа СОЛВИТ Възможност за разрешаване на проблеми във вътрешния пазар 227 
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване 417 
Мултифункционалният характер на устойчивото земеделие 331 
Наднационални стопански субекти в икономиката на Европейския съюз 246 
Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък 111 
Национален счетоводен стандарт 357 
Национален счетоводен стандарт 28 отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - с нова редакция 379 
Некоторые аспекты государственного воздействия на инновационное развитие экономики 174 
Некоторые аспекты соворшенствования управления риском инвестиционных решений 144 
Некоторые методы анализа чувствительности внутренней нормы доходности инвестиционного проекта 145 
Необходимост от присъствие на фирмите в Интернет 461 
Непозната ли е системата на плоския данък ( Flat tax System ) 125 
Нетна реализируема стойност на материалните запаси - счетоводни и данъчни аспекти 397 
Новата парадигма на съвременното икономическо образование 309 
Новатори или традиционалисти? Да избегнем проблемите при ценобразуването с АВС 199 
Нови мерки на ЕК, свързани с логистиката 214 
Новите пазарни икономики: гореща точка или не 155 
Новите предизвикателства на електроната извънборсова търговия 458 
Новите реалности във висшето образование 293 
О базовых и коэфициентах по ОСАГО 270 
О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 42 
О конвергенции моделей финансовых рынков 46 
О мерах по инновационному развитию легкой промышленности 195 
О моделях университета в современной России 298 
О регулации интеллектуальной собственности 3 
О современных подходах к страхованию кредитных рисков 52 
Об актуальных проблемах и особенностях международного финансирования инвестиционных проектов 76 
Об инструментах экономической политики 154 
Обезщетения за кризисни събития 267 
Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС. Документално обосноваване 201 203 220 230 
Облагане на туристическите услуги 126 127 
Обобщенная задача стохастического управления инвестиционным портфелем 78 
Обосноваване и избор на икономически ефективни решения при наличие на алтернативи 380 381 
Образование для информационного общества 294 
Обща социална политика и политика на заетост според Договора за създаване на Европейската общност 13 
Общественные интересы и теория публичных благ 31 
Овации за иновациите 168 
Одит на човешките ресурси 436 437 
Оперативный контроль в розничном торговом предприятии 347 
Опит да се определи същността на социалния мениджмънт 256 
Определяне на мястото на изпълнение при доставки на стоки 202 229 
Определяне на мястото на изпълнение при доставки на услуги 106 418 
Оптимизацията на информационното обслужване - приоритет за бизнеса 453 
Опыт сельского кооперативного кредитования США 51 
Основные направления исследований медиа-пространства 25 
Основные направления трансформации мировой финансовой архитектуры в условиях финансовой глобализации 81 
Особенности повышения эффективности управления на основе астивизации института самоактуализации 337 
Особености на одита 419 
Особености на отчитане на стоките на консигнация 358 
Отговорността на членовете на управителните органи на капиталовите дружества за вреди причинени на дружеството - договорна или деликтна? 249 
Открытое образование и экспорт образовательных услуг 296 
Относно формирането и броят на децентрализираните региони в България 159 
Отчитане и облагане на преодстъпения данък върху печалбата 116 
Отчитане на грешките и представяне на промените в счетоводната политика 393 
Отчитане на закупени кол опции за акции 365 
Отчитане на нематериалните активи 374 375 
Отчитане на продажба и покупка на активи в условита на разсрочено плащане 367 
Отчитане на финансови активи с фиксиран падеж 382 
Оценка еффективности инвестиционных проектов 147 
Оценка экономической эффективности системы управления корпоративными финансами 90 
Оценъчни бази в счетоводството - предимства и недостатъци концепция за справедливата стойност 361 
Оценяване на активите и на пасивите при предоставянето им в ПФО 55 
Оценяване на активите и на пасивите при представянето им в ПФО 45 56 407 
Оценяване на активите и пасивите при предствянето им в ПФО 356 
Пазар на инфлационно индексирани ценни книжа в България 150 
Пазарната лихва - същност, изчисляване, счетоводно отражение 395 
Парадигмалната промяна и методологическият плурализъм на икономическата теория 34 
Персональные финансы 91 
Перспективата на зеленчукопроизводството ще зависи от политиката на държавата 326 
Перспективи пред капиталовия пазар 92 
Пет грешки на строителя при сделки с недвижими имоти 360 408 
Печалба, брутен вътрешен продукт и работна сила 177 
Повишаването на удовлетвореността от труда чрез модифициране на социалната среда - един подход за усъвършенстване на лидерските роли на мениджъра 338 
Поглед върху качеството на висшето образование 297 
Подготовка специалистов в виртуальной среде профессиональной деятельности - требование времени 290 
Поддержка малого бизнеса как способ решения социальных проблем 40 
Подходи за счетоводно представяне на влиянието на промените в обменните курсове при сделки в чуждестранна валута 410 
Подходящ ли е неолибералният модел на глобализацията ? 239 
Политика на доходите - същност, видове и насоки 37 
Пороблеми при практическото обучение с програмен продукт "пари-експерт" за автомотизиране на счетоводството 412 
Последващи разходи за имоти, машини, съоръжения и оборудване, респективно за дълготрайни активи - признаване и счетоводното им отчитане 372 
Посреднически операции на територията на страната- същност, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС 396 
Посредничество на пенсионните фондове при участието им на фючърсните стокови пазари 258 
Постиндустриалното общество и икономическата наука и образование 29 
Постмодерният маркетинг 234 
Правен режим на електронната търговия 459 
Правителствени дарения и сделки с правителството - счетоводно третиране 378 
Правни аспекти на деконцентрацията на държавното управление в областта 247 
Правото на трансгранична медицинска помощ в ЕС и използването на Европейската здравноосигурителна карта 317 
Предизвикателства пред бизнеса, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки 439 440 
Предизвикателства пред интегрирането на екологичната политика в икономиката 152 
Предизвикателствата на преките чуждустранни инвестиции в България: състояние, тенденции и ефекти 142 
Предизвикателството на единния паричен пазар на Еврозоната 222 
Предимства на публичността 211 
Предпосылки формирования концепции всемирной валютной биржи в условиях глобализации финансовых отношений 221 
Представителство и посредничество в търговските отношения 248 
Представяне на МСС 41 Земеделие 368 
Представяне на счетоводната информация на нетна или брутна база 376 
Представянето на статиите в отчета за приходите и разходите - основна част на ПФО 57 58 
Представянето на статиите в счетоводния баланс - основна част на ПФО 59 
Пренасяне на данъчни загуби от източник в страната 114 
Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2007г. 118 
Преобразуване на счетоводната печалба/загуба в данъчна чрез постоянни и временни данъчни разлики по ЗКПО 409 
Преобразуване на счетоводния финансов резултат като елемент от корпоративното облагане за 2007 година 104 
Преобразуването на счетоводния финансов резултат като подход при корпоративното облагане и годишно приключване за 2007 г. 394 
Преобразуването на счетоводния финансов резултат като подход при корпоративното облагане през 2007 г. 64 
Преходни митнически мерки в периода след присъединяването на България към ЕС 238 
Приватизацията в търговията на РБългария - състояние и ефекти 205 
Приложение на активни методи за обучение по пазарно ориентирани дисциплини (сравнителен анализ) 308 
Приложение на Европейски актове в данъчното ни законодателство 121 
Приложение на тежестта на заболяването в измерване на болничния продукт 316 
Применение методов теории кооперативных игр в исследовании моделей частно-государственного партнерства 353 
Применение методов теории корпоративных игр в исследовании рынка логистических услуг Санкт-Петербурга 213 
Применение налоговых вычетов при исчислении НДС 411 
Применение финансовых моделей управления бизнесом в системе потребительской кооперации 335 
Принципи на екологичната политика на Европейския съюз и прилагането им в България: устойчиво развитие 313 
Принципы финансирования инновационных проектов в российских компаниях 179 
Приоритетно прилагане на данъчна спогодба или друг международен договор 110 
Приспадане на данъчен кредит по електронни фактури 109 
Приходите на фирмите счетоводна и данъчна трактовка 359 
Проблема соотношения непосредственного и опосредствованного знания в учениях Сократа и Платона 9 
Проблеми на балансиране на конвенционалните с неконвенционалните форми и системи за обучение по икономика 311 
Проблеми на оценката и отчитането на биологичните активи 192 
Проблеми на развитието на инфраструктурата в дунавския регион 175 
Проблеми на цвеклопроизводството у нас 332 
Проблеми при класифицирането на краткотрайните (текущи) биологични активи 390 
Проблеми при финансиране на висшите учебни заведения в Република България (по примера на Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов) 285 
Проблемы междубюджетных отношений в системе макроикономического регулирования экономики 160 
Проблемы регулирования страхового рынка России 268 
Проблемы финансирования высшего професионального образования в Российской федерации 302 
Провизиите в нефинансовите предприятия Признаване, оценяване и оповестяване 362 
Прогнозиране на интеграционните процеси в условията на пазарната икономика (теоретически и практически проблеми на агробизнеса) 189 
Производство и търговия с розово масло в Казанлък през Възраждането 184 
Промени в данъчните закони 250 
Птицекланиците в България - тенденции и статистики 444 
Публични разходи и стопански растеж 68 
Пътят е увеличаване на доходите 263 
Развитие законодательного регулирования долгосрочного страхования жизни 334 
Развитие, състояние и проблеми на планинския туризъм в България 467 
Развитието на Пловдив в новата конюнктурна среда 254 
Реализация национальных проектов в оценке средств массовой информации 23 
Реализиция на вариант на система от "пълзящи" тестове за дистанционно обучение 286 
Регионален подход към производството на знания и иновациите 6 
Регионални стратегически инвеститори 321 
Регулиране на слабата капитализация в ЗКПО 122 
Република Молдова и Република България - двустранни отношения - постижения и перспективи 232 
Реформа в Европейскката политика на защитени наименования за произход и защитени географски указания - 2006/2007 г. 245 
Реформа в общата организация на пазара на виното 324 
Реформа в пенсионната система 261 
Реформата следва да продължи (за предстоящите промени в счетоводните стандарти за мали и средни предприятия) 371 
Рисковият капитал в САЩ и Западна Европа 223 
Рискът да се разпадне политическата общност 28 
Роль личного страхования в организации социальной защиты населении 269 
Роль ТНК в формировании транснациональной среды мировой политики 235 
Ролята на страните от Централна и Източна Европа в Европейския съюз от гледна точка на общата селскостопанска политика 323 
Ролята на устойчивото планиране при усвояване на структурните фондове от общините 252 
Руската военна офанзива през лятото на 1917 г. и управляващите партии в България 468 
Рынок LBO: теоретические предпосылки, современное состояние и перспективы 88 
Рынок потребительских кредитов: российский и зарубежный опыт 89 
Рыночные инструменты финансового регулирования малого бизнеса 80 
Седем стъпки за успешно проектиране на разпределителен център 215 
Сельское хозяйство: приоритетно-целевой принцип развития 325 
Семь слагаемых хорошего сервиса: системный подход к управлению качеством сервиса 340 
Серията стандарти IFS 251 
Системы управленческого учета: развитие в условях новых методов управление 402 
Скритата звезда на междузвездните хотели 196 
Собствен капитал 363 
Совершенствование государственного регулирования фондового рынка России с использованием рискоориентированного подхода 50 
Современные тенденции развития банковского бизнеса России 135 
Создание системы управления знаниями в университете 2 
Социална политика и здравеопазване 12 
Социалната отговорност - за и против 339 
Социални граници на фискалната рестрикция 72 
Социалният капитал - потенциален ресурс за човешко развитие 19 
Социално и рационално във възгледите и политиката на българските консерватори (1897-1885) 183 
Социално-икономически особености на телекомуникациите 456 
Социално-икономически ползи от натура 2000 228 
Социальны пакет в контексте регулирования социально- трудовых отношений 15 
Социальны пакет в системе вознграждения работников как инструмент функционирования институтов рынка труда 431 
Социология: Эпистемы и эпистемология 24 
Спасението е: Масово, но индивидуализирано образование 288 
Специфика мегауниверситетов как современной образовательной инфраструктуры 292 
Специфични изисквания при бюджетните предприятия 413 
Специфично и ново данъчно третиране на дивидентите, разпределяни в рамките на Европейския съюз 115 
Споделени услуги и уроци от прилагането на аутсорсинг модел 451 
Спорт и личность: опыт социологического анализа 465 
Сравнительный анализ финансовых инструментов как объектов инвестиционных вложений населения 48 
Сталкери в икономиката 63 
Стандартите на единната европейска платежна зона - проблеми, възможности и перспективи пред бюджетните плащания 138 
Стартира оперативна програма "регионално развитие" 65 
Странна философия на един бюджет 101 
Страны Северной Европы: наукоемский тип развития 178 
Стратегия развития сельских территорий 193 
Страхование рисков как инструмент управления предпринимательской деятельностью 273 
Структурната реформа в България в контекста на глобализиращите се икономики 151 
Структурни промени в подоходното облагане 112 
Сфера услуг как фактор развития экономики 153 
Схеми за социална сигурност на работещите в рамките на ЕС 257 
Счетоводни и данъчни аспекти при договорите за сублизинг 384 
Счетоводно отчитане на акцизите 388 
Счетоводно отчитане на разходите и приходите от валутни операции 387 
Счетоводството - основен източник на информация за анализиране стопанската дейност на земеделските предприятия 415 
Съветът на СМО проведе годишните си сесии 219 
Съвременен модел на Интернет икономиката 460 
Създаване и начална дейност на банка "Български кредит" 130 
Състояние, тенденции и перспективи в развитието на търговията на дребно в условията на глобализация и евроинтеграция 206 
Темп на растеж на паричните агрегати 67 
Темпове на растеж на световната икономика 157 
Тенденции в развитието на младежката заетост с сектор услуги 41 
Теоретические подходы к стратегичесому управлению развитием экономки 341 
Теория труда: система понятий 38 
Типы организационных моделей финансовой инфраструктуры холдингов 105 
Традиции и иновации в развитието на висшето образование в условията на глобализицията 287 
Транснационалните корпорации - основен изпълнител на научно-изследователската дейност в развитите промишлени страни 158 
Трансферът на технологии - елемент на глобализацията 4 
Трансформация роли и места налоговых отношений в современной экономической системе 119 
Триколонната осигурителна система - социална технология на устойчивото развитие 259 
Търговска тайна и публичност 207 
Търговско-индустриалните камари и професионалното образование в България в началото но ХХ в. 284 
Укротяване на кризите 166 
Управление на договорите за аутсорсинг на ИТ услуги 450 
Управление на лихвения риск в търговските банки чрез фючърси базирани на държавни ценни книжа 69 
Управление на радиоактивни отпадъци 315 
Уроци от програмите на Международния валутен фонд 224 
Услугите като успешна стратегическа позиция 188 
Учет расходов на социальный пакет для работников организации 404 
Учет риска при оценке эффективности инвестционных проектов 143 
Учет экологических затрат предприятия 369 
Факторингът не е изкупуване на лоши вземания 66 
Финансов анализ на търговските банки 79 
Финансова основа на правителствените програми и приоритети 54 100 
Финансовата автономия на общините през преходния период 70 
Финансови и счетоводни аспекти на лихвени суапове 366 
Финансовите ресурси нарастват 141 
Финансово състояние на домакинствата в ЦИЕ и България 94 
Финансовые аспекты конкурентоспособности вуза 86 
Финансовые отношения как объект управления в группе компаний 82 
Фондовият пазар като фактор за ускорено развитие на българската икономика 75 
Формализация оценки эффективности и контроль качества процесса обучения 299 
Формиране на интелектуален елит на етническите и религиозните малцинства в България (1879 - 1944) 281 
Формирование гибкого социального пакета 430 
Формирование готовности студентов к самоконтролю 303 
Функционална обезпеченост на ДВФК при новата структурна реформа 346 
Хотелиерските услуги и ДДС 62 
Ценова стратегия на българското акумулаторно производство - оценка и перспективи 198 
Цикличность развития мировой экономики и финансовые кризисы 77 
Човишкият капитал - основен актив на всяка организация 435 
Чуждестранните банки в Централна и Източна Европа 133 
Чуждият опит в личното застраховане 266 
Щрихи за политиката в селските райони 176 
[Тринадесет] 13 изисквания, които счетоводителите не бива да пропускат 355 
A Generalized Extreme Value Approach to Financial Risk Measurement 95 
A Time for Change 400 
Anatomy of a Plan 403 
Avoid Overconfidence in the High-Stakes Game of M&D 427 
Best Practice: Восток и Запад (об одном опыте сотрудничества в области дистанционного образования между Украиной и Германией) 305 
Big, or Too Big? 462 
China's Approach to Reform 137 
China's Export Boom 209 
China's Growing External Dependence 171 210 
China's Rebalancing Act 170 
Computing Value at Risk: A Simulation Assignment to Illustrate the Value of Enterprise Risk Management 351 
Consulting the Consultants - Using External Services Strategically 343 
COSO предложи за обсъждане Ръководство за мониторинг на вътрешния контрол 423 
Creating a Best-in-Class KPI Program 426 
Dealing with Poorly Formatted Data in Excel 454 
ERP системата- необходима, но недостатъчна за подобряване на контролната среда 457 
From Workingout to Winning 344 
Global Education System (1997-2007) 306 
Helping the Global Economy Stay in Shape 226 
Implications of IFRS for the European Insurance Industry - Insignts from Capital Market Theory 97 
ISO и фирмената стандартизация 438 
Issue or Problem? Managing the Difference and Averting Crises 342 
Optimal Fiscal Policy in a Monetary Union 98 
Partnership or Self-Reliance: Prescriptions for Small and Medium-Sized Enterprises 172 
Pricing Behavior and the Response of Hours to Productivity Shocks 200 
Private Companies Cash in on "Private" Insurance 276 
Quality of "Work Life" 434 
Solving Cina's Rebalancing Puzzle 169 
Stock Market Sensitivity to U. K. Firms' Pension Discounting Assumptions 149 
The Bounds of Classical Risk Management and the Importance of a Behavioral Approach 350 
The Customer-Led Bank: How to Retain Customers and Boost Top-Line Growth 136 
The Eurosystem, the U.S. Federal Reserve, and the Bank of Japan: Similarities and Differences 96 
The Urban Revolution 463 
Want More Effective and Efficient Data Analysis? Use Access! 455 
Wealth and Risk Effect of Adopting Deposit Insurance in Canada: Evidence of Risk Shifting by Banks and Trust Companies 277 
What is the Biggest Challenge in Managing Large Cities? 345 
Why Project Accounting? 401 
Эконометрические подходы к формированию сбалансированной системы показателей 383 
Экономика как сфера социальных проблем муниципального уровня 22 
Эндогенны экономический рост в условиях глобализации: подход к моделированию 186 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АВС-анализ 199 
АВС-модел 199 
автоматизация на търговския бизнес 87 
автоматизиране 87 
автоматизирано счетоводство 412 
автомобилна застраховка 270 
агломерация 463 
аграрна икономика 192 
аграрна политика 43 192 325 327 331 
аграрна реформа 43 
аграрно-промишлен комплекс 325 
агробизнес 189 
агропромишлено производство 189 
агростатистика 322 
адаптивност 446 
административно устройство 247 
административно-териториално деление 247 
администрация 344 
администриране 428 
администротивно-териториални 247 
АЕЦ 315 321 
АЕЦ Белене 321 
академично образование 280 
актив 374 
активи 354 357 375 376 414 
акумулаторно производство 198 
акциз 250 
акцизи 388 
акцизна ставка 250 
акцизни стоки 388 
акции 75 148 365 
амортизации 375 382 
амортизационен метод 375 
амортизационен план 382 399 
амортизационни изчисления 399 
амортизационни отчисления 378 
амортизационно отчисление 58 
амортизация на ДМА 56 372 
анализ 190 416 442 
анализ на данни 421 455 
анализ на финансовите отчети 90 
анализ на финансовото състояние 416 
анализ на чувствителността 145 
антиинфлационна политика 85 
АПК 193 325 
асиметрия 262 
аутсорсинг 450 451 
аутсорсинг на информационните технологии 451 
аутсорсинг при управление 450 
аутсорсинг услуги 451 
база данни 454 455 
Базел ІІ 52 
Базелски комитет за банков надзор 52 
базелско съглашение 52 
базов суап 366 
баланс 149 
баланс на банка 79 
баланс на плащанията 170 
баланс на предприятието 149 
баланси 354 
балансирана система от показатели 383 
балансова сметка 149 
балансова стойност 57 374 375 379 389 
банка 67 96 
банки 47 130 131 132 137 272 277 
банки на Русия 135 
банкиране 131 
банков бизнес 135 
банков депозит 67 94 131 277 
банков кредит 47 
банков мениджмънт 69 
банков одит 134 
банков пазар 89 
банков сектор 131 132 420 
банкова инфраструктура 135 
банкова политика 137 
банкова реформа 137 
банкова система 132 135 
банкова система в България 130 132 
банкова система в Русия 135 
банкови клиенти 136 
банкови услуги 89 135 136 
банково дело 26 132 136 137 
банково дело в България 132 
банково дело в Русия 135 
банково застраховане 275 
БВП 53 54 61 63 94 100 101 103 131 156 157 170 177 181 261 445 
БДС 440 
безвъзмездна помощ 244 
безвъзмездна финансова помощ 244 
безвъзмездни сделки 406 
безопасност на храните 251 
безработица 177 
безработица сред младите 41 
бенчмарк 136 426 
бенчмаркинг 136 
бизнес 209 
бизнес етика 339 
бизнес комбинации 354 
бизнес консултанти 421 
бизнес образование 280 312 
бизнес план 231 
бизнес процеси 168 424 446 
бизнес стратегия 83 
бизнес училища 280 
бизнес цикли 166 
биогорива 314 
биологични активи 192 368 390 
биологични продукти 329 
бихевиоризъм 337 
благосъстояние 269 
БНБ 132 
болничен продукт 316 
болнична икономика 316 
болнична помощ 316 
болнично дело 316 
болнично финансиране 316 
Болонска декларация 291 300 
Болонски процес 291 300 
борба с корупцията 173 
борсов пазар 458 
борсова игра 148 
брутна база 376 
буржоазни партии 185 
буржоазни партии в България 185 
БФБ 75 
България 232 237 
българска фондова борса 148 
българско земеделие 328 
българско производство 443 
бюджет 67 
бюджет 2008 102 
бюджет за образование 285 
бюджет на домакинствата 94 
бюджетен дефицит 101 167 
бюджетен излишък 101 
бюджети на домакинствата 21 
бюджетиране 403 
бюджетна реформа 99 
бюджетни предприятия 42 398 414 
бюджетно счетоводство 405 413 414 
бюджетно финансиране 167 
валута 74 137 170 387 
валутен борд 73 
валутен борд в България 73 
валутен контрол 93 
валутен курс 74 
валутен механизъм 74 
валутен обмен 74 170 
валутен пазар 73 
валутен пазар в България 73 
валутна зона 222 
валутна криза 95 
валутна премия 74 
валутни операции 387 
валутни пазари 221 
вертикален клъстер 44 
взаимна търговия 232 
вземане на решение 350 452 
вземане на решения 147 336 
вземане на управленско решение 336 
винарска промишленост 194 324 
винарско производство 194 324 
винарство 194 
винен пазар 194 
винопроизводство 194 324 
випуск 2007/2008 470 
виртуални пари 26 
виртуално образование 290 
високи технологии 171 209 210 
висше икономическо образование 307 309 310 312 
висше образование 2 279 280 282 287 288 289 290 291 292 293 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312 
висше образование в Европа 291 
висше образование в ЕС 291 
висше образование в Русия 290 302 
висше образование в САЩ 291 
висше професионално образование 302 
висше училище 287 308 311 
висши икономически училища 307 308 
висши учебни заведения 285 
висши училища 297 307 
внос на акцизни стоки 388 
внос на стоки 238 
военно дело 255 
война 255 
временни данъчни разлики 409 
вторична заетост 39 
ВУЗ 282 292 298 386 
възпроизводство 190 
възраждане 184 
външна търговия 170 171 204 210 216 
външнотърговска дейност 238 
Върховен административен съд 129 
вътрешен банков контрол 134 
вътрешен контрол 196 422 423 
вътрешен одит 134 420 421 422 
вътрешен одитор 420 422 
вътрешен пазар 227 
вътрешен пазар на ЕС 227 
вътрешен финансов контрол 346 
вътрешнобанков контрол 134 
вътрешнобанков одит 134 
вътрешноевропейска търговия 243 
вътрешнофирмено управление 424 
глобален капитал 81 
глобален капитализъм 236 
глобализация 81 171 186 210 212 221 226 235 236 239 240 241 294 402 
глобализация в науката и образованието 287 300 
глобализация на икономиката 151 
глобална икономика 171 210 226 240 
глобална икономическа система 226 
глобална икономическа стабилност 226 
глобални образователни системи 306 
глобално образование 306 
говедовъдство 330 
годишен финансов отчет 368 371 413 
годишно приключване 355 394 
годишно приключване 2007 394 
годишно счетоводно приключване 413 
градоустройство 462 463 
градски агломерации 463 
градски райони 345 462 463 
градско население 345 462 463 
градско развитие 345 463 
градско строителство 462 
градско управление 345 462 
Дания 178 
данък 116 
данък върху печалбата 116 
данък върху разходите 406 
данък за продажби 360 
данъци 99 102 114 125 143 147 
данъчен контрол 129 
данъчен кредит 62 109 110 111 117 118 128 
данъчен отчет 411 
данъчен период 117 411 
данъчен финансов резултат 114 118 121 409 
данъчна амортизация 113 
данъчна декларация 125 
данъчна загуба 118 
данъчна основа 110 129 
данъчна оценка 408 
данъчна политика 53 119 
данъчна политика на Русия 119 
данъчна реформа 99 
данъчна система 26 
данъчна ставка 62 
данъчни аспекти 399 
данъчни временни разлики 104 
данъчни загуби 114 121 
данъчни закони 110 
данъчни инструменти 119 
данъчни облекчения 111 
данъчни приходи 100 107 108 
данъчни ставки 125 
данъчни цели 113 118 409 
данъчно задължени лица 111 
данъчно законодателство 121 
данъчно облагане 110 111 115 116 117 119 120 122 123 124 125 167 389 395 406 
данъчно право 250 
данъчно преобразуване 394 
данъчно регулиране 119 
данъчно счетоводство 113 399 406 409 411 
данъчно третиране 113 115 129 396 406 
данъчнозадължени лица 118 
дарения 61 378 399 
двойно данъчно облагане 110 123 
двустранни договори 232 
ДВФК 346 422 
ДДС 106 109 117 121 123 124 126 127 128 129 201 220 229 230 250 360 418 
ДДС 2007 394 
ДДС в ресторантьорството 197 
ДДС в туризма 62 197 
ДДС в хотелиерството 197 
ДДС при внос 411 
ДДС ставки 197 
декапитализация 363 
деконцентрация 247 
делова администрация 428 
делова комуникация 428 
делова репутация 389 
демокрация 27 236 
депозитно застраховане 277 
деривативи 95 
деривативни ценни книжа 95 
дериватни инструменти 92 
дефектна продукция 364 
дефицит на работна сила 18 
дефицит по текущата сметка 63 155 156 
децентрализация 5 247 
децентрализиране 159 
децентрализирано управление 159 247 
дивиденти 115 120 
динамика на БВП 61 
динамика на доходите 16 
динамика на инфлацията 85 
динамика на развитие 180 
динамика на цените 139 198 
директива 121 
Директива 94/62 ЕС 440 
директиви на ЕС 13 
дисконт 149 
дисконтиран доход 143 
дисконтирана норма 149 
дисконтиране 149 362 
дисконтно задължение 149 
дистанционно образование 286 
дистанционно обучение 286 292 293 305 
дисциплина 429 
ДМА 45 56 356 413 
добавена стойност 35 
доболнична помощ 318 
доброволни пенсионни фондове 260 
доброволно здравно осигуряване 278 
доброволно медицинско застраховане 404 
доверително управление 277 
договор за лизинг 384 
договор за създаване на ЕО 13 
доклад 1 4 8 12 17 19 20 21 29 30 32 33 34 37 41 43 69 70 71 72 73 74 75 112 130 142 151 152 158 159 160 175 176 182 183 184 185 187 188 189 194 205 206 207 208 212 239 240 241 242 256 258 259 268 284 285 286 287 307 308 309 310 311 313 319 323 346 412 458 460 461 466 468 
домакинства 94 190 
допълнително заплащане 431 
доставка на стоки 201 202 203 229 
доставка на услуги 201 202 203 418 
доставчици 426 
доход 359 
доход на населението 463 
доходи 16 37 110 155 263 
доходи на населението 16 21 61 68 94 102 
доходност 145 147 
доходност на ценните книжа 48 
дружествено право 246 
Дунавски общини 175 
Дунавски район 175 
Дунавски регион 175 
ДЦК 69 101 
дългово финансиране 88 
дългосрочен заем 141 
дългосрочни пасиви 416 
дългосрочно развитие 165 
дълготрайни активи 192 408 416 
дълготрайни активи на предприятието 372 
дълготрайни биологични активи 192 
държавен бюджет 49 53 54 99 100 101 102 103 
държавен бюджет 2008 103 
държавен вътрешен финансов контрол 346 
държавен дълг 224 
държавен дълг на България 224 
държавни органи 247 
държавни ресурси 49 
държавни ценни книжа 69 
държавно регулиране 37 
дъщерни дружества 115 
дюрация 84 
е-обучение 311 
ЕАСТ 237 
еврозона 138 139 157 216 222 
евроинтеграционни процеси 323 
евроинтеграция 194 204 206 228 242 243 245 257 323 324 327 333 
евроинтеграция на образованието 307 
Европейска банкова система 96 
европейска интеграция 152 164 242 
Европейска комисия 214 
европейска култура 7 
Европейска общност 123 237 
Европейска централна банка 139 
Европейски акт 121 
европейски пазар 216 243 
европейски социален модел 262 
Европейски съд 121 
Европейски съюз 115 
европейски фондове 65 254 
Европейско дружествено право 246 
европейско законодателство 121 257 
европейско здравеопазване 317 
Европейско икономическо пространство 237 
Европейско кооперативно дружество 246 
Европейско право 405 
Европеска застрахователна индустрия 97 
европомощ 231 
еврофондове 244 
единен пазар 138 
единна данъчна ставка 125 
Единна европейска платежна зона 138 
езиково обучение 283 
ЕИО 243 257 
ЕИП 237 
екологизация 152 208 
екологически разходи 369 
екологическо застраховане 369 
екологична политика 152 313 
екологични продукти 208 
екологични стратегии 313 
екология 314 
експорт 171 210 
експортна специализация 164 
експортна структура 164 
екстремизъм 11 
електронен достъп 455 
електроника 209 
електронна търговия 458 459 460 
електронна търговия в България 459 
електронни плащания 138 
електронни услуги 459 
електронни фактури 109 
електронно обучение 311 
енергиен отрасъл 162 
енергийни култури 314 
енергоносител 162 
енергопотребление 162 
енергоресурси 162 
ЕО 219 237 
ЕОИИ 246 
епистемологически подход 24 
епистемологични проблеми 24 
епистемология 24 
ЕС 6 68 115 125 140 141 157 164 197 204 206 216 217 218 225 227 228 231 237 238 242 246 262 295 313 317 324 326 327 329 330 331 422 443 
ЕС и България 142 242 313 321 
ЕС и държавната служба 247 
ЕС и Източна Европа 323 
ЕС и Централна Европа 323 
естествен прираст 18 
етанол 314 
етнически малцинства 281 
ефективни решения 380 381 
ефективно управление 449 
ефективност 337 
ефективност в здравеопазването 320 
ефективност на бизнеса 181 
ефективност на висшето образование 297 
ефективност на инвестиционния проект 143 147 
ефективност на обучението 299 
ефективност на труда 337 426 
ефективност на управлението 337 
ефективност на управленския процес 337 
ЕЦБ 139 222 
животновъдно производство 333 
животновъдство 192 333 
животозастраховане 266 278 334 
жизнено равнище 20 21 22 167 463 
жизнено равнище на населението 21 
жизнеспособност 465 
загуби 369 
загуби от минали години 118 
заетост 39 40 41 
Закон за висшето образование 285 
Закон за защита на потребителите 364 
Закон за здравното осигуряване 317 
Закон за корпоративното подоходно облагане 394 
закон за стойността 36 
Закон за счетоводството 370 373 
законово представителство 248 
замърсяване на околната среда 314 
Западна Европа 223 
заплата 42 
заплащане на труда 39 42 431 
застраховане 150 265 266 267 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 334 
застраховане в Русия 268 270 271 272 274 
застраховане на кредита 52 
застрахователен бизнес 268 276 
застрахователен пазар 268 274 278 
застрахователен риск 271 273 
застрахователен сектор 275 420 
застрахователна вноска 334 404 
застрахователна дейност 268 
застрахователна индустрия 97 
застрахователна тарифа 270 
застрахователна услуга 272 
застрахователни компании 274 275 276 
застрахователни отношения 269 
застрахователни продукти 275 
застрахователни услуги 274 
застрахователно право 334 
застрахователно счетоводство 404 
застраховка "Злополука" 265 
захарна промишленост 443 
захарно цвекло 332 
защита на околната среда 313 
ЗВО 307 
ЗДДС 106 109 117 123 124 129 358 396 418 
здравен мениджмънт 316 
здравен статус 318 
здравеопазване 12 269 316 317 319 320 
здравеопазване в ЕС 320 
здравеопазването в България 319 
здравна политика 316 
здравна помощ 318 
здравна реформа 12 318 319 
здравна реформа в България 318 319 
здравни осигуровки 317 
здравни стандарти 245 
здравни услуги 318 
здравно застраховане 266 269 
здравно обслужване 318 
зеленчукопроизводство 326 327 
земеделие 190 322 326 328 329 330 331 368 
земеделска кооперация 43 190 
земеделска практика 331 
земеделска продукция 415 
земеделска производствена кооперация 43 
земеделски култури 332 380 
земеделски предприятия 415 
земеделски продукти 326 
земеделски производители 111 
земеделски стопанства 43 190 329 
земеделски стопанства в България 329 
земеделско производство 331 332 
земеделско стопанство 330 
ЗЗД 249 
ЗКПО 64 111 113 114 118 120 122 360 372 395 406 409 
знания 283 304 401 
игрови методи 213 
игрови модели 213 
идентификация 44 
извънборсова търговия 458 
извънредни приходи 359 
излишък 170 171 210 
износ 209 
износ и внос 164 232 
изпълнение на дейностите 426 
изпълнение на работата 421 426 
икономика 155 164 166 167 169 170 172 
икономика на България 177 
икономика на здравеопазването 320 
икономика на знанието 5 
икономика на иновациите 178 
икономика на Китай 170 
икономика на Монголия 163 
икономика на отраслите 198 
икономика на Полша 164 
икономика на регионите 153 
икономика на Румъния 156 
икономика на Русия 153 154 165 174 180 240 
икономика на САЩ 181 
икономика на селското стопанство 189 190 191 192 193 
икономика на труда 38 40 
икономика на туризма 196 197 466 467 
икономика селското стопанство 193 
икономико-математически методи 145 
икономикс 30 
икономическа безопасност 173 
икономическа ефективност 79 430 
икономическа информация 207 
икономическа криза 166 
икономическа мисъл 30 36 
икономическа наука 1 29 30 32 34 35 36 77 186 310 
икономическа политика 154 161 226 
икономическа политика на Русия 154 
икономическа промяна 241 
икономическа социология 26 
икономическа стабилност 137 170 
икономическа статистика 16 
икономическа теория 1 30 34 35 310 
икономическа трансформация 241 
икономически анализ 164 190 223 455 
икономически знания 29 
икономически изследвания 190 
икономически науки 33 385 
икономически отношения 161 
икономически понятия 32 
икономически растеж 19 68 103 166 170 186 223 
икономически растеж в България 75 237 
икономически реформи 187 
икономически решения 380 381 
икономически ръст 63 167 180 186 
икономически теории 34 
икономически термини 29 
икономически цикли 166 
икономическо моделиране 39 
икономическо образование 8 29 33 312 
икономическо образование в САЩ 312 
икономическо познание 1 
икономическо развитие 14 40 44 77 137 169 171 172 210 241 341 352 
икономическо развитие на Русия 174 
икономолог 33 
ИКТ 449 
имуществено застраховане 265 
имуществено състояние 17 
инвентаризация 355 414 
инвентаризация на активи 414 
инвеститори 146 
инвестиции 48 63 76 142 143 147 148 204 254 402 
инвестиции в застраховането 276 
инвестиции в образованието 163 
инвестиции в Украйна 187 
инвестиционен доход 276 
инвестиционен портфейл 71 78 
инвестиционен риск 144 145 
инвестиционна дейност 71 
инвестиционна политика 71 105 144 195 
инвестиционни вложения 48 
инвестиционни проекти 76 143 145 147 
инвестиционни процеси 187 
инвестиционни решения 144 147 
инвестиционни рискове 144 
инвестиционни фондове 143 
индекси на цените 140 
индексни облигации 84 
индивидуален сметкоплан 370 
индустриална политика 169 
индустриални компании 169 
индустриални предприятия 169 
индустрия 169 
иновации 4 5 6 168 172 174 181 288 425 
иновации в бизнеса 168 
иновации в икономиката 174 
иновации в индустрията 165 
иновации в образованието 5 280 287 290 309 
иновации в опаковането 441 
иновации в промишленото предприятие 195 
иновации в Русия 165 
иновационен мениджмънт 179 
иновационна дейност 6 179 
иновационна дейност в науката 6 
иновационна икономика 178 
иновационна политика 174 178 425 
иновационна политика на ЕС 178 
иновационна система в Русия 174 
иновационна сфера 4 
иновационни проекти 4 179 
иновационни стратегии 168 
иновационни технологии 4 
иновационно обучение 309 
иновационно развитие 6 
институционални инвеститори 71 
интеграционна групировка 275 
интеграционна политика 152 
интеграционни връзки 189 
интеграционни процеси 189 
интеграция 189 
интеграция в ЕС 152 
интеграция на образованието 307 
интегриране 427 
интегриране на инвестиционните услуги 146 
интегриране на фирмите 427 
интелектуален елит 281 
интелектуален капитал 301 353 
интелектуална собственост 3 245 
интелигенция 281 
интелигенцията в България 281 
интензивност на труда 38 
интервю 432 469 
интервю за подбор 432 
интернационализация 172 233 
интернационализация на фирмите 172 233 
интернет 445 448 460 461 
Интернет в бизнес организациите 461 
Интернет икономика 460 
интернет маркетинг 448 
Интернет търговия 458 459 460 461 
интернет-търговия 460 
инфлационен риск 84 
инфлация 84 85 93 102 103 139 140 150 156 157 170 
инфлацията в България 140 
информаионни технологии 87 457 
информационна инфраструктура 294 446 
информационна култура 288 
информационна сигурност 449 
информационни решения 457 
информационни системи 450 455 457 
информационни системи в бизнеса 453 457 
информационни системи за управление 452 
информационни технологии 288 294 304 344 421 424 445 446 448 449 450 451 452 453 454 455 
информационни технологии в бизнеса 447 453 457 
информационни технологии в икономиката 445 
информационни технологии в образованието 286 294 
информационни технологии в обучението 286 
информационни технологии в туризма 448 
информационно обслужване 453 
информационно общество 2 8 294 304 459 
информационно осигуряване 425 
информационно осигуряване в предприятието 425 
инфраструктура 175 181 
Исландия 178 
ислям 11 
ислямска икономика 161 
ислямска религия 161 
ислямски страни 161 
ислямски тероризъм 11 
ислямско общество 161 
Испания 225 
историческа цена 361 
история 185 284 468 
история на 19 век 185 
история на 20 век 284 468 
история на банковото дело 130 
история на България 468 
история на новото време 183 
история на образованието 281 
история на СА 469 470 
история на счетоводството 386 
история на финансите 130 
ИТ 445 446 449 451 453 
ИТ аутсорсинг 451 
ИТ бизнес 447 453 
ИТ инвестиции 447 
ИТ инфраструктура 446 
ИТ кадри 445 
ИТ компании 447 
ИТ мениджър 447 
ИТ системи 450 457 
ИТ специалисти 445 
ИТ стратегия 447 450 
ИТ услуги 446 449 450 451 453 460 
кадрова политика 425 429 
кадрова стратегия 425 
кадрови потенциал 425 
кадрово осигуряване 341 425 
калкулиране на себестойността 402 
капитал 32 36 
капитализация 122 
капитализъм 27 161 
капитални разходи 353 369 
капиталов пазар 75 92 97 150 
капиталови дружества 249 
капиталови пазари 155 
капиталовложения 143 
каптив 276 
каптивни застрахователни компании 276 
картови плащания 138 
качество 297 441 442 
качество на висшето образование 297 301 
качество на живот 20 434 
качество на образованието 282 289 301 304 
качество на обучението 282 299 
качество на продукта 38 
качество на стоките 364 442 
качество на труда 38 
качество на услугите 20 340 
квалификация на персонала 433 
квоти 443 
кейс-микс 316 
Китай 137 169 170 171 209 210 
класификация 390 
клиенти 442 
клъстери 44 
клъстеризация 44 
кол опция 365 
колективни инвеститори 146 
колективни инвестиционни схеми 146 
колективни инвестиционни фондове 146 
количествена оценка 145 
командна икономика 161 
комисионен договор 358 396 
комисионер 358 396 
компетентни кадри 301 
компетентност 301 
компетенции 336 433 
компетенции на фирмата 336 
комунален сектор 153 
комунално-битови услуги 153 
комуникации 288 456 
конвергенция 46 
конвергенция на фондовите пазари 46 150 
конвергиране на инфлацията 150 
конкурентно образование 288 
конкурентноспособност 182 
конкурентоспособен бизнес 182 
конкурентоспособност 140 181 196 216 438 
конкурентоспособност в туризма 196 
конкурентоспособност на вузовете 86 
конкурентоспособност на стоките 216 
конкуренция 173 
конкуренция в бизнеса 168 
конкуренция в образованието 291 
консервативна партия 183 
консигнация 358 
консолидиран бюджет 107 108 
консолидиран отчет 60 355 
консолидиран финансов отчет 60 
консолидирана фискална програма 107 108 
консултанти 343 
консултантска агенция 343 
консултантска дейност 343 
консултантски организации 343 
Консултинг 343 433 
консултиране 343 
консумативни разходи 129 
контрол 295 347 348 419 425 426 
контрол на износа 218 
контрол на обучението 299 
контрол на разходите 426 
контрол на риска 134 
контрол на управлението 347 
контролинг 200 
контролна дейност 348 
контролна среда 421 423 457 
контролна функция 423 
конфедерация 70 286 
конференция 1 4 8 12 17 19 20 21 29 30 32 33 34 37 41 43 69 71 72 73 74 75 112 130 142 151 152 158 159 160 175 176 182 183 184 185 187 188 189 194 205 206 207 208 212 239 240 241 242 256 258 259 268 284 285 287 307 308 309 310 311 313 319 323 346 412 458 460 461 466 468 
концепции за капитала 35 
кооперативни банки 51 
кооперативно земеделие 43 
кооперативно кредитиране 51 
кооперации 335 
коперативни игри 353 
корекции 117 362 
корекция на счетоводни грешки 113 
корпоративен данък 64 104 111 112 114 115 250 
корпоративен сектор 169 
корпоративна отговорност 349 
корпоративна отчетност 349 
корпоративна социална отговорност 339 
корпоративна социална политика 339 
корпоративни игри 213 
корпоративни финанси 82 90 105 147 
корпоративно облагане 64 394 
корпоративно подоходно облагане 104 112 120 250 
корпоративно счетоводство 403 
корпоративно управление 349 421 
корпорации 158 
корупционни отношения 173 
корупционно поведение 173 
корупция 173 
косвени данъци 54 107 108 
коучинг 433 
Кохезионен фонд 225 
краткосрочен дълг 141 
краткосрочен капитал 79 
краткосрочни пасиви 416 
краткотрайни биологични активи 192 390 
кредит 67 89 117 131 133 143 
кредитен пазар 89 
кредитен риск 47 52 366 
кредити 132 155 156 
кредитиране 47 
кредитиране на земеделието 51 
кредитна задлъжнялост 156 
кредитна система 47 
кредитни ресурси 88 167 
кредитни сделки 88 
кредитно финансиране 143 
кризисни събития 267 
критически фактори за успех 336 
КСО 262 
култура 7 8 
култура на информационното общество 8 
културна политика 281 
културна сфера 7 
купонен суап 366 
курортно дело 448 
курсова разлика 387 
левъридж 426 
лека промишленост 195 
лидерство 338 
лизинг 83 244 
лизингов сектор 83 
лизингови договори 384 
лизингови компании 83 
лизингови сделки 83 
лизингови услуги 83 
лизингодател 395 
ликвиден риск 366 
ликвидност 67 148 
лихва 115 
лихвен процент 84 131 366 
лихвен риск 69 366 
лихвен суап 366 
лихвени проценти 137 
лихвени суапове 366 
лихвени фючърси 69 
лихви 122 132 156 395 
лиценз 418 
лични финанси 91 
лично застраховане 265 266 269 
лично подоходно облагане 112 
логистика 213 214 215 
логистика на снабдяването 214 
логистични вериги 212 
логистични мрежи 212 
логистични стратегии 212 
логистични услуги 213 
логистични фирми 213 
логистично управление 212 
лозаро-винарски сектор 324 
локализация 241 
лоялност 434 
макроикономика 160 
макроикономически показатели 154 
макроикономическо моделиране 186 
макроикономическо развитие 37 
макроикономическо регулиране 160 
макропоказатели 154 
макрорамка 53 
малки и средни предприятия 373 377 
малки предприятия 172 371 
малко предприемачество 80 
малцинства 281 
малък бизнес 40 80 172 182 352 
малък и среден бизнес 182 
малък и среден бизнес в България 182 
маркетинг 208 209 234 448 
маркетинг на покупките 208 
маркетинг на услугите 20 188 
маркетинг на фирмата 233 
маркетингова теория 234 
маркетингова философия 234 
маркетингови промени 425 
маркетингови проучвания 425 
маркетингови стратегии 448 
маркетингово управление 234 
марксистка теория 36 
масова информация 23 25 
масова комуникация 23 25 
масова приватизация 151 
материали и стоки 398 
материални запаси 397 398 
МВФ 81 226 
мегаполиси 462 
мегауниверситети 292 
медии 23 25 
медийно пространство 23 25 
медицинско застраховане 404 
междубюджетни отношения 160 
международен бизнес 236 
международен валутен фонд 155 224 
международен стокообмен 203 
международен счетоводен стандарт 368 
международен финансов пазар 146 
международна икономика 236 
международна конференция 1 4 8 12 17 19 20 21 29 30 32 33 34 37 41 43 69 70 71 72 73 74 75 112 130 142 151 152 158 159 160 175 176 182 183 184 185 187 188 189 194 205 206 207 208 212 239 240 241 242 256 258 259 268 284 285 286 287 307 308 309 310 311 313 319 323 346 412 458 460 461 466 468 
международна търговия 206 220 229 230 243 
международна финансова архитектура 81 
международна финансова политика 81 
международни валутни отношения 221 
международни доставки 220 
международни икономически отношения 220 222 227 228 230 231 232 233 234 235 236 237 238 240 
международни одиторски стандарти 391 
международни пазари 27 
международни стандарти 97 217 
Международни счетоводни стандарти 116 192 417 
международни трудови норми 40 
международни финанси 221 222 223 224 225 
международни финансови институции 235 
международни финансови отношения 221 235 
международни финансови центрове 235 
международно икономическо сътрудничество 123 
мениджмънт 212 256 341 342 343 344 345 
мениджмънт на услугите 188 
мениджъри 336 
мениджьр 338 
месни продукти 204 
местно развитие 22 
местно самоуправление 22 70 
местно самоуправление и ЕС 70 
местно управление 247 
метапарадигма 34 
методи на оценка 442 
методи на управление 341 
методологически подход 34 
методология на науката 1 34 
методология на счетоводството 385 412 
миграционен прираст 18 
миграционни процеси 18 
миграция 18 
микрозастраховане 271 
микроикономика 32 
микрофинансиране 271 
МИО 123 
митници 217 
митническа администрация 219 
митническа политика 218 219 
митнически контрол 217 218 219 238 
митнически режим 238 
митническо сътрудничество 217 
мито 238 
младежка заетост 41 
младежки труд 41 
млади научни работници 288 
модел Блек-Скоулс 365 
моделиране на бизнес процеси 424 
модернизация на образованието 303 
модернизация на търговията 205 
модерно общество 234 
Молдова 232 
Монголия 163 
монетарна политика 96 98 170 
монетарна стабилност 85 
монетизация 167 
мониторинг 226 289 299 423 
мониторинг на вътрешния одит 423 
мониторинг на образованието 299 
мониторингов проект 423 
МОС 391 392 
МОС 700 391 392 
МОС 700 (преработен) 391 392 
МСП 182 
МСС 55 361 367 377 
МСС 1 57 58 59 355 376 
МСС 16 355 372 
МСС 2 45 
МСС 20 116 378 
МСС 21 387 410 
МСС 23 376 
МСС 28 379 
МСС 32 365 417 
МСС 36 45 
МСС 37 362 364 
МСС 38 374 
МСС 39 365 417 
МСС 41 192 356 368 390 
МСС 8 113 371 393 
МСС20 399 
МСФО 55 97 116 361 370 
МСФО 1 56 
МСФО 7 366 417 
мултинационални компании 27 
наднационални законодателства 246 
наднационално право 246 
наемател 129 
НАП 129 
НАССР 331 
Натура 2000 228 
научна дейност 401 
научна политика 6 
научни кадри 288 
научни работници 401 
научно-изследователска дейност 4 158 
научно-изследователска работа 158 
научно-техническа иновация 178 
национален счетоводен стандарт 357 379 
национални проекти 23 
Национални стандарти за финансови отчети 373 377 
независим финансов одит 419 
нематериални активи 374 375 
немонетарна инфлация 85 
неолиберален модел 239 
неолиберална глобализация 239 
неолиберални реформи 239 
непараметричен анализ 320 
непараметрична статистика 320 
нетен оборотен капитал 416 
нетна база 376 
нетна реализуема стойност 397 
нефинансови предприятия 362 
нефт 154 
НИРД 4 6 
НМА 45 356 
нови продукти 172 
номинални облигации 84 
Норвегия 178 
нормативни документи 121 
НСС 57 
НСС 1 58 
НСС 2 398 
НСС 41 192 
НСФО 371 373 
обезценка на активи 192 
обезщетения 267 
облагаеми доходи 110 
облагане на доходи 125 
облагане на стоки 229 
облагане на туристически услуги 126 127 
облагане с ДДС 129 358 
области 247 
области в България 247 
областни администрации 247 
облигации 84 150 
обменни курсове 410 
оборотен капитал 79 
обработка на данни 421 
образование 5 33 280 281 283 311 312 
образование в България 281 
образование в Русия 280 
образование за икономисти 280 
образование и икономика 33 
образователен пазар 86 163 283 
образователен процес 299 
образователна култура 8 
образователна политика 292 296 299 305 306 
образователна програма 306 
образователна реформа 306 
образователна система 295 
образователна структура 298 
образователни програми 2 288 293 
образователни системи 293 305 306 
образователни услуги 296 305 312 
образователно сътрудничество 305 
обръщение на ректора 470 
обслужващ сектор 340 
обслужващи дейности 340 
обслужващи програми 340 
обучение 308 
обучение във ВУЗ 292 
обучение за икономисти 311 
обучение на одиторите 421 
обучение на персонала 433 
обучение на студенти 303 
обучение по счетоводство 400 412 
обща стойност на риска 351 
обществени блага 31 236 
обществени интереси 31 
обществени потребности 31 
обществени разходи 31 
обществени финанси 31 
обществено развитие 5 
община Долна Баня 252 
община Пловдив 254 
общини 70 
общински бюджет 54 253 
Общински план за развитие 254 
общински предприятия 42 
общински приходи 54 
общински финанси 70 
общинско управление 252 254 
общо застраховане 278 
овцевъдство 330 
одит 348 391 392 405 419 420 
одитни дейности 420 
одитор 421 436 437 
одиторска работа 391 392 
одиторска теория 419 
одиторски анализ 419 
одиторски доклад 391 392 
одиторски контрол 392 419 420 421 422 
одиторски отчет 392 
одиторски процес 419 
одиторски стандарти 392 
одитът по света 419 
околна среда 313 339 
опазване на околната среда 315 
опаковки 439 440 
опаковъчна индустрия 440 
опаковъчни материали 439 440 
опаковъчни стандарти 439 440 
оперативен контрол 347 
оперативно управление 347 
операционен мениджмънт 424 
оповестяване 417 
оповестяване на провизии 362 
оптимизация 453 
оптимизация на производството 424 
оптимизиране на бизнес процеси 453 
опции 365 
организационна култура 344 
организационна стратегия 342 
организация на вътрешния одит 421 
организация на образованието 298 
организация на предприятието 336 425 426 427 434 
организация на производството 424 426 
организация на труда 434 
органно представителство 248 
ортодоксия 11 
освобождаване от данъци 111 406 
освобождаване от облагане 111 
осигурителен доход 262 263 
осигурителен пазар 278 
осигурителна система 259 
осигурителна тежест 103 
осигурителни фондове 259 
ОСП 323 324 329 330 
остатъчна стойност 375 
осчетоводяване 414 
отворено образование 296 
отложено плащане на акциз 388 
отпадъци 439 
отпадъчни продукти 315 
отписване на нематериални активи 375 
отраслова икономика 195 
отчет за приходи и разходи 373 
отчетна стойност 397 
отчетност 295 
отчитане на акцизи 388 
отчитане на бизнес комбинации 354 
отчитане на ДДС 411 
отчитане на доставките 358 
отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия 379 
отчитане на консигнационни сделки 358 
отчитане на материалните запаси 398 
отчитане на правителствени дарения 378 
отчитане на придобиването 354 
отчитане на приходи 359 
отчитане на провизии 362 
отчитане на продажбите 367 
отчитане на разходи 364 369 372 
отчитане на разходите в застраховането 404 
отчитане на риска при инвестициите 143 
отчитане на сделки 396 
отчитане на финансови активи 382 
отчитане на финансови инструменти 382 
оценка на активи 407 
оценка на ДМА 356 
оценка на ефективността 143 147 
оценка на изпълнението 421 
оценка на капитала 363 
оценка на качеството 424 442 
оценка на компетенциите 336 
оценка на материални запаси 398 
оценка на нематериални активи 374 
оценка на обучението 282 
оценка на пасиви 407 
оценка на персонала 432 
оценяване на активи 45 55 56 356 
оценяване на пасиви 45 55 56 356 
оценяване на студентите 282 
пазар на акции 50 75 
пазар на вина 194 324 
пазар на земеделски продукти 245 
пазар на образователни услуги 312 
пазар на труда 352 431 
пазар на храни 245 
пазар на ценни книги 87 
пазар на ценни книжа 46 50 87 150 458 
пазарна ефективност 73 
пазарна икономика 155 
пазарна лихва 395 
пазарна ниша 172 
пазарна оценка 148 
пазарна стратегия 383 
пазарна цена 414 
пазарни инструменти 80 
парадигма 30 34 
пари 26 67 
паричен съюз 98 
парична маса 85 139 
парична политика 26 137 155 156 222 
парична политика на Русия 85 
парични кредити 122 
парични преводи 138 
парично регулиране 93 
парично-кредитна политика 93 
партии 468 
партньорство 172 
пасиви 354 376 414 
патентноправна закрила 207 
патентоване 207 
педагогическо изследване 303 
пенсии 263 264 
пенсионна политика 262 
пенсионна реформа 99 261 264 
пенсионна система 149 262 264 
пенсионна система в България 262 
пенсионна система в САЩ 149 
пенсионни доходи 149 
пенсионни застраховки 266 
пенсионни фондове 94 258 260 261 264 
пенсионно осигуряване 260 261 263 264 
периодични финансови отчети 56 57 58 59 60 356 407 
персонал 337 432 
персонал микс 426 
персонал на предприятието 337 
персонални финанси 91 
печалба 27 147 177 380 383 
печалба на фирмата 147 380 383 
печалби 359 
планински курорти 467 
планински туризъм 467 
планиране 403 425 
планиране на човешките ресурси 435 
платежна система 138 
платежни инструменти 138 
Платон 9 
плащания 138 
Пловдив 254 
плосък данък 125 
поведение 10 337 
поведение в мениджмънта 337 
поведение в организациите 337 
поведенчески подход 350 
поглъщане на банки 133 
подбор на персонал 432 
подготовка на кадри 303 
подготовка на специалисти 290 
поддържане на капитала 363 
подоходно облагане 112 250 
покупна цена 128 
политика 27 
политика на доходите 37 
политика на заетостта 13 40 
политикономия 36 
политическа икономия 36 
политическа система 185 
политически живот 28 
политически отношения 28 
политически системи 28 
политическо равенство 28 
Полша 164 
портфейл 71 
портфейлен мениджмънт 71 
портфейлно инвестиране 71 
последващи разходи 372 
посредник 396 
посреднически операции 396 
постиндустриално общество 29 
постмодерен маркетинг 234 
постоянен капитал 79 416 
постоянни данъчни разлики 409 
поток от капитали 226 
потребители 234 442 456 
потребителска кошница 17 
потребителски кооперации 335 
потребителски кредит 47 89 
потребителски маркетинг 208 
потребителско поведение 234 
потребление 16 170 
потребление на домакинствата в България 16 
потребление на енергия 162 
почвена ерозия 328 
почвено плодородие 328 
почви 328 
почвознание 328 
правен режим 459 
правителствени дарения 378 
право на Европейския съюз 246 
православие 11 
предмети на труда 390 
предотвратяване на кризи 342 
предприемачески риск 273 
предприемачество 40 170 273 352 
предприемачество в бизнеса 40 
предприятия с нестопанска цел 370 
представяне на финансови отчети 373 
преки данъци 54 
преки инвестиции 170 
преки чуждестранни инвестиции 63 141 142 170 
премиен приход 278 
пренасяне на данъчни загуби 114 
пренасяне на загуба 118 
преобразуване на дружества 354 
преотстъпен данък 116 
преотстъпени данъци 111 
преоценка на НА 374 
преоценъчен резерв 362 
преподаване на счетоводство 386 
преподаване по счетоводство 386 
преструктуриране на здравеопазването 319 
преструктуриране на икономиката 151 
преходен период 160 
преходна икономика 160 
приватизационни процеси 205 
приватизация 151 205 264 
приватизация в България 205 
приватизация в търговията 205 
придобиване на материални запаси 398 
признати приходи 359 
принципи на управление 341 
природни бедствия 267 
приспадане на данъчната загуба 114 118 
присъединяване на България към ЕС 238 
приходи 107 108 359 
приходи и разходи 370 409 
приходи от ДДС 107 108 
проблеми на образованието 302 
провизии 362 
прогнозиране 165 403 
прогнозиране на доходите 16 
прогностика 165 
програма "регионолно развитие" 65 
програма конкурентоспособност 244 
програмен продукт 412 
програмен продукт "Пари-Експерт" 412 
програми за развитие 304 
програмни продукти 454 
продажба на активи 367 
продажна цена 128 
продуктивност 434 
проект 76 
проекти 76 342 
проектно управление 342 
проектно финансиране 76 
производителни сили 38 
производителност на труда 167 
производствен ресурс 381 
производствен спад 200 
производствен шок 200 
производствена инфраструктура 175 
производствена реструктуризация 425 
производствена структура 381 
производствена тайна 207 
производство 170 
производство на месо 444 
производство на стоки 199 
производство на услуги 199 
промишлена политика 165 195 
промишлени стоки 171 210 
промишлено производство 171 210 
просветно дело 281 
пространствено развитие 18 
професионализъм 8 
професионална компетентност 301 
професионална култура 8 
професионални фондове 260 
професионално образование 284 302 312 
психология 10 
психология на личността 10 
психология на управлението 428 
птицевъдна продукция 333 444 
птицевъдство 333 444 
Птици 444 
публични блага 31 
публични компании 211 
публични разходи 68 
публични финанси 72 
публичност 211 
публичност за фирмата 207 211 
пут опции 365 
ПЧИ 63 225 
пълзящи тестове 286 
работна заплата 10 39 42 430 
работна сила 177 352 426 
работна среда 338 434 
работни места 170 
работно място 434 
равнище на безработица 157 
радикално православие 11 
радиоактивни отпадъци 315 
радиоактивност 315 
развиващи се пазари 146 
развиващи се страни 239 
развити страни 158 
развитие на бизнеса 136 
развитие на икономиката 153 180 
развитие на личността 337 
развитие на образованието 280 300 
развитие на общините 65 
развитие на персонала 426 
развитие на селското стопанство 228 
раздържавяване на собствеността 151 
разсрочен приход 413 
разсрочени разходи 413 
разсрочено плащане 367 
разузнаване 255 
разузнавателни служби 255 
разходи 107 108 129 244 369 372 380 381 389 447 
разходи за изследователска дейност 158 
разходи за лихви 107 108 122 
разходи за научна и развойна дейност 158 
разходи за образование 295 
разходи за провизии 364 
разходи за ремонт 364 
разходи за труд 157 
разходи за финансиране 68 
разходи на домакинствата 21 169 
разходи по валутни операции 387 
разходи по републиканския бюджет 107 108 
разходна ефективност 79 
разширено възпроизводство 190 
разширяване на ЕС 13 242 
растениевъдство 192 332 
растителна продукция 332 
реализация 425 
реализация на продукцията 425 
реални доходи 16 
ребалансиране 169 
регион 6 
регионализация 233 
регионална икономика 159 
регионална икономика на България 159 
регионални инвеститори 321 
регионално развитие 65 176 247 252 
регионално сътрудничество 191 
регионално управление 247 
региони 159 
региони в България 159 
регулиране на финсовия пазар 50 
реклама 211 
реклама в бизнеса 211 
рекламации 364 442 
рекламна политика 211 
реколта 443 
ректор 469 
религиозни малцинства 281 
рентабилност 79 
рентабилност на селскостопанското производство 415 
репо лихва 139 
Република България 232 
Република Молдова 232 
републикански бюджет 107 108 
реструктуризация 425 
ресурсна ефективност 79 
реформа в образованието 287 
реформи в здравеопазването 12 
реформи в образованието 295 
Рецесия 166 
речен транспорт 175 
решаване на проблеми 342 
риск 350 
риск мениджмънт 143 144 276 350 351 421 
риск мениджмънт в предприятието 351 
рисков капитал 50 223 
рисков мениджмънт 50 
рискови инвестиции 223 
рискови фондове 223 
рисково финансиране 223 
роботизация 87 
розово масло 184 
розопроизводство 184 
Румъния 156 
румънска икономика 156 
Русия 15 40 42 341 352 389 
руска аграрна политика 325 
руска икономика 40 180 
руска история 468 
руска революция 468 
руски застрахователен пазар 274 
руски компании 179 
руски фондов пазар 46 87 
ръководител 428 
ръководител на компания 428 
СА 1 8 10 12 16 17 19 20 21 29 30 32 34 37 41 73 74 112 128 142 151 158 159 175 182 183 188 194 207 208 242 246 256 259 262 263 285 287 307 308 311 319 346 348 362 370 386 412 460 461 468 
самоактуализация 337 
самоконтрол 303 
Самуэльсон, П. 31 
САПАРД 326 
САЩ 51 96 149 223 255 
сборник доклади 185 
сборник доклади от конференция 1 4 8 12 17 19 20 21 29 30 32 33 34 37 41 43 69 70 71 72 73 74 75 112 130 142 151 152 158 159 160 175 176 182 183 184 187 188 189 194 205 206 207 208 212 239 240 241 242 256 258 259 268 284 285 286 287 307 308 309 310 311 313 319 323 346 412 458 460 461 466 468 
световна икономика 30 76 77 85 146 157 236 240 
световна икономика и финанси 76 
Световна търговска организация (СТО) 219 
световни финанси 81 
световно енергопотребление 162 
световно стопанство 226 239 
свиневъдство 330 
сделки с валута 410 
себестойност 198 199 
себестойност на продукцията 198 
себестойност на промишлената продукция 198 
Северна Европа 178 
секюритизация 52 
секюритизация на активите 52 
секюритизация на банковите активи 52 
селски райони 176 191 193 326 463 
селски райони в България 176 191 
селски региони 176 193 
селско население 176 193 463 
селско развитие 176 
селско стопанска политика 193 
селско стопанство 51 192 193 322 323 325 380 
селско стопанство в България 191 332 
селско стопанство на Русия 325 
селскостопанска политика 323 324 
селскостопанска продукция 327 380 
семеен бюджет 91 
семейна среда 338 
сертификат 441 
сертификация 251 
сертификация на продуктите 251 
сигурност на информационната система 449 
СИДДО 110 
симулационно моделиране 351 
синергия 427 
система за вътрешен контрол 423 
Система за контрол на износа (СКИ) 218 
система за управление 90 
складиране на акцизни стоки 388 
складов мениджмънт 215 
складова база 215 
складова дейност 200 215 
складова техника 215 
складове 215 
слаба капитализация 122 409 
следосвобожденска история 183 
сливане и поглъщане 427 
слово 470 
смесени предприятия 232 
сметкоплан 370 
Сметна палата 422 
собствен капитал 363 379 416 417 
Сократ 9 
СОЛВИТ 227 237 
СОЛВИТ мрежа 227 
СОЛВИТ центрове 227 
софтуер 445 
софтуерни продукти 445 454 
соцално дело 259 
социален аспект 456 
социален ефект 72 
социален капитал 19 
социален климат 437 
социален мениджмънт 256 
социален пакет 15 404 430 431 
социална защита 269 
социална отговорност 339 
социална политика 12 13 14 15 22 31 53 261 
социална политика в България 12 
социална политика на ЕО 13 
социална политика на Русия 22 
социална стратификация 17 
социална сфера 167 
социална философия 24 
социални компенсации 430 
социални науки 1 
социални проблеми 22 40 
социални програми 40 
социални промени 40 
социални работници 256 
социално дело 256 
социално осигурителна система 264 
социално осигуряване 150 256 257 262 
социално партньорство 15 
социално поведение 15 339 
социално подпомагане 15 
социално равенство 14 
социално-икономически ефект 353 
социално-икономическо развитие 175 
социалнопсихологически климат 338 
социоикономическо развитие 31 
социокултурно развитие 14 
социологическа наука 24 
социологически изследвания 3 26 
социологически проучвания 26 
социологическо знание 3 
социология 3 23 24 25 464 465 
социология на образованието 298 
социология на управлението 3 
спестовна система 48 
спестявания 48 169 
специалисти 433 
споразумение 237 
спорт 464 465 
спортна дейност 464 465 
спортна игра 464 
спортни центрове 464 
справедлива стойност 361 368 374 
сравнителен анализ 48 308 
среден бизнес 172 182 
среден слой 17 
средна класа 17 
средни предприятия 172 
средства за масова информация 23 25 
средства на труда 390 
СС 1 357 373 
СС 16 360 371 408 
СС 18 359 396 
СС 2 397 
СС 21 373 
СС 22 354 
СС 28 379 
СС 32 379 
СС 36 379 
СС 37 362 364 
СС 38 374 375 
СС 4 375 
СС 41 390 
СС 8 371 393 
ставка 39 
стандарт 251 
стандарт IFS 251 
стандарти 251 438 440 
стандартизация 438 439 
старост 318 
статистика в икономиката 16 
статистика на здравеопазването 320 
статистическа класификация 424 
стенд-бай кредит 224 
стойност на продукта 442 
стойност на риска 95 
стоки втора употреба 124 
стоки на консигнация 358 
стокова фючърсна търговия 258 
стокови фючърси 258 
стопанска академия 285 
стопанска дейност 415 
стопанска история 183 184 185 284 
стопанска история на България 183 184 185 284 
стопански растеж 139 
стохастични модели 78 
страни от ЕС 125 
страни от ЦИЕ 125 152 
стратегии за развитие 44 
стратегически избор 172 
стратегически програми 304 
стратегически цели 426 
стратегическо планиране 342 
стратегическо управление 341 
стратегия за развитие 137 336 
строителство 408 
структурна политика 151 
структурна реформа 151 346 
структурни фондове 225 252 253 
структурни фондове на ЕС 252 253 
студенти 282 290 291 295 303 308 
суап 366 
сублизинг 384 
субсидии 190 231 
суровинна база 195 
сфера на услугите 153 
счетоводен анализ 415 416 
счетоводен баланс 357 373 
счетоводен отчет 369 373 389 403 411 
счетоводен персонал 400 
счетоводен стандарт 368 376 
счетоводен финансов резултат 64 104 394 
счетоводител 400 
счетоводна амортизация 113 
счетоводна загуба 409 
счетоводна информация 376 390 410 415 
счетоводна наука 385 400 
счетоводна печалба 409 
счетоводна политика 380 393 
счетоводна практика 400 403 
счетоводна реформа 371 
счетоводни грешки 113 393 
счетоводни записвания 354 357 358 366 387 389 396 397 
счетоводни модели 361 
счетоводни операции 400 
счетоводни отчети 394 
счетоводни разходи 113 
счетоводни сертификати 400 
счетоводни сметки 363 370 398 
счетоводни стандарти 361 370 371 377 379 393 417 
счетоводни статии 369 404 406 414 
счетоводни термини 361 
счетоводни услуги 403 
счетоводно записване 374 395 
счетоводно отразяване 359 363 364 368 372 378 387 390 395 396 397 398 406 410 
счетоводно отразяване на ДДС 411 
счетоводно отчитане 192 354 358 359 363 365 366 367 368 369 370 372 374 375 378 379 382 387 388 389 393 396 398 404 406 411 414 415 416 
счетоводно отчитане на дълготрайните активи 192 
счетоводно отчитане на приходите 387 
счетоводно отчитане на разходите 387 
счетоводно третиране 378 397 
счетоводство 32 355 357 359 360 361 362 370 371 374 375 376 380 381 382 383 384 385 388 400 401 402 403 412 415 
счетоводство в строителството 360 408 
счетоводство на предприятието 371 380 381 
счетоводство на фирмата 359 
Съвет на Европа 176 
сътрудници 430 432 
сътрудничество 172 
съхранение на продуктите 215 
същност 66 
такси 102 
тежка промишленост 169 
текущ контрол 347 
текущи разходи 100 369 402 
телекомуникации 456 
телекомуникационен пазар 456 
телекомуникационна система 456 
телекомуникационни услуги 456 
темп на инфлация 140 
теоретична икономика 77 
теория на данъците 119 
теория на игрите 213 353 
теория на контрола 346 348 
теория на счетоводството 385 386 
теория на труда 38 
теория на управлението 341 
теория на финансите 91 
териториално управление 247 
териториално устройство 247 
териториално-устройствено планиране 252 
технологии 172 200 
технологичен шок 200 
технологическа иновация 425 
технологична индустрия 172 
технологични обновления 425 
технологични промени 425 
технологични системи 421 
технологично обновяване 172 
ТЗ 249 
ТНК 235 
товарен транспорт 214 
топло-енергиен комплекс 162 
торене 328 
трайни насаждения 192 
транснационална икономика 239 
транснационални банки 235 
транснационални изследвания 158 
транснационални корпорации 158 235 
транспорт на стоки 106 230 
транспортна инфраструктура 175 
трансфер на технологии 4 
трансформационни процеси 241 
тренинг 343 344 433 
тренинг на персонала 343 433 
тренинг програми 343 
триколонна осигурителна система 259 
труд 38 39 40 
трудов климат 434 
трудов пазар 431 
трудов потенциал 18 
трудова дейност 38 
трудова дисциплина 429 
трудова заетост 157 177 
трудова мобилност 431 
трудово поведение 431 
туризма в глобалния свят 466 
туризъм 126 127 448 466 467 
туризъм в България 2000 466 
туристическа индустрия 467 
туристически бизнес 448 
туристически електронен бизнес 448 
туристически отрасъл 467 
туристически сектор 467 
туристически услуги 126 127 
туристически центрове 467 
туристическо обслужване 467 
търговец 248 
търговия 128 184 201 202 203 205 206 217 248 326 
търговия и развитие 206 
търговия на дребно 206 
търговия с електроенергия 321 
търговия с енергия 321 
търговия с месо 204 
търговия с ценни книжа 75 
търговска информация 207 
търговска марка 461 
търговска политика 243 
търговска практика 367 
търговска система 87 
търговска тайна 207 
търговски баланс 170 
търговски банки 79 132 
търговски взаимоотношения 248 
търговски вземания 66 
търговски дружества 249 
Търговски закон 248 249 363 
търговски марки 251 
търговски посредник 248 396 
търговски предприятия 205 347 
търговски пълномощник 248 
търговски стокообмен 170 
търговско законодателство 248 
търговско образование 284 
търговско посредничество 248 
търговско право 248 249 
търговско право на България 249 
търговско представителство 248 
търговско-индустриални камари в България 284 
удовлетвореност 442 
удовлетвореност от труда 338 
уеб дизайн 448 
уеб-сайтове 448 
уебреклама 448 
уебсайт 448 
украинска икономика 160 187 
украинско стопанство 187 
Украйна 160 187 
универсални пенсионни фондове 260 
университет 279 
университети 2 304 
университетите и глобализацията 279 
университетска структура 298 
университетски мениджмънт 298 
университетски модели 279 
университетско образование 279 280 310 
управителска отговорност 249 
управление 337 348 
управление в бизнеса 168 
управление ка кредитния процес 89 
управление на банките 135 
управление на банковия риск 134 
управление на бизнеса 335 
управление на висшето образование 279 289 
управление на висшето училище 279 
управление на дълга 150 
управление на държавния дълг 101 
управление на знанията 2 304 
управление на инвестиционния портфейл 78 258 
управление на иновациите 179 
управление на качеството 20 196 289 340 441 
управление на кризи 342 
управление на образованието 292 298 
управление на отпадъците 315 439 440 
управление на пенсионни фондове 258 
управление на персонала 337 428 429 430 431 432 433 436 
управление на предприятието 336 353 
управление на проекти 342 450 
управление на процесите 217 
управление на риск 144 
управление на риска 50 133 144 273 276 421 
управление на риска в застраховането 276 
управление на риска в организацията 350 
управление на рисковете 144 
управление на селското стопанство 192 
управление на университети 2 304 
управление на университетите 279 289 
управление на услугите 188 
управление на финансите 49 82 90 105 
управление на финансовия риск 69 
управление на фирмата 172 343 353 
управление на фондовете 258 
управление на ценообразуването 198 
управление на човешки ресурси 437 
управление на човешките ресурси 428 435 
управление на човешкия капитал 19 
управленска реструктуризация 425 
управленска система 424 
управленска стратегия 136 341 
управленски капитал 353 
управленски модел 5 78 
управленски опит 298 
управленски системи 452 
управленско поведение 337 
управленско решение 336 
управленско счетоводство 380 381 400 402 403 426 
урбанизация 462 463 
услуги 41 106 153 188 
устойчив растеж 425 
устойчиво земеделие 331 
устойчиво развитие 191 259 313 331 349 425 
устройствени планове 252 
учебен процес 297 308 
учебна година 470 
учебна дейност 282 
учебни планове 297 
фактори за успех 336 
факторинг 66 
факторингова сделка 66 
факторингови услуги 66 
федерална резервна система 96 
фермерски кредити 51 
фиксиран падеж 382 
философия 7 9 
философия на екстремизма 11 
философия на мениджмънта 339 
философия на науката 34 
финанансова политика 49 
финанси на домакинствата 91 
финанси на предприятието 425 
финанси на фирмата 35 147 425 
финансиране 65 66 253 295 
финансиране на висшето образование 86 285 295 302 
финансиране на висшето образование в Русия 86 302 
финансиране на иновации 179 
финансиране на иновационни проекти 179 
финансиране на малкия бизнес 80 
финансиране на образованието 86 
финансиране на проекти 76 179 
финансов актив 365 
финансов анализ 66 79 
финансов баланс 79 
финансов инженеринг 244 
финансов контрол 105 346 422 
финансов ливърийдж 416 
финансов лизинг 53 54 59 61 63 67 68 78 82 83 95 97 98 104 139 140 384 
финансов мениджмънт 78 80 90 424 
финансов механизъм 237 
финансов одит 405 
финансов отдел 60 
финансов отчет 55 56 57 58 59 97 355 371 379 391 
финансов пазар 46 88 
финансов пасив 365 
финансов портфейл 94 
финансов резултат 64 
финансов риск 50 95 273 
финансов риск мениджмънт 95 
финансова автономност 70 79 
финансова архитектура 81 
финансова глобализация 81 
финансова криза 95 166 221 
финансова отчетност 349 
финансова политика 90 
финансова помощ 61 
финансова реформа 170 
финансова самостоятелност 70 
финансова система 95 
финансова система на Русия 46 
финансова стабилност 416 
финансови активи 382 417 
финансови инструменти 48 244 361 365 379 382 417 
финансови кризи 77 
финансови модели 335 
финансови отношения 76 82 
финансови отчети 357 363 370 376 377 393 417 
финансови пасиви 417 
финансови резултати 35 
финансови ресурси 49 141 
финансови рискове 366 
финансови услуги 136 
финансово право 92 405 
финансово регулиране 80 
финансово счетоводство 399 405 406 407 408 
финансово състояние 415 416 
финансово управление 105 335 
финансово-икономически анализ 415 
финансово-кредитна система 130 
финансово-счетоводен анализ 410 
финаси 141 
Финландия 178 
фирмена интернационализация 233 
фирмена тайна 207 
фискален излишък 101 
фискален резерв 107 108 
фискален сектор 72 
фискална политика 53 72 98 99 107 108 222 224 
фискална програма 2007 107 108 
фискална рестрикция 72 
фондов пазар 50 75 87 92 149 
фондов пазар в България 148 
фондов пазар в Русия 50 
фондова борса 95 148 149 
франчайзинг 89 
фундаментализъм 11 
функции на счетоводството 400 
фуражен баланс 322 
фуражи 322 
фуражни култури 322 
фючърси 69 
фючърсни пазари 258 
хазна 49 
ХВП 204 
хибриден счетоводен модел 361 
холдинг 105 
хоризонтален клъстер 44 
хотелиерски услуги 62 
хотелиерство 196 
хранителен продукт 443 
хранителна промишленост 444 
хранително-вкусова промишленост 443 444 
царевица 314 
цвеклопроизводство 332 
целеполагане 426 
цена на опция 365 
цена на продукцията 145 198 
цена на производството 36 
цени 140 
ценни книжа 75 84 92 150 211 
ценова политика 199 200 
ценова стратегия 198 
ценово поведение 200 
ценово регулиране 200 
ценообразуване 198 199 200 
ценообразуване в производството 198 
Централна банка 96 
ЦИЕ 131 133 241 323 
цикли 77 
Цикли на кондратиев 77 
циклично развитие 77 
частен сектор 353 
частичен данъчен кредит 117 
частно застраховане 276 
човешки капитал 19 435 436 437 
човешки ресурс 10 
човешки ресурси 337 429 431 432 435 436 437 
човешко развитие 19 
чуждестранна валута 410 
чуждестранни банки 133 
чуждестранни инвестиции 92 142 163 
чуждестранни инвестиции в България 142 
чуждестранни лица 123 
чужди преки инвестиции 133 
Швеция 178 
шпионаж 255 
юбилейна конференция 268 
ЮИЕ 321 
юридическа отговорност 249 
ютилити сектор 339 340 
ютилити услуги 340 
ютилити фирми 340 
ядрена енергия 315 321 
Япония 96 
Японска банкова система 96 
CEZ 321 
DEA-метод 320 
ERP система 457 
Excel 454 
IFS 251 
ISO 441 
ISO 9000 438 
LBO - фондове 88 
on-line сделки 461 
SEPA 138 
web страница 461 
Web услуги 458